Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

41/2024 Sb. znění účinné od 1. 3. 2024

41

 

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2024,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22 odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c) a § 22j odst. 3 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb., vyhlášky č. 485/2020 Sb., vyhlášky č. 528/2021 Sb. a vyhlášky č. 368/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5) a upravuje

__________

5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.“.

 

2.

V § 1 písm. d) se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.

 

3.

V § 1 písm. f) se slova „a prokázání úhrady mýtného“ zrušují.

 

4.

V § 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i)

způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

 

5.

V nadpisu § 5 se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.

 

6.

V § 5 odst. 1 a 2 se za slovo „Evidence“ vkládají slova „údajů o mýtném“.

 

7.

V § 5 odst. 2 se slova „kopie technického průkazu, pokud byl vydán,“ nahrazují slovy „na základě obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie“.

 

8.

V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

(3)

Jde-li o vozidlo v systému elektronického mýtného registrované v České republice, provozovatel systému elektronického mýtného provádí evidenci údajů o mýtném rovněž na základě údajů, které mu byly vydány z registru silničních vozidel.

(4)

Emisní třída CO2 vozidla v systému elektronického mýtného se určí a zapíše v evidenci údajů o mýtném

a)

na základě údajů z registru silničních vozidel,

b)

na základě údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie,

c)

na základě údajů obsažených v prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo souboru informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO2 a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7), byl-li některý z těchto dokladů provozovatelem vozidla předložen a obsahuje-li údaje potřebné pro určení emisní třídy CO2 vozidla, nebo

d)

postupem podle § 17a odst. 3 věty druhé.

__________

6)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

7)

Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, v platném znění.“.

 

9.

V nadpisu § 7 se za slovo „evidence“ vkládají slova „údajů o mýtném“.

 

10.

V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „nebo technický průkaz“ zrušují.

 

11.

V nadpisu § 9 se slova „a prokázání úhrady“ zrušují.

 

12.

V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

 

13.

V § 13 se slova „podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy“ zrušují.

 

14.

V § 14 větě první se za slovo „mýtného“ vkládají slova „nebo poskytovateli evropského mýtného“.

 

15.

Nadpis § 15 zní:

Popis nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

 

16.

V § 15 odst. 1 písm. c) se slova „(např. dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení)“ zrušují.

 

17.

V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

(2)

Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích8), veškeré náklady na

a)

běžnou údržbu,

b)

souvislou údržbu,

c)

opravy a

d)

zimní údržbu.

__________

8)

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

18.

V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „ , do dne nabytí účinnosti této vyhlášky“ nahrazují slovy „do data aktualizace výpočtu nákladů“ a slova „10. červnu 2008“ se nahrazují slovy „datu aktualizace výpočtu nákladů“.

 

19.

V § 15 odst. 5 písm. b) se slova „ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky“ nahrazují slovy „k datu aktualizace výpočtu nákladů“.

 

20.

Nadpis § 15a zní:

Popis nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

 

21.

V § 15a úvodní části ustanovení se slova „z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“.

 

22.

V § 15a písm. e) se slova „jejichž vynaložení přímo souvisí se znečištěním ovzduší z provozu“ nahrazují slovy „přímo vyvolané znečištěním ovzduší při provozu vozidel v systému elektronického mýtného“.

 

23.

Nadpis § 15b zní:

Popis nákladů vyvolaných hlukem při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

 

24.

V § 15b úvodní části ustanovení se slova „z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“.

 

25.

V § 15b písm. c) se slova „ , jejichž vynaložení přímo souvisí s hlukem z provozu“ nahrazují slovy „přímo vyvolané hlukem při provozu vozidel v systému elektronického mýtného“.

 

26.

Za § 15b se vkládá nový § 15c, který včetně nadpisu zní:

 

§ 15c

Popis nákladů vyvolaných emisemi CO2 při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena

 

Náklady vyvolané emisemi CO2 při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, tvoří náklady na

a)

dosažení úspor energií v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,

b)

podporu obnovitelných zdrojů energie v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,

c)

výstavbu dobíjecích a plnicích stanic a jiných staveb a zařízení, které slouží k prodeji nebo výdeji alternativních paliv k pohonu dopravních prostředků,

d)

změnu postupů při výstavbě a správě dopravní infrastruktury vedoucí ke snížení emisí CO2,

e)

adaptaci na změny klimatu a

f)

náhradu újmy vyvolané změnami klimatu.“.

 

27.

V nadpisu § 16 se slova „na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

 

28.

V § 16 větě první se slova „vynaložené na zpoplatněné pozemní komunikace, náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“ a slova „a 15b,“ se nahrazují slovy „ , 15b a 15c“.

 

29.

V § 17 odst. 1 větě první se slova „podléhajících mýtnému“ nahrazují slovy „v systému elektronického mýtného“.

 

30.

V § 17 odst. 1 větě druhé se slova „a 15b,“ nahrazují slovy „ , 15b a 15c“.

 

31.

V § 17 odst. 1 větě třetí se slova „podléhajících mýtnému“ nahrazují slovy „v systému elektronického mýtného“.

 

32.

V § 17 odst. 2 se slova „vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

 

33.

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

§ 17a

Způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného

 

(1)

Vozidlu v systému elektronického mýtného používajícímu jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík se určí emisní třída CO2 č. 5.

(2)

Vozidlu v systému elektronického mýtného, které nepoužívá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, které patří do podskupiny vozidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla9) a které bylo poprvé zaregistrováno po dni 30. června 2019, se určí emisní třída CO2 č. 1, 2, 3 nebo 4 podle předpisu Evropské unie upravujícího výběr poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly10). Provozovatel systému elektronického mýtného určí emisní třídu CO2 vozidla v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce podle podskupiny, do níž vozidlo patří, jeho specifických emisí CO2 a data jeho první registrace.

(3)

Vozidlu v systému elektronického mýtného, které není uvedeno v odstavci 1 ani 2, se určí emisní třída CO2 č. 1. Tato emisní třída CO2 se určí rovněž vozidlu, u něhož nelze určit emisní třídu CO2 č. 2, 3, 4 nebo 5 na základě údajů z registru silničních vozidel nebo údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie, pokud provozovatel vozidla nepředložil provozovateli systému elektronického mýtného prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo soubor informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO2 a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7) obsahující údaje potřebné pro určení emisní třídy CO2 vozidla.

__________

9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.

10)

Čl. 7ga odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly, v platném znění.“.

 

34.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

 

§ 18a

Výjimky z této vyhlášky

 

(1)

Ustanovení § 5 až 8, § 10 odst. 3 a § 11 se nepoužijí v případě, kdy provozovatel vozidla nemá uzavřenu smlouvu s provozovatelem systému elektronického mýta a má uzavřenu výhradně smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného s poskytovatelem evropského mýtného.

(2)

V případě provozovatelů vozidel, kteří mají uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného, se zápis do evidence údajů o mýtném provádí na základě těch údajů, které provozovateli systému elektronického mýtného poskytl poskytovatel evropského mýtného.“.

 

35.

Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

Příloha č. 1

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

 

Označení

Úsek

Délka (km)

D0

Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)

4,6

D0

Modletice (Dl)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)

37,1

D1

Průhonice-Říkovice (exity 6-272)

274,1

D1

Přerov, Předmostí-státní hranice (km 282 až km 377)

97,0

D2

Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)

61,4

D3

Mezno-Úsilné (km 62 až exit 131)

71,3

D4

Jíloviště-Háje (exity 9-45)

41,9

D4

Rádobytce-Nová Hospoda (km 77 až exit 84)

6,7

D5

Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151)

156,1

D6

Praha, Řepy-Krupá (exit 1 až km 49)

49,4

D6

Lubenec, východ-Bošov (km 75 až exit 83)

8,8

D6

Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)

39,2

D7

Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)

17,0

D7

Panenský Týnec-Louny, západ (km 34,5-km 51)

17,0

D7

Postoloprty-Spořice (exity 56-78)

23,6

D8

Praha, Březiněves-státní hranice (km -3,5 až km 92)

98,7

D10

Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)

72,7

D11

Praha, Horní Počernice-Jaroměř, sever (exity 1-113)

116,1

D35

Sedlice-Ostrov (exit 127 až km 158)

32,4

D35

Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)

27,3

D35

Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)

33,3

D46

Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)

41,1

D48

Bělotín-Jeseník nad Odrou (exity 1-8)

8,6

D48

Palačov - Nový Jičín, centrum (km 12-exit 21)

9,0

D48

Rybí-Žukov (km 24 až exit 70)

45,7

D52

Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)

17,0

D55

Hulín-Napajedla (exity 16-34)

20,2

D56

Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exit 39 až km 54)

14,9

 

Příloha č. 2

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

 

Označení

Úsek

Délka (km)

I/3

Mirošovice-Mezno

46,8

I/4

Praha-Jíloviště

5,3

I/6

Bošov-Karlovy Vary

29,7

I/7

Spořice-Chomutov (exity 78-82)

3,4

I/11

Krásné Pole-Ostrava

8,7

I/12

Praha-Kolín

32,5

I/16

Řevničov-Bezděčín

75,6

I/16

Mladá Boleslav-Úlibice

37,6

I/19

Oltyně-Čekanice

10,4

I/19

Tábor-Pelhřimov

38,1

I/20

Plzeň-České Budějovice

109,0

I/22

Vodňany-Klatovy

55,9

I/26

Plzeň-Folmava

51,7

I/27

Plzeň, Litice-Klatovy

30,8

I/30

Lovosice-Ústí nad Labem

14,4

I/33

Semonice-Náchod

18,2

I/34

České Budějovice-Jindřichův Hradec

43,7

I/34

Jarošov nad Nežárkou-Koclířov

120,8

I/35

Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice

33,8

I/35

Turnov-Jičín

13,8

I/35

Úlibice-Všestary (MÚK s D11)

28,8

I/35

Hradec Králové-Mohelnice

89,3

I/35

Křelov-Olomouc

2,9

I/37

Hradec Králové-Pardubice

17,3

I/38

Jestřebí-Mladá Boleslav

31,1

I/38

Poděbrady-Hatě

157,4

I/43

Brno-Svitavy

53,8

I/46

Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum

0,9

I/47

Kroměříž-Hulín

3,4

I/47

Přerov-Bělotín

26,1

I/48

Bělotín-Rybí

22,1

I/50

Holubice-Rovné

86,1

I/52

Brno-Rajhrad

5,9

I/52

Pohořelice-Mikulov

23,3

I/55

Přerov-Hulín

11,4

I/58

Příbor-Krmelín

12,2

I/63

Bystřany-Řehlovice

7,5

I/68

Třanovice-Mosty u Jablunkova

33,7

“.

 

36.

Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 3

Určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného

 

Období, ve kterém bylo vozidlo poprvé zaregistrováno

07/2019

07/2020

07/2021

07/2022

07/2023

07/2024

07/2025

07/2026

07/2027

07/2028

07/2029

07/2030

06/2020

06/2021

06/2022

06/2023

06/2024

06/2025

06/2026

06/2027

06/2028

06/2029

06/2030

06/2031

Podskupina vozidel 4-UD

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

291,869

284,572

269,978

269,978

262,682

255,385

248,088

239,332

230,576

221,8201

213,064

204,308

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

291,869

284,572

277,275

269,978

262,682

255,385

248,088

239,332

230,576

221,8201

213,064

204,308

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

282,652

275,585

268,519

261,453

254,386

247,3202

240,254

231,774

223,295

214,815

206,336

197,856

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

153,615

Podskupina vozidel 4-RD

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

187,302

182,619

177,937

173,254

168,572

163,889

159,207

153,588

147,969

142,3495

136,7305

131,111

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

187,302

182,619

177,937

173,254

168,572

163,889

159,207

153,588

147,969

142,3495

136,7305

131,111

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

181,387

176,853

172,318

167,783

163,248

158,714

154,179

148,738

143,296

137,854

132,413

126,971

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

98,580

Podskupina vozidel 4-LH

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

100,662

98,145

95,629

93,112

90,596

88,079

85,563

82,543

79,523

76,503

73,483

70,463

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

100,662

98,145

95,629

93,112

90,596

88,079

85,563

82,543

79,523

76,503

73,483

70,463

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

97,483

95,046

92,609

90,172

87,735

85,298

82,861

79,936

77,012

74,087

71,163

68,238

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

52,980

Podskupina vozidel 5-RD

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

79,800

77,805

75,810

73,815

71,820

69,825

67,830

65,436

63,042

60,648

58,254

55,860

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

79,800

77,805

75,810

73,815

71,820

69,825

67,830

65,436

63,042

60,648

58,254

55,860

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

77,280

75,348

73,416

71,484

69,552

67,620

65,688

63,3696

61,051

58,733

56,414

54,096

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

Podskupina vozidel 5-LH

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

53,770

52,426

51,082

49,737

48,393

47,049

45,705

44,091

42,478

40,865

39,252

37,639

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

53,770

52,426

51,082

49,737

48,393

47,049

45,705

44,091

42,478

40,865

39,252

37,639

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

52,072

50,7702

49,468

48,167

46,865

45,563

44,261

42,699

41,137

39,575

38,013

36,4504

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

Podskupina vozidel 9-RD

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

105,431

102,795

100,159

97,524

94,888

92,252

89,616

86,453

83,2905

80,128

76,965

73,802

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

105,431

102,795

100,159

97,524

94,888

92,252

89,616

86,453

83,2905

80,128

76,965

73,802

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

102,102

99,549

96,997

94,444

91,891

89,339

86,786

83,723

80,6603

77,597

74,534

71,471

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

Podskupina vozidel 9-LH

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

61,902

60,354

58,807

57,259

55,712

54,164

52,617

50,7596

48,903

47,046

45,188

43,331

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

61,902

60,354

58,807

57,259

55,712

54,164

52,617

50,7596

48,903

47,046

45,188

43,331

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

59,947

58,449

56,9498

55,451

53,952

52,454

50,955

49,157

47,358

45,5599

43,761

41,963

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

Podskupina vozidel 10-RD

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

79,097

77,1196

75,142

73,165

71,187

69,2099

67,232

64,8595

62,487

60,114

57,741

55,368

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

79,097

77,1196

75,142

73,165

71,187

69,2099

67,232

64,8595

62,487

60,114

57,741

55,368

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

76,599

74,684

72,769

70,854

68,939

67,024

65,109

62,811

60,513

58,215

55,917

53,619

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

Podskupina vozidel 10-LH

Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné

55,347

53,963

52,5797

51,196

49,812

48,429

47,045

45,385

43,724

42,064

40,403

38,743

Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

55,347

53,963

52,5797

51,196

49,812

48,429

47,045

45,385

43,724

42,064

40,403

38,743

Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

53,599

52,259

50,919

49,579

48,239

46,899

45,559

43,951

42,343

40,735

39,127

37,519

Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2024.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.