Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

307/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

307

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2012

o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.:

§ 1

Místní dostupnost

Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) jsou uvedeny v příloze č․ 1 k tomuto nařízení. Dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny jako nejzazší možné.

§ 2

Časová dostupnost

(1)

Plánovanými hrazenými službami se pro účely tohoto nařízení rozumí hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu1 třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. Plánované hrazené služby jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

Plánované hrazené služby se poskytují ve lhůtě, která je lékařsky odůvodnitelná a vychází z objektivního lékařského posouzení současného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho onemocnění (dále jen „lhůta časové dostupnosti“). Lhůtu časové dostupnosti stanoví v rámci sestavení individuálního léčebného postupu2 ošetřující zdravotnický pracovník3, který plánovanou hrazenou službu indikoval, přičemž tato lhůta nesmí překročit lhůtu stanovenou pro tuto plánovanou hrazenou službu v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Lhůta časové dostupnosti počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník plánovanou hrazenou službu indikoval a potřebu této služby a lhůtu časové dostupnosti k jejímu poskytnutí zapsal do zdravotnické dokumentace pojištěnce. O nesplnění lhůty časové dostupnosti se nejedná v případě, kdy zdravotní pojišťovna poskytnutí plánované hrazené služby pojištěnci ve stanovené lhůtě časové dostupnosti zajistí, ale pojištěnec si sám zvolí jiného smluvního poskytovatele, který mu plánovanou hrazenou službu poskytne po uplynutí této lhůty.

(3)

O plánované hrazené služby nejde a postup podle odstavců 1, 2 a přílohy č. 2 k tomuto nařízení se nepoužije, je-li třeba zdravotní službu uvedenou v této příloze poskytnout jako akutní nebo neodkladnou zdravotní péči.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v r.

Příloha č. 1

Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění

1. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli ambulantní péče

skupina

dojezdová doba (v minutách)

Obor nebo služba

1

35

všeobecné praktické lékařství

praktické lékařství pro děti a dorost

gynekologie a porodnictví

zubní lékař

lékárna

2

45

diabetologie

chirurgie

neurologie

oftalmologie

otorinolaryngologie

ortopedie

radiologie a zobrazovací metody (jen ultrazvukové a rentgenové a skiagrafické vyšetření)

rehabilitační a fyzikální medicína

fyzioterapie

urologie

vnitřní lékařství

3

60

gastroenterologie

kardiologie

pneumologie a ftizeologie

hematologie a transfúzní lékařství

revmatologie

hemodialýza

psychiatrie

psychologie

logopedie

dermatovenerologic

4

90

alergologie a klinická imunologie

angiologie

endokrinologie

nefrologie

klinická onkologie

dětská chirurgie

dětská a dorostová psychiatrie

dětská neurologie

ortodoncie

počítačová tomografie

5

120

dětská gynekologie

foniatrie a audiologie

radiační onkologie

magnetická rezonance

nukleární medicína

kardiochirurgie

neurochirurgie

cévní chirurgie

infekční lékařství

lékařská genetika

plastická chirurgie

geriatrie

sexuologie

 

2. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče

skupina

dojezdová doba (v minutách)

Obor nebo služba

1

60

anesteziologie a intenzivní medicína

gynekologie a porodnictví

neonatologie

dětské lékařství

chirurgie

vnitřní lékařství

dlouhodobá péče (ošetřovatelská péče)

2

75

neurologie

ortopedie

pneumologie a ftizeologie

rehabilitační a fyzikální medicína (akutní lůžková péče)

urologie

3

120

traumatologic

klinická onkologie

dermatovenerologic

infekční lékařství

oftalmologie

otorinolaryngologie

psychiatrie

následná lůžková péče (léčebně rehabilitační péče)

4

180

kardiochirurgie

neurochirurgie

cévní chirurgie

radiační onkologie

geriatrie

Příloha č. 2

Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti

Plánované hrazené služby

Lhůta časové dostupnosti, kterou nelze překročit

Náhrada kyčelního kloubu

52 týdnů

Náhrada kolenního kloubu

52 týdnů

Artroskopie

8 týdnů

Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony

8 týdnů

Echokardiografie

10 týdnů

Operace katarakty

30 týdnů

Endoskopické vyšetření

4 týdny

Denzitometrie

16 týdnů

Skiagrafie a sonografie

2 týdny

Počítačová tomografie

3 týdny

Magnetická resonance

5 týdnů

Mamografické vyšetření

6 týdnů

Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy

4 týdny



Poznámky pod čarou:

§ 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

§ 3 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

§ 3 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

2

§ 3 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

3

§ 3 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.