Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

263/2011 Sb. znění účinné od 29. 11. 2011

263

 

ZÁKON

ze dne 29. července 2011,

kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) až x) se označují jako písmena q) až w).

 

2.

V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena j) až l).

 

3.

V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

kontroluje výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy.“.

 

4.

§ 6f včetně nadpisu zní:

§ 6f

Portál veřejné správy

 

(1) Portálem veřejné správy je informační systém veřejné správy zajišťující přístup k informacím státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů veřejné moci, které nejsou státními orgány ani orgány územních samosprávných celků, (dále jen „veřejný orgán“) a komunikaci s veřejnými orgány.

(2) Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím získaným na základě informační činnosti [§ 2 písm. a)] veřejných orgánů zejména v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, správy veřejných financí, dotací, veřejných zakázek, státní statistické služby, evidence a identifikace osob, jejich součástí a práv a povinností těchto osob či jejich součástí a tvorby a publikace právních předpisů.

(3) Portál veřejné správy zajišťuje komunikaci s veřejnými orgány prostřednictvím datových schránek a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.

(4) Portál veřejné správy dále zajišťuje přístup k informacím fyzických osob a právnických osob, zejména k formulářům v elektronické podobě těchto osob, a komunikaci s fyzickými osobami a právnickými osobami. Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím fyzických osob a právnických osob na základě písemné smlouvy mezi správcem portálu veřejné správy a fyzickou osobou, k jejímž informacím je zajištěn přístup, nebo právnickou osobou, k jejímž informacím je zajištěn přístup. Fyzická osoba, k jejímž informacím je zajištěn přístup, a právnická osoba, k jejímž informacím je zajištěn přístup, hradí za zajištění tohoto přístupu úplatu. Úplata je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji správce portálu veřejné správy. Správce portálu veřejné správy stanoví podmínky, za kterých budou informace fyzických osob nebo právnických osob prostřednictvím portálu veřejné správy zpřístupněny, a pravidla pro stanovení výše úplaty a způsob její úhrady a zveřejní je na portálu veřejné správy.“.

 

5.

§ 6g až 6i se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11d zrušují.

 

6.

V § 8a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

banka, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (dále jen „osoba autorizovaná ministerstvem“).“.

 

7.

V § 8a odst. 3 se slova „Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky“ nahrazují slovy „Držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a osoba autorizovaná ministerstvem“.

 

8.

Za § 8a se vkládá nový § 8b, který zní:

§ 8b

 

(1) Ministerstvo udělí na žádost banky autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, splňuje-li věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro výkon této působnosti. Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení autorizace do 3 měsíců ode dne jejího podání. Autorizace se uděluje na dobu 5 let.

(2) Ministerstvo stanovuje věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy a zveřejňuje je ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stanoví-li ministerstvo nové podmínky podle věty první, povinnost osoby autorizované ministerstvem splňovat tyto podmínky nastane nejdříve prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k jejich zveřejnění, nestanoví-li ministerstvo delší dobu.

(3) Osoba autorizovaná ministerstvem platí za autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy poplatek 2 000 000 Kč za kalendářní rok. Byla-li autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy udělena v průběhu kalendářního roku, osoba autorizovaná ministerstvem platí poměrnou část poplatku ve výši jedné dvanáctiny ročního poplatku za každý započatý kalendářní měsíc. Poplatek se platí v kalendářním roce, v němž byla udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí ministerstva o udělení autorizace nabylo právní moci, a v dalších kalendářních rocích do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Poplatek je příjmem státního rozpočtu, vybírá jej ministerstvo.

(4) Osoba autorizovaná ministerstvem odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem působnosti kontaktního místa veřejné správy. Osoba autorizovaná ministerstvem se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní požadovat.

(5) Ministerstvo kontroluje u osoby autorizované ministerstvem plnění věcných, personálních, technických, bezpečnostních a organizačních podmínek pro výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy.

(6) Ministerstvo je oprávněno omezit osobě autorizované ministerstvem na nezbytně nutnou dobu přístup do informačního systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, porušila-li osoba autorizovaná ministerstvem věcné, personální, technické, bezpečnostní nebo organizační podmínky pro výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy způsobem vážně ohrožujícím funkčnost informačního systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy.

(7) Ministerstvo odejme autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy,

a)

nesplňuje-li osoba autorizovaná ministerstvem věcné, personální, technické, bezpečnostní nebo organizační podmínky pro výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy a nedojde-li do 3 měsíců ode dne, kdy ministerstvo na tuto skutečnost upozornilo, k nápravě, nebo

b)

požádá-li o to osoba autorizovaná ministerstvem.

(8) Osoba, které byla autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy odňata podle odstavce 7, zaplatí poplatek ve výši součtu poplatků podle odstavce 3, které by jinak platila do doby pozbytí platnosti autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. Poplatek se platí do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí ministerstva o odnětí autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy nabude právní moci. Poplatek je příjmem státního rozpočtu, vybírá jej ministerstvo.

(9) Ministerstvo vede seznam osob autorizovaných ministerstvem a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro potřeby vedení seznamu osoba autorizovaná ministerstvem bezodkladně informuje ministerstvo o počtu pracovišť, jejichž prostřednictvím vykonává působnost kontaktního místa veřejné správy, adresách těchto pracovišť a o změnách počtu těchto pracovišť a jejich adres.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 6h zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachována i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Správce portálu veřejné správy uchová informace podle § 6i odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu tří let od okamžiku jejich vzniku.

Část druhá

Změna zákona o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo výkonu konkrétní agendy nebo činnosti orgánu veřejné moci“.

 

2.

V § 6 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo název agendy nebo činnosti orgánu veřejné moci, pro jejíž potřebu se datová schránka zřizuje“.

 

3.

V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

(3) Přihlášení podle odstavce 1 zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků, prostřednictvím elektronicky čitelných identifikačních dokladů10) anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo vyhláškou. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky a elektronicky čitelné identifikační doklady podle věty první.

__________

10)

Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 14 odst. 3 písm. j) se za slovo „údaje“ vkládají slova „ , vazby přístupových údajů na přístupové údaje k individuálním uživatelským účtům podle § 14a“.

 

5.

Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisu znějí:

§ 14a

 

(1) Ministerstvo může na žádost osoby poskytující své služby na internetu, jež jsou přístupné prostřednictvím jí provozovaných individuálních uživatelských účtů adresátů těchto služeb (dále jen „poskytovatel internetových služeb“), povolit využívání rozhraní informačního systému datových schránek, které slouží pro správu přístupových údajů a identity osob oprávněných k přístupu do datových schránek a vazby přístupových údajů těchto osob na přístupové údaje k individuálním uživatelským účtům (dále jen „přístupové rozhraní“). Součástí žádosti je popis způsobu využití přístupového rozhraní.

(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 3 měsíců ode dne jejího podání. Splňuje-li poskytovatel internetových služeb věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky, ministerstvo mu vydá povolení k využívání přístupového rozhraní. Povolení se vydává na dobu 5 let.

(3) Ministerstvo stanovuje věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro využívání přístupového rozhraní a zveřejňuje je ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stanoví-li ministerstvo nové podmínky podle věty první, povinnost poskytovatele internetových služeb splňovat tyto podmínky nastane nejdříve prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k jejich zveřejnění, nestanoví-li ministerstvo delší dobu.

(4) Poskytovatel internetových služeb platí za využívání přístupového rozhraní roční poplatek vypočtený jako součin částky 100 Kč a počtu uživatelských účtů k jeho službám, pro které v daném kalendářním roce využil přístupového rozhraní. Poplatek se platí do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Poplatek je příjmem státního rozpočtu, vybírá jej ministerstvo.

(5) Poskytovatel internetových služeb odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s využíváním přístupového rozhraní. Poskytovatel internetových služeb se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

(6) Ministerstvo kontroluje u poskytovatele internetových služeb plnění věcných, personálních, technických, bezpečnostních a organizačních podmínek pro využívání přístupového rozhraní.

(7) Ministerstvo rozhodne o odnětí povolení k využívání přístupového rozhraní,

a)

nesplňuje-li poskytovatel internetových služeb věcné, personální, technické, bezpečnostní nebo organizační podmínky pro využívání přístupového rozhraní a nedojde-li do 3 měsíců ode dne, kdy ministerstvo na tuto skutečnost upozornilo, k nápravě, nebo

b)

požádá-li o to poskytovatel internetových služeb.

(8) Ministerstvo vede seznam poskytovatelů internetových služeb, kteří využívají přístupové rozhraní, a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 14b

Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických

osob, právnických osob a orgánů veřejné moci,

které mají zřízenu a zpřístupněnu

datovou schránku

 

(1) Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku (dále jen „seznam držitelů datových schránek“), který je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam je součástí informačního systému datových schránek.

(2) Seznam držitelů datových schránek se člení na samostatné části vedené pro fyzické osoby, pro podnikající fyzické osoby, pro právnické osoby a pro orgány veřejné moci.

(3) Seznam držitelů datových schránek obsahuje tyto údaje o fyzických osobách, podnikajících fyzických osobách, právnických osobách a orgánech veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku

a)

v části vedené pro fyzické osoby

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky,

2.

identifikátor,

3.

údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

b)

v části vedené pro podnikající fyzické osoby

1.

jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2.

identifikátor,

3.

údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

c)

v části vedené pro právnické osoby

1.

obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2.

identifikátor, případně identifikátory,

3.

údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

4.

má-li právnická osoba zřízeno více datových schránek právnické osoby, údaj o tom, která datová schránka právnické osoby je další datovou schránkou právnické osoby, je-li další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby vnitřní organizační jednotky právnické osoby, název této vnitřní organizační jednotky, a je-li další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy nebo činnosti právnické osoby, název této agendy nebo činnosti,

d)

v části vedené pro orgány veřejné moci

1.

název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2.

identifikátor, případně identifikátory,

3.

má-li orgán veřejné moci zřízeno více datových schránek orgánu veřejné moci, údaj o tom, která datová schránka orgánu veřejné moci je další datovou schránkou orgánu veřejné moci, je-li další datová schránka orgánu veřejné moci zřízena pro potřeby vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, název této vnitřní organizační jednotky, a je-li další datová schránka orgánu veřejné moci zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy nebo činnosti orgánu veřejné moci, název této agendy nebo činnosti.

(4) Na žádost fyzické osoby, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, se údaje o ní vedené v seznamu držitelů datových schránek zlikvidují.

(5) Ministerstvo využívá pro vedení seznamu držitelů datových schránek údaje vedené v informačním systému datových schránek.“.

 

6.

V § 18a odstavec 2 zní:

(2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu.“.

 

7.

V § 18a odstavec 3 zní:

(3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, která se stanoví podle cenových předpisů5). Odměnu hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je odpovědí na dokument dodaný podle předchozí věty. Odměnu podle věty první může za fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobu, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán, hradit rovněž jiná fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, předloží-li provozovateli informačního systému datových schránek písemný souhlas fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán, s tímto způsobem úhrady odměny nebo jeho výstup z autorizované konverze dokumentů; podpis osoby v písemném souhlasu musí být úředně ověřen. Provozovatel informačního systému datových schránek vyrozumí prostřednictvím informačního systému datových schránek fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu, z jejíž datové schránky mají být odesílány dokumenty hrazené způsobem podle věty třetí nebo čtvrté, o tomto způsobu úhrady.“.

 

8.

V § 20 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

 

9.

V § 20 odst. 3 se slova „ , maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce“ nahrazují slovy „a maximální velikost datové zprávy“.

 

10.

V § 20 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ministerstvo zajistí uložení dodané datové zprávy v datové schránce. Minimální dobu uložení dodané datové zprávy v datové schránce stanoví ministerstvo vyhláškou. Na žádost držitele datové schránky umožní provozovatel informačního systému datových schránek uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou. Za uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou, náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, která se stanoví podle cenových předpisů5).“.

 

11.

V § 30 odst. 1 se slova „držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky“ nahrazují slovy „držitele poštovní licence, Hospodářské komory České republiky a osoby, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy,“.

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 39 odst. 1 větě druhé se za slovo „prostřednictvím“ vkládají slova „datové schránky nebo“.

 

2.

V § 39 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 56a zrušuje.

 

3.

V § 120a se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 66a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část čtvrtá

Změna zákona o bankách (čl. 5)

Čl. V

V § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., odstavec 4 zní:

(4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci; to neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných služeb. Banka může vykonávat působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního zákona.“.

Část pátá

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 6)

Čl. VI

V § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 65 zrušuje.

Část šestá

Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (čl. 7)

Čl. VII

V § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 423/2003 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Stavební spořitelna může rovněž vykonávat působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního zákona.“.

Část sedmá

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 8)

Čl. VIII

V § 161 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část osmá

Změna zákona o základních registrech (čl. 9-10)

Čl. IX

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 54 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

formuláře v elektronické podobě pro podání a jiné úkony, nevylučuje-li právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě nebo nepožaduje-li právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití zvláštního formuláře, který není možno bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat, anebo není-li použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě s ohledem na povahu úkonu v agendě účelné; formuláře se předloží ve formátu umožňujícím jejich zaslání datovou schránkou a jejich automatizované zpracování.“.

 

2.

V § 54 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a zveřejní na portálu veřejné správy formuláře podle odstavce 1 písm. n) spolu s údaji o agendě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném přístupu k informacím“.

 

3.

V § 54 odst. 6 se za slova „ke změně údajů“ vkládají slova „nebo dalších podkladů“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zašle ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností podklad podle § 54 odst. 1 písm. n) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupem stanoveným v § 54 odst. 6 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část devátá

Účinnost (čl. 11)

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti devadesátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.