Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

167/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 283/2021 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 269/2021 Sb.

2.8.2021

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

Více...

167

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2012,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o archivnictví a spisové službě (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písmeno a) zní:

a)

výběr a evidenci archiválií,“.

 

2.

V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

péčí o archiválie jejich výběr, evidence, ochrana, archivní zpracování, uložení a zpřístupnění,“.

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena c) až t).

 

3.

V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „; za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán“.

 

4.

V § 2 písm. h) se slova „činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku“ nahrazují slovy „z činnosti původce“.

 

5.

V § 2 písm. k) se slovo „inventarizace“ nahrazuje slovem „popis“.

 

6.

V § 3 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

 

7.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev“.

 

8.

V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:

c)

notáři, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,“.

 

9.

V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále právní nástupci veřejnoprávních a soukromoprávních původců, jde-li o dokumenty, ke kterým měli tuto povinnost již tito původci.

(4) V případě dokumentů v digitální podobě se jejich uchováváním rozumí rovněž zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti, tvorba a správa metadat náležejících k těmto dokumentům v souladu s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících existenci dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby provedení výběru archiválií.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

10.

V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

11.

V § 8 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

12.

V § 8 odst. 3 se za slova „řízení se“ vkládá slovo „dále“ a slova „při zániku“ se nahrazují slovy „před zánikem“.

 

13.

V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; jsou-li do výběru archiválií ve skartačním řízení zařazeny rovněž dokumenty vzniklé z činnosti původce, jehož je zpracovatel skartačního návrhu právním nástupcem, uvedou se tyto dokumenty s označením tohoto původce v seznamu samostatně“.

 

14.

V § 9 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

15.

V § 10 odst. 1 se slovo „vyhotoví“ zrušuje a za slovo „archiv“ se vkládají slova „určí, do čí péče budou dokumenty vybrané jako archiválie náležet, a vyhotoví“.

 

16.

V § 10 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

17.

V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

označení archivu určeného podle odstavce 1,“.

 

18.

V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; soupis se nepořizuje, lze-li využít seznamu dokumentů navržených ke skartačnímu řízení podle § 9 odst. 1 písm. b)“.

 

19.

V § 10 odst. 4 se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.

 

20.

V § 11 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

České republiky, které připadlo vlastnictví k nim odúmrtí,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

 

21.

V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Výběr archiválií mimo skartační řízení prováděný podle odstavce 1 písm. a) a c) se zahajuje na žádost původce nebo vlastníka dokumentů. Na základě žádosti dohodne původce nebo vlastník dokumentů s příslušným archivem termíny, v nichž bude výběr archiválií mimo skartační řízení proveden; v případě zrušení původce, jeho vstupu do likvidace nebo při prohlášení konkurzu na původce požádá původce o výběr archiválií mimo skartační řízení neprodleně. Příslušný archiv si před provedením výběru archiválií mimo skartační řízení může od původce nebo vlastníka dokumentů vyžádat seznam dokumentů navržených pro výběr archiválií s uvedením doby jejich vzniku. Jsou-li do výběru archiválií mimo skartační řízení zařazeny rovněž dokumenty vzniklé z činnosti původce, jehož je zpracovatel skartačního návrhu, který je původcem podle odstavce 1 písm. a), právním nástupcem, uvedou se tyto dokumenty s označením původce v seznamu samostatně; obdobně se postupuje, jsou-li do výběru archiválií zařazovány dokumenty podle odstavce 1 písm. c).“.

 

22.

V § 11 odst. 3 se za slovy „písm. b)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „d)“ se vkládají slova „a e)“.

 

23.

V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ustanovením věty první nejsou dotčeny povinnosti kulturně vědeckých institucí podle § 3, jedná-li se o dokumenty vzniklé z jejich činnosti.“.

 

24.

V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Po ukončení výběru archiválií mimo skartační řízení vyhotoví příslušný archiv protokol o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení a určí, do čí péče budou dokumenty vybrané jako archiválie náležet. Byl-li výběr archiválií mimo skartační řízení proveden na žádost vlastníka dokumentu vybraného jako archiválie, lze tento dokument svěřit do péče archivu pouze se souhlasem tohoto vlastníka a na základě jeho přivolení s určením, do čí péče bude dokument náležet.

(2) Ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a b) se na obsah protokolu podle odstavce 1 použije obdobně.“.

 

25.

V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

26.

V § 13 odst. 1 se slova „do skartačního řízení zařadit“ nahrazují slovy „k výběru archiválií předložit“.

 

27.

V § 13 odst. 2 se slova „předložit dokumenty k výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení jen s předchozím souhlasem osoby, které ochrana tajemství svědčí“ nahrazují slovy „k výběru archiválií předložit pouze dokumenty navržené k vyřazení a zničení; u ostatních dokumentů lze výběr archiválií provést jen se souhlasem původce“.

 

28.

V § 13 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Byl-li dokument vybrán jako archiválie, původce jej po výběru archiválií opatří doložkou, v níž uvede druh tajemství v dokumentu obsažený.“.

 

29.

V § 13 odst. 4 se slova „ve skartačním řízení a při výběru archiválií mimo skartační řízení“ zrušují.

 

30.

V § 13 odstavec 5 zní:

(5) Původce, který nevykonává spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby, převede dokument v digitální podobě určený k výběru archiválií mimo skartační řízení do výstupního datového formátu stanoveného prováděcím právním předpisem a opatří ho metadaty stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 19 písm. g), a to nejpozději při přípravě výběru archiválií mimo skartační řízení. Pokud dokument nelze převést do stanoveného datového formátu a opatřit ho metadaty, a to ani ve spolupráci s příslušným archivem, dokument jeho původce převede do analogové podoby.“.

 

31.

V § 13 odst. 6 se za slovo „výběru“ vkládá slovo „archiválií“ a slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení“ se zrušují.

 

32.

V § 15 odst. 1 se slova „k trvalému uložení v“ nahrazují slovy „a určené do péče“.

 

33.

V § 15 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , jehož součástí je soupis předávaných dokumentů; u každého dokumentu v digitální podobě se uvedou údaje nutné pro jeho vyhledávání“.

 

34.

V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti soupisu předávaných dokumentů v digitální podobě.“.

 

35.

V § 15 odst. 2 se slova „se ukládají do“ nahrazují slovy „náležejí do péče“ a slova „se ukládají v této instituci“ se nahrazují slovy „náležejí do péče této instituce“.

 

36.

V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Archiválie v digitální podobě náležející do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státních oblastních archivů se ukládají v Národním archivu. Archiválie v digitální podobě náležející do péče ostatních archivů se v těchto archivech ukládají, je-li jejich zřizovatelům uděleno oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě. Není-li zřizovatel archivu držitelem oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě, archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče se na základě písemné dohody zřizovatelů archivů uloží v Národním archivu nebo v archivu, jehož zřizovateli je uděleno oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě (dále jen „digitální archiv“). Neuzavře-li zřizovatel archivu dohodu o uložení archiválií, archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče se uloží v Národním archivu. Příslušnost archivu, do jehož péče archiválie v digitální podobě náleží, není jejím uložením v Národním archivu nebo v digitálním archivu dotčena.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

37.

V § 15 odst. 4 se slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení“ a slova „nebo zrušení“ zrušují.

 

38.

V § 16 odst. 3 se slovo „správě“ nahrazuje slovem „péči“.

 

39.

V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Pokud je jako archiválie vybrán dokument v digitální podobě, jako archiválie se eviduje a v Národním archivu nebo v digitálním archivu se ukládá jeho replika; replikou se pro účely péče o archiválii v digitální podobě rozumí řetězec znaků totožný s dokumentem v digitální podobě, z něhož byl vytvořen.“.

 

40.

V § 16 odst. 4 se slova „uložené mimo archivy a kulturně vědecké instituce“ nahrazují slovy „ , která nenáleží do péče archivů nebo kulturně vědeckých institucí,“.

 

41.

V § 16 odst. 5 se slova „uloženého v archivech a kulturně vědeckých institucích“ nahrazují slovy „náležejícího do péče archivů nebo kulturně vědeckých institucí“.

 

42.

V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo rozhodne na návrh zřizovatele archivu o vyřazení z evidencí Národního archivního dědictví

a)

archivního fondu nebo archivní sbírky z důvodu přehodnocení jejich významu,

b)

archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie z důvodu zničení; v případě archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie v digitální podobě se za zničení považuje rovněž narušení jejich obsahu, ztráta jejich čitelnosti nebo ztráta metadat nezbytných pro nakládání s archivním fondem, archivní sbírkou nebo archiválií v digitální podobě,

c)

archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie z důvodu vydání do zahraničí.“.

 

43.

V § 17 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

velikost vyřazovaného archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie v bytech, navrhuje-li se vyřadit archivní fond, archivní sbírku nebo archiválii v digitální podobě.“.

 

44.

V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

údaje o tom, kdo o archiválii, archivní sbírku, archivní soubor nebo jejich ucelenou část pečuje a kde je uložena.“.

 

45.

§ 18a zní:

§ 18a

 

(1) V případě zániku veřejného archivu určí ministerstvo archiv, do jehož péče budou archiválie náležet; určení archivu předchází zániku veřejného archivu. Archiválie mohou být svěřeny do péče Národního archivu nebo státního oblastního archivu.

(2) Ministerstvo rozhodne na návrh zřizovatele soukromého archivu o převedení archiválie do péče jiného archivu. Navrhuje-li se převedení archiválie do péče jiného archivu než Národního archivu nebo státního oblastního archivu, ministerstvo může návrhu vyhovět, souhlasí-li tento archiv.“.

 

46.

Za § 18a se vkládají nové § 18b a 18c, které včetně nadpisů znějí:

§ 18b

Portály pro zpřístupnění archiválií

v digitální podobě

 

(1) Archiválie v digitální podobě, které jsou uloženy v Národním archivu, jsou zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož správcem je Národní archiv (dále jen „národní portál“).

(2) Archiválie v digitální podobě, které jsou uloženy v digitálním archivu, s výjimkou bezpečnostního archivu, jsou zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož správcem je digitální archiv.

(3) Národní portál je informačním systémem veřejné správy.

(4) Prostřednictvím národního portálu je způsobem umožňujícím dálkový přístup zajišťován

a)

výběr a příjem archiválií v digitální podobě a jejich metadat,

b)

vedení a zpřístupňování evidence Národního archivního dědictví,

c)

příjem metadat popisů původců,

d)

příjem metadat popisů archivů a kulturně vědeckých institucí,

e)

příjem a prezentace archivních pomůcek v digitální podobě,

f)

přístup k archiváliím v digitální podobě a dokumentům v digitální podobě vzniklým jako digitální reprodukce z archiválií v analogové podobě.

(5) Prostřednictvím portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup zajišťovány

a)

výběr a příjem archiválií v digitální podobě a jejich metadat,

b)

přístup k archiváliím v digitální podobě a dokumentům v digitální podobě vzniklým jako digitální reprodukce z archiválií v analogové podobě.

 

§ 18c

Správa metadat archiválií

 

(1) Národní archiv ve spolupráci s archivem, do jehož péče archiválie v digitální podobě náleží, vytváří, spravuje a zpřístupňuje prostřednictvím národního portálu skupiny metadat obsahujících

a)

základní identifikaci archiválie,

b)

popis archiválie,

c)

evidenci subjektů oprávněných k přístupu k archiválii včetně rozsahu oprávnění.

(2) Digitální archiv ve spolupráci s archivem, do jehož péče archiválie v digitální podobě náleží, vytváří, spravuje a s výjimkou bezpečnostního archivu též zpřístupňuje prostřednictvím jím provozovaného portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě skupiny metadat obsahujících

a)

základní identifikaci archiválie,

b)

popis archiválie,

c)

evidenci subjektů oprávněných k přístupu k archiválii včetně rozsahu oprávnění.

(3) Archiv, s výjimkou bezpečnostního archivu, ve spolupráci s Národním archivem vytváří, spravuje a prostřednictvím národního portálu zpřístupňuje

a)

evidenci Národního archivního dědictví,

b)

popis a evidenci původců,

c)

popis a evidenci archivu a kulturně vědeckých institucí.

(4) Digitální archiv s výjimkou bezpečnostního archivu zpřístupňuje i skupiny metadat podle odstavce 3 prostřednictvím portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož je správcem, a to prostřednictvím funkčního vyhledavače s odkazem na národní portál.

(5) Národní archiv a digitální archiv ukládají spisové a skartační plány.

(6) Ukládá-li Národní archiv nebo digitální archiv archiválii v digitální podobě náležející do péče jiného archivu, zpřístupňuje tomuto archivu způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o

a)

změně metadat, datových formátů a velikosti archiválie v bytech,

b)

narušení obsahu archiválie, ztrátě její čitelnosti nebo ztrátě metadat nezbytných pro nakládání s archiválií v rozsahu umožňujícím příslušnému archivu posouzení, zda jsou splněny skutečnosti pro podání žádosti k zahájení řízení o vyřazení archiválie z evidence Národního archivního dědictví podle § 17 odst. 2.“.

 

47.

V § 19 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

podrobnosti vytváření, správy a zpřístupňování metadat archiválií,

g)

rozsah metadat dokumentů v digitální podobě vybraných jako archiválie mimo skartační řízení u původců, kteří nevykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby.“.

 

48.

V části první hlavě II nadpis dílu 2 zní:

Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku“.

 

49.

§ 20 se zrušuje.

 

50.

V § 21 odst. 2 písm. a) se slova „kde jsou archiválie uloženy“ nahrazují slovy „do jejichž péče archiválie, archivní sbírka, archivní fond nebo jejich ucelená část náleží“.

 

51.

V § 21 odst. 3 písm. d) se slovo „stav“ nahrazuje slovy „popis stavu“ a slova „bezpečnostní kopie“ se nahrazují slovy „kopie, které svými vlastnostmi a způsobem zpracování zaručují nejvýše možnou dosažitelnou obsahovou a materiálovou stálost pro potřeby jejich dlouhodobého uložení (dále jen „bezpečnostní kopie“),“.

 

52.

V § 21 odst. 3 písm. e) se za slovo „archivu“ vkládají slova „nebo kulturně vědecké instituce“.

 

53.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

§ 22a

 

Prováděcí právní předpis stanoví způsob označování archiválií, které byly prohlášeny za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku.“.

 

54.

V § 24 odst. 2 a 4 se slova „který nemá archiválii uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují slovy „která nenáleží do péče veřejného archivu“.

 

55.

V § 25 odst. 1 písm. a) se slova „o archiválii pečovat“ nahrazují slovy „pečovat o archiválii v analogové podobě“.

 

56.

V § 25 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

vytvořit z dokumentu v digitální podobě vybraného jako archiválie jeho repliku v datovém formátu stanoveném prováděcím právním přepisem a předat ji neprodleně po provedeném výběru archiválií Národnímu archivu nebo digitálnímu archivu k uložení,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

57.

V § 25 odst. 2, § 73 odst. 5 a v § 74 odst. 4 se za slovo „archiválie“ vkládají slova „v analogové podobě“.

 

58.

V § 26 odst. 1 se slova „§ 25, 27, 29, 30 a 32“ nahrazují slovy „§ 25 odst. 1 písm. a) a c), § 25 odst. 2, § 27, 29, 30 a 32“.

 

59.

§ 27 zní:

§ 27

 

(1) Na žádost vlastníka nebo držitele archiválie, který není schopen zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči o ni a jehož archiválie nenáleží do péče archivu, Národní archiv nebo příslušný státní oblastní archiv

a)

poskytne vlastníkovi nebo držiteli archiválie bezplatnou odbornou pomoc, nebo

b)

převezme archiválii na dobu určitou do své péče.

(2) Pominou-li důvody, pro které byla archiválie převzata do jeho péče, Národní archiv nebo státní oblastní archiv archiválii vlastníkovi nebo jejímu držiteli na základě jeho žádosti neprodleně vydá.“.

 

60.

V § 28 odst. 4 se číslo „90“ nahrazuje číslem „180“.

 

61.

V § 30 odst. 3 se slova „ve kterých jsou archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky uloženy“ nahrazují slovy „do jejichž péče archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky náleží“.

 

62.

V § 30 odst. 4 se slova „které nejsou uloženy v archivech nebo kulturně vědeckých institucích“ nahrazují slovy „které nenáleží do péče archivu nebo kulturně vědecké instituce“.

 

63.

V § 31 odst. 1 a 3 se slova „který nemá archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují slovy „která nenáleží do péče veřejného archivu“.

 

64.

V § 32 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nemá archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují slovy „jehož archivní kulturní památka nebo národní kulturní památka nenáleží do péče veřejného archivu“.

 

65.

V § 32 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

svěří archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku na dobu určitou do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu, nejdéle však na dobu 1 roku.“.

 

66.

V § 32 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

67.

V § 32 odst. 2 se slova „a nemá archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují slovy „ , jeho archivní kulturní památka nebo národní kulturní památka není v péči veřejného archivu“, slovo „uložení“ se nahrazuje slovem „svěření“ a za slova „na dobu určitou do“ se vkládá slovo „péče“.

 

68.

V § 32 odstavec 3 zní:

(3) Pokud vlastník nebo držitel archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky nebude schopen ani poté, kdy uplynula doba, po kterou byla tato památka svěřena do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu podle odstavce 2, zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči o ni, může ministerstvo rozhodnout o jejím ponechání v péči archivu, a to i z moci úřední.“.

 

69.

V § 32 odst. 4 se slova „uložena v Národním archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo ve státním oblastním archivu“ nahrazují slovy „svěřena do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu“.

 

70.

V § 34 odst. 1 se slova „uložených v archivech“ nahrazují slovy „náležejících do péče archivu“.

 

71.

V § 34 odst. 3 se slova „kde jsou archiválie uloženy“ nahrazují slovy „do jehož péče archiválie náleží“.

 

72.

V § 34 odst. 5 se slova „kde jsou trvale uloženy“ nahrazují slovy „do jejichž péče náleží“.

 

73.

V § 34 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Nahlížení do archiválií v digitální podobě se uskutečňuje prostřednictvím národního portálu nebo portálů pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě.“.

 

74.

V § 35 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , státního občanství“.

 

75.

V § 35 písmena c) a d) znějí:

c)

adresy místa pobytu fyzické osoby na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

d)

čísla průkazu totožnosti,“.

 

76.

V § 35 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmena e) a f) se zrušují.

 

77.

V § 35 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Veřejné archivy jsou dále oprávněny zpracovávat údaje o obchodní firmě, popřípadě názvu, adrese sídla právnické osoby, pro niž se nahlížení uskutečňuje, jejím identifikačním čísle osoby, bylo-li přiděleno, a tématu studia, jeho účelu a zaměření, v jehož rámci se nahlížení uskutečňuje.

(3) Žádost o nahlížení se podává na badatelském listu. Žadatel o nahlížení je povinen za účelem ověření jeho osobních údajů uvedených v badatelském listu předložit na výzvu zaměstnance veřejného archivu průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující jednoznačně ztotožnit žadatele, který doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.“.

 

78.

V § 36 písm. b) se slova „ , vzor žádosti o nahlížení“ zrušují.

 

79.

V § 37 odst. 2 a 3 se za číslo „35“ vkládají slova „odst. 1“ a slova „a e) a f)“ se zrušují.

 

80.

V § 37 odstavec 11 zní:

(11) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož i mimořádných lidových soudů, Státního soudu, Národního soudu a společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů německé okupační správy na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1938 až 1945, na archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich veřejně přístupné, jakož i na archiválie, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie15).“.

 

81.

V § 37 odst. 12 a 13, § 46 odst. 1 písm. e), § 49 odst. 1 písm. f) a v § 50 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

82.

V § 38 odst. 1 písm. c) se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „11 a 12“.

 

83.

V § 38 odst. 5 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

84.

Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

§ 38a

 

(1) Za účelem vyrozumění žadatele podle § 38 odst. 3 nebo nahlížení do archiválií podle § 38 odst. 4 může archiv požádat příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby o zprostředkování údajů o žadateli z agendového informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b)

datum, místo a okres narození; narodila-li se osoba v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,

c)

adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

(2) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou na základě žádosti archivu podle odstavce 1 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona získávat a užívat údaje o osobě, a to

a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)

údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)

údaje z agendového informačního systému cizinců.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b)

adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

c)

datum narození,

d)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

d)

datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

e)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b)

datum narození,

c)

druh a adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

d)

datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

e)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou pro vyrozumění osoby nezbytné.

(8) Žádosti o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a o výdej údajů z agendového informačního systému cizinců mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

85.

V § 39 odst. 3 se slova „jsou uloženy v archivech“ nahrazují slovy „náleží do péče archivů“ a slova „Příslušný archiv, popřípadě jeho zřizovatel,“ se nahrazují slovy „Zřizovatel archivu“.

 

86.

V § 40 odst. 1 se slova „kde jsou archiválie uloženy“ nahrazují slovy „do jehož péče archiválie náleží“.

 

87.

V § 40 odst. 1 až 3 se slova „výpisu, opisu nebo kopie archiválií“ nahrazují slovy „výpisu, opisu anebo kopie archiválie v analogové podobě nebo repliky archiválie v digitální podobě“.

 

88.

V § 40 odst. 2 se slova „výpis, opis nebo kopii archiválie“ nahrazují slovy „výpis, opis anebo kopii archiválie v analogové podobě nebo repliku archiválie v digitální podobě“.

 

89.

V § 40 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Archiv na žádost potvrdí shodu jím pořízené kopie archiválie v analogové podobě s archiválií v analogové podobě uložené v archivu, anebo v případě digitálního archivu nebo Národního archivu shodu jím pořízené repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženými v digitálním archivu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

90.

V § 40 odstavec 5 zní:

(5) Archiv je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo s pořízením repliky archiválie v digitální podobě, spojených s vyhledáním archiválií a jejich dalším zpracováním, nebo s pořízením rešerše z archiválií. Výši úhrady nákladů spojených s jím poskytovanými službami zveřejní archiv v ceníku služeb.“.

 

91.

V § 40 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Veřejný archiv není oprávněn požadovat úhradu nákladů, pokud pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo pořízení repliky archiválie v digitální podobě, vyhledání archiválií a jejich další zpracování nebo pořízení rešerše z archiválií činí pro

a)

státní orgán,

b)

právnickou nebo fyzickou osobu, které byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, a to v souvislosti s výkonem této působnosti,

c)

původce nebo vlastníka archiválie uložené ve veřejném archivu, a to v případě provedení těchto úkonů vůči této archiválii nebo v souvislosti s ní,

d)

dárce archiválie uložené ve veřejném archivu, a to v případě provedení těchto úkonů vůči této archiválii nebo v souvislosti s ní.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví maximální výši úhrady nákladů služeb uvedených v odstavcích 1 a 4, kterou je oprávněn požadovat veřejný archiv, a podmínky, za kterých je možné od úhrady služeb poskytovaných archivem upustit.“.

 

92.

V § 41 se slova „uložených mimo archivy“ nahrazují slovy „ , které nenáleží do péče archivů,“ slovo „nebo“ se nahrazuje slovem „ , anebo“ a za slovo „kopie“ se vkládají slova „archiválií v analogové podobě nebo repliky archiválií v digitální podobě“.

 

93.

V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Nahlížení do archiválií náležejících do péče veřejných archivů, s výjimkou audiovizuálních archiválií náležejících do péče Národního filmového archivu, a přístup do prostor veřejných archivů určených k nahlížení do archiválií jsou bezplatné.“.

 

94.

V § 44 písm. q) se slova „ukládat archiválie do“ nahrazují slovy „svěřit archiválie do péče“.

 

95.

V § 44 se písmeno r) zrušuje.

Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena r) až u).

 

96.

V § 46 odst. 1 písm. a) se za slova „státu s celostátní působností“ vkládá čárka a za slova „organizačními složkami státu“ se vkládají slova „ , veřejných výzkumných institucí zřízených těmito organizačními složkami státu“.

 

97.

V § 46 odst. 1 písm. e) a h) se slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení“ zrušují.

 

98.

V § 46 odst. 1 písm. g) se slova „nebo kopií archiválií uložených v Národním archivu nebo v soukromých archivech“ nahrazují slovy „anebo kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče nebo do péče soukromých archivů“.

 

99.

V § 46 odst. 1 písm. i) a v § 49 odst. 2 písm. e) se slova „uložených archiváliích dokumenty“ nahrazují slovy „archiváliích náležejících do jeho péče archiválie“ a slova „a kopie a ověřuje je“ se nahrazují slovy „ , kopie a repliky“.

 

100.

V § 46 odst. 1 písm. j), § 49 odst. 1 písm. n) a v § 57 písm. b) se slova „uložených archiválií“ nahrazují slovy „archiválií náležejících do jeho péče“.

 

101.

V § 46 odst. 1 písm. l) a v § 49 odst. 1 písm. p) se slova „nejsou uloženy v archivech“ nahrazují slovy „nenáleží do péče archivů“.

 

102.

V § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „archivní“ zrušuje a za slovo „péče“ se vkládají slova „o archiválie“.

 

103.

V § 46 odst. 2 písm. d), § 49 odst. 2 písm. h), § 52 písm. l), § 55 odst. 1 písm. g) a v § 57 písm. f) se slova „u něj uloženy“ nahrazují slovy „mu svěřeny do péče“.

 

104.

V § 46 odstavec 3 zní:

(3) Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě

a)

ukládá archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče a archiválie v digitální podobě náležející do péče Archivu bezpečnostních složek, státních oblastních archivů a archivů, které nejsou digitálními archivy a neukládají archiválie v digitální podobě na základě písemné dohody v jiném digitálním archivu; nejde-li o archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče, Národní archiv u uložených archiválií v digitální podobě pouze zajišťuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti,

b)

spravuje národní portál,

c)

plní pro archivy metodickou a poradenskou funkci v oblasti předarchivní péče o dokumenty v digitální podobě a v oblasti digitalizace archiválií v analogové podobě,

d)

provádí vědeckou a výzkumnou činnost na úseku životního cyklu dokumentů v digitální podobě,

e)

poskytuje archivům údaje potřebné pro evidenci archiválií v digitální podobě a služby pro shromažďování a zpřístupňování popisů archiválií v digitální podobě a replik archiválií v digitální podobě,

f)

vydává závazné stanovisko k žádosti o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě.“.

 

105.

V § 48 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

106.

V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo které náleží do působnosti Národního archivu“.

 

107.

V § 49 odst. 1 písm. c) se slova „podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „obchodních společností a družstev, s výjimkou bytových družstev“.

 

108.

V § 49 odst. 1 písm. e) se za slova „s výjimkou zaměstnanců“ vkládají slova „uvedených v § 44 písm. e),“.

 

109.

V § 49 odst. 1 písm. f) se slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení“ zrušují.

 

110.

V § 49 odst. 1 písm. i) se slova „uložení ohrožených archiválií“ nahrazují slovy „svěření ohrožených archiválií do péče archivu“.

 

111.

V § 49 odst. 1 písm. j) se slova „nebo kopií archiválií u něj uložených“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče“.

 

112.

V § 49 odst. 1 písm. k) se slova „nebo kopií archiválií uložených ve specializovaných archivech“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících do péče specializovaných archivů“.

 

113.

V § 49 odst. 1 písm. l) se slova „nebo kopií archiválií v archivech územních samosprávných celků a v soukromých archivech“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících do péče archivů územních samosprávných celků nebo soukromých archivů“.

 

114.

V § 49 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

 

115.

V § 50 písm. c) se slova „uložených ve specializovaných nebo bezpečnostních archivech“ nahrazují slovy „náležejících do péče specializovaných archivů nebo bezpečnostních archivů“.

 

116.

V § 51 odst. 2 se slova „Ve specializovaném archivu se ukládají“ nahrazují slovy „Do péče specializovaného archivu náleží“.

 

117.

V § 52 písmeno c) zní:

c)

provádí výběr archiválií mimo skartační řízení z dokumentů nabídnutých zřizovateli darem, ke koupi nebo do úschovy a z dokumentů vlastníků, kteří o to požádají, a s výjimkou Národního filmového archivu též výběr archiválií mimo skartační řízení u původců uvedených v písmenu a),“.

 

118.

V § 52 písm. e), § 53 odst. 5 a v § 55 odst. 1 písm. d) se slovo „archiválie“ nahrazuje slovy „v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie“ a slova „a kopie“ se nahrazují slovy „ , kopie a repliky“.

 

119.

V § 52 písm. f) se slova „uložených v těchto archivech“ nahrazují slovy „náležejících do jeho péče“.

 

120.

V § 52 se na konci textu písmene g) doplňují slova „; není-li současně digitálním archivem, péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

 

121.

V § 52 písm. h) se slova „u něj uložené“ nahrazují slovy „náležející do jeho péče“.

 

122.

V § 53 odst. 2 písm. b) a v § 53 odst. 3 písm. b) se slova „v něm uložené“ nahrazují slovy „náležející do jeho péče“.

 

123.

V § 53 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „V případech zrušení stupně utajení u archiválií náležejících do péče bezpečnostních archivů převede bezpečnostní archiv, s výjimkou bezpečnostních archivů zřízených bezpečnostním sborem nebo zpravodajskou službou České republiky, tyto archiválie do péče specializovaného archivu svého zřizovatele, pokud je zřízen, jinak do péče Národního archivu.“.

 

124.

V § 55 odst. 1 písm. b) se slova „u něj uložených“ nahrazují slovy „náležejících do jeho péče“.

 

125.

V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „; není-li současně digitálním archivem, péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

 

126.

V § 57 se na konci textu písmene d) doplňují slova „; není-li současně digitálním archivem, péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

 

127.

V § 57 písm. e) se slova „ , a o archiválie osob, které je prodaly nebo darovaly jeho zřizovateli“ nahrazují slovy „; není-li současně digitálním archivem, péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

 

128.

V § 58 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o akreditaci archivu musí kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat

a)

název a adresu sídla archivu,

b)

postavení archivu v organizační struktuře zřizovatele, je-li zřizovatelem právnická osoba,

c)

účel zřízení archivu,

d)

kopie evidenčních listů Národního archivního dědictví s údaji o archiváliích, o něž bude archiv pečovat,

e)

spisový řád zřizovatele, je-li původcem uvedeným v § 63 odst. 1.“.

 

129.

V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 jsou rovněž doklady o splnění podmínek stanovených pro archiv v § 61.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

130.

V § 58 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Ministerstvo vydá rozhodnutí o žádosti do 6 měsíců ode dne jejího podání.“.

 

131.

V § 58 odst. 3 písmeno c) zní:

c)

není z hlediska ochrany archiválií vznikajících z činnosti původce podle § 51 odst. 1 nezbytné archiv zřídit, jde-li o specializovaný archiv, nebo“.

 

132.

V § 58 odst. 3 písm. d) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „d)“.

 

133.

V § 58 odst. 5 se slova „(dále jen zřizovatel“)“ zrušují.

 

134.

V § 59 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 3 a § 32 odst. 3 až 5“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 2 a § 32 odst. 2 až 4“.

 

135.

V § 59 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to do 6 měsíců ode dne podání žádosti“.

 

136.

V § 59 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

 

137.

V § 59 odstavec 6 zní:

(6) V případě odnětí akreditace určí ministerstvo archiv, do jehož péče budou archiválie náležet. Archiválie mohou být svěřeny do péče Národního archivu nebo státního oblastního archivu. V případě odnětí akreditace zřizovateli soukromého archivu převezme péči o archiválie na základě písemné dohody zřizovatelů archivů jiný archiv, pokud si zřizovatel soukromého archivu, jemuž je akreditace odňata, archiválie neponechá ve své péči. Zřizovatel archivu, jemuž byla akreditace odňata, vyrozumí ministerstvo o uzavření dohody do 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o odejmutí akreditace. Neobdrží-li ministerstvo toto vyrozumění ve stanovené lhůtě, postupuje se podle věty první a druhé obdobně. Náklady spojené s převozem archiválií do archivu, který o ně bude nově pečovat nebo v němž budou nově uloženy, nese jejich vlastník.“.

 

138.

V § 60 odst. 1 se slova „nebo zrušení“ zrušují.

 

139.

V § 60 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

140.

V § 60 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ustanovení § 59 odst. 6 se v případě zániku akreditace použije obdobně.“.

 

141.

Za § 60 se vkládají nové § 60a až 60c, které včetně nadpisů znějí:

§ 60a

Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě

 

(1) Žádost o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě může podat pouze zřizovatel akreditovaného archivu, s výjimkou případů, kdy tato žádost je součástí žádosti o akreditaci archivu podle § 58.

(2) Žádost o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě musí kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat

a)

název a adresu sídla archivu a adresy míst staveb, ve kterých budou umístěna úložiště archiválií v digitální podobě,

b)

podklady pro rozhodnutí, zda archiv splňuje podmínky stanovené v § 61 odst. 2 a 4,

c)

popis způsobu uložení archiválií v digitální podobě,

d)

koncepci dlouhodobého uchovávání a ochrany dokumentů určených pro předávání do digitálního archivu,

e)

identifikaci ukládaných archiválií v digitální podobě,

f)

seznam metadat týkajících se popisu archiválií v digitální podobě, popisu a evidence archivních souborů a popisu původců,

g)

návrh provozního řádu digitálního archivu,

h)

potvrzení Národního archivu o úspěšném provedení zkušebního přesunu archiválií v digitální podobě do Národního archivu.

(3) Ministerstvo si vyžádá závazné stanovisko Národního archivu k náležitostem žádosti uvedeným v odstavci 2 písm. c) až h).

(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě do 1 roku ode dne podání žádosti. Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě nelze udělit, jestliže závazné stanovisko Národního archivu ke kterékoliv z náležitostí žádosti uvedených v odstavci 2 písm. c) až h) je negativní.

(5) Zřizovatelům bezpečnostních archivů vzniká oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě ze zákona udělením akreditace; ustanovení o odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě se na tyto archivy nepoužijí.

 

§ 60b

Odnětí oprávnění k ukládání archiválií

v digitální podobě

 

(1) Zjistí-li ministerstvo, že zřizovatel archivu nedodržuje podmínky, za nichž bylo oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě uděleno, uloží mu povinnost zjištěné nedostatky odstranit a stanoví lhůtu, v níž musí být odstraněny. Tato lhůta nesmí být delší než 1 rok.

(2) Jestliže zřizovatel ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené podle odstavce 1, ministerstvo oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě odejme.

(3) Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě ministerstvo odejme, požádá-li o to zřizovatel archivu, a to do 6 měsíců ode dne podání žádosti.

(4) V případě odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě se archiválie v digitální podobě uloží na základě písemné dohody zřizovatele archivu, jemuž bylo oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě odňato, a zřizovatele jiného digitálního archivu do tohoto digitálního archivu. Zřizovatel archivu, jemuž bylo oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě odňato, vyrozumí ministerstvo o uzavření dohody do 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o odejmutí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě. Neobdrží-li ministerstvo toto vyrozumění ve stanovené lhůtě, rozhodne o uložení archiválií v digitální podobě v Národním archivu.

(5) Působnost archivu, jehož zřizovateli bylo oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě odňato, k péči o archiválie, které byly uloženy v digitálním archivu nebo Národním archivu, není uložením v těchto archivech dotčena. Zachování neporušitelnosti obsahu a čitelnosti těchto archiválií zajišťuje digitální archiv nebo Národní archiv.

 

§ 60c

Zánik oprávnění k ukládání archiválií

v digitální podobě

 

(1) Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě zaniká současně s odnětím nebo zánikem akreditace.

(2) Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě nepřechází na právního nástupce zřizovatele archivu.“.

 

142.

V § 61 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

prostory pro ukládání archiválií byly zabezpečeny proti škodlivému působení přírodních vlivů a jevů vyvolaných činností člověka, a to zejména proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek nebo působení fyzikálních jevů a proti nadměrné prašnosti, které by mohly vést k poškození nebo zničení archiválií,“.

 

143.

V § 61 odst. 2 písm. d) se slovo „umístění“ nahrazuje slovem „ukládání“.

 

144.

V § 61 odst. 2 písm. e) se slova „k uložení“ nahrazují slovy „pro ukládání“.

 

145.

V § 61 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

archiv, který je současně digitálním archivem, disponoval nejméně dvěma plnohodnotnými úložišti archiválií v digitální podobě vzdálenými od sebe vzdušnou čarou nejméně 50 km, umístěnými v lokalitách, které svým geografickým charakterem vylučují současné nebo následné škodlivé působení přírodních vlivů nebo jevů vyvolaných činností člověka vedoucích k poškození nebo zničení archiválií anebo vyžadujících provedení záchranných prací.“.

 

146.

V § 61 odst. 3 písm. b) se slova „zpracování archiválií“ za slovy „příjem a“ nahrazují slovy „archivní zpracování“.

 

147.

V § 62 odst. 1 se slova „v informačních systémech s možností dálkového přístupu“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a slova „předat je Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu i“ se nahrazují slovy „zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

 

148.

V § 62 odst. 2 písm. c) se za slova „výběru,“ vkládá slovo „archivním“.

 

149.

V § 63 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „i)“ se vkládají slova „a k)“.

 

150.

V § 63 odst. 2 se slova „odst. 1 až 3 a 8,“ a slova „odst. 1 až 4“ zrušují, za slova „§ 65,“ se vkládají slova „§ 66,“ a za slova „§ 68 odst. 1“ se vkládají slova „až 3“.

 

151.

V § 63 odstavec 3 zní:

(3) Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až d), i), k) a m), kraje a hlavní město Praha vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby; vyžaduje-li to zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat spisovou službu v listinné podobě nebo v elektronických systémech spisové služby odpovídajících požadavkům podle odstavce 4. Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. e), g), h), j) a l) a obce vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby nebo v listinné podobě.“.

 

152.

V § 63 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 34 a 35 zní:

(4) Pokud veřejnoprávní původci uvedení v odstavci 3 větě první, jejichž zvláštní povaha působnosti umožňuje výkon spisové služby v listinné podobě nebo v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby, vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi34), musí tento elektronický systém spisové služby splňovat požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“), s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění podmínek certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi35), nebo jejichž užití vylučuje zvláštní povaha působnosti těchto původců; elektronické systémy spisové služby i v těchto případech musí umožňovat plnění povinností původce podle § 65 odst. 5 a výběr archiválií.

_________

34)

§ 34 zákona č. 412/2005 Sb.

Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor, ve znění pozdějších předpisů.

35)

§ 46 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.“.

153.

V § 64 odstavec 1 zní:

(1) Určení původci zajistí příjem dokumentů. V případě dokumentů v digitální podobě určení původci zajistí jejich příjem alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní datové formáty nebo formáty dokumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů obsažených v datové zprávě. Pokud veřejnoprávní původci umožní příjem dokumentů v digitální podobě také v dalších datových formátech nebo pokud umožní příjem dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat, zveřejní jejich přehled na úřední desce nebo, nezřizují-li úřední desku, na svých internetových stránkách.“.

 

154.

V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem se v den, kdy byly určenému původci doručeny nebo jím vytvořeny, opatří jednoznačným identifikátorem. Jednoznačným identifikátorem se neopatřují určenému původci doručené dokumenty obsahující chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní technice určeného původce, a dokumenty nepodléhající evidenci, které určený původce uvede ve svém spisovém řádu. Jednoznačný identifikátor je označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Jednoznačný identifikátor musí být s dokumentem spojen. Strukturu a podrobnosti vytváření a nakládání s jednoznačným identifikátorem stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jak odstavce 3 až 9.

 

155.

V § 64 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

156.

V § 65 odst. 5 se slova „převedení dokumentů v digitální podobě do výstupního datového formátu a kontrola a doplnění údajů podle § 66 před uložením do spisovny“ nahrazují slovy „kontrola a doplnění údajů podle § 66 odst. 3 před uložením do spisovny a převedení dokumentů v digitální podobě do výstupního datového formátu a jejich opatření metadaty podle národního standardu“.

 

157.

V § 65 odst. 7 se slova „zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“), elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „elektronická značka“)“ nahrazují slovy „uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky“.

 

158.

V § 65 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Veřejnoprávní původci vykonávající spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby podle § 63 odst. 4 mohou ve svých spisových řádech upravit používání zvláštních technologických prostředků, kterými lze výlučně pro potřeby příslušného původce nahradit uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku nebo kvalifikované časové razítko; tyto zvláštní technologické prostředky musí umožnit zjištění jakékoli následné změny dat v dokumentu a jednoznačně ověřit identitu osoby, která je k němu připojila. Ustanovení § 69a odst. 5 se na zvláštní technologické prostředky použije obdobně.“.

 

159.

Nadpis § 66 se zrušuje.

 

160.

V § 66 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Určení původci zasílají spisový a skartační plán příslušnému archivu bezodkladně po jeho vydání nebo změně. Příslušný archiv spisový a skartační plán uloží.“.

 

161.

V § 66 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Počátek plynutí skartační lhůty stanoví spouštěcí událost, kterou se rozumí vyřízení dokumentu nebo uzavření spisu. Pokud určený původce pro příslušný dokument nebo spis stanoví jinou skutečnost jako spouštěcí událost, připojí ke skartační lhůtě uvedené ve spisovém a skartačním plánu poznámku o této spouštěcí události.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

162.

V § 66 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

(5) Délka skartační lhůty dokumentu může být nejvýše 100 let, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak36).

_________

36)

Například § 90 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.“.

 

163.

V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Strukturu a podrobnosti zpracování spisového a skartačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

164.

V § 67 se slovo „dne“ nahrazuje slovy „časového údaje“ a za slova „k příslušnému“ se vkládají slova „dokumentu nebo vloží do příslušného“.

 

165.

V § 68 odst. 1 se za slovo „ukládají“ vkládají slova „podle spisového a skartačního plánu, a to“ a slova „1 až 3 a 8“ se nahrazují číslem „3“.

 

166.

V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Určený původce informuje před svým zánikem příslušný archiv o opatřeních, která v souvislosti se zánikem učinil ve vztahu ke spisovně nebo správnímu archivu.“.

 

167.

V § 68 odst. 4 písm. a), b), d) a e) se slovo „uložení“ nahrazuje slovem „ukládání“.

 

168.

V § 68 odst. 4 písmeno c) zní:

c)

prostory pro ukládání dokumentů musí být zabezpečeny proti škodlivému působení přírodních vlivů a jevů vyvolaných činností člověka, a to zejména proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek nebo působení fyzikálních jevů a proti nadměrné prašnosti, které by mohly vést k poškození nebo zničení dokumentů,“.

 

169.

§ 68a včetně nadpisu zní:

§ 68a

Spisová rozluka

 

(1) Při zrušení určeného původce se provádí spisová rozluka. Před jejím zahájením zpracuje rušený určený původce plán provádění spisové rozluky včetně časového rozvrhu, který zašle příslušnému archivu.

(2) Spisovou rozluku připravuje a provádí před datem svého zrušení rušený určený původce, dokončuje ji právní nástupce rušeného určeného původce, a není-li ho, zakladatel, zřizovatel nebo likvidátor.

(3) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, jimž uplynula skartační lhůta, zařadí rušený určený původce do skartačního řízení.

(4) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, jimž neuplynula skartační lhůta, se uloží do spisovny nebo správního archivu určeného původce, který je právním nástupcem zrušeného určeného původce, zřizovatele, zakladatele nebo původce, na něhož přechází působnost zaniklého určeného původce. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dohlížející na provádění skartačního řízení. Předávané spisy a dokumenty se zapíší do předávacího seznamu.

(5) Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předá rušený určený původce tomu, na koho přešla působnost k jejich vyřízení. Rušený určený původce zapíše předávané dokumenty a spisy do předávacího seznamu. Ten, na koho přešla působnost k vyřízení takto zapsaných dokumentů a spisů, je převezme a zaeviduje podle § 64.

(6) Určení původci stanoví postup při provádění spisové rozluky ve svých spisových řádech.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se pro zrušení organizačních součástí určených původců, při změně působnosti určených původců nebo jejich organizačních součástí a při změně vlastníka nebo držitele dokumentu použijí přiměřeně.“.

 

170.

V § 69 odst. 3 písm. a) se slova „útvarů v řídící působnosti“ zrušují.

 

171.

V § 69 odst. 3 písm. b) se slova „ , u kterých dohlíží na výkon spisové služby,“ nahrazují slovy „v řídící působnosti svého zřizovatele“.

 

172.

V § 69 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

173.

V § 69a se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 1 až 5.

 

174.

V § 69a odst. 1 se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového formátu“ a slovo „jeho“ se zrušuje.

 

175.

V § 69a odst. 2 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 4“, slovo „formátu“ se nahrazuje slovy „datového formátu“, slova „odstavce 4“ se nahrazují slovy „odstavce 1“, slova „či změnu formátu“ se nahrazují slovy „nebo změnu datového formátu“ a slovo „porušení“ se nahrazuje slovy „nezajištění neporušitelnosti“.

 

176.

V § 69a odst. 3 se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového formátu“ a za slova „podpisu,“ se vkládá slovo „uznávané“.

 

177.

V § 69a odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a platnost kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny“.

 

178.

V § 69a odst. 4 se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového formátu“.

 

179.

V § 69a odst. 4 se slova „doplněný o datum převedení opatří určený původce uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo svojí elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem“ nahrazují slovy „opatří určený původce doložkou, která obsahuje údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě anebo změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě nebo označenou elektronickou značkou určeného původce, a dále opatřenou kvalifikovaným časovým razítkem“.

 

180.

V § 69a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

181.

V § 69a odstavec 5 zní:

(5) Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, a následně za doby platnosti uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, nebo uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. To platí i pro dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci.“.

 

182.

V § 70 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

podrobnosti zpracování a strukturu spisového a skartačního plánu,“.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).

 

183.

V § 70 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o)

strukturu údajů záznamu o výsledku ověření uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka,

p)

údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu dokumentu obsažené v doložce podle § 69a odst. 4.“.

 

184.

V § 70 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „pro elektronické systémy spisové služby“ zrušují.

 

185.

V § 70 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup vzorový provozní řád digitálního archivu.“.

 

186.

V § 71 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo jiná organizační složka státu s celostátní působností“.

 

187.

V § 71 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 7 doplňují slova „nebo jiná organizační složka státu s celostátní působností“.

 

188.

V § 71 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

189.

V § 73 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

190.

V § 73 odst. 4 písm. b) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

 

191.

V § 73 odst. 7 písm. a) se za slova „podle odstavce“ vkládají slova „1 písm. b) nebo odstavce“.

 

192.

V § 73 odst. 7 písm. b) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) nebo c)“.

 

193.

V § 74 odstavec 1 zní:

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

poškodí nebo zničí archiválii nebo dokument,

b)

nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo

c)

vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1.“.

 

194.

V § 74 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „přestupku“ nahrazuje slovy „správního deliktu“.

 

195.

V § 74 odst. 3 písm. b) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

 

196.

V § 74 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní původce nebo jako právní nástupce veřejnoprávního anebo soukromoprávního původce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie, jde-li o dokumenty, ke kterým měl povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií již původce, jehož je tato právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba právním nástupcem.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

197.

V § 74 odstavec 8 zní:

(8) Určený původce se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu,

b)

v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisový řád nebo spisový a skartační plán, anebo v rozporu s § 66 odst. 2 neoznačuje dokumenty podle skartačního řádu a spisového a skartačního plánu spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami,

c)

nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů podle § 68, nebo

d)

v rozporu s § 68 odst. 1 neukládá dokumenty podle spisového a skartačního plánu.“.

 

198.

V § 74 odst. 10 písm. a) se za slova „podle odstavce“ vkládají slova „1 písm. b) nebo odstavce“.

 

199.

V § 74 odst. 10 písm. b) se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 1 písm. a),“, za číslo „7“ se vkládají slova „ , 8“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“.

 

200.

V § 74 odst. 10 písm. c) se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. c)“.

 

201.

V § 78 odst. 3 se slova „u něho uložených“ nahrazují slovy „náležejících do jeho péče“.

 

202.

Za § 78 se vkládají nové § 78a a 78b, které znějí:

§ 78a

 

Ustanovení § 26 odst. 1 a 2, § 27 odst. 1 a 2, § 29 a 32 se nepoužijí pro úkony prováděné podle tohoto zákona s archiváliemi v digitální podobě.

 

§ 78b

 

Práva a povinnosti zřizovatele archivu vykonávají v případě archivu, který je právnickou osobou, Národního archivu, státního oblastního archivu a Archivu bezpečnostních složek tyto archivy.“.

 

203.

V § 79 odst. 2 písm. a) se slova „ve skartačním řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení“ zrušují.

 

204.

V § 80 odst. 4 se za slova „Národní galerie“ vkládají slova „v Praze“.

 

205.

V § 83 odstavec 3 zní:

(3) Archiválie vybrané z dokumentů vzniklých v oblasti matrik nebo z dokumentů, které se týkají problematiky státního občanství České republiky nebo voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu, náleží do péče Národního archivu nebo příslušného státního oblastního archivu.“.

 

206.

§ 86 zní:

§ 86

 

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19, § 24 odst. 3, § 31 odst. 2, § 36, § 40 odst. 7, § 56 odst. 4, § 61 odst. 9, § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1.“.

 

207.

Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.

 

Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou

družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem

povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

 

I.

Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností a družstev s výjimkou družstev bytových

1.

Dokumenty o vzniku, přeměně a zániku původce

a)

zakladatelské dokumenty,

b)

statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,

c)

dokumenty o přeměnách právnických osob,

d)

dokumentace o zrušení a zániku.

 

2.

Dokumenty o řízení původce

a)

protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami, zápisy z porad vedení,

b)

výroční zprávy,

c)

zprávy o auditu.

 

3.

Dokumenty o majetku původce

a)

mimořádné inventarizace majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci obchodních společností a družstev s výjimkou družstev bytových,

b)

smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,

c)

dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek.

 

4.

Finanční dokumenty

účetní

závěrky.

 

5.

Dokumenty vztahující se k předmětu podnikání původce

a)

podnikatelské záměry, vývojové studie,

b)

výrobní programy roční a delší, rozbory s komentáři,

c)

dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty, katalogy, vzorkovnice),

d)

ocenění výrobků.

 

II.

Dokumenty vzniklé z činnosti notářů

1.

Vlastní dokumenty

notářské zápisy

 

2.

Knihy, rejstříky a ostatní evidenční pomůcky podle kancelářského řádu Notářské komory České republiky

a)

seznam závětí,

b)

seznam listin o správě dědictví,

c)

rejstřík vedený zejména pro zápis žádostí o

1.

úkony v notářské činnosti podle § 2 notářského řádu (s výjimkou legalizace a vidimace podle § 7374 notářského řádu),

2.

právní pomoc poskytovanou notářem v rámci další činnosti podle § 3 odst. 1 notářského řádu,

3.

úkony další činnosti notáře podle § 3 odst. 2 a 3 notářského řádu, pokud nejsou zapisovány do jiného rejstříku vedeného notářem,

d)

rejstřík evidence dědických spisů, které příslušný soud předložil notáři jako soudnímu komisaři k vyřízení a provedení úkonů v dědickém řízení,

e)

kniha notářských úschov,

f)

kniha protestů.“.

 

208.

Příloha č. 3 se zrušuje.

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

 

209.

V příloze č. 3 v písmenu a) bodě 10 se slovo „Praze“ nahrazuje slovem „Dobřichovicích“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Kategorizace archiválií a úkony související s jejím prováděním učiněné do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají jejím zrušením nedotčeny.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Část druhá

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

Část třetí

Změna občanského soudního řádu (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 40b odst. 3 se slovo „opatří“ nahrazuje slovem „podepíše“ a slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem nebo označí uznávanou elektronickou značkou soudu“.

 

2.

V § 42 odst. 5 se slova „opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsaného uznávaným elektronickým podpisem“.

 

3.

V § 47 odst. 2 a v § 50f odst. 2 se slova „opatřenou jeho zaručeným“ nahrazují slovy „podepsanou jeho uznávaným“.

 

4.

V § 158 odst. 1 se slovo „opatřeno“ nahrazuje slovem „podepsáno“.

 

5.

V § 174a odst. 1 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

Část čtvrtá

Změna živnostenského zákona (čl. 6)

Čl. VI

V příloze č. 3 „Koncesované živnosti“ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 499/2004 Sb., se ve sloupci pátém „Poznámka“ u předmětu podnikání „Vedení spisovny“ slova „odst. 1“ nahrazují slovy „odst. 4“.

Část pátá

Změna obchodního zákoníku (čl. 7)

Čl. VII

V § 75a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se ve větě druhé za slova „z obchodního rejstříku“ vkládají slova „ , s výjimkou bytového družstva,“.

Část šestá

Změna zákona o účetnictví (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 33 odst. 4 se za slovo „obsahujících“ vkládá slovo „uznávaný“ a za slova „o platnosti“ se vkládá slovo „uznávaného“.

 

2.

V § 33a odst. 3 se za slova „podpisem nebo“ vkládá slovo „uznávaným“.

 

3.

V § 33a odst. 4 se slova „zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaný elektronický podpis“.

 

4.

V § 33a odst. 5 písm. b) se za slovo „podepsání“ vkládá slovo „uznávaným“.

 

5.

V § 33a odst. 5 písm. c) se za slovy „jejich podepsání“ doplňuje slovo „uznávaným“.

Část sedmá

Změna zákona o organizaci a provádění

sociálního zabezpečení (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 39 odst. 1 se slova „její elektronické“ nahrazují slovy „elektronické adresy“.

 

2.

V § 123e odst. 1 se slova „zaručeným elektronickým podpisem68a) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem68a)“.

 

3.

V § 123e odst. 2 písm. a) se slova „do určené elektronické“ nahrazují slovy „zasláním na určenou elektronickou adresu“.

Část osmá

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

Část devátá

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 11a odst. 3 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“ a slovo „opatřený“ se nahrazuje slovy „podepsaný uznávaným“.

 

2.

V § 11a odst. 3 se za slovo „označenou“ vkládá slovo „uznávanou“.

 

3.

V § 16a odst. 1 se slova „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy „podepsané uznávaným“.

 

4.

V § 16a odst. 3 a 4 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovy „podepsané uznávaným“.

Část desátá

Změna zákona o zemědělství (čl. 12)

Čl. XII

V § 4c odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., se slova „zaručeným elektronickým podpisem odpovědného pracovníka příslušného kontrolního orgánu56) založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu58)“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem58) odpovědného pracovníka příslušného kontrolního orgánu56)“.

Část jedenáctá

Změna zákona o návykových látkách (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, § 29 úvodní části ustanovení, § 30 a v § 31 odst. 1 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

 

2.

V § 28 odst. 3 se slova „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy „podepsané uznávaným“.

Část dvanáctá

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písmeno j) zní:

j)

elektronickou adresu podatelny.“.

 

2.

V § 14 odst. 3 se slova „elektronické podatelny13f)“ nahrazují slovy „elektronické adresy podatelny“ a slova „adresa elektronické podatelny není zveřejněna“ se nahrazují slovy „elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny“.

Poznámka pod čarou č. 13f se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Část třináctá

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

Část čtrnáctá

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 odst. 2 písm. c) bodě 3 a v § 29a odst. 2 písm. c) bodě 3 se za slovo „části“ vkládá slovo „uznávaného“.

 

2.

V § 30a odst. 6 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

Část patnáctá

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 17)

Čl. XVII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 4 se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným elektronickým podpisem“.

 

2.

V § 8b odst. 4 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným elektronickým podpisem“.

Část šestnáctá

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení (čl. 18-19)

Čl. XVIII

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

2.

V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Je-li žádost o vydání matričního dokladu podle odstavce 1 písm. a), c) a d) a odstavce 4 nebo žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.“.

 

3.

Na konci § 45 se doplňuje věta „Je-li žádost o vydání vysvědčení podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.“.

 

4.

Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

§ 73a

 

U fyzických osob, které změnily osobní stav a kterým byla povolena změna rodného příjmení, se povolená změna příjmení zapíše v knize manželství nebo v knize registrovaného partnerství, popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě partnera.“.

Čl. XIX

Na žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení podle § 73 zákona č. 301/2001 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byla zapsána v knize narození, matriční úřad provede opravu matričního zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení před povolenou změnou.

Část sedmnáctá

Změna zákona o informačních systémech

veřejné správy (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen „centrální místo služeb“).“.

 

2.

V § 6f se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Správcem portálu veřejné správy je ministerstvo.“.

 

3.

Za § 6f se vkládá nový § 6g, který včetně nadpisu zní:

§ 6g

Centrální místo služeb

 

(1) Centrálním místem služeb se rozumí soubor technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací.

(2) Centrální místo služeb spravuje ministerstvo. Ministerstvo může svěřit provozování centrálního místa služeb právnické osobě nebo fyzické osobě.

(3) Správci informačních systémů veřejné správy poskytují služby informačních systémů veřejné správy prostřednictvím centrálního místa služeb.

(4) Orgány veřejné správy využívají sítě elektronických komunikací prostřednictvím centrálního místa služeb.“.

 

4.

V § 9 odst. 2 se za slovo „označené“ vkládá slovo „uznávanou“.

 

5.

V § 9b odst. 2 se za slovo „označen“ vkládá slovo „uznávanou“ a za slova „že tato“ se vkládá slovo „uznávaná“.

 

6.

V § 9b odst. 4 písm. d) se za slovo „založena“ vkládá slovo „uznávaná“.

 

7.

V § 9c odst. 1 se za slovo „označený“ vkládá slovo „uznávanou“.

 

8.

V § 9c odst. 3 se za slovo „vytváření“ vkládá slovo „uznávané“.

Část osmnáctá

Změna zákona o posuzování vlivů

na životní prostředí (čl. 21)

Čl. XXI

V § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., se slova „opatřena zaručeným“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným“.

Část devatenáctá

zrušena (čl. 22)

Čl. XXII

zrušen

Část dvacátá

Změna zákona o obalech (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slova „elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávanou elektronickou značkou“.

Část dvacátá první

Změna zákona o zbraních (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 42 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

Čl. XXV

V § 175 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

Část dvacátá třetí

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 26 odst. 4 se slova „opatřila zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická značka“)“ nahrazují slovy „podepsala uznávaným elektronickým podpisem nebo označila uznávanou elektronickou značkou“.

 

2.

V § 27 odst. 2 se slovo „opatřen“ nahrazuje slovem „podepsán“ a za slovo „nebo“ se vkládá slovo „označen“.

 

3.

V § 30 odst. 5 se slovo „opatřeno“ nahrazuje slovem „podepsáno“ a za slovo „nebo“ se vkládá slovo „označeno“.

 

4.

V § 102 odst. 2 se za slovo „adresu“ vkládá slovo „podatelny“ a slovo „opatřena“ se nahrazuje slovem „podepsána“.

Část dvacátá čtvrtá

Změna správního řádu (čl. 27)

Čl. XXVII

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 odst. 8 se slova „opatřenou jeho zaručeným“ nahrazují slovy „podepsanou jeho uznávaným“.

 

2.

V § 37 odst. 4 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“ a slovo „zaručeného“ se nahrazuje slovem „uznávaného“.

 

3.

V § 37 odst. 7 se slova „elektronické podatelny.24)“ nahrazují slovy „elektronické adresy podatelny.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

4.

V § 69 odst. 3 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

Část dvacátá pátá

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 28)

Čl. XXVIII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 19/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 odst. 4 se slovo „zaručeného“ nahrazuje slovem „uznávaného“.

 

2.

V § 33 odst. 10 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným elektronickým podpisem“.

 

3.

V § 75 odst. 5 se slova „je-li k nim připojen zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „jsou-li podepsány uznávaným elektronickým podpisem“.

Část dvacátá šestá

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 46 odst. 4 písm. g) a v § 46 odst. 5 písm. d) se za slovo „podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

 

2.

V § 54 odst. 2 písm. g) a v § 54 odst. 3 písm. e) se za slovo „podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

 

3.

V § 62 odst. 5 písm. f) se za slovo „podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

 

4.

V § 85 odst. 2 písm. f) se za slovo „podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

 

5.

V § 89 odst. 8 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; tohoto poskytovatele je třeba zároveň uvést nebo připojit certifikát k podání“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

Část dvacátá sedmá

Změna zákona o ověřování (čl. 30)

Čl. XXX

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 301/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),

_________

15)

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

 

2.

V § 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

3.

V § 9 písm. a) se slova „je-li listinou“ nahrazují slovy „je-li předložená listina“ a slova „listina, jejíž“ se nahrazují slovy „listinou, jejíž“.

 

4.

V § 9 písm. b) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“.

 

5.

V § 9 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c)

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d)

je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena e) až h).

 

6.

V § 9 písm. e) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“ a za slovo „listina“ se vkládají slova „ , z níž je vidimovaná listina pořízena,“.

 

7.

V § 9 písm. f) se slova „ve vidimované“ nahrazují slovy „v předložené“ a za slovo „listině“ se vkládají slova „ , z níž je vidimovaná listina pořízena,“.

 

8.

V § 9 písm. g) se za slovo „s“ vkládá slovo „předloženou“.

 

9.

V § 9 písm. h) se slovo „vidimované“ nahrazuje slovem „předložené“ a za slovo „listiny“ se vkládají slova „ , z níž je vidimovaná listina pořízena,“.

 

10.

V § 9 písm. h) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),“.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

Část dvacátá osmá

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí (čl. 31)

Čl. XXXI

V § 10 odst. 3 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se slova „opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb“ nahrazují slovy „podepsáno uznávaným elektronickým podpisem“.

Část dvacátá devátá

zrušena (čl. 32)

Čl. XXXII

zrušen

Část třicátá

Změna zákona o střetu zájmů (čl. 33)

Čl. XXXIII

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 350/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 3 se slova „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy „podepsané uznávaným“.

 

2.

V § 13 odst. 3 písm. c) se slova „do elektronické“ nahrazují slovy „prostřednictvím elektronické adresy“.

Část třicátá první

Změna insolvenčního zákona (čl. 34)

Čl. XXXIV

V § 97 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

Část třicátá druhá

zrušena (čl. 35)

Čl. XXXV

zrušen

Část třicátá třetí

Změna zákona o odnětí nebo omezení

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

(zákon o vyvlastnění) (čl. 36)

Čl. XXXVI

V zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), se za § 30 vkládá nový § 30a, který zní:

§ 30a

 

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

d)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

e)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

f)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

d)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

e)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

f)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Část třicátá čtvrtá

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 37)

Čl. XXXVII

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 162 odst. 1 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

 

2.

V § 162 odst. 2 písm. a) se slova „do určené elektronické“ nahrazují slovy „zasláním na určenou elektronickou adresu“.

Část třicátá pátá

Změna zákona o výzkumu na lidských

embryonálních kmenových buňkách

a souvisejících činnostech (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V § 5 odst. 1 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

Část třicátá šestá

Změna zákoníku práce (čl. 39)

Čl. XXXIX

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 451/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 462/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 377/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 335 odst. 2 se slova „elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

 

2.

V § 335 odst. 3 a 4 se slova „elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

 

3.

V § 337 odst. 2 se slova „elektronickým podpisem zaměstnance založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance“.

 

4.

V § 337 odst. 4 a 5 se slova „elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu95) nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu95)“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou svou uznávanou elektronickou značkou95)“.

Část třicátá sedmá

zrušena (čl. 40)

Čl. XL

zrušen

Část třicátá osmá

Změna zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek (čl. 41)

Čl. XLI

Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 160/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova „k dokumentům a archiváliím“ vkládají slova „náležejícím do jeho péče“.

 

2.

V § 13 odst. 1 písm. f) se slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení“ zrušují.

 

3.

V § 13 odst. 1 písm. g) se slova „nebo kopií archiválií u něj uložených“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče“.

 

4.

V § 13 odst. 1 písm. i) se slova „uložených archiváliích“ nahrazují slovy „archiváliích náležejících do jeho péče“ a slova „a kopie archiválií“ se nahrazují slovy „ , kopie nebo repliky“.

 

5.

V § 13 odst. 1 písm. j) se slova „uložených archiválií“ nahrazují slovy „archiválií náležejících do jeho péče“.

 

6.

V § 13 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „archivní péče“ nahrazují slovy „péče o archiválie“.

 

7.

V § 13 odst. 2 písm. c) se slova „u něj uloženy“ nahrazují slovy „mu svěřeny do péče“.

Část třicátá devátá

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (čl. 42)

Čl. XLII

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1.

V čl. LXXII se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují slovy „podepsán uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy „označen uznávanou elektronickou“.

 

2.

V čl. LXXIII se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují slovy „podepsán uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy „označen uznávanou elektronickou“.

 

3.

V čl. LXXIV se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují slovy „podepsán uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy „označen uznávanou elektronickou“.

Část čtyřicátá

Změna zákona o přeměnách

obchodních společností a družstev (čl. 43)

Čl. XLIII

V § 33b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb., se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „zaručený elektronický podpis“) nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická značka“)“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo opatří uznávanou elektronickou značkou“.

Část čtyřicátá první

Změna zákona o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů (čl. 44)

Čl. XLIV

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 14a odst. 2 se slovo „vydá“ nahrazuje slovy „může vydat“.

 

2.

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo za účelem správy informačního systému datových schránek a zřizování a správy datových schránek využívá

a)

ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

1.

příjmení,

2.

jméno, popřípadě jména,

3.

adresa místa pobytu,

4.

datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

5.

datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

b)

z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

c)

z informačního systému cizinců tyto údaje:

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

rodné číslo,

3.

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

d)

ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, s výjimkou údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu tohoto registru.“.

 

3.

V § 16 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jde-li o osobu, která má zřízenu datovou schránku“ a ve větě druhé za slovo „osoby“ a ve větě třetí za slovo „osoba“ se vkládají slova „ , která má zřízenu datovou schránku,“.

 

4.

V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická značka“)“ nahrazují slovy „uznávanou elektronickou značkou“.

 

5.

V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založen zaručený“ nahrazují slovy „ , na němž je založen uznávaný“ a slova „vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založena“ se nahrazují slovy „ , na němž je založena uznávaná“.

 

6.

V § 24 odst. 1 písm. c) se slova „zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)“ nahrazují slovy „uznávaného elektronického podpisu“.

 

7.

V § 27 odst. 2 se slova „zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

 

8.

V § 29 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část čtyřicátá druhá

Změna zákona o auditorech (čl. 45)

Čl. XLV

V § 11 odst. 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

Část čtyřicátá třetí

Změna zákona o základních registrech (čl. 46)

Čl. XLVI

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. f) se slova „a základními registry a agendovými informačními systémy“ nahrazují slovy „ , základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem“.

 

2.

V § 7 odst. 2 písm. a) se za slovo „registrů“ vkládají slova „ , registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

 

3.

V § 7 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

 

4.

V § 7 odst. 2 písm. e) se za slova „základních registrech“ vkládají slova „a údajů obsažených v agendových informačních systémech“.

 

5.

V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Náklady související s provozováním příslušného registru podle odstavce 2 písm. a) hradí jeho správce.“.

 

6.

V § 20 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

 

7.

V § 28 odst. 3 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

 

8.

V § 50 odst. 1 písm. b) se slova „a právech a povinnostech k věcem“ a slova „a věcech“ zrušují.

 

9.

V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovem „obyvatel“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo v registru územní identifikace“ se zrušují.

 

10.

V § 52 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

 

11.

V § 58 odst. 2 se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným elektronickým podpisem“.

Část čtyřicátá čtvrtá

Změna daňového řádu (čl. 47)

Čl. XLVII

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4) (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným elektronickým podpisem4)“.

 

2.

V § 56 odst. 1 písm. b) se slovo „elektronické“ zrušuje.

 

3.

V § 69 odst. 2 a 4 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovem „podepsané“.

 

4.

V § 71 odst. 1 a v § 180 odst. 2 se slovo „opatřena“ nahrazuje slovem „podepsána“.

Část čtyřicátá pátá

Změna zákona o zdravotních službách (čl. 48)

Čl. XLVIII

V § 55 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se slova „opatří zaručeným“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným“.

Část čtyřicátá šestá

Změna zákona o specifických zdravotních službách (čl. 49)

Čl. XLIX

V § 44 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se slovo „opatřeného“ nahrazuje slovy „podepsaného uznávaným“.

Část čtyřicátá sedmá

Zrušovací ustanovení (čl. 50)

Čl. L

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Část čtyřicátá osmá

Účinnost (čl. 51)

Čl. LI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.