Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

309/2011 Sb. znění účinné od 1. 7. 2023
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 146/2023 Sb.

1.7.2023

vyhláškou č. 136/2013 Sb.

1.7.2013

309

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2011

o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii

v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 75 odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2 a upravuje

a)

podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, včetně věkové hranice skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen,

b)

výši částky, o kterou se zvyšuje náhrada nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen.

§ 2

Podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii

(1)

V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje skot starší 30 měsíců narozený ve státech nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce.

(2)

V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, jde-li o zvířata nuceně poražená mimo jatky3, nebo zvířata, u nichž byly při prohlídce před porážkou pozorovány klinické příznaky nákazy4, se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje

a)

skot starší 24 měsíců narozený ve státech neuvedených v příloze k této vyhlášce nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce, nebo

b)

skot starší 48 měsíců narozený v členském státě Evropské unie uvedeném v příloze k této vyhlášce nebo na území uvedeném v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Zvýšení částky náhrady nákladů

spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu

V případě prohlídky skotu, který musí být v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa podle § 2 na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen, se výše náhrady nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa podle § 75 odst. 3 zákona zvyšuje o částku 1 078 Kč na každé zvíře.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Příloha

Seznam členských států evropské unie a území, jimž je povoleno nevyšetřovat skot na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

1.

Belgie

2.

Česká republika

3.

Dánsko

4.

Estonsko

5.

Finsko

6.

Francie

7.

Chorvatsko

8.

Irsko

9.

Itálie

10.

Kypr

11.

Litva

12.

Lotyšsko

13.

Lucembursko

14.

Maďarsko

15.

Malta

16.

Německo

17.

Nizozemsko

18.

Polsko

19.

Portugalsko

20.

Rakousko

21.

Řecko

22.

Slovensko

23.

Slovinsko

24.

Spojené království a Normanské ostrovy a Ostrov Man

25.

Španělsko

26.

ŠvédskoPoznámky pod čarou:

Rozhodnutí Komise 2009/719/ES ze dne 28. září 2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. první odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

Příloha III oddíl I kapitola VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. druhá odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Rozhodnutí Komise 2009/719/ES ze dne 28. září 2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE, v platném znění.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

3

Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. první odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

Příloha III oddíl I kapitola VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

4

Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. druhá odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.