Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

341/2011 Sb. znění účinné od 1. 4. 2024

Dnem 23. listopadu 2011 nabývají účinnosti pouze ustanovení § 1 odst. 1, § 68, 69 a § 70 odst. 1 věty druhé. Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ustanovení § 68 odst. 1 pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2012.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 30/2024 Sb.

1.4.2024

zákonem č. 250/2021 Sb.

1.7.2022

zákonem č. 130/2022 Sb.

28.6.2022

Více...

341

 

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011

o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Generální inspekce bezpečnostních sborů (§ 1-71)

Hlava I

Postavení a působnost Generální inspekce bezpečnostních sborů (§ 1-2)

§ 1

(1)

Zřizuje se Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“), která je ozbrojeným bezpečnostním sborem.

(2)

V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává1 na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.

(3)

Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů1.

(4)

Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího organizační složky státu.

§ 2

[Úkoly inspekce]

(1)

Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je

a)

příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky anebo příslušník inspekce (dále jen „příslušník“),

b)

zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci, nebo

c)

zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

(2)

Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čin

a)

příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky a

b)

zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

(3)

Úkolem inspekce dále je u osob uvedených v odstavcích 1 a 2 provádět zkoušku spolehlivosti.

(4)

Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky. Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti.

(5)

Úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

Hlava II

Základní povinnosti (§ 3-7)

§ 3

Zdvořilost

Příslušník inspekce je při plnění úkolů inspekce povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.

§ 4

Iniciativa

(1)

Je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví, svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty, je příslušník inspekce i v době mimo službu povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.

(2)

Příslušník inspekce nemá povinnost provést úkon nebo jiné opatření, jestliže

a)

provádí jinou činnost, zejména

1.

plní úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky2 nebo podpůrné operativně pátrací prostředky,

2.

pronásleduje pachatele trestného činu,

3.

zakročuje pod jednotným velením,

4.

vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí,

5.

zajišťuje bezpečnost osob,

6.

provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku nebo podpůrného operativně pátracího prostředku, nebo

7.

získává poznatky ze zájmového prostředí podle § 39,

jejíž přerušení nebo nedokončení by mělo zřejmě závažnější následky než nesplnění této povinnosti,

b)

jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků anebo jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení úkonu anebo jiného opatření by bylo ohroženo,

c)

k provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a povaha úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo

d)

je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné opatření úspěšně dokončit.

(3)

Pokud to okolnosti dovolují, je příslušník inspekce před provedením úkonu, při němž dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího použití (dále jen „zákrok“), povinen použít slov „Jménem zákona!“ a odpovídající výzvy.

§ 5

Přiměřenost postupu

Příslušník inspekce je povinen

a)

dbát, aby žádné osobě v důsledku jeho postupu nevznikla bezdůvodná újma,

b)

dbát, aby jeho rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobě, jejíž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma,

c)

postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.

§ 6

Prokazování příslušnosti

(1)

Při provádění úkonu je příslušník inspekce povinen prokázat svou příslušnost k inspekci služebním průkazem, služebním odznakem inspekce nebo vnějším označením příslušníka inspekce, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo.

(2)

Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost způsobem podle odstavce 1, prokáže příslušník inspekce svou příslušnost k inspekci ústním prohlášením „generální inspekce“; to neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení. Způsobem podle odstavce 1 se příslušník inspekce prokáže ihned, jakmile to okolnosti úkonu dovolí.

§ 7

Poučování

Příslušník inspekce je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, tuto osobu poučí nebo zajistí její poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

Hlava III

Spolupráce a další vztahy inspekce (§ 8-9)

§ 8

Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.

§ 9

(1)

Příslušník inspekce je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu inspekce oprávněn požadovat od orgánů a osob uvedených v § 8 věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné podklady a informace včetně osobních údajů. Tyto orgány a osoby nemusí jeho žádosti vyhovět, brání-li jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

(2)

Inspekce může od bezpečnostních sborů a jiných státních orgánů požadovat, pokud je to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu inspekce

a)

technické a personální zabezpečení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebo operativně pátracích prostředků2; v žádosti doloží, že použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebo sledování osob a věcí bylo povoleno podle trestního řádu,

b)

zajištění znaleckých posudků a odborných vyjádření, stop a dalších úkonů souvisejících s dokazováním v rámci trestního řízení,

c)

součinnost při zajištění, zadržení nebo zatčení osoby, umístění osoby do cely nebo jiném omezení na svobodě a eskortování takové osoby, nebo

d)

jinou součinnost, není-li schopna splnění konkrétního úkolu zajistit jinak.

Hlava IV

Omezení osobní svobody (§ 10-12)

§ 10

Pro omezení osobní svobody se použije obdobně § 24 zákona o Policii České republiky a pro omezení možnosti volného pohybu osoby připoutáním se použije obdobně § 25 zákona o Policii České republiky; kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policie“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, a kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policista“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník inspekce.

§ 11

Zajištění osoby

(1)

Příslušník inspekce je oprávněn zajistit osobu, která

a)

svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život anebo zdraví jiných osob nebo majetek,

b)

má být předvedena podle trestního řádu,

c)

při předvedení podle tohoto zákona kladla odpor nebo se pokusila o útěk, nebo

d)

v budově inspekce úmyslně znečišťuje anebo poškozuje majetek nebo slovně uráží příslušníka inspekce anebo jinou osobu.

(2)

Příslušník inspekce po pominutí důvodu zajištění osobu bez zbytečného odkladu propustí.

(3)

Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

(4)

O zajištění sepíše příslušník inspekce úřední záznam.

§ 12

Cely

Pro umístění osoby do cely a pro podmínky pobytu osoby v cele se použijí obdobně § 2833 zákona o Policii České republiky; kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policie“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, a kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policista“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník inspekce.

Hlava V

Postup ve vztahu k věcem (§ 13-17)

§ 13

Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby

(1)

Příslušník inspekce je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně, hrozí-li nebezpečí, že jí bude neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Po předchozí marné výzvě je příslušník inspekce oprávněn zbraň odebrat.

(2)

Příslušník inspekce je oprávněn provést prohlídku osoby a odebrat jí zbraň, pokud

a)

osobní svoboda osoby má být omezena,

b)

proti ní směřuje zákrok, nebo

c)

proti ní směřuje jiný úkon, hrozí nebezpečí, že bude klást odpor, a je podezření, že má u sebe zbraň.

(3)

O provedení prohlídky sepíše příslušník inspekce úřední záznam.

(4)

Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla odebrána, vystaví příslušník inspekce bez zbytečného odkladu potvrzení o odebrání zbraně.

(5)

Příslušník inspekce vydanou nebo odebranou zbraň vrátí, jestliže pominul důvod podle odstavce 1 nebo 2. Osoba je povinna vrácení zbraně potvrdit podpisem.

§ 14

Držení a používání nebezpečných látek a věcí

(1)

Inspekce může pro účely výuky, výcviku, zkoušky, expertizní anebo znalecké činnosti, provádění zkoušky spolehlivosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci plněného úkolu nabývat, držet, přechovávat, vyrobit a používat nebezpečné látky a věci.

(2)

Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména omamné a psychotropní látky, jedy, padělky platebních prostředků, známek a cenných papírů nebo jiných listin, zboží neoznačené v rozporu s jiným právním předpisem nálepkami, kontrolními páskami nebo jinými předměty k jeho označení pro daňové účely nebo zboží označené v rozporu s jiným právním předpisem ochrannými známkami.

(3)

Inspekce

a)

přijme opatření k zamezení neoprávněnému anebo nahodilému přístupu k nebezpečným látkám a věcem nebo jejich neoprávněnému použití, zničení anebo ztrátě,

b)

zpracuje a vede evidenci nebezpečných látek a věcí,

c)

vede dokumentaci technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany nebezpečných látek a věcí a k eliminaci rizik plynoucích z charakteru tohoto materiálu pro bezpečnost osob a majetku.

§ 15

Vstup do živnostenské provozovny

(1)

Příslušník inspekce je při plnění konkrétního úkolu inspekce oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby. Ustanovení trestního řádu upravující vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek tím nejsou dotčena.

(2)

Nelze-li jinak dosáhnout splnění konkrétního úkolu inspekce, je příslušník inspekce oprávněn za účelem vstupu do živnostenské provozovny tuto provozovnu otevřít nebo jiným způsobem si do ní zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

§ 16

Zastavení a prohlídka dopravního prostředku

(1)

Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku,

a)

pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu,

b)

pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,

c)

pátrá-li po hledané osobě,

d)

pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo

e)

pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází.

(2)

Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.

(3)

Příslušník inspekce je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

§ 17

(1)

Vyžaduje-li to splnění konkrétního úkolu inspekce, je příslušník inspekce oprávněn vyzvat každého, aby

a)

po nezbytnou dobu nevstupoval na místo určené příslušníkem inspekce (dále jen „určené místo“),

b)

se po nezbytnou dobu nezdržoval na určeném místě, nebo

c)

po nezbytnou dobu setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení života nebo zdraví.

(2)

K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit pás s označením „Generální inspekce bezpečnostních sborů“, považuje se za výzvu podle odstavce 1.

Hlava VI

Krátkodobá ochrana osoby (§ 18-19)

§ 18

(1)

Inspekce zajišťuje v souvislosti s plněním svých úkolů krátkodobou ochranu osoby.

(2)

Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí opatření zahrnující

a)

fyzickou ochranu,

b)

dočasnou změnu pobytu osoby,

c)

použití zabezpečovací techniky, nebo

d)

poradensko-preventivní činnost.

(3)

Krátkodobou ochranu osoby poskytne inspekce v odůvodněných případech osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí v souvislosti s plněním úkolů inspekce, avšak nelze jí poskytnout zvláštní ochranu a pomoc3; v odůvodněných případech se krátkodobá ochrana osoby poskytne také osobám blízkým osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí v souvislosti s plněním úkolů inspekce.

(4)

O poskytnutí krátkodobé ochrany osoby rozhoduje ředitel. V případě bezprostředně hrozícího útoku na život nebo zdraví osoby poskytne příslušník inspekce této osobě předběžně fyzickou ochranu a informuje o tom svého nadřízeného.

(5)

Krátkodobou ochranu osoby nelze poskytovat bez souhlasu osoby, které má být poskytnuta.

§ 19

(1)

Při zajišťování krátkodobé ochrany osoby je příslušník inspekce oprávněn provést prohlídku osoby, zavazadla, věci, dopravního prostředku nebo objektu nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby, a prohlídku takového prostoru.

(2)

Prohlídku osoby podle odstavce 1 je příslušník inspekce oprávněn provést, jestliže tato osoba na jeho výzvu ihned neopustí prostor podle odstavce 1 nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(3)

Prohlídku objektu je příslušník inspekce oprávněn provést pouze se svolením vlastníka nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je příslušník inspekce oprávněn provést prohlídku, je-li důvodné podezření, že z objektu hrozí útok na bezpečnost chráněné osoby.

(4)

Prohlídka objektu, zavazadla, věci a dopravního prostředku nesmí sledovat jiný zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby.

Hlava VII

Použití donucovacích prostředků a zbraně (§ 20-28)

§ 20

Obecné ustanovení

Příslušník inspekce je oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.

§ 21

Donucovací prostředky

Donucovacími prostředky jsou

a)

hmaty, chvaty, údery a kopy,

b)

slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,

c)

obušek a jiný úderný prostředek,

d)

vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu4 s dočasně zneschopňujícími účinky,

e)

zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,

f)

úder střelnou zbraní,

g)

hrozba namířenou střelnou zbraní,

h)

varovný výstřel,

i)

pouta,

j)

prostředek k zamezení prostorové orientace.

§ 22

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku

(1)

Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo při omezení osobní svobody.

(2)

Před použitím donucovacího prostředku je příslušník inspekce povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. To neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Od výzvy lze upustit v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby a zákrok nesnese odkladu.

(3)

Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek, který

a)

umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a

b)

je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje.

(4)

Elektrický donucovací prostředek je příslušník inspekce oprávněn použít pouze, pokud by použití jiného donucovacího prostředku zjevně nebylo dostatečné k dosažení účelu sledovaného zákrokem.

(5)

Příslušník inspekce při použití donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

§ 23

Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace

Příslušník inspekce je oprávněn použít pouta a prostředek k zamezení prostorové orientace také při spoutání osoby

a)

zajištěné,

b)

zadržené2,

c)

zatčené2,

d)

dodávané do výkonu trestu odnětí svobody, nebo

e)

převzaté příslušníkem inspekce k provedení procesních úkonů z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,

je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost osob, majetku anebo ochrana veřejného pořádku nebo že se osoba pokusí o útěk. Příslušník inspekce je oprávněn použít pouta ke vzájemnému připoutání dvou nebo více osob. Prostředek k zamezení prostorové orientace je příslušník inspekce oprávněn použít pouze, nelze-li účelu úkonu dosáhnout jinak.

§ 24

Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu

(1)

Příslušník inspekce je oprávněn použít prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu

a)

k zastavení vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla podle jiného právního předpisu5 vozidlo nezastaví, nebo

b)

k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.

(2)

Příslušník inspekce při použití prostředku k násilnému zastavení vozidla dbá, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a aby život nebo zdraví osoby, proti které směřuje zákrok, byly ohroženy jen v nezbytné míře.

§ 25

Použití zbraně

(1)

Příslušník inspekce je oprávněn použít zbraň

a)

v nutné obraně nebo v krajní nouzi,

b)

jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt,

c)

aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,

d)

nelze-li jinak překonat aktivní odpor směřující ke zmaření jeho závažného zákroku,

e)

aby odvrátil násilný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt anebo prostor,

f)

nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu danou podle jiného právního předpisu5 nezastaví,

g)

jestliže osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozba namířenou střelnou zbraní nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu příslušníka inspekce směřujícího k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby, nebo

h)

ke zneškodnění zvířete ohrožujícího život nebo zdraví osoby.

(2)

Použití zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je přípustné pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné.

(3)

Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je příslušník inspekce povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy lze upustit v případě, že je ohrožen život anebo zdraví příslušníka inspekce nebo jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.

(4)

Při použití zbraně je příslušník inspekce povinen dbát nutné opatrnosti, zejména neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje.

(5)

Zbraní podle této hlavy se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a doplňků zbraně, vyjma vrhacího prostředku majícího povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu4 s dočasně zneschopňujícími účinky, zbraň bodná a sečná.

§ 26

Povinnosti příslušníka inspekce po použití donucovacího prostředku nebo zbraně

(1)

Po použití donucovacího prostředku nebo zbraně, při kterém došlo ke zranění osoby, je příslušník inspekce povinen ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření. Dále je povinen učinit neodkladné úkony nebo jiná opatření, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití zbraně.

(2)

Zákrok, při kterém bylo použito donucovacího prostředku nebo zbraně, je příslušník inspekce povinen bezodkladně ohlásit svému nadřízenému a sepsat o něm úřední záznam s uvedením důvodu, průběhu a výsledku jejich použití. Úřední záznam se nesepisuje při použití pout podle § 23.

(3)

Inspekce vyrozumí bez zbytečného odkladu příslušného státního zástupce o zranění anebo usmrcení osoby nebo o škodě nikoli nepatrné6, způsobených použitím donucovacího prostředku nebo zbraně.

§ 27

Zvláštní omezení

Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou anebo se zjevnou chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let nesmí příslušník inspekce použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický ani jiný obdobný dočasně zneschopňující prostředek, obušek ani jiný úderný prostředek, vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu4 s dočasně zneschopňujícím účinkem, úder střelnou zbraní, hrozbu namířenou střelnou zbraní, varovný výstřel a zbraň, vyjma případů, kdy útok takové osoby bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví příslušníka inspekce anebo jiné osoby nebo hrozí větší škoda6 na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.

§ 28

Zákrok pod jednotným velením

(1)

Při zákroku pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacího prostředku a zbraně velitel zakročující jednotky. O použití donucovacího prostředku a zbraně může na místě zákroku rozhodnout také nadřízený tohoto velitele, který tímto rozhodnutím přebírá velení do ukončení zákroku. Rozhodnutí velitele zakročující jednotky a jeho nadřízeného o použití donucovacího prostředku nebo zbraně musí být zadokumentováno záznamovou technikou se zvukem nebo v listinné podobě.

(2)

Rozhodnutím podle odstavce 1 přechází na toho, kdo rozhodnutí učinil, odpovědnost za splnění povinností podle § 26.

Hlava VIII

Práce s informacemi (§ 29-53b)

§ 29

Obecná ustanovení o zpracovávání informací

(1)

Inspekce zpracovává v souladu s tímto zákonem a jiným právním předpisem informace včetně osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

(2)

Zpracovávané informace musí inspekce zabezpečit před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením, zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Inspekce dále učiní nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti podle jiného právního předpisu.

§ 30

Podání vysvětlení

(1)

Příslušník inspekce může při plnění svých úkolů požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro

a)

odhalení trestného činu a jeho pachatele,

b)

vypátrání hledané osoby anebo věci, nebo

c)

přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné inspekcí,

a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.

(2)

Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena. O předvedení sepíše příslušník inspekce úřední záznam.

(3)

Úřední záznam o podání vysvětlení je příslušník inspekce povinen sepsat bez zbytečného odkladu po dostavení se osoby na výzvu nebo po jejím předvedení; předvedenou osobu po sepsání tohoto záznamu příslušník inspekce propustí.

(4)

Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

(5)

Osoba může vysvětlení odepřít, pokud by jím sobě anebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

(6)

Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje inspekce. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena.

§ 31

Pořizování záznamů

Inspekce může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných, a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu.

§ 32

Prokázání totožnosti

(1)

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2)

Příslušník inspekce je oprávněn při plnění svých úkolů vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a)

podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,

b)

bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti objektu inspekce nebo v místě, z něhož lze tento objekt účinně ohrozit,

c)

od níž je požadováno podání vysvětlení,

d)

odpovídající popisu hledané osoby,

e)

vstupující do místa, kam je příslušníkem inspekce zakázán vstup, nebo z tohoto místa vycházející,

f)

zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu,

g)

v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby,

h)

která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle trestního řádu,

i)

která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo jiné skutečnosti důležité pro plnění úkolů inspekce, nebo

j)

při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k vyhledávání, odhalování, prověřování anebo vyšetřování trestné činnosti příslušníků nebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky nebo v inspekci (dále jen „zaměstnanec“).

(3)

Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné součinnosti a příslušník inspekce nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn tuto osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti příslušník inspekce poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

(4)

Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v dostupných evidencích, je příslušník inspekce oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení.

(5)

Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je příslušník inspekce oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity.

(6)

Byla-li postupem podle odstavců 2 až 5 zjištěna pohřešovaná osoba nebo hledaná osoba, příslušník inspekce o této skutečnosti vyrozumí Policii České republiky.

§ 33

(1)

Předvedení osoby nesmí překročit dobu nezbytnou pro zjištění její totožnosti. Nezjistí-li příslušník inspekce totožnost osoby do 24 hodin od předvedení, je povinen ji propustit.

(2)

O úkonech a opatřeních provedených podle § 32 sepíše příslušník inspekce úřední záznam.

§ 34

Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace

(1)

Inspekce může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace u osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo sděleno podezření7 pro spáchání úmyslného trestného činu, snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla, pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení.

(2)

Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor osoby provést, je příslušník inspekce po předchozí marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity.

(3)

Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je příslušník inspekce oprávněn osobu předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu příslušník inspekce osobu propustí.

(4)

O provedených úkonech sepíše příslušník inspekce úřední záznam.

(5)

Inspekce osobní údaje získané podle odstavce 1 předá včetně všech souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii České republiky pro plnění jejích úkolů. Pokud by předání informací ohrozilo plnění úkolů inspekce, předá je až poté, co ohrožení pomine.

§ 34a

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí

(1)

Inspekce sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22, daktyloskopické otisky osoby, která není státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu, nebyly-li její daktyloskopické otisky sejmuty podle § 34 odst. 1. Ustanovení § 34 odst. 2 až 5 se použijí obdobně.

(2)

Inspekce osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí pro účely podle odstavce 1.

§ 35

Získávání informací z evidencí

(1)

Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z evidence provozované na základě jiného právního předpisu. Správce evidence nebo zpracovatel poskytne informace bezplatně a bez zbytečného odkladu; to neplatí, stanoví-li jiný právní předpis pro poskytnutí informací inspekci jiný režim8.

(2)

Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat poskytnutí informací z evidence vedené Policií České republiky, Celní správou České republiky nebo Vězeňskou službou České republiky; tím není dotčena povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Policie České republiky, Celní správa České republiky a Vězeňská služba České republiky informace nepředá, pokud by to ohrozilo plnění jejich úkolů.

(3)

Inspekce může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby8, agendového informačního systému evidence občanských průkazů9, agendového informačního systému evidence cestovních dokladů10, agendového informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů10, agendového informačního systému evidence obyvatel11, evidence údajů o mýtném12, katastru nemovitostí13, základního registru obyvatel14, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci14, základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí14, základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností14, informačního systému územní identifikace14, registru silničních vozidel15, centrálního registru silničních vozidel15, registru historických a sportovních vozidel15, registru řidičů5 a centrálního registru řidičů5 způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v případě agendového informačního systému evidence občanských průkazů a agendového informačního systému evidence cestovních dokladů lze informace poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup; v případě databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby se informace poskytne ve formě a v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem8.

(4)

Inspekce žádá o poskytnutí informací podle odstavců 1 až 3 a § 36 odst. 3 způsobem, který umožní inspekci uchovávat identifikační údaje o příslušníku inspekce, který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O skutečnostech podle věty první jsou správce evidence nebo zpracovatel povinni zachovávat mlčenlivost.

(5)

Za účelem zajištění ochrany osoby, o níž lze důvodně předpokládat, že by mohl být ohrožen její život nebo zdraví, za účelem pátrání po hledané osobě nebo za účelem zabránění vyzrazení činnosti inspekce může inspekce prostřednictvím Ministerstva vnitra žádat od zpracovatele nebo správce evidence vedené na základě jiných právních předpisů, aby inspekci oznamovali každý výdej osobních údajů.

§ 36

Pátrání po hledaných osobách a věcech

(1)

Inspekce může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, zahájit pátrání po hledaných osobách a věcech.

(2)

Inspekce může pro účely pátrání po hledaných osobách a věcech žádat o

a)

součinnost Policii České republiky a

b)

zanesení údajů o těchto osobách a věcech do evidencí vedených Policií České republiky; inspekce je povinna neprodleně informovat Policii České republiky o ukončení pátrání.

(3)

Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané osobě nebo za účelem zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti anebo totožnosti nalezené mrtvoly žádat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nestanoví-li jiný právní předpis8 jinak.

(4)

Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané osobě žádat od

a)

banky předávání dat o době a místě použití elektronického platebního prostředku hledané osoby,

b)

zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a místě poskytnutí zdravotní péče této osobě.

(5)

Informace získané podle odstavců 3 a 4 lze použít pouze pro účely zjištění doby a místa pobytu hledané osoby.

§ 37

Předávání informací

(1)

Inspekce předává Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky, Celní správě České republiky, zpravodajským službám České republiky, Vojenské policii a dalším orgánům veřejné správy informace včetně osobních údajů a informací zpracovávaných v evidencích inspekce, které získala při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti.

(2)

Inspekce předá bez zbytečného odkladu řediteli bezpečnostního sboru informace o skutečnostech zjištěných při plnění svých úkolů, na jejichž základě lze příslušníka zprostit výkonu služby1, nebo přijmout jiné rozhodnutí ve věcech služebního poměru; je-li tímto příslušníkem ředitel bezpečnostního sboru, předá inspekce informace jeho nadřízenému služebnímu funkcionáři.

(3)

Inspekce informace podle odstavců 1 a 2 nepředá, pokud by to ohrozilo plnění jejích úkolů.

Získávání poznatků o trestné činnosti

§ 38

(1)

Inspekce před zahájením úkonů trestního řízení z vlastní iniciativy nebo na základě podnětu jiné osoby anebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné činnosti vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, i dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož vyšetřování spadá do působnosti inspekce nebo státního zástupce.

(2)

Příslušník inspekce při výkonu činností podle odstavce 1

a)

postupuje podle tohoto zákona, za využití oprávnění a prostředků v něm uvedených,

b)

předchází trestné činnosti.

§ 39

Zájmové prostředí

(1)

Zájmovým prostředím se pro účely tohoto zákona rozumí prostředí, v němž lze důvodně předpokládat získání poznatků důležitých pro zamezování, odhalování a dokumentování trestných činů, jejichž vyšetřování spadá do působnosti inspekce nebo státního zástupce, ke zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným činům.

(2)

Získávání poznatků ze zájmového prostředí je činnost příslušníka inspekce, který se zastíráním skutečného účelu své činnosti aktivně vyhledává, dokumentuje a vyhodnocuje poznatky o zájmovém prostředí a osobách v něm se pohybujících. V rámci této činnosti je příslušník inspekce oprávněn využívat podpůrné operativně pátrací prostředky.

§ 40

Inspekce může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti korupci, terorismu, organizovanému zločinu, daňové, finanční a závažné hospodářské kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 41

Zkouška spolehlivosti

(1)

Příslušník inspekce je oprávněn k předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání provést u příslušníka nebo zaměstnance (dále jen „zkoušená osoba“) zkoušku spolehlivosti.

(2)

Zkouška spolehlivosti spočívá v navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit.

(3)

Prováděním zkoušky spolehlivosti nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení nebo poškození života nebo zdraví osob, jejich majetku anebo k omezení svobody osob. Při provádění zkoušky spolehlivosti musí být zachována lidská důstojnost.

(4)

Na základě žádosti příslušníka inspekce může zkoušku spolehlivosti provést se svým souhlasem i jiná osoba. V takovém případě je tato osoba povinna řídit se pokyny příslušníka inspekce; příslušník inspekce za její činnost odpovídá.

(5)

Příslušník inspekce nebo jiná osoba provádějící zkoušku spolehlivosti mohou při zkoušce spolehlivosti sdělovat nepravdivé údaje.

(6)

Průběh zkoušky spolehlivosti se dokumentuje obrazovým a zvukovým záznamem. O zkoušce spolehlivosti inspekce pořídí úřední záznam.

(7)

O provedení zkoušky spolehlivosti, při které se zkoušená osoba dopustila protiprávního jednání, inspekce zkoušenou osobu bez zbytečných průtahů prokazatelně informuje a předá jedno vyhotovení záznamů pořízených podle odstavce 6 příslušnému bezpečnostnímu sboru, který je povinen záznamy založit do osobního spisu zkoušené osoby. Informování a předání záznamů inspekce neprovede, pokud by tím ohrozila plnění úkolů konkrétního trestního řízení nebo plnění úkolu v oblasti kontroly inspekce. V takovém případě však inspekce zkoušenou osobu informuje a záznamy předá poté, co ohrožení pomine. Zkoušená osoba, která se při zkoušce spolehlivosti dopustila protiprávního jednání, má po informování právo nahlížet do záznamů pořízených podle odstavce 6.

(8)

Jednání příslušníka inspekce nebo jiné osoby provádějící zkoušku spolehlivosti, které naplňuje znaky přestupku , není přestupkem , pokud je takové jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky spolehlivosti a bezprostředně neohrozí ani nepoškodí zájmy uvedené v odstavci 3.

(9)

Jednou za půl roku inspekce v souhrnné zprávě sdělí příslušnému bezpečnostnímu sboru jména zkoušených osob, které se při zkoušce spolehlivosti nedopustily protiprávního jednání.

§ 42

Podpůrné operativně pátrací prostředky

(1)

Inspekce používá při plnění svých úkolů podpůrné operativně pátrací prostředky podle § 72 zákona o Policii České republiky; pro použití těchto prostředků se použijí obdobně § 7277 zákona o Policii České republiky. Kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policie“ nebo „ministerstvo“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, kde se používá pojmu „ministr“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ředitel, a kde se používá pojmu „policista“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník inspekce.

(2)

Inspekce může požádat Policii České republiky nebo Ministerstvo vnitra o součinnost při opatření nebo vydání krycího dokladu.

§ 43

Základní ustanovení o zpracování osobních údajů při plnění některých úkolů inspekce

(1)

Odstavce 2 až 6, § 44 až 47 a § 48a až 53a se použijí na zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.

(2)

Inspekce může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. Inspekce může zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s účely uvedenými v odstavci 1.

(3)

Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku.

(4)

Inspekce zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v odstavci 1 nebo 2 odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů inspekce.

(5)

Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v odstavci 1 nebo 2 může inspekce zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů inspekce stanovených zákonem.

(6)

Plněním úkolu podle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se rozumí i provádění zkoušek spolehlivosti.

§ 44

Obecné podmínky zpřístupňování nebo předávání osobních údajů

(1)

Inspekce i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 43 odst. 1,

a)

stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,

b)

je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo

c)

je-li to ve prospěch subjektu údajů, který dal k zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li jeho prospěch na základě okolností důvodně předpokládat.

(2)

Nepřesné osobní údaje nelze zpřístupňovat nebo předávat; neověřené osobní údaje se při zpřístupnění nebo předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k nesprávnému zpřístupnění nebo předání nebo k zpřístupnění nebo předání nepřesných osobních údajů, inspekce o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů a orgán příslušný k plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, který je jejich původcem.

(3)

Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly zpřístupněny nebo předány, pokud inspekce s tímto zpracováním souhlasí.

(4)

Inspekce může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů stanovit příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro zpřístupnění nebo předání orgánu příslušnému pro plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1 nebo pro zpřístupnění nebo předání podle § 46 nebo 48.

§ 45

Vnitrostátní zpřístupňování nebo předávání osobních údajů

(1)

Inspekce zpřístupňuje nebo předává osobní údaje orgánům příslušným k plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.

(2)

Inspekce může zpřístupnit nebo předat osobní údaje, které získala při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti.

§ 46

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru

Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,

a)

bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, který uplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68020,

b)

Evropskému policejnímu úřadu,

c)

Eurojustu, nebo

d)

příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní spolupráci.

§ 47

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a mezinárodním organizacím

(1)

Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68020, nebo obdobnému orgánu mezinárodní organizace, pokud je to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a vyšetřování trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření nebo při zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.

(2)

Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1 vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie o zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna.

(3)

Inspekce může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést zpřístupnění nebo předání osobních údajů bezpečnostnímu sboru nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů. Inspekce informuje Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) o kategoriích zpřístupnění nebo předání a uchová informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích; to neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví pro bezpečnostní sbor nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1 právní předpis nebo mezinárodní smlouva.

(4)

Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě první, může inspekce zpřístupnit nebo předat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro

a)

ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby,

b)

zpřístupnění nebo předání podle § 47 odst. 1,

c)

předejití bezprostředního a závažného ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v zahraničí,

d)

plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, nebo

e)

ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účely uvedenými v § 43 odst. 1.

(5)

Inspekce osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) nezpřístupní nebo nepředá, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů převažuje nad veřejným zájmem na jejich zpřístupnění nebo předání.

(6)

Inspekce při postupu podle odstavce 4 uchová informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích.

(7)

Inspekce dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu původního zpřístupnění nebo předání a úrovni ochrany osobních údajů

a)

vyslovit souhlas, aby prostřednictvím bezpečnostního sboru nebo mezinárodní organizace podle odstavce 1 byly osobní údaje, které jim inspekce zpřístupnila nebo předala, zpřístupněny nebo předány bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo obdobnému orgánu jiné mezinárodní organizace; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo

b)

požadovat od bezpečnostního sboru nebo mezinárodní organizace podle odstavce 1 informace o zpracování předaných osobních údajů.

§ 48

Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie

(1)

Inspekce v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo předávané

a)

členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát”) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo

b)

orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský informační systém”) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému orgánu anebo evropskému informačnímu systému,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.

(2)

Inspekce při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní spolupráci.

(3)

Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského orgánu, inspekce stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným postupem souhlasí.

§ 48a

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů osobám a orgánům ve třetích státech

(1)

Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu inspekce při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, může inspekce zpřístupnit nebo předat osobní údaje jakékoli osobě do třetího státu nebo orgánu třetího státu, pokud

a)

zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů nepřevažuje nad veřejným zájmem na splnění takového úkolu a

b)

zpřístupnění nebo předání bezpečnostnímu sboru třetího státu by nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.

(2)

Inspekce o zpřístupnění nebo předání podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu informuje příslušný bezpečnostní sbor třetího státu, ledaže by to vedlo k průtahům nebo obtížím.

(3)

Inspekce informuje osobu nebo orgán třetího státu, kterému byly osobní údaje zpřístupněny nebo předány, o účelech, pro které lze takové osobní údaje v případě nutnosti zpracovávat.

(4)

Inspekce o zpřístupnění nebo předání podle odstavce 1 informuje Úřad. O postupu podle odstavců 1 až 3 inspekce pořídí úřední záznam.

§ 49

Přístup k údajům Schengenského informačního systému a vkládání údajů do tohoto systému

(1)

Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů využívat údaje z informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie, a v těchto údajích vyhledávat.

(2)

Údaje určené k vložení do informačního systému podle odstavce 1 předává inspekce Policejnímu prezidiu České republiky.

§ 50

Zveřejňování osobních údajů

Inspekce může zveřejňovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

§ 51

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů

(1)

Inspekce nejméně jednou za 3 roky prověří, jsou-li osobní údaje zpracovávané pro účely plnění jejích úkolů pro toto plnění nadále potřebné.

(2)

Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud a Kancelář prezidenta republiky inspekci v mezích své působnosti informují pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie anebo milosti.

§ 52

(1)

Inspekce osobní údaje nevymaže, jsou-li dále využívány při plnění úkolu podle tohoto zákona nebo jde-li o osobní údaje, které jsou součástí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo automatizované podobě.

(2)

Před výmazem inspekce osobní údaje předá Policii České republiky, pokud to neohrozí plnění úkolů inspekce.

§ 53

Při zpracovávání osobních údajů bez vědomí subjektu údajů sdělí inspekce tomuto subjektu v okamžiku, kdy není ohroženo plnění úkolů inspekce, že pro své potřeby zpracovává jeho osobní údaje. Sdělení učinit nemusí,

a)

jsou-li tyto údaje vymazány bez zbytečného odkladu po zániku uvedeného ohrožení, nebo

b)

pokud by sdělení těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím.

§ 53a

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

(1)

Ředitel jmenuje pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) příslušníka nebo zaměstnance inspekce, který je odborně připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2.

(2)

Pověřenec

a)

poskytuje v inspekci informace a poradenství o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů,

b)

kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a

c)

je v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů kontaktním místem pro Úřad a spolupracuje s ním.

(3)

Inspekce zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Inspekce rovněž zajistí, aby byl pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných činnostech zpracování.

§ 53b

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů v jiných oblastech

(1)

Ustanovení § 28 odst. 2 až 4 a § 29 odst. 3 až 6 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se použijí i na vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, omezení zpracování nebo výmaz podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67921.

(2)

Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v § 43 odst. 1 i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely.

Hlava IX

Mezinárodní spolupráce (§ 54)

§ 54

Pro mezinárodní spolupráci se použijí obdobně § 89, 91, § 92 odst. 1, § 92 odst. 2 písm. a) až e), § 92 odst. 3, 5 a 6 a § 9394 zákona o Policii České republiky; kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policejní prezident“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ředitel, kde se používá pojmu „policie“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, kde se používá pojmu „úkoly policie“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona úkoly inspekce, a kde se používá pojmu „ministr“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona předseda vlády.

Hlava X

Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci (§ 55)

§ 55

Pro náhradu škody a náhradu za poskytnutí věcné pomoci se použijí obdobně § 9596 zákona o Policii České republiky; kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policie“ nebo „ministerstvo“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, a kde se používá pojmu „policista“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník inspekce.

Hlava XI

Kontrola (§ 56-57)

§ 56

(1)

Každý může upozornit inspekci na

a)

nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost inspekce, nebo

b)

skutečnost, že se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku.

(2)

Inspekce musí upozornění přijmout. Inspekce do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno.

§ 57

Kontrola činnosti inspekce

(1)

Kontrolu činnosti inspekce, včetně kontroly použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.

(2)

Kontrolní orgán provádí kontrolu podle odstavce 1 v organizačních částech inspekce. Podmínkou zahájení kontroly je vyrozumění předsedy vlády o této kontrole.

(3)

Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o použití prostředků podle odstavce 1 a dále též na jeho žádost informace o použití těchto prostředků. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných osob.

(4)

Ředitel předkládá vládě, výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech bezpečnosti a kontrolnímu orgánu jednou ročně zprávu o činnosti inspekce a analýzu použití úkonů podle odstavce 1.

(5)

Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.

Hlava XII

Přestupky (§ 58-59)

§ 58

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle zvláštní označení používané na služebních vozidlech inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné,

b)

úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá vnější označení inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné,

c)

vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly do objektu nebo prostoru, v nichž sídlí inspekce, nebo

d)

poruší povinnost mlčenlivosti podle § 66.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle označení používané na služebních vozidlech inspekce a označení s ním zřejmě zaměnitelné.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§ 59

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2)

Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

Hlava XIII

Společná ustanovení (§ 60-67a)

§ 60

(1)

Příslušník inspekce vykonává službu v občanském oděvu nebo v občanském oděvu s vnějším označením inspekce v závislosti na povaze konkrétní činnosti a potřebě efektivního plnění úkolů inspekce.

(2)

Vnější označení inspekce je oprávněn užívat jen příslušník inspekce.

(3)

Zvláštní označení služebních vozidel inspekce a pásů s označením „Generální inspekce bezpečnostních sborů“ podle § 17 odst. 2 může užívat pouze inspekce.

(4)

Vláda stanoví nařízením

a)

vzor služebního průkazu a odznaku inspekce,

b)

způsob vnějšího označení inspekce,

c)

způsob prokazování příslušnosti,

d)

vzory zvláštního označení služebních vozidel inspekce a pásů s označením „Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

§ 61

Dokumentace

(1)

Úřední záznam musí být pořízen bez zbytečného odkladu a musí obsahovat uvedení času, důvodu, průběhu a okolností úkonu. Úřední záznam musí být uložen nejméně po dobu 5 let; po stejnou dobu musí být uchovávány i ostatní záznamy pořízené podle tohoto zákona.

(2)

Příslušník inspekce na žádost osoby vystaví bez zbytečného odkladu písemné potvrzení o provedeném úkonu.

§ 62

Příslušníci inspekce jsou oprávněni k plnění úkolů inspekce držet, nosit a jinak používat zbraně všech kategorií stanovených jiným právním předpisem4 a bezpečnostní materiál podle jiného právního předpisu17.

§ 63

Kde se v tomto zákoně mluví o

a)

trestných činech, rozumí se tím i jednání vykazující znaky trestného činu spáchané osobou, která není trestně odpovědná,

b)

prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná

1.

s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla této osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době prohlídky,

2.

osobou stejného pohlaví,

c)

hledané osobě, rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a Policií České republiky bylo po ní vyhlášeno nebo inspekcí zahájeno pátrání,

d)

zbrani, rozumí se tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 64

(1)

Zjišťování tělesných znaků a měření těla provádí příslušník inspekce stejného pohlaví nebo odborně způsobilý zdravotnický pracovník.

(2)

Odběr biologického vzorku, který je spojen se zásahem do tělesné integrity, provádí odborně způsobilý zdravotnický pracovník na žádost příslušníka inspekce.

(3)

Odběr biologických vzorků se provádí způsobem, který neohrozí zdraví osoby.

§ 65

Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti inspekce nebo příslušníka inspekce podle tohoto zákona; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnout pro odpor osoby, je příslušník inspekce oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu.

§ 66

(1)

Příslušník inspekce a zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v inspekci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů inspekce nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů inspekce nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení služebního nebo pracovního poměru.

(2)

Každý, koho příslušník inspekce požádá o poskytnutí pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí dozvěděl.

(3)

Povinnosti mlčenlivosti se nemůže příslušník inspekce a zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v inspekci dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru a bezpečnostnímu sboru státu Evropské unie a vůči kontrolnímu orgánu podle tohoto zákona, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy.

(4)

Ředitele zprošťuje povinnosti mlčenlivosti předseda vlády nebo pověřený člen vlády. Ostatní osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 zprošťuje povinnosti mlčenlivosti ředitel.

§ 67

Zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky nebo Celní správě České republiky se nemůže vůči inspekci dovolávat povinnosti mlčenlivosti podle § 303 zákoníku práce, pokud jde o údaje potřebné k plnění úkolů inspekce.

§ 67a

Na kontrolní činnost prováděnou inspekcí se kontrolní řád nevztahuje.

Hlava XIV

Přechodná ustanovení (§ 68-71)

§ 68

Odstavec 1 pozbyl platnosti uplynutím dne 30. června 2012.

(1)

pozbyl platnosti

(2)

Služební poměr prozatímního ředitele vzniká dnem jeho jmenování a končí dnem jmenování ředitele; to neplatí, byl-li prozatímní ředitel ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti odstavce 1.

§ 69

(1)

Příslušník Policie České republiky, příslušník Vězeňské služby České republiky nebo celník mohou do 30. listopadu 2011 doručit prozatímnímu řediteli písemnou žádost o ustanovení na služební místo v inspekci.

(2)

Prozatímní ředitel žádost podle odstavce 1 nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího doručení posoudí a o výsledku žadatele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí. V případě, že žádosti vyhoví, uvědomí o tom i vedoucího organizační části bezpečnostního sboru1, do které je žadatel zařazen.

(3)

Žadatel, jehož žádosti podle odstavce 1 bylo vyhověno, bude odvolán z dosavadního služebního místa a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ustanoven na služební místo v inspekci.

(4)

Příslušník Policie České republiky povolaný k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra zařazený v Inspekci Policie České republiky, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona prozatímní ředitel písemně nesdělí, že nebude ustanoven na služební místo v inspekci, nebo který nesdělí prozatímnímu řediteli ve stejné lhůtě, že s ustanovením na služební místo v inspekci nesouhlasí, je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odvolán z dosavadního služebního místa a ustanoven na služební místo v inspekci.

§ 70

(1)

S majetkem České republiky, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu Ministerstvo vnitra nebo jím zřízená státní příspěvková organizace, který užívá Inspekce Policie České republiky, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit inspekce.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti vymezí majetek, který bude převeden do příslušnosti hospodaření nově zřízené inspekce.

Ke dni zřízení inspekce ministři vnitra,financí a spravedlnosti určí opatřením majetek, s nímž je inspekce příslušná hospodařit; ustanovení jiného právního předpisu18 se užije obdobně.

(2)

Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Ministerstvu vnitra – Inspekci Policie České republiky přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na inspekci19.

(3)

Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí prostředky účtu rezervního fondu, účtu cizích prostředků, účtu fondu kulturních a sociálních potřeb, které se vztahují k příslušníkům Policie České republiky nebo k zaměstnancům České republiky zařazeným k výkonu práce v Ministerstvu vnitra – Inspekci Policie České republiky, kteří přecházejí na inspekci, na obdobné účty u inspekce. Obdobně přecházejí i nároky z nespotřebovaných výdajů.

§ 71

(1)

Řízení podle části dvanácté hlavy IV zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů1, vztahující se k žadateli podle § 69 odst. 3, které nebylo pravomocně ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí prozatímní ředitel nebo ředitel.

(2)

Trestní řízení, jehož úkony zahájila Inspekce Policie České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná inspekce, jedná-li se o trestný čin příslušníka Policie České republiky nebo o trestný čin zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky.

(3)

Trestní řízení, jehož úkony zahájil pověřený orgán Vězeňské služby České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná inspekce.

(4)

Vede-li ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Policie České republiky trestní řízení o trestném činu celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky, anebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky, ve Vězeňské službě České republiky nebo v Policii České republiky, informuje o této skutečnosti inspekci. O tom, který policejní orgán bude v řízení pokračovat, rozhodne státní zástupce.

Část druhá

Změna trestního řádu (§ 72)

§ 72

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb. a zákona č. 207/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Policejními orgány se rozumějí

a)

útvary Policie České republiky,

b)

Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů,

c)

pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence,

d)

pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, a dále porušením právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských společenství, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, a v případech porušení předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně podle zvláštních právních předpisů,

e)

pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany,

f)

pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby,

g)

pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace,

h)

pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství,

i)

pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do působnosti policejního orgánu.“.

2.

V § 158 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.“.

 

3.

V § 158 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Jednotlivé úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, mohou na základě dožádání provést i jiné policejní orgány.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se nově označují jako odstavce 5 až 11.

 

4.

V § 158 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, zjištěno, že příslušnou k řízení je Generální inspekce bezpečnostních sborů, policejní orgán ji o předmětu šetření neprodleně vyrozumí a věc jí předá. Do doby, než Generální inspekce bezpečnostních sborů věc převezme, je policejní orgán oprávněn provádět pouze neodkladné a neopakovatelné úkony. Vznikne-li mezi policejním orgánem a Generální inspekcí bezpečnostních sborů spor o příslušnost, policejní orgán věc předloží k posouzení příslušnému státnímu zástupci. Jeho stanovisko je závazné. Ustanovení odstavce 11 se nepoužije.“.

 

5.

V § 158b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „policejním prezidentem,“ vkládají slova „jde-li o Generální inspekci bezpečnostních sborů, jejím ředitelem,“.

 

6.

V § 158e odst. 1 se za slova „ , pokud jím je útvar Policie České republiky“ vkládají slova „nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

7.

V § 158e odst. 2 větě první se za slova „příslušník Policie České republiky“ vkládají slova „nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

8.

V § 158e odst. 2 písm. c) se za slova „Policii České republiky“ vkládají slova „nebo ke Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

 

9.

V § 158e odst. 3 se za slova „Policii České republiky“ vkládají slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

 

10.

V § 158e odst. 6 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „nebo podle zvláštního zákona upravujícího postavení příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

11.

V § 158e odst. 8 se za slova „policejní prezident“ vkládají slova „a v případě Generální inspekce bezpečnostních sborů její ředitel“.

 

12.

V § 160 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Opis usnesení o zahájení trestního stíhání příslušníka Policie České republiky, příslušníka Vězeňské služby České republiky anebo celníka nebo zaměstnance České republiky, zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky doručí Generální inspekce bezpečnostních sborů též řediteli příslušného bezpečnostního sboru.“.

 

13.

V § 161 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky, celníky anebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky a o trestných činech spáchaných zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

14.

V § 161 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie a vyšetřování o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, koná státní zástupce; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího vyšetřování. Ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie a při vyšetřování trestných činů zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, může státní zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek podle § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně vyhovět.

(5) Za splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 1 koná

a)

Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování podle odstavce 3 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky anebo celníky nebo zaměstnanci České republiky, zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky,

b)

státní zástupce vyšetřování podle odstavce 4 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace anebo příslušníky Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie nebo zaměstnanci České republiky, zařazenými k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Ustanovení § 23 tím není dotčeno.“.

15.

V § 164 odst. 1 větě druhé se slova „v § 158 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „v § 158 odst. 3 a 5“.

 

16.

V § 164 odst. 4 se slova „podle § 158 odst. 8“ nahrazují slovy „podle § 158 odst. 9“.

 

17.

V § 179a odstavec 3 zní:

(3) O trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace a příslušníků Vojenského zpravodajství anebo Vojenské policie nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, koná zkrácené přípravné řízení státní zástupce; ustanovení § 161 odst. 4 a 5 zde platí přiměřeně.“.

 

18.

V § 314d odst. 2 větě třetí se slova „(§ 158 odst. 3 a 5)“ nahrazují slovy „(§ 158 odst. 3 a 6)“.

Část třetí

zrušena (§ 73)

§ 73

zrušen

Část čtvrtá

Změna zákona o požární ochraně (§ 74)

§ 74

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 odst. 1 písm. a) se za slova „Policie České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

2.

V § 85 písm. a) se za slova „Bezpečnostní informační služby“ vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

§ 75

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova „příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky,“ vkládají slova „příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

2.

V § 45 se za slova „Hasičského záchranného sboru České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

3.

V § 110 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů a pozůstalý po tomto příslušníku podávají žádost o dávku důchodového pojištění u Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

Část šestá

Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (§ 76)

§ 76

Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 35/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 2 se slova „písm. e) až g), j) a k)“ nahrazují slovy „písm. e) až l)“.

 

2.

Za § 10b se vkládá nový § 10c, který zní:

§ 10c

 

(1) Předpokladem pro výkon funkce v Generální inspekci bezpečnostních sborů je, že u příslušníka bezpečnostního sboru nebo občana nebyly zjištěny skutečnosti uvedené v § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 písm. c) a d).

(2) Funkcí se rozumí služební místo podle zvláštního zákona1a).

(3) Pro posouzení splnění předpokladů pro výkon funkce v Generální inspekci bezpečnostních sborů se použijí § 6 až 8.

(4) Řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů náleží oprávnění podle § 8, jde-li o osvědčení týkající se příslušníka bezpečnostního sboru nebo občana, který má vykonávat funkci v Generální inspekci bezpečnostních sborů. V případě osvědčení týkajícího se toho, kdo má vykonávat funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, náleží toto oprávnění předsedovi vlády nebo pověřenému členu vlády.

(5) Nesplňuje-li příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů předpoklady pro výkon funkce, je tato skutečnost důvodem pro skončení jeho služebního poměru propuštěním. Služební funkcionář1a) rozhodne o propuštění příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů ze služebního poměru ve lhůtě podle § 9 odst. 1.

(6) Služební poměr končí uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni doručení rozhodnutí o propuštění, jestliže služební funkcionář1a) nerozhodne na základě žádosti příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů o době kratší.“.

Část sedmá

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (§ 77)

§ 77

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákon č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákon č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písmeno m) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

m) v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem2) objasňuje a prověřuje vlastními pověřenými orgány (dále jen „pověřené orgány Vězeňské služby“) trestné činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence; ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů.

_________

2)

§ 12 odst. 2 trestního řádu.“.

 

2.

V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže příslušník dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru včetně bezpečnostního sboru státu Evropské unie a kontrolním orgánům, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

§ 78

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Policie České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

2.

V § 25 odst. 2 písm. a) se za slova „Ministerstvo vnitra,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

3.

V § 25 odst. 2 písm. b) se za slova „Policie České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Část devátá

Změna zákona o důchodovém pojištění (§ 79)

§ 79

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se za slova „Vězeňské služby České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Část desátá

Změna zákona o pozemních komunikacích (§ 80)

§ 80

V § 22b odst. 3 větě druhé zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., se za slova „Bezpečnostní informační službě“ vkládají slova „ , Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

Část jedenáctá

Změna zákona o návykových látkách (§ 81)

§ 81

V § 5 odst. 6 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se za slova „Policie České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Část dvanáctá

zrušena (§ 82)

§ 82

zrušen

Část třináctá

Změna zákona o azylu (§ 83)

§ 83

V § 71 odst. 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 427/2010 Sb., se za slova „Zpravodajské služby České republiky“ vkládají slova „a Generální inspekce bezpečnostních sborů“ a za slova „zpravodajským službám České republiky“ slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

§ 84

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 224/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 159 odst. 3 větě druhé se za slovo „služby“ vkládají slova „a Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

2.

V § 159 odst. 3 větě druhé se slovo „předpisů23a)“ nahrazuje slovem „předpisů46)“ a současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 23a.

Poznámka pod čarou č. 46 zní:

_________

46) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.“.

Část patnáctá

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§ 85)

§ 85

V § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb., se za slova „Celní správou České republiky“ vkládají slova „ , Generální inspekcí bezpečnostních sborů“.

Část šestnáctá

Změna zákona o silničním provozu (§ 86)

§ 86

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 9 větě první se za slova „zpravodajských služeb15)“ vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů45)“.

 

Poznámka pod čarou č. 45 zní:

_________

45) Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.“.

 

2.

V § 41 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu45).“.

 

3.

V § 79 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního právního předpisu45).“.

 

4.

V § 122 odst. 5 se za slova „Ministerstvo vnitra,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

§ 87

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 7 se za slova „Ministerstvo obrany“ vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

2.

V § 5 odst. 3 se za slova „Policii České republiky“ vkládají slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

Část osmnáctá

Změna zákona o finanční kontrole (§ 88)

§ 88

V § 32a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., se za slova „Vězeňské služby České republiky“ vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

Část devatenáctá

Změna služebního zákona (§ 89)

§ 89

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 381/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

příslušníkem bezpečnostního sboru,“.

 

2.

V § 35 odst. 2 se písmena e) až h) zrušují.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena e) a f).

 

3.

V § 193 odst. 2 větě druhé se slova „příslušný orgán Policie České republiky“ nahrazují slovy „policejní orgán“.

Část dvacátá

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců (§ 90)

§ 90

V § 50 odst. 3 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, se za slovo „Policie“ vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

§ 91

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se za slova „Vězeňská služba České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se za slova „Vězeňské služby České republiky je generální ředitel,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů je ředitel,“.

 

3.

V § 1 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Funkční období ředitele bezpečnostního sboru trvá 5 let. Tatáž osoba nemůže být ustanovena na služební místo ředitele bezpečnostního sboru více než dvakrát za sebou.“.

 

4.

V § 2 odst. 2 se slova „a ve věcech“ nahrazují slovy „ve věcech“ a za slovo „jinak“ se vkládají slova „ , a ve věcech služebního poměru ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů jedná a rozhoduje předseda vlády“.

 

5.

V § 7 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

6.

V § 11 odst. 3 se za slova „ředitel zpravodajské služby“ vkládají slova „nebo ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

7.

V § 17 odst. 2 se za slova „ředitele zpravodajské služby“ vkládají slova „nebo ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

8.

V § 20 odst. 5 se za slova „ve zpravodajské službě“ vkládají slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

 

9.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

§ 20a

 

(1) Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů ustanoví na volné služební místo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů, který

a)

byl odvolán z dosavadního služebního místa z důvodů uvedených v § 25 odst. 1 až 3 nebo § 26 odst. 2,

b)

je zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené podle § 32 odst. 1 anebo 3, nebo

c)

má být vyňat ze zálohy činné, zálohy pro studující nebo zálohy neplacené.

(2) Nelze-li volné služební místo obsadit podle odstavce 1, může ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů ustanovit na toto místo

a)

příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů, který byl odvolán z dosavadního služebního místa podle § 25 odst. 4 nebo § 26 odst. 4,

b)

příslušníka jiného bezpečnostního sboru, jestliže byl odvolán z dosavadního služebního místa, nebo

c)

občana, který splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru.

(3) Při obsazování volného služebního místa využívá ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů evidenci ministerstva o příslušnících zařazených v záloze.“.

 

10.

V § 24 se za slovo „službě“ vkládají slova „nebo Generální inspekci bezpečnostních sborů“ a za slovo „služby“ se vkládají slova „nebo ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

11.

§ 27 včetně nadpisu zní:

§ 27

Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případech

 

Ředitel bezpečnostního sboru je po uplynutí funkčního období nebo po odvolání z dosavadního služebního místa ustanoven na jiné služební místo v bezpečnostním sboru, pro které je stanovena stejná služební hodnost, nebo jestliže o to požádá, o stupeň nižší služební hodnost, a to ve stejném místě služebního působiště, nebo jestliže o to požádá, i v jiném místě služebního působiště.“.

 

12.

V § 86 odst. 3 písm. a) se za slova „Hasičského záchranného sboru České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

13.

V § 186 odst. 9 větě druhé se středník nahrazuje tečkou a slova „do běhu této lhůty“ se nahrazují slovy „Do běhu těchto lhůt“.

 

14.

§ 187 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 92 zní:

§ 187

Postoupení věci

 

Služební funkcionář věc bezodkladně postoupí, a to i v průběhu řízení, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že jde o trestný čin, jehož se dopustil

a)

příslušník Policie České republiky, příslušník Vězeňské služby České republiky nebo celník, Generální inspekci bezpečnostních sborů,

b)

příslušník Bezpečnostní informační služby, příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů, pověřeným orgánům příslušného bezpečnostního sboru92),

c)

příslušník Hasičského záchranného sboru, příslušnému útvaru Policie České republiky.

_________

92)

§ 12 odst. 2 trestního řádu.“.

§ 92

Přechodné ustanovení

Funkční období ředitele bezpečnostního sboru ustanoveného na služební místo podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část dvacátá druhá

Změna zákona o elektronických komunikacích (§ 93)

§ 93

V § 100 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), se za slova „Policie České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Část dvacátá třetí

Změna zákona o inspekci práce (§ 94)

§ 94

V § 6 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se za slova „v zařízeních“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o nemocenském pojištění (§ 95)

§ 95

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. a) bodě 2 se za slova „Vězeňské služby České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

2.

V § 81 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

 

3.

V § 82 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

4.

V § 82 odst. 3 se slova „b) až g)“ nahrazují slovy „b) až h)“.

 

5.

V § 82 odst. 5 větě první se slova „písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „písm. e), f) nebo g)“.

 

6.

V § 88 se za slova „generální ředitel Generálního ředitelství cel,“ vkládají slova „ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

 

7.

V § 150 se za slova „Generálního ředitelství cel,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.

Část dvacátá pátá

Změna zákoníku práce (§ 96)

§ 96

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 357/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 303 odst. 1 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,“.

Dosavadní body 3 až 17 se označují jako body 4 až 18.

 

2.

V § 312 odst. 2 se slova „příslušný orgán Policie České republiky“ nahrazují slovy „policejní orgán“.

Část dvacátá šestá

Změna zákona o Policii České republiky (§ 97)

§ 97

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 150/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 66 odst. 5 se slova „zdraví, nebo pro účely“ nahrazují slovy „zdraví, za účelem“ a za slova „pohřešované osobě“ se vkládají slova „nebo za účelem zabránění vyzrazení činnosti policie“.

 

2.

V § 68 odst. 3 písm. a) a § 71 písm. b) se slova „způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup“ zrušují.

 

3.

Za § 71 se vkládá nový § 71a, který zní:

§ 71a

 

Specializovaný útvar policie určený policejním prezidentem může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti korupci, terorismu, organizovanému zločinu, daňové, finanční a závažné hospodářské kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

 

4.

V § 83 odstavec 6 zní:

(6) Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního řádu o správním řízení.“.

 

5.

Nadpis § 98 zní: „Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací“.

 

6.

V § 98 odst. 1 se slova „ , rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie“ nahrazují slovy „a rušení provozu elektronických komunikací“.

 

7.

V § 101 odst. 3 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“.

 

8.

Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.

 

9.

V § 114 se slova „ , policisty nebo inspektora“ nahrazují slovy „nebo policisty“ a slova „nebo inspektor“ se zrušují.

 

10.

V § 115 odst. 1 se slova „ , zaměstnanec policie, inspektor nebo zaměstnanec inspekce“ nahrazují slovy „nebo zaměstnanec policie“ a slovo „ , inspekce“ se zrušuje.

 

11.

V § 115 odst. 2 se slova „ , policista nebo inspektor“ nahrazují slovy „nebo policista“.

 

12.

V § 115 odst. 3 se slova „ , zaměstnanec policie, inspektor nebo zaměstnanec inspekce“ nahrazují slovy „nebo zaměstnanec policie“.

Část dvacátá sedmá

Účinnost (§ 98)

§ 98

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení § 1 odst. 1, § 68, 69 a § 70 odst. 1 věty druhé, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2)

Ustanovení § 68 odst. 1 pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. XII zákona č. 130/2022 Sb.28.6.2022


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 179b odst. 3 trestního řádu, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 20 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 344 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 179b odst. 3 trestního řádu, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

8

Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

9

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

10

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

12

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

13

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

14

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

15

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17

Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.

18

§ 20 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

19

§ 344 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

21

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

22

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.