Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

336/2020 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021

336

 

ZÁKON

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem

chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této oblasti“.

 

2.

V § 2 písmeno a) zní:

a)

chemickou zbraní

1.

toxická chemická látka a její prekurzor, vyjma těch, které jsou určeny pro nezakázaný účel a jejichž druh a množství odpovídají tomuto účelu,

2.

munice nebo prostředek určený k usmrcení nebo způsobení jiné újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo ekosystémů1) toxickým působením toxických chemických látek uvedených v bodu 1, které by se uvolnily v důsledku použití této munice nebo tohoto prostředku, nebo

3.

vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice nebo prostředku uvedených v bodu 2;“.

 

3.

V § 2 písmeno d) zní:

d)

stanovenou látkou toxická chemická látka nebo její prekurzor uvedené v seznamech chemických látek v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení2) (dále jen „Úmluva“); stanovené látky uvedené v seznamech chemických látek v příloze Úmluvy se člení na

1.

stanovené látky uvedené v seznamu 1 v příloze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 1“),

2.

stanovené látky uvedené v seznamu 2 v příloze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 2“) a

3.

stanovené látky uvedené v seznamu 3 v příloze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 3“);“.

4.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

__________

2)

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/2009 Sb.m.s.“.

 

5.

V § 2 písmeno g) zní:

g)

výrobou stanovených látek vytváření stanovených látek chemickou reakcí, včetně stanovených látek, které jsou meziproduktem nebo vedlejším nebo odpadním produktem při výrobě chemické látky, pokud takový produkt existuje tak dlouho, aby mohl být izolován, přestože k jeho izolování za běžných podmínek nedochází;“.

 

6.

V § 2 písmeno j) zní:

j)

nakládáním vývoj, výroba, spotřeba, držení, jiné nabývání, zpracovávání nebo převádění toxické chemické látky nebo jejího prekurzoru; nakládání není službou podle zákona o volném pohybu služeb;“.

 

7.

V § 2 písm. l) se za slovo „jejich“ vkládají slova „úplná a nevratná“.

 

8.

V § 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno o), které zní:

o)

nezakázaným účelem

1.

průmyslový, zemědělský, výzkumný, zdravotnický, farmaceutický nebo jiný mírový účel,

2.

ochranný účel, který se přímo týká ochrany proti toxickým chemickým látkám a ochrany proti chemickým zbraním (dále jen „ochranný účel“),

3.

vojenský účel bez použití chemické zbraně, který nezávisí na použití toxických vlastností chemických látek jako bojových prostředků, nebo

4.

účel udržování vnitřního pořádku.“.

 

9.

V § 3 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Nakládání s toxickou chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému než nezakázanému účelu se zakazuje.

(4)

Odhalení nebo důvodné podezření na podporování nebo financování aktivit uvedených v odstavcích 1 až 3 je každý povinen bezodkladně ohlásit Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Úřadu.“.

 

10.

V § 4 odst. 3 se za text „§ 3“ vkládají slova „odst. 1 nebo 2“.

 

11.

V části třetí nadpis hlavy I zní:

OBECNÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ SE STANOVENÝMI LÁTKAMI“.

 

12.

V § 6 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

13.

§ 7 zní:

§ 7

 

Každý, kdo předává stanovenou látku do držby jiné osobě, je povinen ji prokazatelně informovat o jejím druhu a koncentraci.“.

 

14.

§ 7a se včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.

 

15.

V části třetí nadpis hlavy II zní:

LÁTKY SEZNAMU 1“.

 

16.

V § 8 odst. 1 se slova „vysoce nebezpečnými látkami“ nahrazují slovy „látkou seznamu 1“.

 

17.

V § 8 odst. 2 se slova „vysoce nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“ a slova „o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen „Úmluva“)2)“ se zrušují.

 

18.

V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Osoba provádějící záchranné nebo likvidační práce neprodleně ohlásí jejich provádění Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Úřadu.“.

 

19.

V § 9 odstavec 3 zní:

(3)

Úřad licenci udělí, pokud úhrnné množství látek seznamu 1 na území České republiky nepřesáhne výši uvedenou v § 8 odst. 2 a pokud se nakládání s látkou seznamu 1 uskutečňuje v objektech, které jsou jednoznačně vymezeny z hlediska svého umístění, složení z provozních celků a stavebně konstrukčního řešení a které zajišťují nakládání s touto látkou k účelům podle § 8 odst. 1. Prováděcí právní předpis stanoví druhy objektů naplňující charakteristiky požadované pro nakládání s látkou seznamu 1 podle věty první.“.

 

20.

V § 9 odst. 4 písm. b) se za slovo „stanovisko“ vkládají slova „nebo informaci“ a slova „ , jinak se má za to, že s udělením licence souhlasí“ se zrušují.

 

21.

Poznámky pod čarou č. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 4 a 5 se zrušují.

 

22.

V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo „předpisu2a)“ nahrazuje slovem „předpisu3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

__________

3)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

23.

V § 10 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

plná svéprávnost,“.

 

24.

V § 10 odst. 2 písm. e) se slovo „předpisu2b)“ nahrazuje slovem „předpisu4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

__________

4)

§ 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

25.

V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Právnická osoba ustanovující odpovědného zástupce je povinna vytvořit podmínky pro výkon jeho funkce, včetně zajištění přístupu k informacím o činnostech, na které se uděluje licence.“.

 

26.

V § 11 odst. 2 se slovo „předpisu2a)“ nahrazuje slovem „předpisu5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

__________

5)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

27.

§ 12 až 15 včetně nadpisů znějí:

„§ 12

Žádost o udělení licence

 

(1)

Žádost o udělení licence vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a datum narození odpovědného zástupce a adresu místa jeho pobytu,

b)

údaj o předpokládaném nakládání s látkou seznamu 1, na které je udělení licence požadováno,

c)

specifikaci provozů a zařízení pro výrobu, týká-li se žádost o udělení licence výroby nebo uvádění zařízení do provozu,

d)

název látky seznamu 1, její množství, údaje o účelu užití a o jejím konečném určení,

e)

pro každý objekt, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1, popis v rozsahu umístění, složení z provozních celků a stavebně konstrukčního řešení.

(2)

K žádosti podle odstavce 1 žadatel připojí

a)

v případě odpovědného zástupce, který v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce pobýval na území cizího státu, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů tohoto státu, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti odpovědného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem v případě, že tento stát takový doklad nevydává; odpovědný zástupce, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů5) s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie,

b)

doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, popřípadě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu3),

c)

doklad o účelu nakládání s látkou seznamu 1,

d)

údaje z evidence látek seznamu 1, jestliže je žadatel povinen takovou evidenci vést podle § 25a,

e)

výkresovou dokumentaci k doložení údajů podle odstavce 1 písm. c) a e).

(3)

Žadatel o udělení licence předloží žádost o udělení licence Úřadu, týká-li se žádost o udělení licence

a)

výroby látky seznamu 1 nebo uvádění zařízení na její výrobu do provozu, nejpozději 7 měsíců před předpokládaným zahájením výroby,

b)

jiné činnosti, nejpozději 4 měsíce před předpokládaným zahájením nakládání s látkou seznamu 1.

 

§ 13

Rozhodnutí o udělení licence

 

(1)

Rozhodnutí o udělení licence vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození odpovědného zástupce a adresu místa jeho pobytu,

b)

předmět a rozsah licence,

c)

účel užití látky seznamu 1 a její povolené množství,

d)

další podmínky licence vyplývající z mezinárodních závazků České republiky,

e)

název a adresu objektu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1.

(2)

O udělení licence Úřad rozhodne ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení.

 

§ 14

Zánik licence

 

(1)

Licence zaniká

a)

dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence (dále jen „držitel licence“),

b)

rozhodnutím Úřadu o odnětí licence,

c)

rozhodnutím Úřadu o zrušení licence.

(2)

Úřad licenci odejme, zjistí-li, že

a)

držitel licence přestal splňovat podmínky licence podle tohoto zákona,

b)

držitel licence přes výzvu Úřadu nepožádal o vydání nového rozhodnutí, ačkoliv jsou pro to dány důvody,

c)

licence byla udělena na základě nepravdivých údajů, nebo

d)

výkon oprávnění držitele licence je podle stanoviska Ministerstva vnitra nebo informace Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky.

(3)

Úřad licenci zruší, pokud držitel licence o její zrušení požádá.

(4)

Držitel licence je povinen v souladu s tímto zákonem ukončit licencovanou činnost ve lhůtě stanovené rozhodnutím Úřadu o odnětí licence nebo rozhodnutím Úřadu o zrušení licence.

(5)

Odvolání proti rozhodnutí o odnětí licence nemá odkladný účinek.

 

§ 15

Nové rozhodnutí o udělení licence

 

(1)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v rozhodnutí o udělení licence významných pro výkon licencované činnosti nebo jiných skutečností významných pro výkon licencované činnosti, vydá Úřad na základě žádosti držitele licence nové rozhodnutí. Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace sdělí Úřadu stanovisko nebo informaci, zda je vydání nového rozhodnutí v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky. Tyto orgány jsou povinny se vyjádřit do 30 dnů ode dne doručení žádosti Úřadu o vyjádření.

(2)

V žádosti o nové rozhodnutí musí být uvedeno číslo původního rozhodnutí o udělení licence.

(3)

Důvody pro vydání nového rozhodnutí musí držitel licence v žádosti o nové rozhodnutí řádně doložit.

(4)

Novým rozhodnutím vydaným podle odstavce 1 se původní rozhodnutí ruší.

(5)

Dozví-li se Úřad o změně údajů uvedených v rozhodnutí o vydání licence významných pro výkon licencované činnosti nebo o změně jiných skutečností významných pro výkon licencované činnosti a držitel licence nepodal žádost o vydání nového rozhodnutí, Úřad jej k podání žádosti vyzve; k tomu mu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.“.

 

28.

V § 16 úvodní části ustanovení se slova „vysoce nebezpečnými látkami“ nahrazují slovy „látkami seznamu 1“.

 

29.

V § 16 písm. a) se slova „vysoce nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“.

 

30.

§ 17 včetně nadpisu zní:

§ 17

Převod látek seznamu 1 a změna jejich držitele

 

(1)

Převod látky seznamu 1 je možný jen mezi členskými státy Úmluvy a jen za podmínek stanovených Úmluvou.

(2)

Údaje o předpokládaném převodu látky seznamu 1 je držitel licence povinen ohlásit Úřadu nejpozději 40 dnů před jeho uskutečněním.

(3)

V případě změny držitele látky seznamu 1 v rámci České republiky je držitel licence povinen ohlásit Úřadu údaje o této změně před jejím uskutečněním.“.

 

31.

V nadpisu § 18 se slova „vysoce nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“.

 

32.

V § 18 se slova „vysoce nebezpečnými látkami“ nahrazují slovy „látkou seznamu 1“ a slovo „každoročně“ a slova „běžného roku“ se zrušují.

 

33.

V nadpisu § 19 se slova „vysoce nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“.

 

34.

V § 19 odst. 1 a 2 se slova „vysoce nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látky seznamu 1“.

 

35.

V části třetí nadpis hlavy III zní:

LÁTKY SEZNAMU 2“.

 

36.

§ 20 včetně nadpisu zní:

§ 20

Nakládání s látkami seznamu 2

 

(1)

Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 2 a překročí stanovené množství látky seznamu 2 nebo její stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládaném nakládání s látkou seznamu 2 pro následující kalendářní rok do 31. srpna.

(2)

Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2.

(3)

Prováděcí právní předpis stanoví množství látky seznamu 2, koncentraci látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.

(4)

V případě, že dojde

a)

ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 povinna splnit ohlašovací povinnost nejpozději do 14 dnů přede dnem jejího uskutečnění,

b)

ke změně identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1, je tato osoba povinna tuto změnu neprodleně ohlásit Úřadu, nebo

c)

ke změně nebo ukončení nakládání s látkou seznamu 2, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit Úřadu.

(5)

Pokud fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 nehodlá dále pokračovat v nakládání s látkou seznamu 2, je povinna ohlásit tuto skutečnost Úřadu a

a)

v případě převodu látky seznamu 2 na jiného držitele je povinna

1.

písemně informovat nového držitele o povinnostech vztahujících se k nakládání s látkou seznamu 2 a

2.

nejpozději 20 dnů přede dnem převodu písemně informovat Úřad o změně držitele, nebo

b)

v případě likvidace látky seznamu 2 je povinna

1.

zajistit likvidaci osobou oprávněnou k likvidaci nebezpečného odpadu a

2.

písemně informovat Úřad o likvidaci nebo zaslat Úřadu potvrzení o likvidaci, bylo-li vydáno, a to nejpozději do 20 dnů ode dne provedení likvidace.“.

 

37.

V § 21a se slova „vysoce nebezpečné, nebezpečné a méně nebezpečné látky“ nahrazují slovy „stanovenou látku“ a slovo „předpisem.2f)“ se nahrazuje slovem „předpisem6).“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

__________

6)

Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb.m.s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb.m.s. o vyhlášení a přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).“.

 

38.

V nadpisu § 22 se slova „nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 2“.

 

39.

V § 22 odst. 1 a 2 se slova „nebezpečné látky“ nahrazují slovy „látky seznamu 2“.

 

40.

V § 22 odst. 2 se slova „Nebezpečné látky“ nahrazují slovy „Látky seznamu 2“.

 

41.

V části třetí nadpis hlavy IV zní:

LÁTKY SEZNAMU 3“.

 

42.

§ 23 včetně nadpisu zní:

§ 23

Nakládání s látkami seznamu 3

 

(1)

Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 3 a překročí stanovené množství látky seznamu 3 nebo její stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě látky seznamu 3 pro následující kalendářní rok do 31. srpna.

(2)

Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3.

(3)

Prováděcí právní předpis stanoví množství látky seznamu 3, koncentraci látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.

(4)

Pro nakládání s látkou seznamu 3 se použije § 20 odst. 4 a 5 obdobně.“.

 

43.

V nadpisu § 25 se slova „méně nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 3“.

 

44.

V § 25 odst. 1 se slova „méně nebezpečných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 3“ a slova „účelům uvedeným v § 6“ se nahrazují slovy „nezakázanému účelu; toto prohlášení bude dále obsahovat údaj o druhu a množství převáděných látek, údaj o jejich konečném užití a název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu konečného uživatele“.

 

45.

V § 25 odst. 2 větě první se slova „Méně nebezpečné látky“ nahrazují slovy „Látky seznamu 3“.

 

46.

V § 25 odst. 2 větě druhé se slova „méně nebezpečné látky“ nahrazují slovy „látky seznamu 3“.

 

47.

V části třetí nadpisu hlavy V se slova „STANOVENÝCH LÁTEK“ zrušují.

 

48.

§ 25a zní:

§ 25a

 

(1)

Držitel licence a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 2, a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 3, jsou povinni

a)

průběžně vést a uchovávat evidenci stanovených látek v listinné nebo elektronické podobě,

b)

na požádání předložit evidenci podle písmene a) Úřadu k nahlédnutí a

c)

po skončení nakládání se stanovenou látkou evidenci podle písmene a) bez zbytečného odkladu předat Úřadu.

(2)

Obsah, způsob a formu vedení evidence podle odstavce 1 písm. a) a dobu jejího uchovávání stanoví prováděcí právní předpis.

(3)

Úřad vede evidenci

a)

držitelů licencí a jejich odpovědných zástupců,

b)

objektů, kde se nakládá s látkou seznamu 1,

c)

stanovených látek,

d)

osob provádějících nakládání s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3 a

e)

osob vyrábějících určitou organickou chemickou látku.

(4)

V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

rodné číslo, bylo-li přiděleno, odpovědného zástupce,

d)

adresa místa pobytu.

(5)

V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracovávány tyto údaje o právnických osobách:

a)

název,

b)

identifikační číslo osoby,

c)

adresa sídla.

(6)

Evidence podle odstavce 3 jsou neveřejné.“.

 

49.

V § 26 odst. 3 se slova „výrobu výbušnin a uhlovodíků“ nahrazují slovy „výlučnou výrobu výbušnin, uhlovodíků nebo polymerů“.

 

50.

V § 27 se slovo „veřejného“ nahrazuje slovem „vnitřního“.

 

51.

Nadpis části čtvrté zní:

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA A PŘESTUPKY“.

 

52.

§ 28 zní:

§ 28

 

(1)

Úřad vykonává kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných na jeho základě.

(2)

Úřad kontroluje

a)

držitele licencí,

b)

osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 2,

c)

osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 3,

d)

osoby vyrábějící určitou organickou chemickou látku a

e)

osoby, u nichž je důvodné podezření, že porušují povinnosti stanovené tímto zákonem.

(3)

Kontrolu vykonává předseda Úřadu a inspektoři Úřadu (dále jen „inspektoři“). Inspektory jmenuje a odvolává předseda Úřadu.

(4)

Pověření inspektora ke kontrole má formu průkazu vydaného Úřadem. Průkaz obsahuje

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení inspektora,

b)

datum narození inspektora,

c)

fotografii nebo jinou formou pořízenou podobenku inspektora,

d)

podpis inspektora,

e)

datum vydání průkazu a

f)

název a adresu sídla Úřadu.“.

 

53.

V § 29 odst. 1 a 4 se slovo „dozoru“ nahrazuje slovem „kontroly“.

 

54.

V § 29 odst. 2 se za slovo „vzorků“ vkládají slova „a jejich analýzu na místě“.

 

55.

§ 32 a 33 včetně nadpisů znějí:

§ 32

Přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 3 odst. 3 nakládá s toxickou chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému než nezakázanému účelu,

b)

nesplní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 2 anebo § 19 odst. 1 nebo 2,

c)

v rozporu s § 4 odst. 2 jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, které určil Úřad,

d)

poruší některý ze zákazů podle § 5 odst. 1,

e)

v rozporu s § 6 nesplní ohlašovací povinnost při nakládání se stanovenými látkami k ochranným účelům,

f)

předá stanovenou látku v rozporu s § 7,

g)

nakládá s látkou seznamu 1 v rozporu s § 8 odst. 1,

h)

v rozporu s § 20 odst. 1 nebo 2 anebo § 23 odst. 1 nebo 2 nesplní ohlašovací povinnost při nakládání s látkami seznamu 2 nebo látkami seznamu 3,

i)

v rozporu s § 20 odst. 4 nebo § 23 odst. 4 neohlásí Úřadu skutečnosti týkající se nakládání s látkami seznamu 2 nebo látkami seznamu 3,

j)

v rozporu s § 20 odst. 5 nebo § 23 odst. 4 nesplní některou z povinností vztahujících se k ukončení nakládání s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3,

k)

neplní povinnosti v souvislosti s vedením evidence stanovených látek v souladu s požadavky nebo některým z požadavků podle § 25a odst. 1 nebo vyhlášky vydané k provedení § 25a odst. 2, nebo

l)

v rozporu s § 26 odst. 1 nesplní ohlašovací povinnost při výrobě určitých organických chemických látek.

(2)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

30 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo g),

b)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),

c)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), h), k) nebo l), anebo

d)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), i) nebo j).

 

§ 33

Přestupky držitelů licencí

 

(1)

Držitel licence nebo osoba, která byla držitelem licence, jež zanikla, se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 10 odst. 3 nevytvoří podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce,

b)

neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a) nebo okamžitý přístup k nim podle § 16 písm. b),

c)

neohlásí Úřadu údaje o předpokládaném převodu látky seznamu 1 podle § 17 odst. 2 nebo změnu jejího držitele podle § 17 odst. 3, nebo

d)

nesplní ohlašovací povinnost podle § 18.

(2)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), anebo

b)

300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).“.

 

56.

V § 35 odst. 4 se slova „vysoce nebezpečných látek, nebezpečných látek a méně nebezpečných“ nahrazují slovem „stanovených“.

 

57.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

__________

7)

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

58.

V § 35 odst. 5 se text „odst. 2, § 7 odst. 2“ zrušuje.

 

59.

V § 35 odstavec 6 zní:

(6)

Úřad využívá pro výkon své působnosti v oblasti zákazu chemických zbraní

a)

údaje ze základního registru obyvatel, a to

1.

příjmení,

2.

jméno, popřípadě jména,

3.

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

4.

adresu místa pobytu,

5.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, pak den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

6.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

b)

údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, a to

1.

jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby,

2.

adresu místa pobytu podnikající fyzické osoby v České republice,

c)

údaje z informačního systému evidence obyvatel, a to

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil,

4.

rodné číslo,

5.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, pak datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a

d)

údaje z informačního systému cizinců, a to

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

místo a stát, kde se cizinec narodil,

4.

rodné číslo,

5.

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6.

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

7.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pak stát, na jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

 

60.

V § 35 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

(7)

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8)

Z údajů podle odstavce 6 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(9)

Předávání informací zpravodajskými službami se řídí zákonem o zpravodajských službách.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 2)

Čl. II

V § 3 odst. 3 písm. u) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se slova „vysoce nebezpečnými látkami“ nahrazují slovy „látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

V položce 23 písm. c) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 103/2015 Sb., se slova „vysoce nebezpečnými látkami28)“ nahrazují slovy „látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení“.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního zákoníku (čl. 4)

Čl. IV

Za § 281 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb. a zákona č. 165/2020 Sb., se vkládá nový § 281a, který včetně nadpisu zní:

§ 281a

Vysoce nebezpečná látka

 

Vysoce nebezpečnou látkou se pro účely tohoto zákona rozumí látka zařazená do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.“.

ČÁST PÁTÁ

Technický předpis (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.