Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

275/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Část čtvrtá, část sedmá, pokud jde o bod 3, a část devátá, pokud jde o body 5 až 10, nabývají účinnosti dnem 8. března 2013.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 222/2016 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 38/2019 Sb.

2.3.2019

zákonem č. 90/2017 Sb.

13.4.2017

Více...

275

 

ZÁKON

ze dne 18. července 2012

o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

(zákon o volbě prezidenta republiky)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Volba prezidenta republiky (§ 1-75)

Hlava I

Obecná ustanovení (§ 1-5)

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta“), podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum.

§ 2

Doba a místo hlasování

(1)

Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu1 (dále jen „volební okrsek“).

(2)

Hlasování při volbě prezidenta mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu2 (dále jen „zvláštní volební okrsek“).

(3)

Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den volby prezidenta začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

(4)

Volba prezidenta se mimo území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou

a)

čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě podle odstavce 2, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

b)

pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě podle odstavce 2, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

c)

pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech podle odstavce 2.

(5)

Dnem volby prezidenta se podle tohoto zákona rozumí první den volby prezidenta na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.

§ 3

Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod

(1)

Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Za den vyhlášení volby prezidenta se považuje den rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta vyhlášeno.

(2)

Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební obvod.

§ 4

Právo volit

(1)

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

(2)

Překážkami v právu volit jsou

a)

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí3, nebo

b)

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4.

§ 5

Překážka v právu být volen

Překážkou v právu být volen je omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4.

Hlava II

Volební orgány (§ 6-20)

§ 6

Soustava volebních orgánů

(1)

Volebními orgány podle tohoto zákona jsou

a)

Státní volební komise,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Ministerstvo zahraničních věcí,

d)

Český statistický úřad,

e)

krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“),

f)

pověřený obecní úřad5, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu s více než 10 stálými volebními okrsky, jinak magistrát tohoto města (dále jen „pověřený obecní úřad“),

g)

obecní úřad, úřad městyse, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“),

h)

starosta obce, městyse, města, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěném statutárním městě starosta městské části nebo městského obvodu, v hlavním městě Praze starosta městské části (dále jen „starosta“),

i)

tajemník pověřeného obecního úřadu,

j)

ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „ředitel krajského úřadu“),

k)

zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen „zastupitelský úřad“),

l)

okrsková volební komise,

m)

zvláštní okrsková volební komise.

(2)

Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

§ 7

Státní volební komise

(1)

Státní volební komise vytvořená podle jiného právního předpisu6 je stálým volebním orgánem i pro volbu prezidenta. Adresu sídla Státní volební komise zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách určených pro volby.

(2)

Státní volební komise

a)

koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení volby prezidenta,

b)

dohlíží na zabezpečení úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění volby prezidenta,

c)

losuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky,

d)

vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

e)

vyhlašuje celkový výsledek volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů,

f)

předává celkový výsledek volby prezidenta předsedovi Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedovi Poslanecké sněmovny.

§ 8

Ministerstvo vnitra

(1)

Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem pro volbu prezidenta.

(2)

Ministerstvo vnitra

a)

sjednocuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení volby prezidenta,

b)

registruje kandidátní listiny,

c)

předává neprodleně Českému statistickému úřadu kopie kandidátních listin k založení registru kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta, seznam zaregistrovaných kandidátních listin a průběžně jej informuje o změnách v údajích o kandidátech,

d)

prostřednictvím krajských úřadů informuje starosty o tom, kdo má právo delegovat členy a náhradníky do okrskové volební komise; zároveň tuto informaci zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby,

e)

informuje Státní volební komisi o registraci kandidátních listin,

f)

zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,

g)

zveřejňuje na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o podmínkách a způsobu hlasování,

h)

kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

i)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni kraje a hlavního města Prahy poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,

j)

plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů a stálými seznamy voličů podle jiného právního předpisu7,

k)

archivuje volební dokumentaci, včetně volební dokumentace předané Ministerstvem zahraničních věcí,

l)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(3)

Pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá Ministerstvo vnitra

a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel8,

b)

údaje z informačního systému evidence obyvatel,

c)

údaje z informačního systému evidence občanských průkazů,

d)

údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů.

(4)

Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum narození,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

g)

datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

(5)

Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)

jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

b)

datum narození,

c)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d)

adresa místa trvalého pobytu,

e)

omezení svéprávnosti,

f)

datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

(6)

Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b)

číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c)

datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d)

datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,

e)

čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(7)

Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a)

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b)

číslo cestovního pasu,

c)

datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d)

datum skončení platnosti cestovního pasu,

e)

číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.

(8)

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9)

Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 9

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí

a)

organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení volby prezidenta mimo území České republiky9,

b)

předává zvláštní seznamy voličů vedené zastupitelskými úřady (§ 31) Ministerstvu vnitra na technickém nosiči dat,

c)

ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje vytvoření jednotného systému elektronických komunikací pro přenos dat mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem zahraničních věcí,

d)

předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů zvláštních volebních okrsků,

e)

ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí,

f)

předává zvláštní okrskové volební komisi písemný doklad převzatý od Českého statistického úřadu ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky ze zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

g)

po zjištění celkového výsledku volby prezidenta předává Ministerstvu vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady,

h)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 10

Český statistický úřad

(1)

Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledku volby prezidenta a zajistí vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta.

(2)

Český statistický úřad dále

a)

zabezpečuje technicky systém zpracování výsledku volby prezidenta10 podle odstavce 1 na pracovištích vytvořených u pověřených obecních úřadů a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady,

b)

pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledku volby prezidenta a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta, provádí jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,

c)

provádí školení členů okrskových volebních komisí k závaznému systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve spolupráci s krajskými úřady a pověřenými obecními úřady, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,

d)

vyhotovuje registr kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta; po registraci kandidátních listin Ministerstvem vnitra zveřejňuje údaje z registru kandidátů na svých internetových stránkách určených pro volby,

e)

řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení dodaných Českým statistickým úřadem a použitých při zpracování výsledku volby prezidenta,

f)

vydává okrskovým volebním komisím a prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zvláštním okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky z volebního okrsku a zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

g)

předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování výsledků na úrovni pověřeného obecního úřadu; zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí uschová,

h)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(3)

Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. b), je oprávněn

a)

zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 48),

b)

převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči dat,

c)

stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d)

vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den volby prezidenta,

e)

zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní volební okrsky,

f)

zajistit zpracování výsledku volby prezidenta.

§ 11

Krajský úřad

(1)

Krajský úřad

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta v kraji,

b)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce, městyse, města, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“) poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,

c)

kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi,

d)

projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty podle tohoto zákona,

e)

v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,

f)

sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejní jej na svých internetových stránkách,

g)

archivuje volební dokumentaci,

h)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)

Činnosti podle odstavce 1 písm. b), c) a e) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11.

§ 12

Pověřený obecní úřad

(1)

Pověřený obecní úřad

a)

zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování přebíraných od okrskových volebních komisí,

b)

spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,

c)

zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních,

d)

sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zašle jej nejpozději do 4 dnů přede dnem volby prezidenta krajskému úřadu a zveřejní jej na svých internetových stránkách,

e)

podílí se na distribuci volebních materiálů,

f)

kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi,

g)

archivuje volební dokumentaci,

h)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)

Činnosti podle odstavce 1 písm. c) a f) může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11.

§ 13

Obecní úřad

Obecní úřad

a)

zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,

b)

vede zvláštní seznam voličů (§ 32),

c)

vydává voličský průkaz (§ 33),

d)

zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlásí nejpozději do 9 dnů přede dnem volby prezidenta pověřenému obecnímu úřadu,

e)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce a volebního okrsku,

f)

předává okrskovým volebním komisím výpisy ze stálého seznamu voličů a zvláštního seznamu voličů,

g)

archivuje volební dokumentaci převzatou od okrskové volební komise,

h)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 14

Starosta

(1)

Starosta

a)

zajišťuje informování voličů o době a místě konání volby prezidenta v obci,

b)

zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

c)

stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem volby prezidenta minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

d)

zveřejňuje na úřední desce do 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a sídle volebních okrsků,

e)

jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“),

f)

svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem volby prezidenta, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit,

g)

jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise,

h)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.

§ 15

Tajemník pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu

Tajemník pověřeného obecního úřadu zabezpečí pro obec ve správním obvodu tohoto úřadu úkoly podle tohoto zákona, pokud nejsou splněny ve stanovené lhůtě, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva nebo rozhodnutí krajského úřadu jinak. Obdobně postupuje ředitel krajského úřadu v případě obce s pověřeným obecním úřadem a tajemník magistrátu v případě městské části nebo městského obvodu měst Brna, Ostravy a Plzně.

§ 16

Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu

a)

zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta,

b)

vede zvláštní seznam voličů (§ 31),

c)

vydává voličský průkaz (§ 33),

d)

zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání volby prezidenta, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta, a to případně i v příslušném cizím jazyce,

e)

provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,

f)

zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků,

g)

zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a potřebné pracovní síly,

h)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 17

Okrsková volební komise

(1)

Okrsková volební komise

a)

dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)

zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

c)

sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

d)

odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 51 a 52).

(2)

Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů . Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů okrskové volební komise .

(3)

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise.

(4)

Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

(5)

Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise, s výjimkou zvláštních okrskových volebních komisí, je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6)

Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí, koalice nebo občan anebo jmenoval starosta.

§ 18

Členství v okrskové volební komisi

(1)

Členem okrskové volební komise může být občan,

a)

který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,

b)

u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a

c)

který není kandidátem na prezidenta republiky.

(2)

Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

(3)

Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

(4)

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

(5)

Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“. Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise, jehož se účastní, tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

(6)

Členství v okrskové volební komisi zaniká

a)

dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 58),

b)

úmrtím člena okrskové volební komise,

c)

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; předseda okrskové volební komise předá písemné prohlášení o vzdání se své funkce člena okrskové volební komise místopředsedovi okrskové volební komise,

d)

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,

e)

pozbytím státního občanství České republiky člena okrskové volební komise,

f)

nastane-li u člena okrskové volební komise překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nebo

g)

ve dnech volby prezidenta, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.

(7)

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise.

(8)

Za člena, jehož členství zaniklo podle odstavce 6, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle odstavce 5. Není-li předseda okrskové volební komise ustanoven, povolá náhradníka podle věty první starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod starostou stanovený počet v průběhu volby prezidenta a nejsou-li náhradníci podle odstavce 2, jmenuje starosta na neobsazená místa do stanoveného počtu další členy okrskové volební komise.

§ 19

Zapisovatel okrskové volební komise

Zapisovatel, kterého jmenuje starosta nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise, je členem okrskové volební komise . Zapisovatel pořizuje zápis z jednání okrskové volební komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v § 18 odst. 5. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.

§ 20

Zvláštní okrsková volební komise

(1)

Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou občany, v den složení slibu dosáhli věku 18 let, nenastala u nich překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nejsou kandidáty na prezidenta republiky a ovládají český jazyk. Nejnižší počet členů zvláštní okrskové volební komise je 3. Do tohoto počtu se započítává i zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební komise. Poklesne-li v průběhu volby prezidenta počet členů zvláštní okrskové volební komise pod minimální stanovený počet, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem volby prezidenta. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu podle § 18 odst. 5. Členství ve zvláštní okrskové volební komisi zaniká z důvodů a způsobem podle § 18 odst. 6.

(2)

Zvláštní okrsková volební komise

a)

zajišťuje hlasování ve zvláštním volebním okrsku, dozírá na jeho průběh a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)

sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,

c)

odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle Ministerstvu zahraničních věcí.

Hlava III

Kandidátní listina (§ 21-28)

§ 21

Podání kandidátní listiny

(1)

Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců (dále jen „navrhující poslanci“) nebo nejméně deset senátorů (dále jen „navrhující senátoři“), anebo občan, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky (dále jen „navrhující občan“).

(2)

Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.

(3)

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem volby prezidenta Ministerstvu vnitra. Dnem podání kandidátní listiny je zahájeno řízení o registraci kandidátní listiny. Ministerstvo vnitra informuje zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů anebo navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího občana, že kandidátní listinu obdrželo a kdy bylo zahájeno řízení. Ministerstvo vnitra zašle seznam kandidátů na funkci prezidenta republiky, kteří podali kandidátní listinu, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.

§ 22

Zmocněnec

(1)

Zmocněncem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je takto označena na kandidátní listině; zmocněnec své zmocnění přijímá vlastnoručním podpisem na kandidátní listině. Zmocněncem nemůže být osoba s omezenou svéprávností4 nebo kandidát na funkci prezidenta republiky.

(2)

Navrhující poslanci nebo navrhující senátoři činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Navrhující občan může činit tyto úkony prostřednictvím svého zmocněnce nebo sám.

(3)

Zmocněnec činí podání osobně, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

(4)

Zmocněnec má právo nahlížet do podkladů pro registraci, činit si výpisy a požadovat pořízení kopií v souvislosti s kandidátní listinou, na níž je označen zmocněncem.

(5)

Svého zmocněnce mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě navrhující občan, odvolat nebo se zmocněnec může svého zmocnění vzdát; zmocnění zaniká okamžikem doručení podepsaného odvolání, popřípadě vzdání se zmocnění Ministerstvu vnitra. Odvolání, popřípadě nové zmocnění mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě navrhující občan, zaslat nebo doručit osobně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Obdobně postupuje i zmocněnec při vzdání se svého zmocnění. Dokud nebude určen nový zmocněnec, dokumenty zasílané podle tohoto zákona zmocněnci se pouze vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby; vyvěšením se považují za doručené, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 23

zrušen

§ 24

Volební účet

(1)

Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení volby zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2)

Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3)

Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

(4)

S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 37.

(5)

Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(6)

Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta republiky.

(7)

Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

§ 25

Náležitosti kandidátní listiny

(1)

Kandidátní listina obsahuje

a)

jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu,

b)

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti“),

c)

jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis; jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat,

d)

jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede údaje obdobně.

(2)

Ke kandidátní listině se připojí

vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní listině vztahující se k jeho osobě jsou pravdivé; v prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození.

(3)

Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis.

(4)

Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta republiky podepsaných na petici. Do celkového počtu se nezapočítá občan, jehož podpis je uveden na podpisovém archu, který není opatřen záhlavím v souladu s odstavcem 3, nebo pokud chybí některý z údajů podle odstavce 3 věty čtvrté nebo je uveden neúplně.

(5)

Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

(6)

Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu (dále jen „druhý kontrolní vzorek“). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany, u nichž zjistilo nesprávné údaje, z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.

§ 26

Projednání a registrace kandidátních listin

(1)

Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem volby prezidenta podané kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemá-li náležitosti uvedené v § 25 odst. 1 a 2 nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra zmocněnce navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího občana, nejpozději 58 dnů přede dnem volby prezidenta, aby závady odstranil do 50 dnů přede dnem volby prezidenta. Výzvu k odstranění závad zašle Ministerstvo vnitra zmocněnci, popřípadě navrhujícímu občanovi, a současně ji vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby. Za doručenou se výzva považuje dnem vyvěšení. Ve lhůtě do 50 dnů přede dnem volby prezidenta může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec nebo navrhující občan i bez výzvy Ministerstva vnitra.

(2)

Ministerstvo vnitra rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede dnem volby prezidenta o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže

a)

není podána v souladu s § 21,

b)

nemá náležitosti podle § 25 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

c)

k ní není přiložena příloha podle § 25 odst. 2 nebo údaje v ní jsou nesprávné nebo neúplné,

d)

k ní není přiložena petice podle § 25 odst. 3 nebo je-li na petici po odečtení občanů podle § 25 odst. 5 a 6 méně než požadovaných 50 000 občanů, nebo

e)

kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti.

(3)

Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny v listinné a elektronické podobě a stejnopis tohoto rozhodnutí zašle do vlastních rukou zmocněnci navrhujících poslanců, zmocněnci navrhujících senátorů nebo zmocněnci navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícímu občanovi a kandidátovi uvedenému na kandidátní listině. Současně rozhodnutí zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(4)

Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Ve výrokové části se uvede rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení tohoto zákona, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V poučení se uvede, že je možné proti rozhodnutí podat opravný prostředek, v jaké lhůtě, od kterého dne se lhůta počítá, který orgán o opravném prostředku rozhoduje a kde se podává.

(5)

Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí dále obsahovat označení Ministerstva vnitra, označení navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo navrhujícího občana, jejich zmocněnců a kandidáta, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci a podpis úřední osoby k tomu oprávněné podle vnitřních předpisů Ministerstva vnitra nebo pověřené ministrem vnitra. V elektronické verzi rozhodnutí se na místě otisku úředního razítka tato skutečnost vyjádří slovy „otisk úředního razítka“.

(6)

Opravu zřejmých písařských nesprávností nebo zjevných chyb v počítání v rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny provede Ministerstvo vnitra na požádání zmocněnce navrhujících poslanců, zmocněnce navrhujících senátorů nebo zmocněnce navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího občana nebo kandidáta uvedeného na kandidátní listině nebo z moci úřední. Písemnou opravu doručí všem osobám, kterým bylo podle odstavce 3 doručováno rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny, jehož se písemná oprava týká, a vyvěsí ji na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby.

(7)

Na základě rozhodnutí soudu podle jiného právního předpisu12 vyvěsí Ministerstvo vnitra nejpozději 20 dnů přede dnem volby prezidenta usnesení soudu o zaregistrování kandidátní listiny nebo o zrušení registrace kandidátní listiny na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby.

(8)

Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

(9)

K zániku mandátu navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů anebo postavení navrhujícího občana, ke kterému došlo po podání kandidátní listiny, se nepřihlíží.

(10)

Od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny informuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách určených pro volby o kandidátech, kteří ve volbě kandidují, i bez jejich souhlasu, a to v rozsahu údajů uváděných na hlasovacím lístku. Nejpozději 43 dnů přede dnem volby prezidenta Český statistický úřad informuje na svých internetových stránkách určených pro volby o kandidátech, kteří ve volbách kandidují, i bez jejich souhlasu, a to v rozsahu údajů uváděných na hlasovacím lístku.

(11)

Není-li podána žádná nebo pouze jedna kandidátní listina nebo není-li zaregistrována žádná nebo pouze jedna kandidátní listina, koná se nová volba prezidenta. O této skutečnosti Ministerstvo vnitra neprodleně informuje předsedu Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedu Poslanecké sněmovny.

§ 27

Zánik kandidatury

(1)

Kandidát se může do 24 hodin před zahájením volby prezidenta vzdát své kandidatury, a to osobně u Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem kandidáta nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

(2)

Ministerstvu vnitra doručuje zmocněnec navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo navrhujícího občana anebo navrhující občan informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta.

(3)

Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta doručeno Ministerstvu vnitra po registraci kandidátní listiny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím krajských úřadů zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve všech volebních místnostech a zveřejní toto prohlášení nebo tuto informaci na svých internetových stránkách určených pro volby, pokud je obdrží do 24 hodin před zahájením volby prezidenta; zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra současně o této skutečnosti informuje Český statistický úřad.

§ 28

Hlasovací lístek

(1)

Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta poté, co uplyne lhůta pro podání návrhu k soudu (§ 65); v případě, že probíhá soudní přezkum, poté, co nabude právní moci rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny. Vylosovaná čísla hlasovacích lístků Státní volební komise zveřejní na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby a sdělí je současně Českému statistickému úřadu.

(2)

Tisk hlasovacích lístků zajistí Ministerstvo vnitra. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů anebo navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícím občanem, do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, kterou zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách určených pro volby a zároveň vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise. Za doručenou se výzva považuje dnem vyvěšení na úřední desce.

(3)

Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

(4)

Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. U kandidáta musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, popřípadě akademický nebo jiný titul, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti. Dále se uvede, zda jde o kandidáta navrženého navrhujícími poslanci nebo navrhujícími senátory anebo navrhujícím občanem.

(5)

Hlasovací lístky se rozesílají prostřednictvím pověřených obecních úřadů obecním úřadům. Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta a v den volby prezidenta všem okrskovým volebním komisím. Pro volbu ve zvláštních volebních okrscích Ministerstvo vnitra zajistí zaslání vzorů hlasovacích lístků v elektronické podobě Ministerstvu zahraničních věcí, které je zašle na zastupitelské úřady nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Zastupitelský úřad zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

(6)

V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů a následně pověřených obecních úřadů a obecních úřadů vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech s uvedením správného údaje. Současně informaci zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí Ministerstvo vnitra zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

Hlava IV

Hlasování (§ 29-47)

§ 29

Seznamy voličů

Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů (dále jen „stálý seznam“), ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem (dále jen „zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem“) nebo ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem na území České republiky (dále jen „zvláštní seznam“). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

§ 30

Stálý seznam

Stálý seznam vede obecní úřad podle jiného právního předpisu13.

§ 31

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem

Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem vede zastupitelský úřad podle jiného právního předpisu7.

§ 32

Zvláštní seznam

(1)

Zvláštní seznam vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu14, popřípadě nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a je

a)

ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci, nebo

b)

ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí svobody15 v obci.

(2)

Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 na základě údajů poskytnutých osobou stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení předaných nejpozději 4 dny před začátkem hlasování.

(3)

Osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

(4)

Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, adresa místa trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede osoba, která dala k zápisu do zvláštního seznamu podnět. Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 8 odst. 3 až 7.

(5)

Zvláštní seznam uzavře obecní úřad 2 dny přede dnem volby prezidenta. Výpisy z něho obsahující údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel obecní úřad předá v den volby prezidenta před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím.

(6)

Do výpisu ze zvláštního seznamu zapíše ve dny voleb okrsková volební komise voliče, který volí na voličský průkaz (§ 33).

§ 33

Voličský průkaz

(1)

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

(2)

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

(3)

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.

(4)

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

§ 34

Informování voličů

(1)

Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče

a)

o době a místě konání volby prezidenta nejpozději 15 dnů přede dnem volby prezidenta; v informaci uvede adresy volebních místností; bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a dále uvede další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb,

b)

o době a místě konání druhého kola volby prezidenta po vyhlášení výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta má konat.

(2)

Zastupitelský úřad způsobem v místě obvyklým informuje v dostatečném časovém předstihu voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta.

(3)

V obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu 10 % občanů hlásících se k jedné národnosti jiné než české, se informace podle odstavce 1 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

§ 35

Volební kampaň

(1)

Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky.

(2)

Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

(3)

Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení volby prezidenta a končí dnem vyhlášení celkových výsledků volby prezidenta.

(4)

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.

(5)

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky. Kandidáti jsou povinni označit svým jménem a příjmením jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.

(6)

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem volby prezidenta. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů na funkci prezidenta republiky. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

(7)

V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před zahájením hlasování druhého kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 1 hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů určí Česká televize a Český rozhlas losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení volební kampaně zanikne kandidatura podle § 27, ztrácí nárok na vysílací čas.

(8)

V době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejněny výsledky předvolebních nebo volebních průzkumů.

(9)

V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro kandidáty na funkci prezidenta republiky.

§ 36

Financování volební kampaně

(1)

Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2)

O financování volební kampaně vede kandidát na funkci prezidenta republiky účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3)

Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4)

Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

§ 37

Výdaje na volební kampaň

(1)

Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2)

Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 40 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát pouze prvního kola volby, nebo částku 50 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát prvního i druhého kola volby. Do této částky se započítávají částky, které kandidát na funkci prezidenta republiky uhradil nebo má uhradit, včetně částek, které s jeho vědomím uhradily nebo se zavázaly za kandidáta uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(3)

Nejpozději 3 dny přede dnem volby musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidáta údaje stanovené v § 36 odst. 3.

§ 38

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

(1)

Kandidát na funkci prezidenta republiky zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 24 zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách. Kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný.

(2)

Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3)

Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)

přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotným kandidátem,

b)

přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3,

c)

přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidát na funkci prezidenta republiky v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal, s uvedením plnění, které bylo kandidátu na funkci prezidenta republiky věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3.

(4)

Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidát na funkci prezidenta republiky na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5)

Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zašle Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a jím podepsanou zprávu o financování volební kampaně.

(6)

Kandidát na funkci prezidenta republiky do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 6, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.

§ 38a

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

(1)

Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2)

Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)

stát a jeho příspěvkové organizace,

b)

obec, městská část, městský obvod a kraj,

c)

dobrovolný svazek obcí,

d)

státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,

e)

právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

f)

obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,

g)

svěřenský fond,

h)

jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,

i)

zahraniční právnická osoba,

j)

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,

k)

fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,

l)

provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3)

Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4)

Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5)

Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6)

Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7)

Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8)

Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout

a)

částku 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, konalo-li se pouze první kolo volby,

b)

částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, konalo-li se první i druhé kolo volby.

(9)

Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10)

O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)

výdaje na předvolební průzkumy,

b)

výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c)

výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d)

jiné výdaje.

(11)

Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12)

Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

§ 38b

Dohled nad financováním volební kampaně

(1)

Úřad

a)

vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidátů a registrovaných třetích osob,

b)

uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidátů, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidátů, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,

c)

provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,

d)

projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

jméno, příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

d)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

e)

státní občanství.

(5)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)

obchodní firma nebo název právnické osoby,

b)

adresa sídla,

c)

statutární orgán,

d)

identifikační číslo osoby,

e)

datum vzniku,

f)

datum zániku,

g)

právní stav.

(6)

Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 39

Volební místnost

(1)

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených otiskem úředního razítka obecního úřadu, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2)

Ve volební místnosti jsou pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené otiskem úředního razítka obecního úřadu určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

(3)

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak16.

(4)

Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „VZOR“ a prohlášení o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byly doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, a informace o tiskových chybách s uvedením správného údaje.

(5)

Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a zvláštními prostory pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „VZOR“, informace o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byly doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, a informace o tiskových chybách s uvedením správného údaje.

(6)

Obálky opatřené otiskem úředního razítka obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu (dále jen „úřední obálka“) musí být na území volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy.

§ 40

Zahájení hlasování

(1)

Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 39 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zabezpečí tak, aby je nebylo možné před ukončením hlasování otevřít. Obdobně postupuje i předseda zvláštní okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zabezpečení přenosné volební schránky.

(2)

Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za zahájené.

§ 41

Zásady hlasování

(1)

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2)

Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3)

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky17 platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem18 nebo platným občanským průkazem19. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem obdrží volič od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

(4)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

(5)

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

(6)

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

(7)

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

(8)

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Po návratu do volební místnosti učiní záznam do výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu.

§ 42

Způsob hlasování ve volební místnosti

(1)

Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

(2)

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.

(3)

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

§ 43

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku při průběhu hlasování v souladu se zákonem jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 44

Přerušení hlasování

(1)

Po ukončení hlasování prvního dne volby prezidenta zabezpečí okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky, ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumentaci. Před zahájením hlasování druhého dne volby prezidenta ověří zabezpečení předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise a členů zvláštní okrskové volební komise.

(2)

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování nebo v něm pokračovat, může okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit, nejdéle však o 1 hodinu. Nastanou-li okolnosti, které znemožňují ukončit hlasování, lze je prodloužit nejdéle o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad, pověřený obecní úřad a krajský úřad. Zvláštní okrsková volební komise vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a zastupitelský úřad. V případě, že hlasování je přerušeno, zabezpečí okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci a zajistí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo členů zvláštní okrskové volební komise ověří zabezpečení. Skutečnosti týkající se odročení, přerušení nebo prodloužení hlasování poznamená okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise v zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

§ 45

Kontrola hlasování a sčítání hlasů

(1)

Při hlasování a při sčítání hlasů prováděném členy okrskové volební komise ve volební místnosti mohou členové Státní volební komise, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří tvoří sekretariát Státní volební komise, a dále zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11, a zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11, provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

(2)

Pokyny osob, které kontrolu provádějí, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, jsou pro okrskovou volební komisi závazné. Při zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda okrskové volební komise na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá osoba, která kontrolu provádí, pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která přeruší hlasování podle § 44 nebo přeruší sčítání hlasů. Při přerušení sčítání hlasů se postupuje obdobně jako při přerušení hlasování.

(3)

Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti na území České republiky i v zahraničí mají právo být přítomni pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací zřízených podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které účast svých pozorovatelů oznámí Ministerstvu zahraničních věcí nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových mezinárodních orgánů a organizací na svých internetových stránkách; pozorovatelé těchto mezinárodních orgánů a organizací nemohou zasahovat do hlasování a sčítání hlasů.

§ 46

Informace o průběhu hlasování

Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí a ti, kteří mají právo být přítomni v místnosti, kde okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise sčítá hlasy, nemohou poskytovat informace o průběhu a dílčích výsledcích volby prezidenta, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

§ 47

Ukončení hlasování

(1)

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za ukončené.

(2)

Jakmile předseda zvláštní okrskové volební komise ve zvláštním volebním okrsku, kde probíhá hlasování podle § 2 odst. 4, prohlásí hlasování za ukončené, postupuje zvláštní okrsková volební komise podle § 44 odst. 1 věty první a přeruší své zasedání až do zahájení sčítání hlasů (§ 49).

Hlava V

Zjišťování výsledku volby prezidenta (§ 48-61)

§ 48

Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 10 odst. 2 písm. b), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11, členové Státní volební komise a zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří tvoří sekretariát Státní volební komise, pozorovatelé podle § 45 odst. 3, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

§ 49

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí

(1)

Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.

(2)

Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise zabezpečit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

(3)

Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyjme úřední obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce, bez úřední obálky. Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu nebo ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

(4)

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise posoudí hlasovací lístky, poté rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a sečte je. Zjištěný počet platných hlasovacích lístků pro jednotlivého kandidáta je počtem platných hlasů pro něj odevzdaných.

(5)

Každý člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 50

Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený.

(2)

Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasovací lístky uvedené v odstavci 1 odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(3)

Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování; k těmto hlasovacím lístkům se nepřihlíží a okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(4)

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.

(5)

Platnost hlasovacího lístku a platnost hlasu potvrzuje okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.

§ 51

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku

(1)

Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2)

V zápisu okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede

a)

identifikace volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku,

b)

doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,

c)

celkový počet osob ve volebním okrsku nebo ve zvláštním volebním okrsku zapsaný do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu, nebo ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem,

d)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

e)

počet odevzdaných úředních obálek,

f)

počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů celkem pro všechny kandidáty,

g)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3)

Využije-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči dat počítač, použije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

§ 52

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

(1)

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování v datové podobě na technickém nosiči dat, neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

(2)

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise zašle zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku v elektronické podobě včetně výsledku hlasování v datové podobě neprodleně Českému statistickému úřadu prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

(3)

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím podkladů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.

(4)

Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku.

(5)

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise od Českého statistického úřadu doklad ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou technikou. Český statistický úřad vydá pokyn, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den volby prezidenta ukončit. Tím není dotčen § 58.

(6)

Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování podle § 47, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek volby prezidenta zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

(7)

Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálého seznamu, výpis ze zvláštního seznamu nebo výpis ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o provedené kontrole. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu, zvláštní okrsková volební komise uvedené dokumenty odevzdá zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací Ministerstvu zahraničních věcí.

§ 53

Zjišťování výsledku volby prezidenta

(1)

Český statistický úřad na pracovištích u pověřených obecních úřadů a na pracovišti Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí převezme výsledky hlasování za všechny volební okrsky a zvláštní volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování podle § 52; zpracuje celkový výsledek volby prezidenta a vyhotoví zápis o výsledku volby prezidenta.

(2)

Státní volební komise schválí zápis o výsledku volby prezidenta předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(3)

V zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta se uvede

a)

počet volebních okrsků celkem a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

b)

počet zvláštních volebních okrsků celkem a počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

c)

celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů, ze zvláštních seznamů a ze zvláštních seznamů vedených zastupitelským úřadem,

d)

celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

e)

celkový počet odevzdaných úředních obálek,

f)

celkový počet platných hlasů odevzdaných pro všechny kandidáty,

g)

pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů a počet těchto hlasů; pokud získalo více kandidátů stejný počet hlasů, uvedou se v abecedním pořadí,

h)

jméno a příjmení zvoleného kandidáta (§ 54), popřípadě skutečnost, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení.

§ 54

Zvolení kandidáta

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas (dále jen „oprávněný volič“).

§ 55

Vyhlášení výsledku volby prezidenta po prvním kole volby prezidenta

Podle zjištěných výsledků Státní volební komise

a)

v případě, že byl prezident republiky zvolen v prvním kole, vyhlásí a předá celkový výsledek volby prezidenta (§ 57), nebo

b)

vyhlásí výsledek volby prezidenta za první kolo volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby.

§ 56

Druhé kolo volby prezidenta

(1)

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta v místě a době podle § 2.

(2)

Do druhého kola volby prezidenta postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole volby prezidenta nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

(3)

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

(4)

Ministerstvo vnitra zveřejní neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v § 27 odst. 1 na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta.

(5)

Při tisku hlasovacích lístků pro druhé kolo volby prezidenta se postupuje podle § 28 odst. 3 a 4 s tím, že hlasovací lístky všech kandidátů z prvního kola volby prezidenta budou vytištěny s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. Pro hlasování ve zvláštních volebních okrscích se použijí hlasovací lístky postupujících kandidátů z prvního kola volby prezidenta a opatří se otiskem razítka s textem „2. kolo“.

(6)

Pro druhé kolo volby prezidenta se použijí ustanovení tohoto zákona přiměřeně.

(7)

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen.

§ 57

Vyhlášení a předání celkového výsledku volby prezidenta

(1)

Státní volební komise vyhlásí celkový výsledek volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů.

(2)

Státní volební komise předá celkový výsledek volby prezidenta předsedovi Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedovi Poslanecké sněmovny neprodleně po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta.

§ 58

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise

(1)

Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

(2)

Pokud byl podán návrh na neplatnost volby prezidenta (§ 66), končí činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut, nebo že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se volba prezidenta, nebo patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku opakování části volby prezidenta.

§ 59

Nová volba prezidenta, opakovaná volba prezidenta nebo opakování části volby prezidenta

(1)

Nová volba prezidenta se koná,

a)

nedošlo-li ke zvolení prezidenta republiky, nebo

b)

jestliže zvolený kandidát zemře před složením slibu nebo odmítne-li složit slib nebo složí slib s výhradou.

(2)

Opakovaná volba prezidenta nebo opakování části volby prezidenta se koná, shledá-li soud návrh na neplatnost volby prezidenta (§ 66) opodstatněným. Rozhodne-li soud o opakování části volby prezidenta, postupují volební orgány od úkonů podle tohoto zákona, které označil soud ve svém rozhodnutí jako ty, jež byly důvodem pro opakování části volby prezidenta, a úkonů s nimi bezprostředně souvisejících.

(3)

Novou nebo opakovanou volbu prezidenta vyhlásí předseda Senátu nejpozději do 10 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1 nebo 2, a stanoví den jejího konání tak, aby se konala nejpozději 90 dnů po vyhlášení. Pro novou a opakovanou volbu prezidenta platí lhůty podle tohoto zákona obdobně.

(4)

Opakování části volby prezidenta vyhlásí předseda Senátu nejpozději do 10 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 2, a zároveň nejpozději 30 dnů před prvním úkonem, který se má opakovat. Pro opakování části volby prezidenta platí lhůty podle tohoto zákona obdobně.

§ 60

Nároky členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí

(1)

Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(2)

Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

(3)

Členství v okrskové volební komisi a zvláštní okrskové volební komisi je jiným úkonem v obecném zájmu.

§ 61

Nároky kandidátů

(1)

Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny do dne předcházejícího volbě prezidenta, popřípadě do dne předcházejícího druhému kolu volby prezidenta, mu ten, k němuž je v pracovním nebo služebním poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy nebo služební volno bez poskytnutí služebního příjmu. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2)

Okolnost, že je někdo kandidátem, mu nesmí být na újmu v jeho pracovněprávních nebo služebních vztazích.

Hlava VI

Správní delikty (§ 62-64)

§ 62

Přestupky

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c)

v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

d)

v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

e)

v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 38a odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.

(2)

Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 24 odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 24 odst. 2,

b)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 24 odst. 3,

c)

v rozporu s § 24 odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

d)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 24 odst. 6,

e)

zruší volební účet v rozporu s § 24 odst. 7,

f)

v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně,

g)

v rozporu s § 36 odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 36 odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 36 odst. 4,

j)

v rozporu s § 37 odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volbu prezidenta nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 37 odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 38 související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.

(3)

K projednání přestupku podle

a)

odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

b)

odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. f) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c), d), e) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j).

§ 63

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c)

v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

d)

v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

e)

v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 38a odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.

(2)

Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(3)

Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4)

Za správní delikt se uloží pokuta od 10 000 Kč do 100 000 Kč.

§ 64

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1)

Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2)

Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3)

Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4)

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5)

Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6)

Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

Hlava VII

Soudní přezkum (§ 65-68)

§ 65

Ochrana ve věci registrace kandidátní listiny

(1)

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan a kandidát uvedený na kandidátní listině, která byla odmítnuta, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle jiného právního předpisu12.

(2)

Proti provedení registrace kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři a navrhující občan do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle jiného právního předpisu12.

§ 66

Ochrana ve věci volby prezidenta

(1)

Podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta se může domáhat ochrany u soudu podle jiného právního předpisu12 každý občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

(2)

Návrh na neplatnost volby prezidenta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby prezidenta.

§ 67

zrušen

§ 68

Příslušnost soudu

K řízení podle § 65 a 66 je příslušný Nejvyšší správní soud.

Hlava VIII

Ustanovení společná a zmocňovací (§ 69-74)

§ 69

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a)

postup Ministerstva vnitra, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů a zastupitelských úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,

b)

v dohodě s Českým statistickým úřadem

1.

postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků,

2.

vzor kandidátní listiny s přílohami, vzor hlasovacího lístku, vzor záznamu o kontrole, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování volby prezidenta a vzory dalších dokumentů,

c)

v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

§ 70

Výdaje volebních orgánů

Výdaje správních úřadů a volebních orgánů spojené s volbou prezidenta se hradí ze státního rozpočtu.

§ 71

Společné konání voleb

(1)

Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Poslanecké sněmovny, okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise se neustavují podle tohoto zákona. Okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise zřízené pro volby do Poslanecké sněmovny plní úkoly okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována.

(2)

Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Evropského parlamentu nebo do zastupitelstev krajů, okrskové volební komise zřízené pro volby do Evropského parlamentu nebo do zastupitelstev krajů plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební komise se zřizují podle tohoto zákona.

(3)

Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do zastupitelstev obcí, okrskové volební komise zřízené pro volby do zastupitelstev obcí plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební komise se zřizují podle tohoto zákona.

(4)

Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Senátu, okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu, může delegovat každá politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek.

(5)

Koná-li se volba prezidenta společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volbu prezidenta odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky.

(6)

Při společném konání voleb předá okrsková volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči dat, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u pověřeného obecního úřadu podle § 6 odst. 1 písm. f).

§ 72

Vztah ke správnímu řádu

Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou řízení o přestupcích, jiných správních deliktech a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem, nevztahuje.

§ 73

Lhůty

(1)

Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2)

Lhůty určené tímto zákonem na 24 hodin nebo 48 hodin končí započetím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou rozhodnou pro určení lhůty. V ostatních případech lhůt určených podle hodin končí lhůty uplynutím stanovené hodiny.

(3)

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4)

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání, s výjimkou lhůt podle § 15.

§ 74

[Hlasování v zahraničí]

(1)

Zastupitelský úřad ověří po vyhlášení volby prezidenta podle § 3, zda právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, umožňují občanům hlasování při volbě prezidenta, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském úřadě třeba zvláštního povolení; v takovém případě požádá o jeho vydání.

(2)

Pokud nebude občanům umožněno hlasovat při volbě prezidenta na zastupitelském úřadě, neboť právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, to nedovolují, anebo pokud nebylo povolení vydáno, obdrží voliči zapsaní ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem voličský průkaz spolu s informací o nejbližším zvláštním volebním okrsku, kde je hlasování umožněno.

(3)

Vyžaduje-li tento zákon ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu, pokládá se tato podmínka mimo území České republiky za splněnou, provede-li toto ověření příslušný cizozemský orgán nebo osoba ve státě působnosti zastupitelského úřadu, jemuž je doklad předkládán. Takovéto ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu nepodléhá dalšímu ověření.

Hlava IX

Ustanovení přechodné (§ 75)

§ 75

Nezbytné úkony spojené s volbou prezidenta učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za úkony učiněné podle tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (§ 76)

§ 76

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 3 písm. k) se za slova „České republiky“ vkládají slova „a volbu prezidenta republiky“.

 

2.

V § 12 odst. 1 písmeno l) zní:

l)

volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky,“.

Část třetí

zrušena (§ 77-78)

§ 77

zrušen

§ 78

zrušen

Část čtvrtá

Změna zákona o ústavním soudu (§ 79)

§ 79

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 43 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 71a odst. 1“ vkládají slova „ , § 97, 105“.

 

2.

§ 96 se zrušuje.

 

3.

V § 97 odst. 1 a 2, § 104 odst. 1 a v § 105 odst. 1 se za slovo „velezrady“ vkládají slova „nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku“.

 

4.

V § 98 odstavec 3 zní:

(3) Okolnost, že se prezident republiky po zahájení řízení vzdal svého úřadu nebo že jeho funkce zanikla uplynutím doby, na kterou byl zvolen, není důvodem k zastavení řízení.“.

 

5.

V § 101 odstavec 1 zní:

(1) Soudce zpravodaj podle potřeby doplní šetření provedené Senátem, případně vyzve Senát k doplnění šetření a žaloby, a připraví ústní jednání.“.

 

6.

V § 102 se slovo „zejména“ nahrazuje slovem „nejméně“.

Část pátá

Změna zákona o regulaci reklamy (§ 80)

§ 80

V § 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) anonymní reklama týkající se voleb po dobu volební kampaně podle volebního zákona.“.

Část šestá

Změna zákona o státní statistické službě (§ 81)

§ 81

V § 4 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., písmeno p) zní:

p) vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a volby prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.“.

§ 82

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena b) až g).

 

2.

V § 50 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až zb) se označují jako písmena j) až za).

 

3.

V § 70 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

(5) K vyslovení souhlasu s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. Nevysloví-li Sněmovna souhlas do 3 měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán12a).

__________

12a)

Čl. 65 odst. 3 Ústavy.“.

 

4.

§ 80 se zrušuje.

 

5.

§ 81 zní:

§ 81

 

Předseda Sněmovny svolá po zvolení prezidenta republiky společnou schůzi Sněmovny a Senátu, na níž prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu.“.

 

6.

V příloze č. 2 čl. 1 bodu 8 se věta druhá zrušuje.

 

7.

V příloze č. 2 se čl. 2 včetně nadpisů zrušuje.

§ 83

V § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., bod 7 zní:

7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky,“.

Část devátá

Změna zákona o jednacím řádu senátu (§ 84)

§ 84

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 172/2004 Sb., zákona č. 625/2006 Sb. a zákona č. 162/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 33 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až d), která znějí:

b)

vyhlašovat volbu prezidenta republiky,

c)

přijímat slib prezidenta republiky,

d)

přijímat prohlášení prezidenta republiky, kterým se vzdává svého úřadu,“.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena e) až m).

 

2.

V § 41 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

zkoumá, zda financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky proběhlo v souladu s pravidly podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky; zjistí-li porušení pravidel financování volební kampaně, zveřejní jím zjištěné porušení pravidel financování volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

3.

Nadpis části sedmnácté zní: „SPOLEČNÁ SCHŮZE OBOU KOMOR“.

 

4.

§ 133 a 134 se včetně poznámek pod čarou č. 40 a 41 zrušují.

 

5.

§ 136 včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:

§ 136

 

Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat Ústavnímu soudu žalobu proti prezidentu republiky, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku (dále jen „ústavní žaloba“)42).

________

42)

Čl. 65 odst. 2 a 3 Ústavy.

§ 97 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění zákona č. 275/2012 Sb.“.

 

6.

V § 137 odstavec 1 zní:

(1) Návrh ústavní žaloby může předložit nejméně jedna třetina senátorů.“.

 

7.

V § 137 odst. 2 se slova „na podání“ zrušují a za slovo „velezrady“ se vkládají slova „nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku“.

 

8.

V § 137 odst. 3, 4 a 5 se slova „na podání“ zrušují.

 

9.

§ 138 zní:

§ 138

 

(1) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů.

(2) Jestliže Senát návrh ústavní žaloby schválí, pověří předsedu Senátu, aby ústavní žalobu předložil Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s jejím podáním. Zároveň pověří některého ze senátorů, aby ústavní žalobu při jednání v Poslanecké sněmovně odůvodnil. Pro případ, že s podáním ústavní žaloby bude vysloven souhlas, Senát rovněž rozhodne, zda pověří zastupováním Senátu v řízení o ústavní žalobě před Ústavním soudem jinou osobu než předsedu Senátu.

(3) Ústavní žalobu doručí předseda Senátu Ústavnímu soudu ihned poté, co Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s jejím podáním. K ústavní žalobě předseda Senátu přiloží též usnesení Senátu o jejím schválení a usnesení Poslanecké sněmovny o vyslovení souhlasu s jejím podáním.“.

 

10.

§ 139 zní:

§ 139

 

Jednání Senátu o návrhu ústavní žaloby a o návrhu na její odvolání44) je neveřejné. Při jednání o návrhu ústavní žaloby a o návrhu na její odvolání lze podávat pouze návrhy na schválení nebo zamítnutí. O návrzích se hlasuje veřejně podle jmen.“.

 

11.

V příloze č. 2 se v čl. 1 bod 9 zrušuje.

Část desátá

zrušena (§ 85)

§ 85

zrušen

§ 86

V § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2010 Sb., se za slovo „senátory“ vkládají slova „ , prezidenta republiky“.

Část dvanáctá

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí (§ 87)

§ 87

V § 26 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se slova „nebo do zastupitelstev krajů“ nahrazují slovy „ , do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů nebo prezident republiky“.

Část třináctá

Změna soudního řádu správního (§ 88)

§ 88

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb. a zákona č. 303/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 89 odst. 2 se za slova „nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci,“ vkládají slova „anebo při volbě prezidenta republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo kandidát uvedený na kandidátní listině, která byla odmítnuta,“.

 

2.

V § 89 odst. 4 se za slova „nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci,“ vkládají slova „anebo při volbě prezidenta republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky,“.

 

3.

V § 89 odst. 4 se za slova „nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,“ vkládají slova „nejméně dvaceti poslanců nebo nejméně deseti senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občana, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky,“.

 

4.

V § 90 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

(5) Za podmínek stanovených zvláštním zákonem25) se může občan, nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, anebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti volby. V řízení o neplatnosti volby jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán, nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, na jimiž podané kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo občan, na jehož kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, a ten, jehož volba byla napadena. Soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat. Rozhodne-li soud o neplatnosti části volby prezidenta republiky, určí v usnesení, od kterého úkonu se volba prezidenta republiky bude opakovat. Pokud soud shledá chybu ve výpočtu volebního orgánu při zjišťování výsledku hlasování, uloží povinnost příslušným volebním orgánům upravit zápis o výsledku volby prezidenta republiky a ten vyhlásit.

________

25)

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).“.

 

5.

Za § 90 se vkládá nový § 90a, který včetně nadpisu zní:

§ 90a

Řízení ve věci porušení pravidel

financování volební kampaně

 

(1) Za podmínek stanovených zákonem upravujícím volbu prezidenta republiky se může kandidát na funkci prezidenta republiky domáhat, aby soud rozhodl o tom, že v souvislosti s volbou prezidenta republiky došlo k porušení pravidel financování volební kampaně

a)

přijetím finančních prostředků nebo jiného plnění ocenitelného v penězích, u kterého není znám či uveden skutečný původ,

b)

překročením limitu výdajů na volební kampaň, nebo

c)

porušením povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit,

a jakým způsobem a v jakém rozsahu byla tato povinnost porušena.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel, příslušný volební výbor a jeho členové a kandidát na funkci prezidenta republiky, jehož volební kampaně se návrh týká.

(3) Rozhodne-li soud rozsudkem o tom, že došlo k porušení pravidel financování volební kampaně a jakým způsobem a v jakém rozsahu, rozhodne současně, že volební výbor je ve lhůtě stanovené soudem, která nesmí být kratší než 60 dnů, povinen odvést do státního rozpočtu částku odpovídající jeden a půl násobku částky,

a)

která odpovídá hodnotě přijatých finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, u kterých není znám či uveden skutečný původ,

b)

o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, nebo

c)

jíž se týkalo porušení povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit.“.

 

6.

V § 104 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; to neplatí, jde-li o řízení ve věcech porušení pravidel financování volební kampaně“.

 

7.

V § 107 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Kasační stížnost proti rozsudku vydanému v řízení ve věcech porušení pravidel financování volební kampaně má odkladný účinek.“.

Část čtrnáctá

Účinnost (§ 89)

§ 89

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2012, s výjimkou části čtvrté, části sedmé, pokud jde o bod 3, a části deváté, pokud jde o body 5 až 10, které nabývají účinnosti dnem 8. března 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. X zákona č. 38/2019 Sb.2.3.2019
Čl. X zákona č. 90/2017 Sb.13.4.2017
Čl. VIII zákona č. 322/2016 Sb.1.1.2017


Poznámky pod čarou:

§ 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 275/2012 Sb.

§ 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

Například zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 1 písm. p) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

§ 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

§ 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších přepisů.

§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

§ 1 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 275/2012 Sb.

2

§ 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

3

Například zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4
5

§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10

§ 4 odst. 1 písm. p) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

13

§ 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

14

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších přepisů.

15

§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

§ 1 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16

§ 2 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

17

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

18

§ 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

19

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.