Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

390/2012 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017

Účinnost zákona č. 390/2012 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. 10. 2012, vzhledem ke komplikovanému legislativnímu procesu byl však zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 23.11.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60, aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

390

 

ZÁKON

ze dne 6. září 2012,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 55 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit jiným trestem.“.

 

2.

Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:

§ 57a

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení

 

Soud může po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení; nejvyšší výměrou trestu domácího vězení stanovenou v § 60 odst. 1 soud není vázán.“.

 

3.

V § 65 odst. 2 písm. a) se slova „a pro případ, že by výkon tohoto trestu byl zmařen, stanovit náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil v případě přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody;“ nahrazují čárkou a slovo „nebo“ se zrušuje.

 

4.

V § 65 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

v peněžitý trest a pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl tento trest vykonán, stanovit náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil v případě přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

5.

V § 69 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Jestliže pachatel ve stanovené lhůtě nevykoná peněžitý trest, může jej soud přeměnit

a)

za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení, nebo

b)

v trest obecně prospěšných prací.

(3) Jestliže pachatel v době od přeměny peněžitého trestu v trest domácího vězení nebo trest obecně prospěšných prací do skončení výkonu tohoto trestu nevede řádný život, vyhýbá se nástupu jeho výkonu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky jeho výkonu, jinak maří jeho výkon nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, soud jej přemění v náhradní trest odnětí svobody uložený podle odstavce 1.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

6.

V § 88 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a

a)

odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo

b)

odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

(2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život.“.

 

7.

V § 88 odst. 3 věta první zní: „Soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za zločin přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.“.

 

8.

V § 89 odst. 2 větě druhé se slovo „uloží“ nahrazuje slovy „může uložit“.

 

9.

V § 91 odstavec 1 zní:

(1) Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se zbytek trestu vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k rozhodnutí o tom, že se zbytek trestu vykoná, a

a)

stanovit nad odsouzeným dosud neuložený dohled,

b)

přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 89 odst. 1 nebo § 90 odst. 2, nebo

c)

stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.“.

 

10.

V § 196 odst. 1 se slova „dvě léta“ nahrazují slovy „jeden rok“.

 

11.

V § 196 odst. 2 se slova „na šest měsíců až tři léta“ nahrazují slovy „až na dvě léta“.

 

12.

V § 196 odstavec 3 zní:

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.“.

 

13.

Za § 196 se vkládá nový § 196a, který včetně nadpisu zní:

§ 196a

Zvláštní ustanovení o trestání

 

Pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196) může soud uložit jako přiměřené omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.“.

 

14.

V § 337 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „tři léta“ nahrazují slovy „dvě léta“.

 

15.

V § 358 odstavec 1 zní:

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 125 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ukládá-li soud nepodmíněný trest za trestný čin uvedený v § 55 odst. 2 trestního zákoníku, vyloží, jakými úvahami byl veden při tomto rozhodnutí a proč nebylo možno uložit trest přímo nespojený s odnětím svobody.“.

 

2.

V § 228 odst. 4 větě první se za slovo „obžalovaného“ vkládají slova „za zločin“.

 

3.

V 314e odst. 5 se věta poslední zrušuje.

 

4.

V § 331 odst. 1 se za slova „o konání veřejného zasedání“ vkládají slova „o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin“ a slova „jednoho roku“ se nahrazují slovy „šesti měsíců“.

 

5.

V § 332 odst. 1 se slova „při odvolání záruky zájmovým sdružením občanů“ zrušují.

 

6.

Za § 333a se vkládá nový § 333b, který včetně nadpisu zní:

§ 333b

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení

 

(1) O přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání.

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.“.

 

7.

V nadpise § 340b se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , v peněžitý trest nebo v trest“.

 

8.

V § 340b odst. 1 větě první se za slovo „vězení“ vkládají slova „ , v peněžitý trest“.

 

9.

V § 344 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) O přeměně peněžitého trestu nebo jeho zbytku v trest domácího vězení nebo v trest obecně prospěšných prací rozhodne předseda senátu ve veřejném zasedání.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

10.

V § 344 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 1 nebo 2“.

 

11.

V § 344 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

12.

Za § 358 se vkládá nový § 359, který včetně nadpisu zní:

§ 359

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel

 

(1) Na žádost odsouzeného soud rozhodne ve veřejném zasedání o upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, které bylo uloženo pro trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), pokud odsouzený uhradil dlužné výživné. Soud může upustit od přiměřeného omezení v neveřejném zasedání tehdy, odůvodňují-li vyhovění žádosti odsouzeného podklady a důkazy obsažené ve spisu.

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 26 se za slova „Obecně prospěšné práce“ vkládají slova „ , domácí vězení“.

 

2.

V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Za podmínek stanovených v trestním zákoníku může soud pro mládež uložit mladistvému domácí vězení. Horní hranice sazby tohoto trestního opatření u mladistvého nesmí převyšovat polovinu horní hranice stanovené v trestním zákoníku. Soud pro mládež může vedle trestního opatření domácího vězení uložit i vhodná výchovná opatření.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

3.

V § 78 odst. 1 se za slovo „jeho“ vkládá slovo „třetinu,“.

 

4.

V § 78 odst. 2 se za slovo „dobu“ vkládají slova „u odsouzených za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o silničním provozu (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb. a zákona č. 197/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 82 odst. 1 písm. f) se slova „vozidel nebo“ nahrazují slovy „vozidel, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která“.

 

2.

V § 94a odst. 1 se za slova „zákazu řízení motorových vozidel“ vkládají slova „ , kterým bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel“.

 

3.

V § 102 odst. 1 se za slovo „předpisů31b)“ vkládají slova „ , po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení,“.

 

4.

V § 102 odst. 2 písm. d) se za slova „tohoto trestu“ vkládají slova „ , datum ukončení výkonu trestu, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, datum nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení“.

 

5.

V § 102 odst. 3 písm. b) se za slovo „vozidel“ vkládají slova „ , trest, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel“ a za slovo „trestu“ se vkládají slova „nebo od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel“.

 

6.

V § 102 odst. 5 se za slova „zákazu řízení motorových vozidel“ vkládají slova „ , trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel,“.

 

7.

V § 113 odst. 1 písm. b) se za slova „zákazu řízení motorových vozidel“ vkládají slova „ , trest, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel,“.

 

8.

V § 119 odst. 2 písm. j) se za slovo „přestupky“ vkládají slova „ , o přiměřených omezeních spočívajících ve zdržení se řízení motorových vozidel uložených v trestním řízení“.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost (čl. 6)

Čl. VI

Účinnost zákona č. 390/2012 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. 10. 2012, vzhledem ke komplikovanému legislativnímu procesu byl však zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 23.11.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60, aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.

Němcová v. r.

Nečas v. r.