Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

167/2013 Sb. znění účinné od 1. 7. 2013

167

 

ZÁKON

ze dne 16. května 2013,

kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení § 11 odst. 2 písm. v) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na řízení zahájená po 1. lednu 2013.

2.

Byl-li zaplacen soudní poplatek ve věci, v níž je navrhovatel osvobozen od soudních poplatků podle tohoto zákona, vrátí soud z účtu zaplacený soudní poplatek.

ČI. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Nečas v. r.