Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

32/2011 Sb. znění účinné od 1. 4. 2011

32

 

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. d) a v § 2 odst. 1 písm. r) se slova „neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „živočichů pocházejících z akvakultury“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „Bovinae“ vkládají slova „s výjimkou volně žijících živočichů15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

__________

15)

§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „s. p.“ nahrazují slovy „státní příspěvkovou organizaci“.

 

4.

V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Ministerstvo vypracuje a průběžně aktualizuje seznam uznaných chovatelských sdružení a zpřístupní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup ostatním členským státům a veřejnosti.“.

 

5.

V § 6 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

 

6.

V § 6 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Ministerstvo vypracuje a průběžně aktualizuje seznam chovatelských podniků prasat a zpřístupní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup ostatním členským státům a veřejnosti.“.

 

7.

V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(4) Kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat zajišťují podle veterinárního zákona16) chovatelé a orgány veterinární správy a podle tohoto zákona oprávněné osoby, uznaná chovatelská sdružení a pověřená osoba.

__________

16)

§ 5 odst. 1, § 4452 zákona č. 166/1999 Sb.“.

 

8.

V § 23 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé nejméně 500 kusů na hospodářství, u drůbeže chovatelé nejméně 100 kusů na hospodářství s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic pro produkci konzumních vajec uváděných na trh, s výjimkou chovatelů plemenných ryb, chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury a chovatelů uvedených v § 22 odst. 12, jsou povinni“.

 

9.

V § 23 odst. 2 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 17 zní: „Chovatelé živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, stanovených vyhláškou o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury17), kteří vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

__________

17)

Příloha č. 3 oddíl II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.“.

 

10.

V § 23 odst. 4 písmena b) až d) včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:

b)

zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou a přímo použitelnými předpisy Evropské unie18) doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)

při přemisťování evidovaného zvířete předávat nebo přebírat společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně, kromě případů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie18), nebo průvodní list skotu,

d)

dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo průvodního listu skotu, vyžádat si od pověřené osoby neprodleně vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu.

__________

18)

Například nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.“.

 

11.

V § 23a odst. 1 písmeno d) zní:

d)

po porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně anebo po zpracování evidovaného zvířete v asanačním podniku odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,“.

 

12.

V § 23b se doplňují odstavce 9 až 14, které znějí:

(9) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)

údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)

údaje z agendového informačního systému cizinců.

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. a) jsou

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g)

rodné číslo,

h)

datum, místo a okres úmrtí,

i)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a stát, kde se cizinec narodil,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

druh a adresa místa pobytu,

f)

číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i)

rodné číslo,

j)

datum, místo a okres úmrtí,

k)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(13) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(14) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

 

13.

V § 23c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

q)

přidělovat výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady, které ve struktuře kódu obsahují kód země pro Českou republiku19).

__________

19) ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí.“.

 

14.

V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slova „§ 18 odst. 2“ vkládají slova „ , § 19 odst. 1“.

 

15.

V § 27 odst. 1 písm. b) se za slova „§ 17 odst. 4“ vkládají slova „ , § 19 odst. 1“.

 

16.

V § 30 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Osoba uvedená v odstavci 2 nebo 3, která nedosáhla předepsaného středoškolského vzdělání, se považuje za osobu odborně způsobilou, pokud prokáže, že v příslušném oboru vykonávala praxi nejméně po dobu 5 let.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

 

17.

V § 30 odst. 6 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavců 3 a 5“.

 

18.

Příloha se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do dne uznání Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní příspěvkové organizace, za chovatelské sdružení podle § 5 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se za chovatelské sdružení Národní hřebčín Kladruby n. L., státní podnik.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

 

Klaus v. r.

 

Nečas v. r.