Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

407/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

Ustanovení části šestnácté nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ustanovení části sedmnácté nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

407

 

ZÁKON

ze dne 25. října 2012,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

 

2.

V § 3 písm. g), § 13 odst. 5, 6, 9, 12, 13, 15, 19, 20 a 24, § 15 odst. 13 a 14, § 20 odst. 5, 6, 8, 13, 15 až 17, § 20 odst. 22 písm. a) až d), § 21 odst. 1, 3, 5 a 13, § 21a odst. 3 a 4, § 22 odst. 5, 6, 8, 13, 16 a 17, § 23 odst. 4, 6 a 7, § 24 odst. 2 a 6, § 25 odst. 7, § 27 odst. 2 a 4, § 27a odst. 4, 7 a 8, § 27d odst. 2, § 27e odst. 3, § 27f odst. 2 a 3, § 28 odst. 11, § 29 odst. 2, 6 a 10, § 31 odst. 1, 3, 5 a 8, § 32 odst. 2, § 33 odst. 7 větě první, odst. 16 a 17, § 33a odst. 1, 3, 5, 10 a 11, § 36 odst. 1, 4, 8, 9, 12 a 15, § 42 odst. 2 až 5, § 42d odst. 1, § 42e odst. 1 a 2, § 43, § 50 odst. 2, 4 a 7, § 57 odst. 11, § 60a odst. 4, 6, 9, 10, 12 a 16, § 79 odst. 2 a 3, § 83 odst. 2, § 103 odst. 2, § 105 odst. 3, § 118 odst. 2, 3 a 6, § 121 odst. 2, § 122 odst. 2, 3, 5 až 7 a 9, § 134g odst. 1, § 134h odst. 1, 3 až 5, § 134i odst. 3, § 134r odst. 1, § 134s odst. 1, 3, 4 a 5 a v § 134t odst. 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

 

3.

V § 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; provozovatel daňového skladu je daňovým subjektem“.

 

4.

V § 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; oprávněný příjemce je daňovým subjektem“.

 

5.

V § 3 písm. p), § 13 odst. 18, § 13 odst. 21 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 12 písm. a) až e), § 15a odst. 9, § 21 odst. 6, 9 a 15, § 21a odst. 10, § 22 odst. 15, § 26 odst. 3 písm. a), § 27 odst. 2, § 27a odst. 1 a 2, § 27d odst. 1 a 2, § 27f odst. 1 a 2, § 29 odst. 1, § 33 odst. 4 a 13, § 33a odst. 7 až 9, § 36 odst. 12, § 42 odst. 4, § 50 odst. 6 a 7, § 60 odst. 10, § 60a odst. 10 a 15, § 66 odst. 2, § 80 odst. 2, § 88 odst. 1, 2 a 5, § 99 odst. 6 a 8, § 108 odst. 1, § 118 odst. 2, 3, 7, 12 a 15, § 121 odst. 2, § 122 odst. 1, 3, 4, 6 a 9, § 134h odst. 4, § 134i odst. 2, § 134s odst. 4 a v § 134t odst. 2 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

6.

V § 3 písm. t), § 13 odst. 2 písm. l), § 15 odst. 13, § 18 odst. 5, § 21 odst. 1 písm. a), § 21a odst. 1, § 22 odst. 1, § 23 odst. 1 a 4, § 24 odst. 2, § 29 odst. 2, § 33 odst. 4, § 37 odst. 3, § 58 odst. 1, § 60a odst. 2 písm. g), § 71 odst. 1 písm. h), § 77 odst. 1 a 2, § 79 odst. 3, § 86 odst. 4, § 90, § 97 odst. 3, § 105 odst. 2 písm. a) a v § 116a odst. 1 a 2 se slova „celním úřadem“ nahrazují slovy „správcem daně“.

 

7.

V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „56“ nahrazuje číslem „55“.

 

8.

V § 4 odst. 2 se slova „u celního úřadu“ zrušují.

 

9.

V § 4 odst. 5 písm. c) se slovo „lihovin11)“ nahrazuje slovy „lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

 

10.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

11.

V § 5 odst. 4 písmeno b) zní:

b)

adresu místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení,“.

 

12.

V § 5 odst. 5 a v § 6 odst. 3 se slova „celního úřadu o propuštění“ nahrazují slovy „o propuštění“ a slova „celního úřadu o vyměření“ se nahrazují slovy „správce daně o vyměření“.

 

13.

V § 5 odst. 6 se slova „celního úřadu“ zrušují.

 

14.

V § 5 se odstavec 8 zrušuje.

 

15.

V § 6 a 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a 10“.

 

16.

V § 12 odst. 2 se slova „u příslušného celního úřadu“ zrušují.

 

17.

V § 12 odst. 3 a v § 13 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

 

18.

V § 13 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „vydaného správcem daně, a to na základě návrhu“ a věta druhá se zrušuje.

 

19.

V § 13 odst. 2 se písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

 

20.

V § 13 odst. 4, 6, 9 až 12, 14 a 23, § 15a odst. 8, § 20 odst. 4, 6, 8 až 13, 15 a 19, § 21 odst. 4, 11 až 13 a 16, § 21a odst. 6 a 7, § 22 odst. 4, 6, 8 až 13 a 19, § 23 odst. 4 a 5, § 24 odst. 3, § 25 odst. 3, § 27a odst. 4 až 6, § 27d odst. 3, § 27f odst. 2, § 28 odst. 6, § 29 odst. 5 a 9, § 30 odst. 4, § 31 odst. 7, § 32 odst. 5, § 33a odst. 3 a 13, § 36 odst. 6 až 8, 10, 11 a 14, § 42 odst. 1 a 5, § 42a odst. 2, § 42b odst. 1, § 42c odst. 1 až 3, § 49 odst. 15, § 50 odst. 2, 4 a 5, § 59a, § 60a odst. 4, 6 až 9, 11 a 18, § 78 odst. 6 a 7, § 79 odst. 2, § 86 odst. 2, § 90a, § 97 odst. 2, § 100b, § 134h odst. 1 až 3 a 5, § 134j odst. 2, § 134s odst. 1 až 3 a 5 a v § 134u odst. 2 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

 

21.

V § 13 odst. 8, § 13 odst. 21 písm. a), § 13 odst. 24, § 15a odst. 8, § 20 odst. 7 a 15, § 20 odst. 22 písm. a), § 21 odst. 11, § 21a odst. 8 a 9, § 22 odst. 7, § 23 odst. 4, § 27 odst. 2, § 27c odst. 8, § 29 odst. 2, § 33a odst. 4, § 36 odst. 1, 15 a 16, § 59 odst. 9, § 60a odst. 5, § 71 odst. 1 písm. g), § 78 odst. 1 a 2, § 99 odst. 4, § 105 odst. 2 písm. b), § 108 odst. 1, § 111 odst. 2, § 118 odst. 5, 9 a 10, § 119 odst. 2, § 119 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 122 odst. 7, § 131 písm. h), § 134g odst. 4 a v § 134r odst. 4 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“.

 

22.

V § 13 odst. 10 a 18 se slovo „ , g)“ zrušuje.

 

23.

V § 13 odst. 12, § 20 odst. 13, § 21 odst. 13, § 22 odst. 13, § 36 odst. 8, § 60a odst. 9, § 134h odst. 3 a v § 134s odst. 3 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovy „nejblíže nadřízený správce daně“.

 

24.

V § 13 odst. 13 se slova „celnímu úřadu příslušnému pro dodavatele“ nahrazují slovy „správci daně příslušnému dodavateli“.

 

25.

V § 13 odst. 18, § 20 odst. 15, § 21 odst. 15, § 22 odst. 15, § 33a odst. 7 až 9, § 36 odst. 12, § 60a odst. 15, § 134i odst. 2 a v § 134t odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „5“.

 

26.

V § 13 odst. 21 písm. a), § 13 odst. 24, § 20 odst. 22 písm. a), § 36 odst. 15 a v § 99 odst. 4 se slovo „inventarizaci“ nahrazuje slovem „inventuru“.

 

27.

V § 13 odst. 23 písm. b), § 20 odst. 19 písm. b), § 22 odst. 19 písm. b), § 33a odst. 13 písm. b) a v § 60a odst. 18 písm. b) se slova „nevede řádně účetnictví nebo“ nahrazují slovy „porušuje závažným způsobem povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede“.

 

28.

V § 13 odst. 24 větě druhé, § 20 odst. 22 písm. a) a v § 36 odst. 15 větě druhé se slovo „inventarizace“ nahrazuje slovem „inventura“.

 

29.

V § 13 odst. 24 větě první, § 20 odst. 22 písm. b), § 36 odst. 15 větě poslední a v § 131 písm. f) se slovo „inventarizace“ nahrazuje slovem „inventury“.

 

30.

V § 13 odst. 24 se slovo „Inventarizace“ nahrazuje slovem „Inventura“.

 

31.

V § 14 odst. 9, § 15 odst. 15 a v § 15a odst. 10 se číslo „ , 56“ zrušuje.

 

32.

V § 15 odst. 12 písm. f) a g) a v § 27a odst. 2 a 3 se slova „Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu“ nahrazují slovy „správci daně vykonávajícímu působnost na území hlavního města Prahy“.

 

33.

V § 15a odst. 6 se slova „Celního úřadu pro hlavní město Prahu“ nahrazují slovy „u správce daně vykonávajícího působnost na území hlavního města Prahy“.

 

34.

V § 18 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ zrušují.

 

35.

V § 19 odst. 3 a v § 60 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Porušení této povinnosti, které se podle živnostenského zákona považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.“.

Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

 

36.

V § 20 odst. 1 se slova „ , které na návrh vydává celní úřad“ nahrazují slovy „vydaného na návrh správcem daně“.

 

37.

V § 20 odst. 2 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.

 

38.

V § 20 odst. 15 se slova „celnímu ředitelství“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

39.

V § 20 se na konci odstavce 16 doplňuje věta „Pokud dojde ke změně množství vyráběných nebo skladovaných vybraných výrobků, může správce daně stanovit v povolení další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.“.

 

40.

V § 20 odst. 19 písm. e) a v § 22 odst. 19 písm. e) se slova „ani na výzvu celního úřadu“ zrušují.

 

41.

V § 20 odst. 22 písm. a) se slova „skladu. Inventarizace“ nahrazují slovy „skladu; inventura“.

 

42.

Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které včetně nadpisů znějí:

§ 20a

Způsoby zajištění daně

 

(1) Daň lze zajistit pouze způsoby a ve výši stanovené tímto zákonem nebo způsoby podle daňového řádu ve výši stanovené rozhodnutím správce daně.

(2) V rozhodnutí o zajištění daně způsobem podle daňového řádu správce daně zohlední výši případného zajištění daně podle tohoto zákona tak, aby celková výše zajištění byla přiměřená.

 

§ 20b

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady

na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

 

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.“.

 

43.

V § 21 odst. 1 písm. b) se slovo „zárukou“ nahrazuje slovy „bankovní zárukou“.

 

44.

V § 21 odst. 11 se slova „doručena, pokud byla daň zajištěna složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně, správce daně rozdíl na zajištění daně vrátí provozovateli daňového skladu“ nahrazují slovy „postoupena. Vznikne-li tak vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti“.

 

45.

V § 21 odst. 12 se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

 

46.

V § 21 se odstavec 17 zrušuje.

 

47.

V § 21a odst. 10 se slova „celní správy“ nahrazují slovy „Celní správy České republiky“.

 

48.

V § 22 odst. 2 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

49.

V § 22 se na konci odstavce 16 doplňuje věta „Pokud skutečný objem vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného osvobození od daně přesáhne předpokládaný roční objem vybraných výrobků podle odstavce 2 písm. b), může správce daně stanovit v povolení další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.“.

 

50.

V § 22 odst. 22 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „správce daně“.

 

51.

V § 22 odst. 22 písm. a) a b) se slova „celní úřad“ zrušují.

 

52.

V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „příslušným správcem daně“ nahrazují slovy „správcem daně jiného členského státu“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „ ; pokud není možno uvést v návrhu údaje o registraci k dani dodavatele v jiném členském státě, uvede navrhovatel evidenční číslo dodavatele z jiného členského státu“.

 

53.

V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno d), které zní:

d)

adresu místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení vybraných výrobků.“.

 

54.

V § 23 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

55.

V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány do místa přímého dodání, je provozovatel přijímajícího daňového skladu povinen poskytnout správci daně seznam míst přímého dodání. Místo přímého dodání je provozovatel přijímajícího daňového skladu povinen oznámit správci daně nejpozději 3 dny před zahájením dopravování vybraných výrobků.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

56.

V § 24 odst. 6 a v § 25 odst. 5 se slovo „výstupním“ zrušuje.

 

57.

V § 25 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány do místa přímého dodání, je provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků povinen poskytnout správci daně seznam míst přímého dodání. Místo přímého dodání je provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků povinen oznámit správci daně nejpozději 3 dny před zahájením dopravování vybraných výrobků.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

58.

V § 25 odst. 4 větě poslední se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

59.

V § 25 odst. 7 se za slova „oprávněný příjemce“ vkládají slova „pro opakované přijímání vybraných výrobků“.

 

60.

V § 25 odst. 8 se slovo „potvrdí“ nahrazuje slovy „je potvrzena“.

 

61.

V § 26 odst. 4 a 5 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovem „Orgán“.

 

62.

V § 26 odst. 4 a v § 27c odst. 1 písm. c) se slova „2 nebo 3“ nahrazují slovy „3 nebo 4“ a slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 4“.

 

63.

V § 26 odst. 4, § 27 odst. 1 a v § 27 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „celní úřad“ nahrazují slovem „orgán“.

 

64.

V § 26 odst. 4 se slova „§ 41 odst.“ nahrazují slovem „odstavce“.

 

65.

V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Orgán uvedený v odstavci 3 může nařídit před zahájením dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nebo osvobozených od daně označení těchto výrobků.“.

 

66.

V § 27 odst. 1 a 2 a v § 27a odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

 

67.

V § 27 odst. 4 se slovo „odešle“ nahrazuje slovem „předá“ a slova „ , je-li tento celní úřad odlišný od celního úřadu, který elektronický průvodní doklad obdržel“ se zrušují.

 

68.

V § 27 odst. 5 se slova „na vyžádání celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství oprávněnému podle § 41“ nahrazují slovy „správci daně, který si jej vyžádal“.

 

69.

V § 27 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

70.

V § 27c odst. 1 písm. b) se slova „celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 písm. a) nebo b) a předloží tomuto celnímu úřadu kopii“ nahrazují slovy „orgán uvedený v § 26 odst. 3 a předloží mu kopii“.

 

71.

V § 27c odst. 2 se slova „celního úřadu uvedeného v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „orgánu uvedeného v § 26 odst. 3“.

 

72.

V § 27c odst. 3 se slova „celnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „orgánu uvedenému v § 26 odst. 3“.

 

73.

V § 27c odst. 4 se slova „Celní úřad uvedený v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „Orgán uvedený v § 26 odst. 3“ a slova „celní úřad uvedený v odstavci 1 písm. b)“ se nahrazují slovy „orgán uvedený v § 26 odst. 3“.

 

74.

V § 27c odst. 7 se slova „sdělí celnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „elektronicky sdělí orgánu uvedenému v § 26 odst. 3“ a slova „ , a to pomocí datové zprávy nebo použitím přenosových technik podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní28b)“ včetně poznámky pod čarou č. 28b se zrušují.

 

75.

V § 28 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „11“ a slova „celní úřad“ se nahrazují slovy „orgán uvedený v § 26 odst. 3“.

 

76.

V § 28 odst. 7 závěrečné části ustanovení a v § 28 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slova „celní úřad místně příslušný“ nahrazují slovy „správce daně místně příslušného“.

 

77.

V § 28 odst. 9 se slova „uvědoměn celním úřadem“ nahrazují slovy „uvědoměn správcem daně“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

 

78.

V § 33 odst. 7 větě druhé se slova „tento souhlas udělen, celní úřad“ nahrazují slovy „souhlas udělen, tento správce daně“ a slova „celního úřadu místně příslušného daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků“ se nahrazují slovy „tohoto správce daně“.

 

79.

V § 33 odst. 8 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků“.

 

80.

V § 33 odst. 10 a 12 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků“.

 

81.

V § 33a odst. 2 písm. c) se slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní“ zrušují.

 

82.

V § 36 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Takto dodané vybrané výrobky se považují za umístěné v režimu podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.“.

 

83.

V § 36 odst. 5 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

84.

§ 41 včetně nadpisu zní:

§ 41

Pravomoci správce daně

 

(1) Správce daně může nařídit daňovému subjektu provedení inventury ve lhůtě stanovené správcem daně. O výsledku inventury informuje daňový subjekt správce daně následující pracovní den po jejím skončení.

(2) Úřední osoby mohou na základě předchozího oznámení za účelem výkonu správy daně být nepřetržitě přítomny v prostorách daňového subjektu, které jsou určeny pro účely podnikání.

(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam daňových subjektů. Tento seznam obsahuje tyto údaje:

a)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo daňového subjektu, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, a daňové identifikační číslo daňového subjektu, je-li fyzickou osobou,

b)

správce daně příslušného daňovému subjektu,

c)

vybrané výrobky, které daňový subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,

d)

datum vydání povolení k činnosti.“.

 

85.

V § 42 odst. 3 se slovo „které“ nahrazuje slovem „který“.

 

86.

V § 44 písmeno c) zní:

c)

při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 pro

1.

pohon motorů,

2.

výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“), nebo

3.

výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2,“.

 

87.

V § 44 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Plátcem není osoba, která nakládá s minerálními oleji výhradně podle § 58b.“.

 

88.

V § 45 odst. 9 větě třetí se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

 

89.

V § 45 odst. 12 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nebo pokud tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 54 odst. 3“.

 

90.

V § 46 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká v případech podle § 58b.“.

 

91.

V § 49 odstavec 1 zní:

(1) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 používané pro jiné účely, než je pohon motorů nebo výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny

a)

ostatní benziny,

b)

minerální oleje používané k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech.“.

 

92.

V § 49 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5 a dosavadní odstavce 10 až 20 se označují jako odstavce 6 až 16.

 

93.

V § 49 odst. 8 se za slova „písm. b)“ vkládají slova „nebo § 45 odst. 2 písm. j)“.

 

94.

V § 50 odst. 1 písm. e) se slova „a 3“ zrušují.

 

95.

V § 50 odst. 2 se slova „10 a 12“ nahrazují slovy „6 a 8“ a slova „a 3“ se zrušují.

 

96.

V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud je místem určení čerpací stanice, musí být v dokladu o dopravě podle § 5 odst. 4 uvedeno její evidenční číslo, bylo-li Ministerstvem průmyslu a obchodu přiděleno.“.

 

97.

V § 52 odst. 1 se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.

 

98.

V § 53 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“, číslo „14“ se nahrazuje číslem „10“ a číslo „20“ se nahrazuje číslem „16“.

 

99.

V § 53 odst. 4 se slova „3, 6, 10, 12, 17 až 19“ nahrazují slovy „5, 6, 8, 13 až 15“.

 

100.

V § 53 odst. 9 se slova „tj. právnická nebo fyzická osoba, která“ nahrazují slovem „který“.

 

101.

V § 53 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) Konečný spotřebitel, který plní minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 13 až 15 na čerpacích stanicích10a) do běžné nádrže motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2), přijímá tyto minerální oleje bez zvláštního povolení.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

 

102.

§ 55 včetně nadpisu zní:

§ 55

Vracení daně z minerálnch olejů osobám

užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech

 

(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě, která nakoupila za cenu včetně daně, vyrobila pro vlastní spotřebu nebo přijala v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2, 3 nebo 6 a prokazatelně tyto minerální oleje použila k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech; to se nevztahuje na osobu, které byla vrácena daň podle § 15, 15a, 56 nebo 56a.

(2) U minerálních olejů podle odstavce 1, které jsou předmětem značkování a barvení vybraných minerálních olejů, vzniká nárok na vrácení daně pouze tehdy, pokud tyto minerální oleje byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části čtvrté. U minerálních olejů podle odstavce 1, které jsou předmětem značkování některých dalších minerálních olejů, vzniká nárok na vrácení daně pouze tehdy, pokud tyto minerální oleje byly prokazatelně označkovány podle části páté.

(3) Osoba, které vzniká nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(4) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby minerálních olejů v mineralogických postupech nebo metalurgických procesech.

(5) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny minerálních olejů nebo která odpovídá výši daně připadající na minerální oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně.

(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě. Při uplatnění nároku na vrácení daně je osoba povinna prokázat, že minerální oleje, které byly použity podle odstavce 1, již nelze dále použít pro pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí podle § 45 odst. 2. V případě, kdy osoba použije k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které sama vyrobila nebo obarvila a označkovala v daňovém skladu, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.

(7) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající fyzickou osobou,

b)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou,

c)

množství minerálních olejů v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

d)

sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů do volného daňového oběhu,

e)

výše spotřební daně celkem,

f)

datum vystavení dokladu o prodeji,

g)

číslo dokladu o prodeji.

(8) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,

b)

množství minerálních olejů v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

c)

sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů do volného daňového oběhu,

d)

výše spotřební daně celkem,

e)

datum vystavení interního dokladu,

f)

číslo interního dokladu.

(9) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

(10) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání podáno, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.“.

 

103.

V § 56 odst. 1 se slova „jsou barveny a značkovány podle části čtvrté, a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla“ nahrazují slovy „byly jimi prokazatelně použity pro výrobu tepla a které byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části čtvrté, pokud jsou předmětem značkování a barvení vybraných minerálních olejů“ a slova „nebo 15a“ se nahrazují slovy „ , 15a nebo 55“.

 

104.

V § 56 odst. 2 větě druhé se slova „Toto ustanovení“ nahrazují slovem „To“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Nárok na vrácení daně nevzniká osobám, kterým byla vrácena daň podle § 55.“.

 

105.

V § 56a odst. 5 větě první se slova „vedenou poplatníkem“ zrušují a za větu první se vkládá věta „Při uplatnění nároku na vrácení daně je osoba povinna prokázat, že ostatní benziny, které byly použity podle odstavce 1, již nelze dále použít pro pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí podle § 45 odst. 2.“.

 

106.

V § 57 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „poplatník“ nahrazuje slovem „se“.

 

107.

V § 57 odst. 6 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se včetně poznámek pod čarou č. 40a a 43a zrušují.

 

108.

V § 57 odst. 6 závěrečné části ustanovení se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

 

109.

V § 57 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 43 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 7 až 13.

 

110.

V § 57 odst. 7 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „9“.

 

111.

V § 57 odst. 10 se slova „9 a 10“ nahrazují slovy „8 a 9“.

 

112.

V § 57 odst. 13 se slova „9, 10 a 12“ nahrazují slovy „8, 9 a 11“.

 

113.

Za § 58a se vkládá nový § 58b, který včetně nadpisu zní:

§ 58b

Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu

 

Minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29, které jsou uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro jiné účely než pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 a které jsou prokazatelně dopravovány do jiného členského státu v jednotkovém balení o objemu do 5 litrů včetně, jsou dopravovány bez zjednodušeného průvodního dokladu.“.

 

114.

V § 59 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

 

115.

V § 59 odstavec 3 zní:

(3) V daňovém skladu mohou být společně s minerálními oleji v režimu podmíněného osvobození od daně umístěny

a)

minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1,

b)

minerální oleje, které byly uvedeny do volného daňového oběhu, umístěné v daňovém skladu za podmínek stanovených v § 19 odst. 5, nebo

c)

minerální oleje, které byly zajištěny správcem daně nebo orgánem Finanční správy České republiky nebo u kterých bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, pouze pokud s umístěním výslovně souhlasí provozovatel daňového skladu; o umístění minerálních olejů do daňového skladu orgán Finanční správy České republiky bezodkladně informuje správce daně místně příslušného daňovému skladu.“.

 

116.

V § 59 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Minerální oleje uvedené v odstavci 3 nemusí být odděleně skladovány, ale musí být odděleně evidovány.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

 

117.

V § 59 odstavec 6 zní:

(6) Při dopravě minerálních olejů produktovodem, která se uskutečňuje mezi Českou republikou a jiným členským státem, jsou průvodní doklady podle § 26 až 27f nahrazeny elektronickou evidencí provozovatele produktovodu jako samostatného daňového skladu nebo elektronickou evidencí provozovatele daňového skladu, jehož je produktovod součástí, pouze pokud s tím příslušné orgány jiného členského státu souhlasí.“.

 

118.

V § 59 odst. 9 a 11 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

 

119.

V § 60 odstavec 4 zní:

(4) Osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 jsou povinny vést evidenci podle § 40. Osoby uvedené v odstavci 1, které ve volném daňovém oběhu prodávají zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e) konečnému spotřebiteli, v evidenci neuvádí údaje o tomto konečném spotřebiteli.“.

 

120.

V § 60 odst. 9 větě druhé se za slova „dopravu zkapalněných ropných plynů“ vkládají slova „v technologicky oddělených soupravách dopravních prostředků, u nichž je zajištěno evidování množství vydaných zkapalněných ropných plynů přes ověřené stanovené měřidlo, a které neumožňují jakékoliv přečerpávání zkapalněných ropných plynů mezi jejich částmi, a“.

 

121.

V § 60 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14) Osoby, které plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, s výjimkou pevně zabudovaných nádrží motorových vozidel, jsou povinny používat schválený měřicí systém10) (dále jen „hmotnostní průtokoměr“), jehož neoddělitelnou součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů, která musí být správná, úplná, průkazná, zaručující trvalost záznamů a umožňující výpis z tohoto systému. Hmotnostní průtokoměr musí být umístěn tak, aby evidoval množství plněných zkapalněných ropných plynů, a musí být opatřen závěrami správce daně.“.

 

122.

V § 60a odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „vydaného správcem daně, a to na základě návrhu“ a věta druhá se zrušuje.

 

123.

V § 60a odst. 2 písm. e) se slovo „dodavatelů“ nahrazuje slovem „dodavatele“.

 

124.

V § 60a odst. 7 se slova „až d)“ nahrazují slovy „až e)“.

 

125.

§ 65 se zrušuje.

 

126.

V § 72 odst. 4 se slova „celního ředitelství“ nahrazují slovy „správce daně“.

 

127.

V § 73 odst. 1 se slova „celní ředitelství“ nahrazují slovy „správce daně“.

 

128.

V § 79 odst. 4 se slova „písm. d), e), g), h), l) a m)“ zrušují.

 

129.

Za § 79 se vkládá nový § 79a, který včetně nadpisu zní:

§ 79a

Oznamování prodeje lihovin

 

(1) Osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, je povinna 15 dnů před zahájením prodeje takový prodej oznámit správci daně.

(2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat tyto údaje:

a)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo právnické osoby, hodlá-li lihoviny prodávat právnická osoba,

b)

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo fyzické osoby, hodlá-li lihoviny prodávat fyzická osoba,

c)

množství a objem jednotkových balení lihovin s uvedením objemového procenta lihu, v členění podle

1.

jednotlivých druhů a skupin podle právního předpisu upravujícího potraviny a tabákové výrobky,

2.

kategorií podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin,

d)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo právnické osoby, od které byly lihoviny nakoupeny,

e)

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo fyzické osoby, od které byly lihoviny nakoupeny,

f)

označení výrobce lihovin,

g)

místo a den zahájení prodeje,

h)

důvody pro prodej lihovin.“.

 

130.

Za § 87 se vkládá nový § 87a, který včetně nadpisu zní:

§ 87a

Prokázání zdanění piva

 

V daňovém dokladu podle § 5 odst. 2 musí být uvedeno množství piva v členění podle jednotlivých sazeb spotřební daně z piva a příslušné koncentrace piva vyjádřené v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny.“.

 

131.

V § 88 odst. 4 se slova „celnímu úřadu ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem59)“ včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušují.

 

132.

V § 98a odst. 2 a v § 100a odst. 6 se slova „podávat písemné sdělení podle zvláštního právního předpisu60f)“ nahrazují slovy „sdělit tuto skutečnost správci daně“.

Poznámka pod čarou č. 60f se zrušuje.

 

133.

V § 99 odst. 8 se za slovo „oznámit“ vkládají slova „do 5 dní“.

 

134.

V § 100 odst. 2 se slova „dopravě.60a)“ nahrazují slovy „dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů.“.

Poznámka pod čarou č. 60a se zrušuje.

 

135.

V § 100 odst. 2 a v § 100a odst. 4 větě druhé se slova „celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství“ nahrazují slovy „správci daně“.

 

136.

V § 100a odst. 1 se slova „výroba60b)“ nahrazují slovy „výroba podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů“.

Poznámka pod čarou č. 60b se zrušuje.

 

137.

V § 100a odst. 4 se slova „stanovený v příslušném předpisu Evropských společenství60a)“ nahrazují slovy „o dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů“.

 

138.

V § 100a odst. 5 se slova „celní úřad místně příslušný“ nahrazují slovy „správce daně místně příslušného“.

 

139.

V § 104 odstavec 1 zní:

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

 

Procentní část

Pevná část

Minimální

cigarety

27 %

1,16 Kč/kus

celkem nejméně však

2,18 Kč/kus

doutníky, cigarillos

 

1,30 Kč/kus

 

tabák ke kouření

 

1 635,00 Kč/kg

 

 

140.

V § 107 odst. 6 se slova „Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky“ nahrazují slovy „Tabákové výrobky lze prodávat pouze“ a věty druhá a třetí se zrušují.

 

141.

V § 111a se věta poslední zrušuje.

 

142.

§ 115 včetně nadpisu zní:

§ 115

Porušení povinností při značení tabákových výrobků

 

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu.

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků,

a)

postupuje podle daňového řádu a

b)

sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

(3) Zjistí-li správce daně nebo jiný příslušný orgán neznačené tabákové výrobky, zajistí je, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.“.

Poznámka pod čarou č. 62b se zrušuje.

 

143.

V § 116 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

144.

V § 118 odst. 2 se slova „vykonává kontrolu přepravy“ nahrazují slovy „prověřuje přepravu“.

 

145.

V § 118 odst. 3 větě poslední se slovo „kontrolu“ nahrazuje slovem „prověření“.

 

146.

V § 118 odst. 6 se číslo „60“ nahrazuje číslem „75“.

 

147.

V § 118 odst. 6, § 122 odst. 2, 3 a 5 a v § 131 písm. i) se slova „Generálního ředitelství cel“ nahrazují slovy „nejblíže nadřízeného správce daně“.

 

148.

V § 119 odst. 4 písm. a) se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „pověřeného správce daně“, slova „celní úřad“ se nahrazují slovy „pověřený správce daně“ a na konci se slovo „nebo“ zrušuje.

 

149.

V § 119 odst. 4 písm. b) se slova „celním úřadem“ nahrazují slovy „pověřeným správcem daně“.

 

150.

V § 119 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

pojištěním záruky poskytnutým pojišťovnou, pokud tento způsob zajištění povolí pověřený správce daně; na pojištění záruky se přiměřeně použije § 21 odst. 2 až 6.“.

 

151.

V nadpisu § 121 se slovo „kontrola“ nahrazuje slovem „inventura“.

 

152.

§ 123 až 128 včetně nadpisů znějí:

§ 123

Žádost o snížení úhrady nebo zajištění

 

(1) Odběratel může požádat pověřeného správce daně o snížení úhrady nebo zajištění.

(2) Snížením úhrady nebo zajištění se pro účely tohoto zákona rozumí snížení úhrady hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo snížení zajištění hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru.

(3) Žádost o snížení úhrady nebo zajištění může podat odběratel, který v průběhu 2 let přede dnem podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění

a)

odebíral tabákové nálepky pravidelně a

b)

hradil hodnotu tabákových nálepek tak, že mu v případě prodlení s touto úhradou nevznikla povinnost uhradit úrok z prodlení.

(4) Odběratel odebírá tabákové nálepky pravidelně, pokud doba mezi jednotlivými odběry nepřesáhne 90 dní.

(5) Odběratel může o vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, které má bezprostředně navazovat na stávající rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, požádat nejdříve 4 a nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou bylo původní rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění vydáno; tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.

(6) V případě zamítnutí žádosti o snížení úhrady nebo zajištění lze novou žádost podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto zamítavého rozhodnutí.

 

§ 124

Podmínky pro vydání rozhodnutí

o snížení úhrady nebo zajištění

 

Pověřený správce daně rozhodne o snížení úhrady nebo zajištění, pokud odběratel

a)

v průběhu 2 let přede dnem podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění plnil řádně povinnosti odběratele a řádně značil tabákové výrobky tabákovými nálepkami způsobem stanoveným právními předpisy a

b)

splňuje podmínky, za nichž může správce daně povolit snížení zajištění daně nebo povolit upuštění od zajištění daně.

 

§ 125

Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění

 

(1) Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění se vydává na dobu 1 roku počínaje prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícím po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Pověřený správce daně rozhodne o žádosti o snížení úhrady nebo zajištění do 60 dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne do 90 dní.

(3) V případě, že rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění má bezprostředně navazovat na stávající rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, nelze toto nové rozhodnutí vydat před uplynutím lhůty pro podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění.

 

§ 126

Výše snížení úhrady nebo zajištění

 

(1) Pověřený správce daně v rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění uvede výši tohoto snížení pro jednotlivý odběr ve výši 10 % hodnoty tabákových nálepek.

(2) Pověřený správce daně v rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění uvede výši tohoto snížení pro jednotlivý odběr ve výši 20 % hodnoty tabákových nálepek, trvá-li snížení úhrady nebo zajištění nepřetržitě po dobu 9 měsíců před vydáním tohoto rozhodnutí.

(3) Pověřený správce daně v rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění uvede výši tohoto snížení pro jednotlivý odběr ve výši 40 % hodnoty tabákových nálepek, trvá-li snížení úhrady nebo zajištění nepřetržitě po dobu 21 měsíců před vydáním tohoto rozhodnutí.

(4) Snížení úhrady nebo zajištění lze použít v daném kalendářním čtvrtletí pouze na ty bezprostředně po sobě jdoucí odběry tabákových nálepek, jejichž celková hodnota nepřesáhne 50 % celkové hodnoty tabákových nálepek odebraných za bezprostředně předcházející kalendářní rok.

 

§ 127

Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění

 

Pověřený správce daně zruší rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění v případě, že

a)

je ohroženo zaplacení hodnoty tabákových nálepek, nebo

b)

odběratel po vydání tohoto rozhodnutí přestal splňovat podmínky pro

1.

podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění, nebo

2.

vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění.

 

§ 128

Povinnosti odběratele

v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění

 

(1) Odběratel je povinen oznámit pověřenému správci daně všechny skutečnosti, které mají vliv na splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, a to do 5 dní od jejího vzniku.

(2) Odběratel je do 5 dní ode dne zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění povinen

a)

uhradit hodnotu tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění uvedené v tomto rozhodnutí, nebo

b)

poskytnout zajištění hodnoty tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění uvedené v tomto rozhodnutí.

(3) Jestliže na stávající rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění nenavazuje bezprostředně nové rozhodnutí, je odběratel povinen nejpozději následující pracovní den po uplynutí doby, na kterou bylo stávající rozhodnutí vydáno,

a)

uhradit hodnotu tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění uvedené ve stávajícím rozhodnutí, nebo

b)

poskytnout zajištění hodnoty tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění uvedené ve stávajícím rozhodnutí.“.

 

153.

V § 133 odst. 5 se slova „příslušný celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně, v jehož územní působnosti bude prodej uskutečňovat“.

 

154.

§ 134 včetně nadpisu zní:

§ 134

Porušení zákazu prodeje lihovin

a tabákových výrobků

 

(1) Zjistí-li správce daně, že byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků, sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu.

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků,

a)

postupuje podle daňového řádu a

b)

sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

(3) Lihoviny a tabákové výrobky zjištěné na místě, kde je zákaz jejich prodeje, správce daně nebo jiný příslušný orgán zajistí, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.“.

 

155.

V § 134b odst. 2 písm. b) a c) a v § 134f písm. c) se číslo „12“ nahrazuje číslem „8“.

 

156.

V § 134e odst. 4 se slova „orgánu uvedeného v § 134k odst. 1“ nahrazují slovy „správce daně nebo příslušného orgánu“.

 

157.

V § 134e odst. 6 písm. a), § 134e odst. 9, § 134m odst. 2 písm. i), § 134p odst. 6 písm. a) a v § 134p odst. 9 se slova „50 kg“ nahrazují slovy „20 litrů“.

 

158.

V § 134e odst. 6 písm. b) až d) se slova „orgánům uvedeným v § 134k odst. 1“ nahrazují slovy „správci daně nebo příslušnému orgánu“.

 

159.

V § 134e odst. 8 písmeno b) zní:

b) mít v evidenci prohlášení kupujícího, s výjimkou prodeje minerálních olejů nepodnikající fyzické osobě v jednotkovém balení do 20 litrů, o tom, že

1.

splňuje podmínky podle odstavce 10,

2.

značkování a barvení těchto olejů je na závadu jejich použití a

3.

tyto minerální oleje nebudou použity pro jiné účely, než pro které nesmějí být značkovány a barveny,“.

 

160.

V § 134e odst. 8 písm. c) a v § 134p odst. 8 písm. c) se slova „pro účely kontroly“ zrušují.

 

161.

V § 134e se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:

(10) Odběratelem minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 2 písm. f) může být pouze osoba, která

a)

je vybavená prokazatelně některou z technologií, pro niž je značkování nebo barvení minerálních olejů na závadu jejich použití, nebo

b)

tyto minerální oleje prodává nebo dodává osobě uvedené v písmeni a).

(11) Seznam technologií podle odstavce 10 stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 12.

 

162.

V § 134f písmeno e) zní:

e)

nabízet k prodeji nebo používat minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a f) pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.“.

 

163.

V § 134g odst. 4 a v § 134r odst. 4 se slova „potřebné pro kontrolu“ nahrazují slovy „týkající se“.

 

164.

§ 134k včetně nadpisu zní:

§ 134k

Porušení povinností při značkování a barvení

vybraných minerálních olejů

 

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů, sdělí tuto skutečnost bezodkladně České obchodní inspekci.

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů,

a)

postupuje podle daňového řádu a

b)

sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně.“.

 

165.

V § 134m odst. 2 písm. h) se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „písm. b) až e)“.

 

166.

V § 134m odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i)

minerální oleje uvedené v odstavci 1 písm. a) a f) až h), u nichž je značkování na závadu jejich použití,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

 

167.

V § 134m odst. 3 se za slova „písm. h)“ vkládají slova „a i)“.

 

168.

V § 134p odst. 4 se slova „orgánu uvedeného v § 134v odst. 1“ nahrazují slovy „správce daně nebo příslušného orgánu“.

 

169.

V § 134p odst. 6 písm. b) až d) se slova „orgánům uvedeným v § 134v odst. 1“ nahrazují slovy „správci daně nebo příslušnému orgánu“.

 

170.

V § 134p odst. 8 úvodní části ustanovení se slovo „h)“ nahrazuje slovem „i)“.

 

171.

V § 134p odst. 8 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že splňuje podmínky podle odstavce 10; to se nevztahuje na nákup a prodej minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 2 písm. i),“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

172.

V § 134p odst. 9 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „i)“.

 

173.

V § 134p se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 12, které znějí:

(10) Odběratelem minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 2 písm. h) může být pouze osoba, která

a)

je vybavena prokazatelně některou z technologií, pro niž je značkování minerálních olejů na závadu jejich použití, nebo

b)

tyto minerální oleje prodává nebo dodává osobě uvedené v písmeni a).

(11) Seznam technologií podle odstavce 10 stanoví prováděcí právní předpis.

(12) Osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) jsou povinny na žádost prodávajícího vystavit prohlášení podle odstavce 8 písm. c), a to přede dnem vydání těchto olejů. To se nevztahuje na podnikající fyzické osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém balení do 20 litrů.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 13.

 

174.

V § 134q písm. e) se slovo „i)“ nahrazuje slovem „j)“.

 

175.

V § 134q se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

nabízet k prodeji nebo používat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) a i) pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány.“.

 

176.

§ 134v včetně nadpisu zní:

§ 134v

Porušení povinností při značkování

některých dalších minerálních olejů

 

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značkování některých dalších minerálních olejů, sdělí tuto skutečnost bezodkladně České obchodní inspekci.

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů,

a)

postupuje podle daňového řádu a

b)

sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně.“.

 

177.

Část šestá zní:

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

Hlava I

Přestupky

 

Díl 1

Přestupky na úseku správy daně z minerálních olejů

 

§ 135

Přestupky proti skladování

zkapalněných ropných plynů

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu

a)

skladuje společně ve stejném zásobníku,

b)

skladuje odděleně v zásobnících, které

1.

nejsou technologicky odděleny, nebo

2.

jsou vzájemně propojeny,

c)

odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo

d)

odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 135a

Přestupky proti nakládání

se zkapalněnými ropnými plyny

 

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(2) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 10 tun za jeden kalendářní rok, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,

b)

v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně, nebo

c)

zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.

(4) Fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí přestupku tím, že

a)

nepoužívá hmotnostní průtokoměr,

b)

používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo

c)

používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 2

Přestupky na úseku správy daně z piva

 

§ 135b

Přestupky proti oznamovací povinnosti osoby

vyrábějící pivo pro vlastní spotřebu

 

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí pivo podle § 80 odst. 1, dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně

a)

datum zahájení výroby,

b)

místo výroby, nebo

c)

předpokládané množství vyrobeného piva za kalendářní rok.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

Díl 3

Přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků

 

§ 135c

Přestupek proti jednotkovému balení

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 135d

Přestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší

než cenu pro konečného spotřebitele

 

(1) Fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 135e

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 4

 

Přestupky na úseku omezení prodeje lihovin

a tabákových výrobků

 

§ 135f

Přestupky proti zákazu prodeje lihovin

a tabákových výrobků

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 135g

Přestupky proti oznamovací povinnosti

při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích

 

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí přestupku tím, že

a)

o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo

b)

písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o

1.

osobě, která lihoviny prodává,

2.

časovém vymezení prodeje lihovin,

3.

druhu prodávaných lihovin, nebo

4.

množství prodávaných lihovin.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 5

 

Přestupky na úseku značkování a barvení

vybraných minerálních olejů

 

§ 135h

Přestupky proti zákazu při značkování a barvení vybraných minerálních olejů

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou

a)

značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením k barvení těchto olejů,

b)

neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,

c)

značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)

značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 6

 

Přestupky na úseku značkování

některých dalších minerálních olejů

 

§ 135i

Přestupky proti zákazu při značkování

některých dalších minerálních olejů

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou

a)

značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,

b)

neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,

c)

značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)

značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. c) až j), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) a i) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Hlava II

Správní delikty právnických

a podnikajících fyzických osob

 

Díl 1

Správní delikty na úseku správy spotřebních daní

 

§ 135j

Správní delikt proti umístění

přijatého vybraného výrobku

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno ve zvláštním povolení.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135k

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při změně údajů uvedených ve zvláštním povolení

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání zvláštního povolení a které správce daně v tomto povolení uvedl.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

§ 135l

Správní delikt proti podmíněnému osvobození

od daně

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu podmíněného osvobození od daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 135m

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při změně údajů nebo skutečností v povoleních

nebo rozhodnutích

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí prostřednictvím správce daně místně příslušného daňovému skladu změnu skutečností a údajů uvedených v povolení k provozování daňového skladu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně každou změnu údajů uvedených v povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu skutečností, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo rozhodnutí o upuštění od jeho poskytnutí.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 135n

Správní delikty proti zajištění daně

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost

a)

průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo

b)

předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 135o

Správní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí správního deliktu tím, že

a)

ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků, nebo

b)

v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.

 

§ 135p

Správní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě

a)

neoznámí správci daně jejich množství, nebo

b)

neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 135q

Správní delikty proti odesílání vybraných výrobků do jiného členského státu pro účely podnikání

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a dopravovaných do jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že

a)

písemně neuvědomí správce daně o zahájení dopravy vybraných výrobků před jejím zahájením, nebo

b)

v písemném oznámení neuvede datum zahájení dopravy.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.

 

§ 135r

Správní delikty proti zasílání vybraných výrobků

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu

a)

neoznámí místně příslušnému správci daně zákonem požadované údaje, nebo

b)

neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

§ 135s

Správní delikty proti oznamovací povinnosti

při změně údajů uvedených v povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně každou změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků a které správce daně v tomto povolení uvedl, a to o osobě

a)

odesílající vybrané výrobky, nebo

b)

daňového zástupce.

(2) Osoba, která vypověděla plnou moc k zastupování, se dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí tuto skutečnost správci daně.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

§ 135t

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při změně údajů uvedených v povolení k prodeji

za ceny bez daně

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k prodeji za ceny bez daně dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu skutečností nebo údajů uvedených v návrhu na toto povolení.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

Díl 2

Správní delikty na úseku správy daně

z minerálních olejů

 

Oddíl 1

Správní delikty proti nákupu, prodeji a dopravě

zkapalněných ropných plynů uvedených

do volného daňového oběhu

 

§ 135u

Správní delikty proti skladování

zkapalněných ropných plynů

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu

a)

skladuje společně ve stejném zásobníku,

b)

skladuje odděleně v zásobnících, které

1.

nejsou technologicky odděleny, nebo

2.

jsou vzájemně propojeny,

c)

odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo

d)

odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.

 

§ 135v

Správní delikty proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území

České republiky

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí správního deliktu tím, že při dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně dopustí správního deliktu tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů, které jsou osvobozeny od daně, dopustí správního deliktu tím, že

a)

ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,

b)

navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,

c)

nedodrží správcem daně stanovenou

1.

lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo

2.

trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo

d)

v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy těchto olejů, ve stanovené lhůtě

1.

neoznámí tuto změnu správci daně, nebo

2.

nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků od daně.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo

b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3.

 

Správní delikty proti nakládání

se zkapalněnými ropnými plyny

 

§ 135w

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí správního deliktu tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 10 tun za jeden kalendářní rok, dopustí správního deliktu tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)

a)

vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu, nebo

b)

při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu podmíněného osvobození od daně.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.

 

§ 135x

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) s rozdílnou sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě, nebo

b)

zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí správního deliktu tím, že

a)

nepoužívá hmotnostní průtokoměr,

b)

používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo

c)

používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.

 

§ 135y

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při změně údajů uvedených v povolení k nákupu

zkapalněných ropných plynů uvedených

do volného daňového oběhu

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání tohoto povolení a které správce daně v tomto povolení uvedl.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

Díl 3

Správní delikty na úseku správy daně z lihu

 

§ 135z

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při nákupu nebo dovozu výrobků obsahujících líh

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo doveze výrobky obsahující líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c), dopustí správního deliktu tím, že v daném kalendářním roce neoznámí správci daně první nákup nebo dovoz výrobků obsahujících tento líh.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 135za

Správní delikty proti dopravě lihu osvobozeného

od daně z lihu na daňovém území České republiky

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí správního deliktu tím, že při dopravě tohoto lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že na daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etylterciálbutyléteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo

b)

100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.

 

§ 135zb

Správní delikty proti oznamování prodeje lihovin

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, dopustí správního deliktu tím, že

a)

ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo

b)

v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 500 000 Kč.

 

Díl 4

Správní delikty na úseku správy daně z piva

 

§ 135zc

Správní delikty proti oznamovací povinnosti

při zařazení do velikostní skupiny

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako malý nezávislý pivovar dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně

a)

své zařazení do velikostní skupiny, nebo

b)

změnu svého zařazení do velikostní skupiny.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 250 000 Kč.

 

Díl 5

Správní delikty na úseku správy daně z vína

a meziproduktů

 

§ 135zd

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při přijetí tichého vína z jiného členského státu

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu, který přijme do daňového skladu tiché víno vyrobené malým výrobcem vína z jiného členského státu, dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě zákonem stanoveným způsobem neoznámí správci daně místně příslušnému přijímajícímu daňovému skladu toto přijetí.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

§ 135ze

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

malého výrobce vína

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako malý výrobce vína dopustí správního deliktu tím, že neuvědomí správce daně místně příslušného místu, kde se tiché víno vyrábí, skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá, o zahájení dopravy tichého vína do daňového skladu před jejím zahájením.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

Díl 6

Správní delikty na úseku správy daně

z tabákových výrobků

 

§ 135zf

Správní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135zg

Správní delikty proti jednotkovému balení

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu

a)

tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo

b)

jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo

b)

od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.

 

§ 135zh

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při dovozu tabákových výrobků

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.

 

§ 135zi

Správní delikty proti zákazu prodeje za cenu

jinou než cenu pro konečného spotřebitele

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí správního deliktu tím, že

a)

prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,

b)

při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného spotřebitele.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce, nebo

b)

váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí správního deliktu tím, že

a)

spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele, nebo

b)

nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2, nebo

b)

100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

 

§ 135zj

Správní delikt proti předmětu výhry v loterii

a jiné podobné hře

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že učiní tabákové výrobky předmětem výhry v loterii nebo jiné podobné hře.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.

 

§ 135zk

Správní delikty proti značení tabákovými nálepkami

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České republiky, nebo

b)

neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)

do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

 

§ 135zl

Správní delikty proti značení

a použití tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,

b)

značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České republiky než v daňovém skladu, nebo

c)

řádně nepoužije tabákovou nálepku.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 135zm

Správní delikt proti objednání, odběru

a distribuci tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 135zn

Správní delikty proti evidenci

a inventuře tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,

b)

po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,

c)

neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo

d)

ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), nebo

b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d).

 

§ 135zo

Správní delikty proti vracení tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, nebo

b)

v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135zp

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při změně podmínek uvedených v rozhodnutí

o snížení úhrady nebo zajištění

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně změnu všech skutečností, které mají vliv na splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

Díl 7

Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin

a tabákových výrobků

 

§ 135zq

Správní delikty proti zákazu prodeje lihovin

a tabákových výrobků

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135zr

Správní delikty proti oznamovací povinnosti

při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí správního deliktu tím, že

a)

o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo

b)

písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o

1.

osobě, která lihoviny prodává,

2.

časovém vymezení prodeje lihovin,

3.

druhu prodávaných lihovin, nebo

4.

množství prodávaných lihovin.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

Díl 8

Správní delikty na úseku značkování

a barvení vybraných minerálních olejů

 

Oddíl 1

Správní delikty proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů

 

§ 135zs

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi značkovací látky a barviva se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky dopustí správního deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit, dopustí správního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

§ 135zt

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo barvení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí správního deliktu tím, že

a)

vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b)

nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. f) značkovány a barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že

a)

v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b)

nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8 písm. b), nebo

c)

neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

Oddíl 2

Správní delikty proti zákazům při značkování

a barvení vybraných minerálních olejů

 

§ 135zu

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou

a)

značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením k barvení těchto olejů,

b)

neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,

c)

značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)

značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

Oddíl 3

Další správní delikty na úseku značkování

a barvení vybraných minerálních olejů

 

§ 135zv

Správní delikt proti povolení k barvení

vybraných minerálních olejů

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 bez povolení k barvení.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

 

§ 135zw

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při změně údajů v povolení k barvení

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k barvení dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání povolení k barvení a které správce daně v tomto povolení uvedl, s výjimkou evidenčního čísla daňového skladu navrhovatele.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

Díl 9

Správní delikty na úseku značkování

některých dalších minerálních olejů

 

Oddíl 1

Správní delikty proti povinnostem při značkování

některých dalších minerálních olejů

 

§ 135zx

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí značkování těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel značkovací látky se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky dopustí správního deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s povinností takové značkování zajistit, dopustí správního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

§ 135zy

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí správního deliktu tím, že

a)

vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b)

nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. c) až i) značkovány, způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že

a)

v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b)

nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8 písm. b) nebo c), nebo

c)

neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

Oddíl 2

Správní delikty proti zákazům při značkování

některých dalších minerálních olejů

 

§ 135zz

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou

a)

značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,

b)

neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,

c)

značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)

značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. c) až j), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) a i) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

Oddíl 3

Další správní delikty na úseku značkování

některých dalších minerálních olejů

 

§ 135zza

Správní delikt proti povolení ke značkování

některých dalších minerálních olejů

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

 

§ 135zzb

Správní delikt proti oznamovací povinnosti

při změně údajů v povolení ke značkování

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení ke značkování dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání povolení ke značkování a které správce daně v tomto povolení uvedl, s výjimkou evidenčního čísla daňového skladu navrhovatele.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

Hlava III

Propadnutí a zabrání zajištěných

lihovin a tabákových výrobků

 

§ 135zzc

Propadnutí lihovin a tabákových výrobků

 

(1) Správní orgán uloží propadnutí

a)

neznačených tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků,

b)

lihovin nebo tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

(2) Propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud

a)

náleží pachateli správního deliktu a

b)

byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

 

§ 135zzd

Zabrání lihovin a tabákových výrobků

 

Správní orgán, který neuložil propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, rozhodne o jejich zabrání, pokud

a)

náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)

nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)

vlastník není znám.

 

§ 135zze

Společná ustanovení o propadlých a zabraných

lihovinách a tabákových výrobcích

 

(1) Propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky připadají státu.

(2) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená ze zaměstnanců v Generálním ředitelství cel.

(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.

(4) Proti rozhodnutí o zabrání lihovin nebo tabákových výrobků nebo o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.

(5) Nepropadnou-li nebo nebudou-li lihoviny nebo tabákové výrobky zabrány, musí být bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny.

 

Hlava IV

Společná ustanovení

 

§ 135zzf

Odpovědnost právnické osoby

a podnikající fyzické osoby

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 135zzg

Příslušnost k projednání správního deliktu

 

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.

(2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává

a)

přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b)

přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c)

přestupky na úseku

1.

značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2.

značkování některých dalších minerálních olejů,

d)

správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1.

správní delikty proti jednotkovému balení,

2.

správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3.

správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

e)

správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

f)

správní delikty na úseku

1.

značkování a barvení vybraných minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení,

2.

značkování některých dalších minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává

a)

přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b)

přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c)

správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1.

správní delikty proti jednotkovému balení,

2.

správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3.

správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

d)

správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

(4) Obecní živnostenský úřad projednává

a)

přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b)

přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c)

správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

d)

správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

 

§ 135zzh

Výše a splatnost pokuty

 

(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 135zzi

Zvláštní ustanovení o blokovém řízení

 

V blokovém řízení lze za přestupky podle tohoto zákona uložit pokutu do 5 000 Kč.“.

 

178.

V § 139 odst. 3 se číslo „16“ nahrazuje číslem „12“ a za slova „odst. 7“ se doplňují slova „a 11“.

Čl. II

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/ /48/ES.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1.

Povolení vydaná podle § 23 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle § 23 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

S minerálními oleji osvobozenými od spotřební daně podle § 49 odst. 1 nebo 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze nakládat v souladu s osvobozením pro minerální oleje použité k mineralogickým postupům a v metalurgických procesech nejpozději do 30. června 2013; následujícím dnem vznikne osobám, které nabyly takové minerální oleje, povinnost daň přiznat a zaplatit.

3.

Osoby, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyly minerální oleje osvobozené od daně podle bodu 2, provedou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona inventuru těchto minerálních olejů, a to do 5 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Pokud osoba podá návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu, povolení oprávněného příjemce pro přijímání vybraných výrobků nebo změnu již vydaných povolení pro minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00, na které musí být uplatněn režim podmíněného osvobození od daně podle § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 8 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se tato osoba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o tomto návrhu za provozovatele daňového skladu pro tyto oleje nebo za oprávněného příjemce pro přijímání těchto olejů, bylo-li návrhu vyhověno.

5.

Povolení vydaná podle § 60a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle § 60a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Řízení o správním deliktu podle části šesté zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a kontroly podle § 2a“.

 

2.

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

§ 2a

 

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování

a)

povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

b)

zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

c)

povinností při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů podle zákona upravujícího spotřební daně,

d)

povinností při značkování některých dalších minerálních olejů podle zákona upravujícího spotřební daně.

(2) Zjistí-li Česká obchodní inspekce, že byla porušena povinnost podle odstavce 1, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

(3) Analýzu vzorků vybraných minerálních olejů a některých dalších minerálních olejů podle zákona upravujícího spotřební daně odebraných Českou obchodní inspekcí mohou provádět na žádost České obchodní inspekce pouze akreditované osoby podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o působnosti orgánů

České republiky v oblasti cen (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 221/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „finančních úřadů,“ zrušují.

 

2.

V § 3 odst. 1 a 2 se slovo „Finanční“ nahrazuje slovy „Specializovaný finanční“.

 

3.

V § 3 odst. 1 se slova „ , které mají sídlo v obvodu jeho působnosti, pokud ministerstvo nestanoví jinak“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 6)

Čl. VI

V § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o komoditních burzách (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 247/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2 písm. a) bod 5 zní:

5.

nemají ke dni podání žádosti v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek,“.

 

2.

V § 5 odst. 4 písmeno d) zní:

d)

potvrzení ne starší než 3 měsíce, že nemají v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek,“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o investičních pobídkách (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 5 se slova „pro pracovníky místně příslušných územních finančních orgánů a pracovníky Ministerstva financí“ nahrazují slovy „pro zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky a zaměstnance v Ministerstvu financí“.

 

2.

V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „územním finančním orgánům“ nahrazují slovy „finančnímu úřadu“.

ČÁST SEDMÁ

Změna rozpočtových pravidel (čl. 9)

Čl. IX

V § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 465/2011 Sb. a zákona č. 171/2012 Sb., se slova „územním finančním orgánem“ nahrazují slovy „finančním úřadem“ a slova „územní finanční orgán“ se nahrazují slovy „finanční úřad“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích (čl. 10)

Čl. X

V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., písmeno a) zní:

a)

přísluší Generálnímu ředitelství cel, jedná-li se o majetek, který připadl státu

1.

v souvislosti s porušením celních předpisů anebo na základě těchto předpisů,

2.

v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní anebo na základě těchto předpisů,

3.

propadnutím nebo zabráním výrobku, který je předmětem spotřební daně,

4.

na základě rozhodnutí orgánu Celní správy České republiky,“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o finanční kontrole (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 7 se slova „územních finančních orgánů“ nahrazují slovy „orgánů Finanční správy České republiky“.

 

2.

V § 7 odst. 2 a v § 11 odst. 5 se slova „Územní finanční orgány“ nahrazují slovy „Finanční úřady“.

 

3.

V § 11 odst. 6 se slova „územního finančního orgánu“ nahrazují slovy „finančního úřadu“.

 

4.

V § 11 odst. 6 a 7 se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „finanční úřad“.

 

5.

V § 11 odst. 7 se slova „územnímu finančnímu orgánu“ nahrazují slovy „finančnímu úřadu“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona

o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g)

kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

h)

kontroluje dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně.“.

 

2.

V § 3 odst. 4 písmeno z) zní:

z)

informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně nebo že byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků,“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti (čl. 13)

Čl. XIII

V § 6a odst. 5 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se slova „územní finanční orgány3)“ nahrazují slovy „finanční úřady“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 14)

Čl. XIV

V položce 1 bodu 1 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., písmeno i) zní:

i)

o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně Kč 1 000“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky (čl. 15-16)

Čl. XV

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2 se slova „hlavní město Praha“ nahrazují slovem „Brno“.

 

2.

V § 10 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

3.

V § 10 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

4.

V § 11 odst. 2 písmena b) až h) znějí:

b)

banka, pobočka zahraniční banky,

c)

spořitelní a úvěrní družstvo,

d)

pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,

e)

investiční společnost včetně všech jí obhospodařovaných podílových fondů,

f)

investiční fond,

g)

penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,

h)

osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami,“.

 

5.

V § 11 odst. 2 písm. i) bodě 1 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „g)“.

 

6.

V § 11 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřad vykonává určitou působnost jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než vybrané subjekty.“.

 

7.

V § 12 odst. 2 se slova „d) a e)“ nahrazují slovem „c)“, za slovo „když“ se vkládá slovo „jinak“ a slova „podle jiného právního předpisu nebo podle odstavce 1“ se zrušují.

 

8.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

§ 12a

Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů

ve správním soudnictví

 

V oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.“.

 

9.

V § 13 odst. 1 se slova „v sídle příslušného orgánu finanční správy nebo na jeho územním pracovišti, kde je umístěn spis nebo jeho příslušná část“ nahrazují slovy „buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna“.

 

10.

V § 19 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Specializovaný finanční úřad zřízený podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za Specializovaný finanční úřad zřízený podle tohoto zákona. Dosavadní ředitel Specializovaného finančního úřadu se považuje za ředitele jmenovaného podle tohoto zákona.“.

 

11.

V § 19 odstavec 5 zní:

(5) Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se zohlední dosažení obratu uvedeného v § 11 odst. 2 písm. a) nebo pokles obratu pod tuto hranici, které byly dosaženy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které byly nebo měly být zohledněny při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle dosavadních právních předpisů.“.

 

12.

V § 20 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Jsou-li v plných mocech nebo pověřeních uplatněných u územních finančních orgánů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, uvedeny územní finanční orgány zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí se jimi orgány finanční správy příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

1.

Pro určení místní příslušnosti soudu ve správním soudnictví v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončena, se použijí dosavadní právní předpisy.

2.

Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze, které bylo vydáno Městským soudem v Praze ve správním soudnictví v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po nabytí účinnosti tohoto zákona, ustanovení § 12a zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije a věc se vrátí Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky (čl. 17)

Čl. XVII

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, se mění takto:

1.

V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory.“.

 

2.

V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo „doklady“ vkládají slova „pro určitý celní režim nebo druh přepravy zboží“.

 

3.

V § 9 odst. 3 písmeno c) zní:

c)

rozhoduje o zproštění povinnosti poskytnout jistotu v režimu tranzitu8) a o prodloužení, změně nebo odnětí tohoto zproštění povinnosti.“.

 

4.

V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

rozhoduje o povolení ručitele a užívání souborné jistoty a o prodloužení, změně nebo odnětí tohoto povolení.“.

 

5.

V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Celní úřad pro hlavní město Prahu rozhoduje o schválení ručitele pro poskytnutí jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

6.

V § 11 odst. 1 se slova „v sídle příslušného orgánu celní správy nebo na jeho územním pracovišti, kde je umístěn spis nebo jeho příslušná část“ nahrazují slovy „buď v sídle příslušného orgánu celní správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna“.

 

7.

Nadpis § 35 zní: „Oprávnění ke kontrole osob, dopravních prostředků a poštovních a jiných zásilek“.

 

8.

V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a poštovních a jiných zásilek“.

 

9.

V § 35 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „nákladů“ vkládají slova „a poštovních a jiných zásilek“.

 

10.

V § 35 odst. 7 se za slovo „prostředku“ vkládají slova „nebo poštovní nebo jiné zásilky“.

 

11.

V § 35 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Oprávnění celníka ke kontrole poštovních a jiných zásilek podle odstavce 1 se nevztahuje na poštovní a jiné zásilky, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství.“.

 

12.

V § 40 odstavec 3 zní:

(3) O vydání krycího dokladu rozhoduje ministr; toto vydání technicky zabezpečuje Ministerstvo vnitra.“.

 

13.

V § 82 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Jsou-li v plných mocech nebo pověřeních uplatněných u Generálního ředitelství cel, celních ředitelství nebo celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů uvedeny Generální ředitelství cel, celní ředitelství nebo celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů, rozumí se jimi orgány celní správy příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie (čl. 18)

Čl. XVIII

V § 21 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, se slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 19)

Čl. XIX

V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb., odstavec 1 zní:

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

Procentní část

Pevná část

Minimální

cigarety

27 %

1,19 Kč/kus

celkem nejméně však

2,25 Kč/kus

doutníky, cigarillos

 

1,34 Kč/kus

 

tabák ke kouření

 

1 800,00 Kč/kg“.

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 20)

Čl. XX

V § 13 odst. 6, § 20 odst. 6, § 22 odst. 6, § 33a odst. 3 a v § 60a odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/ /2007, zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 21)

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou

a)

části šestnácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,

b)

části sedmnácté, která nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.