Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

313/2013 Sb. znění účinné od 4. 10. 2013

Dnem 4. října 2013 nabývá účinnosti pouze ustanovení čl. I bodu 50.

Všechna ostatná ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

313

 

ZÁKON

ze dne 12. září 2013,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálních službách (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 54 zní:

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie54).

__________

54)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

2.

§ 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 7 a 48 a 49 zní:

§ 4

 

Okruh oprávněných osob

 

(1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně

a)

osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu2), jde-li o státního občana České republiky,

b)

cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu3),

c)

cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu4),

d)

rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),

e)

rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),

f)

cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu5),

g)

osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu6),

h)

cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu7),

i)

cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky,

j)

osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie54), a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob uvedených v písmenu j); co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi49).

(2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují

a)

osobám uvedeným v odstavci 1; podmínka bydliště na území České republiky zde neplatí,

b)

občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce,

c)

rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce.

(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně pobývá na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení48).

__________

2)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

3)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

4)

§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5)

§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6)

§ 14a14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7)

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

48)

§ 168 a 172 trestního zákoníku․

49)

§ 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „podle zákona o státní sociální podpoře“ nahrazují slovy „podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí“.

 

4.

V § 12 odst. 5 větě čtvrté se slova „podle § 7“ nahrazují slovy „podle § 7 odst. 2 a 6 až 12“.

 

5.

V § 12 odst. 6 větě první se za slova „rozhodný příjem“ vkládají slova „podle § 21 odst. 2 písm. e)“.

 

6.

V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nárok na výplatu zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 vzniká nejdříve od počátku kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla žádost o zvýšení příspěvku podána; tím není dotčeno ustanovení § 12 odst. 4.“.

 

7.

V § 18 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

8.

V § 18 odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“ a za slova „do ciziny“ se vkládají slova „na základě aplikace přímo použitelných předpisů Evropské unie“.

 

9.

V § 21 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; tato povinnost se považuje také za splněnou, pokud příjemce příspěvku písemně sdělí příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že ve stanovené lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v § 12 odst. 6, prokázal rozhodné příjmy pro účely příspěvku na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, a že okruh společně posuzovaných osob pro účely zvýšení příspěvku je stejný jako pro účely příspěvku na bydlení“.

 

10.

V § 21 odst. 4 větě první se za slova „a to ani na“ vkládá slovo „písemnou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla oznamovací povinnost podle věty první dodatečně splněna.“.

 

11.

V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

 

12.

V § 21a odst. 1 a 2 se slova „§ 48 až 51“ nahrazují slovy „§ 48 až 50“.

 

13.

V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 se nelze odvolat.“.

 

14.

V § 26a odst. 1 větě první se slova „§ 18 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 5“.

 

15.

§ 27 zní:

§ 27

 

Podá-li osoba žádost o příspěvek a zároveň žádost o zvýšení příspěvku podle § 12, krajská pobočka Úřadu práce vede o těchto žádostech společné řízení. Krajská pobočka Úřadu práce spojí řízení o příspěvku a o zvýšení příspěvku podle § 12 také v případě, kdy žádost o zvýšení příspěvku podle § 12 byla podána v průběhu řízení o příspěvku a nebylo dosud vydáno rozhodnutí.“.

 

16.

V § 29 odst. 3 se slova „zákon o státní kontrole34)“ nahrazují slovy „kontrolní řád34)“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

__________

34)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

 

17.

V § 35 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

základní sociální poradenství,“.

 

18.

V § 37 odst. 2 větě druhé se slova „Sociální poradenství“ nahrazují slovy „Základní sociální poradenství“.

 

19.

V § 37 odst. 3 větě první se za slova „domácího násilí“ vkládají slova „a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu“ a věta druhá se zrušuje.

 

20.

V § 51 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

 

21.

V § 79 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.“.

 

22.

V § 79 odst. 5 písm. a) a b) se slova „ , číslo platebního účtu“ zrušují.

 

23.

V § 79 odst. 5 písm. c) se slova „a číslo platebního účtu“ zrušují.

 

24.

V § 79 odst. 5 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ , jde-li o žadatele, na kterého se vztahuje insolvenční zákon56)“.

Poznámka pod čarou č. 56 zní:

__________

56)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

25.

V § 81 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , číselné označení sociální služby (identifikátor) a formy poskytování sociálních služeb“.

 

26.

V § 82 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.

(2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.“.

 

27.

V § 82 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Týkají-li se skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) jen některé ze sociálních služeb poskytovaných týmž poskytovatelem sociálních služeb, registrující orgán může rozhodnout jen o změně registrace.“.

 

28.

V § 82a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

29.

V § 83 odst. 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

 

30.

V § 83 odst. 3 větě první se za slovo „povinen“ vkládají slova „poskytovat pomoc osobně a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pro uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci platí obdobně ustanovení § 91 odst. 6.“.

 

31.

V § 85 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

32.

V § 85 odstavec 4 zní:

(4) Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d), identifikační číslo podle § 81 odst. 2 písm. b), číselné označení sociální služby podle § 81 odst. 2 písm. d) a informaci o výsledku kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci. Obsah informace o výsledku provedené inspekce stanoví prováděcí právní předpis. Krajský úřad, a jde-li o informaci o výsledku provedené inspekce krajská pobočka Úřadu práce, zapisují do registru údaje podle věty první a jejich změny bez zbytečného odkladu.“.

 

33.

V § 85 odst. 5 se za slova „v § 91 odst. 3,“ vkládají slova „a údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření,“.

 

34.

V § 85 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen sdělit registrujícímu orgánu na základě jeho žádosti zobecněné údaje o počtu osob, kterým poskytuje sociální služby, a o charakteru jejich snížené soběstačnosti a potřebách péče, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení žádosti, pokud registrující orgán neurčí lhůtu delší.“.

 

35.

V § 86 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci státu zařazenému do krajské pobočky Úřadu práce, který vykonává inspekci poskytování sociálních služeb, oprávnění k přístupu k údajům vedeným v registru podle § 85 odst. 5 věty první.“.

 

36.

V § 88 písm. a) se slovo „cílech,“ zrušuje.

 

37.

V § 88 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů“.

 

38.

V § 88 písm. j) se za slova „ústavní výchova“ vkládají slova „ , výchovné opatření“.

 

39.

V § 89 se odstavec 7 zrušuje.

 

40.

V § 91 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , včetně způsobu vyúčtování“.

 

41.

V § 91 odst. 6 se za slova „v zařízení sociálních služeb“ vkládají slova „nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52“.

 

42.

V § 93 písm. a) se slovo „příslušnou“ nahrazuje slovem „příslušným“.

 

43.

V § 96 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně činností sociální práce v oblasti sociálních služeb“.

 

44.

V § 98 se odstavce 1, 4 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 2, 3, 5, 7 a 8 se označují jako odstavce 1 až 5.

 

45.

V § 98 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Provádí-li se inspekce u poskytovatele sociálních služeb, vůči němuž kraj vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele, nelze do inspekčního týmu zařadit zaměstnance tohoto kraje.“.

 

46.

V § 98 odst. 4 větě druhé se slova „ ; tento souhlas se zaznamenává do záznamu o rozhovoru, který vyhotovuje člen inspekčního týmu“ zrušují.

 

47.

V § 98 odst. 5 větě třetí se slova „o přijatých opatřeních a jejich plnění“ nahrazují slovy „o plnění uložených opatření“.

 

48.

Za § 100 se vkládá nový § 100a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 57 a 58 zní:

§ 100a

 

Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí

 

(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany týkající se osoby, které byla rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložena povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí57). Poskytovatel sociálních služeb je povinen vždy sdělit, zda s osobou uzavřel smlouvu o poskytování sociální služby, dobu platnosti smlouvy, datum ukončení poskytování sociální služby, popřípadě výpovědní důvod, pokud byla smlouva vypovězena, a zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.

(2) Poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pro rodiny s dětmi nebo pro děti sociální službu uvedenou v § 37 odst. 3, § 48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 nebo § 69, je povinen, pokud nejde o případ uvedený v odstavci 1 nebo neposkytuje-li sociální službu anonymně, na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí

a)

zda osobě uvedené v žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje nebo poskytoval sociální službu,

b)

druh a formu poskytované sociální služby a dobu poskytování a

c)

zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.

Poskytovatel sociálních služeb má povinnost podle věty první jen v těch případech, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí v žádosti současně uvede, že situaci dítěte a jeho rodiny vyhodnotil podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí58) tak, že se jedná o dítě, na něž se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje.

__________

57)

§ 1213 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

58)

§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

49.

V § 101 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

50.

V § 101 odst. 7 se slova „odstavců 1 až 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 6“ a slova „31. prosince 2013“ se nahrazují slovy „31. prosince 2014“.

 

51.

§ 101a včetně poznámek pod čarou č. 37 a 37a zní:

§ 101a

 

(1) K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37).

(2) Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu37a) a předpisů Evropské unie o veřejné podpoře o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb.

(3) Kraj předkládá ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok. Žádost obsahuje

a)

název kraje, identifikační číslo a číslo účtu, na který bude dotace vyplacena,

b)

popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle odstavce 2,

c)

seznam poskytovatelů sociálních služeb s uvedením sociálních služeb, na které je dotace požadována v souladu s § 95 písm. g), a

d)

požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové roky, který vyplývá ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.

Součástí žádosti je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, který obsahuje ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění.

(4) Výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Dotace je účelově členěna na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství.

(5) Procentní podíl kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb ministerstvo stanoví na základě podílu kraje na

a)

celkové výši dotace požadované krajem podle odstavce 3 písm. d),

b)

objemu vyplácených příspěvků a

c)

kapacitách poskytovaných sociálních služeb; v případě sociálních služeb

1.

podle § 37 až 43, 44, 65 až 67, 69 a 70 poskytovaných v terénní a ambulantní formě a sociálních služeb podle § 45, 46, 54 až 56, 59 až 62 a 64 poskytovaných v ambulantní formě jsou kapacity dány údaji o personálním zabezpečení v souladu s § 85 odst. 5,

2.

podle § 44 poskytovaných v pobytové formě a sociálních služeb podle § 47 až 51 jsou kapacity dány počtem registrovaných lůžek využívaných příjemci příspěvku,

3.

podle § 52, 57, 58, 63, 64, 68 a 70 poskytovaných v pobytové formě jsou kapacity dány počtem registrovaných lůžek.

(6) Kraj předloží ministerstvu do 30. dubna příslušného rozpočtového roku průběžný přehled o čerpání dotace a do 15. února následujícího rozpočtového roku konečný přehled o čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty pro výplatu dotace, formu a obsah žádosti podle odstavce 3 a lhůtu pro její podání, obsah seznamu podle odstavce 3 písm. c) a formu a obsah přehledu podle odstavce 6.

__________

37)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

37a)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

52.

V § 106 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Asistent sociální péče se dopustí přestupku tím, že neuzavře písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci s osobou, jíž poskytuje pomoc, podle § 83 odst. 3.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

53.

V § 106 odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavců 3 a 4“.

 

54.

V § 107 odst. 2 písmeno l) zní:

l)

neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1,“.

 

55.

V § 107 odst. 2 písm. m) se slova „§ 98 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 98 odst. 5“.

 

56.

V § 107 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

q)

nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7.“.

 

57.

V § 107 odst. 5 písm. a) se slova „písm. b) a c)“ nahrazují slovy „písm. b), c) a l)“.

 

58.

V § 107 odst. 5 písm. c) se slova „až o)“ nahrazují slovy „až k), m), o) a q)“.

 

59.

V § 107 odst. 5 písm. d) se slova „odstavce 1 a“ zrušují.

 

60.

V § 107 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. n),

f)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.“.

 

61.

V § 108 odstavec 4 zní:

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají

a)

krajská pobočka Úřadu práce, jde-li o

1.

přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do krajské pobočky Úřadu práce,

2.

přestupek podle § 106 odst. 2 až 5,

3.

správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. b) až h), j), m ), o) a p) a podle § 107 odst. 4,

b)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec obce,

c)

krajský úřad, jde-li o

1.

přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec kraje nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal rozhodnutí o registraci,

2.

správní delikt podle § 107 odst. 1,

3.

správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q) a § 107 odst. 3, kterého se dopustí poskytovatel sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal rozhodnutí o registraci,

d)

ministerstvo, jde-li o

1.

přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do ministerstva,

2.

správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q), kterého se dopustí poskytovatel sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci.“.

62.

V § 108 odstavec 6 zní:

(6) Příjem z pokut uložených krajskou pobočkou Úřadu práce a ministerstvem je příjmem státního rozpočtu, příjem z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem rozpočtu obce a příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem rozpočtu kraje.“.

 

63.

V § 111 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

účast na konferencích.“.

 

64.

V § 111 odst. 3 se slova „vzdělávacích zařízení a“ zrušují.

 

65.

V § 111 odst. 5 se za slova „8 hodin“ vkládá slovo „ročně“ a slova „ , a která je vzdělávacím zařízením akreditovaným ministerstvem“ se zrušují.

 

66.

V § 111 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

67.

V § 111 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané organizátorem konference.“.

 

68.

V § 116 odst. 9 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Ustanovení § 111 odst. 1 vět druhé až čtvrté a odst. 3 až 6 a 8 platí obdobně s tím, že program akce odborného charakteru podle § 111 odst. 6 se týká oboru činnosti pracovníka v sociálních službách.“.

 

69.

V § 117a odst. 1 se slova „o akreditaci vzdělávacích zařízení a“ zrušují.

 

70.

V § 117a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

71.

V § 117a odst. 3 písmeno a) zní:

a)

oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu47b) a přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci,“.

 

72.

V § 117a odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

 

73.

§ 117d a 117e znějí:

§ 117d

 

(1) Ministerstvo kontroluje činnost vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů.

(2) Ministerstvo rozhodne o odejmutí akreditace, jestliže akreditovaný vzdělávací program nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena.

(3) Podle § 117c odst. 1 až 3 se postupuje i v případě rozhodování o odejmutí akreditace.

 

§ 117e

 

(1) Vzdělávací zařízení vede evidenci osvědčení vydaných v rámci realizace akreditovaného vzdělávacího programu.

(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam akreditovaných vzdělávacích programů, dobu, na kterou byla akreditace udělena, a seznam vzdělávacích zařízení, kterým byla akreditace vzdělávacího programu odejmuta.“.

 

74.

V § 119 odstavec 1 zní:

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 101a odst. 7.“.

 

75.

V § 119 odst. 2 se za slova „§ 76 odst. 1,“ vkládají slova „§ 85 odst. 4,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Podmínka bydliště na území České republiky podle § 4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro nárok na příspěvek na péči vzniklý přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prokazuje ode dne 1. ledna 2015.

2.

Řízení o odvolání a řízení o rozkladu podanému proti usnesení o přerušení řízení o příspěvku na péči podle § 26 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Řízení o registraci zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Řízení o správním deliktu podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Řízení o akreditaci vzdělávacích zařízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí o akreditaci vzdělávacích zařízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje poprvé pro účely poskytnutí dotací v roce 2015.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb. a zákona č. 331/2012 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

__________

4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

 

2.

V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Krajská pobočka Úřadu práce je dále příslušná k řízení o přestupcích týkajících se průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o přestupcích27).“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

__________

27)

§ 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 6 odst. 1 se slova „není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace“ nahrazují slovy „je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014“ a za slova „kalendářním měsíci“ se vkládají slova „za úhradu“.

 

4.

V § 6 odst. 2 a 3 se za slovo „dopravování“ vkládají slova „za úhradu“.

 

5.

§ 8 se zrušuje.

 

6.

V § 9 odst. 2 se za slova „motorového vozidla“ vkládají slova „nebo speciálního zádržního systému“.

 

7.

V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna“ nahrazují slovy „Oprávněná osoba je povinna“.

 

8.

V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace; krajská pobočka Úřadu práce zastaví výplatu příspěvku na mobilitu za tento kalendářní měsíc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku na mobilitu se opět obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.“.

 

9.

V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na základě žádosti příjemce příspěvku na mobilitu může být tento příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.“.

 

10.

V § 24 větě první se slova „o příspěvku na mobilitu a“ zrušují, ve větě druhé se slovo „dávkách“ nahrazuje slovem „dávce“ a na konci se doplňují věty „Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na mobilitu, pokud probíhá řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením. Proti usnesení o přerušení řízení podle věty první, třetí a čtvrté se nelze odvolat; proti usnesení o přerušení řízení podle věty druhé nelze podat rozklad.“.

 

11.

§ 34 zní:

§ 34

 

(1) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 9 odst. 3.

(2) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

(3) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

(4) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

(5) Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou.“.

 

12.

V § 34a odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce o neplatnosti průkazu osoby se zdravotním postižením v případě, že

1.

průkaz osoby se zdravotním postižením obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje,

2.

došlo k podstatné změně podoby držitele průkazu osoby se zdravotním postižením,

3.

průkaz osoby se zdravotním postižením je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo

4.

držitel průkazu osoby se zdravotním postižením nesplní povinnost uvedenou v odstavci 3.“.

 

13.

V § 34a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Žadatel o průkaz osoby se zdravotním postižením a držitel tohoto průkazu je povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí. V případě nesplnění této povinnosti může být po předchozím písemném upozornění průkaz osoby se zdravotním postižením nepřiznán nebo může být rozhodnuto o odnětí tohoto průkazu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

14.

V § 34a odst. 8 se slova „1 a 6 a“ nahrazují slovy „1 a 7, požadavky na technické provedení fotografie držitele průkazu osoby se zdravotním postižením a vzor“.

 

15.

Za § 34a se vkládá nový § 34b, který zní:

§ 34b

 

(1) Při posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se hodnotí

a)

zdravotní stav a funkční schopnosti fyzické osoby,

b)

zda jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,

c)

zda jde o podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace a závažnost funkčního postižení.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.

(3) Při posuzování podstatného omezení schopnosti pohyblivosti a orientace u zdravotního stavu, který není uveden v prováděcím právním předpise, se hodnotí, kterému ze zdravotních stavů v něm uvedených funkční postižení odpovídá nebo je s ním funkčními důsledky srovnatelné.

(4) Funkčními schopnostmi se rozumí tělesné, smyslové a duševní schopnosti, znalosti a dovednosti nezbytné pro schopnost pohyblivosti a orientace. Při posuzování se funkční schopnosti fyzické osoby porovnávají se schopnostmi stejně staré fyzické osoby bez znevýhodnění a hodnotí se s využitím běžně dostupných kompenzačních pomůcek.

(5) Při hodnocení závažnosti funkčního postižení pohyblivosti a orientace pro účely nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se vychází z poruchy funkčních schopností s nejvýznamnějším dopadem na schopnost pohyblivosti nebo orientace.“.

 

16.

V § 35 odst. 1 se slova „podle § 34 odst. 2“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Řízení o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se zahajuje též z moci úřední; podnět k řízení z moci úřední může podat také okresní správa sociálního zabezpečení, pokud na základě výsledku posouzení zdravotního stavu zjistí posudkově významné skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením.“.

 

17.

V § 35 odst. 3 se slova „schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a o posouzení stupně závislosti“ nahrazují slovy „zdravotního stavu a schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce stejnopis posudku; výsledek posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí průkazu osoby se zdravotním postižením, které obdrží žadatel.“.

 

18.

V § 35 odst. 4 se slova „§ 24 až 26 s tím, že rozhodnutí se vydává jen v případě zamítnutí jeho vydání“ nahrazují slovy „§ 24, 25 a § 26 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2“.

 

19.

V § 35 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:

(5) Jestliže krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, současně na základě výsledku posouzení zdravotního stavu žadatele rozhodne o době platnosti tohoto průkazu. Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku. Průkaz osoby se zdravotním postižením může být přiznán nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání.

(6) Krajská pobočka Úřadu práce vydá osobě průkaz osoby se zdravotním postižením po právní moci rozhodnutí, předložení fotografie a zaplacení správního poplatku podle zákona o správních poplatcích28). Za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený nebo odcizený se správní poplatek podle zákona o správních poplatcích nevybere, jestliže k poškození, zničení nebo odcizení průkazu došlo v souvislosti s násilným činem, je-li tato skutečnost doložena záznamem Policie České republiky.

__________

28)

Položka 9 písm. g) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

 

20.

V § 37 se na konci ustanovení doplňují slova „ , § 34a odst. 8 a § 34b odst. 2“.

 

21.

V § 38 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím platnosti průkazu mimořádných výhod řízení z moci úřední o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením; tím není dotčen nárok na příspěvek na mobilitu podle věty první. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím doby stanovené ve větě první rovněž řízení z moci úřední o nároku na příspěvek na mobilitu pro období po skončení platnosti průkazu mimořádných výhod.“.

 

22.

V příloze v části I bodu 1 písmeno i) zní:

i)

anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,“.

 

23.

V příloze v části I bodu 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.“.

 

24.

V příloze v části I bodu 4 se za slova „motorového vozidla“ vkládají slova „nebo speciálního zádržního systému“.

 

25.

V příloze v části I bodu 4 písm. a) se slova „až i)“ nahrazují slovy „až i) a l)“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení o odvolání a řízení o rozkladu podaném proti usnesení o přerušení řízení o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 24 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015.

3.

Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na takto přiznaný příspěvek na mobilitu zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby řízení z moci úřední o nároku na příspěvek na mobilitu podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že v případě přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se doba jeho platnosti stanoví nejdéle na 12 kalendářních měsíců. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením řízení z moci úřední o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. V

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 403/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova „mimořádných výhod podle jiných právních předpisů9b)“ nahrazují slovy „průkazu osoby se zdravotním postižením podle jiných právních předpisů9b)“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

__________

9b)

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.

V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro účely příspěvku na mobilitu a“ nahrazují slovy „pohyblivosti a orientace“.

 

3.

V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „a pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a“ zrušují.

 

2.

V příloze v položce 9 písmeno a) zní:

a)

vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze

Kč 30“.

 

3.

V příloze v položce 9 se doplňuje písmeno g), které zní:

g)

vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak

Kč 200“.

 

4.

V příloze v části I v položce 22 se písmeno l) zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009, zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění takto:

1.

V části osmnácté čl. XXVIII se body 39 a 50 zrušují.

 

2.

V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 písm. d) se slova „a čl. XXVIII bodů 39 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014,“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 50, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.