Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

207/2024 Sb. znění účinné od 21. 5. 2024

207

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. dubna 2009 byla v Baltimore přijata změna přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě1.

Se změnou přílohy II Protokolu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Změna přílohy II Protokolu vstoupila v platnost na základě článku 9 odst. 1 přílohy II Protokolu dne 8. prosince 2016. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle článku 9 odst. 2 dne 21. května 2024.

Anglické znění změny přílohy II Protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

(čl. 1-10)

Opatření 16 (2009)

 

Změna přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě:

Ochrana fauny a flóry Antarktidy

 

Představitelé,

připomínajíce Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, včetně jeho přílohy II o ochraně fauny a flóry Antarktidy;

zaznamenávajíce, že funkce Výboru na ochranu životního prostředí podle článku 12 protokolu zahrnují poskytování poradenství a formulaci doporučení v souvislosti s prováděním příloh protokolu;

vědomi si, že konzultativní schůzka ke Smlouvě o Antarktidě schválila v roce 2001 návrh Výboru na ochranu životního prostředí, aby byl proveden přezkum přílohy II protokolu;

připomínajíce také postup pro změnu přílohy II podle čl. 9 odst. 3 protokolu a článku 9 přílohy II;

připomínajíce dále, že slova „Všechny druhy rodu Arctocephalus, lachtani“ byla odstraněna z dodatku A přílohy II opatřením 4 (2006), které nabylo účinnosti dne 23. června 2007;

doporučují svým vládám, aby:

1.

příloha II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě: Ochrana fauny a flóry Antarktidy byla nahrazena změněnou verzí přílohy II připojenou k tomuto opatření;

2.

nahrazení stávající verze přílohy II změněnou verzí nabyla účinnosti v souladu s článkem 9 přílohy II.

 

Opatření 16 (2009) Příloha

PŘÍLOHA II PROTOKOLU O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KE SMLOUVĚ O ANTARKTIDĚ OCHRANA FAUNY A FLÓRY ANTARKTIDY

Článek 1

Definice

Pro účely této přílohy:

a)

„původní savec“ znamená každého příslušníka kteréhokoli druhu náležejícího do třídy Mammalia, pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo objevujícího se tam přirozenou migrací;

b)

„původní pták“ znamená každého příslušníka v kterémkoli stadiu jeho životního cyklu (včetně vajec) kteréhokoli druhu třídy Aves, pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo objevujícího se tam přirozenou migrací;

c)

„původní rostlina“ znamená každého příslušníka kteréhokoli druhu suchozemské nebo sladkovodní vegetace, včetně mechů, lišejníků, hub a řas, v kterémkoli stadiu jeho životního cyklu (včetně semen a jiných způsobů rozmnožování), pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě;

d)

„původní bezobratlý“ znamená každého příslušníka kteréhokoli druhu suchozemského nebo sladkovodního bezobratlého v kterémkoli stadiu jeho životního cyklu, pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě;

e)

„příslušný orgán“ znamená každou osobu nebo agenturu zmocněnou stranou vydávat povolení podle této přílohy;

f)

„povolení“ znamená formální písemné povolení vydané příslušným orgánem;

g)

„odebírat“ nebo „odběr“ znamená zabíjet, poranit, chytat, dotýkat se nebo obtěžovat původního savce nebo ptáka, nebo odvážet či poškozovat taková množství původních rostlin nebo bezobratlých, že by jejich místní rozdělení nebo hojnost byly významně postiženy;

h)

„škodlivé zasahování“ znamená:

i)

létání nebo přistávání helikoptér či jiných vzdušných dopravních prostředků způsobem, který narušuje soustředění původních ptáků nebo tuleňů;

ii)

používání vozidel nebo plavidel, včetně vznášedel a malých člunů, způsobem, který narušuje soustředění původních ptáků nebo tuleňů;

iii)

používání výbušnin nebo střelných zbraní způsobem, který narušuje soustředění původních ptáků nebo tuleňů;

iv)

úmyslné vyrušování rozmnožujících se nebo přepeřujících původních ptáků či soustředění původních ptáků nebo tuleňů pěšími osobami;

v)

významné poškozování míst výskytu původních suchozemských rostlin přistáváním letadel, jízdou vozidel nebo pošlapáním či jinými způsoby; a

vi)

každou činnost, která má za následek významnou nepříznivou změnu stanovišť kteréhokoli druhu či populace původních savců, ptáků, rostlin nebo bezobratlých.

i)

„Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství“ znamená úmluvu sjednanou ve Washingtonu dne 2. prosince 1946;

j)

„Dohoda o ochraně albatrosů a buřňáků“ znamená dohodu sjednanou v Canbeře dne 19. června 2001.

Článek 2

Případy stavu nouze

1.

Tato příloha se nepoužije v případech stavu nouze týkajících se bezpečnosti lidského života nebo lodí, letadel nebo vybavení a zařízení vysoké hodnoty nebo ochrany životního prostředí.

2.

Sdělení o činnostech prováděných v případech stavu nouze, které mají za následek jakýkoli odběr nebo škodlivé zasahování, se neprodleně rozesílají všem stranám a Výboru.

Článek 3

Ochrana původní fauny a flóry

1.

Odběr nebo škodlivé zasahování jsou zakázány, ledaže jsou v souladu s povolením.

2.

Taková povolení stanoví dovolenou činnost včetně toho, kdy, kde a kým má být prováděna, a vydávají se pouze v následujících okolnostech:

a)

k opatření vzorků pro vědecké studium nebo vědecké informace;

b)

k opatření vzorků pro muzea, herbáře a botanické zahrady nebo jiné výchovné instituce nebo využití;

c)

k opatření vzorků pro zoologické zahrady, avšak pokud jde o původní savce nebo ptáky pouze v případě, že tyto vzorky nelze získat z jinde existujících sbírek v zajetí, nebo že existuje závažný požadavek na uchování; a

d)

učinění opatření týkajících se nevyhnutelných následků vědeckých činností, které nejsou jinak dovoleny podle výše uvedených písmen a), b) nebo c), nebo stavby a provozu vědeckých podpůrných zařízení.

3.

Vydání takových povolení bude omezeno tak, aby se zajistilo, že:

a)

se neodebere více původních savců, ptáků, rostlin nebo bezobratlých, než je nezbytně nutné, aby se vyhovělo účelům stanoveným ve výše uvedeném odstavci 2;

b)

se zabijí jen malé počty původních savců nebo ptáků a v žádném případě se nezabije více z místních populací, než může ve spojení s jinými povolenými odběry obvykle nahradit přirozená reprodukce v následující sezóně; a

c)

se zachová rozmanitost druhů, jakož i stanovišť, které jsou podstatné pro jejich existenci a rovnováha ekologických systémů existujících v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

4.

Každý druh původních savců, ptáků, rostlin a bezobratlých uvedených v Dodatku A k této poloze bude označen jako „zvláště chráněný druh“ a bude mu poskytnuta zvláštní ochrana stranami.

5.

Označení druhu jako zvláště chráněného druhu se provádí podle dohodnutých postupů a kritérií přijatých na konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě.

6.

Výbor přezkoumává a dává doporučení pro kritéria pro navrhování původních savců, ptáků, rostlin nebo bezobratlých na označení jako zvláště chráněný druh.

7.

Jakákoli strana, Výbor, Vědecký výbor pro antarktický výzkum nebo Komise pro ochranu antarktických živých mořských zdrojů může navrhnout druh na označení jako zvláště chráněný druh předložením návrhu s odůvodněním na konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě.

8.

Povolení pro odběr zvláště chráněného druhu se nevydá, pokud odběr:

a)

není pro závažný vědecký účel; nebo

b)

ohrozí přežití nebo obnovení tohoto druhu nebo místní populace;

9.

Použití smrtících technik na zvláště chráněných druzích je povoleno pouze tehdy, pokud neexistuje vhodná alternativní technika.

10.

Návrhy na označení druhu jako zvláště chráněného druhu se předkládají Výboru, Vědeckému výboru pro antarktický výzkum a, v případě původních savců a ptáků, Komisi pro ochranu antarktických živých mořských zdrojů, a tam, kde je to vhodné, zasedání smluvních stran Dohody o ochraně albatrosů a buřňáků a dalším organizacím. Při formulaci svého doporučení pro konzultativní schůzku ke Smlouvě o Antarktidě o tom, zda by měl být druh označen za zvláště chráněný druh, vezme Výbor v úvahu veškeré připomínky poskytnuté Vědeckým výborem pro antarktický výzkum a, v případě původních savců a ptáků, Komisí pro ochranu antarktických živých mořských zdrojů, a tam, kde je to vhodné, zasedáním smluvních stran Dohody o ochraně albatrosů a buřňáků a dalšími organizacemi.

11.

Veškerý odběr původních savců a ptáků se bude provádět způsobem, který přináší nejmenší uskutečnitelnou míru bolesti a utrpení.

Článek 4

Vysazování a zavlečení nepůvodních druhů a nemocí

1.

Žádný druh živých organismů, jenž není původem z oblasti Smlouvy o Antarktidě, nebude vysazován na pevninu nebo ledovcové šelfy nebo do vod v oblasti Smlouvy o Antarktidě jinak než v souladu s povolením.

2.

Psi se nebudou přivádět na pevninu, ledovcové šelfy nebo ledovce na moři.

3.

Povolení podle výše uvedeného odstavce 1 bude:

a)

vydáváno pouze k dovozu kultivovaných rostlin a jejich rozmnožovacích propagulí pro kontrolované použití a druhů živých organismů pro kontrolované experimentální použití; a

b)

určovat počet druhů a popřípadě věk a pohlaví jedinců druhu, které mají být vysazovány, spolu se zdůvodněním vysazování a uvedením preventivní opatření, která je třeba přijmout k zabránění úniku nebo styku s faunou nebo flórou.

4.

Jakýkoli druh, pro nějž se vydá povolení v souladu s výše uvedenými odstavci 1 a 3, bude dříve, než vyprší platnost povolení, odvezen z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo bude odstraněn spálením či stejně účinnými prostředky, jež vyloučí nebezpečí pro původní faunu nebo flóru. V povolení bude tento závazek přesně stanoven.

5.

Jakýkoli druh, včetně potomstva, který nepochází z oblasti Smlouvy o Antarktidě a který je do této oblasti zavlečen bez povolení, které bylo vydáno v souladu s výše uvedenými odstavci 1 a 3, bude odvezen nebo odstraněn, kdykoli to je možné, ledaže by jeho odvezení nebo odstranění způsobilo ještě větší nepříznivý dopad na životní prostředí. Takové odvezení nebo odstranění může zahrnovat spálení nebo stejně účinné prostředky, aby byl učiněn sterilním, ledaže by se prokázalo, že nepředstavuje žádné riziko pro původní flóru nebo faunu. Kromě toho musí být podniknuty všechny přiměřené kroky ke kontrole následků tohoto zavlečení, aby se zabránilo poškození původní fauny nebo flóry.

6.

Nic v tomto článku se nepoužije na dovoz potravin do oblasti Smlouvy o Antarktidě za předpokladu, že žádná živá zvířata nebudou dovážena pro tento účel a všechny rostliny a zvířecí části i výrobky se budou udržovat v pečlivě kontrolovaných podmínkách, a budou odstraněny v souladu s Přílohou III k protokolu.

7.

Každá strana bude požadovat, aby se přijala opatření, aby se zabránilo náhodnému zavlečení mikroorganismů (např. virů, bakterií, kvasinek, hub), jež se přirozeně nevyskytují v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

8.

Do oblasti Smlouvy o Antarktidě nebude dovážena žádná živá drůbež ani jiní živí ptáci. Je nutno vyvinout veškeré úsilí, aby se zajistilo, že drůbež nebo ptačí produkty dovážené do Antarktidy nejsou kontaminovány nemocemi (např. Newcastleskou nemocí, tuberkulózou a infekcemi způsobenými kvasinkami), které by mohly být škodlivé pro původní flóru a faunu. Jakákoli drůbež nebo ptačí produkty, které nejsou konzumovány, budou odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo odstraněny spálením nebo rovnocennými prostředky, které vyloučí nebezpečí zavlečení mikroorganismů (např. virů, bakterií, kvasinek, hub) do původní flóry a fauny.

9.

Úmyslný dovoz nesterilní půdy do oblasti Smlouvy o Antarktidě je zakázán. Strany by měly v maximální možné míře zajistit, aby nesterilní půda nebyla neúmyslně dovezena do oblasti Smlouvy o Antarktidě.

Článek 5

Informace

Každá strana zveřejní informace o zakázaných činnostech a o zvláště chráněných druzích pro všechny osoby přítomné nebo mající v úmyslu vstoupit do oblasti Smlouvy o Antarktidě, aby zajistila, že takové osoby porozumí ustanovením této přílohy a dodrží je.

Článek 6

Výměna informací

1.

Strany učiní opatření za účelem:

a)

shromažďování a výměny záznamů (včetně záznamů o povoleních) a statistik týkajících se počtů nebo množství každého druhu původních savců, ptáků, rostlin nebo bezobratlých odebraných každoročně v oblasti Smlouvy o Antarktidě; a

b)

získávání a výměny informací týkajících se stavu původních savců, ptáků, rostlin a bezobratlých v oblasti Smlouvy o Antarktidě, jakož i rozsahu, ve kterém tyto druhy či populace potřebují ochranu.

2.

Jakmile je to možné, po skončení každé sezóny jižního léta, avšak ve všech případech do 1. října každého roku, strany informují ostatní strany, jakož i Výbor o každém kroku přijatém podle výše uvedeného odstavce 1 a o počtu a povaze povolení vydaných podle této přílohy v předchozím období od 1. dubna do 31. března.

Článek 7

Vztah k jiným dohodám mimo systém Smlouvy o Antarktidě

Nic v této příloze neruší práva a závazky stran podle Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství.

Článek 8

Revize

Strany budou neustále přezkoumávat opatření pro ochranu fauny a flóry Antarktidy, berouce v úvahu všechna doporučení Výboru.

Článek 9

Změna či úprava

1. Tato příloha může být změněna či upravena opatřením přijatým v souladu s článkem IX, odstavcem 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud opatření nestanoví jinak, změna či úprava budou považovány za schválené a stanou se účinnými rok po ukončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byly přijaty, pokud jedna nebo více konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě neoznámí depozitáři v této lhůtě, že si přeje tuto lhůtu prodloužit nebo že nemůže opatření schválit.

2. Každá změna či úprava této přílohy, jež se stane účinnou v souladu s výše uvedeným odstavcem 1, se stane poté účinnou vůči kterékoliv jiné straně, jakmile depozitář obdrží sdělení o schválení touto stranou.

Dodatky k příloze

DODATEK A:

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY

Ommatophoca rossii, tuleň Rossův.Poznámky pod čarou:

Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, sjednaný v Madridu dne 1. října 1991, byl vyhlášen pod č. 42/2005 Sb. m. s.

Smlouva o Antarktidě, sjednaná ve Washingtonu dne 1. prosince 1959, byla vyhlášena pod č. 76/1962 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, sjednaný v Madridu dne 1. října 1991, byl vyhlášen pod č. 42/2005 Sb. m. s.

Smlouva o Antarktidě, sjednaná ve Washingtonu dne 1. prosince 1959, byla vyhlášena pod č. 76/1962 Sb.