Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

399/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2024

Účinnost zákona č. 399/2012 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. ledna 2013. Výjimkou jsou ustanovení částí první, druhé a dvacáté šesté, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012. Vzhledem ke komplikovanému legislativnímu procesu byl zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 27.11.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60, aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme všechna ustanovení, která měla nabýt učinnosti dne 1. listopadu 2012, za účinná patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 12. 12. 2012.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 376/2015 Sb.

1.1.2018

zákonem č. 376/2015 Sb.

1.1.2016

zákonem č. 332/2014 Sb.

1.7.2015

Více...

399

 

ZÁKON

ze dne 7. září 2012

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

1.

§ 74 včetně nadpisu zní:

§ 74

Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření

 

(1) Vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je oprávněn pouze

a)

obchodník s cennými papíry, který má podle jiného právního předpisu povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále jen „obchodník s cennými papíry“),

b)

investiční zprostředkovatel,

c)

vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,

d)

vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry a

e)

vázaný zástupce penzijní společnosti.

(2) Činnosti uvedené v odstavci 1 Česká národní banka obchodníkovi s cennými papíry zaregistruje nebo povolí v udělené licenci, pokud obchodník s cennými papíry splňuje podmínku odborné způsobilosti.

(3) Činnosti uvedené v odstavci 1 zaregistruje Česká národní banka investičnímu zprostředkovateli, pokud splňuje podmínku odborné způsobilosti.

(4) Činnosti uvedené v odstavci 1 zapíše Česká národní banka vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry do seznamu vázaných zástupců, pokud zastoupený investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry má tyto činnosti registrovány nebo povoleny v udělené licenci podle odstavce 2 nebo 3.

(5) Zahájit činnost uvedenou v odstavci 1 lze až po splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 4.

(6) Pravidla pro neslučitelnost činností vázaného zástupce penzijní společnosti uvedená v § 78 odst. 4 se na vázaného zástupce investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry použijí obdobně.“.

Poznámky pod čarou č. 9 a 10 se zrušují.

 

2.

V § 75 odst. 1 se slova „Investiční zprostředkovatel je povinen“ nahrazují slovy „Osoba uvedená v § 74 odst. 1 je povinna“.

 

3.

V § 75 odst. 2 se slova „investičního zprostředkovatele“ nahrazují slovy „osobu uvedenou v § 74 odst. 1“ a za slova „uvedených v § 74“ se vkládají slova „odst. 1“.

 

4.

V § 75 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato povinnost se obdobně vztahuje i na obchodníka s cennými papíry, pokud vykonává činnosti podle § 74 odst. 1.“.

 

5.

V § 75 odst. 4 se slova „zprostředkovatel vede“ nahrazují slovy „zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry vedou“.

 

6.

V § 75 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „investiční zprostředkovatel“ nahrazují slovy „osoba tam uvedená“.

 

7.

V § 75 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Osoba uvedená v odstavci 4 uchovává dokumenty týkající se činností uvedených v § 74 odst. 1 včetně záznamů v evidenci po dobu 10 let od okamžiku výkonu této činnosti a po dobu 3 let v případě záznamů komunikace s účastníkem nebo se zájemcem o doplňkové penzijní spoření; tato povinnost se vztahuje i na uchovávání dokumentů a záznamů, pokud jejím jménem jednal vázaný zástupce. Stejně postupuje i osoba podle věty první, jejíž oprávnění vykonávat činnost podle § 74 odst. 1 zaniklo, nebo její právní nástupce.

(7) Osoba uvedená v odstavci 4 a penzijní společnost odpovídají za škodu způsobenou při provozování činností podle § 74 odst. 1. Za škodu způsobenou osobou uvedenou v odstavci 4 při provozování činností podle § 74 odst. 1 odpovídají tato osoba a penzijní společnost společně a nerozdílně. Za škodu způsobenou při provozování činností podle § 74 odst. 1 vázanými zástupci odpovídá zastoupený. Této odpovědnosti se zastoupený nemůže zprostit. Uhradí-li zastoupený škodu způsobenou vázaným zástupcem, má vůči němu právo postihu.“.

 

8.

V § 78 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

9.

V § 78 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vázaným zástupcem penzijní společnosti nesmí být

a)

penzijní společnost, banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a investiční zprostředkovatel,

b)

vedoucí osoba, zaměstnanec, společník nebo člen osoby uvedené v písmenu a).“.

 

10.

V § 79 odst. 2 se za slovo „společnost“ vkládá slovo „elektronicky“.

 

11.

V § 79 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.

 

12.

V § 79 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) O zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu vázaných zástupců nebo neprovedení zápisu informuje Česká národní banka žadatele elektronicky. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis ze seznamu vázaných zástupců prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byl vázaný zástupce zapsán, označení seznamu a uvedení adresy, kde lze ověřit zápis vázaného zástupce do seznamu.

(5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje ze seznamu vázaných zástupců a jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

13.

V § 79 odst. 6 se slovo „popřípadě“ zrušuje.

 

14.

V § 79 odstavec 9 zní:

(9) Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, pokud obdrží oznámení podle odstavce 8 písm. d). Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, jestliže vázaný zástupce penzijní společnosti o to jejím prostřednictvím Českou národní banku písemně požádá. Nepožádá-li penzijní společnost o výmaz podle věty druhé do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy vázaný zástupce penzijní společnosti o tento úkon požádal, může tento úkon učinit vázáný zástupce penzijní společnosti.“.

 

15.

§ 80 včetně nadpisu zní:

§ 80

Obnova zápisu

 

(1) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl zápis proveden.

(2) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Správní poplatek za obnovu zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti zaplatí penzijní společnost za všechny vázané zástupce penzijní společnosti, kterých se obnova zápisu týká, a to vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců před ukončením platnosti zápisu a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti zápisu. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Ustanovení § 79 odst. 7 věty druhé tím není dotčeno.

(3) Penzijní společnost současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance, za které vázané zástupce správní poplatek zaplatila.

(4) Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce 3, jeho formu a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

16.

§ 82 včetně nadpisu zní:

§ 82

Registrace investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry a zápis jejich vázaných zástupců

 

(1) Žádost o registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 podává investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo žadatel o registraci investičního zprostředkovatele, nebo povolení obchodníka s cennými papíry, na předepsaném tiskopisu elektronicky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, nebo žadatel o bankovní licenci, podává žádost o povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 na předepsaném tiskopisu elektronicky. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Česká národní banka žádosti vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. O zápisu do registru nebo povolení činnosti informuje Česká národní banka žadatele elektronicky.

(3) Registrace nebo povolení činnosti platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo uděleno povolení. Registrace nebo povolení činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Správní poplatek se platí nejdříve ve lhůtě 3 měsíců před ukončením platnosti registrace nebo povolení činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti registrace nebo povolení činnosti. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Současně se zaplacením správního poplatku oznámí investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry České národní bance, za koho správní poplatek zaplatil.

(4) Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce 3, jeho formu a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje z registru a jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byla osoba registrována, označení registru a uvedení adresy, kde lze ověřit registraci.

(6) Pro zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 do seznamu vázaných zástupců vázanému zástupci investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry, pro obnovu tohoto zápisu a výpis ze seznamu se použijí ustanovení § 78 až 81 obdobně. Žádost o zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 vázanému zástupci investičního zprostředkovatele podává investiční zprostředkovatel. To platí obdobně pro vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry. V případě, že je zastoupeným investičním zprostředkovatelem fyzická osoba, neuvádí se v rámci identifikačních údajů zastoupeného podle § 79 odst. 6 písm. b) její rodné číslo. Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry jsou povinni nahlásit České národní bance změny údajů zapisovaných do seznamů vázaných zástupců.“.

 

17.

V § 83 odstavec 3 zní:

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro závazkový vztah mezi penzijní společností a investičním zprostředkovatelem nebo obchodníkem s cennými papíry a pro závazkový vztah mezi investičním zprostředkovatelem a jeho vázaným zástupcem nebo obchodníkem s cennými papíry a jeho vázaným zástupcem.“.

 

18.

V § 85 odstavec 1 zní:

(1) Akreditovanou osobou je osoba, která je na základě povolení od České národní banky (dále jen „akreditace“) oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona.“.

 

19.

V § 85 odst. 2 se slovo „organizované“ nahrazuje slovem „odborné“, za slovo „způsobilosti“ se vkládají slova „podle tohoto zákona“ a věta druhá se zrušuje.

 

20.

V § 86 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.

 

21.

V § 86 odst. 1 se slovo „registraci“ nahrazuje slovy „udělení akreditace“.

 

22.

V § 86 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. c) se na konci textu písmen doplňují slova „ , který poskytuje záruku řádného ověření odborné způsobilosti“.

 

23.

V § 87 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu předloženého České národní bance.“.

 

24.

V § 87 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, záznamy o provedených odborných zkouškách včetně dokumentů o jejich průběhu a výsledcích a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.

(7) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 6 nejméně po dobu 10 let od data konání odborné zkoušky, jíž se záznamy týkají; to platí i pro osobu, jejíž akreditace zanikla nebo jí byla odňata.“.

 

25.

Za § 200 se vkládají nové § 200a a 200b, které znějí:

§ 200a

 

Odborné znalosti a dovednosti lze prokázat způsobem podle § 84 odst. 3 i před 1. červnem 2013.

 

§ 200b

 

Osvědčení o absolvování odborné zkoušky vydá akreditovaná osoba na základě úspěšně vykonané odborné zkoušky, která byla konaná v souladu s pravidly uvedenými v § 87, i před jeho účinností.“.

 

26.

V § 201 písm. b) se slovo „a“ zrušuje.

 

27.

V § 201 písm. c) se slova „1. ledna 2014“ nahrazují slovy „1. června 2013“.

 

28.

V § 201 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

ustanovení § 74 až 83, § 84 odst. 1, 2 a 4, § 85 a 87, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 2)

Čl. II

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:

1.

V položce 65 bodu 9 písm. a) a b) a v položce 65 bodu 10 písm. a) a c) se za slovo „zprostředkovatele“ vkládají slova „nebo obchodníka s cennými papíry“.

 

2.

V položce 65 se na konci bodu 9 doplňuje písmeno f), které zní:

f)

povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankouKč 10 000“.

 

3.

V položce 65 se na konci bodu 10 doplňuje písmeno d), které zní:

d)

povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankouKč 5 000“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

1.

V § 3 písm. c) se slova „podíly na výsledku hospodaření účastnického fondu“ nahrazují slovy „jejich zhodnocení a znehodnocení“.

 

2.

V § 6 odst. 1 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a slovo „měsíce“ se nahrazuje slovem „měsíc“.

 

3.

V § 14 odst. 1 se za slova „v § 13“ vkládají slova „odst. 1“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud účastník v kalendářním měsíci, v jehož průběhu doplňkové penzijní spoření vzniká nebo zaniká, splňoval alespoň jednu z podmínek stanovených v § 13 odst. 1 po dobu trvání doplňkového penzijního spoření a zaplatil ve lhůtě uvedené v § 9 odst. 2 příspěvek ve výši alespoň 300 Kč, náleží mu státní příspěvek.“.

 

4.

V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „důchodového“ nahrazuje slovem „penzijního“.

 

5.

V § 15 odst. 7 se slova „nezbytně nutnou“ nahrazují slovy „trvání doplňkového penzijního spoření účastníka a 10 let po jeho zániku“.

 

6.

V § 16 odst. 3 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají slova „které se nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu,“.

 

7.

V § 18 odst. 1 se slova „účastnického fondu“ nahrazují slovy „účastnických fondů pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

 

8.

V § 18 odst. 2 se slova „45 dnů“ nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne 1 měsíc“.

 

9.

V § 18 odst. 3 písm. a) a b) se za slovo „do“ vkládají slova „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne“.

 

10.

V § 18 odst. 4 a 5 se slovo „vrácení“ nahrazuje slovem „vracení“.

 

11.

V § 18 odst. 5 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají slova „které se nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu, datum jejího uzavření a účinnosti“.

 

12.

V § 18 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Ministerstvo je povinno zpracovat zprávu o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory a předat výsledek zpracování penzijní společnosti v elektronické podobě do dvacátého dne kalendářního měsíce, ve kterém penzijní společnost tuto zprávu podala.

(7) Penzijní společnost je povinna vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní podporu ve výši podle výsledku zpracování zprávy o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory do konce kalendářního měsíce, ve kterém jí ministerstvo předalo výsledek zpracovaní zprávy. Penzijní společnost je povinna podat zprávu o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory tak, aby vrátila státní příspěvek a převedenou státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 2 nebo 3.“.

 

13.

V § 20 odst. 2 se slovo „přiznání“ nahrazuje slovem „pobírání“.

 

14.

V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak.“.

 

15.

V § 23 odst. 1 se slova „do 3“ nahrazují slovy „nejpozději do 7“.

 

16.

V § 23 odst. 4 se za větu první vkládá věta „V případě, že předložená pojistná smlouva nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 2 nebo 3, je penzijní společnost povinna tuto skutečnost oznámit účastníkovi do 5 pracovních dnů ode dne jejího předložení.“.

 

17.

V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Penzijní společnost je povinna společně s uhrazením jednorázového pojistného podle odstavce 4 předat pojišťovně informaci o souhrnné výši příspěvků účastníka a státního příspěvku.“.

 

18.

V § 24 odst. 1 písm. b) se za číslo „19“ vkládají slova „písm. a) až c), e) nebo f)“.

 

19.

V § 25 odst. 1 písm. c) se za číslo „19“ vkládají slova „písm. a) až c), e) nebo f)“.

 

20.

V § 35 odst. 2 se slova „ , a to alespoň návrh změn plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů“ zrušují.

 

21.

V § 35 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) K žádosti o registraci další činnosti podle odstavce 1 písm. a) nebo c) penzijní společnost

a)

přiloží žádost o registraci podle jiného právního předpisu7) nebo žádost o akreditaci podle § 86 odst. 1, nebo

b)

doloží, že byla provedena registrace podle jiného právního předpisu7) nebo udělena akreditace podle § 86 odst. 2.

(7) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle odstavce 1 podané před vydáním rozhodnutí o povolení k činnosti penzijní společnosti nejdříve společně s rozhodnutím o povolení k činnosti penzijní společnosti. Při posuzování předpokladů pro registraci další činnosti vychází z podkladů pro rozhodnutí o povolení k činnosti penzijní společnosti.“.

 

22.

V § 38 odst. 1 se za slovo „udržuje“ vkládá slovo „vlastní“.

 

23.

V § 38 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Kapitál“ nahrazuje slovy „Vlastní kapitál“.

 

24.

V § 38 odst. 2 písm. c) se za slovo „doplňkového“ vkládá slovo „vlastního“ a slova „vracení příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ se nahrazují slovy „převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

 

25.

V § 51 odst. 6 se za slovo „účastnických“ vkládají slova „a důchodových“.

 

26.

V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene a) slovo „a“ zrušuje, na konci textu písmene b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

dokumenty a záznamy uvedené v písmenech a) a b), pokud jejím jménem jednal vázaný zástupce penzijní společnosti.“.

 

27.

V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti“.

 

28.

V § 60 odstavec 4 zní:

(4) Výše úplaty podle odstavce 1 písm. b) je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.“.

 

29.

V § 60 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Průměrná hodnota penzijní jednotky účastnického fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek účastnického fondu za každý den příslušného období.

(7) Pro účely stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování rozumí zejména podíl na celkové výši nákladů hrazených z majetku fondu kolektivního investování, který odpovídá investici v tomto fondu kolektivního investování.“.

 

30.

V § 61 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

31.

V § 61 odst. 5 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

 

32.

V § 62 odst. 3 se slovo „odstavce“ nahrazuje slovy „§ 61 odst.“.

 

33.

V § 62 odstavec 4 zní:

(4) Je-li změna strategie spoření provedena pouze jednou za kalendářní rok, je bezplatná.“.

 

34.

V § 88 odst. 1 se slova „příspěvkům účastníků, státním příspěvkům a příspěvkům zaměstnavatelů před jejich přidělením účastnickým fondům“ nahrazují slovy „peněžním prostředkům na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

 

35.

V § 89 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

eviduje pohyb veškerého majetku v účastnickém fondu, peněžních prostředků účastnického fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku,“.

 

36.

V § 89 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 2 a 3“ zrušují.

 

37.

V § 90 písm. a) se slova „příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ nahrazují slovy „a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

 

38.

V § 90 písm. g) se slova „příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ nahrazují slovy „na účtu pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

 

39.

V § 93 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

majetkem pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investování účastnického fondu aktiva.“.

 

40.

V § 100 odst. 2 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a jím vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

 

41.

V § 103 odst. 1 a 5 se slovo „eminentem“ nahrazuje slovem „emitentem“.

 

42.

V § 108 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; tím nejsou dotčeny § 100 až 102“.

 

43.

V § 119 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

44.

V § 121 odst. 2 písmena d) až j) znějí:

d)

hodnotu prostředků účastníka převedených z účastnických fondů jiné penzijní společnosti a datum jejich přijetí na účet u depozitáře,

e)

hodnotu prostředků účastníka převedených z transformovaného fondu a datum jejich převodu,

f)

hodnotu prostředků účastníka, za které ještě nebyly připsány penzijní jednotky,

g)

hodnotu prostředků účastníka, které jsou určeny k převedení k jiné penzijní společnosti podle § 27,

h)

hodnotu prostředků účastníka, které ještě nebyly vyplaceny v podobě dávky nebo splátky dávky podle § 19,

i)

hodnotu prostředků účastníka, které byly vyplaceny v podobě dávky nebo splátky dávky podle § 19, a datum jejich vyplacení a

j)

hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny k jiné penzijní společnosti podle § 27, a datum jejich převodu.“.

 

45.

V § 122 odst. 1 se slovo „nejmenší“ zrušuje.

 

46.

V § 124 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

47.

V § 124 odst. 1 se slova „na peněžní podúčet“ nahrazují slovy „účastníka na účet účastnického fondu“.

 

48.

V § 125 odst. 2 písm. d) se za slovo „fondu“ vkládají slova „a transformovaného fondu“.

 

49.

V § 125 odst. 2 písm. g) se za slovo „procentech“ vkládají slova „a její hodnotu v rozdělení na úplatu za obhospodařování majetku a úplatu za zhodnocení majetku“.

 

50.

V § 130 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu spotřebitele.“.

 

51.

V § 130 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to alespoň obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby“.

 

52.

V § 134 odst. 1 se za slovo „obsahující“ vkládají slova „stručné základní charakteristiky systému doplňkového penzijního spoření a“.

 

53.

V § 135 odst. 2 se slovo „bezúplatně“ zrušuje.

 

54.

V § 138 se slovo „zveřejněná“ nahrazuje slovem „uveřejněná“.

 

55.

V § 141 odst. 2 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

 

56.

V § 151 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Česká národní banka může penzijní společnosti rozhodnutím zrušit registraci další činnosti, jestliže došlo ke změně skutečností, na jejichž základě byla registrace provedena.“.

 

57.

V § 154 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

 

58.

V § 154 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

který nesplňuje odbornou způsobilost.“.

 

59.

V § 154 odst. 3 se za slovo „zprostředkovatele“ doplňují slova „nebo obchodníka s cennými papíry“.

 

60.

V § 154 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Pro zrušení registrace činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými papíry nebo odnětí povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.“.

 

61.

V § 155 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zavádějící“.

 

62.

V § 155 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku akreditované osoby nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek akreditované osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.“.

 

63.

V § 155 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Česká národní banka může akreditované osobě odejmout akreditaci také v případě, že

a)

akreditovaná osoba nezahájí svoji činnost do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí byla udělena akreditace, nebo

b)

akreditovaná osoba nevykonává činnost déle než 6 měsíců.“.

 

64.

V § 159 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

65.

V § 160 odst. 1 písm. g) se slovo „vrácení“ nahrazuje slovem „vracení“.

 

66.

V § 163 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

 

67.

V § 163 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

 

68.

V § 163 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

nesplní některou z povinností podle § 86 nebo 87,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

 

69.

V § 163 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.

 

70.

V § 163 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „zprostředkovatel“ doplňují slova „nebo obchodník s cennými papíry“.

 

71.

V § 165 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , účastník penzijního připojištění a účastník důchodového spoření“.

 

72.

V § 184 odstavec 4 zní:

(4) Žádost o poskytnutí dávek z penzijního připojištění podaná v období 1 měsíce před rozhodným dnem se považuje za podanou v rozhodný den.“.

 

73.

V § 187 odst. 5 se slovo „odstavců“ nahrazuje slovem „odstavce“, slova „a 4“ se zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Pro účely odstavce 4 vychází penzijní společnost z účetní závěrky transformovaného fondu ověřené auditorem.“.

 

74.

V § 191 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Do transformovaného fondu nemohou na základě uzavření smlouvy o penzijním připojištění podle zákona o penzijním připojištění vstupovat noví účastníci, s výjimkou převodu prostředků účastníka

a)

ze zrušeného penzijního fondu,

b)

ze zanikajícího transformovaného fondu jiné penzijní společnosti a

c)

z transformovaného fondu, který se slučuje s jiným transformovaným fondem.

(2) Převody prostředků podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou bezplatné. Na převod prostředků podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje ustanovení § 24 odst. 4 zákona o penzijním připojištění, pokud je žádost o převod prostředků podána do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení transformovaných fondů podle § 195 odst. 4.

(3) Převést prostředky účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze na základě uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností, která tento transformovaný fond obhospodařuje, a to bezplatně. Do spořící doby se přitom započítá i dosažená pojištěná doba podle zákona o penzijním připojištění. Převést prostředky účastníka mezi transformovanými fondy lze pouze v případě, že účastník uzavřel smlouvu o penzijním připojištění u obou penzijních společností, které provozují penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, již před vznikem transformovaného fondu; tím není dotčen odstavec 1.“.

 

75.

V § 191 odst. 6 se slova „ , a to poprvé pro poskytnutí státního příspěvku účastníkovi v transformovaném fondu na základě čtvrtletní žádosti podané ministerstvu po nabytí účinnosti tohoto zákona“ zrušují a slova „bezprostředně následující po dni nabytí účinnosti tohoto zákona“ se nahrazují slovy „ , ve kterém nabude účinnosti tento zákon,“.

 

76.

V § 193 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Na změny penzijního plánu se vztahuje zákon o penzijním připojištění.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

77.

V § 193 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Při výkonu dohledu nad dodržováním povinností, stanovených v zákoně o penzijním připojištění, jejichž dodržování tento zákon ukládá penzijní společnosti, postupuje Česká národní banka podle ustanovení zákona o penzijním připojištění upravujících výkon dohledu a správní delikty.“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5-6)

Čl. V

zrušen

Čl. VI

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 175v odst. 2 písm. e), § 279 odst. 2 písm. d), § 337c odst. 1 písm. e) a v § 338ze odst. 1 písm. g) se slova „a poplatků“ nahrazují slovy „ , poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“.

 

2.

V § 277 odst. 1 se za slovo „požitků,“ vkládají slova „pojistné na důchodové spoření,“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (čl. 8)

Čl. VIII

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za slovo „daně,“ vkládají slova „pojistné na důchodové spoření,“.

Čl. IX

Za § 11b zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se vkládá nový § 11c, který zní:

§ 11c

 

(1) Správce Centrálního registru smluv poskytuje orgánům sociálního zabezpečení údaje z tohoto registru v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti.

(2) Údaje podle odstavce 1 se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 11-12)

Čl. XI

zrušen

Čl. XII

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 5 se za slovo „částky“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

 

2.

V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 2 se za slova „částky pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření, pojistného na“.

 

3.

V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „pojistné na sociální“ nahrazují slovy „pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální“.

 

4.

V § 38j odst. 10 se za slovo „uhrazené“ vkládají slova „na důchodové spoření,“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se za slova „odpočtu pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření, pojistného na“.

 

2.

V § 5 odst. 8 písm. a) se za slova „odpočtu pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření, pojistného na“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody (čl. 15)

Čl. XV

V § 33 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova „pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření,“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí (čl. 16)

Čl. XVI

V § 46 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., se za slovo „příjmů,“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách (čl. 17)

Čl. XVII

V § 60 odst. 2 písm. d) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se za slovo „poplatky“ vkládají slova „a jiná obdobná peněžitá plnění“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (čl. 18)

Čl. XVIII

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 2 se za slova „funkčních požitků“ vkládají slova „a pojistného na důchodové spoření“ a slova „zvláštních právních předpisů13)“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího daně z příjmů a plátce pojistného podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

Čl. XIX

V § 130 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., písmeno a) zní:

a) daň z příjmů fyzických osob nebo pojistné na důchodové spoření,“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí (čl. 20)

Čl. XX

V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se za slovo „platby“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o životním a existenčním minimu (čl. 21)

Čl. XXI

V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se za slova „z příjmů a“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (čl. 22)

Čl. XXII

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se za slova „z příjmů a“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna insolvenčního zákona (čl. 23)

Čl. XXIII

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 168 odst. 2 písm. e) se slovo „ , cla“ nahrazuje slovy „a jiná obdobná peněžitá plnění“.

 

2.

V § 170 písm. d) se slovo „ , cla“ nahrazuje slovy „a jiných obdobných peněžitých plnění“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákoníku práce (čl. 24)

Čl. XXIV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 147 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo pojistné na důchodové spoření“.

 

2.

V § 356 odst. 3 se za slovo „odečtením“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (čl. 25)

Čl. XXV

V § 13 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) smlouvy o důchodovém spoření a pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle právního předpisu upravujícího důchodové spoření,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna trestního zákoníku (čl. 26)

Čl. XXVI

V § 241 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., odstavec 1 zní:

(1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví (čl. 27)

Čl. XXVII

V § 128 odst. 1 písm. d) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se slova „pro výkon správy daní“ nahrazují slovy „ , poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro výkon jejich správy“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (čl. 28)

Čl. XXVIII

V čl. IX zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, se body 2 a 3 zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, se mění takto:

1.

V čl. III se body 2, 7 až 9, 37 a 56 zrušují.

 

2.

V čl. IV se bod 1 zrušuje.

 

3.

Na konci textu čl. XCV se doplňují slova „ , a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, čl. III bodů 10, 17, 21 až 26, 48 až 50, 54 a 55, čl. IV bodu 2 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 30)

Čl. XXX

Účinnost zákona č. 399/2012 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. ledna 2013. Výjimkou jsou ustanovení částí první, druhé a dvacáté šesté, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012. Vzhledem ke komplikovanému legislativnímu procesu byl zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 27.11.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60, aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme všechna ustanovení, která měla nabýt učinnosti dne 1. listopadu 2012, za účinná patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 12. 12. 2012.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou částí první, druhé a dvacáté šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Němcová v. r.

Nečas v. r.