Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

155/2013 Sb. znění účinné od 1. 8. 2013

155

 

ZÁKON

ze dne 16. května 2013,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zněm pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČI. I

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/ /2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/ /2011 Sb., zákona c. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/ /2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

a)

bližší vymezení těchto důvodů,

b)

pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,

c)

okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

d)

dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

2.

V § 39 odst. 5 větě první se slova „s odstavcem 2“ nahrazují slovy „s odstavci 2 až 4“ a ve větě druhé se slova „v odstavci 2“ nahrazují slovy „v odstavcích 2 až 4“.

 

3.

V § 90 odst. 1 se slova „po dobu alespoň 12 hodin“ nahrazují slovy „po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin“.

 

4.

V § 330 se slova „§ 39 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 5“.

 

5.

V § 363 se slova „§ 39 odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 2 až 6“.

ČI. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Nečas v. r.