Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

501/2020 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026

Část první čl. I. body 136 a 162 nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. 4. 2021.

Část první čl. I. body 107, 108, 109, 114, 171 a 183 nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. 7. 2021.

Část první čl. I. bod 53, pokud jde o zrušení § 13b odst. 2, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Část první čl. I. bod 58, pokud jde o § 14a odst. 5, a bod 179, pokud jde o § 28e, nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Část první čl. I. bod 57 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Část první čl. I. body 40, 127, 133, 143 a 159 nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2027.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 501/2020 Sb.

1.1.2022

zákonem č. 501/2020 Sb.

1.7.2021

zákonem č. 501/2020 Sb.

1.4.2021

501

 

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 2020,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, ve znění nařízení Rady (ES) č. 806/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic, ve znění nařízení Rady (ES) č. 806/2003, směrnice Rady 2013/64/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.“.

 

2.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 1a se na samostatné řádky doplňují věty „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS.“.

 

3.

V § 3 písmeno j) zní:

j)

pokusným zvířetem

1.

živý obratlovec, který je nebo má být použit k pokusům, s výjimkou člověka, včetně samostatně se živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, nebo

2.

živý hlavonožec, který je nebo má být použit k pokusům; za pokusné zvíře se považuje také zvíře, které je v ranějším stadiu vývoje, než je stadium uvedené v bodě 1, pokud má být zvířeti umožněno žít nad rámec tohoto stadia vývoje a v důsledku prováděných pokusů je pravděpodobné, že po dosažení tohoto stadia vývoje je postihne bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození,“.

 

4.

V § 3 se na konci písmene aa) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ab), které zní:

ab)

nosnicí samice druhu kur domácí (Gallus gallus), která dosáhla snáškové zralosti a je chována pro produkci vajec nezamýšlených k vylíhnutí.“.

 

5.

V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovo „provádět“ doplňují slova „nebo nechat provést“.

 

6.

V § 4 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

provést technický zákrok, který vyvolá bolest, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, nebo chirurgický zákrok za účelem znemožnění nebo změny trvalého označení zvířete čipem nebo tetováním,“.

Dosavadní písmena h) až w) se označují jako písmena i) až x).

 

7.

V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a úkony uvedené v § 64b veterinárního zákona2)“.

 

8.

V § 4 odst. 1 písm. l) se za slovo „chovat“ vkládají slova „ , zejména rozmnožovat“.

 

9.

V § 4 odst. 1 se za písmeno v) vkládá nové písmeno w), které zní:

w)

chovat společně v maloobchodních prodejnách živých zvířat hlodavce samčího a samičího pohlaví, nejde-li o holata určená ke zkrmení,“.

Dosavadní písmena w) a x) se označují jako písmena x) a y).

 

10.

V § 4 odst. 1 písm. y) se slova „tímto zákonem zakázané jednání“ nahrazují slovy „jednání v rozporu s tímto zákonem“.

 

11.

V § 4 odst. 3 se čárka za slovy „právními předpisy1k)“ nahrazuje tečkou, slova „jakož i na“ se nahrazují slovem „Na“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „se nevztahuje zákaz vychovávat a cvičit zvíře k agresivnímu chování vůči člověku, pokud se jedná o zadržení figuranta nebo cvičení zákusu do ochranného oděvu“.

 

12.

V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To neplatí, pokud se zvíře jednoho chovatele brání útoku zvířete jiného chovatele nebo pokud zvíře chovatele brání prostor určený k jeho chovu a dále v případě pasteveckých psů při ochraně hospodářských zvířat. Toto ustanovení se vztahuje na volně žijící zvíře, pouze pokud je chováno v zajetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zvíře chované v honitbě podle zákona o myslivosti a na loveckého dravce, pokud je používán podle zákona o myslivosti.“.

 

13.

V § 5 odst. 2 se na konci písmene e) doplňují slova „nebo simulační cvičení organizované Státní veterinární správou týkající se pohotovostních plánů pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,“.

 

14.

V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

zmrazení, s výjimkou postupného zmrazování u hadů.“.

 

15.

Poznámka pod čarou č. 2f zní:

__________

2f)

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

 

16.

V § 5 odstavec 6 zní:

(6)

Zakazuje se výroba, nabízení, prodej nebo použití čelisťových nebo lepících pastí a jejich přesun ze zahraničí na území České republiky.“.

 

17.

V § 5a odst. 1 se za slova „podle čl. 7 odst. 2 písm. c) až g)“ vkládají slova „a činnost pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17“.

 

18.

V § 5a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Věta první se nevztahuje na pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13), kterému se osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13) vydává na dobu 7 let.“.

 

19.

V § 5a odst. 7 se za slova „nejvyššího dosaženého vzdělání,“ vkládají slova „požadavky na zkušebního komisaře, rozsah a průběh zkoušky,“.

 

20.

V § 5b odst. 2 se slova „se zvláštním právním předpisem,2)“ nahrazují slovy „s požadavky nařízení Rady (ES) č. 1/2005,“, za slova „jeho stavu“ se vkládá slovo „soukromým“ a slova „dokumentaci vydané podle zvláštního právního předpisu.2)“ se nahrazují slovy „doprovodné dokumentaci podle oddílu III přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/20043c).“.

 

21.

V § 5d se slova „rovněž ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen Věstník“)“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

 

22.

Poznámka pod čarou č. 2k zní:

__________

2k)

Například čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

 

23.

V § 5i odst. 4 se slova „ , plyn CO2 nebo jiný plyn nebo směs plynů schválených podle zvláštního právního předpisu2)“ zrušují.

 

24.

Za § 5i se vkládá nový § 5j, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:

§ 5j

Deratizace

 

(1)

Osoba, která provádí deratizaci24), je povinna

a)

zajistit, aby zvířata byla během usmrcování nebo odchytu ušetřena veškeré zbytečné bolesti a utrpení,

b)

minimalizovat možnost zasažení necílových druhů zvířat,

c)

nejméně jedenkrát denně provést nebo zajistit kontrolu všech použitých zařízení sloužících k odchytu nebo usmrcení zvířat a

d)

vyhledat v souvislosti s provedenou deratizací poraněná nebo jinak trpící zvířata a zajistit jejich bezodkladné usmrcení, je-li další přežívání zvířat spojeno s trvalým utrpením a je-li to vzhledem k povaze provedené deratizace možné.

(2)

Osoba, která provádí speciální ochrannou deratizaci, je oprávněna použít pouze tyto metody usmrcení živě odchycených zvířat nebo jejich kombinace:

a)

předávkování inhalačním anestetikem,

b)

inhalace oxidu uhličitého,

c)

tupý úder do hlavy,

d)

oddělení hlavy od trupu, nebo

e)

zastřelení volným projektilem.

Osoba, která provádí speciální ochrannou deratizaci, musí zvolit metodu odpovídající druhu, případně hmotnostní kategorii živě odchycených zvířat.

(3)

Osoba, která provádí deratizaci, je povinna při jejím provádění postupovat v souladu s tímto zákonem; tím nejsou dotčeny povinnosti týkající se deratizace stanovené jinými právními předpisy.

__________

24)

§ 55 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

25.

V § 7 odst. 1 se slovo „způsobilou.1d)“ nahrazuje slovy „způsobilou podle veterinárního zákona2).“.

 

26.

V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

c)

pokud jde o označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona chovatelem hospodářských zvířat za podmínek stanovených veterinárním zákonem25).

__________

25)

§ 64a zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

27.

V § 7 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „zákona,1f)“ nahrazuje slovem „zákona2),“.

 

28.

V § 7 odst. 3 písm. c) se za slovo „štěňat“ vkládají slova „psa (dále jen štěně“).

 

29.

§ 7a včetně nadpisu zní:

„§ 7a

Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování

 

(1)

Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

(2)

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni

a)

vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,

b)

poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a

c)

vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.

(3)

Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.

(4)

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni

a)

vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat,

b)

do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat a

c)

uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

(5)

Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje

a)

identifikační údaje chovatele,

b)

místo jejich chovu,

c)

informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,

d)

informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a

e)

informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

(6)

Chovatel psa je povinen dodržovat tyto podmínky:

a)

fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b)

maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců a

c)

minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

(7)

Chovatel kočky je povinen dodržovat tyto podmínky:

a)

kočka kojí pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici; ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b)

maximální počet vrhů u chovné kočky je 3 za období 24 měsíců,

c)

minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

(8)

Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a dodržovat požadavky na provádění inseminace stanovené prováděcím právním předpisem. Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, musí dodržovat požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování stanovené prováděcím právním předpisem.

(9)

Požadavky na podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.

 

30.

Za § 7a se vkládá nový § 7b, který včetně nadpisu zní:

§ 7b

Prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

 

Je zakázán prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

a)

na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného vystoupení zvířat, nebo

b)

na místech uvedených v § 13a odst. 5.“.

 

31.

V § 8 odst. 3 písm. a) se slovo „oznámit“ nahrazuje slovy „osobně, písemně nebo elektronickou poštou oznámit“ a číslo „14“ se nahrazuje číslem „7“.

 

32.

V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu nebo jiné přesné označení místa konání“.

 

33.

V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

neprodleně osobně, písemně nebo elektronickou poštou oznámit krajské veterinární správě a příslušné obci změnu skutečností uvedených v písmeni a) nebo b).“.

 

34.

V § 8b odst. 1 se slova „či shromažďovacího střediska2m) (dále jen „sběrné středisko“)“ včetně poznámky pod čarou č. 2m zrušují.

 

35.

V § 8b odst. 7, § 14b odst. 4, § 15d odst. 9, § 15e odst. 3 a v § 26 odst. 2 se slova „složení zkušební komise“ nahrazují slovy „požadavky na zkušebního komisaře“.

 

36.

V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

chovat zvířata ve vazném ustájení s výjimkou nezbytně nutné doby po trvání jejich ošetření,

g)

provádět kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu.“.

 

37.

V § 12c se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

38.

V § 12d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Kur domácí (Gallus gallus)“ nahrazují slovy „kur domácí (Gallus gallus)“.

 

39.

Za § 12f se vkládá nový § 12g, který včetně nadpisu zní:

§ 12g

Koně, osli a jejich kříženci chovaní jako zvířata hospodářská nebo zvířata v zájmovém chovu

 

(1)

Koně, osli a jejich kříženci jako zvířata hospodářská nebo zvířata v zájmovém chovu musí být chováni s ohledem na druh a věkovou kategorii nebo hmotnost a další specifické podmínky nároků na jejich ochranu a pohodu podle stanovených minimálních standardů.

(2)

Minimální standardy pro chov zvířat uvedených v odstavci 1, požadavky na velikost prostor a jejich vybavení, podmínky ustájení, požadavky na pomůcky, krmení a napájení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.

 

40.

zatím neúčinný

 

41.

V § 13 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

42.

V § 13 odst. 4 písm. b) se slova „způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „omezena svéprávnost“.

 

43.

V § 13 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je oprávněn zahájit chov tohoto zvířete nebo rozšířit chov z hlediska počtu nebo druhů chovaných zvířat až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu.“.

 

44.

V § 13 odstavec 6 zní:

(6)

Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči se podává na formuláři, jehož závazný vzor je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva, a musí, kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem, obsahovat

a)

místo chovu na území České republiky,

b)

identifikační údaje osoby, jíž bude svěřena péče o zvíře, je-li chovatelem právnická osoba,

c)

druh a maximální počet chovaných jedinců,

d)

stručný popis chovu a jeho vybavení,

e)

souhlas odpovědné osoby s prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny druhu zvířat vyžadujících zvláštní péči, míst a zařízení, v němž jsou tato zvířata chována, a prostor s chovem spojených, zejména prostor pro skladování krmiv,

f)

kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané stavebním úřadem, pokud se jedná o chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4, a

g)

osvědčení podle § 14d odst. 1, pokud se jedná o chovatele zvířat uvedených v § 14a odst. 4; to se vztahuje také na osobu, jíž budou tato zvířata svěřena do péče.“.

 

45.

V § 13 odst. 7 se slova „nejsou-li dodrženy podmínky podle odstavce 1“ nahrazují slovy „jestliže žadatel nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy vydanými k jeho provedení“ a za větu třetí se vkládá věta „Rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, rozhodnutí o jeho změně nebo odnětí zasílá krajská veterinární správa na vědomí obci, na jejímž území se nachází místo chovu zvířete.“.

 

46.

V § 13 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10)

Chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je povinen vést evidenci o každém chovaném zvířeti obsahující tyto údaje:

a)

druh zvířete,

b)

pohlaví zvířete,

c)

datum narození zvířete,

d)

popis zvířete včetně identifikačních znaků,

e)

původ zvířete,

f)

číslo čipu nebo tetování, pokud je zvíře označeno,

g)

případy onemocnění zvířete a

h)

datum ukončení chovu zvířete nebo datum úhynu zvířete.

Tuto evidenci je chovatel povinen uchovávat od zahájení chovu zvířete, a to ještě po dobu 3 let ode dne ukončení chovu zvířete nebo úhynu zvířete; evidenci lze nahradit evidencí vedenou podle jiného právního předpisu, pokud obsahuje tímto zákonem stanovené údaje.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

 

47.

V § 13 odst. 11 se slova „a vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči“ nahrazují slovy „ , požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči“.

 

48.

V § 13a odst. 2 se slova „může podat“ nahrazují slovem „podá“ a za slovo „provozování“ se vkládá slovo „živnosti“.

 

49.

V § 13a odst. 3 se slova „ , která obchoduje se zvířaty pro zájmové chovy,“ nahrazují slovy „uvedená v odstavci 1 písm. a)“.

 

50.

V § 13a odst. 4 se za slova „o podmínkách chovu“ vkládají slova „ , včetně způsobu krmení,“.

 

51.

V § 13a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Je zakázán prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

52.

V § 13b odst. 2 se věta první zrušuje a slova „povinnost přihlásit psy“ se nahrazují slovy „chovatelům povinnost přihlásit trvale označené psy, zejména psy označené čipem,“.

 

53.

V § 13b se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

54.

V § 13b odst. 3 větě první se slova „může nechat“ nahrazují slovem „nechá“.

 

55.

V § 14 odst. 4 se za slovo „řídí“ vkládají slova „tímto zákonem a“.

 

56.

V § 14a odst. 1 písmeno b) zní:

b)

provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu a provedení triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení (dále jen „drezúra“), s výjimkou výcviku nebo veřejného vystoupení loveckého dravce, sokola nebo sovy chovaných k sokolnickému využití a cílených pohybových aktivit zvířat v zoologických zahradách s platnou licencí podle zvláštního právního předpisu1b) konaných za účelem vzdělávacím či v zájmu zvířat,

1.

u primátů, ploutvonožců, kytovců, nosorožců, hrochů a žiraf narozených od 1. března 2004 včetně,

2.

u jedinců ostatních volně žijících druhů zvířat narozených od 1. ledna 2022 včetně,

a k těmto účelům s nimi vstupovat na území státu.“.

 

 

57.

V § 14a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

množit nebo jinak nabývat nově narozené jedince volně žijících druhů zvířat za účelem jejich drezúry či veřejného předvádění v delfináriích, cirkusech a podobných zařízeních zaměřených na předvádění drezúry zvířat, s výjimkou výcviku nebo veřejného vystoupení loveckého dravce, sokola nebo sovy chovaných k sokolnickému využití.“.

 

58.

V § 14a se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

(4)

Zakazuje se u zvířat z řádu šelmy (Carnivora) uvedených v příloze k tomuto zákonu a jejich kříženců (dále jen „vybrané druhy šelem“) a u zvířat z řádu primáti (Primates) u čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen „lidoopi“)

a)

umožnit fyzický kontakt se zvířaty osobám odlišným od chovatele, s výjimkou veterinárního lékaře, osoby provádějící odchyt a přepravu zvířat, osoby blízké27) chovateli nebo zaměstnance chovatele,

b)

odebírání mláďat těchto zvířat od matky a jejich umělé dokrmování před odstavem, s výjimkou případů, kdy je to podle posouzení veterinárního lékaře nutné z důvodu zdravotního stavu matky nebo mláďat, nebo

c)

venčení mimo prostory určené k chovu zvířete nebo k veřejnému vystoupení.

(5)

U zvířat uvedených v odstavci 4 se dále zakazuje jejich

a)

rozmnožování, s výjimkou rozmnožování v rámci chovu v zoologické zahradě s platnou licencí podle zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a chovu provozovaného za účelem ochrany druhu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny,

b)

přesun ze zahraničí na území České republiky, s výjimkou přesunu za účelem chovu v zoologické zahradě s platnou licencí podle zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad.

__________

27)

§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

59.

Za § 14b se vkládají nové § 14c a 14d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí:

§ 14c

Ochrana vybraných druhů šelem a lidoopů

 

(1)

Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen

a)

vytvářet podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí a biologických potřeb, a to zejména vybavením prostor pro jejich chov,

b)

předcházet a zabránit jejich únikům,

c)

dodržovat podmínky jejich chovu, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor pro jejich chov, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, krmení a napájení stanovené prováděcím právním předpisem, a

d)

nechat je trvale označit čipem, pokud již nejsou označeni podle jiného právního předpisu28).

(2)

Ustanovení odstavce 1 písm. a) a c) se nevztahují na chovatele, který chová vybrané druhy šelem za účelem provádění drezúry v souladu s prováděcím právním předpisem upravujícím podmínky chovu a drezúry zvířat.

(3)

Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen vést evidenci o každém chovaném zvířeti obsahující tyto údaje:

a)

druh zvířete,

b)

pohlaví zvířete,

c)

datum narození zvířete,

d)

popis zvířete včetně identifikačních znaků,

e)

doklady o původu zvířete,

f)

číslo čipu zvířete,

g)

případy onemocnění zvířete a

h)

datum ukončení chovu zvířete nebo datum úhynu zvířete.

Tuto evidenci je chovatel povinen uchovávat od zahájení chovu zvířete, a to ještě po dobu 3 let ode dne ukončení chovu zvířete nebo úhynu zvířete; evidenci lze nahradit evidencí vedenou podle jiného právního předpisu, pokud obsahuje tímto zákonem stanovené údaje.

(4)

Podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, krmení a napájení vybraných druhů šelem a lidoopů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

§ 14d

Kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy

 

(1)

Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen úspěšně vykonat zkoušku a mít osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, nebo zajistit, aby péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy vykonávala osoba s tímto osvědčením. Osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy vydává ministerstvo a lze je získat až po úspěšném vykonání zkoušky.

(2)

Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů, který osobně nezajišťuje péči o tato zvířata, je povinen určit alespoň 1 osobu odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, která je držitelem osvědčení podle odstavce 1.

(3)

Další osoby, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, musí osoba odpovědná za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy poučit tak, aby uvedené činnosti prováděly kvalifikovaným způsobem. Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen uchovávat osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a vést dokumentaci o poučení osob, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, uchovávat ji od doby zahájení činnosti těchto osob související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, a to ještě po dobu 3 let ode dne ukončení této činnosti.

(4)

Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na

a)

zoologické zahrady a jejich zaměstnance při výkonu jejich zaměstnání,

b)

záchranné stanice a jejich zaměstnance při výkonu jejich zaměstnání,

c)

osoby, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel cizokrajných zvířat, nebo osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání ve studijním programu nebo v oblasti vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat, nebo

d)

osoby, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání29).

(5)

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, požadavky na zkušebního komisaře, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, průběh zkoušky a vzor osvědčení.

__________

28)

Zákon č. 100/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

60.

V § 15a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Udělit výjimku k provádění pokusů mimo schválené zařízení uživatele pokusných zvířat bez uvedení adresy místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, je možné pouze v případě provádění pokusů ve volné přírodě.“.

 

61.

V § 15b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vzor stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „závazný vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách“.

 

62.

V § 15b odst. 1 písm. a) se za slova „kde má být činnost prováděna“ vkládají slova „ , zejména označení jednotlivých místností, stájí a obdobných částí zařízení“.

 

63.

V § 15b odst. 1 písm. c) se slova „a jejich maximální denní stavy“ nahrazují slovy „ , jejich maximální denní stavy celkem a v jednotlivých místnostech, stájích nebo obdobných částech zařízení, a hmotnostní kategorii zvířat, ke které se maximální denní stav zvířat vztahuje“.

 

64.

V § 15b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a pokud předloží posuzovatelům údaje uvedené ve větě druhé“.

 

65.

V § 15b odst. 3 se za slova „vydává na dobu 5 let“ vkládají slova „ , avšak pouze v případě, že žadatel požádá o udělení dalšího oprávnění před skončením platnosti dosavadního oprávnění“.

 

66.

V § 15b odst. 6 se slova „bez zbytečného odkladu ohlásit ministerstvu změnu údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění podle odstavce 1“ nahrazují slovy „ohlásit ministerstvu změnu údajů týkajících se osob uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění podle odstavce 1 písm. d)“.

 

67.

V § 15d odst. 5 se za větu první vkládají věty „Osvědčení o odborné způsobilosti se nepovažuje bez dalšího za prokázání požadované kvalifikace. Požadovanou kvalifikaci lze dosáhnout až po vykonání zkoušky odborné způsobilosti a absolvování období dohledu. Každý chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat je povinen zajistit provádění dohledu před získáním požadované kvalifikace a jednoznačné standardy určující kvalifikaci v oblasti znalostních a praktických dovedností. Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat je povinen vést záznamy o vykonávaném dohledu a jeho úrovni. Posuzování kvalifikace provádí chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat v běžném pracovním prostředí a hodnotí osobu s cílem posouzení její praktické kvalifikace. Pracovník dohledu musí mít osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.“.

 

68.

V § 15d se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6)

Osoby, které provádějí některý z úkonů uvedených v odstavci 2, si musí udržovat kvalifikaci pomocí procesu dalšího vzdělávání, zejména dalšího profesního rozvoje. Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat je povinen zajistit u osob, které provádějí některý z úkonů uvedených v odstavci 2,

a)

průběžný proces přezkumu a udržení kvalifikace, a to zejména prováděním dohledu nad nimi s cílem zajistit dodržování přijatelných standardů,

b)

další dohled v případech, kdy jsou pokusy prováděny nepravidelně nebo zřídka, anebo příslušné osoby pokusy po nějakou dobu neprováděly a

c)

přezkoumání kvalifikace v případě výskytu problémů nebo zavedení nového nebo pozměněného postupu.

(7)

Studenti středních a vysokých škol, kteří provádějí úkony uvedené v odstavci 2 písm. b), c) nebo d) v rámci vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí, nemusí absolvovat kurz odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, pokud nad nimi chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat zajistí při plnění jejich úkolů trvalý dohled. Pracovník dohledu musí mít osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, musí být vždy přítomen provádění pokusů a manipulaci se zvířaty a poskytovat přímý dohled a poradenství. Výjimka z povinnosti absolvovat kurz odborné přípravy podle věty první se při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci vztahuje na studenty postgraduálního studia po dobu prvních šesti měsíců od zahájení jejich postgraduálního studia.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

69.

V § 15e odst. 1 a 2 se slova „ , nejdříve však 1 rok před uplynutím doby jeho platnosti,“ zrušují.

 

70.

V § 15f odst. 3 písmeno a) zní:

a)

bylo zastaveno působení veškeré bolesti, utrpení, strachu nebo trvalého poškození pokusného zvířete v průběhu pokusu, ledaže je to pro účely pokusu zcela nevyhnutelné,“.

 

71.

V § 15f odst. 4 se slova „v odůvodněných případech“ zrušují.

 

72.

V § 15f odst. 5 se slova „kvalifikovaného odborníka“ nahrazují slovy „pokud je to vhodnější, patřičně kvalifikovaného odborníka“.

 

73.

V § 16a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vzor stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „závazný vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách“.

 

74.

V § 16a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

odůvodnění a vědecké doložení nutnosti provedení konkrétního pokusu mimo schválené zařízení uživatele pokusných zvířat, pokud má být na základě žádosti v rozhodnutí stanoveno, že je možno využívat pokusná zvířata i mimo toto zařízení.“.

 

75.

V § 16a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů od 1. ledna 2021 předkládá Evropské komisi (dále jen „Komise“) prostřednictvím elektronického přenosu netechnická shrnutí projektů pokusů za účelem zveřejnění do šesti měsíců od jejich schválení, jakož i jejich případné aktualizace. “.

 

76.

V § 16b odst. 2 písm. e) se za slova „uvedených v“ vkládá text „§ 16a odst. 1,“.

 

77.

V § 16b se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Hodnocení projektu pokusů se provádí také v případě změny projektu pokusů. “.

 

78.

V § 16d odst. 5 se za slovo „vydat“ vkládají slova „a oznámit“.

 

79.

V § 16e odst. 1 se slova „bez zbytečného odkladu“ zrušují a za slova „změnu údajů“ se vkládají slova „týkajících se osob“.

 

80.

V § 16e odst. 2 se slova „jakékoli významné změny struktury nebo funkce daného zařízení uživatele pokusných zvířat, která by mohla nepříznivě ovlivnit životní podmínky pokusných zvířat, nebo změny místa, na kterém jsou prováděny činnosti s pokusnými zvířaty, anebo zvýšení počtu užívaných druhů“ nahrazují slovy „změny projektu pokusů, která může mít nepříznivý vliv na životní podmínky“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Tímto není dotčeno ustanovení § 16.“.

 

81.

V § 16g odst. 1 a § 20 odst. 1 písm. e) se slova „rovněž ve Věstníku“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

 

82.

V § 17d odstavec 3 zní:

(3)

Odchyt zvířat ve volné přírodě, která mají být použita k pokusům, musí provádět kvalifikovaná osoba za použití metod, jež pokusným zvířatům způsobí jen takovou bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození, které jsou nevyhnutelné; takto kvalifikovanou osobou je

a)

osoba odborně způsobilá k navrhování pokusů a projektů pokusů, která získala praktické zkušenosti s odchytem volně žijících zvířat pod dohledem kvalifikované osoby,

b)

osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, která získala praktické zkušenosti s odchytem volně žijících zvířat pod dohledem kvalifikované osoby, nebo

c)

osoba odborně způsobilá k odchytu volně žijících zvířat podle jiných právních předpisů.“.

 

83.

Za § 17h se vkládá nový § 17i, který včetně nadpisu zní:

§ 17i

Zásada nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi

 

(1)

Kdykoli to je možné, je uživatel pokusných zvířat, namísto pokusu, povinen použít vědecky vyhovující metodu či zkušební strategii, při níž se nepoužívají živá zvířata.

(2)

Uživatel pokusných zvířat je povinen počet pokusných zvířat použitých v projektech pokusů snížit na minimum, aniž by byly ohroženy cíle projektu pokusů.

(3)

Každý chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat je povinen zajistit šetrné zacházení s pokusnými zvířaty při jejich chovu, umístění a péči o ně, jakož i šetrné metody používané k pokusům, přičemž se odstraní nebo na nejnižší možnou míru sníží případná bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození pokusných zvířat.

(4)

Při výběru metod podle odstavců 1 až 3 se postupuje v souladu s § 18a.“.

 

84.

V § 18g odst. 6 písm. b) se slovo „doloženo“ nahrazuje slovy „doloženo a dostatečně odůvodněno“.

 

85.

V § 18g se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Ministerstvo může na základě odůvodněné žádosti chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat rozhodnutím udělit výjimky z požadavků uvedených v odstavcích 3 až 5 s cílem povolit použití jiné metody za předpokladu, že je tato metoda na základě vědeckých poznatků považována za alespoň stejně humánní.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

86.

V § 18g odst. 8 se slova „veřejného pořádku a“ nahrazují slovem „veřejné“.

 

87.

Za § 18g se vkládá nový § 18h, který včetně nadpisu zní:

§ 18h

Usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání pro vědecké účely

 

(1)

Usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání pro vědecké účely smí provádět pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá k navrhování pokusů nebo projektů pokusů nebo osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, a to pouze v prostorech, které jsou uvedeny v oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat, nebo k používání pokusných zvířat.

(2)

Usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání pro vědecké účely musí osoba uvedená v odstavci 1 provádět v souladu s tímto zákonem.

(3)

Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat je povinen vést ve vztahu k usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání pro vědecké účely evidenci o

a)

počtu a druhu usmrcených zvířat,

b)

původu usmrcených zvířat, včetně údajů o tom, zda byla chována pro použití k pokusům,

c)

datu usmrcení zvířat,

d)

osobě provádějící usmrcení zvířat a

e)

konkrétním účelu usmrcení zvířat.

(4)

Evidenci uvedenou v odstavci 3 je chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat povinen uchovávat po dobu nejméně 5 let a musí ji na požádání poskytnout příslušnému orgánu ochrany zvířat.“.

 

88.

V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , a o udělení výjimky podle § 18g odst. 7“.

 

89.

V § 20 odst. 1 písm. h) se slovo „užívání“ nahrazuje slovem „používání“.

 

90.

V § 20 odst. 1 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

i)

na úseku ochrany pokusných zvířat

1.

do 10. listopadu 2023 a poté každých 5 let zasílá Komisi informace o provádění tohoto zákona, zejména jeho § 15g, § 16a odst. 2 a 3, § 16b, 16c, § 17c odst. 4, § 17f, § 20b odst. 2 písm. b) a § 22 odst. 1 písm. s); tyto údaje poskytuje a zveřejňuje prostřednictvím elektronického přenosu ve formátu, který stanoví Komise30),

2.

každoročně shromažďuje a zveřejňuje statistické informace o používání pokusných zvířat k pokusům, včetně informací o skutečné závažnosti pokusů a původu a druzích subhumánních primátů, kteří byli k pokusům použiti; do 10. listopadu následujícího roku poskytuje tyto statistické informace Komisi prostřednictvím elektronického přenosu v nesouhrnném formátu, který stanoví Komise30),

3.

předkládá každý rok Komisi podrobné informace o výjimkách udělených podle § 18g odst. 6 a 7,

__________

30)

Článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS.“.

 

91.

V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

vyžaduje opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo výpis z Rejstříku trestů pro posouzení, zda je důvod k odnětí osvědčení uvedený v odstavci 2 písm. g) bodě 2; žádost o vydání opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

92.

V § 20 odst. 2 písm. a) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

9.

kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy,“.

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.

 

93.

V § 20 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

provádí zkoušky pro získání odborné způsobilosti v kurzech na úseku ochrany zvířat proti týrání a ve spolupráci se Státní veterinární správou připravuje obsah těchto kurzů a zkušební otázky,“.

 

94.

V § 20 odst. 2 písm. e) se slova „zkušební komise“ nahrazují slovy „zkušební komisaře“ a slova „a to do 30 dnů ode dne doručení návrhu na jmenování zkušební komise,“ se zrušují.

 

95.

V § 20 odst. 2 písmeno f) zní:

f)

vydává osvědčení o úspěšném složení zkoušky v kurzech na úseku ochrany zvířat proti týrání nebo osvědčení o účasti na kurzu podle § 14d,“.

 

96.

V § 20 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

g)

odnímá osvědčení nebo pozastavuje platnost osvědčení u

1.

odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel z důvodů uvedených v přímo použitelném předpise upravujícím ochranu zvířat při přepravě5a) a

2.

ostatních kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, jde-li o osobu, která byla za týrání zvířete v posledních 3 letech potrestána za přestupek, který se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, opakovaně potrestána za jiné přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání, za které byla uložena pachateli přestupku pokuta, která není na dolní hranici sazby stanovené za daný přestupek, nebo odsouzena za trestný čin na úseku ochrany zvířat proti týrání,

__________

5a)

Čl. 26 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

 

97.

V § 20 odst. 3 se slova „až g)“ nahrazují slovy „až h)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , který je určen pro osoby, které provádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení“.

 

98.

V § 20a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat přestane splňovat podmínky stanovené zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo oprávněními udělenými podle § 20 odst. 1, uloží krajská veterinární správa rozhodnutím vhodné nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků postupem podle § 22 odst. 1 písm. l), nebo ministerstvo postupuje podle odstavce 1.“.

 

99.

V § 22 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího úřední kontroly31)“.

Poznámka pod čarou č. 31 zní:

__________

31)

Například čl. 4 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625.“.

 

100.

V § 22 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

v případech, kdy si to vyhradí, plní úkoly vyplývající pro ni z přímo použitelných předpisů Evropské unie5b) upravujících ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností a z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13), zejména vykonává dozor nad plněním povinností fyzických a právnických osob vyplývající z těchto předpisů, a úkoly vyplývající pro ni z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího úřední kontroly31),“.

 

101.

V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

k)

předkládá Komisi do 31. srpna každého roku výroční zprávu za předchozí rok o výkonu dozoru s cílem ověřit soulad s požadavky předpisů Evropské unie32); ke zprávě připojí analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech.

__________

32)

Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, ve znění nařízení Rady (ES) č. 806/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic, ve znění nařízení Rady (ES) č. 806/2003, směrnice Rady 2013/64/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97, v platném znění.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

 

102.

V § 24a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

vyžadují opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo výpis z Rejstříku trestů v řízení o zvláštním opatření podle § 28a; žádost o vydání opisu z evidence přestupků a výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

103.

V § 24a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

104.

V § 24a odst. 3 se slova „písemně vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do 1 měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí jej“ nahrazují slovy „a po vydání rozhodnutí ve věci, usnesení o odložení věci nebo usnesení o zastavení řízení je“ a slova „spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete“ se nahrazují slovy „uvedeného v odstavci 5“.

 

105.

V § 24a odst. 4 se věta poslední zrušuje.

 

106.

V § 24a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Odborné vyjádření podle odstavce 4 se nevyžaduje v řízení o přestupku spočívajícím v porušení

a)

zákazu opustit zvíře podle § 4 odst. 1 písm. t),

b)

povinnosti mít osvědčení o odborné způsobilosti nebo osvědčení o způsobilosti,

c)

povinnosti vést a uchovávat záznamy nebo evidenci podle § 5a odst. 6, § 8b odst. 3, § 12f odst. 4, § 13 odst. 10, § 13a odst. 3, § 14b odst. 3, § 14c odst. 3, § 14d odst. 3, § 15d odst. 8, § 15g odst. 6, § 17g odst. 1 a 2, § 17h odst. 1 a 2, § 18h odst. 3 a 4,

d)

povinnosti zajistit, aby zvíře jednoho chovatele nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele,

e)

povinnosti podle § 7a odst. 2 a 4,

f)

povinností pořadatele podle § 8 odst. 3,

g)

povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete,

h)

povinnosti oznámit nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání výkon živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární správě a doložit, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě zahájení činnosti podle § 13a odst. 1, nebo

i)

povinnosti poskytnout bezplatně kupujícímu v písemné podobě správné a podrobné informace o podmínkách chovu, včetně způsobu krmení, a péči o zdraví a pohodu kupovaného zvířete podle § 13a odst. 4.“.

 

107.

V § 24a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

108.

V § 24a odst. 2 se slova „odstavci 5“ nahrazují slovy „odstavci 4“.

 

109.

V § 24a odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

 

110.

Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně nadpisu zní:

§ 24b

Poskytování údajů

 

(1)

Ministerstvo, Státní veterinární správa, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona využívají

a)

údaje ze základního registru obyvatel,

b)

údaje z informačního systému evidence obyvatel a

c)

údaje z informačního systému cizinců.

(2)

Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

d)

datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,

e)

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

adresa místa pobytu a

g)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3)

Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

d)

rodné číslo, bylo-li přiděleno,

e)

adresa místa trvalého pobytu a

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4)

Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

druh a adresa místa pobytu a

f)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5)

Údaje, které jsou vedeny v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6)

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

 

111.

V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Provozovatel útulku je dále povinen

a)

provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech zvířat v útulku s jejich fotografií a datem a místem nálezu,

b)

poskytnout při předání každého zvířete bezplatně novému chovateli v písemné podobě informace o dosavadním způsobu krmení zvířete a popis následné péče o ně.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

 

112.

V § 25 odst. 6 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 5“.

 

113.

V § 25 odst. 7 se za větu první vkládá věta „Orgán nebo jiná osoba, která provádí jiné opatření, v jehož důsledku nemůže chovatel zabezpečit péči o zvíře, zejména zajištění neplánované hospitalizace chovatele, nebo omezení osobní svobody chovatele, je povinna se ujistit, že s chovatelem na místě není zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení.“, za slova „hradí stát“ se vkládají slova „ , pokud přesahují částku 30 000 Kč ve vztahu ke zvířeti nebo zvířatům jednoho chovatele“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Toto ustanovení se vztahuje také na případy, kdy je po znemožnění péče chovatele o zvíře z výše uvedených důvodů otevírán byt, automobil nebo jiný prostor.“.

 

114.

V § 25 odst. 7 se slova „nebo úřadu městské části“ zrušují.

 

115.

V § 25 odst. 8 až 10 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

 

116.

V § 25 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „vzor uveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „závazný vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách“.

 

117.

V § 26b odst. 5 se slovo „ , které“ nahrazuje slovy „nebo pracoviště Akademie věd České republiky, kterým“.

 

118.

V § 26c odst. 7 se slova „Zkušební komise“ nahrazují slovy „Zkušební komisař“.

 

119.

V § 27 odst. 1 písm. c) se slova „která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jejíž způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „jejíž svéprávnost“.

 

120.

V § 27 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

vyrobí, nabídne, prodá nebo použije čelisťovou nebo lepicí past, anebo ji přesune ze zahraničí na území České republiky,“.

 

121.

V § 27 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i)

provede deratizaci v rozporu s § 5j,“.

Dosavadní písmena i) až s) se označují jako písmena j) až t).

 

122.

V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ , nebo aniž by splnila podmínky podle § 15d odst. 6 nebo 7“.

 

123. V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene o) doplňují slova „nebo § 18h odst. 1 nebo 2“.

 

124.

V § 27 odstavec 2 zní:

(2)

Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí, aby jí chované zvíře nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele,

b)

poruší povinnost chovatele psa uvedenou v § 7a odst. 2 nebo 4,

c)

poruší povinnost týkající se podmínek chovu psa nebo kočky stanovenou v § 7a odst. 6, 7 nebo 8,

d)

poruší zákaz prodeje nebo předání psa nebo kočky novému chovateli na veřejném prostranství podle § 7b písm. a),

e)

přepravuje zvíře v rozporu s § 8a, 8c, 8d, 8e nebo 8f,

f)

poruší povinnosti uvedené v § 12g,

g)

neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1,

h)

prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4,

i)

chová druh zvířete vyžadující zvláštní péči v rozporu s § 13 odst. 5,

j)

poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1, 4 nebo 5,

k)

při chovu vybraných druhů šelem nebo lidoopů poruší povinnosti uvedené v § 14c odst. 1 písm. a) nebo c),

l)

při chovu vybraných druhů šelem nebo lidoopů poruší povinnosti uvedené v § 14c odst. 1 písm. b) nebo d) nebo nevede evidenci podle § 14c odst. 3, nebo

m)

při chovu vybraných druhů šelem nebo lidoopů poruší povinnosti uvedené v § 14d odst. 1, 2 nebo 3.“.

 

125.

V § 27 odst. 3 písm. a) se za slovo „zvířete“ vkládá slovo „soukromým“.

 

126.

V § 27 odst. 3 písm. h) se text „§ 12c odst. 3“ nahrazuje textem „§ 12c odst. 2“.

 

127.

zatím neúčinný

 

128.

V § 27 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo nevede evidenci podle § 13 odst. 10“.

 

129.

V § 27 odst. 6 písm. b) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „ , d) nebo e)“.

 

130.

V § 27 odst. 6 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

nepředloží seznam činností se zvířaty podle § 8 odst. 3 písm. b), nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

131.

V § 27 se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „nebo 4“.

 

132.

V § 27 odstavec 12 zní:

(12)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), f) až m), o), s) nebo t) anebo podle odstavce 2 písm. a) nebo i) až k),

b)

do 400 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo q), podle odstavce 2 písm. c) až f) nebo m), podle odstavce 3 písm. g) až i), podle odstavce 5 až 8 nebo 10, nebo

c)

do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n), p) nebo r), podle odstavce 2 písm. b), g), h) nebo l), podle odstavce 3 písm. a) až f), j) až l) nebo podle odstavce 4, 9 nebo 11.“.

 

133.

zatím neúčinný

 

134.

V § 27 odstavec 13 zní:

(13)

Spolu s pokutou lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), f), i), m), o) nebo s), podle odstavce 2 písm. c), podle odstavce 3 písm. h) nebo podle odstavce 5 uložit zákaz činnosti, a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), podle odstavce 2 písm. c), i) až k), podle odstavce 3 písm. h) nebo podle odstavce 5 uložit propadnutí zvířete nebo zákaz chovu zvířat na dobu až 5 let.“.

 

135.

V § 27 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) spáchaný na dvou nebo více zvířatech se uloží pokuta vyšší než 5 000 Kč.“.

 

136.

V § 27 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15)

Přestupky podle odstavce 1 písm. b), d), f) až j), m), o), s) nebo t) nebo podle odstavce 2 písm. c), i) až k) se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

 

137.

V § 27a odst. 1 písmeno d) zní:

d)

vyrobí, nabídne, prodá nebo použije čelisťovou nebo lepicí past, anebo ji přesune ze zahraničí na území České republiky,“.

 

138.

V § 27a odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

provede deratizaci v rozporu s § 5j,“.

Dosavadní písmena g) až p) se označují jako písmena h) až q).

 

139.

V § 27a odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „nebo § 18h odst. 1 nebo 2“.

 

140.

V § 27a odstavec 3 zní:

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí, aby jí chované zvíře nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele,

b)

přepravuje zvíře v rozporu s § 8a, 8c, 8d, 8e nebo 8f,

c)

poruší povinnosti uvedené v § 12g,

d)

neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1,

e)

prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4,

f)

chová druh zvířete vyžadující zvláštní péči v rozporu s § 13 odst. 5,

g)

poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1, 4 nebo 5,

h)

při chovu vybraných druhů šelem nebo lidoopů poruší povinnosti uvedené v § 14c odst. 1 písm. a) nebo c),

i)

při chovu vybraných druhů šelem nebo lidoopů poruší povinnosti uvedené v § 14c odst. 1 písm. b) nebo d) nebo nevede evidenci podle § 14c odst. 3, nebo

j)

při chovu vybraných druhů šelem nebo lidoopů poruší povinnosti uvedené v § 14d odst. 1, 2 nebo 3.“.

 

141.

V § 27a odst. 4 písm. a) se za slovo „zvířete“ vkládá slovo „soukromým“.

 

142.

V § 27a odst. 4 písm. h) se text „§ 12c odst. 3“ nahrazuje textem „§ 12c odst. 2“.

 

143.

zatím neúčinný

 

144.

V § 27a odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo nevede evidenci podle § 13 odst. 10“.

 

145.

V § 27a odstavec 7 zní:

(7)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)

poruší povinnost chovatele psa uvedenou v § 7a odst. 2 nebo 4,

b)

poruší povinnost týkající se podmínek chovu psa nebo kočky stanovenou v § 7a odst. 6, 7 nebo 8, nebo

c)

poruší zákaz prodeje nebo předání psa nebo kočky novému chovateli na veřejném prostranství podle § 7b písm. a).“.

 

146.

V § 27a odst. 8 písm. b) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „ , d) nebo e)“.

 

147.

V § 27a odstavec 9 zní:

(9)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 13a odst. 1 dopustí přestupku tím, že

a)

neoznámí podle § 13a odst. 1 nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání výkon živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární správě,

b)

nedoloží, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě zahájení činnosti,

c)

nevede evidenci podle § 13a odst. 3,

d)

prodá zvíře určené pro zájmové chovy bez poskytnutí informací podle § 13a odst. 4 nebo poskytne nesprávné nebo neúplné informace nebo za poskytnutí informací vyžaduje úhradu v rozporu s § 13a odst. 4, nebo

e)

poruší zákaz prodeje psů, koček nebo primátů v obchodech se zvířaty podle § 13a odst. 5.“.

 

148.

V § 27a odst. 11 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

nezajistí, aby činnost pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13) prováděla osoba, která získala osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13),“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

149.

V § 27a se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 až 21 se označují jako odstavce 12 až 20.

 

150.

V § 27a odst. 12 písm. b) se slova „bez zbytečného odkladu“ zrušují a za slovo „údajů“ se vkládají slova „týkajících se osob“.

 

151.

V § 27a odst. 12 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , nebo neplní podmínky podle § 15d odst. 5, 6 nebo 7“.

 

152.

V § 27a odst. 12 písm. f) se text „§ 15d odst. 6“ nahrazuje textem „§ 15d odst. 8“.

 

153.

V § 27a odst. 12 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

p)

postupuje v rozporu s § 17i,“.

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q) a r).

 

154.

V § 27a odst. 12 se na konci písmene q) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene r) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

nevede nebo neuchovává evidenci uvedenou v § 18h odst. 3.“.

 

155.

V § 27a odst. 15 písm. d) se slova „bez zbytečného odkladu“ zrušují a za slovo „údajů“ se vkládají slova „týkajících se osob“.

 

156.

V § 27a odst. 15 písm. e) se slova „významnou změnu struktury nebo funkce zařízení uživatele pokusných zvířat, která by mohla nepříznivě ovlivnit životní podmínky pokusných zvířat, provede změnu místa, kde jsou prováděny činnosti s pokusnými zvířaty, rozšíření druhů činností nebo zvýšení počtu užívaných druhů“ nahrazují slovy „změnu projektu pokusů, která může mít nepříznivý vliv na životní podmínky“.

 

157.

V § 27a se na konci textu odstavce 16 doplňují slova „nebo 4“.

 

158.

V § 27a odstavec 19 zní:

(19)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až j), l), p) nebo q), podle odstavce 2 písm. b) nebo c), podle odstavce 3 písm. a) nebo f) až h), podle odstavce 10, podle odstavce 12 písm. c), p) nebo r) anebo podle odstavce 15 písm. a), b), e) až g) nebo i) až m),

b)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo n), podle odstavce 2 písm. a), podle odstavce 3 písm. b), c) nebo j), podle odstavce 4 písm. g) až i), podle odstavce 6, podle odstavce 7 písm. b) nebo c), podle odstavce 8 nebo 9, podle odstavce 11 písm. a) až c) nebo e), podle odstavce 12 písm. d), g), k) nebo l), podle odstavce 14, odstavce 15 písm. h) nebo n), podle odstavce 17 anebo 18, nebo

c)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), m) nebo o), podle odstavce 3 písm. d), e) nebo i), podle odstavce 4 písm. a) až f) nebo j) až l), podle odstavce 5, podle odstavce 7 písm. a), podle odstavce 11 písm. d), podle odstavce 12 písm. a), b), e), f), h) až j), m) až o), q) nebo s), podle odstavce 13, podle odstavce 15 písm. c) nebo d) anebo podle odstavce 16.“.

 

159.

zatím neúčinný

 

160.

V § 27a odstavec 20 zní:

(20)

Spolu s pokutou lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), g), j) nebo p), podle odstavce 4 písm. h), podle odstavce 6 anebo podle odstavce 7 písm. a) nebo b), podle odstavce 10 písm. a) nebo b), podle odstavce 12 písm. a) nebo p) anebo podle odstavce 14 písm. a), b), e) až g) nebo i) až m) uložit zákaz činnosti nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku, a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo i), podle odstavce 3 písm. f) až g), podle odstavce 4 písm. h), podle odstavce 6 anebo podle odstavce 7 písm. a) nebo b) uložit propadnutí zvířete nebo zákaz chovu na dobu až 5 let nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

161.

V § 27a se doplňuje odstavec 21, který zní:

(21)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) spáchaný na dvou nebo více zvířatech se uloží pokuta vyšší než 10 000 Kč.“.

 

162.

V § 27a se doplňuje odstavec 22, který zní:

(22)

Přestupky podle odstavce 1 písm. b) až j), l), p) nebo q), podle odstavce 3 písm. f) nebo h), podle odstavce 7 písm. a) nebo b), podle odstavce 10, podle odstavce 12 písm. c) anebo podle odstavce 15 písm. a), b), e) nebo f) se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

 

163.

V nadpisu § 27b se slovo „týraného“ zrušuje.

 

164.

V § 27b odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „týraného“ zrušuje a za slovo „jestliže“ se vkládají slova „zvíře bylo týráno a“.

 

165.

V § 27b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Propadnutí zvířete může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím dále uložit, i když dosud nedošlo k utrpení zvířete, pokud zvíře náleží pachateli přestupku, který zvíře chová bez povolení podle § 13 odst. 5.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

166.

V § 27b odst. 4 se slovo „týraného“ zrušuje.

 

167.

V § 27c odst. 1 se slovo „týraného“ zrušuje a za slovo „stíhat,“ se vkládají slova „protože není za přestupek, kterého se dopustila, odpovědná,“.

 

168.

V § 27c se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

(2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může dále rozhodnout o zabrání týraného zvířete, pokud

a)

zvíře týrá osoba, která není vlastníkem zvířete, a která zvíře chová s vědomím vlastníka zvířete, a vlastník zvířete nezabezpečí péči o týrané zvíře na základě výzvy podle odstavce 3, nebo

b)

osoba, jíž chované zvíře bylo umístěno do náhradní péče, neuhradí náklady podle § 28a odst. 6 věty první do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech, a zvíře není vlastnictvím této osoby.

(3)

Pokud obviněný z týrání zvířete nebo pachatel přestupku není vlastníkem týraného zvířete a chová týrané zvíře s vědomím vlastníka zvířete, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníka týraného zvířete, aby do 7 dnů ode dne doručení výzvy zajistil řádnou péči o týrané zvíře. Vlastník týraného zvířete je povinen po výzvě obecního úřadu obce s rozšířenou působností zabezpečit na svoje náklady řádnou péči o týrané zvíře.

(4)

Zabrání týraného zvířete podle odstavce 2 se ukládá vlastníkovi zvířete. Rozhodnutí o zabrání týraného zvířete podle odstavce 2 nelze vydat před vydáním rozhodnutí o uložení pokuty pachateli přestupku. Zabrání týraného zvířete podle odstavce 2 nelze uložit, pokud je závažnost přestupku tak nízká, že je pokuta, která byla uložena pachateli přestupku, na dolní hranici sazby stanovené za daný přestupek.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

 

169.

Za § 27c se vkládá nový § 27d, který včetně nadpisu zní:

§ 27d

Zabrání zvířete

 

(1)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může rozhodnout o zabrání zvířete, pokud zvíře chová osoba, které byl pravomocným rozhodnutím nebo rozsudkem uložen zákaz chovu nebo zákaz činnosti.

(2)

Ustanovení § 27c odst. 3 až 5 platí pro zabrání zvířete obdobně.“.

 

170.

V § 28 odst. 2 se text „písm. q)“ nahrazuje textem „písm. r)“, text „písm. n)“ se nahrazuje textem „písm. o)“ a slovo „obec“ se nahrazuje slovy „obecní úřad“.

 

171.

V § 28 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

172.

V § 28a odst. 1 písm. a) se slova „vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno,“ zrušují.

 

173.

V § 28a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Náklady spojené s prováděním péče podle odstavce 1 písm. e) hradí chovatel.“.

 

174.

V § 28a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud osoba, jíž chované zvíře bylo umístěno do náhradní péče, neuhradí náklady podle věty první do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech, a zvíře není vlastnictvím této osoby, může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o zabrání týraného zvířete postupem podle § 27c odst. 3 až 5.“.

 

175.

V § 28c odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

176.

V § 28c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Před skončením řízení uvedeného ve větě první obecní úřad obce s rozšířenou působností zvíře z předběžné náhradní péče obviněnému nevydá.“.

 

177.

V § 28c odst. 5 se za větu první vkládá věta „O nákladech podle věty první rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve správním řízení.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Osoba uvedená ve větě třetí je povinna uhradit také náklady, které se vztahují ke zvířatům, která se narodila v době předběžné náhradní péče, nebo která v této době uhynula anebo musela být utracena, a to včetně nákladů spojených s utracením zvířat.“.

 

178.

V § 28c se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Rozhodnutí o předběžné náhradní péči lze vydat před zahájením řízení o přestupku. Při postupu podle věty první obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájí řízení o přestupku do 20 dnů ode dne vydání rozhodnutí o předběžné náhradní péči.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

179.

Za § 28c se vkládají nové § 28d a 28e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 33 až 35 znějí:

§ 28d

Úhrada nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče a zvláštního opatření ministerstvem

 

(1)

Účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče podle § 28c hradí na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností ministerstvo, pokud vynaložené náklady přesahují ve vztahu k jednomu chovateli částku 200 000 Kč. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může požádat o zálohu na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplynulé období. Ministerstvo může poskytnout přiměřenou zálohu na doložené účelně vynaložené náklady. Žádost se podává ministerstvu vždy nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy obecním úřadem obce s rozšířenou působností účelně vynaložené a uhrazené náklady přesáhly částku 200 000 Kč.

(2)

Účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním zvláštního opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) a e) hradí na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností ministerstvo, pokud zvláštní opatření probíhá déle než 3 měsíce, vynaložené náklady ve vztahu k jednomu chovateli přesahují částku 200 000 Kč a chovatel neuhradil náklady spojené se zvláštním opatřením ve lhůtě stanovené v § 28a odst. 6 ani v rámci exekuce. Žádost se podává ministerstvu vždy nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností obdržel informaci exekutora o důvodech neúspěšnosti exekuce, nejpozději však do 2 let od zahájení neúspěšné exekuce.

(3)

Osoba, která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 27 nebo 27a, je povinna nahradit ministerstvu náklady, které ministerstvo uhradilo podle odstavce 1 nebo 2.

(4)

Účelně vynaloženými náklady se rozumí náklady na přepravu zvířete, na umístění zvířete, na krmivo, na veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál, ostatní náklady podle zdravotního stavu zvířete a mzdové a obdobné náklady na zabezpečení předběžné náhradní péče nebo zvláštního opatření. Za účelně vynaložené náklady se nepovažují náklady vzniklé v době, kdy došlo k průtahům ve správním řízení o uložení správního trestu anebo umístění týraného zvířete do předběžné náhradní péče nebo při zajišťování zvláštního opatření způsobeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

(5)

Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů podle odstavců 1 a 2 podává obecní úřad obce s rozšířenou působností na formuláři, jehož závazný vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(6)

Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů podle odstavců 1 a 2 obsahuje kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem také

a)

celkovou výši účelně vynaložených nákladů,

b)

osobní údaje a adresu bydliště nebo identifikační údaje vlastníka zvířete, popřípadě též osobní údaje a adresu bydliště nebo identifikační údaje chovatele zvířete, pokud zvíře chová osoba odlišná od vlastníka zvířete, a

c)

osobní údaje a adresu bydliště nebo identifikační údaje osoby zajišťující péči o zvíře.

(7)

Přílohou žádosti podle odstavce 6 musí být

a)

doklad o oprávnění jednat jménem žadatele,

b)

doklad o zřízení bankovního účtu žadatele, zejména bankovní výpis nebo smlouva o zřízení bankovního účtu,

c)

identifikace zvířete nebo zvířat, na které je požadována úhrada účelně vynaložených nákladů,

d)

odůvodnění žádosti, včetně uvedení skutečnosti, který orgán a z jakého důvodu zajistil péči o zvíře,

e)

protokol o předání zvířete do péče,

f)

smlouva o zajištění péče o zvíře, byla-li uzavřena,

g)

doklady o uhrazených účelně vynaložených nákladech, a jejich soupis,

h)

návrh příslušné krajské veterinární správy na nařízení zvláštního opatření, rozhodnutí o nařízení zvláštního opatření, rozhodnutí o úhradě nákladů spojených s nařízením zvláštního opatření, exekuční výzva nebo exekuční příkaz ve vztahu k nákladům spojeným s nařízením zvláštního opatření, a informace o důvodech neúspěšnosti exekuce, nebo rozhodnutí o nařízení předběžné náhradní péče a oznámení o zahájení řízení o přestupku, pokud nebylo řízení dosud ukončeno, rozhodnutí o úhradě nákladů účelně vynaložených na zajištění předběžné náhradní péče, pokud již byla předběžná náhradní péče ukončena, a

i)

rozhodnutí o uložení správního trestu na úseku ochrany zvířat, nebo informace, proč dosud nebylo vydáno.

 

§ 28e

Zajištění péče o zvíře v záchranném centru

 

(1)

Zvíře, na které se vztahuje zákon upravující obchodování s ohroženými druhy28), se v případě náhradní péče podle § 25 odst. 7, propadnutí zvířete podle § 27b odst. 2 nebo 3, zabrání týraného zvířete podle § 27c, zabrání zvířete podle § 27d, nařízení náhradní péče podle § 28a odst. 1 písm. a) a § 28b, rozhodnutí, že se zvíře stává vlastnictvím státu podle § 28a odst. 6, nebo nařízení předběžné náhradní péče podle § 28c umisťuje v záchranném centru provozovaném podle zákona upravujícího obchodování s ohroženými druhy33).

(2)

Výše náhrady nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře uvedené v odstavci 1 se stanoví podle zákona upravujícího obchodování s ohroženými druhy34) na základě jejich vyúčtování provozovatelem záchranného centra, do něhož bylo zvíře umístěno.

(3)

Náklady spojené s péčí o zvíře uvedené v odstavci 1 se hradí postupem podle tohoto zákona v případě náhradní péče podle § 25 odst. 7, nařízení náhradní péče podle § 28a odst. 1 písm. a) a § 28b, nebo nařízení předběžné náhradní péče podle § 28c. V ostatních případech uvedených v odstavci 1 hradí náklady spojené s péčí o zvíře uvedené v odstavci 1 Ministerstvo životního prostředí podle zákona upravujícího obchodování s ohroženými druhy35).

__________

33)

§ 29a29d zákona č. 100/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

34)

§ 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

35)

§ 34a odst. 7 zákona č. 100/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

180.

V § 29 odst. 1 se text „§ 7a odst. 2“ nahrazuje textem „§ 7a odst. 9“, text „§ 12c odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 12c odst. 2”, text § 13 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 12g odst. 2, § 13 odst. 11“, za text „§ 14b odst. 4“ se vkládá text „§ 14c odst. 4, § 14d odst. 5,“, text „§ 15b odst. 1,“ se zrušuje, text „§ 15d odst. 7“ se nahrazuje textem „§ 15d odst. 9“, text „§ 16a odst. 1,“ se zrušuje a text „§ 18g odst. 8“ se nahrazuje textem „§ 18g odst. 9“.

 

181.

V § 29 odst. 2 se text „§ 13a odst. 5“ nahrazuje textem „§ 13a odst. 6“.

 

182.

V § 29b se slovo „obci“ nahrazuje slovy „obecnímu úřadu“, text „§ 25 odst. 6 a § 28 odst. 6,“ se nahrazuje textem „§ 25 odst. 7 a § 28 odst. 2 a“ a text „§ 28 odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 28 odst. 2“.

 

183.

V § 29b se slova „nebo příslušnému úřadu městské části hlavního města Prahy“ zrušují.

 

184.

V § 29c odstavce 3 a 4 znějí:

„(3)

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku chovateli, který v rámci podnikatelské činnosti provozoval chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončil do 31. ledna 2019, (dále jen „žádost“) se podává ministerstvu na formuláři, jehož závazný vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)

adresu místa nebo míst, kde žadatel provozoval chov zvířat pro kožešiny,

b)

druhy zvířat chovaných žadatelem výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin,

c)

počet chovaných zvířat v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

d)

datum ukončení chovu zvířat pro kožešiny žadatelem,

e)

celkovou výši kompenzačního příspěvku požadovanou žadatelem,

f)

bankovní spojení žadatele.

(4)

Ministerstvo si od krajské veterinární správy vyžádá

a)

vyjádření vydané krajskou veterinární správou potvrzující, že byl u žadatele proveden výkon dozoru podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že žadatel provozuje chov zvířat pro kožešiny,

b)

doklad potvrzující, že žadatel podal oznámení o ukončení podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona2) s uvedením data ukončení podnikatelské činnosti v oblasti chovu zvířat pro kožešiny, potvrzený krajskou veterinární správou, nebo kopii tohoto oznámení,

c)

doklad vydaný krajskou veterinární správou potvrzující počet chovaných zvířat zjištěný u žadatele při kontrolách krajské veterinární správy provedených v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.“.

 

185.

V § 29c odstavec 6 zní:

(6)

Žadatel může podat žádost až poté, co oznámil krajské veterinární správě ukončení podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona2) s uvedením konkrétního data. Žadatel může podat žádost nejpozději do 30 měsíců ode dne ukončení chovu zvířat pro kožešiny.“.

 

186.

V § 29c se za odstavec 6 doplňují nové odstavce 7 až 9, které znějí:

(7)

Výše kompenzačního příspěvku, který je určen k úhradě skutečné škody, činí 3 000 Kč za každého chovaného norka a 3 900 Kč za každou chovanou lišku. Kompenzační příspěvek za náhradu ušlého zisku se neposkytuje.

(8)

Počet chovaných zvířat pro výpočet podle odstavce 7 se stanoví jako nejvyšší počet zvířat zjištěný u chovatele při kontrolách krajské veterinární správy provedených v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. V případě právního nástupce podle odstavce 5 věty třetí se započítávají počty zvířat zjištěných u původního chovatele podle věty první.

(9)

Kompenzační příspěvek se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele.“.

 

187.

Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu zní:

 

Příloha k zákonu č. 246/1992 Sb.

Druhy zvířat z řádu šelmy (Carnivora), u kterých jsou zakázány činnosti podle § 14a odst. 4

 

Za šelmy podle § 14a odst. 4 se považují:

1.

z čeledi kočkovitých z podčeledi

a)

velké kočky (Pantherinae) všechny druhy,

b)

malé kočky (Felinae) rod puma (Puma) druh puma americká (Puma concolor) a rod rys (Lynx),

c)

gepardi (Acinonychinae) rod gepard (Acinonyx),

2.

z čeledi medvědovití (Ursidae) všechny druhy,

3.

z čeledi hyenovití (Hyaenidae) všechny druhy a

4.

z čeledi psovití (Canidae) druh vlk obecný (Canis lupus) a pes hyenový (Lycaon pictus).“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Chovatel, který choval vybrané druhy šelem nebo lidoopy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen zúčastnit se kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a získat osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na osvědčení se vyznačí, že chovatel získal osvědčení účastí na kurzu. Chovatel uvedený ve větě první musí školicímu pracovišti předložit

a)

rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle § 13 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy,

b)

krajskou veterinární správou potvrzené oznámení podle § 13a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, s uvedením druhu zvířete, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy,

c)

krajskou veterinární správou potvrzené oznámení podle § 5 odst. 4 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s uvedením druhu zvířete, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy, nebo

d)

vyjádření vydané krajskou veterinární správou potvrzující, že byl u chovatele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona proveden výkon dozoru podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že chovatel chová vybrané druhy šelem nebo lidoopy.

3.

Byla-li žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů podána podle § 25 odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

a)

účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s péčí o zvíře podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se hradí podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b)

účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s péčí o zvíře podle § 25 odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se hradí podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Ustanovení § 28d zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v případech, kdy je rozhodováno o nařízení předběžné náhradní péče podle § 28c zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a o zvláštním opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v souvislosti se správními řízeními o přestupcích, která byla zahájena na základě zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Ustanovení § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pouze na stavby pro zvířata postavené, rekonstruované nebo poprvé do provozu uvedené po nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou uvedenou ve větě druhé. Na stavby pro skot postavené, rekonstruované nebo poprvé do provozu uvedené před nabytím účinnosti tohoto zákona se ustanovení § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije od 1. ledna 2030.

6.

Správní řízení, která byla zahájena na základě § 29c zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončena, ministerstvo usnesením zastaví podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb.

7.

Pokud byl žadateli poskytnut kompenzační příspěvek podle § 29c zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, snižuje se kompenzační příspěvek, který má být žadateli poskytnut podle § 29c zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o částku, která byla žadateli poskytnuta podle § 29c zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Provozovatel podniku je povinen zajistit, aby nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13) vykonávala osoba, která úspěšně vykonala zkoušku v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, který je určen pro pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13).

9.

Osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, která byla udělena pracovníkům pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13), podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1.

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

2.

Vyhláška č. 34/2019 Sb., o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4-5)

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se mění takto:

1.

V položce 74 písmena a) a b) znějí:

a)

Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

1.

jedná-li se o zvířata z řádu šelmy (Carnivora) uvedená v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jejich křížence (dále jen „vybrané druhy šelem“) a o zvířata z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen „lidoopi“) Kč 10 000

2.

nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy Kč 1 000

b)

Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

1.

jedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy Kč 5 000

2.

nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopyKč 500“.

 

2.

V položce 74 písm. c) se číslo „10 000“ nahrazuje číslem „15 000“.

 

3.

Položka 75 zní:

Položka 75

a)

Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířatKč 15 000

b)

Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusůKč 1 000“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve správních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, nepodléhají správnímu poplatku.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I

a)

bodů 136 a 162, která nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,

b)

bodů 107, 108, 109, 114, 171 a 183, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,

c)

bodu 53, pokud jde o zrušení § 13b odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022,

d)

bodu 58, pokud jde o § 14a odst. 5, a bodu 179, pokud jde o § 28e, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,

e)

bodu 57, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, a

f)

bodů 40, 127, 133, 143 a 159, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.