Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

460/2020 Sb. znění účinné od 13. 11. 2020

460

 

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 2020,

kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákonaobčanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o některých opatřeních

ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního

řízení, poškozené, oběti trestných činů

a právnické osoby (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákonaobčanského soudního řádu, se mění takto:

1.

V § 12 odst. 2 se slova „31. prosince 2020“ nahrazují slovy „30. června 2021“.

 

2.

V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , případně jiným opatřením přijatým Českou republikou do 30. června 2021 v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2“.

 

3.

V § 23 odst. 1 se slova „30. června 2020“ nahrazují slovy „31. ledna 2021“.

 

4.

V § 24 odst. 1 se slova „Do 30. června 2020“ nahrazují slovy „Do 31. ledna 2021“.

 

5.

V § 27 odst. 1 se slova „do 31. prosince 2020“ nahrazují slovy „do 28. února 2021“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V řízeních o výkonu rozhodnutí a v exekučních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se § 2324 zákona č. 191/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužijí, byl-li udělen příklep přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna insolvenčního zákona (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 191/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 127a odst. 1 se slova „31. srpna 2020“ nahrazují slovy „30. června 2021“ a slova „ke 12. březnu 2020“ se nahrazují slovy „k 5. říjnu 2020“.

 

2.

V § 127a odst. 2 písm. e) bodě 2 se slova „ke 12. březnu 2020“ nahrazují slovy „k 5. říjnu 2020“.

 

3.

V § 127a odst. 3 se za slovo „návrhu“ vkládají slova „ani dříve vyhlášeno mimořádné moratorium“.

 

4.

V § 127a se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Souhlas věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria podle věty první se nevyžaduje, podal-li dlužník návrh na mimořádné moratorium do 31. srpna 2020.“.

 

5.

V § 418 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami „Učiní tak po jednání, které insolvenční soud nařídí vždy, navrhl-li to insolvenční správce nebo věřitel nebo trvá-li na něm dlužník. Platí, že dlužník na jednání netrvá, jestliže se tak přes výzvu insolvenčního soudu nevyjádří do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. K tomuto jednání insolvenční soud předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl.“.

Část třetí

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.