Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

302/2013 Sb. znění účinné od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2014

302

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. září 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/ /2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 18 odst. 4, § 19 odst. 8 a § 25 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb., vyhlášky č. 388/2008 Sb., vyhlášky č. 283/2009 Sb., vyhlášky č. 216/2010 Sb., vyhlášky č. 182/2011 Sb. a vyhlášky č. 315/2012 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 1 bodě 1 písm. a) se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

127

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)

128

Jednotná ustanovení pro homologaci zdrojů světla se světlo vyzařujícími diodami (LED) pro použití v homologováných jednotkách svítilen /světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Světelné diody jako zdroje světla)

129

Jednotná ustanovení pro homologaci vyspělých dětských zádržných systémů v motorových vozidlech (Vyspělé dětské zádržné systémy)

130

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich varovných systémů při opuštění jízdního pruhu (Varovný systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)

131

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska vyspělých systémů záchranného brzdění (Systémy záchranného brzdění AEBS)

 

2.

V příloze č. 1 bodě 1 písm. b) se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

2012/99

Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2012/99/EU ze dne 17. února 2012 o prováděcích pravidlech pro vybírání poplatků za překročení emisí C02 z nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP)

2012/100

Rozhodnutí Komise č. 2012/100/EU ze dne 17. února 2012 o způsobu vybírání poplatků za překročení emisí C02 z nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)

2012/143

Rozhodnutí Rady č․ 2012/143/EU ze dne 14. února 2012 o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED)

2012/770

Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2012/770/EU ze dne 11. prosince 2012, kterým se potvrzují průměrné specifické emise C02 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2011 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)

2012/24

Směrnice Komise 2012/24/EU ze dne 8. října 2012, kterou se za účelem přizpůsobení jejích technických ustanovení mění směrnice Rady 86/297/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany (Text s významem pro EHP)

2012/46

Směrnice Komise 2012/46/EU ze dne 6. prosince 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s významem pro EHP)

1229/2012

Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)

1230/2012

Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)

2013/128

Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2013/128/EU ze dne 13. března 2013 o schválení používání diod vyzařujících světlo v některých funkcích osvětlení vozidla Ml jako inovativní technologie pro snižování emisí C02 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)

2013/341

Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2013/34 l/EU ze dne 27. června 2013 o schválení alternátoru Valeo Efficient Generation jako inovativní technologie ke snižování emisí C02 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)

2013/8

Směrnice Komise 2013/8/EU ze dne 26. února 2013, kterou se za účelem přizpůsobení technickým ustanovením mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2013/15

Směrnice Rady 2013/15/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží

2013/28

Směrnice Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP)

114/2013

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise C02 u lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

143/2013

Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí C02 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu (Text s významem pro EHP)

167/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)

168/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)

195/2013

Nařízení Komise (EU) č. 195/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí C02 z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

396/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí C02 z nových osobních automobilů (Text s významem pro EHP)

397/2013

Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o monitorování emisí C02 z nových osobních automobilů (Text s významem pro EHP)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.

Ministr:

Žák v. r.