Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

31/2024 Sb. znění účinné od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 31/2024 Sb.

1.4.2024

31

 

ZÁKON

ze dne 24. ledna 2024,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 173/2023 Sb. a zákona č. 278/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 180jb odst. 2 se za slovo „číslo“ vkládají slova „ , typ a platnost“ a na konci textu věty první se doplňují slova „ , název pojišťovny a adresa sídla, odkaz na vzor pojistné smlouvy daného pojistitele dle § 180ja a číslo a platnost oprávnění k pobytu“.

 

2.

V § 180jb odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a elektronicky“.

 

3.

V § 180jb odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o silničním provozu (čl. 2)

Čl. II

zatím neúčinné

Čl. III

zatím neúčinné

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb. a zákona č. 324/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písm. m) větě první se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ ; jde-li o vozidlo odeslané z jednoho členského státu do jiného, pokládá se za členský stát, ve kterém se nachází riziko, v závislosti na rozhodnutí provozovatele vozidla, buď členský stát registrace, nebo cílový členský stát, a to bezprostředně od převzetí vozidla kupujícím po dobu 30 dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém členském státě registrováno“.

 

2.

V § 6 odstavec 1 zní:

(1)

Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost v rozsahu povolení uděleného jí orgánem dohledu. Tuto činnost je pojišťovna nebo zajišťovna povinna provozovat s odbornou péčí a obezřetně.“.

 

3.

V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

(2)

Provozování činnosti s odbornou péčí zejména znamená, že pojišťovna nebo zajišťovna jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a pojišťovna při provozování pojišťovací činnosti též s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu pojistníků, pojištěných a oprávněných osob; tím nejsou dotčeny povinnosti pojišťovny podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.

(3)

Provozování činnosti obezřetně zejména znamená, že pojišťovna nebo zajišťovna neprovádí tuto činnost způsobem, který poškozuje její majetek či majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost nebo stabilitu nebo bezpečnost nebo stabilitu osob s ní propojených.

(4)

Za účelem plnění povinností podle odstavců 1 až 3 je tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, pravidelně z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

4.

V § 120 odst. 2 písm. b) se slova „postupuje způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami, nebo ohrožuje svoji bezpečnost nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených nebo jiným způsobem postupuje v rozporu s pravidly obezřetného řízení“ nahrazují slovy „neprovozuje svoji činnost obezřetně“.

 

5.

V § 126 odst. 1 větě první se slova „Kontrolující pověření výkonem dohledu“ nahrazují slovy „Osoby provádějící dohled“, slovo „povinni“ se nahrazuje slovem „povinny“ a slovo „dozvěděli“ se nahrazuje slovem „dozvěděly“.

 

6.

V § 126 odst. 1 větě druhé se za slovo „pracovněprávního“ vkládají slova „nebo jiného obdobného“.

 

7.

V § 127 odst. 1 větě druhé se slova „mají tyto osoby i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru“ nahrazují slovy „trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu“.

 

8.

V § 129 odstavec 1 zní:

(1)

Orgán činný v trestním řízení nebo orgán příslušný k projednání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, poskytne na odůvodněnou žádost pojišťovně, která provozuje neživotní pojištění, u kterého je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, údaje nezbytné pro šetření škodné události, popřípadě jí umožní nahlížet do spisu a pořizovat z něho kopie ve věci týkající se škodné události, není-li tím ohroženo trestní řízení, řízení o přestupku nebo řízení o jednání, které má znaky přestupku.“.

 

9.

V § 129a odst. 1 větě první se slovo „oprávněné“ zrušuje, za slovo „osoby“ se vkládají slova „ , která prokáže právní zájem“ a slova „za úplatu výpisy nebo“ se zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 18a odst. 2 se na konci textu písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno g), které zní:

g)

typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.“.

 

2.

V § 18a odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a rodné číslo, je-li přiděleno“.

 

3.

V § 18a odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a rodné číslo, je-li přiděleno“.

 

4.

V § 18b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo systému České kanceláře pojistitelů podle jiného právního předpisu21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

21)

§ 49 zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna občanského zákoníku (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 163/2020 Sb., zákona č. 192/2021 Sb., zákona č. 374/2022 Sb., zákona č. 429/2022 Sb. a zákona č. 414/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 2760 větě první se slova „upravující pojišťovnictví“ zrušují.

 

2.

V § 2763 větě první se slova „Při pojištění majetku“ nahrazují slovem „Pojištěn“ a slovo „pojištěn“ se zrušuje.

 

3.

Nadpis § 2767 zní:

Pojištění cizí hodnoty pojistného zájmu“.

 

4.

V § 2767 odst. 1 větě první se slova „na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u“ nahrazují slovy „k hodnotě pojistného zájmu“.

 

5.

V § 2768 odst. 2 se slova „pojištěno cizí pojistné nebezpečí“ nahrazují slovy „pojištěna cizí hodnota pojistného zájmu“.

 

6.

V § 2782 odst. 2 části věty za středníkem se slovo „pojištění“ nahrazuje slovem „pojistné“.

 

7.

V § 2786 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a současně ho upozorní na možnost změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu ukončit“.

 

8.

V § 2790 odst. 2 se slovo „nebezpečí“ nahrazuje slovem „riziko“.

 

9.

V § 2790 odst. 3 se slova „pojištěno cizí pojistné riziko“ nahrazují slovy „pojištěna cizí hodnota pojistného zájmu“.

 

10.

V § 2797 odst. 1 části věty druhé za středníkem se slova „na žádost této osoby jí“ zrušují, za slovo „pojistitel“ se vkládají slova „této osobě“ a slova „písemné formě“ se nahrazují slovy „textové podobě“.

 

11.

V § 2798 odst. 2 větě první se za slovo „oznamovateli“ vkládají slova „v textové podobě“ a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.

 

12.

V § 2800 odst. 2 se slova „jiné osoby, která má na pojistné plnění právo“ nahrazují slovy „oprávněné osoby“.

 

13.

V § 2808 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „nebo v § 2789“.

 

14.

V § 2808 odst. 2 větě druhé se za slovo „jiná“ vkládá slovo „oprávněná“.

 

15.

Na konci § 2812 se doplňuje věta „Ustanovení § 2765 se v takovém případě nepoužije.“.

 

16.

V § 2817 odst. 2 se slova „kvalifikovaného podle jiného zákona pro vyšší stupeň odborné způsobilosti“ zrušují.

 

17.

V § 2818 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Nastala-li pojistná událost, nepřihlíží se pro potřeby vypořádání pojistitelů podle odstavce 3 k případnému následnému zániku nebo následné změně některého z vícenásobných pojištění.“.

 

18.

V § 2851 odst. 1 větě první se slova „osoba, která má právo na pojistné plnění,“ nahrazují slovy „oprávněná osoba“.

 

19.

V § 2854 se slova „sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku“ nahrazují slovy „použije se pro určení výše pojistného plnění částka odpovídající výši škody snížená v poměru, v jakém je v době vzniku pojistné události pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěného majetku“.

 

20.

Na konci § 2867 se doplňuje věta „Ustanovení § 2765 se v takovém případě nepoužije.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o hasičském záchranném sboru (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 51/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 44 odst. 5 písm. c) a § 44 odst. 6 se slova „Ministerstvu financí“ nahrazují slovy „ministerstvu nebo Ministerstvu obrany“.

 

2.

V § 44 odst. 6 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „ministerstvem nebo Ministerstvem obrany“ a slova „Ministerstvo financí“ se nahrazují slovy „ministerstvo nebo Ministerstvo obrany“.

ČÁST OSMÁ

Účinnost (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení částí druhé a třetí, která nabývají účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Pavel v. r.

Fiala v. r.