Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

338/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020

338

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních

s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o bankách (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

2.

V § 5 odst. 5 větě první se slova „lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel přiloží“ nahrazují slovy „obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem,“ a věta druhá se nahrazuje větami „Žádost lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti náležitostí žádosti, její formát a další technické náležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

 

3.

V § 5a odst. 1 větě první se slova „stanovený právem Evropské unie“ zrušují.

 

4.

V § 5a odst. 4 se text „29a,“ zrušuje a slova „až 9“ se nahrazují slovy „až 8“.

 

5.

V § 7a odst. 1 písm. e) se slovo „jiného“ nahrazuje slovem „zvláštního“.

 

6.

V § 7a odst. 3 se slova „a pobočka“ nahrazují slovy „nebo pobočka“ a slova „a pobočku“ se nahrazují slovy „nebo pobočku“.

 

7.

V § 8 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „Pro“ nahrazuje slovy „Aniž je dotčena povinnost člena statutárního orgánu, člena správní rady nebo člena dozorčí rady banky věnovat výkonu funkce dostatečnou časovou kapacitu, pro“.

 

8.

V § 8 odst. 6 písmeno a) zní:

a)

skupiny podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění,“.

 

9.

V § 8 odst. 10 se slova „osoby ve vedení a pracovníka“ nahrazují slovy „osob ve vedení“.

 

10.

V § 8b odst. 2 se slovo „charakteru“ nahrazuje slovem „povaze“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „v jeho celku i částech“.

 

11.

V § 10a odst. 2 písm. c) a v § 25a odst. 3 písm. d) se slovo „zveřejnění“ nahrazuje slovem „uveřejnění“.

 

12.

V § 11 odst. 1 větě první, § 11 odst. 2 větě první, § 11 odst. 3 větě první, § 11 odst. 8 a 9, § 12 odst. 2 větě první, § 41c odst. 3 úvodní části ustanovení větě první a v § 41cd větě první se slova „a pobočka“ nahrazují slovy „nebo pobočka“.

 

13.

V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu vykonává činnost s odbornou péčí; tím nejsou dotčeny povinnosti banky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu při výkonu činnosti podle § 1 odst. 3 písm. h).“.

 

14.

V § 12b se slovo „zveřejňuje“ nahrazuje slovem „uveřejňuje“.

 

15.

V § 12m odst. 1, § 12r odst. 1, § 12u odst. 1 a v § 12v odst. 1 se slova „jiných právních“ nahrazují slovy „zvláštních právních“.

 

16.

V § 12o odst. 4 větě první se slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“ zrušují a za text „čl. 92 odst. 3“ se vkládají slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

 

17.

V § 12v odst. 3 písm. c) se slovo „aktivit“ nahrazuje slovem „činností“.

 

18.

V § 12x se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

19.

V § 16 odst. 1 písm. d) se slovo „ke“ nahrazuje slovy „k rozhodnutí valné hromady o“.

 

20.

V § 16 odst. 1 větě druhé se slova „Právní jednání a usnesení“ nahrazují slovy „Na právní jednání“ a slova „jsou neplatná“ se nahrazují slovy „se hledí, jako by nebyla přijata“.

 

21.

V § 16 odst. 2 písm. b) se slovo „jejich“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „navrhovaných osob přiměřeně rozsahu informací předkládaných za tyto osoby v žádosti o udělení licence“.

 

22.

V § 16 odstavec 4 zní:

(4)

Nabýt obchodní závod banky nebo být jeho pachtýřem může pouze

a)

jiná banka,

b)

banka se sídlem na území členského státu, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, nebo

c)

zahraniční banka vykonávající na území České republiky činnost prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5.“.

 

23.

V § 16 se doplňují odstavce 6 až 12, které znějí:

(6)

Česká národní banka neudělí předchozí souhlas podle odstavce 1 písm․ a) nebo c), pokud jsou důvodné obavy, že dispozice s obchodním závodem nebo částí obchodního závodu banky, fúze nebo rozdělení banky nebo převod jmění na banku jakožto společníka povede k ohrožení finanční stability a bezpečného fungování finančního systému České republiky, zejména s ohledem na organizační předpoklady, kapitálové vybavení a další předpoklady obezřetného podnikání banky nebo pobočky zahraniční banky zúčastněné na postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c). Přitom zváží i dopad na stabilitu finančního systému jiného členského státu Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání a zejména v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování finančních systémů ovlivnit.

(7)

Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, informace o důvodech zamýšleného postupu, způsobu jeho provedení a osobách zúčastněných na tomto postupu. Žádost lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti náležitostí žádosti, její formát a další technické náležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.

(8)

Poté, co nabude právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) a alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti právního jednání, ke kterému byl souhlas udělen, banka uveřejní oznámení o tomto postupu na svých internetových stránkách. Vkladatelům, ve vztahu k jejichž pohledávce z vkladu se v důsledku postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) změnila osoba dlužníka, banka bez zbytečného odkladu po uveřejnění tohoto oznámení poskytne toto oznámení na trvalém nosiči dat. Uveřejnění tohoto oznámení se považuje za splnění povinnosti informovat vkladatele podle § 41s odst. 1.

(9)

Oznámení podle odstavce 8 obsahuje alespoň

a)

obchodní firmu nebo název a sídlo osob zúčastněných na postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c),

b)

zkrácený rozsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání osob uvedených v písmeni a), které se uveřejňují podle § 11a a 11b a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky; tato povinnost může být splněna i uveřejněním odkazu na místo, kde jsou tyto údaje k dispozici,

c)

informaci o sídle budoucí pobočky na území České republiky, pokud se jedná o přeměnu banky na pobočku zahraniční banky,

d)

popis postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c),

e)

popis vlivu postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na klienty a jejich smlouvy s bankou,

f)

informaci o příslušném orgánu dohledu po uskutečnění postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c),

g)

informaci o příslušném zahraničním systému pojištění vkladů po uskutečnění postupu, ke kterému byl souhlas podle odstavce 1 udělen, a

h)

poučení o právu vybrat své pohledávky z vkladů nebo je převést, pokud toto právo podle odstavce 11 nebo § 41s odst. 2 vznikne v souvislosti s uskutečněním postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c), ke kterému byl souhlas udělen.

(10)

Oznámení podle odstavce 8 banka zašle České národní bance. Pokud oznámení nemá předepsané náležitosti, není určité nebo srozumitelné, Česká národní banka ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení zahájí řízení o zákazu jeho uveřejnění. Oznámení lze uveřejnit až poté, co marně uplyne lhůta pro zahájení řízení o zákazu uveřejnění oznámení, nebo pokud bylo zahájeno řízení o zákazu uveřejnění oznámení a nebylo vydáno rozhodnutí o zákazu uveřejnění oznámení, až po skončení tohoto řízení.

(11)

V případě, kdy v důsledku postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) dochází ke změně příslušného orgánu dohledu na zahraniční orgán dohledu ve vztahu k činnosti podle § 1 odst. 1 písm. a), má vkladatel, ve vztahu k jehož pohledávce z vkladu se změnila osoba dlužníka, ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení podle odstavce 8 uveřejněno na internetových stránkách banky, právo vybrat své pohledávky z vkladů nebo je převést, a to bezúplatně a bez sankce, jde-li o pohledávky z vkladů vyloučené z pojištění podle § 41c.

(12)

Odstavce 8 až 11 se nepoužijí, jestliže se postupuje podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu nebo v rámci jiných opatření k ozdravení banky se souhlasem České národní banky.“.

 

24.

V § 16a odst. 1 a v § 16a odst. 2 větě první se slovo „otevřít“ nahrazuje slovem „zřídit“.

 

25.

V § 16a odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Pokud po obdržení oznámení o záměru zřídit pobočku banky nebo oprávněné finanční instituce v členském státě Česká národní banka shledá, že nebyly splněny podmínky podle § 5c až 5m, rozhodne o tom ve správním řízení ve lhůtě 3 měsíců ode dne obdržení informací podle § 5f.“.

 

26.

V § 16a odst. 3 se slova „stanovené právem Evropské unie pro tyto případy“ zrušují.

 

27.

V § 17 odst. 3 se text „(§ 17a odst. 1)“ zrušuje.

 

28.

V § 17a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstavce 1 až 11.

 

29.

V § 17a odst. 5 se slova „podílu na hlasovacích právech plynoucích z“ nahrazují slovem „kvalifikované“, za slovo „nezapočítají“ se vkládají slova „podíly na základním kapitálu nebo“ a slova „banka nebo osoba, která má oprávnění jiného členského státu působit jako banka,“ se nahrazují slovem „instituce“.

 

30.

V § 17a odst. 9 úvodní části ustanovení, § 17a odst. 9 písm. a) a b) a v § 17a odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „8 nebo 9“ nahrazují slovy „7 nebo 8“.

 

31.

V § 17a odst. 10 písm. a) se slova „8 písm. b) nebo odstavcem 9“ nahrazují slovy „7 písm. b) nebo odstavcem 8“.

 

32.

V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Odstavec 1 tím není dotčen.“.

 

33.

V § 19a odst. 1 se slova „podle zvláštního zákona5a)“ včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušují.

 

34.

V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „musejí“ vkládají slova „předem oznámit svůj záměr a“.

 

35.

V § 20 odst. 4 se věta první nahrazuje větami „Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí; pokud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Česká národní banka bez zbytečného odkladu po doručení úplné žádosti uvědomí žadatele o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 7.“.

 

36.

V § 20 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami“ nahrazují slovy „to nezbytné pro posouzení žádosti“, za text „50.“ se vkládá slovo „pracovní“, slova „k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě“ a slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zrušují, slovo „přerušuje“ se nahrazuje slovem „staví“ a za větu druhou se vkládá věta „Stavit běh této lhůty je možné pouze jednou.“.

 

37.

V § 20 odst. 7 větě první se slovo „přijetí“ nahrazuje slovy „doručení úplné“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

 

38.

V § 20 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 9 nebo jestliže informace předložené žadatelem nejsou dostatečné pro posouzení žádosti.“.

 

39.

V § 20 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „z hlediska“ nahrazují slovy „s ohledem na zajištění řádného a obezřetného vedení banky nejsou důvodné obavy z“ a slova „činnosti banky“ se nahrazují slovy „její činnosti a pokud“.

 

40.

V § 20 odst. 9 písm. b) se za slova „osoby, které jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti“, slova „za členy“ se nahrazují slovy „na členy“ a za slovo „výkonné“ se vkládá slovo „řídicí“.

 

41.

V § 20 odst. 9 se na začátek písmene c) vkládají slova „finanční zdraví žadatele a“ a slova „finančních zdrojů žadatele“ se nahrazují slovy „jeho finančních zdrojů“.

 

42.

V § 20 odst. 10 se věta první zrušuje.

 

43.

V § 20 odst. 12 se za slovo „lze“ vkládají slova „udělit pouze“ a slova „udělit i následně“ se zrušují.

 

44.

V § 20 odst. 14 písm. a) se slovo „omezit“ nahrazuje slovem „určit“.

 

45.

V § 20a odst. 2 větě první se slovo „jiný“ nahrazuje slovem „zvláštní“.

 

46.

V § 20a se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

47.

V § 20a se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Banka je povinna informovat Českou národní banku o konání valné hromady nejpozději v den jejího svolání.“.

 

48.

V § 20c odst. 1 se slova „bankovní spojení“ nahrazují slovy „číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor“.

 

49.

V § 20c odstavec 4 zní:

(4)

Odstavce 1 až 3 se použijí i na pobočku zahraniční banky a na opravné zúčtování v rámci téže banky.“.

 

50.

V § 20d se odstavec 4 zrušuje.

 

51.

V § 22 odstavec 3 zní:

(3)

Česká národní banka může požadavek na ověření řídicího a kontrolního systému banky podle odstavce 1 písm. b) prominout nebo omezit pouze na některé jeho součásti. Česká národní banka do 30. dubna příslušného kalendářního roku bance sdělí, že ověření řídicího a kontrolního systému banky podle odstavce 1 písm. b) promíjí nebo jakým způsobem provedení tohoto ověření omezuje. Na sdělení České národní banky o prominutí nebo omezení provedení tohoto ověření se nepoužijí části druhá a třetí správního řádu.“.

 

52.

V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Úhradu ztráty banka provede bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady.“.

 

53.

V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Pro předkládání písemností podle odstavců 1 až 3 se použijí ustanovení správního řádu o jednacím jazyku přiměřeně; v případě pochybností může Česká národní banka vyžádat úředně ověřený překlad do jazyka českého i následně.“.

 

54.

V § 25e se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; § 26 odst. 3 se použije obdobně.“.

 

55.

V nadpisu části sedmé se slova „A POKUTY“ zrušují.

 

56.

V § 26 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

57.

V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto zákona“ zrušují.

 

58.

V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 8 se text „d)“ nahrazuje slovy „a) bodě 4“.

 

59.

V § 26ab odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

60.

V § 26ba odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

61.

V § 26bb odst. 4 větě poslední se za slovo „povahy“ vkládají slova „podle odstavce 2“.

 

62.

V § 26bb se odstavec 5 zrušuje.

 

63.

V § 26f se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tuto povinnost mají dále osoby, které jsou dceřinými podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládající banky, zahraniční ovládající banky, finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby a které zároveň nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě.“.

 

64.

V § 34 odst. 4 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen“.

 

65.

§ 35 zní:

 

§ 35

 

(1)

Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence nesmí dotčená právnická osoba přijímat vklady a poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a dluhů. Do doby, než vypořádá své pohledávky a dluhy, se dotčená právnická osoba považuje za banku podle tohoto zákona.

(2)

Pravomocné rozhodnutí o odnětí licence Česká národní banka zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)

O pravomocném rozhodnutí o odnětí licence informuje Česká národní banka orgán bankovního dohledu státu, ve kterém má banka pobočku.

(4)

Pravomocné rozhodnutí o odnětí licence udělené pro pobočku banky z jiného než členského státu doručí Česká národní banka této pobočce a informuje o něm orgán bankovního dohledu země sídla zahraniční banky.“.

 

66.

Za § 35 nad označení „ČÁST JEDENÁCTÁ“ se vkládá nový § 35a, který zní:

§ 35a

 

(1)

Rozsudek, jímž soud zrušil rozhodnutí České národní banky o odnětí licence, je vykonatelný

a)

marným uplynutím lhůty pro podání kasační stížnosti, nebo

b)

právní mocí rozhodnutí, jímž byla kasační stížnost proti tomuto rozsudku odmítnuta, zamítnuta nebo řízení o ní zastaveno.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud byl žalobě proti rozhodnutí České národní banky o odnětí licence přiznán odkladný účinek.“.

 

67.

V § 36 odstavec 1 zní:

(1)

Zrušuje-li se banka s likvidací nebo zrušuje-li se výmaz banky z obchodního rejstříku, pouze Česká národní banka může podat návrh na

a)

jmenování likvidátora,

b)

odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora,

c)

zrušení akciové společnosti, byla-li bance odňata licence.“.

 

68.

V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Soud rozhodne o návrhu České národní banky podle odstavce 1 bez jednání a rozhodnutí vyhlásí vyvěšením jeho písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce soudu do 24 hodin od obdržení návrhu. Vyvěšením rozhodnutí nastávají právní účinky uvedené ve výroku a tím je výrok závazný pro každého; den vyhlášení se na písemném vyhotovení poznamená. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

69.

V § 36 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

70.

V § 36 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Náklady spojené s výkonem činnosti likvidátora jsou hrazeny z majetku banky. Nepostačuje-li její majetek na výplatu odměny likvidátora a náhradu jeho hotových výdajů, uhradí je stát, kterému tím vznikne pohledávka za bankou ve výši vyplacených částek. Česká národní banka stanoví vyhláškou způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty.“.

 

71.

V § 36a se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

72.

V § 36a odst. 6 písm. c) se slova „odstavců 4 až 6“ nahrazují slovy „odstavce 4 nebo 5“.

 

73.

V § 36b se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.

 

74.

V § 36b odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

75.

V § 36b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

76.

V § 36b odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

 

77.

V § 36b odst. 7 písm. c) se slova „až 3 nebo odstavce“ nahrazují slovy „ , 3 nebo“.

 

78.

V § 36c odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“.

 

79.

V § 36c odst. 1 se na konci písmene g) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

80.

V § 36c se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

81.

V § 36c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

82.

V § 36c odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

 

83.

V § 36c odst. 7 písm. c) se slova „a odstavce 4“ zrušují.

 

84.

V § 36c odst. 7 písm. d) se slova „ , h), odstavce 3, odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7“ nahrazují slovy „nebo odstavce 3 nebo 5“.

 

85.

V § 36c odst. 7 písm. f) a g) se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“.

 

86.

V § 36d odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

87.

V § 36e odst. 1 písmeno c) zní:

c)

začne vykonávat činnost na území hostitelského státu v případě, kdy

1.

je informována podle § 5g odst. 2 věty první orgánem dohledu domovského státu o tom, že její oznámení nebylo předáno orgánu dohledu hostitelského státu, nebo

2.

neuplyne lhůta 2 měsíců podle § 5h odst. 2, pokud neobdrží informaci podle § 5h odst. 1,“.

 

88.

V § 36e odst. 1 písm. g) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

 

89.

V § 36e odst. 1 se na konci písmene m) slovo „nebo“ zrušuje.

 

90.

V § 36e se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno o), které zní:

o)

nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 12 odst. 3 nebo § 19a odst. 1.“.

 

91.

V § 36e odst. 2 písm. m) se za text „odst.“ vkládají slova „17 nebo“.

 

92.

V § 36e odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j).

 

93.

V § 36e odst. 4 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

v rozporu s § 23 odst. 2

1.

nerozhodne při schvalování účetní závěrky za příslušné období o uhrazení vykázané ztráty z vlastních zdrojů, nebo

2.

neuhradí ztrátu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady,“.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).

 

94.

V § 36e odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

poruší povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 38,“.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena d) až l).

 

95.

V § 36e odst. 5 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

96.

V § 36e se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

neinformuje klienta podle § 16 odst. 8 nebo § 41s odst. 1 nebo informuje klienta podle § 16 odst. 8, aniž by byl dodržen postup pro uveřejnění oznámení podle § 16 odst. 10.“.

 

97.

V § 36e odst. 6 písm. c) se za text „1 písm. a)“ vkládají slova „nebo o)“.

 

98.

V § 36h odst. 1 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

 

99.

V § 36h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 12 odst. 3 nebo § 19a odst. 1.“.

 

100.

V § 36h odst. 3 písm. j) se text „§ 37 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 38“.

 

101.

V § 36h odst. 4 písm. c) se text „l)“ nahrazuje textem „m)“.

 

102.

V § 36j odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 

103.

V § 38 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tím není dotčena možnost podat zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, na základě jeho žádosti nebo s jeho souhlasem.“.

 

104.

V § 38 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „týkajících se klienta,“ a slova „bez souhlasu klienta“ zrušují.

 

105.

V § 38 odst. 3 písm. e) se slova „anebo zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou“ zrušují.

 

106.

V § 38 odst. 3 písm. k) se slova „zvláštního zákona27)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích“.

Poznámka pod čarou č. 27 ve znění „27) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.“ se zrušuje.

 

107.

V § 38 odst. 3 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m), n) a o), která znějí:

m)

Policie České republiky pro účely pátrání po hledané nebo pohřešované osobě nebo předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu podle zákona o Policii České republiky,

n)

Generální inspekce bezpečnostních sborů pro účely pátrání po hledané osobě podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, nebo

o)

Ministerstvu financí za podmínek, které stanoví zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.“.

 

108.

V § 38 odst. 7 větě první se slova „bankovní spojení“ nahrazují slovy „číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor“ a slova „ , tedy číslo účtu“ se zrušují.

 

109.

V § 38 odst. 8 se slova „informovat jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy klientem, přičemž smí uvést jen název klienta“ nahrazují slovy „nejdříve 30 dnů poté uveřejnit informaci o porušení povinnosti klientem, přičemž smí uvést jen identifikační údaje klienta podle § 41c odst. 3“.

 

110.

V § 38 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.

 

111.

V § 38 odst. 9 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „11“.

 

112.

V § 38 odst. 10 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 10b zrušuje.

 

113.

V § 38a odst. 1 větě první se slova „bankovním spojení“ nahrazují slovy „čísle účtu nebo jiném jedinečném identifikátoru“ a ve větě třetí se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

 

114.

V § 38a odst. 2 větě druhé se slova „pro účely dohledu nad finančním trhem“ zrušují a ve větě poslední se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

 

115.

V § 38a odst. 5 se slovo „věcných“ zrušuje.

 

116.

V § 38b se věta druhá zrušuje.

 

117.

V § 38e odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

118.

V § 38i odst. 1 písm. c) se číslo „301“ nahrazuje číslem „312“.

 

119.

V § 39 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Pracovníci banky, členové statutárního orgánu banky, členové správní rady banky a členové dozorčí rady banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, které jim byly poskytnuty za účelem vyřízení vyžádání zprávy o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podle § 38 odst. 3 písm. j). Tuto povinnost jsou povinni zachovávat vůči klientovi i všem dalším osobám; porušením této povinnosti není poskytnutí údajů pracovníkovi, členovi statutárního orgánu, členovi správní rady nebo členovi dozorčí rady téže banky, pokud je to nutné pro výkon jeho funkce nebo pracovní činnosti.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

120.

V § 40 odst. 6 se text „§ 27 odst. 1, § 29 odst. 3,“ zrušuje.

 

121.

V § 41 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo o odnětí licence“.

 

122.

V § 41a odst. 3 se slova „a pobočka“ nahrazují slovy „nebo pobočka“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Povinnost přispívat do Fondu se na banku nebo pobočku banky z jiného než členského státu nevztahuje ode dne zániku licence podle § 7a.“.

 

123.

V § 41a odst. 5 větě druhé se slova „na činnost“ zrušují, za slovo „systému“ se vkládají slova „spojené se správou Fondu“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , z mimořádných provozních příspěvků podle § 41cg nebo z dotací nebo návratných finančních výpomocí podle § 41ch“.

 

124.

V § 41b větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

125.

V § 41c odst. 2 písmeno f) zní:

f)

obce, kraje, městské části hlavního města Prahy a obdobné zahraniční osoby, není-li dále stanoveno jinak,“.

 

126.

V § 41c odst. 3 písm. b) se slova „u tuzemských právnických osob též“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, bylo-li přiděleno“.

 

127.

V § 41c se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

u svěřenských fondů nebo obdobných zařízení podle práva jiného státu zapisovaných do evidence podle zvláštního právního předpisu označení svěřenského fondu, identifikační číslo svěřenského fondu nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje svěřenského správce podle písmene a) nebo b).“.

 

128.

V § 41c odstavce 6 až 8 znějí:

(6)

Pohledávky z vkladů obce nebo kraje jsou pojištěny, pokud obci nebo kraji náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a obec nebo kraj doloží bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu, že výše skutečných daňových příjmů dané obce nebo kraje za období uvedené v odstavci 8 nepřesáhla částku odpovídající 500 000 EUR. Částka pro účely určení výše daňových příjmů obce nebo kraje se přepočte na českou měnu podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro poslední den kalendářního roku, ke kterému se daňové příjmy vztahují.

(7)

Pohledávky z vkladů obce nebo kraje jsou pojištěny od začátku kalendářního roku, v němž mají být pohledávky z vkladů pojištěny podle odstavce 8, nebo ode dne, kdy banka vydá potvrzení podle odstavce 9 o tom, že pohledávky z vkladů obce nebo kraje splňují podmínky pro jejich pojištění, a to podle toho, který okamžik nastane později, do konce kalendářního roku, v němž mají být pojištěny podle odstavce 8. K doložení skutečných daňových příjmů po rozhodném dni podle § 41d odst. 2 se nepřihlíží.

(8)

Obec nebo kraj dokládá bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu výši svých daňových příjmů podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní skutečnými daňovými příjmy za rok, který o 2 roky předchází roku, v němž mají být pojištěny pohledávky z vkladů dané obce nebo kraje.“.

 

129.

V § 41c odst. 9 se slova „a pobočka“ nahrazují slovy „nebo pobočka“, slova „7 územnímu samosprávnému celku“ se nahrazují slovy „8 obci nebo kraji“ a slova „územního samosprávného celku“ se nahrazují slovy „obce nebo kraje“.

 

130.

V § 41c odst. 10 větě první se slova „a pobočka“ nahrazují slovy „nebo pobočka“ a za číslo „4“ se vkládají slova „a 5“.

 

131.

V § 41cc odst. 3 větě druhé a v § 41cc odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

 

132.

V § 41cc se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

133.

Za § 41ce se vkládají nové § 41cf až 41ch, které včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:

§ 41cf

 

V případě rozdílu mezi výší ročního příspěvku podle § 41ca nebo mimořádného příspěvku podle § 41cc, která byla zaplacena, a výší ročního nebo mimořádného příspěvku, která měla být pro dané období správně stanovena, se ustanovení zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu upravující následky zrušení rozhodnutí o stanovení příspěvku36) použijí obdobně.

 

§ 41cg

 

(1)

Nepostačují-li prostředky Fondu získané z výnosů z investování peněžních prostředků k úhradě nákladů Garančního systému spojených se správou Fondu, navrhne Garanční systém České národní bance celkovou výši mimořádných provozních příspěvků k úhradě těchto nákladů. Garanční systém návrh na výběr mimořádných provozních příspěvků řádně odůvodní, včetně uvedení důvodů, pro které nelze uhradit náklady Garančního systému spojené se správou Fondu z výnosů z investování peněžních prostředků.

(2)

Česká národní banka na základě návrhu Garančního systému rozhodne o výběru mimořádného provozního příspěvku a stanoví výši mimořádného provozního příspěvku banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu a termín jeho zaplacení. Výši mimořádného provozního příspěvku stanoví Česká národní banka tak, aby podíl mimořádného provozního příspěvku banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu na celkové výši mimořádných provozních příspěvků odpovídal podílu ročního příspěvku banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu na celkové výši ročních příspěvků podle § 41ca odst. 2.

(3)

Česká národní banka stanoví termín pro platbu mimořádného provozního příspěvku tak, aby jeho placení proběhlo ve stejném termínu jako placení ročního příspěvku, není-li vzhledem k okolnostem nezbytné stanovit jiný termín.

(4)

Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu zaplatí mimořádný provozní příspěvek v termínu stanoveném Českou národní bankou. Podání rozkladu proti rozhodnutí, jímž se stanovuje výše mimořádného provozního příspěvku banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, nemá odkladný účinek.

(5)

Na výběr a platbu mimořádného provozního příspěvku se § 41cd a 41ce použijí obdobně.

 

§ 41ch

 

Pokud není vzhledem k okolnostem možné získat peněžní prostředky k úhradě nákladů Garančního systému spojených se správou Fondu výběrem mimořádných provozních příspěvků podle § 41cg, může mu být na jeho žádost poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu.

__________

36)

§ 215a zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

134.

V § 41d odst. 4 se za slovo „ , správce“ vkládají slova „ , zástupce správce“.

 

135.

V § 41d odst. 5 se za slovo „ , správce“ vkládají slova „ , zástupce správce“ a za slovo „ , správci“ se vkládají slova „ , zástupci správce“.

 

136.

V § 41e se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro určení osoby oprávněné na plnění z Fondu je rozhodující stav k rozhodnému dni.“.

 

137.

V § 41ea odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a zároveň je tato částka“ nahrazují slovy „oprávněné osoby; připsáním částky na účet se rozumí okamžik, jímž se tato částka poprvé dostala do dispozice oprávněné osoby v důsledku platební transakce, která je“.

 

138.

V § 41ea odst. 1 písm. b) se slovo „vypořádáním“ nahrazuje slovy „vyplacením vypořádání“.

 

139.

V § 41ea odst. 1 písm. c) se slova „pojistným plněním“ nahrazují slovy „vyplacením pojistného plnění“.

 

140.

V § 41ea odst. 1 písm. d) se slovo „dědictvím“ nahrazuje slovy „vyplacením vypořádání dědictví“.

 

141.

V § 41ea odst. 1 písm. f) se slova „odstupným vyplaceným“ nahrazují slovy „vyplacením odstupného“, slova „odbytným nebo odchodným vyplaceným“ se nahrazují slovy „vyplacením odbytného nebo odchodného“ a slova „odchodným vyplaceným“ se nahrazují slovy „vyplacením odchodného“.

 

142.

V § 41ea odst. 1 písm. g) se slova „pojistným plněním“ nahrazují slovy „vyplacením pojistného plnění“.

 

143.

V § 41ea odst. 1 písmeno j) zní:

j)

vyplacením peněžité pomoci oběti trestného činu, pokud bylo doloženo rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti nebo obdobným zahraničním potvrzením.“.

 

144.

V § 41ea se na konci odstavce 2 doplňuje věta „To neplatí, je-li možnost nakládat s touto částkou vyloučena smluvně.“.

 

145.

V § 41ea se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Pokud je pohledávka z vkladu částkou předanou do notářské úschovy podle notářského řádu nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy podle zákona o advokacii a vkladatel, oprávněná osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník nejsou v den připsání částky podle odstavce 1 na účet oprávněni s touto částkou nakládat podle protokolu o příslušné notářské úschově nebo smlouvy o správě peněžních prostředků, lhůta podle odstavce 1 neběží do dne předcházejícího dni, kterým vkladatel, oprávněná osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník nabude oprávnění s touto částkou poprvé nakládat.

(4)

Podmínky notářské nebo advokátní úschovy a datum, ke kterému osoba podle odstavce 2 nebo 3 nabyla oprávnění s touto částkou poprvé nakládat, musejí být Garančnímu systému doloženy spolu s žádostí podle § 41eb odst. 1.“.

 

146.

V § 41eb odst. 2 a 3 se za slovo „ , správce“ vkládají slova „ , zástupce správce“.

 

147.

V § 41eb se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Pokud oprávněná osoba v průběhu dvouměsíční lhůty k podání žádosti o zvýšenou náhradu podle odstavce 1 zemře, je prohlášena za mrtvou nebo pokud je nárok na náhradu za pohledávku z vkladu v průběhu této lhůty předmětem řízení o pozůstalosti, je rozhodným dnem pro začátek běhu lhůty podle odstavců 1, 2 a 4 a pro stanovení dne výplaty náhrady podle odstavce 4 den skončení řízení o pozůstalosti.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

148.

V § 41f se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem se nepovažuje, pokud jsou na účtu vedeném pro 2 a více spolumajitelů evidovány pouze peněžní prostředky těchto spolumajitelů.“.

 

149.

V § 41g odst. 3 písm. c) se slova „jiného právního“ nahrazují slovy „zvláštního právního“ a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

 

150.

V § 41g se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

banka, bývalá banka, pobočka banky z jiného než členského státu, bývalá pobočka banky z jiného než členského státu nebo likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce nepředá Garančnímu systému údaje vedené podle § 41c odst. 3 z důvodu popírání existence pohledávky z vkladu bankou, bývalou bankou, pobočkou banky z jiného než členského státu, bývalou pobočkou banky z jiného než členského státu nebo likvidátorem, správcem, zástupcem správce nebo insolvenčním správcem.“.

 

151.

V § 41g odst. 5 se slova „nebo bývalá“ nahrazují slovem „ , bývalá“ a za slovo „ , správce“ se vkládají slova „ , zástupce správce“.

 

152.

V § 41g odstavec 6 zní:

(6)

Pro účely výpočtu částky, která bude z Fondu vyplacena oprávněné osobě, nebude přihlíženo k přírůstkům pojištěných pohledávek z vkladů, ke kterým dojde na základě vnitrobankovního převodu mezi jednotlivými účty vedenými u téže banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu učiněného po rozhodném dni.“.

 

153.

V § 41h odst. 1 a v § 41h odst. 3 větě první se za číslo „4“ vkládají slova „a 5“.

 

154.

V § 41h odstavec 2 zní:

(2)

Garančnímu systému dnem podle odstavce 1 vzniká pohledávka vůči bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu ve výši práv oprávněných osob na plnění z Fondu. Tato pohledávka je k okamžiku jejího vzniku splatná.“.

 

155.

V § 41k odstavec 1 zní:

(1)

V případě, že si Garanční systém obstaral peněžní prostředky na trhu vydáním dluhových cenných papírů nebo byl Garančnímu systému poskytnut úvěr nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu podle § 41i, Česká národní banka rozhodne o výběru mimořádných příspěvků podle § 41cc od kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly dluhové cenné papíry vydány nebo úvěr nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnuty. V kalendářním roce bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém byly závazky z dluhových cenných papírů, úvěr nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu splaceny, rozhodne Česká národní banka o ukončení výběru mimořádných příspěvků.“.

 

156.

V § 41o odst. 1 větě první se za slovo „ , správce“ vkládají slova „ , zástupce správce“.

 

157.

V § 41o odst. 2 se text „§ 41j odst. 2“ nahrazuje textem „§ 41j“.

 

158.

V § 41s odst. 1 větě první se slova „banky z členského státu“ nahrazují slovy „zahraniční banky“.

 

159.

V § 41s odst. 2 se za slovo „z“ vkládá slovo „pojištěných“ a za slovo „jejich“ se vkládá slovo „pojištěné“.

 

160.

V § 44c se odstavec 4 zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení o udělení souhlasu České národní banky osobě nebo osobě jednající ve shodě k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo jejímu ovládnutí, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na osobu, která sama nebo jednáním ve shodě s jinou osobou nabyla nebo zvýšila kvalifikovanou účast na bance přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v době nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti nebyla povinna získat souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením této kvalifikované účasti, se ve vztahu k tomuto nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí, jako by jí tento souhlas byl udělen.

3.

Likvidace banky zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

4.

Řízení o rozkladu proti rozhodnutí České národní banky o odnětí licence zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

5.

Řízení o žalobě proti rozhodnutí České národní banky o odnětí licence zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8)

Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 7 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, informace o důvodech zamýšleného postupu, způsobu jeho provedení a jeho účastnících. Žádost lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti náležitostí žádosti, její formát a další technické náležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

2.

V § 2a odst. 4 písm. e) se slovo „odborná“ zrušuje.

 

3.

V § 2a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

4.

V § 2b odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

5.

V § 2b odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „musejí“ vkládají slova „oznámit svůj záměr a“.

 

6.

V § 2b odst. 4 se věta první nahrazuje větami „Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí; pokud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Česká národní banka bez zbytečného odkladu po doručení úplné žádosti uvědomí žadatele o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 7.“.

 

7.

V § 2b odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami“ nahrazují slovy „to nezbytné pro posouzení žádosti“, za text „50.“ se vkládá slovo „pracovní“, slova „k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě“ a slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zrušují, slovo „přerušuje“ se nahrazuje slovem „staví“ a za větu druhou se vkládá věta „Stavit běh této lhůty je možné pouze jednou.“.

 

8.

V § 2b odst. 7 větě první se slovo „přijetí“ nahrazuje slovy „doručení úplné“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

 

9.

V § 2b se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 9 nebo jestliže informace předložené žadatelem nejsou dostatečné pro posouzení žádosti.“.

 

10.

V § 2b odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „z hlediska“ nahrazují slovy „s ohledem na zajištění řádného a obezřetného vedení družstevní záložny nejsou důvodné obavy z“ a slova „činnosti družstevní záložny“ se nahrazují slovy „její činnosti a pokud“.

 

11.

V § 2b odst. 9 písm. b) se za slova „osoby, které jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti“, slova „za členy“ se nahrazují slovy „na členy“ a za slovo „výkonné“ se vkládá slovo „řídicí“.

 

12.

V § 2b odst. 9 se na začátek písmene c) vkládají slova „finanční zdraví žadatele a“, za slovo „nezávadnost“ se vkládá slovo „jeho“ a slovo „žadatele,“ se zrušuje.

 

13.

V § 2b odst. 10 se věta první zrušuje.

 

14.

V § 2b odst. 11 písm. a) se slovo „omezit“ nahrazuje slovem „určit“.

 

15.

V § 2d odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „žádosti o udělení souhlasu ke zřízení pobočky“ nahrazují slovy „oznámení o záměru zřídit pobočku“.

 

16.

V § 2d odst. 2 písm. f) se za slovo „výši“ vkládají slova „a složení“.

 

17.

V § 2d odst. 3 úvodní části ustanovení se věta první zrušuje a za slovo „souhlasu“ se vkládají slova „podle odstavce 1“.

 

18.

V § 2d odstavec 4 zní:

(4)

Pokud jsou splněny podmínky pro udělení souhlasu, Česká národní banka předá orgánu dohledu hostitelského státu údaje podle odstavce 2 do 3 měsíců ode dne jejich obdržení a sdělí tuto informaci družstevní záložně. Pokud Česká národní banka shledá, že podmínky pro udělení souhlasu nebyly splněny, rozhodne o tom ve správním řízení ve lhůtě 3 měsíců ode dne obdržení údajů podle § 2d odst. 2; údaje podle odstavce 2 orgánu dohledu hostitelského státu v takovém případě nepředá.“.

 

19.

V § 3 odst. 3 větě druhé se slova „8 věta první“ nahrazují číslem „9“.

 

20.

V § 4 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

 

21.

V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

V případě přechodu nebo převodu družstevního podílu na člena družstevní záložny se základní členský vklad spojený s takovým podílem stává dalším členským vkladem člena družstevní záložny.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

 

22.

V § 4 odst. 6 větě první se slova „a udělením předchozího souhlasu České národní banky“ zrušují a věty druhá až poslední se zrušují.

 

23.

V § 4 odst. 7 se za větu druhou vkládá věta „Stanovy mohou určit, že každý člen má při hlasování jeden hlas bez ohledu na výši vloženého členského vkladu.“.

 

24.

V § 4b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro účely výpočtu vypořádacího podílu, majetkového vypořádání při snížení dalšího členského vkladu, podílu na zisku a podílu na likvidačním zůstatku se za členský vklad považuje pouze splacená část členského vkladu.“.

 

25.

V § 4c odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větou „Výše vypořádacího podílu se vypočte podle přílohy k tomuto zákonu.“, slova „a rezervního fondu“ se nahrazují slovy „ , rezervního fondu a dalších fondů družstevní záložny, které se podle tohoto zákona, zvláštního právního předpisu nebo stanov nerozdělují mezi členy,“ a slovo „řádné“ se zrušuje.

 

26.

V § 4c odst. 2 větě první se slovo „řádné“ zrušuje.

 

27.

V § 4c odst. 3 se slova „Řádná účetní“ nahrazují slovem „Účetní“.

 

28.

V § 5a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Podrobnosti náležitostí žádostí o udělení souhlasu podle tohoto odstavce, jejich formát a další technické náležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

 

29.

V § 7 odstavec 7 zní:

(7)

Družstevní záložna je povinna informovat Českou národní banku o návrzích personálních změn ve voleném orgánu družstevní záložny, včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti navrhovaných osob přiměřeně rozsahu informací předkládaných za tyto osoby v žádosti o udělení povolení podle § 2a.“.

 

30.

V § 7a odst. 2 se slovo „charakteru“ nahrazuje slovem „povaze“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „v jeho celku i částech“.

 

31.

V § 7aa odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „Pro“ nahrazuje slovy „Aniž je dotčena povinnost člena představenstva, člena kontrolní komise nebo člena úvěrové komise družstevní záložny věnovat výkonu funkce dostatečnou časovou kapacitu, pro“.

 

32.

V § 7aa odst. 4 písmeno a) zní:

a)

skupiny podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění,“.

 

33.

V § 7ad odst. 2 písm. c) a v § 25a odst. 3 písm. c) se slovo „zveřejnění“ nahrazuje slovem „uveřejnění“.

 

34.

Za § 7ae se vkládá nový § 7af, který zní:

§ 7af

 

(1)

Družstevní záložna vykonává činnost s odbornou péčí.

(2)

Pokud jde o obchody s cennými papíry a obchody s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů na vlastní účet nebo ze svého majetku, může je družstevní záložna provádět pouze za nejvýhodnějších podmínek pro družstevní záložnu, zejména za nejvýhodnější cenu, které je možno při vynaložení odborné péče dosáhnout; ustanovení upravující vynaložení odborné péče upravené v zákoně o bankách platí pro družstevní záložny obdobně.“.

 

35.

V § 8al odst. 4 větě první se slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“ zrušují a za text „čl. 92 odst. 3“ se vkládají slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

 

36.

V § 8as odst. 3 písm. c) se slovo „aktivit“ nahrazuje slovem „činností“.

 

37.

V § 8au se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

38.

V § 8b odstavec 2 zní:

(2)

Česká národní banka může požadavek na ověření řídicího a kontrolního systému družstevní záložny podle odstavce 1 písm. b) prominout nebo omezit pouze na některé jeho součásti. Česká národní banka do 30. dubna příslušného kalendářního roku družstevní záložně sdělí, že ověření řídicího a kontrolního systému družstevní záložny podle odstavce 1 písm. b) promíjí nebo jakým způsobem provedení tohoto ověření omezuje. Na sdělení České národní banky o prominutí nebo omezení provedení tohoto ověření se nepoužijí části druhá a třetí správního řádu.“.

 

39.

V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Úhradu ztráty provede družstevní záložna bez zbytečného odkladu po rozhodnutí členské schůze.“.

 

40.

V § 9 odst. 3 se slova „nebo krytí ztráty“ a slova „nebo ztráta“ zrušují.

 

41.

V § 9a se odstavec 4 zrušuje.

 

42.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

§ 12a

 

Družstevní záložna je povinna vést agendu každé smlouvy uzavírané s klientem takovým způsobem, aby na žádost České národní banky byla bez zbytečného odkladu schopna předložit příslušné doklady v ověřeném překladu do českého jazyka.“.

 

43.

V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 13 odst. 2 se slovo „může“ zrušuje a slovo „rozhodnout“ se nahrazuje slovem „rozhodne“.

 

44.

V § 13 odstavec 3 zní:

(3)

Soud dále na návrh České národní banky rozhodne o zrušení družstevní záložny a její likvidaci také tehdy, bylo-li družstevní záložně odňato povolení.“.

 

45.

V § 13 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Žádost o udělení souhlasu podle odstavců 4 a 5 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, informace o důvodech zamýšleného postupu, způsobu jeho provedení a jeho účastnících. Žádost lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti náležitostí žádosti, její formát a další technické náležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

 

46.

V § 13 odstavec 7 zní:

(7)

Zrušuje-li se družstevní záložna s likvidací nebo zrušuje-li se výmaz družstevní záložny z obchodního rejstříku, likvidátora družstevní záložny jmenuje a odvolává na návrh České národní banky soud. Likvidátorem může být pouze fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky důvěryhodnosti a odborné způsobilosti a která nemá nebo neměla zvláštní vztah k družstevní záložně. V případě odnětí povolení podle § 28g a 28h nemůže být likvidátorem jmenována osoba, která v posledních 5 letech prováděla audit nebo se jinak podílela na zpracování a vedení účetnictví družstevní záložny.“.

 

47.

V § 13 odstavec 8 zní:

(8)

Soud rozhodne o návrhu České národní banky podle odstavců 2, 3 a 7 bez jednání a rozhodnutí vyhlásí vyvěšením jeho písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce soudu do 24 hodin od obdržení návrhu. Vyvěšením rozhodnutí nastávají právní účinky uvedené ve výroku a tím je výrok závazný pro každého; den vyhlášení se na písemném vyhotovení poznamená. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

 

48.

V § 13 odstavec 9 zní:

(9)

Náhrada hotových výdajů likvidátora a jeho odměna jsou placeny z majetku družstevní záložny. V případě, že majetek družstevní záložny nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů likvidátora a odměny likvidátora, vyplatí částky připadající na odměnu likvidátora a na jeho hotové výdaje stát, kterému tím vznikne pohledávka za družstevní záložnou ve výši vyplacených částek. Česká národní banka stanoví vyhláškou způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty.“.

 

49.

V § 13b odst. 1 se slova „bankovní spojení“ nahrazují slovy „číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor“.

 

50.

V § 13b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na opravné zúčtování v rámci téže družstevní záložny.“.

 

51.

V § 14 větě druhé se za slova „k systému pojištění pohledávek z vkladů“ vkládají slova „ , ustanovení upravující povinnost banky informovat vkladatele o fúzi nebo rozdělení banky, přeměně banky na pobočku banky z členského státu, převodu jmění na banku jakožto společníka nebo jiných podobných skutečnostech a oprávnění vkladatelů bez jakékoli sankce vybrat nebo převést své pohledávky z vkladů včetně příslušných úroků v návaznosti na tuto informaci“.

 

52.

V § 21 odst. 9 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.

 

53.

V § 21c se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; § 28 odst. 3 se použije obdobně.“.

 

54.

V § 25a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

m)

Policie České republiky pro účely pátrání po hledané nebo pohřešované osobě nebo předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu podle zákona o Policii České republiky, nebo

n)

Generální inspekce bezpečnostních sborů pro účely pátrání po hledané osobě podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.

 

55.

V § 25b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

k)

Policie České republiky pro účely pátrání po hledané nebo pohřešované osobě nebo předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu podle zákona o Policii České republiky, nebo

l)

Generální inspekce bezpečnostních sborů pro účely pátrání po hledané osobě podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.

 

56.

V § 25b odst. 7 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.

 

57.

V § 25c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Pracovníci a členové orgánů družstevní záložny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, které jim byly poskytnuty za účelem vyřízení vyžádání údajů, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, podle § 25b odst. 3 písm. j). Tuto povinnost jsou povinni zachovávat vůči členovi i všem dalším osobám; porušením této povinnosti není poskytnutí údaje podle věty první pracovníkovi nebo členovi orgánu téže družstevní záložny, pokud je to nutné pro výkon jeho funkce nebo pracovní činnosti.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

58.

V § 25f odst. 2 se slovo „banky“ nahrazuje slovy „družstevní záložny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Tato povinnost platí obdobně pro osoby, které jsou dceřinými podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládající úvěrové instituce, finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby a které zároveň nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě.“.

 

59.

V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Pro předkládání písemností podle odstavců 1 až 3 se použijí ustanovení správního řádu o jednacím jazyku přiměřeně; v případě pochybností může Česká národní banka vyžádat úředně ověřený překlad do jazyka českého následně.“.

 

60.

V § 27a odstavec 3 zní:

(3)

Pracovník nebo člen voleného orgánu družstevní záložny se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 25c.“.

 

61.

V § 27a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

62.

V § 27a odst. 10 písm. b) se za číslo „6“ vkládají slova „nebo 7“.

 

63.

V § 27a odst. 10 písm. c) se slova „b) nebo d),“ nahrazují slovy „d) nebo“ a slova „odstavce 4 nebo odstavce 7“ se nahrazují slovy „4 nebo 8“.

 

64.

V § 27a odst. 10 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

 

65.

V § 27a odst. 10 písm. e) se za text „písm. a)“ vkládá text „ , b)“.

 

66.

V § 27b odst. 1 písm. a) se slovo „vykonává“ nahrazuje slovem „uskuteční“.

 

67.

V § 27b odst. 1 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

 

68.

V § 27b odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l).

 

69.

V § 27b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 7af.“.

 

70.

V § 27b odst. 3 písmeno g) zní:

g)

v rozporu s § 9 odst. 2

1.

nerozhodne při schvalování účetní závěrky za příslušné období o uhrazení vykázané ztráty z vlastních zdrojů, nebo

2.

neuhradí ztrátu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí členské schůze,“.

 

71.

V § 27b odst. 3 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

nepodá zprávu o údajích, které je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, subjektům uvedeným v § 25b odst. 3, 4 nebo 6,“.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena l) a m).

 

72.

V § 27b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

n)

nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 12a, nebo

o)

v rozporu s § 12 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje.“.

 

73.

V § 27b odst. 4 písm. a) se text „m)“ nahrazuje textem „n)“.

 

74.

V § 27b odst. 4 písm. b) se slova „a odst. 3 písm. a) nebo c)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 3 písm. a), c) nebo o)“.

 

75.

V § 27b odst. 4 písm. c) se slova „až n) nebo podle“ nahrazují slovy „ , e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m) nebo“ a slova „nebo l)“ se nahrazují slovy „ , l) nebo m)“.

 

76.

V § 27c odst. 1 písm. e) se slovo „informační“ nahrazuje slovem „oznamovací“ a text „§ 2c odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 2b odst. 12“.

 

77.

V § 27c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

78.

V § 27c odst. 6 písm. a) se za číslo „4“ vkládají slova „nebo 5“.

 

79.

V § 27c odst. 6 písm. c) se text „a)“ nahrazuje textem „b)“.

 

80.

V § 27c odst. 6 písm. d), e) a f) se slova „b) až“ nahrazují slovy „a), c), d) nebo“.

 

81.

V § 27d odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

82.

V § 27ea odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 

83.

V § 28 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

84.

V § 28 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto zákona“ zrušují.

 

85.

V § 28aa odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

86.

V § 28g odst. 2 písm. b) se slova „ , q) nebo § 27c odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „nebo q)“.

 

87.

V § 28g se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „nebo jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen“.

 

88.

V § 28h se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

O pravomocném rozhodnutí o odnětí povolení informuje Česká národní banka orgán dohledu členského státu, v němž má družstevní záložna pobočku.“.

 

89.

Za § 28h se vkládá nový § 28ha, který zní:

§ 28ha

 

(1)

Rozsudek, jímž soud zrušil rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení podle § 28g, je vykonatelný

a)

marným uplynutím lhůty pro podání kasační stížnosti, nebo

b)

právní mocí rozhodnutí, jímž byla kasační stížnost proti tomuto rozsudku odmítnuta, zamítnuta nebo řízení o ní zastaveno.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud byl žalobě proti rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení podle § 28g přiznán odkladný účinek.“.

 

90.

V § 32d se odstavec 4 zrušuje.

 

91.

Doplňuje se příloha, která zní:

Příloha k zákonu č. 87/1995 Sb.

Výpočet výše vypořádacího podílu

 

Výpočet výše vypořádacího podílu se provede podle tohoto vzorce:

 

 

kde:

A

představuje členský vklad osoby v Kč, které v daném účetním období zaniklo členství v družstevní záložně, popřípadě snížení dalšího členského vkladu člena v daném účetním období,

B1

představuje souhrn členských vkladů v Kč všech členů družstevní záložny k poslednímu dni daného účetního období,

B2

představuje souhrn snížení dalších členských vkladů v Kč v družstevní záložně, k nimž došlo v průběhu daného účetního období,

B3

představuje souhrn členských vkladů v Kč osob, kterým v daném účetním období zaniklo členství v družstevní záložně,

C1

představuje vlastní kapitál družstevní záložny v Kč,

C2

představuje rizikový fond družstevní záložny v Kč,

C3

představuje rezervní fond družstevní záložny v Kč,

C4

představuje další fondy družstevní záložny v Kč, které se podle tohoto zákona, zvláštního právního předpisu nebo stanov nerozdělují mezi členy,

C5

představuje souhrn snížení dalších členských vkladů v Kč, k nimž došlo v průběhu daného účetního období v družstevní záložně, a vlastní kapitál byl již o snížení členských vkladů upraven,

C6

představuje souhrn členských vkladů osob v Kč, kterým v daném účetním období zaniklo členství v družstevní záložně, a vlastní kapitál byl již o tyto členské vklady upraven.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení o udělení souhlasu České národní banky osobě nebo osobě jednající ve shodě k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo jejímu ovládnutí, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na osobu, která sama nebo jednáním ve shodě s jinou osobou nabyla nebo zvýšila kvalifikovanou účast na družstevní záložně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v době nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti nebyla povinna získat souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením této kvalifikované účasti, se ve vztahu k tomuto nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí, jako by jí tento souhlas byl udělen.

3.

Výše vypořádacího podílu člena družstevní záložny, kterému zaniklo členství po nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak účetní období, v němž členství zaniklo, započalo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se vypočte podle § 4c odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Likvidace družstevní záložny zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

5.

Řízení o žalobě proti rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení působit jako družstevní záložna zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.