Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

13/2024 Sb. znění účinné od 21. 2. 2024 do 12. 1. 2026

Vyhláška nabývá účinnosti 21. 2. 2024, s výjimkou přílohy č. 2b a přílohy č. 3b, která nabývají účinnosti 13. 1. 2026.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 13/2024 Sb.

21.2.2024

13

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2024

o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g) a q) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2 a upravuje

a)

způsob poskytování informací o balených přírodních minerálních vodách, balených pramenitých vodách, balených kojeneckých vodách a balených pitných vodách3 (dále jen „balené vody“),

b)

způsob úpravy balených vod,

c)

požadavky na jakost, technologické požadavky a přípustné záporné objemové odchylky balení balených vod.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1)

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

balenou přírodní minerální vodou výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody, o kterém bylo vydáno povolení podle lázeňského zákona4, a zapsaného v Seznamu přírodních minerálních vod uznaných členskými státy zveřejňovaném v Úředním věstníku Evropské unie5 nebo ze zdrojů uznaných odpovědným orgánem některého členského státu Evropské unie nebo některé země Evropského sdružení volného obchodu, jež jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie, nebo výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno povolení podle lázeňského zákona,

b)

balenou pramenitou vodou výrobek z vody z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými,

c)

balenou kojeneckou vodou výrobek z vody z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel,

d)

balenou pitnou vodou výrobek splňující požadavky na pitnou vodu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody6.

(2)

Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)

mezní hodnotou hodnota ukazatele jakosti balené vody, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota byla překročena,

b)

nejvyšší mezní hodnotou hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení není potravina považována za bezpečnou,

c)

doporučenou hodnotou nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,

d)

dekantací postup pro oddělení tuhé složky od kapalné složky ve směsi, spočívající v usazení pevných látek jako například kalu a odčerpání čiré kapaliny,

e)

nejistotou měření parametr uváděný na laboratorních protokolech u výsledku měření charakterizující rozptýlení hodnot, které je možné důvodně přiřadit k měřené veličině.

(3)

Přírodní minerální vodou se rozumí výtěžek ze zdroje přírodní minerální vody7, který vyhovuje mikrobiologickým požadavkům stanoveným v § 3 odst. 1 a v § 3 odst. 2 písm. a).

(4)

Výraz „pramenitá voda“ je vyhrazen pro označení vody, která

a)

je určena k lidské spotřebě ve svém přirozeném stavu,

b)

je plněna do lahví u zdroje,

c)

vyhovuje podmínkám pro využívání stanoveným v § 3 odst. 7 a v § 23a odst. 1 písm. b) vodního zákona,

d)

vyhovuje mikrobiologickým požadavkům stanoveným v tabulce A přílohy č. 2a k této vyhlášce,

e)

vyhovuje požadavkům na označování stanoveným v § 6, 8 a 9 a

f)

nebyla upravena jinak, než jak je uvedeno v § 4.

§ 3

Obecné požadavky na balené vody

(1)

Balené vody musí být čiré a bezbarvé s výjimkou balené přírodní minerální vody, která může být nejvýše slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem nebo sedimentem. Balené vody nesmějí obsahovat původce onemocnění nebo organismy indikující jejich možnou přítomnost a nesmějí vykazovat organoleptické závady.

(2)

Požadavky na jakost balených vod jsou stanoveny pro

a)

balenou přírodní minerální vodu v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

balenou pramenitou vodu v přílohách č. 2a a 2b k této vyhlášce,

c)

balenou kojeneckou vodu v přílohách č. 2a a 2b k této vyhlášce.

(3)

Maximální limity obsahu cizorodých organických látek pro balené vody, s výjimkou balené pitné vody, jsou uvedeny v tabulce A přílohy č. 3a k této vyhlášce a v příloze č. 3b k této vyhlášce. U balených kojeneckých vod je minimální výčet povinně analyzovaných pesticidů uveden v tabulce B přílohy č. 3a k této vyhlášce. Použité analytické metody musí být minimálně schopny stanovit koncentrace na úrovni limitní hodnoty daného ukazatele. Bez ohledu na citlivost dané použité analytické metody musí být výsledek vyjádřen nejméně stejným počtem desetinných míst, jako je uvedeno u limitní hodnoty daného ukazatele.

(4)

Mikrobiologické ukazatele balených vod s výjimkou balené pitné vody uvedené v tabulce A příloh č. 1 a 2a k této vyhlášce se zjišťují metodami uvedenými v tabulce A přílohy č. 4 k této vyhlášce. Používání alternativních analytických metod je přijatelné, pokud jsou validovány podle referenční metody uvedené v tabulce A přílohy č. 4 k této vyhlášce pro konkrétní mikrobiologický ukazatel v souladu s protokolem stanoveným v normě ČSN EN ISO 16140-2.

(5)

Pro stanovení fyzikálních a chemických ukazatelů balených vod s výjimkou balené pitné vody uvedených v tabulce B příloh č. 1 a 2a k této vyhlášce a v příloze č. 2b k této vyhlášce je možné použít jakékoliv analytické metody, pokud splňují požadavky na metody stanovené v tabulce B přílohy č. 4 k této vyhlášce. Použité metody musí prokazatelně splnit podmínku, že byly vyvinuty a validovány podle mezinárodně uznávaných vědeckých protokolů v rámci mezilaboratorních nebo vnitrolaboratorních studií pro validaci metod.

(6)

K výrobě balené přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody může být použit pouze chráněný zdroj podzemní vody, jehož vydatnost, složení, teplota a ostatní základní vlastnosti musí být ustálené v mezích přirozeného kolísání8.

(7)

Vody ze zdrojů vhodných k výrobě balených vod s výjimkou balené pitné vody lze přepravovat pouze potrubím, které je chrání před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti nebo v obalech určených pro konečného spotřebitele.

§ 4

Způsoby úpravy balených vod

(1)

Balenou přírodní minerální vodu lze upravovat pouze

a)

odstraněním nestabilních látek, jakými jsou sloučeniny železa a sloučeniny síry, filtrací nebo dekantací, s případným předchozím okysličením,

b)

odstraněním sloučenin arsenu, manganu, železa nebo síry pomocí vzduchu obohaceného ozonem,

c)

odstraněním jiných nežádoucích složek, například sloučenin beryllia nebo niklu, nebo

d)

úplným nebo částečným odstraněním volného oxidu uhličitého výhradně fyzikálními metodami.

(2)

Použitím úpravy uvedené v odstavci 1 nebo přidáním oxidu uhličitého se nesmí změnit skladba základních složek přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody nebo z přírodního léčivého zdroje, které jí propůjčují její vlastnosti, a nesmějí vznikat škodlivé látky. Vodu nelze upravovat přidáním bakteriostatických látek nebo ji upravovat jiným způsobem, který by změnil počet kolonie tvořících jednotek. Do vody dále nelze přidávat jiné látky s výjimkou oxidu uhličitého.

(3)

Balenou pramenitou vodu lze upravovat pouze způsoby uvedenými v odstavcích 1 a 2.

(4)

Úpravu vzduchem obohaceným ozonem podle odstavce 1 písm. b) může výrobce balené přírodní minerální vody nebo balené pramenité vody dále použít jen při dodržení následujících podmínek:

a)

nezbytnost úpravy vyplývá ze složení vody, pokud jde o obsah železa, manganu, síry a arsenu,

b)

úprava nezmění fyzikálně-chemickou skladbu základních složek přírodních minerálních vod,

c)

voda před úpravou musí splňovat limity mikrobiologických ukazatelů podle tabulky A přílohy č. 1 k této vyhlášce s výjimkou ukazatelů počet kolonií při 22 ºC, pro který platí limit 20 KTJ/ml, a počet kolonií při 36 ºC, pro který platí limit 5 KTJ/ml, a

d)

po úpravě nebude ve výrobku větší množství ozonu, bromičnanů a bromoformu, než stanoví přílohy č. 1 a 2a k této vyhlášce, a nevzniknou jiné látky, které by mohly představovat ohrožení veřejného zdraví.

(5)

Balenou kojeneckou vodu nelze upravovat žádným způsobem, s výjimkou ozáření UV paprsky za podmínek stanovených právním předpisem upravujícím podmínky ozařování potravin a surovin9, ani do ní přidávat jiné látky s výjimkou oxidu uhličitého. V případě sycení oxidem uhličitým nesmí být hodnota pH nižší než 5.

(6)

Pokud je k sycení nebo dosycování balených vod použit oxid uhličitý z jiného než přírodního zdroje, musí splňovat podmínky podle nařízení Komise (EU) č. 231/201210.

(7)

K umělému doplnění balené pitné vody minerálními látkami lze použít vápník, hořčík, draslík a sodík ve formách uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce a v čistotě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/200611.

§ 5

Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod

(1)

Z hlediska obsahu oxidu uhličitého se balená přírodní minerální voda označuje jako

a)

přírodní minerální voda přirozeně sycená, která obsahuje nejméně 250 mg/l oxidu uhličitého a má po zpracování a případném dosycení plynem ze stejného zdroje obsah oxidu uhličitého stejný jako u zdroje, v rozpětí periodického přirozeného kolísání,

b)

přírodní minerální voda obohacená o oxid uhličitý ze zdroje, která má po zpracování a dosycení oxidem uhličitým ze stejného zdroje obsah oxidu uhličitého vyšší než u zdroje,

c)

přírodní minerální voda sycená, která má po zpracování a dosycení oxidem uhličitým jiného původu, než je zdroj, z něhož voda pochází, obsah oxidu uhličitého stejný nebo vyšší než u zdroje,

d)

přírodní minerální voda dekarbonizovaná, která má po zpracování nižší obsah oxidu uhličitého než u zdroje, nebo

e)

přírodní minerální voda nesycená, která pochází ze zdroje obsahujícího oxid uhličitý v množství nejvýše 250 mg/l.

(2)

Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin12 se u balených přírodních minerálních vod na obalu nebo na etiketě uvede

a)

název balené přírodní minerální vody slovy podle odstavce 1,

b)

údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky balené přírodní minerální vody v mg/l a obsah oxidu uhličitého v g/l,

c)

informace o provedených úpravách podle § 4 odst. 1 písm. b) a c); při úpravě pomocí vzduchu obohaceného ozonem informace musí znít „voda byla upravena schválenou oxidační technologií pomocí vzduchu obohaceného ozonem“ a uvede se v bezprostřední blízkosti údajů o charakteristickém složení a

d)

označení slovy „obsahuje více než 1,5 mg/l fluoridů: nevhodná k pravidelné spotřebě kojenci a dětmi do 7 let“, pokud přírodní minerální voda má obsah fluoridů větší než 1,5 mg/l, přičemž toto označení musí být provedeno jasně viditelnými písmeny a umístěno v bezprostřední blízkosti obchodního názvu výrobku zároveň s uvedením jejich skutečného obsahu v údaji o analytickém složení, udávajícím charakteristické složky balené přírodní minerální vody.

(3)

Balené přírodní minerální vody jímané na území České republiky se uvádějí na trh pouze pod obchodním názvem uvedeným v povolení podle lázeňského zákona a zapsaným v Seznamu přírodních minerálních vod uznaných členskými státy zveřejňovaném v Úředním věstníku Evropské unie, pokud její vlastnosti umožňují použití balené minerální vody jako potraviny. Balené přírodní minerální vody jímané na území jiného členského státu Evropské unie nebo jímané na území třetí země a dovážené do Evropské unie, které podléhají uznání příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, se uvádějí do oběhu pod obchodním názvem uvedeným v potvrzení o uznání příslušného orgánu tohoto členského státu Evropské unie a v Seznamu přírodních minerálních vod uznaných členskými státy zveřejňovaném v Úředním věstníku Evropské unie, pokud její vlastnosti umožňují použití balené minerální vody jako potraviny.

§ 6

Požadavky na označování balených pramenitých vod

Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u balených pramenitých vod uvede

a)

název slovy „pramenitá voda“ a

b)

informace o provedených úpravách podle § 4 odst. 1 písm. b) a c).

§ 7

Požadavky na označování balených kojeneckých vod

Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u balených kojeneckých vod uvede

a)

název slovy „kojenecká voda“,

b)

charakteristické složení balené kojenecké vody udávající nejméně obsah rozpuštěných pevných látek, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, dusičnanů, síranů, chloridů, fluoridů a hydrogenuhličitanů, s označením laboratoře a data analýzy, ne starší 3 let,

c)

v případě, že balená kojenecká voda je sycena oxidem uhličitým, označení „kojenecká voda sycená“ s uvedením obsahu oxidu uhličitého v mg/l a upozornění o nutnosti odstranění oxidu uhličitého varem, pokud je sycena na hodnotu vyšší než 0,5 g/l a je použita pro kojence, a

d)

informace o použití UV záření, pokud byl tento způsob úpravy použit.

Požadavky na označování balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod

§ 8

(1)

Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod uvede

a)

lokalita, obec nebo místo, kde se zdroj využívá, a název zdroje a

b)

upozornění na způsob skladování slovy „uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem“.

(2)

V případě, že voda je distribuována v obalech o objemu větším než 5 l, musí být na obalu uvedeny podmínky uchovávání a doba spotřeby po otevření obalu.

(3)

Průměrným množstvím balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod je jejich objem bez obalu se zohledněním přípustné záporné objemové odchylky podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(4)

Název lokality, obce nebo místa může být uveden jako součást obchodního názvu výrobku za předpokladu, že se jedná o balenou vodu uvedenou v odstavci 1 pocházející ze zdroje vody z lokality uvedené v tomto obchodním názvu výrobku. Obchodní název výrobku nesmí být zavádějící nebo klamavý, pokud jde o místo, kde se zdroj využívá.

(5)

Ustanovení odstavce 4 se použije obdobně, pokud jde o význam přikládaný názvu zdroje nebo lokality, kde se zdroj využívá, ve vztahu k obchodnímu názvu výrobku použitému při jakémkoliv způsobu jeho nabízení k prodeji.

(6)

Balené přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody vyrobené z téhož zdroje vody nelze uvádět na trh pod různými obchodními názvy výrobku.

§ 9

(1)

Jestliže je na obalu balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod určeném pro spotřebitele uveden obchodní název výrobku odlišný od názvu zdroje nebo místa využívání, musí být toto místo nebo název tohoto zdroje uveden v takové velikosti písma, aby výška a šířka dosahovaly alespoň 1,5násobku největšího písma použitého pro obchodní název výrobku.

(2)

Na obalu balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji nelze použít označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů nebo v jiné formě, které

a)

naznačují vlastnost, kterou tato voda nemá, zejména pokud jde o její původ, využití pro přípravu kojenecké stravy, výsledky analýz vody nebo podobné odkazy zaručující pravost, nebo

b)

mohou způsobit záměnu s jinými balenými vodami, zejména pokud jde o označení „minerálka“ nebo „minerální voda“.

(3)

Na obalu určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji nelze uvádět jakékoliv údaje připisující baleným přírodním minerálním, pramenitým a kojeneckým vodám vlastnosti týkající se prevence, ošetřování nebo léčby lidských nemocí. Doplňující označení těchto balených vod jsou uvedena v přílohách č. 7 a 8 k této vyhlášce. Toto označení lze použít, pokud tyto balené vody splňují požadavky uvedené v těchto přílohách.

(4)

Balenou přírodní minerální vodu a balenou pramenitou vodu lze uvádět na trh jako „vhodnou pro přípravu kojenecké stravy“, pouze pokud splňuje všechny ukazatele pro kojeneckou vodu uvedené v přílohách č. 2a a 2b k této vyhlášce. V případě, že je tato voda sycena oxidem uhličitým na hodnotu vyšší než 0,5 g/l, musí být na obalu pro spotřebitele uvedeno upozornění o nutnosti odstranění oxidu uhličitého varem, pokud je voda použita pro kojence.

§ 10

Požadavky na označování balených pitných vod

(1)

Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u balených pitných vod uvede

a)

název slovy „pitná voda“,

b)

v případě, že je balená pitná voda sycena oxidem uhličitým, obsah oxidu uhličitého v g/l,

c)

upozornění na způsob skladování slovy „uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem“ a

d)

v případě, že voda je distribuována ve spotřebitelských obalech o objemu větším než 5 l, podmínky uchovávání a doba spotřeby po otevření obalu.

(2)

Průměrným množstvím balených pitných vod je jejich objem bez obalu se zohledněním přípustné záporné objemové odchylky podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(3)

V případě doplnění balené pitné vody minerálními látkami musí být na obalu určeném pro spotřebitele uveden výčet doplněných látek a jejich obsah ve vodě po doplnění a slovní označení „uměle doplněno minerálními látkami“.

(4)

Na obalu určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji balené pitné vody nelze použít označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů nebo v jiné formě, které by mohly naznačovat vlastnost, kterou tato voda nemá, a způsobit tak záměnu s přírodní minerální vodou, kojeneckou nebo pramenitou vodou, zejména pokud jde o označení „minerálka“, „voda minerální, pramenitá, přírodní“ nebo o zeměpisné názvy.

(5)

Doplňující označení balené pitné vody jsou uvedena v příloze č. 8 k této vyhlášce. Toto označení lze použít, pokud tato balená voda splňuje požadavky uvedené v této příloze.

§ 11

Jakostní požadavky na balené vody

(1)

Požadavky na mikrobiologickou nezávadnost balených vod s výjimkou balené pitné vody jsou splněny, pokud v odebraném vzorku nejsou překročeny limity stanovené v přílohách č. 1 a 2a k této vyhlášce.

(2)

V případě, že v odebraném vzorku jsou zjištěny nejvýše dvě kolonie tvořící jednotky na 250 ml koliformních bakterií, intestinálních enterokoků, bakterií druhu Pseudomonas aeruginosa nebo nejvýše dvě kolonie tvořící jednotky na 50 ml střevních sporulujících anaerobních bakterií redukujících siřičitany nebo nejvýše 2 kolonie tvořící jednotky na 100 ml Clostridium perfringens v případě kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděny na trh jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“ nebo nejvýše dvě kolonie tvořící jednotky na 50 ml střevních sporulujících anaerobních bakterií redukujících siřičitany, provádí se opakovaná zkouška dalších 4 vzorků z téže výrobní šarže. Při opakované zkoušce musí být u všech 4 vzorků splněny požadavky na mikrobiologickou nezávadnost stanovené v odstavci 1.

(3)

V případě, že v odebraném vzorku kojenecké vody nebo přírodní minerální vody a pramenité vody, které jsou uváděny na trh jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“, je zjištěno nejvýše 300 kolonií tvořících jednotek na 1 ml počtů kolonií při 22 °C nebo nejvýše 60 kolonií tvořících jednotek na 1 ml počtů kolonií při 36 °C, provádí se opakovaná zkouška dalších 4 vzorků z téže výrobní šarže. Při opakované zkoušce musí být u všech 4 vzorků splněny požadavky na mikrobiologickou jakost stanovené v přílohách č. 2a a 2b k této vyhlášce.

(4)

Výrobce zajistí, že jakost balených přírodních minerálních vod je v souladu s ukazateli stanovenými v přílohách č. 1, 3a a 3b k této vyhlášce jejich ověřením nejméně jednou do roka. Výrobce zajistí, že jakost denní výroby je v souladu s ukazateli uvedenými v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(5)

Výrobce zajistí, že jakost

a)

balené pramenité vody a balené kojenecké vody je v souladu s ukazateli uvedenými v přílohách č. 2a a 2b k této vyhlášce jejich ověřením nejméně třikrát v kalendářním roce,

b)

balené pramenité vody a balené kojenecké vody je v souladu s ukazateli uvedenými v přílohách č. 3a a 3b k této vyhlášce jejich ověřením nejméně dvakrát v kalendářním roce,

c)

denní výroby je v souladu s požadavky jakosti v rozsahu seznamu uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce a

d)

denní výroby balené kojenecké vody splňuje jakost v termínu před její expedicí.

(6)

Nejistota měření nesmí být zohledněna jako dodatečná tolerance, pokud jde o hodnocení shody požadavků na jakost balených vod s limitní hodnotou ukazatele stanoveného v příloze č. 1, 2a, 2b, 3a nebo 3b k této vyhlášce.

§ 12

Přechodné ustanovení

Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v souladu s požadavky vyhlášky č. 275/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

§ 13

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.

2.

Vyhláška č. 404/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. února 2024, s výjimkou ustanovení přílohy č. 2b a přílohy č. 3b, která nabývají účinnosti dnem 13. ledna 2026.

Ministr zemědělství:

Mgr. Výborný v. r.

Příloha č. 1

Požadavky na jakost balených přírodních minerálních vod A. Mikrobiologické požadavky

A. Mikrobiologické požadavky

Číslo

Ukazatel

Jednotka

Limit

Typ limitu

1.

Escherichia coli

KTJ1)/250 ml

0

NMH2)

2.

Koliformní bakterie

KTJ/250 ml

0

NMH

3.

Intestinální enterokoky

KTJ/250 ml

0

NMH

4.

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/250 ml

0

NMH

5.

Siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakterie

KTJ/50 ml

0

NMH

6.

Počet kolonií při 22 °C

KTJ/ml

1004)

MH3)

7.

Počet kolonií při 36 °C

KTJ/ml

204)

MH

8.

Mikroskopický obraz - živé organismy

Jedinci/ml

0

NMH

Vysvětlivky:

1) KTJ = kolonie tvořící jednotka.

2) NMH = nejvyšší mezní hodnota.

3) MH = mezní hodnota.

4) Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4+/-1 °C. Balená přírodní minerální voda smí obsahovat pouze takové množení schopné druhy mikroorganismů, které nepoukazují na znečištění při exploataci zdroje nebo při výrobě (jakostní požadavek).

B. Fyzikální a chemické požadavky

Číslo

Ukazatel

Symbol

Jednotka

Limit

Typ limitu

9.

antimon

Sb

mg/l

0,01

NMH

10.

arsen

As

mg/l

0,010

NMH

11.

baryum

Ba

mg/l

1,0

NMH

12.

chrom

Cr

mg/l

0,05

NMH

13.

kadmium

Cd

mg/l

0,003

NMH

14.

měď

Cu

mg/l

1,0

NMH

15.

nikl

Ni

mg/l

0,020

NMH

16.

olovo

Pb

mg/l

0,010

NMH

17.

rtuť

Hg

mg/l

0,001

NMH

18.

selen

Se

mg/l

0,010

NMH

19.

dusičnany

NOo3

mg/l

50

NMH

20.

dusitany

NO2

mg/l

0,1

NMH

21.

fluoridy

F

mg/l

5,0

NMH

22.

kyanidy celkové

CN-

mg/l

0,070

NMH

23.

Mangan

Mn

mg/l

0,50

MH

24.

Bromičnany1)

BrO3

mg/l

0,003

NMH

25.

Ozon1)

O3

mg/l

0,05

NMH

26.

Bromoformy1)2)

mg/l

0,001

NMH

Vysvětlivky:

1) Stanoví se pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem. Dodržení těchto maximálních limitů je Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí monitorováno v okamžiku plnění do lahví nebo jiných obalů určených pro spotřebitele.

2) Jedná se o součet následujících látek: bromoform, dibromchlormethan a dichlorbrommethan.

Příloha č. 2a

Požadavky na jakost balených kojeneckých a pramenitých vod

A. Mikrobiologické požadavky

Číslo

Ukazatel

Jednotka

Limit

Typ limitu

1.

Escherichia coli

KTJ/250 ml

0

NMH

2.

Koliformní bakterie

KTJ/250 ml

0

NMH

3.

Intestinální enterokoky

KTJ/250 ml

0

NMH

4.

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/250 ml

0

NMH

5.

Siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakterie - pouze pro pramenité vody

KTJ/50 ml

0

NMH

6.

Počet kolonií při 22 °C

KTJ/ml

1001)

MH

7.

Počet kolonií při 36 °C

KTJ/ml

201)

MH

8.

Mikroskopický obraz - živé organismy

Jedinci/ml

0

NMH

9.

Clostridium perfringens (včetně spor) - pouze pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděny na trh jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“

KTJ/100 ml

0

NMH

Vysvětlivka:

1)

Uvedená MH platí pouze pro výrobek analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4+/-1 °C. Pro kojenecké vody, přírodní minerální vody a pramenité vody, které jsou uváděny na trh jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“, platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje spotřebiteli. Balená kojenecká a pramenitá voda smí obsahovat pouze takové množení schopné druhy organismů, které nepoukazují na znečištění při exploataci zdroje nebo při výrobě (jakostní požadavek).

B. Fyzikální a chemické požadavky

Č.

Ukazatel

Symbol

Jednotka

Limit

Typ limitu

10.

antimon

Sb

mg/l

0,003

NMH

11.

arsen

As

mg/l

0,005

NMH

12.

baryum

Ba

mg/l

0,5

NMH

13.

beryllium

Be

mg/l

0,0005

NMH

14.

kadmium

Cd

mg/l

0,002

NMH

15.

chrom

Cr

mg/l

0,025

NMH

16.

měď

Cu

mg/l

0,2

NMH

17.

kyanidy celkové

CN-

mg/l

0,05

NMH

18.

fluoridy

F

mg/l

0,7

NMH

19.

olovo

Pb

mg/l

0,005

NMH

20.

mangan

Mn

mg/l

0,052)

0,13)

NMH

21.

rtuť

Hg

mg/l

0,0005

NMH

22.

nikl

Ni

mg/l

0,02

NMH

23.

dusičnany

NO3-

mg/l

102)

253'

NMH

24.

dusitany

NO2

mg/l

0,02

NMH

25.

selen

Se

mg/l

0,02

NMH

26.

hliník

Al

mg/l

0,05

MH

27.

amonné ionty

NH4+

mg/l

0,25

MH

28.

chloridy

Cl-

mg/l

100

MH

29.

konduktivita

K

mS/m

702)

1253)

MH

30.

pH

pH

5-82)

4,5-83)

MH

31.

sodík

Na

mg/l

202) 1003)

MH

32.

sírany

SO42-

mg/l

250

MH

33.

látky rozpuštěné

RL

mg/l

5002)

10003)

150-400

MH

MH

DH4)

34.

sulfan volný

H2S

mg/l

0,05

MH

35.

barva

mg/l

20

MH

36.

pach

stupeň

1,0

MH

37.

zákal

ZFn(t)

2,0

MH

38.

železo

Fe

mg/l

0,3

MH

39.

chemická spotřeba kyslíku manganistanem

CHSKMn

mg/l

2,0

MH

40.

vápník

Ca

mg/l

40-80

DH4)

41.

hořčík

Mg

mg/l

20-30

DH4)

42.

vápník a hořčík

Ca + Mg

mmol/l

1,8-3,2

DH4)

43.

bromičnany5)

BrO3-

mg/l

0,003

NMH

44.

ozon5)

O3

mg/l

0,05

NMH

45.

bromoformy5),6)

mg/l

0,001

NMH

46.

bor7)

B

mg/l

1,5

NMH

Vysvětlivky:

2)

kojenecká voda

3)

pramenitá voda

4)

DH = doporučená hodnota

5)

Stanovuje se pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem. Dodržení těchto maximálních limitů je monitorováno v okamžiku plnění do lahví nebo jiných obalů určených pro spotřebitele.

6)

Jedná se o součet následujících látek: bromoform, dibromchlormethan a dichlorbrommethan.

7)

V případě, že hlavním zdrojem vody je voda v oblastech, kde by geologické podmínky mohly vést k vysokým úrovním boru v podzemních vodách, se použije hodnota ukazatele 2,4 mg/l.

Příloha č. 2b

Požadavky na jakost balených kojeneckých a pramenitých vod

zatím neúčinné

Příloha č. 3a

Požadavky na obsah cizorodých organických látek v balených vodách

A. Požadavky na limity obsahu cizorodých organických látek pro přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody

Ukazatel

Symbol

Jednotka

Limit

Druh limitu

Tetrachlormethan

μg/l

0,1

NMH

Dichlormethan

μg/l

0,1

NMH

1,2 dichlorethan

μg/l

0,1

NMH

chlorethen (vinylchlorid)

μg/l

0,2

NMH

1,1 dichlorethen (ethylenchlorid)

DCE

μg/l

0,1

NMH

1,2 dichlorethen

μg/l

0,1

NMH

Trichlorethen

TCE

μg/l

0,1

NMH

Tetrachlorethen

PCE

μg/l

0,1

NMH

Benzen

μg/l

0,1

NMH

Toluen

μg/l

0,1

NMH

Xyleny

μg/l

0,31)

NMH

Ethylbenzen

μg/l

0,1

NMH

Styren

μg/l

0,1

NMH

benzo(a)pyren

μg/l

0,01

NMH

Chlorbenzen

μg/l

0,1

NMH

Dichlorbenzeny

μg/l

0,1

NMH

Trichlorbenzeny

μg/l

0,1

NMH

Pesticidní látky2) a jejich relevantní metabolity3)

PL

μg/l

Jednotlivé pesticidy

Pramenité vody: 0,05

NMH

Přírodní minerální vody:

0,025

Kojenecké vody: 0,0154

NMH

Pesticidy celkem5

Pramenité vody: 0,25

Přírodní minerální vody:

0,1

Kojenecké vody: 0,05

Polychlorované bifenyly6

PCB

μg/l

0,001

NMH

Tenzidy aniontové

PAL-A

mg/l

0,02

NMH

Látky extrahovatelné nepolární7

NEL

mg/l

Pramenité vody: 0,02

NMH

Přírodní minerální vody a kojenecké vody: 0,015

Polycyklické aromatické uhlovodíky8

μg/l

0,1

NMH

Použité analytické metody musí být minimálně schopny stanovit koncentrace na úrovni limitní hodnoty daného ukazatele. Bez ohledu na citlivost použité analytické metody musí být výsledek vyjádřen nejméně stejným počtem desetinných míst, jako je uvedeno u limitní hodnoty daného ukazatele.

Vysvětlivky:

1) Součet všech tří izomerů.

2)

Pesticidy se rozumějí organické insekticidy, organické herbicidy, organické fungicidy, organické nematocidy, organické akaricidy, organické algicidy, organické rodenticidy, organické slimicidy, příbuzné přípravky (mj. regulátory růstu) a jejich relevantní metabolity.

3) Metabolit pesticidu se považuje za relevantní, pokud

a)

existuje odborně podložený důkaz, že jeho přirozené vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi mateřské látky, pokud jde o účinek ve smyslu cílové aktivity původního pesticidu, nebo že představuje, buď sám o sobě, nebo produkty jeho přeměny pro spotřebitele zdravotní riziko,

b)

je uveden v aktualizované tabulce „Přehled účinných látek a jejich metabolitů“ na stránkách Ministerstva zemědělství,

c)

je uveden v příloze II nebo III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, nebo

d) pokud byla jeho relevantnost vyhodnocena Státním zdravotním ústavem.

4)

U některých pesticidů lze očekávat vyšší mez stanovitelnosti než 0,015 μg/l, a proto jejich stanovený obsah musí být nižší než aktuální mez jejich stanovitelnosti. Tyto pesticidy jsou v tabulce B této přílohy označeny hvězdičkou (*).

5)

Limitní hodnota se vztahuje na součet jednotlivých stanovených a kvantitativně zjištěných pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Uvádí-li laboratoř v protokolu výsledek ukazatele „pesticidní látky celkem“, musí zároveň uvést i výsledky všech stanovených jednotlivých pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů.

6) Suma kongenerů 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

7)

V případě překročení limitní hodnoty parametru NEL je nutné provedení identifikace jednotlivých látek a rozhodnout, zda se jedná o přirozené uhlovodíkové pozadí nebo o kontaminaci ropnými produkty.

8)

Součet koncentrací těchto určených sloučenin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3- cd)pyren.

B. Minimální výčet povinně analyzovaných pesticidů u balených kojeneckých vod, u nichž je nutné použít metodu stanovení s mezí stanovitelnosti LOQ< 0,015 μg/l pro každý jednotlivý pesticid

č.

Pesticidy / metabolity

1

1,2,4-triazol

2

2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxy octová kys.)

3

2,4-D (2,4-dichlorophenoxy octová kys.)

4

2,6-dichlorobenzamid

5

Acetochlor ESA

6

Acetochlor OA*

7

Acetochlor*

8

Alachlor ESA

9

Alachlor OA*

10

Alachlor*

11

ametryn

12

atrazin

13

atrazin-2-hydroxy

14

Atrazin-deset-desisopropyl*

15

atrazin-desethyl

16

atrazin-desisopropyl

17

azoxystrobin

18

benalaxyl

19

bentazon

20

boscalid

21

bromoxynil

22

carbofuran

23

carbofuran 3-hydroxy

24

clopyralid*

25

clothianidin

26

cymoxanil

27

DEET (diethyltoluamid)

28

desmetryn

29

diazinon

30

Dicamba*

31

difenoconazol

32

diflufenican

33

Dichlormid*

34

Dimethachlor OA*

35

dimethachlor

36

Dimethachlor CGA 369873

37

Dimethachlor ESA

38

dimethenamid

39

Dimethenamid ESA*

40

dimethenamid OA

41

dimethomorf

42

dimoxystrobin

43

diuron

44

epoxikonazol

45

ethofumesat

46

famoxadon

47

fenarimol

48

fluazifop-P

49

flufenacet

50

flufenacet ESA

51

flufenacet OA

52

fluopikolid

53

flusilazol

54

fluxapyroxad

55

fonofos

56

foramsulfuron

57

hexazinon

58

chlorantraniliprol

59

chloridazon

60

chloridazon methyl-desphenyl

61

Chloridazon-desfenyr

62

chlorotoluron

63

chlorotoluron desmethyl

64

chloroxuron

65

chlorpyrifos

66

chlorsulfuron

67

imazalil

68

imazamethabenz-methyl

69

imazamox

70

imazethapyr

71

imidacloprid

72

irgarol

73

isoproturon

74

isoproturon-desmethyl

75

isoproturon-monodesmethyl

76

lenacil

77

malathion

78

MCPA 2-(4-chloro-2-methylphenoxy octová kys.)

79

MCPB 4-(4-chloro-2-methylphenoxy)máselná kys.

80

mecoprop (MCPP)

81

Mesotrion*

82

metalaxyl

83

metazachlor

84

metazachlor ESA

85

Metazachlor OA*

86

metconazol

87

methidathion

88

methiocarb

89

metolachlor

90

metolachlor ESA

91

metolachlor OA

92

metrafenon

93

metribuzin

94

Metribuzin DA*

95

Metribuzin DK*

96

monolinuron

97

monuron

98

napropamid

99

neburon

100

pethoxamid

101

pethoxamid ESA

102

phosalone

103

phosphamidon

104

picolinafen

105

pirimicarb

106

prometon

107

prometryn

108

propachlor

109

propargit

110

propazin

111

propiconazol

112

propoxycarbazon

113

propyzamid

114

prosulfocarb

115

pyraclostrobin

116

sebutylazin

117

simazin

118

simazin-2-hydroxy

119

simetryn

120

spiroxamin

121

sulfosulfuron

122

tebuconazol

123

terbuthylazin

124

terbuthylazin-2-hydroxy

125

terbuthylazin-desethyl

126

terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy

127

terbutryn

128

tetraconazol

129

thiamethoxam

130

triadimefon

131

triasulfuron

132

triticonazol

Vysvětlivka:

* Pro kojenecké vody se připouští vyšší mez stanovitelnosti než LOQ=0,015 μg/l, která je zároveň NMH.

Příloha č. 3b

Požadavky na obsah cizorodých organických látek v balených vodách

zatím neúčinné

Příloha č. 4

Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru, a ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu

A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru

Ukazatel

Metoda

Escherichia coli

ČSN EN ISO 9308-1, ČSN EN ISO 9308-2

koliformní bakterie

ČSN EN ISO 9308-1, ČSN EN ISO 9308-2

Intestinální enterokoky

ČSN EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

ČSN EN ISO 16266

siřičitany redukujících anaerobů (klostridií)

ČSN EN 26461-2

počty kolonií ph 22 °C a 36 °C

ČSN EN ISO 6222

mikroskopický obraz

ČSN 757712

Clostridium perfringens (včetně spor)

ČSN EN ISO 14189

 

B. Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu

Ukazatel

Symbol

Mez stanovitelnosti1)

Nejistota měření2)

Vysvětlivky

[% limitní hodnoty]

[% limitní hodnoty (kromě pH)]

amonné ionty

NH4+

≤ 30

≤ 40

antimon

Sb

≤ 30

≤ 40

arsen

As

≤ 30

≤ 30

barva

≤ 25

≤ 30

baryum

Ba

≤ 20

≤ 25

beryllium

Be

≤ 20

≤ 25

bromičnany

BrO3-

≤ 30

≤ 40

bromoformy

≤ 10

≤ 25

3

dusičnany

NO3-

≤ 10

≤ 15

dusitany

NO2-

≤ 30

≤ 20

fluoridy

F-

≤ 10

≤ 20

hliník

Al

≤ 30

≤ 25

hořčík

Mg

≤ 20

≤ 20

chemická spotřeba kyslíku manganistanem

CHSKMn

≤ 20

≤ 20

chloridy

Cl-

≤ 10

≤ 15

chrom

Cr

≤ 30

≤ 30

konduktivita

K

≤ 10

≤ 20

kyanidy celkové

CN-

≤ 30

≤ 30

4

kadmium

Cd

≤ 30

≤ 25

látky rozpuštěné

RL

≤ 10

≤ 25

mangan

Mn

≤ 30

≤ 30

měď

Cu

≤ 30

≤ 25

nikl

Ni

≤ 30

≤ 25

olovo

Pb

≤ 30

≤ 25

ozon

O3

≤ 30

≤ 20

pach

5

PH

pH

≤ 0,2

6

rtuť

Hg

≤ 30

≤ 30

selen

Se

≤ 30

≤ 40

sírany

SO4 2-

≤ 10

≤ 15

sodík

Na

≤ 10

≤ 20

sulfan

H2S

≤ 30

≤ 30

vápník

Ca

≤ 10

≤ 20

vápník + hořčík

Ca + Mg

≤ 10

≤ 20

zákal

≤ 30

≤ 30

železo

Fe

≤ 30

≤ 30

benzo(a)pyren

≤ 30

≤ 50

Vysvětlivky:

1)

Mez stanovitelnosti je stanovený násobek meze detekce v koncentraci určujícího prvku, který může být přiměřeným způsobem určen s přijatelnou úrovní přesnosti (pravdivosti a preciznosti). Mez stanovitelnosti lze vypočítat za použití příslušné normy nebo vzorku a lze ji získat na základě nejnižšího kalibračního bodu na kalibrační křivce, s výjimkou slepého vzorku.

2)

Nejistota měření je nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. Pracovní kritérium pro nejistotu měření (k = 2) je procento limitních hodnot uvedených v tabulce nebo lepší. Není-li stanoveno jinak, nejistota měření se odhadne na úrovni limitní hodnoty.

3)

Kritéria pro mez stanovitelnosti a nejistotu měření se vztahují na každou z následujících látek: bromoform, dibromchlormethan a dichlorbrommethan.

4)

Metoda by měla umožňovat stanovit celkové množství kyanidů ve všech jeho formách.

5)

Charakteristiky metody nejsou stanoveny.

6)

Použitá metoda musí být schopna měřit koncentrace na úrovni limitní hodnoty daného ukazatele s pravdivostí 0,2 jednotky pH a s přesností 0,2 jednotky pH.

Příloha č. 5

Formy minerálních látek, určené k doplňování obsahu minerálních látek v balené pitné vodě

Draslík

hydrogenuhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

Sodík

chlorid sodný

hydrogenuhličitan sodný

uhličitan sodný

Vápník

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

hydroxid vápenatý

oxid vápenatý

Hořčík

uhličitan horečnatý

chlorid horečnatý

oxid horečnatý

síran horečnatý

Příloha č. 6

Přípustné záporné objemové odchylky u balených přírodních minerálních, pramenitých, kojeneckých a pitných vod

Velikost spotřebitelského obalu

Odchylka

Nad 100 ml do 200 ml

- 4,5 %

Nad 200 ml do 300 ml

- 9 ml

Nad 300 ml do 500 ml

- 3,0 %

Nad 500 ml do 1000 ml

- 15 ml

Nad 1000 ml

- 1,5%

Příloha č. 7

Doplňující označení balených přírodních minerálních vod

Údaj

Kritérium

Nízký obsah minerálních látek

Obsah rozpuštěných pevných látek (jako odparek při 180 °C) je nižší než 500 mg/l

Velmi nízký obsah minerálních látek

Obsah rozpuštěných pevných látek (jako odparek při 180 °C) je nižší než 50 mg/l

Bohatá na minerální soli

Obsah rozpuštěných pevných látek (jako odparek při 180 °C) je vyšší než 1500 mg/l

Obsahuje hydrogenuhličitan

Obsah hydrogenuhličitanu je vyšší než 600 mg/l

Obsahuje sírany

Obsah síranů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje chloridy

Obsah chloridů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje vápník

Obsah vápníku je vyšší než 150 mg/l

Obsahuje hořčík

Obsah hořčíku je vyšší než 50 mg/l

Obsahuje fluoridy

Obsah fluoridů je vyšší než 1 mg/l

Obsahuje železo

Obsah dvojmocného železa je vyšší než 1 mg/l

Kyselka

Přírodní minerální voda přirozeně sycená s obsahem volného oxidu uhličitého vyšším než 250 mg/l

Obsahuje sodík

Obsah sodíku je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje jod

Obsah jodu je vyšší než 0,01 mg/l

Vhodná pro přípravu kojenecké stravy

Splnění ustanovení § 9 odst. 4

Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku

Obsah sodíku je nižší než 20 mg/l

Může působit mírně projímavé

Údaj a jiný údaj mající pro spotřebitele stejný význam může být uveden pouze na základě výsledků farmakologických, fyziologických a klinických zkoušek

Může působit močopudně

Údaj a jiný údaj mající pro spotřebitele stejný význam může být uveden pouze na základě výsledků farmakologických, fyziologických a klinických zkoušek

Podporuje trávení

Údaj a jiný údaj mající pro spotřebitele stejný význam může být uveden pouze na základě výsledků farmakologických, fyziologických a klinických zkoušek

Může podporovat jaterní a žlučové funkce

Údaj a jiný údaj mající pro spotřebitele stejný význam může být uveden pouze na základě výsledků farmakologických, fyziologických a klinických zkoušek

Perlivá

Přírodní minerální voda uvolňující za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý

Neperlivá

Přírodní minerální voda neuvolňující za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý

Příloha č. 8

Doplňující označení balených kojeneckých, pramenitých a pitných vod

Údaj

Kritérium

Velmi nízký obsah minerálních látek

Obsah rozpuštěných pevných látek není vyšší než 50 mg/l

Nízký obsah minerálních látek

Obsah rozpuštěných pevných látek není vyšší než 500 mg/l

Obsahuje vápník

Obsah vápníku je vyšší než 150 mg/l

Obsahuje hořčík

Obsah hořčíku je vyšší než 50 mg/l

Vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů*

Splnění ustanovení § 9 odst. 4

Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku

Obsah sodíku je nižší než 20 mg/l

Perlivá

Voda uvolňující za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý.

Neperlivá

Voda neuvolňující za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý.

Vysvětlivka:

* Lze použít pouze pro balené kojenecké a balené pramenité vody.

Příloha č. 9

Seznam ukazatelů pro denní kontrolu při výrobě balených vod

Kontrolní ukazatele

Poznámka

organoleptické

Pach

Chuť

Zákal

základní

Konduktivita

pH

doplňkové

NO3-

NO2-

NH4+

CHSK-Mn

mikrobiologické

Koliformní bakterie

Escherichia coli

Intestinální enterokoky

Pseudomonas aeruginosa

u kojenecké vody a vod určených pro přípravu kojenecké stravy a nápojů

Počet kolonií při 22 °C

Počet kolonií při 36 °CPoznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Přepracované znění).

Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.

§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Seznam přírodních minerálních vod uznaných členskými státy podle čl. 1 odst. 5 směrnice Rady 2009/54/ES.

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu.

Příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, v platném znění.

Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.

Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Přepracované znění).

Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.

3

§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5

Seznam přírodních minerálních vod uznaných členskými státy podle čl. 1 odst. 5 směrnice Rady 2009/54/ES.

6

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 2 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb.

8

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

9

Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu.

10

Příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, v platném znění.

11

Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.

12

Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.