Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

202/2024 Sb. znění účinné od 1. 7. 2024

202

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

 

Vláda nařizuje podle § 100 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (čl. 1)

Čl. I

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a nařízení vlády č. 342/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. b) se slova „odpočinku mezi směnami a“ nahrazují slovy „denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku“.

 

2.

V § 7, 11, 14, 15b, 17, 21 a 23 nadpis zní: „Nepřetržitý denní odpočinek“.

 

3.

V § 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 větě první, § 14 odst. 1, § 15b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 17 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 23 odst. 1 a 3 se za slovo „nepřetržitý“ vkládá slovo „denní“.

 

4.

V § 7 větě první, § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2 větě druhé se slova „mezi dvěma směnami“ zrušují.

 

5.

V § 7 větě druhé a § 23 odst. 3 se slova „mezi směnami“ zrušují.

 

6.

V § 9a větě první se slova „90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou skupinu prací28)“ nahrazují slovy „1,25násobku hodinové minimální mzdy28)“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

28)

§ 111 odst. 4 zákoníku práce.“.

 

7.

V § 11 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 17 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 23 odst. 1 se slova „rozvrhne pracovní dobu“ nahrazují slovem „poskytne“.

 

8.

V § 11 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 23 odst. 1 se slova „tak, aby měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ zrušují.

 

9.

V § 11 odst. 2 větě druhé a § 14 odst. 2 větě druhé se za slovo „Nepřetržitý“ vkládá slovo „denní“.

 

10.

V § 14 odst. 1 a § 17 odst. 1 se slova „tak, aby zaměstnanec“ nahrazují slovem „zaměstnanci“ a slova „měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ se zrušují.

 

11.

V § 15b odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“ a slova „tak, aby zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ se zrušují.

 

12.

V § 19 větě první se slova „odpočinek mezi dvěma směnami“ nahrazují slovy „denní odpočinek“.

 

13.

V § 21 odst. 1 se slova „zaměstnance zajišťujícího“ nahrazují slovy „zaměstnanci zajišťujícímu“.

 

14.

V § 23 odst. 1 se slovo „člena“ nahrazuje slovem „členu“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku (čl. 2)

Čl. II

V § 3 nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku, se slova „odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ nahrazují slovy „denní odpočinek“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.