Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

229/2013 Sb. znění účinné od 1. 8. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 229/2016 Sb.

1.8.2017

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 266/2014 Sb.

19.11.2014

Více...

229

 

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům (dále jen „bezpečnostní materiál“) a výkon státní správy v této oblasti, pokud jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak1.

(2)

Tento zákon se nevztahuje na

a)

vývoz a dovoz vojenského materiálu podle jiného právního předpisu2,

b)

věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví státu a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky3, bezpečnostních sborů4 nebo jsou uloženy ve státních hmotných rezervách,

c)

věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými jsou příslušné hospodařit nebo je mají v držení Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva5 nebo právnické osoby nebo organizační složky státu založené anebo zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí nebo Ministerstvem spravedlnosti, a to jen v rozsahu jejich hlavního předmětu podnikání nebo hlavního předmětu činnosti,

d)

věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí nebo bezpečnostními sbory určeny ke sbírkovým nebo výzkumně vývojovým účelům,

e)

modely letadel a létající hračky, za které se pro účely tohoto zákona považují bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, určené a užívané výhradně ke sportovním nebo rekreačním účelům, které neobsahují zařízení schopné automatického řízení letu a navigace a které neumožňují řízený let mimo rozsah přímého nezprostředkovaného vizuálního kontaktu lidské obsluhy.

§ 2

Členění bezpečnostního materiálu

(1)

Bezpečnostní materiál se člení na

a)

bezpečnostní materiál skupiny 1, který zahrnuje vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon upravující střelné zbraně a střelivo6,

b)

bezpečnostní materiál skupiny 2, který zahrnuje součásti pro vojenské zbraně,

c)

bezpečnostní materiál skupiny 3, který zahrnuje systémy a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství,

d)

bezpečnostní materiál skupiny 4, který zahrnuje vojenská vozidla a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla,

e)

bezpečnostní materiál skupiny 5, který zahrnuje bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, na které se vztahuje Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb.m.s.,

f)

bezpečnostní materiál skupiny 6, který zahrnuje vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků,

g)

bezpečnostní materiál skupiny 7, který zahrnuje elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované části,

h)

bezpečnostní materiál skupiny 8, který zahrnuje speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové technické a programové vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci,

i)

bezpečnostní materiál skupiny 9, který zahrnuje vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti včetně zařízení a technologií pro výrobu výrobků uvedených v tomto odstavci,

j)

bezpečnostní materiál skupiny 10, který zahrnuje systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií, laserová zařízení a pasivní sledovací systémy, jejich speciálně konstruované součásti, související zkušební a vyhodnocovací zařízení, provozy, diagnostické vybavení a přístroje,

k)

bezpečnostní materiál skupiny 11, který zahrnuje fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků a jejich součásti.

(2)

V pochybnostech, zda věc je či není bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, rozhoduje Ministerstvo obrany; v ostatních případech pochybností, zda věc je či není bezpečnostním materiálem, rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(3)

Výčet bezpečnostního materiálu podle odstavce 1 v členění podle jednotlivých skupin stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.

§ 3

Nakládání s bezpečnostním materiálem

(1)

Za nakládání s bezpečnostním materiálem se považuje nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu. Nakládáním se rozumí též zprostředkování těchto činností.

(2)

Nakládat s bezpečnostním materiálem může pouze osoba, kterou zaregistruje podle § 7 krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle

a)

místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla, jde-li o podnikatele,

b)

bydliště, jde-li o občana členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, který nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo umístění organizační složky podniku, jde-li o podnikatele, nebo

c) podle sídla právnické osoby, která je držitelem koncese

(dále jen „příslušný útvar policie“).

§ 4

Povolení k provozování podnikatelské činnosti

(1)

Nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických osob podléhá povolení (koncesi) podle živnostenského zákona a registraci podle § 7. V žádosti o koncesi sdělí žadatel kromě náležitostí stanovených živnostenským zákonem7 skupiny bezpečnostního materiálu, se kterými hodlá nakládat, a doloží způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem podle § 5.  Dále v žádosti uvede adresu provozovny a doloží právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěna provozovna.

(2)

Živnostenský úřad vydá koncesi na základě závazného stanoviska příslušného útvaru policie. Příslušný útvar policie ve stanovisku uvede, s jakými skupinami bezpečnostního materiálu může žadatel nakládat a zda je provozovna žadatele způsobilá k provozování příslušné živnosti podle tohoto zákona.

(3)

Živnostenský úřad informuje do 7 dnů příslušný útvar policie o výsledku řízení o vydání koncese a dalších případných změnách po jejím vydání.

§ 5

Způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem

(1)

Za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba starší 21 let, která je plně svéprávná, bezúhonná a spolehlivá.

(2)

Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný

a)

úmyslně, nebo

b)

z nedbalosti, pokud byl spáchán v souvislosti s nakládáním s bezpečnostním materiálem, střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami anebo s vojenským materiálem, zbožím a technologiemi dvojího užití, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen9.

(3)

Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,

a)

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, po jejímž uplynutí má být rozhodnuto, zda se osvědčil, nebo

b)

kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku

1.

na úseku zbraní a střeliva,

2.

na úseku používání výbušnin,

3.

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

4.

na úseku obrany České republiky,

5.

proti veřejnému pořádku,

6.

proti občanskému soužití,

7.

proti majetku, nebo

8.

podle § 16,

c)

na koho byl v posledních 3 letech pravomocně

1.

prohlášen konkurs,

2.

zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka, nebo

3.

zrušen konkurs z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.

(4)

Právnická osoba se podle tohoto zákona považuje za způsobilou, jestliže její statutární orgán nebo členové jejího statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokurista, odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její organizační složky splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3.

(5)

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Příslušný útvar policie si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu10. Příslušný útvar policie si může vyžádat od žadatele též kopii rozsudku k posouzení, zda jde o případ podle odstavce 2. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud se žadatel o registraci v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost osoby; nemůže-li takový doklad předložit, protože jej tento stát nevydává, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle odstavce 2, nebo pravomocně uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle odstavce 3.

(6)

Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením osoby; spolehlivost podle odstavce 3 písm. a) se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.

(7)

Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské správy, pokud jde o přestupek na úseku používání výbušnin, o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 3 písm. b). Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

§ 6

Povinnosti osob při nakládání s bezpečnostním materiálem

Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona je povinna

a)

zabezpečit, aby s bezpečnostním materiálem nakládaly pouze fyzické osoby, které jsou držiteli potvrzení o registraci podle § 7, nebo jsou k držiteli potvrzení o registraci v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

b)

umístit bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do schválené provozovny nebo na určené místo podle § 7 odst. 2 a zabezpečit jej proti odcizení nebo zneužití,

c)

v případě ztráty nebo odcizení bezpečnostního materiálu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příslušnému útvaru policie,

d)

poskytovat bezpečnostní materiál k užívání nebo převést vlastnické právo k bezpečnostnímu materiálu jen na takovou osobu, která je držitelem potvrzení o registraci pro nakládání s příslušnou skupinou bezpečnostního materiálu nebo povolení podle jiného právního předpisu2,

e)

na výzvu příslušného útvaru policie předložit potvrzení o registraci, dokumenty osvědčující skutečnosti podle písmen a) až d) a bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke kontrole,

f)

u skupin bezpečnostního materiálu 5 a 6 předložit potvrzení o registraci pro nakládání s příslušnou skupinou bezpečnostního materiálu a bezpečnostní materiál, včetně příslušných dokladů, ke kontrole též Ministerstvu obrany nebo zahraničním inspekčním týmům v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany; za tím účelem je povinen umožnit vstup do objektu nebo provozoven a provedení kontroly,

g)

vést evidenci bezpečnostního materiálu podle § 9 (dále jen „evidence“), který má ve vlastnictví nebo držení, a zpřístupnit tuto evidenci kontrolnímu orgánu; současně je povinen zabezpečit údaje obsažené v evidenci před zneužitím třetí osobou,

h)

v případě držitele koncese provozovat své podnikání pouze v provozovně schválené podle § 4,

i)

v případě zániku oprávnění k nakládání s bezpečnostním materiálem, v případě pozastavení či přerušení provozování příslušné živnosti na dobu delší než 2 měsíce nebo v případě zrušení registrace předat do 30 dnů od této skutečnosti bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo převést vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo zajistit zničení tohoto bezpečnostního materiálu a odevzdat potvrzení o registraci příslušnému útvaru policie,

j)

písemně oznámit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů nabytí vlastnictví, převedení vlastnictví nebo zničení bezpečnostního materiálu; oznámení musí obsahovat identifikační údaje osob tohoto smluvního vztahu, data nabytí vlastnictví, převedení nebo zničení bezpečnostního materiálu a seznam zničeného bezpečnostního materiálu v rozsahu podle § 9 odst. 1 písm. c); v oznámení o zničení musí být uveden i způsob zničení; v případě ničení bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 oznámit do 10 pracovních dnů údaje o zničení bezpečnostního materiálu též Ministerstvu obrany,

k)

v případě, že hodlá zničit bezpečnostní materiál, písemně oznámit termín, místo, skupinu a konkrétní druh i množství takového bezpečnostního materiálu a způsob zničení příslušnému útvaru policie nejpozději 10 pracovních dnů předem; v případě ničení bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem stejné údaje též Ministerstvu obrany,

l)

provádět ničení bezpečnostního materiálu jen prostřednictvím osoby, která je k tomu oprávněná,

m)

písemně oznámit do 10 pracovních dnů změnu místa uložení bezpečnostního materiálu.

§ 7

Registrace

(1)

Žádost o registraci musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat skupiny bezpečnostního materiálu, se kterými hodlá žadatel nakládat, a způsob nakládání s příslušným bezpečnostním materiálem. Hodlá-li žadatel nakládat s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti, přiloží k žádosti též výpis z živnostenského rejstříku nebo pravomocné rozhodnutí o udělení koncese.

(2)

Žadatel v žádosti uvede místo uložení a způsob zabezpečení bezpečnostního materiálu těch skupin, o které žádá.

(3)

Splní-li žadatel podmínky podle § 5, příslušný útvar policie žadatele zaregistruje a vydá mu potvrzení o registraci11.

§ 8

[Zrušení registrace]

(1)

Příslušný útvar policie rozhodne o zrušení registrace, jestliže zjistí, že osoba

a)

přestala být držitelem koncese, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého,

b)

nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky způsobilosti k nakládání s bezpečnostním materiálem stanovené v § 5, nebo

c)

porušila některou z povinností uvedených v § 6.

(2)

Příslušný útvar policie rovněž zruší registraci, jestliže o to registrovaná osoba požádá.

§ 9

Evidence bezpečnostního materiálu

(1)

Obsahem evidence musí být

a)

u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo, bylo-li přiděleno, identifikační číslo osoby, jde-li o podnikající fyzickou osobu,

b)

u právnické osoby název nebo obchodní firma, její právní forma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo fyzické osoby, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu, prokuristou, členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, a dále odpovědného zástupce, je-li ustanoven,

c)

identifikační údaje každého kusu bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin uvedených v § 2, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, též název, výrobní číslo, číslo podvozku, číslo korby, výrobní číslo hlavně, výrobní číslo těla nebo nosiče závěru, typ a číslo motoru, popřípadě jiné číslo nebo znak umožňující přesnou identifikaci příslušného kusu dané skupiny,

d)

označení místa trvalého uložení bezpečnostního materiálu, adresa jiného místa uložení, nachází-li se tento bezpečnostní materiál déle než 7 dnů mimo místo trvalého uložení, a způsob jeho zabezpečení, v případě jeho ničení též postup používaný pro ničení a odstraňování zničeného bezpečnostního materiálu, u bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 též zápis z kontroly jeho ničení provedené Ministerstvem obrany nebo zahraničními inspekčními týmy v doprovodu zaměstnanců Ministerstva obrany, popřípadě jiné údaje a informace, které vyžadují zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu12,

e)

identifikační údaje uvedené v písmenu a) nebo b) o osobách, od kterých byl bezpečnostní materiál získán nebo kterým byl předán nebo na ně byl převeden,

f)

údaje o dalším naložení s bezpečnostním materiálem, například znehodnocení nebo zničení.

(2)

Každý kus příslušné skupiny bezpečnostního materiálu musí být evidován samostatně. Zjištěné rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem bezpečnostního materiálu je osoba, která nakládá s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona, povinna neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie.

(3)

Evidence bezpečnostního materiálu musí být uchovávána nejméně 5 let od konce kalendářního roku, v němž byl bezpečnostní materiál předán jiné osobě, ztracen nebo zničen. V případě zániku právnické osoby předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci příslušnému útvaru policie.

§ 10

Zabezpečení bezpečnostního materiálu

(1)

Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem jej vhodným způsobem zabezpečí proti odcizení nebo zneužití.

(2)

Způsob zabezpečení podle odstavce 1 a jeho technické provedení musí odpovídat povaze, množství a rizikům spojeným se zabezpečovaným bezpečnostním materiálem. Účelem zabezpečení bezpečnostního materiálu je především zajistit, aby bezpečnostní materiál nebyl neoprávněnou osobou zneužit k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí.

§ 11

Informační systém

(1)

Policie České republiky při plnění úkolů podle tohoto zákona vede informační systém veřejné správy obsahující údaje o

a)

žádostech o registraci,

b)

zaregistrovaných osobách,

c)

bezpečnostním materiálu,

d)

ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzeních o registraci,

e)

ztraceném nebo odcizeném bezpečnostním materiálu.

(2)

Informační systém vedený podle odstavce 1 obsahuje údaje v rozsahu údajů uváděných v žádosti, získaných na základě oznámení nebo údajů získaných v řízení podle tohoto zákona.

(3)

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany je oprávněno využívat údaje z informačního systému, a je-li to technicky možné, přednostně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 12

Uchovávání údajů a dokumentace

(1)

Údaje v informačním systému mohou být uchovávány v listinné podobě nebo v elektronické podobě na technických nosičích dat nebo v kombinaci obou podob a stejným způsobem i přenášeny.

(2)

Údaje podle odstavce 1 se v informačním systému uchovávají 20 let ode dne zániku platnosti dokladů, ke kterým se vztahují.

§ 13

Poskytování údajů

(1)

Policie České republiky poskytuje údaje z informačního systému vedeného podle tohoto zákona bezpečnostním sborům a Vojenskému zpravodajství k plnění jejich úkolů vyplývajících z tohoto zákona a z jiných právních předpisů.

(2)

Policie České republiky zveřejňuje na svých internetových stránkách čísla ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzení o registraci, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 14

Výkon státní správy

(1)

Státní správu ve věcech nakládání s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona vykonávají Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Ministerstvo obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(2)

Ministerstvo vnitra plní ve správním řízení vůči Policejnímu prezidiu České republiky úkoly nadřízeného orgánu.

(3)

Ministerstvo obrany

a)

vede ve svých informačních systémech evidence o výsledcích kontrol, včetně kontrol provedených zahraničními inspekčními týmy,

b)

oznamuje bez zbytečného odkladu Policejnímu prezidiu České republiky porušení tohoto zákona, zjištěná při výkonu kontroly.

§ 15

Kontrola

(1)

Kontrolu13 nad dodržováním povinností podle tohoto zákona vykonává podle kontrolního řádu13

a)

příslušný útvar policie, nebo

b)

Policejní prezidium České republiky u osoby, která

1.

nakládá s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti a má provozovny na území přesahujícím územní působnost příslušného útvaru policie, nebo

2.

provádí zahraniční obchod s vojenským materiálem2.

(2)

Kontrolní orgán uvedený v odstavci 1 je v rámci výkonu kontroly plnění povinností podle tohoto zákona oprávněn

a)

kontrolovat plnění povinností uvedených v § 6,

b)

požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných dokladů o jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat fyzický a evidenční stav bezpečnostního materiálu na místě uložení,

c)

požadovat předložení dokladů opravňujících k držení bezpečnostního materiálu,

d)

kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu,

e)

při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona bezpečnostní materiál zajistit; o převzetí vydá příslušný kontrolní orgán jeho vlastníku nebo držiteli potvrzení.

(3)

Ministerstvo obrany je oprávněno kontrolovat fyzický a evidenční stav bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 na místě jeho uložení a za tím účelem je oprávněno požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných dokladů o jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu. Toto oprávnění mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy14 i zahraniční inspekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany.

§ 16

Přestupky fyzických osob

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s bezpečnostním materiálem bez registrace.

(2)

Fyzická osoba se jako osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 6 písm. a) až g) a i) až m).

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 17

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s bezpečnostním materiálem bez registrace.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 6.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

Společná ustanovení

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává kontrolní orgán příslušný k výkonu kontroly podle § 15 odst. 1.

(2)

Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

§ 21

Přechodná ustanovení

(1)

Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládají s bezpečnostním materiálem, jsou povinny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat příslušný útvar policie o registraci.

(2)

Každá osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, je povinna zajistit, aby ona sama nebo statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, požádali do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, nejsou-li již jeho držiteli.

(3)

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 22

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Část první zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).

2.

Část stá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.

3.

Část jedenáctá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.

4.

Zákon č. 156/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.

5.

Část sto osmdesátá šestá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

6.

Část sto sedmdesátá sedmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

7.

Část čtyřicátá druhá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

§ 23

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 266/2014 Sb.19.11.2014


Poznámky pod čarou:

Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb.m.s.

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Například § 105106 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Například zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb.m.s.

Poznámky pod čarou:
1

Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb.m.s.

2

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9

Například § 105106 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

10

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

11

§ 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

12

Například zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

13

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

14

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb.m.s.