Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

494/2012 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017

Účinnost zákona č. 494/2012 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. 7. 2012, vzhledem ke komplikovanému legislativního procesu byl však zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 31.12.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení.

V tomto názoru nám dal za pravdu nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 22/2014 Sb.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

nálezem č. 22/2014 Sb.

7.2.2014

494

 

ZÁKON

ze dne 5. června 2012,

kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

Část druhá

Změna zákona o obecní policii (čl. 2)

Čl. II

V § 11a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se za větu první vkládá věta „Dožádaný orgán poskytne dále údaj o zákazu pobytu, místu a době jeho trvání.“.

Čl. III

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 158 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 14, který včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:

14. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání,

__________

46)

§ 75 trestního zákoníku.

§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.“.

2.

V § 158 odst. 9 se doplňuje písmeno v), které zní:

v)

zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.“.

Část čtvrtá

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

j)

zákaz pobytu25), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

__________

25) § 75 trestního zákoníku.

§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.“.

Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena k) až u).

 

2.

V § 3 odst. 3 písm. u) se slova „a) až s)“ nahrazují slovy „a) až t)“.

 

3.

V § 3a odst. 2, v § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 2 se slova „písm. o) a p)“ nahrazují slovy „písm. p) a q)“.

 

4.

V § 4 odst. 1 se slova „písm. j) až n)“ nahrazují slovy „písm. k) až o)“.

 

5.

V § 4a se slova „písm. j) až o) a písm. q) a r)“ nahrazují slovy „písm. k) až p) a písm. r) a s)“.

 

6.

V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Obecní úřad, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, zapisuje údaj vedený v informačním systému podle § 3 odst. 3 písm. j).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

7.

V § 6 se slova „písm. i), písm. k), l), r)“ nahrazují slovy „písm. i), l), m), s)“.

 

8.

V § 8 odst. 3 se slova „písm. p)“ nahrazují slovy „písm. q)“, slova „písm. o)“ se nahrazují slovy „písm. p)“ a slova „písm. q) a r)“ se nahrazují slovy „písm. r) a s)“.

Část pátá

Změna trestního zákoníku (čl. 5)

Čl. V

V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního předpisu,“.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j).

Část šestá

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

Účinnost zákona č. 494/2012 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. 7. 2012, vzhledem ke komplikovanému legislativního procesu byl zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 31.12.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení.

V tomto názoru nám dal za pravdu nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 22/2014 Sb.

Němcová v. r.

Nečas v. r.