Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

364/2011 Sb. znění účinné od 6. 11. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 234/2014 Sb.

6.11.2014

364

 

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

2.

V § 18 odst. 1 části věty první za středníkem se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

 

3.

V § 18 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

4.

V § 18 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“.

 

5.

V § 18 odst. 7 písm. e) se slova „ , a kalendářní dny před zahájením samostatné výdělečné činnosti, pokud se nejedná o kalendářní dny spadající do kalendářního měsíce, v němž byla zahájena samostatná výdělečná činnost a v němž byla osoba samostatně výdělečně činná účastna pojištění“ zrušují.

 

6.

V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11.

 

7.

V § 19 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 3 nemá osoba samostatně výdělečně činná žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí dávky z pojištění osoby samostatně výdělečně činné.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

 

8.

Na konci textu § 23 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dní“.

 

9.

V § 24 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

10.

V § 24 větě druhé se slova „části věty první před středníkem“ nahrazují slovy „věty první“.

 

11.

V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.“.

 

12.

V § 28 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance“.

 

13.

§ 29 zní:

§ 29

 

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.“.

 

14.

§ 29a se zrušuje.

 

15.

Na konci textu § 30 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 kalendářní dny připadající na období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény“.

 

16.

V § 34 odst. 1 písm. a) se slova „začíná podpůrčí doba od počátku“ nahrazují slovy „nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem“.

 

17.

V § 56 odst. 3 větě druhé se za slova „14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“.

 

18.

V § 61 písm. j) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu dni“ se vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 k 21. kalendářnímu dni“.

 

19.

V § 64 odst. 1 písm. p) se za slova „14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“.

 

20.

V § 65 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.

 

21.

V § 84 odst. 2 písm. m) se slova „do konce“ nahrazují slovy „do osmého dne druhého“.

 

22.

V § 97 odst. 1 větě druhé a v § 185 odst. 1 se slova „§ 18 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 7“.

 

23.

V § 105 větě první se za slova „prvních 14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 kalendářních dnů“, za slova „než 14 kalendářních dnů“ se vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu dni“ se vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 vždy k 21. kalendářnímu dni“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,

a)

vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, a

b)

období 21 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8 písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé, § 61 písm. j), § 64 odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě první zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zůstává zachováno.

Část druhá

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 5b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, která byla aspoň po část kalendářního roku účastna nemocenského pojištění a zaplatila alespoň za jeden kalendářní měsíc tohoto roku pojistné na nemocenské pojištění z měsíčního základu vyššího, než kolik činí nejnižší měsíční vyměřovací základ za tento měsíc stanovený podle § 14 odst. 2 věty druhé, § 14 odst. 5 nebo podle § 14 odst. 6 věty první, činí nejméně úhrn měsíčních vyměřovacích základů určených podle § 14 odst. 2 věty první; k části určeného měsíčního vyměřovacího základu, který je vyšší než tento nejnižší měsíční vyměřovací základ jen v důsledku platby zálohy na pojistné zaokrouhlené až do výše celé stokoruny směrem nahoru, se přitom nepřihlíží.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

2.

V § 5b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a vyšší než měsíční vyměřovací základ stanovený podle § 14. Měsíční základ v případě, že osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle § 15a odst. 7, nemůže být vyšší než jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího základu.“.

 

3.

V § 5c odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

4.

V § 5c odst. 2 se slova „odst. 3 věty druhé“ nahrazují slovy „odst. 4 věty druhé, pokud jde o nejnižší měsíční základ, a § 5b odst. 4 věty třetí, pokud jde o nejvyšší měsíční základ,“.

 

5.

V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

a) u zaměstnavatele

1.

25 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

2.

26 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců, pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok stanoví podle odstavce 2,

3.

21,5 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. b),“.

 

6.

V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 a v § 15 odst. 5 větě druhé se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

 

7.

V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 a písm. e) se číslo „1,4 %“ nahrazuje číslem „2,3 %“.

 

8.

V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

 

9.

V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

 

10.

V § 7 odst. 3 se ve větě druhé slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 2“ a ve větě třetí se slovo „nezjišťuje“ nahrazuje slovy „zjišťuje ke dni podání oznámení podle odstavce 2“.

 

11.

V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

12.

V § 9 odst. 2 větě první se slova „počínaje rokem 2011“ zrušují a slova „mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“ se nahrazují slovy „mzdy, platu nebo odměny nebo na snížené odměně za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále jen „náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“)“.

 

13.

V § 9 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Do částky zúčtované zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se nezahrnuje ta část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výši, na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zvláštního právního předpisu66), a ta náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele; náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele, se odečte z částky pojistného za kalendářní měsíc, v němž byla zaměstnanci vyplacena.“.

Poznámka pod čarou č. 66 zní:

__________

66)

§ 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.“.

 

14.

V § 9 odst. 3 se středník a část věty za středníkem zrušují.

 

15.

V § 9 odst. 5 větě první se slova „odstavců 2, 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a slova „odstavce 5 nebo 6“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.

 

16.

V § 11 větě třetí se slova „odst. 5 až 7“ nahrazují slovy „odst. 3 až 5“.

 

17.

V § 13a odst. 1 písm. b) se slova „příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ nahrazují slovy „daňového základu (§ 5b odst. 1)“.

 

18.

V § 14 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si osoba samostatně výdělečně činná určí, nejvýše však částka ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu.“.

 

19.

V § 14 odst. 2 větě druhé se za slova „výše měsíčního vyměřovacího základu“ vkládá slovo „nejméně“ a slova „čtyřnásobku průměrné mzdy“ se nahrazují slovy „jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu“.

 

20.

V § 14a odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami „Osoba samostatně výdělečně činná může platit v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné podle věty první je osoba samostatně výdělečně činná povinna předem oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.“.

 

21.

V § 14c odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

22.

V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „a 15b“ zrušují.

 

23.

§ 15b se zrušuje.

 

24.

V § 17 odst. 2 větě poslední se slova „měsíce června následujícího“ zrušují.

 

25.

V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 22b odst. 1, 3 a 4 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.

 

26.

V § 23b odst. 3 se slova „prvních 14 kalendářních dnů trvání“ zrušují.

 

27.

V § 23b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Maximální vyměřovací základ zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné za rok 2011 se stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část třetí

Změna zákoníku práce (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 66 odst. 1 se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

 

2.

V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

3.

V § 77 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

4.

V § 123 odstavec 5 zní:

(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních.“.

 

5.

V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:

f)

okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“.

 

6.

V § 192 odst. 1 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

 

7.

V § 192 odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“ vkládají slova „nebo mzda“.

 

8.

V § 192 odst. 1 větě třetí se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů“.

 

9.

V § 192 odst. 1 větě čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.

 

10.

V § 194 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,

a)

přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti podle § 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, a

b)

délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uvedené v § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zůstává zachována.

Část čtvrtá

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1.

§ 2 zní:

§ 2

 

Dávky státní sociální podpory jsou

a)

dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

1.

přídavek na dítě,

2.

příspěvek na bydlení,

3.

porodné,

b)

ostatní dávky

1.

rodičovský příspěvek,

2.

dávky pěstounské péče,

3.

pohřebné.“.

 

2.

V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 13 se za slovo „čtrnáctého“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního“.

 

3.

V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , sociální příplatek“ zrušují.

 

4.

V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „sociální příplatek a“ zrušují.

 

5.

V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „sociální příplatek“ nahrazují slovem „porodné“.

 

6.

V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „přiznávají-li se“ nahrazují slovy „přiznává-li se příspěvek na bydlení“.

 

7.

V § 6 písmeno b) zní:

b)

jde-li o

1.

příspěvek na bydlení, období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,

2.

porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.“.

 

8.

V § 7 odst. 1 se slova „sociálního příplatku“ nahrazují slovem „porodného“ a slova „nebo sociálního příplatku“ se nahrazují slovy „nebo porodného“.

 

9.

V § 7 odst. 1 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

 

10.

V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.

 

11.

V § 7 odst. 8 se slova „a 6“ nahrazují slovy „a 5“.

 

12.

V § 7 odst. 11 se slova „odstavce 11“ nahrazují slovy „odstavce 10“.

 

13.

V části třetí se hlava druhá včetně nadpisu zrušuje.

 

14.

V § 25 odst. 1 písm. b) a c) a v § 26 odst. 1 písm. a) a b) se v tabulkách slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.

 

15.

V § 30 odst. 1 písm. b) až d) a v § 30a odst. 1 se slova „21 měsíců“ nahrazují slovy „9 měsíců“.

 

16.

V § 30b odst. 1 písm. c) se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.

 

17.

V § 30b odst. 4 větě první se slova „ , peněžitou pomoc“ zrušují.

 

18.

V § 31 odst. 1 se slova „odst. 7 až 12“ nahrazují slovy „odst. 6 až 11“.

 

19.

V § 37 odst. 4 se slova „odst. 11“ nahrazují slovy „odst. 10“ a slova „odst. 12“ slovy „odst. 11“.

 

20.

V § 40b odst. 2 se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.

 

21.

V § 43 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

22.

§ 44 včetně nadpisu zní:

§ 44

Podmínky nároku na porodné

 

(1) Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40, žena,

a)

která porodila své první živé dítě,

b)

které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti,

pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné podle § 45 odst. 1.

(2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního živě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily současně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě (děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.

(3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.“.

 

23.

V § 45 odstavec 1 zní:

(1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku, toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné podle § 44. Za podmínek uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů 2 nebo více současně narozených dětí. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.“.

 

24.

V § 45 odstavec 3 zní:

(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě převzaté do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhodnutí podle § 7 odst. 10 písm. a) a b).“.

 

25.

V § 46 odstavec 1 zní:

(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě; narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč. “.

 

26.

V § 51 odstavec 2 zní:

(2) Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí, zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až páté neplatí, jde li o příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 1 věty páté až sedmé.“.

 

27.

V § 51 odst. 4 a v § 54 odst. 2 se za slova „v § 2 písm. a)“ vkládají slova „bodech 1 a 2“.

 

28.

V § 54 odst. 3 se slova „v § 2 písm. b) bodech 3 a 4“ nahrazují slovy „v § 2 písm. a) bodu 3, § 2 písm. b) bodu 3“.

 

29.

V § 57 odst. 1 se slova „§ 2 písm. a), § 2 písm. b) v bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodech 1 a 2“.

 

30.

V § 57 odst. 2 se slova „§ 2 písm. b) bodech 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodu 3, § 2 písm. b) bodu 3“.

 

31.

V § 58 odst. 2 se slova „§ 2 písm. a), § 2 písm. b) bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1“.

 

32.

V § 68 odst. 1 písm. e) bodu 1 se slova „ , peněžité pomoci“ zrušují.

 

33.

V § 68 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné.“.

 

34.

V § 69 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 6“.

Část pátá

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009, zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. c) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,“.

Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.

 

2.

V § 25 odst. 3 závěrečné části ustanovení se věta první nahrazuje větou „Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.“.

 

3.

V § 30 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů

1.

nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo

2.

ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce osobně nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,“.

 

4.

V § 30 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat po uplynutí 3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podle odstavce 1 písm. a), nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vyplývající z odstavce 1 písm. b).“.

 

5.

V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3.“.

 

6.

V § 44 odst. 3 se za slovo „nezaměstnanosti“ vkládají slova „po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3, a“.

 

7.

Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně poznámek pod čarou č. 73 a 74 zní:

§ 44a

 

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné73), odbytné nebo odchodné74), se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.

__________

73)

§ 67 zákoníku práce.

74)

§ 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

§ 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.“.

8.

Za § 44a se vkládá nový § 44b, který zní:

§ 44b

 

(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne Úřad práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty první.

(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku15), který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů15); pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů15).

(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.

(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v poměrné částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.

(6) O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje Úřad práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.“.

 

9.

V § 46 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3 a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

10.

V § 50 odst. 3 se za větu první vkládají věty „V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije.“.

 

11.

V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „3 a“ zrušují.

 

12.

Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

§ 58a

 

Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) jen za podmínky, že mají sjednáno pojištění pro případ svého úpadku a pro případ úpadku uživatele, a to ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců. Doklad o sjednání tohoto pojištění je agentura práce povinna doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.“.

 

13.

V § 59 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , přičemž se uvede zvlášť počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet občanů ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních cizinců podle státní příslušnosti“.

 

14.

V § 60 odst. 7 větě čtvrté se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „třetí“.

 

15.

§ 60a zní:

§ 60a

 

(1) Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, vydané na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce. V žádosti generální ředitelství Úřadu práce uvede identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.

(2) Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska podle odstavce 1 je Ministerstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů39a) žádající fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, a požádat o informace k uvedeným osobám Policii České republiky, zpravodajské služby nebo jiné orgány veřejné správy.

(3) Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí.“.

 

16.

V § 61 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

17.

V § 61 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

18.

V § 61 se na konci odstavce 6 doplňují věty „V případě změny odpovědného zástupce právnické osoby je nezbytné doložit doklady o splnění podmínek stanovených v § 60. Při změnách údajů uvedených v povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 62 odst. 1 písm. a) a b) a podle § 62 odst. 2 písm. a) vydá generální ředitelství Úřadu práce nové rozhodnutí.“.

 

19.

V § 62 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „právnické osoby“.

 

20.

V § 62 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjimkou rodného čísla a místa narození,“.

 

21.

V § 62 odst. 1 písm. c) se slova „územní obvod,“ zrušují.

 

22.

V § 62 odst. 2 písm. a) se za slova „rodného čísla“ vkládají slova „a místa narození“ a slova „a dále identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob41a)“ se zrušují.

 

23.

V § 62 odst. 2 písm. b) se slova „územní obvod,“ zrušují.

 

24.

V § 63 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání“.

 

25.

V § 63 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti vyplývající z tohoto zákona,“.

 

26.

V § 63 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojištění podle § 58a nebo nedoloží generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání doklad o sjednání tohoto pojištění,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

27.

V § 63 odstavec 3 zní:

(3) Generální ředitelství Úřadu práce na základě podnětu Ministerstva vnitra zahájí řízení o odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě. V tomto řízení Ministerstvo vnitra vydá nové stanovisko podle § 60a. Generální ředitelství Úřadu práce na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva vnitra povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutím odejme.“.

 

28.

V § 63 odst. 4 se slova „a c)“ nahrazují slovy „ , d) a e) a v odstavci 3“.

 

29.

V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Generální ředitelství Úřadu práce v rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 stanoví den, ke kterému je právnická nebo fyzická osoba povinna zprostředkovatelskou činnost ukončit. Ode dne doručení rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání může právnická nebo fyzická osoba, které bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání odňato, vykonávat pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem vydaného rozhodnutí.“.

 

30.

V § 65 se slova „až e)“ nahrazují slovy „až d)“.

 

31.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:

_________

41a)

§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 479/2008 Sb.“.

 

32.

V § 104 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

překlenovací příspěvek,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

 

33.

§ 114 včetně nadpisu zní:

§ 114

Překlenovací příspěvek

 

(1) Překlenovací příspěvek může Úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek podle § 113 odst. 1. Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.

(2) Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku. O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody podle § 113 odst. 1. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

(3) Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.

(4) Za provozní náklady, na které lze osobě samostatně výdělečně činné poskytnout překlenovací příspěvek, se považují

a)

nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,

b)

náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,

c)

náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.

(5) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 4 daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad.“.

 

34.

Na konci textu § 142 se doplňují slova „ , s výjimkou správních řízení o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, zahájených podle § 63 odst. 2 písm. a) až e)“.

Část šestá

Změna zákona o sociálních službách (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 2 písm. a) se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „800 Kč“.

 

2.

V § 15 odst. 2 větě první se slova „nebo § 18a odst. 2“ zrušují.

 

3.

V § 18 odst. 1 a 3 se slova „ , s výjimkou výplaty části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle § 18a odst. 1 písm. b)“ zrušují.

 

4.

§ 18a se zrušuje.

 

5.

V § 25 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování stupně závislosti podle odstavce 3 sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí.“.

 

6.

V § 25 odst. 4 se ve větě první slova „výsledek posouzení stupně závislosti osoby“ nahrazují slovy „stejnopis posudku vydaného podle zvláštního právního předpisu51)“.

 

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

__________

51)

§ 16a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb.“.

 

7.

V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.

 

8.

V § 82 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

9.

V § 92 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

10.

V § 107 odst. 2 se na konci písmene n) doplňuje slovo „nebo“.

 

11.

V § 107 odst. 2 se na konci písmene o) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou.

 

12.

V § 107 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.

 

13.

V § 107 odst. 5 písm. c) se slova „písm. i) až p)“ nahrazují slovy „písm. i) až o)“.

Část sedmá

Změna občanského soudního řádu (čl. 10)

Čl. X

V § 279 odst. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.

Čl. XI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odst. 2 větě druhé se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů“.

 

2.

V § 16a odstavec 3 zní:

(3) Orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu zašle orgánu, který o posouzení požádal, stejnopis posudku vydaného podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 a 9.“.

 

3.

V § 83 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů“.

Část devátá

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 12-13)

Čl. XII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „činná“ vkládají slova „ , která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,“.

 

2.

V § 9 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Pokud byla osoba samostatně výdělečně činná účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných jen po část kalendářního měsíce, považuje se v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná činnost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.“.

 

3.

V § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů“.

 

4.

V § 16 odst. 6 se slova „po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ zrušují.

 

5.

V § 16 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Dosaženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první.“.

 

6.

V § 25 odst. 1 větě první se slova „plné nebo částečné“ zrušují.

 

7.

V § 36 odst. 2 větě druhé se za slova „odst. 2“ vkládají slova „až 4“.

 

8.

V § 65 odst. 1 se ve větě první za slova „snížené odměny“ vkládají slova „anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu“ a ve větě druhé se za slova „nemocenské nevyplácí“ vkládají slova „osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí“.

 

9.

V § 67a větě druhé se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

 

10.

V příloze se v řádku Rok narození 1946 ve sloupci ženy s počtem vychovaných dětí 4 slova „54r + 8m“ nahrazují slovy „55r + 8m“.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, zůstává období 21 kalendářních dnů uvedené v § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zachováno.

Část desátá

Změna zákona o platu a dalších náležitostech

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

a poslanců Evropského parlamentu (čl. 14-15)

Čl. XIV

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010, zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 425/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 34 odst. 4 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“ a za slova „ve výši 60 %“ se vkládají slova „průměrného výdělku“.

 

2.

V § 34 odst. 4 větě druhé se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.

 

3.

V § 34 odst. 4 se za větu třetí vkládá věta „Pro účely stanovení sníženého platu podle věty první se zjištěný průměrný výdělek upravuje shodným způsobem jako průměrný výdělek pro stanovení náhrady platu podle § 192 zákoníku práce; pro účely stanovení výše platu ve snížené výši podle věty druhé se jedna třicetina platu upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění.“.

 

4.

V § 34 odst. 4 větě poslední se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Byl-li představitel uvedený v § 1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2014 a dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2014, poskytuje se mu plat podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

Část jedenáctá

Změna zákona o obcích (čl. 16-17)

Čl. XVI

V § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna podle § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

Část dvanáctá

Změna zákona o krajích (čl. 18-19)

Čl. XVIII

V § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva kraje měsíční odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

Část třináctá

Změna zákona o hlavním městě Praze (čl. 20-21)

Čl. XX

V § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.

Čl. XXI

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy nebo uvolněnému členu zastupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční odměna podle § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

Část čtrnáctá

zrušena (čl. 22-23)

Čl. XXII

zrušen

Čl. XXIII

zrušen

Část patnáctá

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 9 odst. 1 písm. b) bodě 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova „14 dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů“.

Část šestnáctá

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V čl. I se body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde o § 29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), a bod 101, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), zrušují.

 

2.

V čl. II se body 3 a 4 zrušují.

 

3.

V čl. VI se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

Část sedmnáctá

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, ve znění zákona č. 166/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V čl. XIV se bod 3 zrušuje.

 

2.

Část devátá se zrušuje.

Část osmnáctá

Účinnost (čl. 27)

Čl. XXVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.