Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

73/2011 Sb. znění účinné od 1. 6. 2024

Dnem 25. března 2011 nabývají účinnosti pouze ustanovení § 6 odst. 5 a 6. Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2011.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 407/2023 Sb.

1.6.2024

zákonem č. 407/2023 Sb.

1.2.2024

zákonem č. 412/2023 Sb.

1.1.2024

Více...

73

 

ZÁKON

ze dne 9. února 2011

o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Úřad práce České republiky (§ 1-8)

§ 1

(1)

Tímto zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“), stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.

(2)

Sídlem Úřadu práce je Praha.

(3)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem.

§ 2

(1)

V Úřadu práce působí

a)

generální ředitelství,

b)

krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“); součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

(2)

Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona1. Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.

§ 3

(1)

Úřad práce řídí generální ředitel.

(2)

Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky.

(3)

Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a ředitele krajské pobočky se řídí zákonem o státní službě.

§ 4

(1)

Úřad práce plní úkoly v oblastech

a)

zaměstnanosti,

b)

ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,

c)

státní sociální podpory,

d)

dávek pro osoby se zdravotním postižením,

e)

příspěvku na péči ,

f)

pomoci v hmotné nouzi,

g)

inspekce poskytování sociálně-právní ochrany,

h)

dávek pěstounské péče,

i)

náhradního výživného pro nezaopatřené dítě,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti3, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů4, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí11, zákonem o státní sociální podpoře5, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů8, zákonem o sociálních službách9, zákonem o náhradním výživném17zákonem o pomoci v hmotné nouzi10.

(2)

Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie.

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí

§ 4a

(1)

Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12. Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených ve větách první a druhé může správce Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci v hmotné nouzizákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2)

Údaje z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí mohou být poskytovány subjektu, jehož se týkají. Údaje vedené v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí mohou být ministerstvem z tohoto systému poskytovány dále jen v případech a za podmínek uvedených v zákoně.

(3)

Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s porušením podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. b) a d) zákona o sociálních službách a podle § 64 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

(4)

Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu zaměstnanci krajského úřadu oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje uvedené v odstavci 3 větě druhé. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v územním obvodu kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 93 písm. c) zákona o sociálních službách.

(5)

Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce oprávnění k přístupu k údajům vedeným ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka a tento přístup eviduje.

(6)

Ministerstvo zřídí na žádost České správy sociálního zabezpečení zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení, zaměstnanci Institutu posuzování zdravotního stavu a zaměstnanci územní správy sociálního zabezpečení oprávnění k přístupu k údajům vedeným v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí v rozsahu potřebném pro výkon jeho činností podle zákona a tento přístup eviduje.

(7)

V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí se zpracovávají rovněž anonymizované údaje pro účely statistik, vykazování a publikace otevřených dat. Takto zpracované údaje a z nich pocházející statistiky může ministerstvo předávat jiným orgánům veřejné moci a publikovat je jako otevřená data podle zvláštního právního předpisu13.

§ 4b

Resortní portál práce a sociálních věcí

(1)

Ministerstvo je správcem a provozovatelem Resortního portálu práce a sociálních věcí (dále jen „portál“). Portál je informačním systémem veřejné správy14. Portál je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

(2)

Portál zejména

a)

poskytuje služby Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí uživatelům tohoto informačního systému v rozsahu stanoveném ministerstvem,

b)

poskytuje klientské elektronické služby autorizovaným subjektům,

c)

poskytuje informace o úředních postupech a životních situacích, povinně zveřejňované dle zvláštního právního předpisu15,

d)

poskytuje elektronické formuláře pro související agendy a podání,

e)

poskytuje služby elektronického podání,

f)

poskytuje služby pro asistované podání,

g)

poskytuje veřejnosti informace o otázkách sociální péče a o oblastech sociální politiky,

h)

slouží jako resortní katalog otevřených dat a poskytuje publikovaná otevřená data dle zvláštního předpisu13.

(3)

Portál může poskytovat služby také prostřednictvím Portálu veřejné správy spravovaného Ministerstvem vnitra podle zvláštního předpisu16. Na takové služby se hledí jako na služby poskytované portálem.

§ 4c

Sdílení údajů Úřadem práce, ministerstvem a Českou správou sociálního zabezpečení

(1)

Je-li zaměstnavateli stanovena zvláštním právním předpisem18 povinnost komunikovat s Úřadem práce nebo s ministerstvem v oblastech podle § 4a odst. 1 vět první a druhé nebo ve věcech dávek a příspěvků podle zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace19 elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup, činí tak prostřednictvím osoby nebo osob, které jsou oprávněny v těchto oblastech nebo věcech jednat jménem zaměstnavatele.

(2)

Oprávnění, které zaměstnavatel udělil osobě nebo osobám k jednání jménem zaměstnavatele vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění nebo podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zahrnuje i oprávnění činit úkony v oblastech nebo věcech podle odstavce 1, pokud zaměstnavatel oprávnění osob jednat jeho jménem v oblastech nebo věcech podle odstavce 1 nevymezil jinak.

(3)

Česká správa sociálního zabezpečení v rámci svého informačního systému, ve kterém eviduje oprávnění udělené zaměstnavatelem osobě nebo osobám k jednání jménem zaměstnavatele vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění nebo podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, eviduje též oprávnění udělené tímto zaměstnavatelem osobě nebo osobám k jednání jeho jménem vůči Úřadu práce nebo ministerstvu v oblastech nebo věcech podle odstavce 1. Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje Úřadu práce nebo ministerstvu na žádost údaje o oprávněních podle věty první v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Udělení oprávnění podle odstavce 1 nebo jeho změnu zaměstnavatel sděluje České správě sociálního zabezpečení výhradně prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení podle § 123e odst. 1 písm. b) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to do 8 kalendářních dnů od jeho udělení nebo změny.

(5)

Ustanoveními odstavců 1 až 4 nejsou dotčena zákonná oprávnění osob jednat za zaměstnavatele.

(6)

Ustanovení odstavců 1 a 3 až 5 se vztahují i na oprávnění udělené dodavatelem plynu nebo elektřiny, bankou, pobočkou zahraniční banky, spořitelním a úvěrním družstvem, institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce nebo poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu k jednání jejich jménem vůči Úřadu práce nebo ministerstvu v oblastech nebo věcech podle odstavce 1.

§ 5

Správní řízení

(1)

Úřad práce rozhoduje ve správním řízení v I. stupni prostřednictvím krajských poboček a generálního ředitelství.

(2)

O odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce rozhoduje ministerstvo .

Přechodná ustanovení

§ 6

(1)

Do doby nabytí úplné účinnosti zákona o státní službě jmenuje a odvolává7 ministr práce a sociálních věcí

a)

generálního ředitele,

b)

ředitele krajské pobočky, a to na návrh generálního ředitele.

(2)

Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v úřadech práce zřízených podle zákona č. 435/2004 Sb. přechází na Úřad práce.

(3)

Úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. se považují za kontaktní pracoviště krajských poboček.

(4)

Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu, k jejichž pracovním úkolům patří působnost v oblastech uvedených v § 4, jakož i dalších zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu, k jejichž pracovním úkolům patří působnost v dalších oblastech s působností podle § 4 bezprostředně související, přechází dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona na Úřad práce – generální ředitelství.

(5)

Ministerstvo dohodne se zaměstnanci uvedenými v odstavci 4 přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Úřad práce a jejich zařazení k výkonu práce u generálního ředitelství. Takto provedená delimitace je závazná.

(6)

Nedojde-li k dohodě podle odstavce 5 nejpozději do 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona, stanoví počet zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu (odstavec 4), jejichž výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na Úřad práce – generální ředitelství, ministerstvo.

(7)

Z úřadů práce zřízených podle zákona č. 435/2004 Sb. přecházejí na Úřad práce všechny pohledávky, závazky, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

(8)

Řízení zahájená ministerstvem do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončená nebo přerušená ve věci povolení ke zprostředkování zaměstnání dokončí Úřad práce prostřednictvím generálního ředitelství. Řízení zahájená úřady práce zřízenými podle zákona č. 435/2004 Sb. a do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená nebo přerušená dokončí Úřad práce prostřednictvím krajské pobočky, v jejímž správním obvodu působil úřad práce zřízený podle zákona č. 435/2004 Sb., který řízení zahájil.

§ 7

(1)

Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních majetkových hodnot, se kterými byly příslušné hospodařit úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb., přechází dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona na Úřad práce. Současně Úřad práce započne plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem.

(2)

Prostředky z účtů podle § 45 odst. 5 věty první zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), úřadů práce podle zákona č. 435/2004 Sb. přecházejí na obdobné účty Úřadu práce. Členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno.

(3)

Nároky z nespotřebovaných výdajů vykázané podle § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), úřady práce podle zákona č. 435/2004 Sb. ke dni předcházejícímu dni, kdy tento zákon nabývá úplné účinnosti, se stávají nároky Úřadu práce. Členění nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 4 rozpočtových pravidel zůstává zachováno.

§ 8

Úřady práce podle § 7, § 8 odst. 2 a § 149 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona, se zrušují.

Část druhá

Změna zákona o zaměstnanosti (§ 9)

§ 9

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

b)

Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“)75).

__________

75)

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.“.

 

2.

V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,“.

 

3.

V § 4 odst. 4 se slova „podle § 6 odst. 1 písm. e) a § 8 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „podle § 8 písm. c) a § 8a písm. d)“.

 

4.

V § 5 písm. c) bod 6 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

 

5.

§ 6 zní:

§ 6

 

(1) Ministerstvo usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom

a)

zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení stěžejních otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy,

b)

zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce, včetně mezinárodního srovnání, přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v České republice a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí,

c)

zabezpečuje správu a poskytování prostředků na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, zajišťuje národní financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, která jsou obsažena v programech Evropského sociálního fondu, a zabezpečuje projekční řešení a programově technické vybavení informačního systému v oblasti zaměstnanosti,

d)

zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií,

e)

spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu,

f)

zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce. Národní soustava povolání obsahuje

1.

název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,

2.

stručný popis povolání,

3.

pracovní činnosti v povolání,

4.

předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,

5.

další údaje související s povoláním,

g)

pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení centrální evidence zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením, cizinců, volných pracovních míst, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, agentur práce a evidenci povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí.

(2) Evidence vedené podle odstavce 1 písm. g) vycházejí z údajů Úřadu práce a mohou být ministerstvem a Úřadem práce využívány k plnění povinností, které pro ně vyplývají z tohoto zákona, a dále mohou být využívány k účelům stanoveným zvláštními právními předpisy; pro jiné účely se údaje používají anonymně.

 

6.

Nadpis hlavy IV v části první zní: „ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST“.

 

7.

§ 7 včetně poznámky pod čarou č. 76 zní:

§ 7

 

(1) Organizační členění Úřadu práce stanoví zvláštní zákon76).

(2) K zabezpečení spolupráce na trhu práce vytváří Úřad práce podle potřeby poradní sbory složené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a územních samosprávných celků. Účelem poradních sborů je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v příslušném správním obvodu. Poradní sbory se vyjadřují zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, organizaci poradenské činnosti, opatřením na podporu rovného zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a k hromadnému propouštění.

(3) Úřad práce vytváří za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením odborné pracovní skupiny složené zejména ze zástupců organizací zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

__________

76)

§ 2 zákona č. 73/2011 Sb.“.

 

8.

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

§ 7a

 

(1) Úřad práce může určit úkony podle tohoto zákona, které lze vůči němu činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce může činit úkony podle tohoto zákona prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce zveřejní seznam úkonů podle věty první způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pověřeným kontaktním místem veřejné správy se rozumí kontaktní místo veřejné správy77), s nímž Úřad práce uzavře dohodu o možnosti činit úkony podle odstavce 1 jeho prostřednictvím. Seznam pověřených kontaktních míst veřejné správy zveřejní Úřad práce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Příslušnost pověřeného kontaktního místa veřejné správy, případně příslušnost pracoviště pověřeného kontaktního místa veřejné správy, prostřednictvím kterého se provede úkon podle odstavce 1, určí Úřad práce. Neučiní-li tak, úkon podle odstavce 1 nelze prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy provést.

(4) Pověřené kontaktní místo veřejné správy a jeho pracoviště, jehož příslušnost byla určena podle odstavce 3, se musí nacházet na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, v němž má osoba činící úkon podle odstavce 1 věty první nebo adresát úkonu, vůči němuž je činěn úkon podle odstavce 1 věty druhé, bydliště anebo sídlo, nebo v němž se skutečně zdržuje. Věta první se nepoužije, určí-li Úřad práce příslušnost pověřeného kontaktního místa veřejné správy na základě dohody s osobou činící úkon podle odstavce 1 věty první nebo s adresátem úkonu podle odstavce 1 věty druhé.

(5) Odměnu spojenou s činěním úkonů podle odstavce 1 hradí pověřenému kontaktnímu místu veřejné správy Úřad práce. Výši odměny a způsob její úhrady stanoví dohoda podle odstavce 2.

__________

77)

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb.“.

 

9.

§ 8 včetně poznámek pod čarou č. 9b a 78 zní:

§ 8

 

Úřad práce – generální ředitelství Úřadu práce (dále jen „generální ředitelství Úřadu práce“)

a)

zajišťuje ministerstvu podklady ke zpracování koncepcí a programů státní politiky zaměstnanosti a k řešení stěžejních otázek na trhu práce a stanoviska k opatřením ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje celkovou situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce,

b)

spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,

c)

přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,

d)

spolupracuje s ministerstvem na rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií,

e)

spolupracuje se zahraničními institucemi při plnění závazků v oblasti zaměstnanosti vyplývajících z právních předpisů Evropské unie nebo z mezinárodních smluv a koordinuje činnosti v rámci systému Evropských služeb zaměstnanosti,

f)

zajišťuje poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v rámci investičních pobídek a zabezpečuje další související programy schválené vládou,

g)

uděluje a odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur práce; údaje z této evidence předává do centrální evidence vedené ministerstvem,

h)

vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,

i)

zajišťuje zveřejňování, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, písemných materiálů vztahujících se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků,

j)

zřizuje školicí a rekvalifikační střediska a pro osoby se zdravotním postižením pracovně rehabilitační střediska,

k)

plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů,

l)

poskytuje Ministerstvu vnitra

1.

přehled o změnách údajů v udělených povoleních ke zprostředkování zaměstnání,

2.

přehled o pokutách uložených právnickým nebo fyzickým osobám, kterým bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle § 126 odst. 2 nebo jiného právního předpisu78).

__________

9b)

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

78)

§ 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

10.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zní:

§ 8a

 

Krajská pobočka Úřadu práce

a)

zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu, statistiky, rozbory a výhledy, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce; za tím účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti,

b)

spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,

c)

spolupracuje při vytváření mezinárodních programů nebo programů s mezinárodní účastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních fondů,

d)

ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,

e)

zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a projektech s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských strukturálních fondů a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie, ověřuje nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,

f)

zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona,

g)

poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,

h)

zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle tohoto zákona, poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci,

i)

zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

j)

zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte,

k)

zajišťuje posuzování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě, že fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou, jestliže se nepodrobila vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a byla na tuto možnost upozorněna,

l)

pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst, evidence zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním postižením, evidence cizinců a evidence povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí; údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem,

m)

poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi12) údaje

1.

o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,

2.

o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a o její výši,

3.

o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,

4.

o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120),

5.

o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání,

6.

o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení této činnosti,

7.

o tom, zda uchazeči o zaměstnání byl krajskou pobočkou Úřadu práce vypracován individuální akční plán,

n)

potvrzuje občanovi Evropské unie, jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro účely udělení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci existenci pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,

o)

vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,

p)

poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických osob, k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky,

q)

zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti,

r)

zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů,

s)

plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů13).

__________

12)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

13)

Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

11.

V § 9 odst. 1 se slova „úřadů práce“ nahrazují slovy „krajských poboček Úřadu práce“.

 

12.

V § 9 odst. 2 se slova „příslušný úřad práce, který si provedení výkonu vyžádal“ nahrazují slovy „příslušná krajská pobočka Úřadu práce, která si provedení výkonu vyžádala“.

 

13.

V 14 odst. 3 písm. a) a odst. 5 a 6, § 18 odst. 1 a 2, § 69 odst. 2 a § 105 odst. 1 písm. a) se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

 

14.

V § 14 odst. 4 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „Úřadu práce“.

 

15.

V § 17 odst. 2 až 4, § 21 odst. 1, § 22 odst. 1 větě druhé a odst. 3 větě první, § 26 odst. 3, § 27 odst. 3 a 4, § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení a odstavci 2, § 33 odst. 2, § 36, 37, 38, § 39 odst. 3, § 40 odst. 2, § 44 odst. 2, § 54 odst. 3, § 55 odst. 1 a 3, § 56 odst. 3, § 68 odst. 1, § 69 odst. 4, § 78 odst. 7, § 82 odst. 3, § 92 odst. 2, § 94 odst. 3, § 100 odst. 2, § 102 odst. 1, § 105 odst. 2, § 118 odst. 3, § 122 odst. 1, 7 a 9 a § 123 odst. 6 větě druhé, odst. 8 a 10 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

 

16.

Nadpis hlavy II v části druhé zní: „ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE“.

 

17.

V § 18 odst. 3 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

 

18.

V § 19 odst. 1 větě první se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“ a ve větě druhé se slova „kteréhokoliv úřadu práce“ nahrazují slovy „kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce“.

 

19.

V § 19 odst. 2, § 21 odst. 1, § 22 odst. 3, § 25 odst. 3 a 4, § 27 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. b) bodu 2, § 31 písm. a), § 33 odst. 2, § 37a odst. 2 písm. a), § 42 odst. 2 a § 78 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

 

20.

V § 19 odst. 2 se slova „tohoto úřadu“ nahrazují slovy „této pobočky“.

 

21.

V § 19 odst. 2, § 22 odst. 3 větě druhé, § 32 odst. 2, § 68 odst. 3, § 69 odst. 5 a § 124 odst. 5 se slova „Úřad práce je povinen“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce je povinna“.

 

22.

V § 21 odst. 2 písm. a), § 25 odst. 3 a 5, § 27 odst. 1, § 30 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. e), § 31 úvodní části ustanovení, § 31 písm. b), § 33 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c) a d), § 78 odst. 7 písm. b) a § 80 písm. b) se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

 

23.

V § 21 odst. 2, § 30 odst. 2 písm. b), § 36, § 72 odst. 5, § 74 odst. 2, § 102 odst. 3, § 122 odst. 8 a § 123 odst. 7 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

 

24.

V § 21 odst. 4, § 29 úvodní části ustanovení, § 72 odst. 3, § 73 odst. 1 a 2, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 92 odst. 1, § 94 odst. 1 větě první, § 95 odst. 4, § 105 odst. 4, § 108 odst. 6, § 109 odst. 1 větě druhé a odst. 5, § 110 odst. 1 a 6, § 113 odst. 1 a 2, § 114 odst. 1, § 117 odst. 1, § 119 odst. 1 a § 124 odst. 2 a 4 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce“.

 

25.

V § 22 odst. 1 větě první se slova „kterýkoliv úřad práce“ nahrazují slovy „kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce“.

 

26.

V § 24 se slova „úřad práce, v jehož správním“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním“.

 

27.

V § 24, § 70 úvodní části ustanovení, § 75 odst. 1 a 2, § 76 odst. 1 a 2, § 78 odst. 6 písm. a), § 105 odst. 3, § 108 odst. 6 a 7, § 109 odst. 1, § 110 odst. 1 a 2, § 112 odst. 1, § 113 odst. 1 a § 116 odst. 2 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce“.

 

28.

V § 27 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce.“.

 

29.

V § 27 odst. 4 se slova „úřad práce příslušný“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou“.

 

30.

§ 28 zní:

§ 28

 

(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona.

(2) Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které požádal o zprostředkování zaměstnání; povinnosti podle této věty lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy77) stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může požádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce určí, u kterého kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání vyplývající z tohoto zákona.“.

 

31.

V § 29 písm. f) se slova „úřad práce dodatečně zjistil“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce dodatečně zjistila“.

 

32.

V § 30 odst. 1 písm. b) bodu 2, § 31 písm. c) a § 90 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce“.

 

33.

V § 30 odst. 1 písm. b) bodu 2 se za slova „krajskou pobočku Úřadu práce“ vkládají slova „nebo kontaktní místo veřejné správy“.

 

34.

V § 31 písm. c) se za slova „krajskou pobočku Úřadu práce“ vkládají slova „nebo kontaktní místo veřejné správy“.

 

35.

V § 32 odst. 1 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“.

 

36.

V § 34 se slova „úřadu práce, od kterého“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce, od které“.

 

37.

V § 35 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

 

38.

V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „úřad práce, u kterého“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce, u které“.

 

39.

V § 56 odst. 2, § 78 odst. 9, § 109 odst. 2 písm. f) a § 143 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

 

40.

V § 58a, § 59 odst. 2, § 60a odst. 3 a § 63 odst. 2 písm. c) se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „generálnímu ředitelství Úřadu práce“.

 

41.

V § 60 odst. 1 a 4 a § 63 odst. 2, 3 a 5 se slova „ministerstvo“ nahrazují slovy „generální ředitelství Úřadu práce“.

 

42.

V § 60 odst. 8 se slova „ministerstvo oprávněno“ nahrazují slovy „Úřad práce oprávněn“.

 

43.

V § 60 odst. 9 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „generálním ředitelství Úřadu práce“.

 

44.

V § 60a odst. 1, § 61 odst. 6 a § 130 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „generální ředitelství Úřadu práce“.

 

45.

V § 60a odst. 1 a § 63 odst. 1 písm. d) se slova „ministerstva“ nahrazují slovy „generálního ředitelství Úřadu práce“.

 

46.

V § 67 odst. 2 písm. c) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce vydaným krajskou pobočkou Úřadu práce“.

 

47.

V § 67 odst. 5 větě druhé se za slova „osoba“ vkládají slova „potvrzením nebo“ a slova „úřadu práce“ se nahrazují slovy „Úřadu práce“.

 

48.

V § 69 odst. 1 se slova „úřad práce místně příslušný“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná“.

 

49.

V § 69 odst. 4 se slova „(§ 7 odst. 5)“ nahrazují slovy „(§ 7 odst. 3)“.

 

50.

V § 78 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.“.

 

51.

V § 78 odst. 3 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

 

52.

V § 78 odst. 3 písm. b) se slova „úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil úřad práce sám“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistila krajská pobočka Úřadu práce sama“.

 

53.

V nadpisu § 79 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce“.

 

54.

V § 79 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajských poboček Úřadu práce“.

 

55.

V § 82 odstavec 2 zní:

(2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.“.

 

56.

V § 83 se slova „úřadu práce příslušnému podle § 82 odst. 2“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou“.

 

57.

V § 84 se slova „příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu práce“.

 

58.

V § 87 odst. 1 a 3, § 88 odst. 1, § 94 odst. 1 větě druhé a § 100 odst. 3 se slova „příslušný úřad práce“ nahrazují slovy „příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce“.

 

59.

V § 95 odst. 2 se slova „příslušným úřadem práce“ nahrazují slovy „příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce“.

 

60.

V § 104 odst. 1 a § 125 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřad práce“.

 

61.

V § 106 a § 120 odst. 4 se slova „mohou úřady práce“ nahrazují slovy „může Úřad práce“.

 

62.

V § 109 odst. 1 větě třetí se slova „úřad práce příslušný“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce příslušná“.

 

63.

V § 111 odst. 5 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad práce“.

 

64.

V § 111 odst. 13 se za slovo „ministerstvem“ vkládají slova „nebo s Úřadem práce“.

 

65.

V § 116 odstavec 1 zní:

(1) Příspěvek na zapracování může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči (§ 33).“.

 

66.

V § 118 odstavec 4 zní:

(4) Místně příslušná pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je krajská pobočka Úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na společensky účelné pracovní místo umístěn.“.

 

67.

V § 122 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce příslušné podle trvalého pobytu dítěte, a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje.“.

 

68.

V § 122 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Povolení vydává krajská pobočka Úřadu práce.“.

 

69.

V § 124 odst. 3 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

 

70.

V § 126 odst. 1 se slova „Úřady práce kontrolují“ nahrazují slovy „Úřad práce kontroluje“.

 

71.

V § 126 odst. 3 se slova „Úřady práce jsou dále oprávněny“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna“.

 

72.

V § 126 odst. 4 větě třetí se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce“.

 

73.

V § 126 odst. 4 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a v případě zjištění nedostatků předává této pobočce podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty.“.

 

74.

V § 127 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální ředitelství Úřadu práce“.

 

75.

V § 141 odst. 4 se slova „příslušný úřad práce (§ 7 odst. 3)“ nahrazují slovy „Úřad práce“.

 

76.

V § 142 se slova „a) až d)“ nahrazují slovy „a) až e)“.

 

77.

§ 145 zní:

§ 145

 

Povolení k zaměstnání pro více míst výkonu práce vydá Úřad práce po vyjádření krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno.“.

 

78.

V § 147a odst. 1 větě první se slova „úřadech práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

 

79.

V § 147a odst. 1 větě třetí se slova „ředitel příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „generální ředitel Úřadu práce“.

 

80.

V § 147b se slova „příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

 

81.

V § 147c odst. 1 se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

 

82.

Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

§ 10

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 217/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3a se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky – krajská pobočka a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) povinna“.

 

2.

§ 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

§ 4

 

(1) Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Pokud mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec, který se v České republice nezdržuje, je povinen zvolit si v České republice zástupce pro doručování písemností a tuto skutečnost, spolu s číslem účtu vedeným u peněžního ústavu, sdělit krajské pobočce Úřadu práce nebo kontaktnímu pracovišti krajské pobočky Úřadu práce při uplatňování mzdových nároků.

(2) O nároku rozhoduje Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má

a)

sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou,

b)

místo podnikání zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, nebo v jehož obvodu je umístěna organizační složka nadnárodního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území České republiky, nebo

c)

bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a který nemá místo podnikání.

(3) Pokud zaměstnanec požádá o uspokojení mzdových nároků krajskou pobočku Úřadu práce, která není místně příslušná podle odstavce 2, nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, tato krajská pobočka Úřadu práce nebo toto kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce postoupí žádost místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce.

(4) Krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle odstavce 2 vyvěsí na úřední desce neprodleně poté, co ji soud vyrozumí o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení, informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, a současně informuje o lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Tyto informace rovněž sdělí ve stejné lhůtě Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zveřejní na své internetové stránce nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení a současně je oznámí ve stejné lhůtě všem krajským pobočkám Úřadu práce a kontaktním pracovištím krajských poboček Úřadu práce, které je následující pracovní den po jejich obdržení od Ministerstva práce a sociálních věcí vyvěsí na své úřední desce nebo oznámí jiným rovnocenným způsobem.

(5) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace podle odstavce 4 na úřední desce, jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5), lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků zaniká, není-li uplatněn ve lhůtách uvedených ve větě první a druhé. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.

__________

5)

§ 44a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 5 odst. 1, § 8, 8a, 9, § 10 odst. 1, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 až 3 a § 14 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce“.

 

4.

V § 6 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce“.

 

5.

V § 7 odst. 1 se slova „Úřad práce místně příslušný“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná“.

 

6.

V § 7 odst. 1 a § 9 odst. 1 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

 

7.

V § 8 odst. 2 se slova „příslušný k rozhodování o mzdovém nároku“ zrušují.

 

8.

V § 9 odst. 1 a 4 se odkaz na poznámku pod čarou č. 11 přesouvá za slova „minimální mzdě“.

 

9.

V § 9 odst. 7, § 12, 13 a 14 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

 

10.

V § 10 odst. 2 větě první se za slovo „pojistné“, v § 10 odst. 3 a § 11 odst. 1 se za slovo „výši“ vkládají slova „Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce“.

 

11.

V § 10 odst. 2 větě první a odstavci 3 a § 11 odst. 1 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“.

 

12.

V § 10 odst. 2 větě třetí a § 11 odst. 3 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

 

13.

V § 10 odst. 4 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

 

14.

V § 12 odst. 2 a 3 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

 

15.

V § 13 větě druhé se slova „úřad práce vyzval“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce vyzvala“ a slova „úřad práce“ slovy „Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce“.

 

16.

V § 14a odst. 2 se slova „příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu práce“.

 

17.

§ 15 včetně poznámky pod čarou č. 19 se zrušuje.

Část čtvrtá

Změna zákona o státní sociální podpoře (§ 11)

§ 11

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 2a písmeno a) zní:

a)

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“),“.

 

2.

V § 2a odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

(4) Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí

a)

krajské pobočky Úřadu práce v územních obvodech stanovených jiným právním předpisem1b),

b)

krajské úřady.

__________

1b)

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.“.

 

3.

V § 7 odst. 6, § 57 odst. 1 a § 59 odst. 2 a 6 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“.

 

4.

V § 11 odst. 2 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

 

5.

V § 19 odst. 2, § 24 odst. 3 a § 30a odst. 5 se slova „úřad práce, který“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce, která“.

 

6.

V § 30 odst. 2 se slova „úřadu práce, který“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, která“.

 

7.

V § 58 odst. 1 se slova „úřad práce, který je příslušný“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná“.

 

8.

V § 58 odstavec 2 zní:

(2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) ke změně místa, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto změnou k výplatě dávky příslušná, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby dozvěděla. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená v předchozí větě předá krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byla dávka přiznána. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce vyplácí dávku od měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla dávka zastavena.“.

 

9.

V § 58 odst. 3 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“.

 

10.

V § 59 odst. 3 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

 

11.

V § 61 odst. 1 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

 

12.

V § 61 odst. 3 písm. b) a § 62 odst. 1 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

 

13.

V § 61 odst. 4 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

 

14.

V § 62 odst. 6 se slova „úřad práce, který dávku vyplácí nebo naposledy vyplácel“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce, která dávku vyplácí nebo naposledy vyplácela“.

 

15.

V § 63 odst. 2 se slova „úřad práce písemně sdělil“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce písemně sdělila“ a slova „úřadu práce“ se nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

 

16.

V § 63a odst. 2 se slova „úřadu práce, který dávku vyplatil“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, která dávku vyplatila“.

 

17.

V § 64 odst. 3 písm. d) se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce“ a současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 52.

 

18.

V § 64 odst. 5 se slova „Úřady práce jsou povinny“ nahrazují slovy „Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny“.

 

19.

V § 64 odst. 7 se slova „Úřad práce, který je příslušný k rozhodování o dávce, je povinen“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o dávce, je povinna“.

 

20.

V § 64 odst. 8 se slova „Příslušný úřad práce je povinen“ nahrazují slovy „Příslušná krajská pobočka Úřadu práce je povinna“.

 

21.

V § 65 odst. 4 a § 65c odst. 6 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

 

22.

V § 66 odst. 1 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

 

23.

V § 66 odst. 2 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

 

24.

V § 67 odst. 1 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

 

25.

V § 67 odst. 2 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

 

26.

V § 67 odst. 4 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

 

27.

V § 68 odst. 5 a § 69 odst. 1 písm. e) a odstavci 3 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

 

28.

V § 70 odst. 1 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“ a slovo „povinen“ se nahrazuje slovem „povinna“.

 

29.

V § 70 odst. 2 písm. b) se slova „úřad práce rozhodnutí nevydal“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí nevydala“.

 

30.

V § 70 odst. 3 se slova „příslušného úřadu práce, který dávku přiznal“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která dávku přiznala“, slova „Úřad práce“ se nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“ a slovo „mu“ se nahrazuje slovem „“.

 

31.

V § 71 odst. 1 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

 

32.

V § 73b se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce“ a slova „úřadů práce“ se nahrazují slovy „krajských poboček Úřadu práce“.

Část pátá

zrušena (§ 12)

§ 12

zrušen

Část šestá

Změna zákona o kolektivním vyjednávání (§ 13)

§ 13

V § 7 odst. 9 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“ a slova „Úřad práce“ se nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“.

Část sedmá

Změna živnostenského zákona (§ 14)

§ 14

V § 45a odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – příslušné krajské pobočce a na území hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu“.

§ 15

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 3 písm. e) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

 

2.

V § 14 odst. 3 písm. d) se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „ Úřadu práce České republiky – krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

 

3.

V § 14 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slova „Úřady práce“ nahrazují slovy „Krajské pobočky Úřadu práce“ a slova „Ministerstva práce a sociálních věcí“ se nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – generálního ředitelství“.

 

4.

V § 36 písm. p) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

 

5.

V § 37 odstavec 5 zní:

(5) Jde-li o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, vede příslušná krajská pobočka Úřadu práce v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. Krajská pobočka Úřadu práce zasílá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím Úřadu práce České republiky – generálního ředitelství údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po uplynutí kalendářního roku. Ustanovení odstavce 4 věty druhé platí zde přiměřeně.“.

Část devátá

Změna zákona o bankách (§ 16)

§ 16

V § 38 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 159/2006 Sb., se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

Část desátá

Změna zákona o daních z příjmů (§ 17)

§ 17

V § 38l odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

§ 18

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 3 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou, popřípadě pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

 

2.

V § 22b odst. 2 se slova „úřadu práce; tento úřad je povinen“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce, která je povinna“.

§ 19

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 12 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

 

2.

V § 25a odst. 2 se slova „úřadu práce; tento úřad je povinen“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce; tato pobočka je povinna“.

§ 20

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 25b odst. 3 písm. h) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

 

2.

V § 25b odst. 4 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

Část čtrnáctá

Změna zákona o důchodovém pojištění (§ 21)

§ 21

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. n) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

 

2.

V § 6 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 4 a § 42 odst. 3 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

 

3.

V § 16 odst. 7 písm. a), b) a c) se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

Část patnáctá

Změna zákona o zemědělství (§ 22)

§ 22

V § 2fa odst. 3 písm. d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., se slova „příslušný úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky – příslušnou krajskou pobočku a na území hlavního města Prahy pobočku pro hlavní město Prahu“.

Část šestnáctá

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky (§ 23)

§ 23

V § 7a písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky – krajskými pobočkami a na území hlavního města Prahy s pobočkou pro hlavní město Prahu“.

§ 24

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 31 odst. 2, § 42c odst. 4 a § 56 odst. 1 písm. f) se slova „kterého úřadu práce“ nahrazují slovy „které krajské pobočky Úřadu práce České republiky“.

 

2.

V § 56 odst. 1 písm. f) se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

 

3.

V § 87g odst. 6 se slova „úřadu práce České republiky“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu“.

 

4.

V § 106 odst. 1 se slova „Úřady práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu“.

 

5.

V § 106 odst. 5 se slova „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky – generální ředitelství“.

Část osmnáctá

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 25)

§ 25

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 2 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky – krajskými pobočkami a pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

 

2.

V § 19 odst. 4 se slova „úřad práce nebo Úřad práce hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „orgán státní sociální podpory“.

 

3.

V § 32 odst. 2 písm. c) se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

 

4.

V § 51 odst. 5 písm. a) bodě 4 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

 

5.

V § 51 odst. 5 písm. a) bodě 5 se slova „úřadu práce a Úřadu práce hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „orgánu státní sociální podpory“.

 

6.

V § 51 odst. 5 písm. d) se slova „úřadu práce, který povolil“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, která povolila“.

Část devatenáctá

Změna zákona o investičních pobídkách (§ 26)

§ 26

V § 7 odst. 3 písm. c) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb. a zákona č. 159/2007 Sb., se slova „Ministerstvu práce a sociálních věcí“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – generálnímu ředitelství“ a slova „místně příslušnému úřadu práce“ se nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu“.

Část dvacátá

Změna zákona o evidenci obyvatel (§ 27)

§ 27

V § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

Část dvacátá první

Změna zákona o rozpočtových pravidlech (§ 28)

§ 28

V § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 139/2010 Sb., se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

Část dvacátá druhá

zrušena (§ 29)

§ 29

zrušen

Část dvacátá třetí

Změna školského zákona (§ 30)

§ 30

V § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 158/2006 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb., se slova „příslušným úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou a pobočkou pro hlavní město Prahu“.

Část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o inspekci práce (§ 31)

§ 31

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb. a zákona č. 382/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písm. g) se slova „ministerstvu a úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

 

2.

V § 4 odst. 5 se slova „úřadů práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky Úřadu práce“)“ a slova „úřadům práce“ se nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce“.

Část dvacátá pátá

Změna zákona o sociálních službách (§ 32)

§ 32

V § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „okresní správou sociálního zabezpečení“.

Část dvacátá šestá

Změna zákona o životním a existenčním minimu (§ 33)

§ 33

V § 7 odst. 2 písm. g) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou, popřípadě pobočkou pro hlavní město Prahu“.

Část dvacátá sedmá

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 34)

§ 34

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou, popřípadě pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

 

2.

V § 12 odst. 2 a 3 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

 

3.

V § 55 odst. 3 písm. f) se slova „úřadům práce45)“ nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce45)“.

 

4.

V § 62a písm. d) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

Část dvacátá osmá

zrušena (§ 35)

§ 35

zrušen

Část dvacátá devátá

Změna insolvenčního zákona (§ 36)

§ 36

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 102 odst. 1 písm. c) se slova „úřad práce, v jehož“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky – krajskou pobočku a pobočku pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“), v jejímž“.

 

2.

V § 139 odst. 1 písm. c) se slova „úřad práce, v jehož“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž“.

 

3.

V § 169 odst. 1 písm. c) se slova „úřadů práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

 

4.

V § 266 odst. 1 písm. n) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

Část třicátá

Změna zákona o nemocenském pojištění (§ 37)

§ 37

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 56 odst. 2 písm. e) se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

 

2.

V § 117 odst. 2 se slova „Úřady práce sdělují“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky – generální ředitelství sděluje“.

 

3.

V § 117 odst. 2 písm. c) se slova „úřady práce“ zrušují.

Část třicátá první

Změna zákoníku práce (§ 38)

§ 38

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odst. 5 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky – krajské pobočce nebo pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele“.

 

2.

V § 62 odst. 4 se slova „příslušný úřad práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa činnosti zaměstnavatele“.

 

3.

V § 62 odst. 5 větě první a čtvrté a § 63 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele“.

 

4.

V § 62 odst. 5 věta pátá zní: „Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku21a), je povinen doručit krajské pobočce Úřadu práce písemnou zprávu pouze na její žádost.“.

 

5.

V § 62 odst. 7 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

 

6.

V § 209 odst. 3 větě první se slova „úřad práce rozhodl“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa činnosti zaměstnavatele rozhodla“.

 

7.

V § 209 odst. 3 větě druhé se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

 

8.

V § 312 odst. 2 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

 

9.

V § 342 odst. 2 se slova „Úřad práce příslušný“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce příslušná“.

Část třicátá druhá

zrušena (§ 39)

§ 39

zrušen

Část třicátá třetí

Účinnost (§ 40)

§ 40

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí, které následuje po dni vyhlášení tohoto zákona, s výjimkou § 6 odst. 5 a 6, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Nečas v. r.

Příloha

Krajské pobočky a jejich územní obvody

(k § 2 odst. 2)

1.

Úřad práce - krajská pobočka pro hlavní město Prahu

Praha - správním obvodem je území hlavního města Prahy.

 

2.

Úřad práce - krajská pobočka v Příbrami

Středočeský kraj - správním obvodem jsou území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.

 

3.

Úřad práce - krajská pobočka v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj - správním obvodem jsou území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

 

4.

Úřad práce - krajská pobočka v Plzni

Plzeňský kraj - správním obvodem jsou území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov.

 

5.

Úřad práce - krajská pobočka v Karlových Varech

Karlovarský kraj - správním obvodem jsou území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.

 

6.

Úřad práce - krajská pobočka v Ústí nad Labem

Ústecký kraj - správním obvodem jsou území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

 

7.

Úřad práce - krajská pobočka v Liberci

Liberecký kraj - správním obvodem jsou území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

 

8.

Úřad práce - krajská pobočka v Hradci Králové

Královéhradecký kraj - správním obvodem jsou území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

 

9.

Úřad práce - krajská pobočka v Pardubicích

Pardubický kraj - správním obvodem jsou území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

 

10.

Úřad práce - krajská pobočka v Jihlavě

Kraj Vysočina - správním obvodem jsou území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

 

11.

Úřad práce - krajská pobočka v Brně

Jihomoravský kraj - správním obvodem jsou území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

 

12.

Úřad práce - krajská pobočka v Olomouci

Olomoucký kraj - správním obvodem jsou území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

 

13.

Úřad práce - krajská pobočka v Ostravě

Moravskoslezský kraj - správním obvodem jsou území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město.

 

14.

Úřad práce - krajská pobočka ve Zlíně

Zlínský kraj - správním obvodem jsou území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.Poznámky pod čarou:

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

§ 44b zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 4b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 4b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Například § 63 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

§ 33 odst. 3 a § 73 odst. 6 zákoníku práce.

Poznámky pod čarou:
1

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

3

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 33 odst. 3 a § 73 odst. 6 zákoníku práce.

8

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

9

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

10

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

12

§ 44b zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13

§ 4b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14

§ 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15

§ 5 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17

Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

18

Například § 63 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

19

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.