Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

374/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020

374

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb.,

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., k provedení § 37 odst. 7 tohoto zákona, podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., k provedení § 18b tohoto zákona a podle § 36 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb., k provedení § 7a odst. 7 tohoto zákona:

Čl. I

Změna vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, se mění takto:

1.

V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 761, 763, 766, 768, 769, 770, 772, 773 a 879a občanského zákoníku“ nahrazují slovy § 7a odst. 7 a § 36 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb., (dále jen „zákon o veřejných službách“)“.

 

2.

V § 1 se slova „drážní osobní dopravě“ nahrazují slovy „drážní osobní dopravě15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

__________

15)

§ 24 odst. 2 zákona o dráhách.“.

 

3.

V § 1 se slova „silniční osobní dopravě“ nahrazují slovy „silniční osobní dopravě16)“.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:

__________

16)

§ 2 odst. 7 písm. a) zákona o silniční dopravě.“.

 

4.

Na konci § 1 se doplňuje věta „Tato vyhláška se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti práv cestujících ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě17).“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

__________

17)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, v platném znění.“.

 

5.

§ 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

„§ 2

Výklad některých pojmů

 

(1)

Městská hromadná doprava je činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat pro potřeby města a jeho příměstských oblastí vozidly na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, vozidly městské autobusové dopravy a vozidly v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících18)na jiné dráze, stanoví-li tak dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.

(2)

Smluvní přepravní podmínky jsou dopravcem vyhlášené podmínky přepravy podle § 18b odst. 2 zákona o silniční dopravě a § 36 odst. 1 písm. a) a § 37 zákona o dráhách.

(3)

Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, a věc, která nemůže svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

(4)

Dodací lhůta je doba přepravy cestovního zavazadla ze stanice nebo zastávky (dále jen „stanice“) podání do stanice určení dohodnutým spojem včetně doby potřebné pro jeho přichystání k výdeji.

__________

18)

§ 6 zákona o veřejných službách.“.

 

6.

V § 3 odst. 1 se slovo „vyhlášených“ zrušuje.

 

7.

V § 3 odst. 2 se slova „ , jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že“ nahrazují slovy „nejpozději tím, že cestující“.

 

8.

V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

9.

V § 3 odst. 4 se slova „řidičem nebo průvodčím vozidla nebo osobou dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem, nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, (dále jen „pověřená osoba“)“ nahrazují slovy „dopravcem pověřenou osobou“.

 

10.

§ 4 a 5 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2 a 3 znějí:

§ 4

Jízdní doklad a související cestovní doklady

 

(1)

Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy v době jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem.

(2)

Jízdní doklad může mít podobu

a)

jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu, který opravňuje cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavřel jednu nebo více přepravních smluv,

b)

časového jízdního dokladu, který opravňuje cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavíral opakovaně přepravní smlouvy, nebo

c)

jiného dokladu, jehož držitel má podle jiného právního předpisu2),3), tarifu nebo smluvních přepravních podmínek v rámci prostorové a časové platnosti dokladu právo na přepravu.

(3)

Jízdní doklady jsou vydávány jako přenosné nebo nepřenosné. Nepřenosný jízdní doklad může znít na cestujícího, nebo může ke ztotožnění s cestujícím dojít při jeho prvním použití; způsob ztotožnění musí být v takovém případě uveden ve smluvních přepravních podmínkách.

(4)

V případech stanovených dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách se cestující kromě jízdního dokladu uvedeného v odstavci 2 prokazuje též souvisejícím cestovním dokladem, kterým může být

a)

rezervační doklad a rezervační doklad na lůžko nebo lehátko opravňující cestujícího v rozsahu a za podmínek stanovených smluvními přepravními podmínkami využít rezervované místo,

b)

doplatkový doklad opravňující cestujícího v rozsahu a za podmínek stanovených smluvními přepravními podmínkami změnit trasu nebo podmínky přepravy podle jízdního dokladu,

c)

doklad o příplatku za použití spoje vyšší kvality opravňující cestujícího využít dopravní služby vyšší kvality stanovené v jízdním řádu.

 

§ 5

Náležitosti jízdního dokladu

 

(1)

Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu obsahuje

a)

informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít přepravní smlouvu, za informaci dle tohoto písmene je považován i odkaz na dálkově přístupný seznam dopravců,

b)

nástupní a cílovou stanici nebo tarifní pásmo nebo tarifní zónu,

c)

výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,

d)

údaj o platnosti,

e)

údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jeho použití, pokud byly stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách.

(2)

Jízdní doklad časový obsahuje náležitosti podle odstavce 1 a dále obsahuje údaje o druhu časového jízdního dokladu a případně údaje označující cestujícího oprávněného využít jízdní doklad.

(3)

Jízdní doklad podle § 4 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené jiným právním předpisem2),3), tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami.

(4)

Jednotný jízdní doklad obsahuje náležitosti stanovené v odstavcích 1 až 3 v závislosti na jeho podobě podle § 4 odst. 2.

__________

2)

§ 34, 34a a § 36 odst. 2 a 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 58 odst. 3 zákona o dráhách.

Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

11.

V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je neplatný“ nahrazují slovy „se nepovažuje za platný“.

 

12.

V § 6 odst. 1 se na začátek písmene g) vkládají slova „nenastala nebo“.

 

13.

V § 6 odstavec 2 zní:

(2)

Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu nebo jízdní doklad časový, který lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byl vydán, se nepovažuje za platný, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.“.

 

14.

V § 6 odst. 3 první větě se slova „Neplatnou jízdenku“ nahrazují slovy „Neplatný jízdní doklad“, slova „jízdenku časovou“ se nahrazují slovy „neplatný jízdní doklad časový“, za slova „c) až“ se vkládají slova „f) a“ a slovo „jízdenky“ se nahrazuje slovy „jízdního dokladu“ a věta poslední se zrušuje.

 

15.

V nadpisu § 7 se slova „ , příplatku a místenek“ nahrazují slovy „a ceny za související cestovní doklady“.

 

16.

V § 7 odst. 1 se slova „jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenku časovou (dále jen „jízdenka“)“ nahrazují slovy „přepravu“ a slova „místenky (§ 4 odst. 3)“ se nahrazují slovy „rezervačního dokladu [§ 4 odst. 4 písm. a)]“.

 

17.

V § 7 odst. 2 se slova „jízdenek“ nahrazují slovy „jízdních dokladů“, slovo „jízdenku“ se nahrazuje slovy „jízdní doklad“, slova „v jízdním řádu zajistí označení stanic, případně linek nebo spojů“ se nahrazují slovy „uvede ve smluvních přepravních podmínkách stanice, případně linky nebo spoje“ a slova „jízdenky“ se nahrazují slovy „jízdního dokladu“.

 

18.

V § 7 odst. 3 se slova „jízdenku“ nahrazují slovy „jízdní doklad“.

 

19.

V § 7 odst. 4 větě první se slovo „jízdenky“ nahrazuje slovy „jízdního dokladu“, slova „byla vydána“ se nahrazují slovy „byl vydán“ a ve větě druhé se slovo „jízdenka“ nahrazuje slovy „údaje uvedené na jízdním dokladu“ a slovo „jízdenku“ se nahrazuje slovy „jízdní doklad“.

 

20.

V § 7 odst. 5 se slova „jízdenku“ nahrazují slovy „jízdní doklad“, slovo „jízdenky“ se nahrazuje slovy „jízdního dokladu“ a slovo „jízdenek“ se nahrazuje slovy „jízdních dokladů“.

 

21.

V § 7 odst. 6 se slovo „jízdenku“ nahrazuje slovy „jízdní doklad“ a slova „platné jízdenky“ se nahrazují slovy „platného jízdního dokladu“.

 

22.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

__________

5)

§ 37 odst. 5 písm. b) zákona o dráhách.

§ 18a odst. 2 písm. c) zákona o silniční dopravě.“.

 

23.

V § 7 odst. 7 se slova „jízdenek, příplatků a místenek ve výdejnách jízdenek ve stanici nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdenku předem“ nahrazují slovy „jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů“, slova „jízdenek, příplatků a místenek“ se nahrazují slovy „jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů“ a slovo „jízdenky“ se nahrazuje slovy „jízdních dokladů“.

 

24.

V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Prodej jednotných jízdních dokladů je zajišťován na obchodních místech dopravců, ve vlacích veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální umožňujících využití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu a způsobem umožňujícím dálkový přístup s přístupností i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.“.

 

25.

V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nestanoví-li smluvní přepravní podmínky jinak“.

 

26.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

__________

6)

§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.“.

 

27.

V § 8 odst. 3 se slova „byla zakoupena místenka“ nahrazují slovy „byl zakoupen rezervační doklad“, slovo „místenky“ se nahrazuje slovy „rezervačního dokladu“, slova „platnou místenkou“ se nahrazují slovy „platným rezervačním dokladem“ a slovo „místenku“ se nahrazuje slovy „rezervační doklad“.

 

28.

V § 9 odst. 1 se slovo „autobusové“ nahrazuje slovem „hromadné“, slovo „místenku“ se nahrazuje slovy „rezervační doklad“ a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jeho“.

 

29.

V § 9 odst. 2 se slovo „Místenka“ nahrazuje slovy „Rezervační doklad“, slova „obchodní jméno dopravce,“ se zrušují, slovo „místenku“ se nahrazuje slovy „rezervační doklad“, slovo „její“ se nahrazuje slovem „jeho“, druhá věta se zrušuje, slova „k sezení“ se zrušují a slovo „místenek“ se nahrazuje slovy „rezervačních dokladů“.

 

30.

V § 9 odst. 3 se slova „místenky“ nahrazují slovy „rezervačního dokladu“ a slova „a nárok na tato místa prokázat“ se zrušují.

 

31.

V § 9 odst. 4 se slova „jízdenky též doklad o zaplacení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko“ nahrazují slovy „jízdního dokladu též rezervační doklad na lůžko nebo lehátko“ a slova „dokladem o zaplacení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko“ se nahrazují slovy „rezervačním dokladem na lůžko nebo lehátko“.

 

32.

V § 9 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

 

33.

V § 9 odst. 5 se slova „místenkami, obsazování míst v lůžkových a lehátkových vozech a podmínek přepravy v těchto vozech“ nahrazují slovy „rezervačními doklady a podmínek přepravy v lůžkových a lehátkových vozech“.

 

34.

V § 10 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

35.

V § 10 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to i v případě, že si na toto místo zakoupil rezervační doklad, aniž by mohl nárok na toto místo prokázat. Před zakoupením rezervace dopravce upozorní cestujícího na vyhrazení tohoto místa pro cestující s dětmi do 10 let“.

 

36.

V § 11 odst. 2 se slovo „základní“ zrušuje.

 

37.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

__________

7)

§ 2 zákona o veřejných službách.“.

 

38.

V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jízdním kolem se z hlediska přepravy rozumí i obdobný dopravní prostředek, pokud tak stanoví smluvní přepravní podmínky.“.

 

39.

V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a to i v případě, že si na toto místo zakoupil rezervační doklad, aniž by mohl nárok na toto místo prokázat. Před zakoupením rezervace dopravce upozorní cestujícího na vyhrazení rezervovaného místa pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace“.

 

40.

V § 12 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

41.

V § 14 odst. 1 písm. a) se slovo „vyhlášených“ nahrazuje slovem „smluvních“.

 

42.

V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

 

43.

V § 14 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

 

44.

V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „jízdenek“ nahrazuje slovy „jízdních dokladů“ a slovo „jízdenku“ se nahrazuje slovy „jízdní doklad“.

 

45.

V § 14 odst. 1 písm. d) se za slova „zpoždění,“ vkládají slova „je-li zpoždění 10 minut a více oproti jízdnímu řádu,“.

 

46.

V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „stanice v drážní dopravě na dráze celostátní a regionální a stanice v městské hromadné dopravě oznamuje jen“ zrušují.

 

47.

V § 14 odst. 1 písm. h) se slova „slepeckou holí“ nahrazují slovy „zdravotním postižením s bílou nebo červenobílou holí“.

 

48.

V § 14 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

49.

V § 15 písm. a) se slova „zakoupenou jízdenku“ nahrazují slovy „zakoupen jízdní doklad“ a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jeho“.

 

50.

V § 15 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nebo si tento jízdní doklad nezakoupí bezodkladně po nástupu do vozidla v případě, kdy je takový postup umožněn smluvními přepravními podmínkami“.

 

51.

V § 15 písm. c) se slova „platnou místenkou“ nahrazují slovy „platným rezervačním dokladem“.

 

52.

V § 15 se na konci textu písmene m) doplňují slova „ , nebo zápachem“.

 

53.

V § 15 písm. p) se slova „v tramvaji a autobusu“ nahrazují slovy „v tramvaji, trolejbusu, autobusu a ve vozidlech na lanové dráze“.

 

54.

V § 15 písm. s) bodě 3 se slovo „jízdenku“ nahrazuje slovy „jízdní doklad“.

 

55.

V § 15 písm. s) bodu 4 se slovo „místenky“ nahrazuje slovy „rezervačního dokladu“ a slovo „místenku“ se nahrazuje slovy „rezervační doklad“.

 

56.

V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Dopravce může s ohledem na charakter přepravy upravit ve smluvních přepravních podmínkách další povinnosti cestujících směřující k ochraně zdraví, bezpečnosti nebo plynulosti přepravy. Jednání cestujícího v rozporu s těmito povinnostmi je považováno za porušení přepravních podmínek.“.

 

57.

V § 16 odstavec 3 zní:

(3)

Cestující je povinen ukončit nástup a výstup do vozidla, zazní-li zvuková výzva k ukončení nástupu a výstupu.“.

 

58.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

§ 16a

 

(1)

Cestující, který chce nastoupit ve stanici na znamení, musí zaujmout místo, ze kterého bude osobou řídící vozidlo vidět, a tato musí zastavit, pokud je v prostoru stanice přítomna osoba.

(2)

Cestující, který chce vystoupit ve stanici na znamení, musí včas použít příslušné signalizační zařízení nebo včas vyrozumět o svém úmyslu osobu řídící vozidlo nebo doprovod vlaku.

(3)

Dopravce může ve smluvních přepravních podmínkách upravit další povinnosti cestujících pro nástup a výstup do vozidla ve stanici na znamení, takové povinnosti musí být srozumitelné, bezpečné a použitelné i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.“.

 

59.

V § 17 odst. 1 se za slovo „podávání“ vkládají slova „bezpečnostních a“.

 

60.

V § 17 odst. 2 se slovo „dopravce“ nahrazuje slovy „jejich provozovatele“.

 

61.

V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

 

62.

V § 19 odstavec 3 zní:

(3)

Hořlavé a nebezpečné věci lze přepravovat, pokud tak stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“.

 

63.

V § 19 se odstavec 4 zrušuje.

 

64.

V § 21 odst. 2 se slova „sjednanou v souladu s cenovými přepisy3)“ nahrazují slovy „podle tarifu dopravce“.

 

65.

V § 22 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

 

66.

V § 22 odst. 2 se slova „které se může skládat nejvíce ze tří kusů a hmotnost jednoho kusu“ nahrazují slovy „jehož hmotnost“.

 

67.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

__________

8)

Bod 2.1 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

68.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

__________

9)

Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

69.

V § 23 odst. 1 větě poslední se slova „tímto přepravním řádem“ nahrazují slovy „touto vyhláškou nebo dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách“.

 

70.

V § 23 odst. 3 se za slova „psa, který má“ vkládají slova „po celou dobu přepravy nasazen“.

 

71.

V § 23 odst. 5 větě první se za slova „nevidomou osobu,“ vkládají slova „asistenčního psa doprovázejícího osobu se zdravotním postižením,“.

 

72.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

__________

10)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

73.

V § 24 odst. 2 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „jméno nebo obchodní firmu“.

 

74.

V § 24 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

název stanice nebo tarifní pásmo nebo tarifní zónu podací a název stanice nebo tarifní pásmo nebo tarifní zónu určení,“.

 

75.

V § 24 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

 

76.

V § 24 odst. 2 písm. e) se slova „sjednanou v souladu s cenovými přepisy3)“ zrušují.

 

77.

V § 25 odst. 3 úvodní větě se slovo „cestujícím“ zrušuje.

 

78.

V § 25 odst. 5 se slova „poplatek stanovený“ nahrazují slovy „úhradu stanovenou“.

 

79.

V § 29 odst. 4 poslední větě se slovo „jízdenky“ nahrazuje slovy „jízdního dokladu“.

 

80.

V § 33 odst. 2 se slovo „poplatků“ nahrazuje slovem „úhrad“.

 

81.

V § 34 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

(2)

Po 10 dnech od uplynutí doby stanovené pro výdej cestovního zavazadla dopravce písemně vyzve cestujícího k vyzvednutí neodebraného cestovního zavazadla do 30 dnů a upozorní ho, že jinak věc prodá. Pro prodej neodebraného cestovního zavazadla se § 2428 věta druhá občanského zákoníku použije obdobně. Nepodaří-li se neodebrané cestovní zavazadlo prodat, nakládá se s ním podle jiného právního předpisu11), nejde-li o živé zvíře.

__________

11)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

82.

V § 34 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

(5)

Je-li obsahem neodebraného cestovního zavazadla živé zvíře, je dopravce oprávněn zvíře i zavazadlo prodat po uplynutí doby podle odstavce 3. Do doby prodeje je dopravce povinen podle zvláštního právního předpisu12)o zvíře pečovat. Pro prodej neodebraného cestovního zavazadla se § 2428 věta druhá občanského zákoníku použije obdobně.

__________

12)

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

83.

V § 35 odst. 2 se slova „o tom vyrozumí cestujícího“ nahrazují slovy „písemně vyrozumí cestujícího o možnosti vyzvednout si cestovní zavazadlo na jím zvolené stanici na přepravní cestě. Zároveň cestujícího upozorní, že nevyzvedne-li si cestovní zavazadlo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo na zvolené stanici k vyzvednutí připraveno, věc prodá“.

 

84.

V § 35 odst. 3 se slova „Do 30 dnů po vyrozumění podle odstavce 2 může cestující požádat, aby mu bylo cestovní zavazadlo vydáno v některé stanici na přepravní cestě. V tomto případě cestující“ nahrazují slovy „Vyzvedne-li si cestující nalezené cestovní zavazadlo,“.

 

85.

V § 35 odstavec 4 zní:

(4)

Pro prodej nevyzvednutého nalezeného cestovního zavazadla se § 2428 věta druhá občanského zákoníku použije obdobně.“.

 

86.

V § 36 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „jméno nebo obchodní firmu“.

 

87.

V § 36 odst. 3 písm. b) se slovo „jméno“ nahrazuje slovem „firmu“.

 

88.

V § 38 odst. 1 se slovo „jízdenky“ nahrazuje slovy „jízdního dokladu, případně dalšího dokladu potřebného k prokázání nároku na uplatnění práva,“, slova „zní-li jízdenka na držitele“ se nahrazují slovy „jde-li o nepřenosný jízdní doklad (§ 4 odst. 3)“ a slovo „držitel“ se nahrazuje slovy „ztotožněný cestující“.

 

89.

V § 38 odst. 2 se slova „uplatňuje oprávněný u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala, a to“ nahrazují slovy „se uplatňují u dopravce, se kterým byla uzavřena přepravní smlouva, nebo který se podílel na plnění přepravní smlouvy v případě plnění více dopravců. Uplatnit právo z přepravní smlouvy je možné“.

 

90.

V § 38 odstavec 4 zní:

(4)

Práva z přepravní smlouvy se uplatňují písemnou žádostí s uvedením důvodů a výše požadované náhrady, další způsoby uplatňování práva z přepravní smlouvy může stanovit dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“.

 

91.

V § 39 odst. 1 se slova „stanovené v § 771 občanského zákoníku“ zrušují.

 

92.

V § 39 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

 

93.

V § 40 odst. 1 písm. b) bodech 2 a 3 se slova „jízdenkou“ nahrazují slovy „jízdním dokladem“.

 

94.

V § 40 odst. 1 písm. c) se slova „platnou jízdenkou“ nahrazují slovy „platným jízdním dokladem“.

 

95.

V § 40 odst. 2 se slova „platnou jízdenkou“ nahrazují slovy „platným jízdním dokladem“.

 

96.

V § 40 odst. 2 písm. a) se slova „zakoupenou jízdenku“ nahrazují slovy „zakoupený jízdní doklad“.

 

97.

V § 40 odst. 2 písm. b) se slovo „jízdenkou“ nahrazuje slovem „jízdním dokladem“ a slova „zakoupenou jízdenku“ se nahrazují slovy „zakoupený jízdní doklad“.

 

98.

V § 40 odst. 3 se slova „platnou místenkou nebo dokladem o zaplacení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko“ nahrazují slovy „platným rezervačním dokladem nebo rezervačním dokladem na lůžko nebo lehátko“, slova „místenku nebo ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko“ se nahrazují slovy „rezervační doklad nebo rezervační doklad na lůžko nebo lehátko“ a slovo „místenky“ se nahrazuje slovy „rezervačního dokladu“.

 

99.

V § 40 odst. 4 se slova „dokladem o zaplacení ceny příplatku za“ nahrazují slovy „rezervačním dokladem na“ a slova „příplatkem za lůžko a příplatkem“ se nahrazují slovy „rezervačním dokladem na lůžko a rezervačním dokladem“.

 

100.

V § 41 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „platnou jízdenkou“ nahrazují slovy „platným jízdním dokladem“ a slova „nepoužitou jízdenku“ se nahrazují slovy „nepoužitý jízdní doklad“.

 

101.

V § 41 odst. 1 písm. a) se slova „jízdenky“ nahrazují slovy „jízdního dokladu“.

 

102.

V § 41 odst. 1 písm. b) se slova „byla jízdenka vydána“ nahrazují slovy „byl jízdní doklad vydán“.

 

103.

V § 41 odst. 2 se slova „doklad o zaplacení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko“ nahrazují slovy „rezervační doklad na lůžko nebo lehátko“, slovo „příplatek“ se nahrazuje slovy „rezervační doklad“ a slova „příplatku za lůžko nebo za lehátko“ se nahrazují slovy „rezervačního dokladu na lůžko nebo lehátko“.

 

104.

V § 41 odst. 3 se slova „nákladů, které“ nahrazují slovy „srážky, kterou“, slova „příplatku za lůžko nebo za lehátko“ se nahrazují slovy „rezervačního dokladu na lůžko nebo lehátko“ a slovo „místenku“ se nahrazuje slovy „rezervační doklad“.

 

105.

V § 42 odst. 1 se slovo „V“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li smluvní přepravní podmínky jinak, v“.

 

106.

V § 42 odst. 2 se slova „nevyužitou nebo částečně nevyužitou časovou jízdenku“ nahrazují slovy „nevyužitý nebo částečně nevyužitý jízdní doklad“.

 

107.

V § 42 odst. 3 se slova „ztracenou nebo poškozenou jízdenku“ nahrazují slovy „ztracený nebo poškozený jízdní doklad“.

 

108.

V § 42 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , nebo pokud smluvní přepravní podmínky nestanoví jinak.“.

 

109.

V § 42 odst. 5 se slova „místenky nebo příplatku za vlak vyšší kvality nebo příplatku za lůžko nebo za lehátko“ nahrazují slovy „rezervačního dokladu, rezervačního dokladu na lůžko nebo lehátko nebo příplatku za vlak vyšší kvality“.

 

110.

V části čtvrté se hlava III včetně nadpisu zrušuje.

 

111.

V § 46 odstavec 1 zní:

(1)

V rámci integrovaných veřejných služeb18)jsou vydávány jízdní doklady platné pro všechny zapojené dopravní služby.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

 

112.

V § 46 odstavec 2 zní:

(2)

Jízdní doklad je platný pro skupinu dopravních služeb poskytovaných více dopravci v rámci jedné přepravní smlouvy, pokud tak stanoví smluvní přepravní podmínky.“.

 

113.

V § 46 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , nebo odpovídá jiný zúčastněný dopravce určený smluvními přepravními podmínkami všech zapojených dopravců“.

 

114.

V § 46 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

115.

V § 49 odstavec 1 zní:

(1)

Dopravce vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich plného znění na místech určených pro styk s cestujícími a způsobem umožňujícím dálkový přístup, s přístupností i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a v případě veřejné drážní osobní dopravy v Přepravním a tarifním věstníku. V případě integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících se za uveřejnění plného znění smluvních přepravních podmínek rovněž považuje uveřejnění odkazu na přepravní podmínky vyhlášené a zveřejněné příslušným objednatelem nebo organizátorem.“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

 

116.

V § 49 odst. 4 se slovo „jízdenka“ nahrazuje slovy „jízdní doklad“ a slovo „dopravcem“ se zrušuje.

 

117.

V § 49 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Pro provozování veřejné drážní osobní dopravy na dráze místní a na vlečce se použijí ustanovení o provozování veřejné drážní osobní dopravy na dráze regionální obdobně.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.