Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

527/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2022

Čl. I body 3, 206 až 211 a 244 nabývají účinnosti dnem 3. června 2021.

Čl. I body 34, 100, 109, 166, 197 a 222, čl. III bod 1, čl. VI body 2, 3, 7 a 10, část čtvrtá, čl. XII bod 3, čl. XIV bod 2, část osmá, devátá, jedenáctá a dvanáctá, čl. XXIV bod 3, část patnáctá a šestnáctá, čl. XXIX bod 5, část osmnáctá, čl. XXXI bod 1, čl. XXXII body 4, 6, 8, 9, 11 až 16 a 18, část dvacátá první, čl. XXXV bod 7 a část dvacátá třetí nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů, tj. 1. 6. 2021.

Čl. III body 9 až 11 a 89 nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabývá účinnosti zákon o náhradním výživném, tj. 1. 7. 2022.

Čl. I body 2, 30, 31, 175, 178, 194, 198 a 201 a čl. XXXV body 2, 20 a 22 až 24 nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2021.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 527/2020 Sb.

1.7.2022

zákonem č. 527/2020 Sb.

1.8.2021

zákonem č. 527/2020 Sb.

3.6.2021

Více...

527

 

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (čl. 1-2)

Čl. I

Čl. I body 2, 30, 31, 175, 178, 194, 198 a 201 nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2021. Bod 201, který v § 39 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. nahrazuje text „n)“ textem „p)“, však není proveditelný, neboť text „n)“ se zde k 1. 8. 2021 již nebude nacházet s ohledem na § 29 bod 2 zákona č. 34/2021 Sb., který tento text s účinností od 1. 5. 2021 nahrazuje textem „q)“.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 49/2020 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU.“.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV.“.

 

3.

V poznámce pod čarou č. 2 se věta první nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005.“.

 

4.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

5.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

 

6.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 1 se za slova „centrální evidenci“ vkládá slovo „zaknihovaných“.

 

7.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní administrátor investičního fondu“ nahrazují slovy „osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu, právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu“.

 

8.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodech 6 a 7 se slova „peněžních půjček“ nahrazují slovy „peněžitých zápůjček“.

 

9.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 8 se slova „s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností,“ zrušují.

 

10.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9 se slova „dluhy a“ nahrazují slovy „dluhy nebo“ a slova „a obchoduje s nimi“ se nahrazují slovy „anebo s nimi obchoduje“.

 

11.

V § 2 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 14 doplňují slova „nebo pronájmu bezpečnostních schránek“.

 

12.

V § 2 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

d)

osoba, která

1.

nakupuje nebo prodává nemovité věci,

2.

je realitním zprostředkovatelem; v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování, jde-li o nájem, podnájem nebo pacht, však pouze tehdy, pokud výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité věci poskytnutá propachtovateli přepočtená na jeden měsíc, případně jejich součet, dosáhne alespoň 10 000 EUR,

3.

je dražebníkem podle zákona o veřejných dražbách při činnosti související s dražbou nemovité věci,

e)

osoba oprávněná provádět auditorskou činnost podle zákona o auditorech (dále jen „auditor“), osoba oprávněná poskytovat právní pomoc nebo finančně ekonomické rady ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí, podle zákona o daňovém poradenství (dále jen „daňový poradce“), jiná osoba při poskytování právní pomoci nebo finančně ekonomických rad ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí, k tomu oprávněná podle jiného právního předpisu26) a osoba oprávněná provozovat živnostenskou činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence podle živnostenského zákona,“.

 

13.

V § 2 odst. 1 písm. g) úvodní části ustanovení se slovo „advokát“ nahrazuje slovy „osoba oprávněná k výkonu advokacie podle zákona o advokacii (dále jen „advokát“)“, slovo „jménem“ se nahrazuje slovem „za“ a slova „na jeho účet“ se nahrazují slovy „pro něj“.

 

14.

V § 2 odst. 1 písm. g) bodě 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

 

15.

V § 2 odst. 1 písm. g) bodě 2 se slovo „jménem“ nahrazuje slovem „za“ a slova „na jeho účet“ se nahrazují slovy „pro něj“.

 

16.

V § 2 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporace“ a slova „takového subjektu“ se nahrazují slovy „takové korporace, seskupení nebo útvaru“.

 

17.

V § 2 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „nebo“ zrušuje a za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní:

4.

zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen „svěřenský fond“), jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond nebo za účelem jeho založení nebo správy, nebo“.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.

 

18.

V § 2 odst. 1 písm. h) úvodní části ustanovení se slova „v rámci své podnikatelské činnosti nebo činnosti svěřenského fondu nebo činnosti jiného právního uspořádání bez právní osobnosti“ zrušují a za slovo „které“ se vkládají slova „mají spočívat nebo“.

 

19.

V § 2 odst. 1 písm. h) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo svěřenských fondů“.

 

20.

V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova „jménem právnické osoby, anebo jiné osoby v obdobném postavení“ nahrazují slovy „za právnickou osobu nebo svěřenský fond“ a na konci textu se doplňují slova „nebo svěřenského fondu“.

 

21.

V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 4 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

 

22.

V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 5 se slova „jejím jménem nebo na její účet“ nahrazují slovy „za tuto osobu“.

 

23.

V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

osoba

1.

obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody,

2.

oprávněná ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech,“.

Poznámky pod čarou č. 10 a 11 se zrušují.

 

24.

V § 2 odst. 1 písmeno l) zní:

l)

osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem,“.

 

25.

V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno m), které zní:

m)

svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení u svěřenskému fondu strukturou nebo funkcemi podobného zařízení, které se řídí právem jiného státu, (dále jen „svěřenský správce“).“.

 

26.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „ , organizační složky“ zrušují, za slovo „provozovny,“ se vkládají slova „kterou se pro účely tohoto zákona rozumí jiná forma usazení, než je pobočka,“ a slova „ , organizační složkou“ se zrušují.

 

27.

V § 2 odstavec 3 zní:

(3)

Povinnou osobou není osoba, která činnosti podle odstavce 1 nevykonává jako předmět svého podnikání, s výjimkou

a)

osoby podle odstavce 2 písm. d),

b)

advokáta, který vykonává advokacii jako společník právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie,

c)

osoby podle odstavce 1 písm. h), která tuto činnost vykonává jako činnost svěřenského fondu.“.

 

28.

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Povinnou osobou není, s výjimkou plnění informační povinnosti podle § 24 odst. 1, vázaný zástupce oprávněný k činnostem podle odstavce 1 písm. b) bodů 3, 7 a 8.“.

 

29.

V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „například“ nahrazuje slovem „zejména“.

 

30.

V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „útoku13)“ vkládají slova „ , účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem“.

 

31.

V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo „útoku“ vkládají slova „ , účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem“.

 

32.

V § 4 odst. 1 se za slovo „osoby“ vkládají slova „jednající v tomto postavení“.

 

33.

V § 4 odst. 2 se za slova „povinnou osobou“ vkládají slova „jednající v tomto postavení“ a za slovo „že“ se vkládají slova „bude trvající nebo“.

 

34.

V § 4 odstavec 4 zní:

(4)

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebo

b)

fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.“.

 

35.

V § 4 odst. 5 písm. b) bodech 2 a 3 se slova „nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti“ zrušují.

 

36.

V § 4 odst. 8 se slova „virtuální měnou“ nahrazují slovy „virtuálním aktivem“, za slovo „spravuje,“ se vkládá slovo „převádí“, slova „virtuální měny“ se nahrazují slovy „virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva,“ a slovo „další“ se nahrazuje slovy „jiné obdobné“.

 

37.

V § 4 odstavce 9 a 10 znějí:

(9)

Virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je

a)

způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o

1.

cenný papír, investiční nástroj, nebo peněžní prostředek podle zákona o platebním styku,

2.

jednotku podle § 3 odst. 3 písm. c) bodů 4 až 7 zákona o platebním styku, nebo

3.

jednotku, kterou je prováděna platba podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku, nebo

b)

jednotkou podle písmene a) bodu 2 a kterou lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje elektronicky uchovatelnou nebo převoditelnou jednotku podle písmene a).

(10)

Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina podle zákona o finančních konglomerátech.“.

 

38.

V § 4 se doplňují odstavce 12 a 13, které znějí:

(12)

Třetí zemí se pro účely tohoto zákona rozumí stát, který není členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor.

(13)

Příslušnou profesní komorou se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

Česká advokátní komora, je-li povinnou osobou advokát,

b)

Notářská komora České republiky, je-li povinnou osobou notář,

c)

Komora auditorů České republiky, je-li povinnou osobou auditor,

d)

Exekutorská komora České republiky, je-li povinnou osobou soudní exekutor,

e)

Komora daňových poradců České republiky, je-li povinnou osobou daňový poradce.“.

 

39.

V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova „datum narození“ vkládají slova „a pohlaví“, slovo „pohlaví,“ se zrušuje a slova „místo podnikání“ se nahrazují slovem „sídlo“.

 

40.

V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

u právnické osoby

1.

základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,

2.

údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a

3.

základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala,“.

 

41.

V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti“ a slova „ , obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení“ zrušují a za slova „údaje jeho“ se vkládá slovo „svěřenského“.

 

42.

V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a to pokud například“ nahrazují slovy „zejména pokud“.

 

43.

V § 6 odst. 1 písm. h) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

 

44.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

klient odmítá podrobit se kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.“.

 

45.

V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „nebo skutečným majitelem“ nahrazují slovy „ , osobou ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, skutečným majitelem klienta, osobou jednající za klienta nebo osobou, která se jinak podílí na obchodu a je povinné osobě známa,“ a na konci se doplňuje slovo „nebo“.

 

46.

V § 6 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

47.

V § 7 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

48.

V § 7 odst. 3 se za slovo „která“ vkládají slova „není pojistníkem a“.

 

49.

V § 8 odstavec 1 zní:

(1)

První identifikaci klienta, který je

a)

fyzickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného,

b)

právnickou osobou nebo svěřenským fondem, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti fyzické osoby jednající za klienta.“.

 

50.

V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „existenci právnické osoby“ vkládají slova „získaného z důvěryhodného zdroje“ a slova „jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje“ se nahrazují slovy „za právnickou osobu jedná v daném obchodu nebo při vzniku obchodního vztahu“.

 

51.

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

svěřenským fondem, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci svěřenského fondu získaného z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jedná za svěřenský fond v daném obchodu nebo při vzniku obchodního vztahu.“.

 

52.

V § 8 odstavce 3 až 6 znějí:

(3)

Pokud při první identifikaci klienta jedná za klienta, který je fyzickou osobou, zákonný zástupce nebo opatrovník, provede povinná osoba identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka podle odstavců 1 a 2. Osoba jednající za klienta je povinna doložit identifikační údaje klienta s tím, že fyzická přítomnost zastoupeného se nevyžaduje.

(4)

Jedná-li za klienta, který již byl identifikován, jiná osoba, provede povinná osoba její identifikaci podle odstavců 1 a 2.

(5)

Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, nebo jedná-li za klienta jiná osoba, pokud již byli identifikováni klient i tato jednající fyzická osoba, ověří povinná osoba vhodným způsobem totožnost klienta nebo této jednající fyzické osoby. Ověření lze provést i bez fyzické přítomnosti těchto osob a lze k němu využít rovněž elektronickou identifikaci, při které se nepoužije kvalifikovaný systém elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci.

(6)

Jedná-li za klienta jiná osoba, je tato osoba povinna doložit oprávnění k tomuto jednání, ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné z veřejného rejstříku. Povinná osoba ověří, zda a v jakém rozsahu je tato osoba oprávněna za klienta jednat.“.

 

53.

V § 8 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

(7)

Doložení oprávnění k jednání za klienta se nevyžaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla oprávněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje povinné osobě již vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu.

(8)

V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, zda

a)

klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné osobě znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a

b)

jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11.

 

54.

V § 8 odst. 9 se slova „identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta (§ 9), důvodnost zjednodušené kontroly klienta (§ 13) nebo výjimky z kontroly klienta (§ 13a)“ nahrazují slovy „informací získaných v rámci identifikace a kontroly klienta, důvodnost zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky z kontroly klienta“ a na konci se doplňuje věta „Při stanovení četnosti a rozsahu této kontroly povinná osoba vychází z rizikového profilu klienta.“.

 

55.

V § 8 odst. 10 větě první se slova „při uzavírání obchodu“ zrušují, slova „plnou moc“ se nahrazují slovem „oprávnění“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „6“.

 

56.

V § 8 odst. 11 se za větu první vkládá věta „Pokud je klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající za klienta o této skutečnosti povinnou osobu.“.

 

57.

V § 8 odst. 11 se na konci poslední věty doplňují slova „ , a to bez souhlasu klienta“.

 

58.

V § 9 odst. 1 písm. a) se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „při naplnění podmínek podle § 7 odst. 1“.

 

59.

V § 9 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.

 

60.

V § 9 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve třetí“, slova „označení Evropské komise“ se nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie39)“ a na konci textu se doplňují slova „(dále jen vysoce riziková třetí země“)“.

Poznámka pod čarou č. 39 zní:

__________

39)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky.“.

 

61.

V § 9 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují body 4 až 6, které znějí:

4.

s osobou identifikovanou postupem podle § 11 odst. 7,

5.

při obchodu v hodnotě alespoň 2 000 EUR, v případě povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. c), nebo

6.

při převodu peněžních prostředků v hodnotě 1 000 EUR nebo vyšší,“.

 

62.

V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „až c)“ nahrazují slovy „a b)“.

 

63.

V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.

 

64.

V § 9 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

65.

V § 9 odst. 2 písm. a) se za slovo „získání“ vkládají slova „a vyhodnocení“ a na konci textu se doplňují slova „a informací o povaze podnikání klienta“.

 

66.

V § 9 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

zjištění totožnosti skutečného majitele a přijetí opatření k ověření jeho totožnosti z důvěryhodných zdrojů s tím, že v případě, že klient podléhá povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů nebo obdobného registru, povinná osoba ověří skutečného majitele vždy alespoň z této evidence nebo obdobného registru a jednoho dalšího zdroje, a zjištění, zda skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, “.

 

67.

V § 9 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

v případě, že je klientem právnická osoba nebo svěřenský fond, zjištění vlastnické a řídící struktury klienta, a zjištění, zda osoba v této struktuře není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

68.

V § 9 odst. 3 větě první se slova „písm. c) a d)“ zrušují.

 

69.

V § 9 odst. 6 písm. b) se slova „nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti“ zrušují.

 

70.

V § 9 odst. 6 písmeno c) zní:

c)

oprávněného ze životního pojištění, který je

1.

určen jako konkrétní osoba nebo svěřenský fond, jeho jméno a příjmení nebo název,

2.

určen na základě jeho vztahu k pojištěnému anebo jinak, informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního oprávněného v okamžiku výplaty plnění,

3.

politicky exponovanou osobou, všechny významné okolnosti a průběh obchodního vztahu,

4.

právnickou osobou nebo svěřenským fondem a kterému byla postoupena smlouva o životním pojištění nebo který byl určen jako nový oprávněný, rovněž totožnost jeho skutečného majitele k okamžiku postoupení smlouvy o životním pojištění nebo k okamžiku určení nového oprávněného a postup při jeho zjišťování,

5.

právnickou osobou nebo svěřenským fondem a u kterého je zjištěno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rovněž totožnost skutečného majitele k okamžiku výplaty plnění a postup při jeho zjišťování.“.

 

71.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

§ 9a

Zesílená identifikace a kontrola klienta

(1)

Povinná osoba provádí zesílenou identifikaci a kontrolu klienta v případě, že na základě hodnocení rizik podle § 21a představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

(2)

Povinná osoba uplatní opatření zesílené identifikace a kontroly klienta vždy

a)

při vzniku a v průběhu obchodního vztahu s osobou usazenou ve vysoce rizikové třetí zemi,

b)

před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí zemí,

c)

před uskutečněním obchodu nebo při uzavírání obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou.

(3)

Při zesílené identifikaci a kontrole klienta povinná osoba v rozsahu potřebném k účinnému řízení zjištěného rizika nad rámec opatření uplatňovaných při identifikaci a kontrole klienta

a)

získá další dokumenty nebo informace o

1.

skutečném majiteli,

2.

zamýšlené povaze obchodního vztahu a

3.

zdroji peněžních prostředků a jiného majetku klienta a skutečného majitele,

b)

ověřuje získané dokumenty nebo informace z více důvěryhodných zdrojů,

c)

pravidelně a zesíleně sleduje obchodní vztah a obchody v rámci obchodního vztahu,

d)

získá souhlas člena svého statutárního orgánu nebo osoby jím pověřené k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu k uzavření obchodního vztahu nebo k jeho pokračování,

e)

požaduje provedení první platby v rámci obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce, která podléhá povinnostem identifikace a kontroly klienta, které jsou alespoň rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, nebo

f)

provádí jiná opatření s ohledem na povahu povinné osoby, její činnosti a vlastní hodnocení rizik.

(4)

V případě podle odstavce 2 písm. a) nebo b) provede povinná osoba alespoň opatření podle odstavce 3 písm. a) až d) a f). V případě podle odstavce 2 písm. c) provede povinná osoba alespoň opatření podle odstavce 3 písm. a) bodu 3 a odstavce 3 písm. c) a d).“.

 

72.

V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „na čí žádost“ nahrazují slovy „pro kterou povinnou osobu“.

 

73.

V § 10 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a klient zajistí její doručení povinné osobě. Na žádost klienta zajistí notář nebo kontaktní místo veřejné správy doručení veřejné listiny včetně přílohy povinné osobě do její datové schránky“.

 

74.

Nadpis § 11 zní: „Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta“.

 

75.

V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „klienta a“ vkládá slovo „totožnosti“ a na konci textu se doplňují slova „v souvislosti se vznikem obchodního vztahu“.

 

76.

V § 11 odst. 1 písm. b) se slovo „ním“ nahrazuje slovem „“.

 

77.

V § 11 odst. 2 se za slova „klienta a“ vkládá slovo „totožnosti“.

78.

V § 11 odstavec 3 zní:

(3)

Povinná osoba, která postupuje podle odstavce 1 nebo 2, musí získat informace o identifikaci klienta, účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, vlastnické a řídící struktuře klienta a totožnosti jeho skutečného majitele nejpozději před vznikem obchodního vztahu nebo před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah. Dále musí povinná osoba zajistit, aby jí úvěrová nebo finanční instituce nebo osoba, která identifikaci nebo zjištění příslušných údajů provedla, na vyžádání poskytla související dokumenty a kopie příslušných dokladů, a to bez zbytečného odkladu.“.

 

79.

V § 11 odst. 4 větě druhé se za slova „klienta a“ vkládá slovo „totožnosti“.

 

80.

V § 11 odstavec 5 zní:

(5)

Povinná osoba nemusí provést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 písm. a) a zjištění vlastnické a řídící struktury klienta a totožnosti jeho skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud tyto úkony byly před uskutečněním obchodu nebo před vznikem obchodního vztahu provedeny osobou, která za povinnou osobu jedná a je vázána jejími vnitřními předpisy, a jestliže povinná osoba nese odpovědnost za škodu způsobenou činností této osoby. Tyto informace včetně kopií příslušných dokladů, pokud byly pořizovány, se ukládají u povinné osoby. Povinná osoba za provedení těchto úkonů odpovídá, jako by je provedla sama.“.

 

81.

V § 11 odst. 6 větě první se za slova „klienta a“ vkládá slovo „totožnosti“.

 

82.

V § 11 odstavec 7 zní:

(7)

Povinná osoba, s výjimkou povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. c), může postup podle § 8 odst. 1 až 4 nahradit provedením identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické osoby jednající za klienta, tak, že

a)

klient, který je

1.

fyzickou osobou, zašle povinné osobě kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit údaje podle § 8 odst. 2 písm. a), pořízené podle § 10 odst. 4,

2.

právnickou osobou, zašle povinné osobě doklad o své existenci a své identifikační údaje nebo si povinná osoba existenci a identifikační údaje klienta zjistí z veřejného rejstříku nebo evidence svěřenských fondů, nebo

3.

svěřenským fondem, zašle povinné osobě doklad o své existenci a své identifikační údaje,

b)

v případě, že za klienta jedná jiná osoba, klient zašle kopie dokladů podle písmene a) bodu 1 fyzické osoby oprávněné jednat za něj v tomto obchodu nebo obchodním vztahu a oprávnění této fyzické osoby k jednání za klienta,

c)

povinná osoba zaznamená a ověří údaje a oprávnění zaslané podle písmen a) a b) a nemá pochybnost o skutečné totožnosti klienta nebo osoby, která za klienta jedná,

d)

povinná osoba uzavře s klientem o tomto obchodu nebo obchodním vztahu smlouvu, jejíž obsah bude zaznamenán v textové podobě,

e)

klient hodnověrným způsobem prokáže existenci platebního účtu vedeného na jeho jméno u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

f)

první platba z této smlouvy bude provedena klientem prostřednictvím účtu podle písmene e) a

g)

umožňuje-li to daný platební systém, bude tuto platbu doprovázet informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se jménem a příjmením fyzické osoby, která dala platební příkaz k provedení platby podle písmene f); je-li klientem fyzická osoba, za kterou nejedná jiná osoba, a odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a, není třeba zasílat kopii podpůrného dokladu podle písmene a) bodu 1, doprovází-li platbu tato informace.“.

 

83.

V § 11 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

(8)

Povinná osoba může postup podle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) nahradit provedením identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické osoby jednající za klienta, tak, že

a)

tato fyzická osoba povinné osobě sdělí své identifikační údaje a požadované další údaje k identifikaci podle § 5 odst. 2 povinnou osobou stanoveným způsobem, přičemž je opatří svým kvalifikovaným elektronickým podpisem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu41),

b)

povinná osoba ověří u kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, zda se údaje získané tímto poskytovatelem od této fyzické osoby při vydávání kvalifikovaného certifikátu použitého při vytváření podpisu podle písmene a) shodují s údaji sdělenými touto fyzickou osobou podle písmene a); povinná osoba může ověřit údaje sdělené podle písmene a) rovněž z dokumentu vydaného orgánem veřejné správy opatřeného kvalifikovanou elektronickou pečetí tohoto orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, který přiřazuje ke kvalifikovanému certifikátu použitému při vytváření podpisu podle písmene a) identifikační údaje osoby, jíž byl tento certifikát vydán, a

c)

povinná osoba nemá pochybnost o totožnosti této fyzické osoby.

__________

41)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.“.

 

84.

V § 11 odst. 9 větě druhé se slova „se výjimka neuplatní“ nahrazují slovy „nelze takový postup uplatnit“.

 

85.

V § 11 odst. 10 větě druhé se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“ a za slova „států Evropské unie“ se vkládají slova „nebo ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,“.

 

86.

Nadpis § 12 se zrušuje.

 

87.

V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 7, které znějí:

(2)

Převzetí identifikace podle § 11 odst. 1, 2 a 6 je možné jen od toho, kdo provedl identifikaci klienta nebo fyzické osoby jednající za klienta podle § 8 nebo 8a.

(3)

Získá-li poskytovatel služby informování o platebním účtu nebo služby nepřímého dání platebního příkazu (dále jen „služba třetích stran“) prostřednictvím vyhrazeného rozhraní podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 a upravují se společné a bezpečné otevřené standardy komunikace, informaci o existenci platebního účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, není třeba v rámci postupu podle § 11 odst. 7 splnit podmínku podle § 11 odst. 7 písm. f). Je-li zároveň klientem fyzická osoba, za kterou nejedná jiná osoba, a odůvodňuje-li to hodnocení rizik poskytovatele služby třetích stran, není třeba v rámci podmínky podle § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1 zasílat kopii podpůrného dokladu.

(4)

Službu třetích stran lze poskytovatelem této služby v rámci postupu podle § 11 odst. 7 poskytnout i přes to, že tento poskytovatel u klienta doposud neprovedl první identifikaci, a to výlučně za účelem provedení první identifikace jeho klienta.

(5)

Pro účely odstavců 3 a 4 se službou třetích stran rozumí rovněž obdobné služby podle práva jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

(6)

Povinná osoba může při identifikaci podle § 11 odst. 7 prováděné za účelem poskytnutí spotřebitelského úvěru nahradit postup podle § 11 odst. 7 písm. f) a g) provedením první platby ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na účet klienta podle § 11 odst. 7 písm. e), kterou bude, umožňuje-li to daný platební systém, doprovázet informace o účelu identifikace a označení povinné osoby. Doprovází-li platbu tato informace a odůvodňuje-li to hodnocení rizik poskytovatele spotřebitelského úvěru, není třeba v rámci podmínky podle § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1 zasílat kopii podpůrného dokladu.

(7)

Povinná osoba, která postupovala podle odstavce 3 nebo 6, musí před tím, než s klientem identifikovaným tímto způsobem uskuteční jiný obchod nebo naváže jiný obchodní vztah než služby podle odstavce 3 nebo 6, provést identifikaci způsobem stanoveným tímto zákonem pro provádění první identifikace.

(8)

Omezení podle odstavce 7 se neuplatní, je-li klientovi v rámci postupu podle odstavce 3 prokazatelně zobrazena informace o účelu identifikace a označení poskytovatele služby třetích stran. Naplnění této podmínky musí být poskytovatel služby třetích stran schopen prokázat po dobu podle § 16 odst. 1.“.

 

88.

V § 13 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Povinná osoba může provádět zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta ve vztahu ke kategoriím klientů, obchodních vztahů, produktů nebo obchodů s potenciálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, pokud

a)

je jejich nižší rizikovost řádně odůvodněna v hodnocení rizik podle § 21a,

b)

nejsou označeny jako rizikové v hodnocení rizik na úrovni České republiky a

c)

nejsou naplněny podmínky pro provedení zesílené identifikace a kontroly klienta.

(2)

V případě použití zjednodušené identifikace a kontroly klienta povinná osoba alespoň

a)

ověří a zaznamená splnění podmínek podle odstavce 1,

b)

vhodným způsobem zjistí a zaznamená

1.

identifikační údaje klienta a osoby jednající za klienta, včetně postupu podle § 8 odst. 8,

2.

údaje k ověření totožnosti skutečného majitele klienta, včetně postupu při jeho zjišťování a postupu podle § 9 odst. 2 písm. b),

c)

provádí další úkony v rámci identifikace a kontroly klienta v rozsahu potřebném k účinnému řízení rizik.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

 

89.

V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

90.

V § 13 odst. 3 se slova „u klienta, který je politicky exponovanou osobou“ nahrazují slovy „v případě pochybností o splnění podmínek pro jejich provedení“.

 

91.

V § 13a odst. 1 písm. a) se číslo „250“ nahrazuje číslem „150“ a slova „ , nebo 500 EUR, jde-li o elektronické peníze, které mohou být použity pouze k provedení vnitrostátní platební transakce“ se zrušují.

 

92.

V § 13a odst. 1 písm. b) se číslo „250“ nahrazuje číslem „150“.

 

93.

V § 13a odst. 3 se částka „100 EUR“ nahrazuje slovy „50 EUR nebo v případě, kdy držitel dává platební příkaz prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím zařízení, které lze použít k dálkové komunikaci k provedení platby v hodnotě vyšší než 50 EUR“.

 

94.

V § 13a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Platební příkaz, který byl dán platebním prostředkem podle odstavce 1 vydaným ve třetí zemi, může úvěrová nebo finanční instituce předat a odpovídající platební transakci zpracovat pouze tehdy, splňuje-li platební prostředek požadavky rovnocenné požadavkům podle odstavců 1 až 4.“.

 

95.

V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „anebo“ vkládají slova „ , není-li to zvláštním právním předpisem vyloučeno,“ a slova „identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2“ se nahrazují slovy „povinnost identifikace nebo kontroly klienta“.

 

96.

V § 15 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „plnou moc“ nahrazují slovem „oprávnění“ a číslo „4“ se nahrazuje slovy „6 nebo § 11 odst. 7“.

 

97.

V § 15 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „podle § 9“ zrušují.

 

98.

V § 15 odst. 2 se za slovo „původ“ vkládají slova „peněžních prostředků nebo jiného“.

 

99.

V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

 

100.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

§ 15a

Postup při zjištění nesrovnalosti

 

(1)

Má-li povinná osoba důvodně za to, že při provádění identifikace nebo kontroly klienta zjistila nesrovnalost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „nesrovnalost“), upozorní na to klienta. V rámci upozornění povinná osoba uvede, v čem nesrovnalost spatřuje. Pokud je to vzhledem k okolnostem účelné, povinná osoba umožní klientovi se k této nesrovnalosti vyjádřit.

(2)

Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.

(3)

Oznámení nesrovnalosti soudu musí být doloženo skutečnostmi nebo písemnostmi, které nesrovnalost osvědčují, a vyjádřením klienta, pokud jej učinil.

(4)

Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) může udělit povinné osobě pokyn, aby postup podle odstavců 1 až 3 neuplatňovala, pokud by mohl zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.“.

 

101.

V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „obchodu“ vkládají slova „mimo obchodní vztah“.

 

102.

V § 16 odst. 1 písm. a) se za slovo „identifikační“ vkládají slova „a další“ a slova „podle § 8 odst. 1 až 3“ se nahrazují slovy „v rámci identifikace klienta“.

 

103.

V § 16 odst. 1 písm. d) se slova „podle § 9“ zrušují.

 

104.

V § 16 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

e)

záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky,

f)

záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena g) a h).

 

105.

V § 16 odst. 2 se za slovo „obchodu“ vkládají slova „mimo obchodní vztah“.

 

106.

V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Povinná osoba uchovává údaje podle odstavců 1 a 2 způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

107.

V § 16 odst. 5 větě první se slovo „roku“ nahrazuje slovem „měsíce“ a slovo „roce“ se nahrazuje slovy „kalendářním měsíci“.

 

108.

V § 18 odst. 1 větě první se slova „ , nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu“ zrušují.

 

109.

V § 18 odst. 1 větě první se slova „Finančnímu analytickému úřadu (dále jen Úřad“)“ nahrazují slovem „Úřadu“.

 

110.

V § 18 odst. 3 se slova „v obdobném pracovněprávním vztahu“ nahrazují slovy „činné pro povinnou osobu jinak než v základním pracovněprávním vztahu“.

 

111.

V § 18 odst. 5 větě druhé se slovo „oznamovateli“ nahrazuje slovy „povinné osobě“.

 

112.

V § 18 odst. 6 se slovo „Oznamovatel“ nahrazuje slovy „Povinná osoba“.

 

113.

V § 18 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Oznámení podezřelého obchodu není porušením smluvní povinnosti mlčenlivosti povinné osoby, jejích zaměstnanců nebo fyzických osob, které jsou pro povinnou osobu činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu. Tyto osoby nesmějí být z důvodu oznámení podezřelého obchodu vystaveny jednání, které mohou důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů (dále jen „odvetné opatření“).“.

 

114.

V § 21 odst. 2 větě první se slova „a h)“ nahrazují slovy „ , h) a l)“.

 

115.

V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Povinná osoba systém vnitřních zásad průběžně aktualizuje.“.

 

116.

V § 21 odst. 3 se slova „a h)“ nahrazují slovy „ , h) a l)“ a slova „ , nebo pro ni nepracují další osoby na základě jiného vztahu“ se nahrazují slovy „ani pro ni nejsou další osoby činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu“.

 

117.

V § 21 odst. 4 se slova „a h)“ nahrazují slovy „ , h) a l)“.

 

118.

V § 21 odst. 5 písm. g) se slova „jménem nebo na účet povinné osoby“ nahrazují slovy „za tuto osobu“.

 

119.

V § 21 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6)

Strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik podle odstavce 1 zahrnují také

a)

kontrolu dodržování právních předpisů povinnou osobou, prověřování zaměstnanců a osob činných pro povinnou osobu jinak než v základním pracovněprávním vztahu a prověřování účinnosti těchto strategií, postupů a komunikací; je-li to opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby, zřídí za účelem tohoto prověřování nezávislý útvar přímo podřízený statutárnímu orgánu povinné osoby, a

b)

vnitřní oznamovací systém přiměřený rozsahu a povaze činnosti povinné osoby, který umožňuje zaměstnanci nebo fyzické osobě, která je pro povinnou osobu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, anonymně podat oznámení o porušení tohoto zákona; oznamovatel nesmí být z důvodu podání oznámení vystaven odvetným opatřením.

(7)

Povinné osoby, které jsou součástí skupiny, uplatňují skupinové strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik podle odstavce 1, a to v rozsahu, který je v souladu s právním řádem České republiky. Tyto strategie a postupy povinné osoby rovněž uplatňují ve svých pobočkách a provozovnách a zajistí jejich uplatňování v dceřiných obchodních korporacích působících na území jiného členského státu Evropské unie, státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetí země, a to v rozsahu, který právo daného státu umožňuje.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 8 až 11.

 

120.

V § 21 odst. 8 větě druhé se za číslo „4“ vkládají slova „ , s výjimkou investičního zprostředkovatele,“.

 

121.

V § 21 odst. 9 větě první se slova „ , organizační složky“ zrušují.

 

122.

V § 21 odst. 10 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

 

123.

V § 21 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12)

Příslušná profesní komora vypracuje písemně metodickou informaci k zavedení a uplatňování strategií a postupů podle odstavce 1 při činnosti jejích členů. Součástí metodické informace je i písemné hodnocení rizik podle § 21a odst. 4. Tuto metodickou informaci a její změny doručí příslušná profesní komora Úřadu do 30 dnů ode dne jejich vypracování. Zjistí-li Úřad nedostatky v doručené metodické informaci nebo jejích změnách, stanoví termín k jejich odstranění. Příslušná profesní komora ve stanoveném termínu podá písemnou informaci o způsobu odstranění zjištěných nedostatků. Konečné znění metodické informace příslušná profesní komora zpřístupní svým členům.“.

 

124.

V § 21a odst. 1 větě druhé se slovo „i“ nahrazuje slovy „rovněž výsledky hodnocení rizik na úrovni České republiky, výsledky nadnárodního hodnocení rizik,“, slovo „vyššího“ se nahrazuje slovem „zvýšeného“ a na konci textu se doplňují slova „ , další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky ve vztahu k činnosti povinné osoby, a případně hodnocení rizik provedené příslušnou profesní komorou podle odstavce 4“.

 

125.

V § 21a odst. 2 větě první se text „a h)“ nahrazuje textem „ , h) a l), pokud se na ni nevztahuje výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4,“.

 

126.

V § 21a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

127.

V § 21a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a před zahájením využívání nových technologií, které mohou mít vliv na řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

128.

V § 21a odstavec 4 zní:

(4)

Příslušná profesní komora písemně identifikuje a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat v rámci činnosti jejích členů, a toto písemné hodnocení rizik zpřístupní svým členům. Při posuzování rizik zohlední výsledky hodnocení rizik na úrovni České republiky, výsledky nadnárodního hodnocení rizik, faktory možného zvýšeného rizika podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu a další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky ve vztahu k činnosti jejích členů.“.

 

129.

V § 22 odst. 1 větě první se za slovo „zaměstnance“ vkládají slova „nebo člena statutárního orgánu“, slova „ , pokud tyto činnosti nebude zajišťovat přímo statutární orgán“ se zrušují, ve větě druhé se slova „c), d) a h) neprodleně“ nahrazují slovy „c), d), h) a l)“ a za slovo „Úřad“ se vkládají slova „do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, nebo do 30 dnů ode dne, kdy změny nastaly,“.

 

130.

V § 22 odst. 2 se slova „nezbytné s ohledem na velikost instituce, způsob řízení či počet zaměstnanců“ nahrazují slovy „opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby“.

 

131.

V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , ledaže by to bylo opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby“.

 

132.

V § 22 odst. 4 se slova „přímo statutární orgán“ nahrazují slovy „člen statutárního orgánu“ a slova „se statutárním a dozorčím orgánem povinné osoby“ se nahrazují slovy „s členem statutárního a dozorčího orgánu povinné osoby“.

 

133.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

§ 22a

Pověřená osoba

 

(1)

Povinná osoba písemně pověří člena svého statutárního orgánu zajištěním plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

(2)

K pověření podle odstavce 1 dojde do 60 dnů ode dne, kdy se tato osoba stala povinnou osobou, nebo ode dne, kdy zaniklo členství osoby pověřené podle odstavce 1 ve statutárním orgánu.

(3)

Pokud má povinná osoba pouze jednoho člena statutárního orgánu, platí, že byl pověřen podle odstavce 1.“.

 

134.

V § 23 odst. 2 se slova „na základě jiné než pracovní smlouvy“ nahrazují slovy „jinak než v základním pracovněprávním vztahu“.

 

135.

V § 24 odst. 1 se slova „žádost sdělí“ nahrazují slovem „pokyn“, za slovo „lhůtě“ se vkládá slovo „sdělí“ a za slovo „údaje“ se vkládají slova „o obchodních vztazích a“.

 

136.

V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Povinná osoba na pokyn Úřadu v jím stanovené lhůtě sdělí informaci, zda udržuje nebo v předchozích 10 letech udržovala obchodní vztah s konkrétní osobou, vůči níž měla povinnost identifikace, a o povaze tohoto vztahu. K tomuto účelu zavede povinná osoba účinný systém odpovídající rozsahu a povaze její podnikatelské činnosti.“.

 

137.

V § 24a odst. 1 větě první se za slovo „pobočkách“ vkládá slovo „ , provozovnách“, slova „společnostech32), působících ve státech, které nejsou státy Evropského hospodářského prostoru,“ se nahrazují slovy „obchodních korporacích působících ve třetí zemi“ a na konci textu se doplňují slova „ , a to v rozsahu, který právo daného státu umožňuje“.

Poznámka pod čarou č. 32, která zní:

__________

32)

§ 74 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“, se zrušuje.

 

138.

V § 24a odst. 2 se za slovo „pobočku“ vkládá slovo „ , provozovnu“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní korporaci“, slova „státě, jehož“ se nahrazují slovy „třetí zemi, jejíž“, slova „a dalších států Evropského hospodářského prostoru“ se nahrazují slovy „ , jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ a na konci se doplňují věty „Pokud tato opatření nebudou dostatečná, může dozorčí úřad povinné osobě na základě nedostatků zjištěných při kontrole uložit opatření k jejich nápravě a určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Opatření k nápravě mohou zahrnovat požadavek, aby pobočka, provozovna nebo dceřiná obchodní korporace povinné osoby nenavazovaly nebo ukončily obchodní vztahy v této třetí zemi nebo aby neuskutečňovaly obchody související s touto třetí zemí, případně aby zcela ukončily působení v této třetí zemi. Povinná osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, informuje dozorčí úřad o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek odstraněn, nejpozději však do 10 dnů po uplynutí určené lhůty.“.

 

139.

V § 24a odst. 3 se za slovo „unie“ vkládají slova „nebo ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor“ a na konci textu se doplňují slova „Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

 

140.

V § 24a se odstavec 4 zrušuje.

 

141.

V § 25 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „zda vůči ní nebylo vedeno šetření nebo řízení v souvislosti s porušením opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,“.

 

142.

V § 25 odst. 2 písm. c) se za slovo „vyžádání,“ vkládají slova „a to zejména ve vztahu k průběžným účtům,“.

 

143.

V § 25 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

určí a zaznamená rozdělení povinností a odpovědnosti souvisejících s korespondenčním vztahem z hlediska uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu mezi touto úvěrovou nebo finanční institucí a respondenční institucí.“.

 

144.

V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Úvěrová nebo finanční instituce průběžně aktualizuje informace získané podle odstavce 2. Představuje-li korespondenční vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, upraví úvěrová nebo finanční instituce jeho podmínky anebo ho ukončí.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

145.

V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

K postoupení plnění ze životního pojištění na politicky exponovanou osobu, u které je zjištěno zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, musí vydat souhlas statutární orgán příslušné pojišťovny nebo zaměstnanec jím pověřený k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který je dostatečně obeznámen s riziky v této oblasti a který má dostatečné postavení k tomu, aby přijímal rozhodnutí k řízení těchto rizik.“.

 

146.

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42 zní:

§ 25a

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb

 

(1)

Povinná osoba, která je zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz a která na území České republiky působí prostřednictvím provozovny, má povinnost určit ústřední kontaktní místo, pokud

a)

je splněna alespoň jedna z podmínek pro jeho určení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst42) nebo

b)

tak rozhodne Česká národní banka na základě skutečnosti, že některá z provozoven povinné osoby představuje zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a stanovení této povinnosti je přiměřené riziku, které představují tyto povinné osoby nebo jejich provozovny.

(2)

Pokud jsou podmínky pro vydání rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) splněny u druhově určených osob, může Česká národní banka vydat namísto rozhodnutí opatření obecné povahy.

(3)

Přestanou-li být plněny podmínky, na základě kterých byly rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydány, Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy zruší.

(4)

Činnost ústředních kontaktních míst povinné osoby vykonávají v rozsahu činností podle čl. 4 a čl. 6 odst. 1 přímo použitelného předpisu podle odstavce 1 písm. a).

__________

42)

Čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1108 ze dne 7. května 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst.“.

 

147.

V nadpisu § 26 se slovo „účetních,“ zrušuje.

 

148.

V § 26 odst. 1 se slova „§ 18 odst. 1 a § 24 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 15a, § 18 odst. 1, § 24 odst. 1 a § 24 odst. 3 a oprávnění Úřadu při správním dozoru nad plněním povinností stanovených tímto zákonem nebo v rámci řízení o přestupku požadovat poskytnutí informací“.

 

149.

V § 26 odst. 1 se slovo „účetního,“ zrušuje.

 

150.

V § 26 odst. 2 se slovo „účetní,“ zrušuje.

 

151.

V § 26 odst. 4 větě druhé se za slovo „nemá,“ vkládají slova „příslušná profesní“.

 

152.

V § 26 odst. 4 větě třetí se za slovo „první,“ vkládají slova „příslušná profesní“.

 

153.

V § 26 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Příslušná profesní komora předkládá Úřadu do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku přehled o počtu oznámení o podezřelých obchodech, která v daném kalendářním roce obdržela, a počtu oznámení, která předala Úřadu. Tento přehled příslušná profesní komora ve stejné lhůtě zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

154.

V § 27 odst. 1 a 2 se slova „§ 9, § 18 odst. 1 a § 24 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 9, § 15a, § 18 odst. 1, § 24 odst. 1 a § 24 odst. 3 a oprávnění Úřadu při správním dozoru nad plněním povinností stanovených tímto zákonem nebo v rámci řízení o přestupku požadovat poskytnutí informací“.

 

155.

V § 27 odst. 3 větě druhé se slova „Česká advokátní komora nebo Notářská komora České republiky (dále jen „komora“)“ nahrazují slovy „Příslušná profesní komora“.

 

156.

V § 27 odst. 3 větě třetí se za slovo „nemá,“ vkládají slova „příslušná profesní“.

 

157.

V § 27 odst. 3 větě čtvrté se slovo „komora“ zrušuje a za slovo „postupuje“ se vkládají slova „příslušná profesní komora“.

 

158.

V § 27 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Příslušná profesní komora předkládá Úřadu do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku přehled o počtu oznámení o podezřelých obchodech, která v daném kalendářním roce obdržela, a počtu oznámení, která předala Úřadu. Tento přehled příslušná profesní komora ve stejné lhůtě zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

159.

V § 27 odst. 4 se za slovo „prostřednictvím“ vkládají slova „příslušné profesní“.

 

160.

V § 27 se odstavec 5 zrušuje.

 

161.

V nadpisu § 28 se za slovo „hotovosti“ vkládají slova „a uměleckých dílech“.

 

162.

V § 28 úvodní část ustanovení zní:

Povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. i), s výjimkou provozovatele svobodného pásma, a povinná osoba podle § 2 odst. 2 písm. c) a d), pokud se povinnou osobou stávají tehdy, jestliže uskutečňují obchod ve výši 10 000 EUR nebo vyšší, mají povinnost pouze“.

 

163.

V § 28 písm. a) se slova „podle § 8, popřípadě ji nahradit identifikací podle § 10 nebo 11, pokud se na tento obchod nebo na klienta nevztahuje možnost zjednodušeného postupu podle § 13 nebo výjimka podle § 13a“ zrušují.

 

164.

V § 28 písm. b) se slova „plnou moc podle § 8 odst. 4“ nahrazují slovy „oprávnění podle § 8 odst. 6“.

 

165.

V § 29 odst. 2 se slova „statutárním orgánem žadatele,“ zrušují.

 

166.

§ 29b se včetně nadpisu zrušuje.

 

167.

V § 30 odst. 2 se za slovy „správu daní“ zrušuje čárka.

 

168.

V § 30 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a z informačního systému registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích“.

 

169.

V § 30a odst. 1 větě druhé se slova „a jeho průběžné aktualizaci“ zrušují a slova „ , Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení, ostatní zainteresované státní orgány a další instituce“ se nahrazují slovy „a orgány veřejné moci“.

 

170.

V § 30a odstavec 2 zní:

(2)

V rámci národního hodnocení rizik Úřad, povinné osoby a orgány veřejné moci identifikují a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat na území České republiky, a zohlední faktory možného zvýšeného rizika podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, nadnárodní hodnocení rizik, hodnocení rizik provedené mezinárodní institucí a další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky. Národní hodnocení rizik obsahuje popis institucionální struktury systému boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přidělených lidských a peněžních zdrojů.“.

 

171.

V § 30a odstavce 4 a 5 znějí:

(4)

Při zpracování hodnocení rizik se Úřad a orgány veřejné moci řídí mezinárodně uznávanými standardy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na základě dílčích hodnocení rizik Úřad zpracuje a předloží vládě k projednání národní hodnocení rizik, a to nejpozději do 5 let od schválení předchozího hodnocení rizik vládou.

(5)

Úřad poskytne výsledky národního hodnocení rizik příslušnému výboru Rady Evropy, Evropské komisi, evropskému orgánu dohledu a orgánům ostatních členských států Evropské unie za předpokladu, že mají srovnatelnou věcnou působnost a že sdělené informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Úřad zajistí, aby shrnutí národního hodnocení rizik bylo veřejně přístupné.“.

 

172.

V § 30a se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

(6)

Úřad koordinuje provádění opatření ke zmírňování rizik identifikovaných v národním hodnocení rizik, k čemuž mu orgány veřejné moci poskytují součinnost včetně předkládání přehledu o provedených opatřeních ke zmírnění rizik a souvisejících statistických údajů.

(7)

Úřad průběžně informuje povinné osoby o rizicích identifikovaných v národním hodnocení rizik a opatřeních prováděných k jejich zmírnění.

(8)

Úřad průběžně aktualizuje národní hodnocení rizik, a to zejména s ohledem na vývoj rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a činnost orgánů Evropské unie. Ustanovení vztahující se k národnímu hodnocení rizik se použijí obdobně.“.

 

173.

V § 31 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Tyto údaje jednou ročně poskytuje Evropské komisi pro účely vypracování a zveřejnění její výroční zprávy o účinnosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v Evropské unii.“.

 

174.

V § 31 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Úřad zašle Evropské komisi seznam tuzemských významných veřejných funkcí. Úřad tento seznam průběžně aktualizuje a může jej uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5)

Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky poskytne na žádost Úřadu údaje o svých významných veřejných funkcích. Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky, která poskytla tyto údaje, má povinnost je aktualizovat.“.

 

175.

V § 31a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7)

Pokud Úřad zpracovává osobní údaj, který vypovídá o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci, tak zajistí, že k takovému osobnímu údaji má přístup pouze kvalifikovaná úřední osoba.

(8)

Úřad zajistí proškolení kvalifikované úřední osoby v oblasti ochrany osobních údajů zpracovávaných podle odstavce 7 nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců.“.

 

176.

V § 32 odst. 3 větě první se slova „hospodářského nebo finančního“ nahrazují slovy „hospodářského, finančního nebo bezpečnostního“.

 

177.

§ 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43 zní:

§ 33

Mezinárodní spolupráce

 

(1)

K dosažení účelu stanoveného tímto zákonem Úřad spolupracuje se zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se srovnatelnou věcnou působností v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisem Evropské unie43).

(2)

Obsahem mezinárodní spolupráce je zejména předávání a získávání údajů na žádost či z moci úřední, a to bez zbytečného odkladu. Mezinárodní spolupráci nelze omezit; ustanovení § 39 odst. 4 tímto není dotčeno.

(3)

Úřad může spolupracovat s

a)

mezinárodními organizacemi a zahraničními orgány se srovnatelnou věcnou působností na základě vzájemnosti,

b)

dalšími mezinárodními organizacemi a zahraničními orgány za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(4)

V případě mezinárodní spolupráce na žádost Úřadu musí být žádost odůvodněna a musí obsahovat způsob využití získaných údajů. Údaje získané v rámci mezinárodní spolupráce Úřad použije podle podmínek, které stanoví dožádaný zahraniční orgán či mezinárodní instituce.

__________

43)

Čl. 51 až 57 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843.“.

 

178.

Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45 a 46 zní:

§ 33a

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy

 

(1)

Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu orgánu vykonávajícího působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti45) (dále jen „orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti“), týkajícího se trestné činnosti podle přílohy č. 1 přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol46), poskytne Úřad bez zbytečného odkladu na základě odůvodněné žádosti údaje, které získal při své činnosti podle tohoto zákona. Odepření poskytnutí údajů Úřad odůvodní.

(2)

Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu Europolu, poskytne Úřad bez zbytečného odkladu na základě odůvodněné žádosti Europolu, zaslané prostřednictvím národní jednotky podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol46) (dále jen „národní jednotka Europolu“), údaje, které získal při své činnosti podle tohoto zákona. Úřad při vyřizování této žádosti uplatňuje stejné zacházení, jaké by poskytoval zahraničnímu orgánu s věcnou působností srovnatelnou s Úřadem. Odepření poskytnutí údajů Úřad odůvodní.

(3)

Bez souhlasu Úřadu nelze údaje poskytnuté podle odstavce 1 využít k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty, ani je nelze předat jinému orgánu veřejné moci nebo orgánu jiného státu. Odepření poskytnutí souhlasu k využití k jiným účelům Úřad odůvodní.

(4)

Úřad vede evidenci žádostí o poskytnutí údajů podle odstavce 1 nebo 2, která obsahuje:

a)

název a kontaktní údaje žadatele,

b)

jméno a kontaktní údaje fyzické osoby, která jménem žadatele o údaje požádala,

c)

název nebo jméno příjemce poskytnutých údajů,

d)

spisovou značku obsaženou v žádosti,

e)

předmět žádosti a

f)

opatření přijatá Úřadem v souvislosti s vyřizováním žádosti.

(5)

Evidenci podle odstavce 4 lze použít pouze pro ověření zákonnosti zpracování osobních údajů. Úřad zpřístupní evidenci podle odstavce 4 orgánu příslušnému k dozoru nad zpracováním osobních údajů na základě žádosti pro účely výkonu jeho působnosti.

(6)

Úřad uchovává údaje v evidenci podle odstavce 4 po dobu 5 let ode dne jejich vzniku.

__________

45)

Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.

46)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.“.

 

179.

V § 34 odst. 1 se za text „b)“ vkládají slova „ , s výjimkou činnosti spočívající v provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz),“.

 

180.

V § 34 odst. 2 písm. a) se slova „v souvislosti s hlavní činností povinné osoby“ nahrazují slovy „klientovi, se kterým uzavírá obchod nebo je navázán obchodní vztah v rámci hlavní činnosti“.

 

181.

V § 34 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládá slovo „čistý“, za slova „této činnosti“ se vkládají slova „za účetní období“, slovo „ročního“ se nahrazuje slovem „čistého“, za slovo „osoby“ se vkládají slova „za účetní období“ a na konec písmene b) se doplňuje slovo „a“.

 

182.

Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

„§ 34a

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona

 

(1)

Úřad a příslušné profesní komory zavedou systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona (dále jen „systém pro přijímání oznámení“).

(2)

Systém pro přijímání oznámení obsahuje podrobné postupy pro přijetí oznámení, přezkoumání jeho důvodnosti a nakládání s jeho výsledky.

(3)

Postupy podle odstavce 2 zajistí ochranu oprávněných zájmů oznamovatele a osoby, která je podle oznámení odpovědná za porušení povinností podle tohoto zákona.

(4)

Oznamovatel nesmí být z důvodu podání oznámení vystaven odvetným opatřením.“.

 

183.

V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „povinnými osobami“ zrušují a slova „Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem dále provádí“ se nahrazují slovy „Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem je také“.

 

184.

V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „správní úřady s působností“ nahrazují slovy „orgán Celní správy České republiky vykonávající dozor“ a slova „držitelů povolení k umístění herního prostoru“ se nahrazují slovy „povinných osob“.

 

185.

V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

příslušná profesní komora u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce.“.

 

186.

V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a další potřebnou součinnost“.

 

187.

V § 35 odst. 6 se text „c)“ nahrazuje textem „d)“.

 

188.

V § 35 se doplňují odstavce 7 až 12, které znějí:

(7)

Výkon správního dozoru je založen na analýze rizik, která zohledňuje rovněž výsledky národního hodnocení rizik, nadnárodního hodnocení rizik, hodnocení rizik provedené mezinárodní institucí a případně hodnocení rizik provedené příslušnou profesní komorou. Tato analýza je aktualizována v závislosti na vývoji rizik.

(8)

Úřad a Česká národní banka

a)

v případě výkonu správního dozoru nad povinnou osobou se sídlem v České republice, která má pobočku nebo provozovnu v jiném členském státě, spolupracují s dozorčím orgánem tohoto jiného členského státu,

b)

v případě výkonu správního dozoru nad povinnou osobou, která v České republice působí prostřednictvím pobočky nebo provozovny, spolupracují s dozorčím úřadem členského státu, ve kterém má tato právnická osoba sídlo,

c)

vykonávají správní dozor nad uplatňováním skupinových strategií a postupů úvěrovými nebo finančními institucemi, které jsou součástí skupiny a jejichž mateřská obchodní korporace má sídlo v České republice, a spolupracují za tímto účelem s dozorčími úřady z členských států, ve kterých mají tyto finanční nebo úvěrové instituce sídlo, pobočku nebo provozovnu,

d)

poskytují součinnost dozorčím úřadům z jiných členských států, které vykonávají správní dozor nad dodržováním skupinových strategií a postupů úvěrovými a finančními institucemi, které jsou součástí skupiny a které mají sídlo, pobočku nebo provozovnu v České republice,

e)

poskytují součinnost dozorčím úřadům z jiných členských států, které vykonávají správní dozor nad úvěrovými a finančními institucemi, které jsou součástí skupiny a jejichž mateřská obchodní korporace má sídlo v České republice.

(9)

Úřad zašle Evropské komisi seznam dozorčích úřadů, včetně jejich kontaktních údajů. Tento seznam Úřad průběžně aktualizuje.

(10)

Úřad a Česká národní banka spolupracují v souvislosti s výkonem správního dozoru nebo dohledu s Evropskou centrální bankou.

(11)

Úřad a Česká národní banka informují evropské orgány dohledu nad úvěrovými nebo finančními institucemi o všech pravomocných rozhodnutích, kterými byl uložen správní trest za přestupek podle tohoto zákona.

(12)

Při kontrole plnění povinností stanovených tímto zákonem poskytovateli služeb spojených s virtuálním aktivem nebo služeb podle § 2 odst. 1 písm. h) zkontroluje Úřad rovněž, zda je daná povinná osoba oprávněna k provozování živnosti volné a zda ohlásila obor činnosti podléhající povinnému ohlášení podle živnostenského zákona.“.

 

189.

V nadpisu § 36 se na konci textu doplňují slova „nebo k uložení sankce“.

 

190.

V § 36 větě první se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo k takové činnosti není oprávněna“, za slova „oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ se vkládají slova „nebo k uložení sankce“ a slova „jeho odnětí“ se nahrazují slovy „odnětí oprávnění nebo uložení sankce“.

 

191.

§ 37 včetně nadpisu zní:

§ 37

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce

 

(1)

Příslušná profesní komora provede kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona advokátem, notářem, auditorem, soudním exekutorem nebo daňovým poradcem rovněž na základě písemného podnětu Úřadu a písemně Úřad uvědomí o zahájení kontroly a o jejím výsledku.

(2)

Úřad může zahájit kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona advokátem, notářem, auditorem, soudním exekutorem nebo daňovým poradcem, pouze pokud příslušná profesní komora na základě písemného podnětu Úřadu podle odstavce 1 nezahájí kontrolu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jí byl podnět doručen.

(3)

Úřad je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž se může nacházet písemnost, která obsahuje informace podle § 26 odst. 1, s výjimkou informací podle § 26 odst. 2, nebo § 27 odst. 1 nebo 2, pouze za přítomnosti povinné osoby. Pokud povinná osoba o písemnosti prohlásí, že obsahuje tyto informace, může se Úřad s jejím obsahem seznámit pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce příslušné profesní komory, kterého na základě podnětu Úřadu ustanoví její předseda, nebo prezident z řad jejích zaměstnanců nebo členů.

(4)

Zástupce příslušné profesní komory neudělí souhlas se seznámením se s příslušnou písemností pouze, pokud obsahuje informace podle § 26 odst. 1, s výjimkou informací podle § 26 odst. 2, nebo § 27 odst. 1 nebo 2. V případě neudělení souhlasu se písemnost

a)

za účasti Úřadu, povinné osoby a zástupce příslušné profesní komory zabezpečí tak, aby se s jejím obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě ji zničit nebo poškodit, a

b)

bezprostředně po jejím zabezpečení předá příslušné profesní komoře.

(5)

Souhlas zástupce příslušné profesní komory se seznámením se s příslušnou písemností lze nahradit na návrh Úřadu rozhodnutím soudu podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní; pokud marně uplyne lhůta k podání návrhu, příslušná profesní komora písemnost povinné osobě vrátí.

(6)

Příslušná profesní komora předkládá Úřadu do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku přehled o počtu přijatých oznámení o porušení tohoto zákona, provedených kontrolách, zjištěných porušeních a rozhodnutí o přestupcích v daném kalendářním roce. Současně tento přehled zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7)

Pokud příslušná profesní komora zjistí skutečnosti, které by mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu, bez odkladu o tom informuje Úřad a sdělí mu současně všechny informace v rozsahu podle § 18 odst. 2, pokud se nejedná o informace podle § 26 odst. 1 nebo § 27 odst. 1 nebo 2. Při plnění této povinnosti se obdobně použije postup podle § 26 odst. 2.“.

 

192.

V § 38 odst. 1 se za slovo „úřadů“ vkládají slova „nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem“ a slova „nebo jiný dozorčí úřad činné na základě jiné než pracovní smlouvy, povinny“ se nahrazují slovy „ , jiný dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, povinni“.

 

193.

V § 38 odst. 2 se slovo „smluvního“ zrušuje a slova „nebo jinému dozorčímu úřadu“ se nahrazují slovy „ , jinému dozorčímu úřadu nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem“.

 

194.

V § 39 odst. 1 písm. c) se slova „pokud to jiný právní předpis nezakazuje“ nahrazují slovy „a informací souvisejících s trestnými činy podle § 3 odst. 2“.

 

195.

V § 39 odst. 1 písm. e) se slova „a příslušným orgánům profesních komor advokátů, notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňových poradců“ nahrazují slovy „nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem, pokud vykonávají působnost podle tohoto zákona“.

 

196.

V § 39 odst. 1 písm. h) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „nebo o uložení sankce“ a za slova „takového oprávnění“ se vkládají slova „nebo k uložení takové sankce“.

 

197.

V § 39 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

soudu

1.

rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se podezřelého obchodu nebo nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle tohoto zákona,

2.

příslušnému k rozhodování v řízení o nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,“.

 

198.

V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o)

orgánu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a národní jednotce Europolu při plnění povinnosti Úřadu podle § 33a,

p)

orgánu příslušnému k dozoru nad zpracováním osobních údajů, pokud jde o přístup k evidenci žádostí o poskytnutí údajů podle § 33a.“.

 

199.

V § 39 odst. 2 písm. a) se slova „státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o finančních konglomerátech25)“ nahrazují slovy „členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a náležejí do stejné skupiny, nebo mezi těmito institucemi a jejich dceřinými obchodními korporacemi působícími ve třetích zemích, ve kterých tyto instituce vlastní většinový podíl a které plně dodržují skupinové strategie a postupy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

 

200.

V § 39 odst. 2 písm. b) se slova „v obdobném pracovněprávním vztahu“ nahrazují slovy „osoby činné pro povinnou osobu jinak než v základním pracovněprávním vztahu“.

 

201.

V § 39 odst. 4 se text „n)“ nahrazuje textem „p)“.

 

202.

V § 40 odst. 1 se slova „této části se s výjimkou § 39 odst.“ nahrazují slovy „§ 39 se s výjimkou odstavce“.

 

203.

V § 40 odst. 2 se slova „této části se s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e) a n) a odst.“ nahrazují slovy „§ 39 se s výjimkou odstavce 1 písm. e) a n) a odstavce“.

 

204.

V § 40 odst. 3 se slova „je však i“ nahrazují slovem „není“ a slova „ ; to neplatí“ se zrušují.

 

205.

Za § 40 se vkládají nové § 40a a 40b, které včetně nadpisů znějí:

§ 40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem

 

Zaměstnanci příslušných profesních komor nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem a fyzické osoby, které jsou pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, při plnění povinností stanovených tímto zákonem vůči Úřadu vyloučí informace, které získal advokát, notář, auditor, soudní exekutor a daňový poradce podle § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 2. Při plnění těchto povinností se obdobně použije postup podle § 26 odst. 2.

 

§ 40b

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele

 

(1)

Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou zaměstnanci Úřadu, ostatních dozorčích úřadů nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem a fyzické osoby, které jsou pro Úřad, ostatní dozorčí úřady nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele podle § 34a.

(2)

Převedením osob podle odstavce 1 na jinou práci, skončením jejich pracovněprávního nebo jiného vztahu k Úřadu, jinému dozorčímu úřadu nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem povinnost mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele nezaniká.

(3)

Mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele se nelze dovolávat

a)

vůči dozorčím úřadům podle § 35 odst. 1 nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem, pokud vykonávají působnost podle tohoto zákona,

b)

vůči orgánu činnému v trestním řízení,

c)

v řízení podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(4)

Výjimky podle odstavce 3 nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům oznamovatele podle § 34a.

(5)

Zprostit osoby uvedené podle odstavce 1 nebo 2 povinnosti mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele je oprávněn pouze oznamovatel podle § 34a.“.

 

206.

V § 41 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“, za slovo „měně,“ se vkládají slova „platebních prostředků podle § 13a odst. 1, mincí s obsahem zlata nejméně 90 %, slitků s vysokou ryzostí s obsahem zlata alespoň 99,5 %,“ a na konci textu se doplňují slova „a předložit je celnímu úřadu ke kontrole“.

 

207.

V § 41 odst. 2 až 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

208.

V nadpisu § 42 se slovo „celních“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „Celní správy České republiky“.

 

209.

V § 42 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , při podezření, že věc souvisí s trestnou činností, je celní úřad povinen tyto informace zaznamenávat vždy“.

 

210.

V § 42 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Úřad tyto údaje uchovává po dobu stanovenou v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se stanoví podmínky systému kontrol s ohledem na peněžní hotovost vstupující do Evropské unie nebo ji opouštějící. Při nesplnění oznamovací povinnosti je oznámení podle § 41 vyhotoveno celním úřadem z moci úřední.“.

 

211.

V § 42 odst. 4 větě první se za číslo „4“ vkládají slova „nebo při podezření, že mají souvislost s trestnou činností,“ a za slovo „povinnosti“ se vkládají slova „nebo podezření“.

 

212.

V § 43 odst. 1 se slova „nebo jiného dozorčího úřadu“ nahrazují slovy „ , jiného dozorčího úřadu nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem“ a slova „nebo jiný dozorčí úřad činná na základě jiné než pracovní smlouvy“ se nahrazují slovy „ , jiný dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu“.

 

213.

V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Zaměstnanec Úřadu, jiného dozorčího úřadu nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem anebo fyzická osoba, která je pro Úřad, jiný dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 40b.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

214.

V § 43 odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“.

 

215.

V § 43 odst. 5 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „nebo 3“.

 

216.

V nadpisu § 44 se slovo „Neplnění“ nahrazuje slovem „Nesplnění“.

 

217.

V § 44 odst. 1 písm. a) se slova „podle § 7“ zrušují.

 

218.

V § 44 odst. 1 písm. b) se slovo „opakovaně“ a slova „podle § 9“ zrušují.

 

219.

V § 44 odst. 1 písm. d) se slova „podle § 16“ zrušují.

 

220.

V § 44 odst. 2 se slova „písm. a) a b)“ zrušují a číslo „1 000 000“ se nahrazuje číslem „10 000 000“.

 

221.

V § 44 odstavec 3 zní:

(3)

Za přestupek podle odstavce 1, který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit

a)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,

b)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce,

c)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou,

d)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku,

e)

zákaz činnosti, nebo

f)

zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

222.

Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně nadpisu zní:

§ 44a

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů

 

(1)

Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost

a)

upozornit klienta podle § 15a odst. 1 na nesrovnalost,

b)

oznámit nesrovnalost soudu podle § 15a odst. 2, nebo

c)

postupovat v souladu s pokynem Úřadu podle § 15a odst. 4.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(4)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a)

200 000 Kč, nebo

b)

1 000 000 Kč, jestliže bylo tímto jednáním znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu.“.

 

223.

V § 45 odst. 1 písm. a) se slova „nebo § 24a odst. 4“ zrušují a na konci se doplňuje slovo „nebo“.

 

224.

V § 45 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 3.“.

 

225.

V § 45 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

 

226.

V § 45 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit

a)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,

b)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce,

c)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou,

d)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku,

e)

zákaz činnosti, nebo

f)

zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

227.

V § 46 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Povinná osoba, které je v § 22 odst. 1 uložena povinnost informovat Úřad o určení kontaktní osoby, se dopustí přestupku tím, že neinformuje o určení kontaktní osoby, nebo o následných změnách ve stanovené lhůtě.

(3)

Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

228.

V § 46 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Za přestupek podle odstavce 1, který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit

a)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,

b)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce,

c)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou,

d)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku,

e)

zákaz činnosti, nebo

f)

zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

229.

V § 47 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2, který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit

a)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,

b)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce,

c)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou,

d)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku,

e)

zákaz činnosti, nebo

f)

zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

230.

V § 48 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1)

Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 1 nebo 6 nezavede, nebo neuplatňuje odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik a k naplnění dalších povinností stanovených tímto zákonem.“.

Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.

 

231.

V § 48 odst. 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „10“.

 

232.

V § 48 odstavce 5 a 6 znějí:

(5)

Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neurčí člena svého statutárního orgánu pověřeného zajištěním plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona podle § 22a.

(6)

Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nezajistí proškolení zaměstnanců podle § 23.“.

 

233.

V § 48 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

234.

V § 48 odst. 7 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „2 až 5“.

 

235.

V § 48 odst. 8 se slova „odstavců 4 až 6“ nahrazují slovy „odstavce 1 nebo 6“.

 

236.

V § 48 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Za přestupek podle odstavce 5 nebo 6, který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit

a)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,

b)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce,

c)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou,

d)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku,

e)

zákaz činnosti, nebo

f)

zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

237.

Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

§ 48a

Neplnění povinností skupiny

 

(1)

Povinná osoba, která je součástí skupiny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 7

a)

neuplatňuje skupinové strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik, nebo

b)

nezajistí uplatňování skupinových strategií a postupů vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik ve svých dceřiných obchodních korporacích ve třetích zemích.

(2)

Povinná osoba, která má pobočku, provozovnu nebo dceřinou obchodní korporaci ve třetí zemi, se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 24a odst. 1 neuplatňuje v dané pobočce, provozovně nebo dceřiné obchodní korporaci opatření pro kontrolu klienta a uchovávání záznamů alespoň rovnocenná požadavkům práva Evropské unie,

b)

v rozporu s § 24a odst. 1 nepředá relevantní informaci své pobočce, provozovně nebo obchodní korporaci,

c)

v rozporu s § 24a odst. 2 nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití, nebo

d)

v rozporu s § 24a odst. 2 neinformuje Úřad o tom, že právo třetího státu nedovoluje uplatňování opatření alespoň rovnocenných požadavkům práva Evropské unie.

(3)

Povinná osoba, která má pobočku nebo provozovnu ve státě, který je členským státem Evropské unie nebo ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24a odst. 3 nezajistí dodržování předpisů tohoto jiného státu v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v dané pobočce nebo provozovně.

(4)

Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

(5)

Za přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), c) a d) a odstavce 3, který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit

a)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,

b)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce,

c)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou,

d)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku,

e)

zákaz činnosti, nebo

f)

zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

238.

V nadpisu § 49 se slova „při převodech peněžních prostředků“ nahrazují slovy „úvěrovými a finančními institucemi“.

 

239.

V § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „upravujícího“ nahrazuje slovem „upravujícím“.

 

240.

V § 49 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí:

(2)

Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností stanovených pro korespondenční vztah podle § 25 odst. 1 až 4.

(3)

Zahraniční poskytovatel platebních služeb se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25a

a)

neurčí ústřední kontaktní místo, nebo

b)

nevykonává činnost ústředního kontaktního místa ve vymezeném rozsahu.

(4)

Osoba podle § 29 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že vykonává činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky, bez osvědčení o způsobilosti podle § 29.

(5)

Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 6.

 

241.

V § 49 odst. 6 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „až 3“.

 

242.

V § 49 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Za přestupek podle odstavce 2, který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit

a)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,

b)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce,

c)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou,

d)

pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku,

e)

zákaz činnosti, nebo

f)

zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

 

243.

V § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „Fyzická osoba“ vkládají slova „ , právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba“.

 

244.

V § 50 odst. 1 písm. a) a b) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

245.

V § 50 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

246.

V § 50 odst. 2 se slova „nebo 2“ zrušují.

 

247.

Za § 50 se vkládají nové § 50a a 50b, které znějí:

§ 50a

(1)

Přestupku se dopustí fyzická osoba podle § 20 odst. 1 a 2 nebo § 22 odst. 2 a 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která způsobí, že se povinná osoba dopustí přestupku podle § 44 až 48a nebo § 49 odst. 2 až 4 nebo že povinná osoba poruší povinnosti, jejichž porušení by bylo tímto přestupkem, pokud by se nezprostila odpovědnosti podle § 21 nebo 23 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit

a)

pokutu do výše 100 000 Kč nebo

b)

zákaz činnosti.

(3)

Podle odstavce 2 písm. b) lze fyzické osobě uložit zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a výkonu závislé práce vedoucího zaměstnance jakékoli povinné osoby.

 

§ 50b

(1)

Přestupku podle § 44 až 48 se dopustí daňový poradce, který je fyzickou osobou podle § 20 odst. 1 a 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a který způsobí, že daňový poradce, který je právnickou osobou, poruší povinnosti, jejichž porušení by bylo přestupkem podle § 44 až 48, pokud by toto porušení nezpůsobil daňový poradce, který je touto fyzickou osobou.

(2)

Daňový poradce, který je právnickou osobou, neodpovídá za přestupek podle § 44 až 48, pokud porušení povinností, které by bylo tímto přestupkem, způsobil daňový poradce, který je fyzickou osobou podle odstavce 1.“.

 

248.

§ 51 zní:

§ 51

 

Opakovaným spácháním přestupku se rozumí spáchání přestupku pachatelem během 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným.“.

 

249.

§ 51a se zrušuje.

 

250.

§ 52 zní:

§ 52

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. Přestupky podle tohoto zákona projednává také

a)

Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled,

b)

orgán Celní správy České republiky vykonávající dozor nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry u povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. c),

c)

Česká obchodní inspekce u povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. i) a j),

d)

příslušná profesní komora u povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. e) a g).

(2)

Přestupky zaměstnanců povinné osoby a fyzických osob, které jsou pro povinnou osobu činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, projednává Úřad nebo jiný dozorčí úřad, který je příslušný k projednání přestupku dané povinné osoby.

(3)

Přestupky zaměstnanců Úřadu, jiných dozorčích úřadů nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem a fyzických osob, které jsou pro Úřad, jiný dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, projednává ten orgán, jehož je daná fyzická osoba zaměstnancem nebo pro nějž je činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu.

(4)

Zjistí-li Úřad skutečnosti vedoucí k zahájení řízení o přestupku, k jehož projednání je příslušná příslušná profesní komora, předá tato zjištění k projednání této příslušné profesní komoře, pokud se nejedná o zjištění skutečností v rámci kontroly zahájené Úřadem podle § 37 odst. 2; i takové zjištění však může Úřad příslušné profesní komoře předat k projednání. Nezahájí-li příslušná profesní komora do 60 dnů ode dne, kdy jí bylo zjištění předáno, kontrolu nebo řízení o přestupku, může řízení o přestupku zahájit Úřad. O zahájení řízení o přestupku Úřad příslušnou profesní komoru vyrozumí.

(5)

Přestupky podle § 50 projednává celní úřad.

(6)

Není-li pokuta uložená za přestupek podle § 50 ve lhůtě splatnosti zaplacena, celní úřad může na její úhradu použít zajištěné věci podle § 41 odst. 1, 3 a 4.“.

 

251.

V § 52a odst. 1 se za číslo „49“ vkládají slova „a 50a“.

 

252.

V § 52a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „dozorčí úřad“ nahrazují slovem „orgán“ a za číslo „49“ se vkládají slova „nebo 50a“.

 

253.

V § 52a odst. 3 se slova „příslušný dozorčí úřad“ nahrazují slovy „nebo 50a“ a za slovo „sdělí“ se vkládají slova „orgán, který řízení vedl,“.

 

254.

V § 52a odst. 4 větě druhé se slova „uvedenému v § 35 odst. 1“ nahrazují slovy „nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

 

255.

V § 52a odst. 5 se za číslo „49“ vkládají slova „a 50a“ a za slovo „úřadů“ se vkládají slova „nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem“.

 

256.

§ 53 zní:

§ 53

 

(1)

Orgán, který vydal rozhodnutí o přestupku podle § 43 až 48a, § 49 odst. 2 až 4 nebo § 50a, uveřejní jeho výrokovou část způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu poté, co se stane pravomocným, a to po dobu 5 let od okamžiku, kdy se stalo rozhodnutí pravomocným.

(2)

V případě, že by postup podle odstavce 1 v konkrétním případě vedl k ohrožení stability finančních trhů, probíhajícího trestního nebo správního řízení, plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných úkolů ve veřejném zájmu anebo pokud by tento postup nepřiměřeným způsobem zasáhl do zájmů dotčených osob, orgán, který rozhodnutí vydal,

a)

odloží zveřejnění do doby, než tyto překážky pominou,

b)

uveřejní výrokovou část rozhodnutí v anonymizované podobě, nebo

c)

výrokovou část rozhodnutí neuveřejní, pokud by postup podle písmene a) nebo b) nebyl dostatečný.

(3)

Orgán, který vydal rozhodnutí uveřejněné podle odstavce 1 nebo 2, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výrokovou část pravomocného rozhodnutí, kterým bylo toto rozhodnutí zrušeno nebo změněno, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozví. Na toto uveřejnění se přiměřeně použije odstavec 2, vždy se však uveřejní alespoň informace o tom, že rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno.

(4)

V případě, že rozhodnutí o přestupku auditora vydala Komora auditorů České republiky, uveřejní výrokovou část pravomocného rozhodnutí o přestupku podle odstavce 1 nebo 2 nebo výrokovou část pravomocného rozhodnutí, kterým bylo pravomocné rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 zrušeno nebo změněno, v rejstříku auditorů.“.

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

 

257.

V § 54 odstavec 4 zní:

(4)

Je-li obchod rozdělen na několik samostatných plnění, která spolu souvisí, je hodnotou obchodu součet hodnoty těchto plnění.“.

 

258.

V § 54 odst. 6 se slova „jejímž jménem nebo na jejíž účet“ nahrazují slovy „za kterou“.

 

259.

V § 54 odstavec 7 zní:

(7)

Za obchodní vztah se vždy považuje

a)

smlouva o účtu,

b)

jednorázový vklad,

c)

pojistná smlouva,

d)

poskytování platebních služeb prostřednictvím elektronických peněz nebo veřejné mobilní telefonní sítě nebo

e)

finanční záruka.“.

 

260.

V § 54 odst. 9 se slovo „jménem“ nahrazuje slovem „za“.

 

261.

V § 54 se doplňují odstavce 10 až 12, které znějí:

(10)

Pro účely tohoto zákona se jednáním za klienta rozumí rovněž jednání svěřenského správce v rámci správy svěřenského fondu.

(11)

Ustanovení vztahující se k cenným papírům se použijí i na zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha.

(12)

Pro účely správního dozoru, řízení o přestupcích a povinnosti mlčenlivosti, včetně sankcí za porušení mlčenlivosti, se na notářskou komoru podle § 29 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, hledí jako na Notářskou komoru České republiky.“.

 

262.

Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu zní:

§ 54a

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie

 

(1)

Je-li povinnou osobou advokát, který vykonává advokacii jako společník právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie podle zákona o advokacii, za pobočku nebo dceřinou obchodní korporaci této povinné osoby se považuje pobočka nebo dceřiná obchodní korporace právnické osoby, které je společníkem.

(2)

Zaměstnanec právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie se pro účely právní úpravy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu považuje za zaměstnance všech společníků této právnické osoby, kteří jsou členy statutárního orgánu této právnické osoby, pokud nelze určit, pro kterého společníka zaměstnanec v rámci výkonu závislé práce plnil povinnosti podle tohoto zákona nebo tyto povinnosti plnit měl. Věta první se použije obdobně i na fyzickou osobu, která je pro právnickou osobu zřízenou za účelem výkonu advokacie činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu.

(3)

Za povinnosti podle § 16, 21 až 22, 23, § 24 odst. 1 a § 24a odpovídá pouze ten společník právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie, který byl pověřen podle § 22a, pokud k takovému pověření došlo. Při pověření osoby a rozsahu jejích povinností podle věty první se na právnickou osobu zřízenou za účelem výkonu advokacie hledí, jako by byla povinnou osobou namísto jejích společníků. Tímto není dotčena odpovědnost společníků, kteří jsou členy statutárního orgánu, za porušení povinností podle § 22a a možnost Úřadu požadovat plnění povinností podle § 24 odst. 1 nebo 3 po kterémkoliv společníkovi právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie samostatně.“.

 

263.

V názvu přílohy č. 2 se slovo „vyššího“ nahrazuje slovem „zvýšeného“.

 

264.

V příloze č. 2 bodu 1 písm. b) se slova „s vyšším“ nahrazují slovy „se zvýšeným“.

 

265.

V příloze č. 2 bodu 1 písm. c) se slova „ , svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti je“ nahrazují slovy „nebo svěřenský fond jsou“.

 

266.

V příloze č. 2 bodu 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

267.

V příloze č. 2 se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g)

klient je osobou oprávněnou ze životního pojištění,

h)

předmět činnosti klienta je spojen se zvýšeným rizikem.“.

 

268.

Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 44 zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 253/2008 Sb.

Umělecká díla

 

Kód nomenklatury

Název zboží celního sazebníku44)

5805

Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v 8 kopiích.

6304

Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v 8 kopiích.

9701

Obrazy, malby, kresby, koláže a podobná výtvarná díla, zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.

9702

Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém nebo barevném provedení, a to výhradně ručně nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.

9703

Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce.

Uměleckým dílem se pro účely tohoto zákona rozumí dílo, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

44)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 ocelní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Uzavřela-li povinná osoba přede dnem nabytí účinností tohoto zákona s klientem vztah, který je obchodním vztahem podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede povinná osoba identifikaci klienta nejpozději při prvním kontaktu s ním v rámci tohoto vztahu.

2.

Jsou-li naplněny podmínky pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly klienta podle § 13 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly klienta povinná osoba plnit podmínku odůvodnění nižší rizikovosti podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Na povinnou osobu podle § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která je povinnou osobou ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 21 odst. 2, § 21a odst. 2 a § 22 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí, jako by se stala povinnou osobou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Příslušná profesní komora je povinna po uplynutí 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a)

mít vypracovanou metodickou informaci k zavedení a uplatňování strategií a postupů podle § 21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)

písemně identifikovat a posoudit rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle § 21a odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

c)

přijmout systém pro přijímání oznámení o porušení podle § 34a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Na povinnou osobu podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která je povinnou osobou ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely splnění povinnosti podle § 22a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí, jako by se stala povinnou osobou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Protiprávní jednání, kterého se dopustil advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hazardních hrách (čl. 3-5)

Čl. III

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 6 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „evidenci skutečných majitelů“.

 

2.

V § 11 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

3.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

§ 13a

Výkaznictví

 

(1)

Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru vést a poskytovat výkaznictví, kterým je

a)

denní herní zápis v případě binga provozovaného v kasinu,

b)

denní herní výkaznictví v případě živé hry provozované v kasinu,

c)

vzdálený přístup v ostatních případech.

(2)

Výkaznictví se nevede a neposkytuje v případě tomboly a turnaje malého rozsahu.“.

 

4.

V § 14 odst. 1 se slova „loterie uvedené v“ nahrazují slovy „hazardní hry podle“.

 

5.

V § 15 odstavec 4 zní:

(4)

Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka za období jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce v rámci druhu hazardní hry, pro který je sebeomezující opatření nastaveno, představující v případě

a)

jiné hazardní hry než hazardní hry podle písmene b) rozdíl mezi těmito částkami:

1.

úhrn sázek sázejícího,

2.

úhrn výher sázejícího,

b)

živé hry neprovozované jako internetová hra rozdíl mezi těmito částkami:

1.

úhrn peněžních prostředků přijatých od účastníka hazardní hry na úhradu nákupu hodnotových žetonů,

2.

úhrn peněžních prostředků vyplacených účastníkovi hazardní hry proti předloženým hodnotovým žetonům.“.

 

6.

V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Provozovatel nesmí umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si sebeomezující opatření podle odstavců 1 až 3 tak, aby se vztahovalo pouze na některé hry v rámci daného druhu hazardní hry. Připouští-li to povaha sebeomezujícího opatření, může provozovatel umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si toto sebeomezující opatření společně pro více druhů hazardních her.“.

 

7.

V § 16 se odstavce 4 až 9 zrušují.

 

8.

Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16c, které včetně nadpisů znějí:

§ 16a

Zápis a výmaz z rejstříku z moci úřední

 

(1)

Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu,

a)

která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

b)

která je starší 18 let a je s osobou podle písmene a) společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

c)

které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,

d)

které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku, nebo

e)

vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení.

(2)

Ministerstvo provede výmaz fyzické osoby z rejstříku, pokud

a)

pominul důvod pro zápis do rejstříku podle odstavce 1 písm. a) až d) nebo

b)

nabylo právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení v případě fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 písm. e).

(3)

Ministerstvo provede zápis nebo výmaz fyzické osoby neprodleně poté, kdy se dozví o důvodech zápisu nebo výmazu. Při tom ministerstvo vychází z údajů, které mu poskytl jiný orgán veřejné moci. Na tyto údaje se pro účely vedení rejstříku hledí, jako by byly v souladu se skutečným stavem.

(4)

Fyzická osoba zapsaná v rejstříku může dát podnět k výmazu podle odstavce 2. Jestliže ministerstvo neshledá důvody k výmazu, sdělí jí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů.

(5)

Zápis a výmaz fyzické osoby z moci úřední jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení výmazu na základě podnětu podle odstavce 4 se zasílá fyzické osobě, které se tento výmaz týká.

 

§ 16b

Zápis a výmaz z rejstříku na žádost

 

(1)

Ministerstvo neprodleně zapíše do rejstříku fyzickou osobu na její žádost.

(2)

Ve sdělení o provedení zápisu podle odstavce 1 poučí ministerstvo fyzickou osobu o tom, že žádost o výmaz z rejstříku nelze podat dříve než po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu.

(3)

Ministerstvo provede na žádost fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 výmaz této osoby z rejstříku, pokud uplynul nejméně 1 rok ode dne provedení zápisu. Ke dříve podané žádosti se nepřihlíží.

(4)

Nezvolí-li si fyzická osoba zmocněnce, musí být podpis na žádosti podle odstavce 1 nebo 3 úředně ověřen, nebo musí být žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pokud si fyzická osoba zvolila zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

(5)

Zápis a výmaz fyzické osoby na žádost nelze provést s odloženou účinností nebo na dobu určitou a nelze je vázat na splnění podmínky vymezené v žádosti.

(6)

Zápis a výmaz fyzické osoby na žádost jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení zápisu nebo výmazu na žádost se zasílá osobě, které se zápis nebo výmaz týká.

 

§ 16c

Poskytování údajů z rejstříku

 

(1)

Uživatelem údajů zapisovaných do rejstříku je také provozovatel hazardní hry za podmínek stanovených v odstavci 2 a orgán Celní správy České republiky.

(2)

Ministerstvo je povinno zajistit provozovatelům hazardních her při ověření totožnosti fyzické osoby nepřetržitý dálkový přístup do rejstříku pouze k údaji o tom, zda konkrétní osoba je, nebo není zapsána v rejstříku.

(3)

Ministerstvo vydá fyzické osobě výpis z rejstříku na její žádost s úředně ověřeným podpisem, nebo zaslanou datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pokud si fyzická osoba zvolila zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

(4)

Výpis z rejstříku obsahuje

a)

identifikační údaje fyzické osoby, která o výpis z rejstříku žádá,

b)

údaj o tom, zda fyzická osoba je, nebo není zapsána v rejstříku,

c)

důvod zápisu do rejstříku.“.

 

9.

V § 16a odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

 

10.

V § 16a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném.“.

11.

V § 16a odst. 2 písm. a) se za slovo „d)“ vkládají slova „a f)“.

 

12.

V § 35 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

13.

§ 41 se včetně nadpisu zrušuje.

 

14.

V § 55 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

15.

§ 60 se včetně nadpisu zrušuje.

 

16.

V § 61 odst. 3 se za text „10,“ vkládá text „13,“.

 

17.

V § 62 odst. 2 se slovo „prodaných“ nahrazuje slovem „vydaných“.

 

18.

V § 88 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí pro dokumenty podle odstavce 2 písm. b) a f)“.

 

19.

V § 89 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , o které bylo příslušným orgánem veřejné moci pravomocně rozhodnuto, že má být vyplacena, a která byla sázejícím přihlášena u ministerstva k uhrazení z kauce“.

 

20.

V § 89 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Nevyplacené výhry sázejícímu podle odstavce 4 písm. c) se pro účely správy placení kauce považují za nedoplatek provozovatele evidovaný ministerstvem.“.

 

21.

V § 89 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Podmínkou použití kauce k úhradě nevyplacené výhry podle odstavce 4 písm. c) je přihlášení této výhry tak, aby toto přihlášení došlo ministerstvu ještě před

a)

vystavením příkazu k vrácení vratitelného přeplatku podle § 90 odst. 1, nejpozději však do dne, kdy uplyne lhůta pro jeho vrácení, nebo

b)

vydáním výzvy výstavci bankovní záruky k uhrazení nedoplatku podle § 90 odst. 3.“.

 

22.

V § 90 odst. 1 se slova „nebo k zániku“ zrušují.

 

23.

V § 90 odst. 1 se za slovo „povolení“ vkládají slova „ , k jeho pravomocné změně, která má vliv na určení výše kauce, nebo k jeho zániku“ a za slovo „prostředky“ se vkládají slova „v příslušném rozsahu“.

 

24.

V § 90 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nepožádá-li provozovatel před vrácením přeplatku o to, aby nebyl vrácen“.

 

25.

V § 90 odst. 2 písm. a) se slovo „ , nebo“ nahrazuje slovem „a“.

 

26.

V § 90 odst. 2 písm. b) se slova „nebo zániku“ zrušují.

 

27.

V § 90 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , ode dne jeho pravomocné změny, která má vliv na určení výše kauce, nebo ode dne jeho zániku“.

 

28.

V § 90 odstavec 3 zní:

(3)

Dojde-li k pravomocnému zrušení základního povolení, k jeho pravomocné změně, která má vliv na určení výše kauce, nebo k jeho zániku, vyzve ministerstvo v příslušném rozsahu výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne pravomocného zrušení základního povolení, ode dne jeho pravomocné změny, která má vliv na určení výše kauce, nebo ode dne jeho zániku u

a)

celního úřadu,

b)

správce daně z hazardních her, nebo

c)

ministerstva.“.

 

29.

V § 90 odst. 4 se za slovo „dne“ vkládá slovo „pravomocného“ a slova „nebo zániku“ se zrušují.

 

30.

V § 90 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , ode dne jeho pravomocné změny, která má vliv na určení výše kauce, nebo ode dne jeho zániku“.

 

31.

V § 90 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5)

Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(6)

V případě, že byla kauce poskytnuta více způsoby, ministerstvo ke dni pravomocného zrušení základního povolení, ke dni jeho pravomocné změny, která má vliv na určení výše kauce, nebo ke dni jeho zániku určí, v jakém pořadí mají být použity jednotlivé způsoby poskytnutí kauce.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

 

32.

V § 94 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

provozovatel podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně

1.

může dojít až na základě změny základního povolení,

2.

došlo při bezodkladném zásahu podle § 109b, nebo

3.

došlo podle § 109c odst. 5,“.

 

33.

V § 99 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí pro dokumenty podle odstavce 2 písm. a) a c)“.

 

34.

V § 100 odst. 5 se za slovo „Pro“ vkládá slovo „správu“, slova „ , správu a použití“ se zrušují a za slovo „použijí“ se vkládá slovo „obdobně“.

 

35.

Za § 100 se vkládá nový § 100a, který včetně nadpisu zní:

§ 100a

Použití kauce

 

(1)

Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo zániku povolení k umístění herního prostoru, stávají se složené peněžní prostředky v příslušném rozsahu přeplatkem provozovatele. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej ministerstvo provozovateli do 90 dnů ode dne doručení žádosti provozovatele o jeho vrácení.

(2)

Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je orgánem podle tohoto zákona nebo správcem daně vedeno řízení,

a)

jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, a

b)

které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne doručení žádosti provozovatele o vrácení vratitelného přeplatku.

(3)

Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku povolení k umístění herního prostoru, vyzve ministerstvo v příslušném rozsahu výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne tohoto pravomocného zrušení nebo zániku u

a)

celního úřadu,

b)

správce daně z hazardních her, nebo

c)

ministerstva.

(4)

Ministerstvo vyzve výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 6 měsíců ode dne pravomocného zrušení nebo zániku povolení k umístění herního prostoru.

(5)

Dojde-li k zániku povolení k umístění herního prostoru z důvodu zrušení nebo zániku základního povolení, použije se obdobně postup podle § 90.“.

 

36.

Za část pátou se vkládají nové části šestá a sedmá, které včetně nadpisů znějí:

ČÁST ŠESTÁ

Výkaznictví v hazardních hrách

 

§ 108a

Oznámení údajů k technickému zabezpečení výkaznictví

 

(1)

Provozovatel je povinen oznámit údaje k technickému zabezpečení výkaznictví a změnu v těchto údajích.

(2)

Oznámení podle odstavce 1 je provozovatel povinen učinit ve lhůtě stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 5 dní přede dnem, kdy má být poprvé poskytnuto výkaznictví nebo kdy má ke změně dojít.

(3)

Oznámení podle odstavce 1 je provozovatel povinen učinit vůči celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla provozovatele. Nemá-li provozovatel sídlo na území České republiky, je k tomuto oznámení místně příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.

 

§ 108b

Požadavky na obsah výkaznictví

 

(1)

Z denního herního zápisu musí být zřejmý průběh hry a pohyb peněžních prostředků v souvislosti s provozováním binga.

(2)

Z denního herního výkaznictví musí být zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti s provozováním živé hry a pohyb peněžních prostředků na pokladně kasina.

(3)

Ze vzdáleného přístupu musí být zřejmý chronologický přehled o herních a finančních datech.

(4)

Herními a finančními daty jsou data poskytující přehled o finančních tocích a herních procesech souvisejících s danou hazardní hrou.

 

§ 108c

Poskytování výkaznictví

 

(1)

Provozovatel poskytuje výkaznictví prostřednictvím zabezpečeného dálkového přístupu ke svému serveru, a to ve formě automatizovaného výstupu ve stanoveném rozsahu, formátu a struktuře za vykazované období v délce

a)

1 kalendářní měsíc pro denní herní zápis a denní herní výkaznictví,

b)

stanovené ministerstvem ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 1 hodina, pro vzdálený přístup.

(2)

Automatizovaný výstup pro denní herní zápis nebo denní herní výkaznictví se poskytuje

a)

do 10 dnů po uplynutí vykazovaného období v případě denního herního zápisu a denního herního výkaznictví,

b)

ve lhůtě stanovené ministerstvem ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 1 hodina, v případě vzdáleného přístupu.

(3)

Poskytování jednotlivého automatizovaného výstupu může provozovatel ukončit v okamžiku, kdy je mu postupem podle vyhlášky automatizovaně potvrzeno jeho převzetí.

(4)

Celní úřad se pokusí získat jednotlivý automatizovaný výstup do 30 dní ode dne, kdy má být tento výstup poskytnut. To neplatí v případě živelní pohromy nebo jiné mimořádné události.

(5)

Výkaznictví je provozovatel povinen poskytovat celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla provozovatele. Nemá-li provozovatel sídlo na území České republiky, je k poskytování výkaznictví místně příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.

 

§ 108d

Oprava chyb v poskytnutém automatizovaném výstupu

 

(1)

Provozovatel je povinen opravit formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu ve lhůtě stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 1 pracovní den ode dne, kdy byly tyto chyby automatizovaně vytknuty.

(2)

Provozovatel může opravit jiné než formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu ve lhůtě stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 7 dní ode dne poskytnutí výkaznictví, za podmínek stanovených v této vyhlášce.

 

ČÁST SEDMÁ

Ochrana a poskytování informací

 

§ 108e

Povinnost mlčenlivosti

 

(1)

Fyzická osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her oprávněná k tomu podle vnitřních předpisů tohoto orgánu nebo pověřená vedoucím tohoto orgánu (dále jen „oprávněná úřední osoba“), provozovatel a fyzická osoba zapsaná v rejstříku podle § 16 jsou vázáni povinností mlčenlivosti o tom, co se z výkaznictví nebo z rejstříku podle § 16 dozvěděli o poměrech jiných osob. To neplatí pro

a)

provozovatele, pokud jde o informace získané nebo použité při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her, který se ho dotýká, s výjimkou informací o fyzické osobě zapsané v rejstříku podle § 16,

b)

fyzickou osobu zapsanou v rejstříku podle § 16, pokud jde o informace získané nebo použité při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her, který se jí dotýká.

(2)

Každý může zprostit fyzickou osobu bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her, provozovatele nebo jinou osobu povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají, a údajů, které byly využity při dokazování jeho povinností v oblasti hazardních her, s uvedením rozsahu údajů a účelu zproštění. Zanikne-li tato osoba bez právního nástupce, nebo zemře-li bez dědice, má oprávnění ke zproštění povinnosti mlčenlivosti ministr financí.

(3)

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace veřejně známé, nebo které jsou veřejnosti dostupné z informačních systémů veřejné správy.

(4)

Porušením povinnosti mlčenlivosti není zveřejnění zobecněných informací získaných při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her, z nichž nevyplývá, které osoby se týkají.

(5)

O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li oprávněná úřední osoba informace

a)

oprávněné úřední osobě téhož nebo jiného orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her pro výkon jeho pravomoci,

b)

oprávněné úřední osobě při plnění povinností ve věcech archivnictví nebo

c)

provozovateli nebo fyzické osobě zapsané v rejstříku podle § 16 v rozsahu, v jakém jsou jejich práva a povinnosti dotčena výkonem státní správy v oblasti provozování hazardních her.

 

§ 108f

Poskytování informací z výkaznictví nebo rejstříku

 

(1)

O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku podle § 16

a)

správci daně z hazardních her pro výkon správy této daně,

b)

Finančnímu analytickému úřadu na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,

c)

soudu, jde-li o

1.

řízení vedené z podnětu provozovatele ve věci dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem,

2.

uplatnění práva orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her,

d)

České obchodní inspekci pro plnění konkrétního úkolu při výkonu dozoru nad dodržováním povinností podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele v oblasti provozování hazardních her,

e)

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, jakož i dalším kontrolním orgánům, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu a pokud jsou oprávněny kontrolovat výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her,

f)

příslušnému orgánu veřejné moci pro projednání nároku podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

g)

Veřejnému ochránci práv, pokud provádí šetření podle jiného právního předpisu,

h)

Národnímu bezpečnostnímu úřadu při provádění úkonů bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.

(2)

O porušení povinnosti mlčenlivosti rovněž nejde, poskytne-li orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku podle § 16 pro účely trestního řízení, pokud je požaduje státní zástupce a po podání obžaloby soud v souvislosti s objasněním okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán

a)

některý z trestných činů v oblasti provozování hazardních her, který se týká porušení povinnosti stanovené tímto zákonem,

b)

trestný čin, jehož nepřekažení nebo neoznámení je trestným činem, nebo

c)

některý z trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, některý z trestných činů úředních osob, některý z trestných činů úplatkářství a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.

(3)

Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her má oznamovací povinnost podle trestního řádu, pokud při své činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán některý z trestných činů podle odstavce 2.

 

§ 108g

Podmínky poskytování informací z výkaznictví nebo rejstříku

 

(1)

Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her poskytne informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku podle § 16 k účelu a v rozsahu vymezeném zákonem. O rozsahu poskytnutých informací pořídí tento orgán podle formy poskytnutí protokol nebo písemný záznam.

(2)

Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her může poskytovat informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku podle § 16 postupem sjednaným v písemné dohodě uzavřené mezi tímto orgánem, který informace shromažďuje, a příslušným orgánem veřejné moci.

 

§ 108h

Dodržování povinnosti mlčenlivosti

 

(1)

Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her vytváří podmínky pro dodržování povinnosti mlčenlivosti. To platí i pro přístup a ochranu údajů uchovávaných v elektronické podobě.

(2)

Osoby, které se seznámily s informacemi poskytnutými orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her, je mohou využít pouze pro zákonem stanovené účely a jsou vázány ohledně těchto informací povinností mlčenlivosti podle tohoto zákona. Za vytvoření podmínek pro dodržování povinnosti mlčenlivosti odpovídá příslušný orgán veřejné moci, který si informace vyžádal.

(3)

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje rovněž využití informací získaných při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo jiné osobě anebo využití těchto informací pro jednání, které by mohlo způsobit někomu újmu.

(4)

Povinnost mlčenlivosti oprávněné úřední osoby nezaniká, jestliže se tato osoba přestane podílet na výkonu pravomoci orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her.

 

§ 108i

Poskytování informací orgánům veřejné moci provozovatelem

 

O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li provozovatel informace podle § 11 nebo informace o fyzické osobě zapsané v rejstříku podle § 16

a)

správním orgánům vykonávajícím působnost podle tohoto zákona,

b)

soudům pro účely soudního řízení,

c)

orgánům činným v trestním řízení,

d)

Probační a mediační službě pro účely výkonu její činnosti, nebo

e)

Národnímu bezpečnostnímu úřadu při provádění úkonů bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.“.

Dosavadní části šestá až desátá se označují jako části osmá až dvanáctá.

 

37.

Nad označení § 109 se vkládá označení a nadpis hlavy I, které znějí:

HLAVA I

TECHNICKÉ POŽADAVKY“.

 

38.

Za § 109 se vkládají nové § 109a až 109c, které včetně nadpisů znějí:

§ 109a

Evidence oprav a jiných změn

 

(1)

Provozovatel je povinen vést v evidenci oprav a jiných změn přehled všech oprav a jiných změn hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány.

(2)

U jednotlivé opravy nebo jiné změny se v evidenci podle odstavce 1 uvede alespoň

a)

datum a čas, kdy k opravě nebo jiné změně došlo,

b)

stručný popis opravy nebo jiné změny,

c)

zda byla oprava nebo jiná změna provedena

1.

při bezodkladném zásahu podle § 109b, nebo

2.

jako změna malého rozsahu podle § 109c,

d)

identifikační údaje podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které provedly opravu nebo jinou změnu,

e)

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis fyzické osoby odpovědné za provedení opravy nebo jiné změny jménem osoby podle písmene d),

f)

identifikační údaje osoby pověřené provozovatelem k vedení evidence, pokud provozovatel takovou osobu pověřil.

(3)

Provozovatel je povinen poskytnout kopii evidence podle odstavce 1 pověřené osobě pro účely odborného posuzování a osvědčování a pro účely sestavení zprávy o posouzení změn. Při poskytnutí evidence je v ní provozovatel povinen uvést datum a čas jejího poskytnutí a vyznačit tuto skutečnost u poslední evidované opravy nebo změny.

(4)

Evidenci podle odstavce 1 je provozovatel povinen vést v listinné nebo elektronické podobě. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(5)

Provozovatel je povinen uchovávat evidenci podle odstavce 1 po dobu 5 let ode dne provedení posledního zápisu.

 

§ 109b

Bezodkladný zásah

 

(1)

Provozovatel je oprávněn provést bezodkladný zásah do hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetové hry nebo zařízení, jehož prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, pokud

a)

následkem nepředvídatelné události dojde k bezprostřednímu ovlivnění provozování hazardní hry tak, že dochází k provozování hazardní hry v rozporu s tímto zákonem, základním povolením nebo schváleným herním plánem,

b)

událost podle písmene a) nebylo možné odhalit při odborném posuzování a osvědčování, při nichž byl vydán dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti,

c)

událost podle písmene a) nezpůsobil vlastním zaviněním sám provozovatel a

d)

před jeho provedením nebo nejpozději do 24 hodin po jeho provedení oznámí bezodkladný zásah ministerstvu.

(2)

Bezodkladný zásah podle odstavce 1 může spočívat pouze v odvrácení následků události podle odstavce 1 písm. a) nebo k jejich zmírnění, nelze-li důsledky této události odvrátit nebo zmírnit jiným způsobem, který by nevedl k nutnosti změny základního povolení. Bezodkladným zásahem podle odstavce 1 nesmí provozovatel způsobit následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než následek, kterému bylo zamezováno nebo který byl zmírňován.

(3)

V oznámení podle odstavce 1 písm. d) provozovatel vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu uvede

a)

číslo jednací základního povolení,

b)

popis nepředvídané události a následku podle odstavce 1 písm. a),

c)

stručný popis bezodkladného zásahu a

d)

datum a čas zahájení bezodkladného zásahu.

(4)

Provozovatel je povinen do 3 měsíců ode dne, kdy učinil oznámení podle odstavce 1 písm. d), podat žádost o změnu základního povolení podle § 94 odst. 1 písm. a) bodu 2. K žádosti provozovatel přiloží dokument o odborném posouzení, osvědčení provozuschopnosti a vyjádření pověřené osoby, zda k odvrácení nebo zmírnění události podle odstavce 1 písm. a) bylo nutné provést bezodkladný zásah, není-li toto vyjádření již obsaženo v dokumentu o odborném posouzení. Nejsou-li k žádosti přiloženy tyto dokumenty, řízení o žádosti není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží.

 

§ 109c

Změna malého rozsahu

 

(1)

Provozovatel je oprávněn provést změnu malého rozsahu v hazardní hře podle § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetové hře nebo zařízení, jehož prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány.

(2)

Změnou malého rozsahu podle odstavce 1 je taková změna, která nemá vliv na plnění požadavků podle § 109 odst. 1. V pochybnostech, zda jednotlivá změna je změnou malého rozsahu, platí, že tato změna není změnou malého rozsahu.

(3)

Změny malého rozsahu nejsou oznamovanými skutečnostmi podle § 93 nebo 101.

(4)

Pokud provozovatel provede změnu podle odstavce 1 v průběhu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne, kdy byl vydán dokument o odborném posouzení, osvědčení o provozuschopnosti nebo zpráva o posouzení změn, podle toho, který den nastane později, je povinen do 14 dnů od konce tohoto období podat žádost o posouzení všech změn, ke kterým došlo v tomto období, pověřenou osobou. Výstupním dokumentem posuzování těchto změn je zpráva o posouzení změn, ve které pověřená osoba uvede, zda tyto změny

a)

byly změnami malého rozsahu a

b)

jsou ve svém souhrnu změnou malého rozsahu.

(5)

Provozovatel je povinen do 14 dnů ode dne, kdy pověřená osoba vydala zprávu o posouzení změn, tuto zprávu předat ministerstvu. Pokud ze zprávy vyplývá, že byla provedena změna, která není změnou malého rozsahu, nebo že byly provedeny změny, které ve svém souhrnu nejsou změnou malého rozsahu, je provozovatel povinen do 3 měsíců ode dne předání zprávy podat žádost o změnu základního povolení podle § 94 odst. 1 písm. a) bodu 3. K žádosti provozovatel přiloží dokument o odborném posouzení a osvědčení provozuschopnosti. Nejsou-li k žádosti přiloženy tyto dokumenty, řízení není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží.“.

 

39.

Nad § 110 se vkládá označení a nadpis hlavy II, které znějí:

HLAVA II

ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ“.

 

40.

V § 110 odst. 2 se slova „(dále jen „pověření“)“ zrušují.

 

41.

V § 110 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „pověření“ vkládají slova „k odbornému posuzování a osvědčování“.

 

42.

V § 110 odstavec 4 zní:

(4)

Ministerstvo vydá pověření k odbornému posuzování a osvědčování nejdéle na dobu 5 let, ve kterém stanoví rozsah pověření a podmínky výkonu odborného posuzování a osvědčování tak, aby byl zajištěn jejich řádný výkon.“.

 

43.

V § 110 se odstavec 5 zrušuje.

 

44.

Za § 110 se vkládají nové § 110a a 110b, které včetně nadpisů znějí:

§ 110a

Oznámení změn skutečností

 

(1)

Pověřená osoba je povinna oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno pověření k odbornému posuzování a osvědčování, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2)

Oznamovací povinnost pověřené osoby se nevztahuje na údaje, které má ministerstvo k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

 

§ 110b

Změna pověření k odbornému posuzování a osvědčování

 

(1)

Ministerstvo nahradí dosavadní pověření k odbornému posuzování a osvědčování novým, pokud

a)

pověřená osoba podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na základě změny pověření k odbornému posuzování a osvědčování,

b)

dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v pověření k odbornému posuzování a osvědčování, nebo

c)

jím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky pro řádný výkon odborného posuzování a osvědčování stanovené v dosavadním pověření k odbornému posuzování a osvědčování.

(2)

Nové pověření k odbornému posuzování a osvědčování podle odstavce 1 se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního pověření k odbornému posuzování a osvědčování.

(3)

K nahrazení dosavadního pověření k odbornému posuzování a osvědčování novým ministerstvo přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále splněny podmínky pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování.

(4)

V odůvodnění nového pověření k odbornému posuzování a osvědčování se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu pověření k odbornému posuzování a osvědčování.“.

 

45.

V § 111 odst. 2 písm. c) se za slovo „zákonem“ vkládají slova „nebo pověřením k odbornému posuzování a osvědčování“.

 

46.

Za § 112 se vkládá nový § 112a, který včetně nadpisu zní:

§ 112a

Požadavky na výkon odborného posuzování a osvědčování

 

(1)

Pověřená osoba je povinna

a)

vykonávat odborné posuzování a osvědčování s odbornou péčí a v souladu s pověřením k odbornému posuzování a osvědčování,

b)

vydávat výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení v souladu s požadavky na minimální náležitosti těchto výstupních dokumentů podle tohoto zákona a

c)

poskytovat výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her v souladu s požadavky na jejich poskytování těmto orgánům podle tohoto zákona.

(2)

Pověřená osoba může vydat výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení s platností nejdéle na dobu 5 let.“.

 

47.

V § 113 písmeno c) zní:

c)

orgány Celní správy České republiky.“.

 

48.

V § 114 písm. c) se slova „v oblasti internetových her“ nahrazují slovy „pověřených osob, poskytovatelů připojení k internetu na území České republiky a poskytovatelů platebních služeb“.

 

49.

V § 114 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

zpracovává informace z výkaznictví pro analytické účely a pro účely dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem,“.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmna e) až j).

 

50.

Za § 115 se vkládá nový § 115a, který včetně nadpisu zní:

§ 115a

Generální ředitelství cel

 

Generální ředitelství cel

a)

vykonává dozor nad dodržováním

1.

tohoto zákona,

2.

podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a

3.

náležitostí uvedených v ohlášení,

b)

zpracovává informace z výkaznictví pro analytické účely a pro účely dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.“.

 

51.

V § 116 písm. b) se slova „ , s výjimkou internetových her“ zrušují.

 

52.

V § 116 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

zpracovává informace z výkaznictví pro účely dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.“.

 

53.

§ 117 včetně nadpisu zní:

§ 117

Poskytování informací

 

(1)

Obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, je povinen poskytnout ministerstvu a příslušnému celnímu úřadu bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon působnosti podle tohoto zákona.

(2)

Orgány Celní správy České republiky jsou povinny poskytnout ministerstvu bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon působnosti podle tohoto zákona.

(3)

Celní úřad je povinen poskytnout obecnímu úřadu obce, v jejímž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona.

(4)

Ministerstvo je povinno poskytnout bezodkladně

a)

orgánům Celní správy České republiky veškeré informace nezbytné pro výkon působnosti podle tohoto zákona a

b)

obecnímu úřadu obce, v jejímž územním obvodu má být hazardní hra provozována, veškeré informace nezbytné pro povolovací řízení.

(5)

Informace podle odstavců 1 až 4 se poskytují jednotlivě nebo v rozsahu a způsobem dohodnutým mezi poskytovatelem a příjemcem informací.“.

 

54.

V § 118 se slova „ministerstvo a celní úřady (dále jen „dozorující orgán“)“ nahrazují slovy „dozorující orgán, kterým je ministerstvo a orgán Celní správy České republiky“.

 

55.

V § 121 odst. 1 se slova „Osoba pověřená dozorujícím orgánem“ nahrazují slovy „Dozorující orgán“ a slovo „povinna“ se nahrazuje slovem „povinen“.

 

56.

V § 121 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Je-li dozorujícím orgánem ministerstvo, předá zadržené věci podle odstavce 1 orgánu Celní správy České republiky.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

57.

V § 121 odst. 3 se věta první zrušuje.

 

58.

V § 121 odst. 3 se slova „osobě pověřené dozorujícím orgánem“ nahrazují slovy „dozorujícímu orgánu“, slova „osoba pověřená dozorujícím orgánem“ se nahrazují slovy „dozorující orgán“ a slova „Osoba pověřená dozorujícím orgánem“ se nahrazují slovy „Dozorující orgán“.

 

59.

V § 121 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Dozorující orgán může zadrženou věc ponechat osobě, které byla zadržena, s tím, že ji tato osoba nesmí zničit ani s ní jinak nakládat s výjimkou jejího držení nebo skladování.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

60.

V § 121 odst. 5 se slova „Ředitel celního úřadu“ nahrazují slovy „Dozorující orgán“.

 

61.

V § 121 odst. 6 se slova „ředitel celního úřadu“ nahrazují slovy „dozorující orgán“ a slova „osoba pověřená dozorujícím orgánem“ se nahrazují slovy „dozorující orgán“.

 

62.

Za § 121 se vkládá nový § 121a, který včetně nadpisu zní:

§ 121a

Zvláštní ustanovení o doručování při výkonu dozoru

 

Provozovateli, který nemá místo pobytu nebo sídlo na území České republiky, jiného státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, se při výkonu dozoru doručuje písemnost veřejnou vyhláškou. V případě, že je místo pobytu nebo sídlo takového provozovatele známo, písemnost se zašle rovněž na vědomí.“.

 

63.

V § 122 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje.

 

64.

V § 122 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

j)

poruší povinnost mlčenlivosti podle § 108e, nebo

k)

poruší některou z povinností souvisejících se zadržením věci podle § 121 odst. 4.“.

 

65.

V § 122 odst. 2 písm. b) se slova „nebo h)“ nahrazují slovy „ , h), j) nebo k)“.

 

66.

V § 123 odst. 1 písm. m) se slova „odst. 1 nebo 2“ zrušují.

 

67.

V § 123 odst. 2 písm. h) se slovo „hernu“ nahrazuje slovy „herní prostor“.

 

68.

V § 123 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až z) se označují jako písmena j) až y).

 

69.

V § 123 odst. 2 se písmeno v) zrušuje.

Dosavadní písmena w) až y) se označují jako písmena v) až x).

 

70.

V § 123 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až w) se označují jako písmena d) až v).

 

71.

V § 123 odst. 3 se na konci písmene u) slovo „nebo“ zrušuje.

 

72.

V § 123 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:

w)

nesplní některou z povinností podle § 108a až 108d, nebo

x)

poruší povinnost mlčenlivosti podle § 108e.“.

 

73.

V § 123 odst. 4 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

74.

V § 123 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:

e)

vede evidenci oprav a jiných změn v rozporu s § 109a odst. 1 nebo ji vůbec nevede,

f)

v rozporu s § 109c odst. 4 nezajistí posouzení všech změn pověřenou osobou,

g)

v rozporu s § 109c odst. 5 nepředá ministerstvu zprávu o posouzení změn do 14 dnů ode dne, kdy pověřená osoba tuto zprávu vydala, nebo

h)

poruší některou z povinností souvisejících se zadržením věci podle § 121 odst. 4.“.

 

75.

V § 123 odst. 8 písm. a) se slova „l), n), p), w) nebo y)“ nahrazují slovy „k), m), o) nebo w)“.

 

76.

V § 123 odst. 8 písm. b) se slova „k), m), o), q), r) nebo t)“ nahrazují slovy „j), l), n), p), q) nebo s)“.

 

77.

V § 123 odst. 8 písm. c) se slova „j), s), u), v), x) nebo z)“ nahrazují slovy „r), t), u), v) nebo x)“.

 

78.

V § 123 odst. 9 písm. a) se text „l)“ nahrazuje slovy „k) nebo w)“.

 

79.

V § 123 odst. 9 písm. b) se slova „e), f), g), h), j), k) nebo n)“ nahrazují slovy „d), e), f), g), i), j), m) nebo x)“.

 

80.

V § 123 odst. 9 písm. c) se slova „o), p), q), s), nebo t)“ nahrazují slovy „n), o), p), r) nebo s)“.

 

81.

V § 123 odst. 9 písm. d) se slova „d), i), m), r), u), v) nebo w)“ nahrazují slovy „h), l), q), t), u) nebo v)“.

 

82.

V § 123 odst. 10 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

a)

do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene g),

b)

do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene e) nebo h),“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c) a d).

 

83.

V § 123 odst. 10 písm. c) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „c), d) nebo f)“.

 

84.

Za § 123 se vkládá nový § 123a, který včetně nadpisu zní:

§ 123a

Přestupky pověřené osoby

 

(1)

Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 110a neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno pověření k odbornému posuzování a osvědčování, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

b)

poruší některou z povinností podle § 112a odst. 1, nebo

c)

vydá výstupní dokument odborného posouzení a osvědčení v rozporu s § 112a odst. 2.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do 1 000 000 Kč.“.

 

85.

§ 127 včetně nadpisu zní:

§ 127

Zvláštní ustanovení o propadlých a zabraných věcech

 

(1)

Propadlé nebo zabrané peníze jsou příjmem státního rozpočtu. Jinou propadlou nebo zabranou věc, kterou Generální ředitelství cel nevyužije pro své potřeby podle zákona upravujícího hospodaření s majetkem státu, podle její povahy Generální ředitelství cel

a)

zničí,

b)

bezúplatně převede na vzdělávací účely, nebo

c)

prodá ve veřejné dražbě podle zákona upravujícího veřejné dražby.

(2)

Generální ředitelství cel při volbě způsobu naložení s věcí podle odstavce 1 písm. a) až c) přihlédne k riziku toho, že v souvislosti s jejím užíváním může dojít k porušování tohoto zákona.

(3)

Zničení podle odstavce 1 písm. a) zajistí celní úřad pod dohledem tříčlenné komise úředních osob celního úřadu jmenované ředitelem celního úřadu. O zničení sepíše komise protokol.

(4)

Náklady na bezúplatný převod podle odstavce 1 písm. b) nese příjemce věci.

(5)

S propadlou nebo zabranou věcí lze naložit podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pouze, neodporuje-li to dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

(6)

Celní úřad, který rozhodl o propadnutí nebo zabrání věci, rozhodne o povinnosti pachatele přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osoby, u které byla zabraná věc zajištěna, nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.“.

 

86.

§ 129 včetně nadpisu zní:

§ 129

Příslušnost

 

(1)

K projednání přestupků podle tohoto zákona je příslušný celní úřad, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(2)

K projednání přestupků v oblasti internetových her podle tohoto zákona je příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.

(3)

K projednání přestupku podle § 122 odst. 1 písm. j) je příslušný správní orgán nejblíže nadřízený správnímu orgánu, k jehož činnosti se povinnost mlčenlivosti podle § 108e vztahuje.

(4)

K projednání přestupků pověřených osob, poskytovatelů připojení k internetu na území České republiky a poskytovatelů platebních služeb je příslušné ministerstvo.“.

 

87.

V § 130 písm. a) bodě 1 se za slovo „bydliště“ vkládají slova „ , adresa místa trvalého nebo jiného obdobného pobytu“, slova „a místo“ se zrušují a za slovo „přiděleno“ se vkládají slova „ , a místo narození“.

 

88.

V § 132 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

údaj o tom, zda jde o osobu pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, nebo osobu starší 18 let, která je společně s touto osobou posuzována.“.

 

89.

V § 132 odst. 4 písmeno e) zní:

e)

údaj o tom, zda jde o

1.

osobu pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci,

2.

osobu starší 18 let, která je posuzována společně s osobou podle bodu 1, nebo

3.

osobu, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném.“.

 

90.

V § 133 odst. 1 písm. a) se slova „přenosu dat“ nahrazují slovy „poskytování výkaznictví“.

 

91.

V § 133 odst. 1 písm. c) se za slovo „osvědčování“ vkládají slova „a zpráv o posouzení změn“.

 

92.

V § 133 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

způsob prokázání splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání základního povolení a povolení k umístění herního prostoru,“.

 

93.

V § 133 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Jinými technickými parametry poskytování výkaznictví podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)

údaje k technickému zabezpečení výkaznictví,

b)

lhůta pro oznámení údajů k technickému zabezpečení výkaznictví a lhůta pro oznámení jejich změny,

c)

způsob poskytování výkaznictví,

d)

rozsah, formát a struktura výkaznictví,

e)

délka vykazovaného období pro vzdálený přístup a lhůta pro jeho poskytnutí,

f)

lhůta, ve které se dozorující orgán pokusí získat jednotlivý automatizovaný výstup, a případná výjimka z této lhůty,

g)

vymezení formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu, způsob jejího vytýkání a opravy a lhůta pro její opravu a

h)

způsob opravy jiné než formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu a lhůta a podmínky pro její opravu.“.

 

94.

V § 137 odst. 1 se text „ , § 35 odst. 2“ a text „ , § 55 odst. 2“ zrušují.

Čl. IV

Oznámení

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Provozovatel může provozovat hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a) až e) a internetovou hru na základě základního povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nejpozději do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokud byla v této lhůtě podána žádost o změnu tohoto základního povolení, na základě které má dojít k uvedení výpočtu čisté prohry do souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do účinnosti rozhodnutí o této žádosti. Účinnost tohoto rozhodnutí lze odložit nejvýše o 2 měsíce ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

2.

Správní řízení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na provozovatele, který byl účastníkem tohoto řízení, se použije obdobně bod 1.

3.

Pověřená osoba může vydat odborné posouzení, ve kterém ověří splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 ve spojení s § 15 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Stanoví-li základní povolení vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona místní příslušnost celního úřadu ve věcech vzdáleného přístupu, denního herního zápisu nebo denního herního výkaznictví, k takto stanovené příslušnosti se nepřihlíží.

5.

Zahájená řízení o přestupcích v oblasti internetových her, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo financí podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Pokud bankovní záruka, jejímž prostřednictvím byla poskytnuta kauce podle § 89 nebo 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla přijata Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obsahuje povinnost jejího výstavce uhradit částku ve lhůtě delší než 15 dnů ode dne doručení výzvy, nepoužije se § 90 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Provozovatel nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zjistí identifikační údaje všech fyzických osob, kterým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bylo zřízeno uživatelské konto podle § 29, 44, 47, 76 nebo 80 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu podle § 130 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je toto uživatelské konto aktivní ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud tato fyzická osoba v této lhůtě své uživatelské konto zruší. Fyzická osoba, které je zřízeno uživatelské konto, je povinna za účelem zjištění identifikačních údajů poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje. Marným uplynutím lhůty se na uživatelské konto nebo dočasné uživatelské konto hledí, jako by jej účastník hazardní hry zrušil k poslednímu dni této lhůty.

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 336/2020 Sb., se mění takto:

1.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

§ 8a

Překážky provozování některých živností právnickými osobami

 

(1)

Živnost a obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná.

(2)

Ministerstvo spravedlnosti umožní živnostenskému úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle tohoto zákona dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.“.

 

2.

V § 8a odst. 1 se slova „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů“.

 

3.

V § 8a odst. 2 se slova „dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob“ nahrazují slovy „získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „evidence skutečných majitelů“) úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle téhož zákona“.

 

4.

V § 13 odst. 2 větě třetí se za text „§ 8“ vkládají slova „nebo § 8a“.

 

5.

V § 28 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí pro obory činností živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu, které lze vykonávat pouze, pokud byly ohlášeny“.

 

6.

V § 46 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i)

je-li právnickou osobou ohlašující živnost nebo obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu, doklad obsahující seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

 

7.

V § 46 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo z evidence skutečných majitelů“.

 

8.

V § 46 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j)

je-li právnickou osobou ohlašující živnost nebo obor živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu a je-li skutečný majitel občanem jiného členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), nebo je-li skutečný majitel občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

 

9.

V § 46 odst. 6 a 7 se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a i)“.

 

10.

V § 49 odst. 1 větě první se za slovo „rejstříku“ vkládají slova „ , v evidenci skutečných majitelů“.

 

11.

V § 49 odst. 1 větě poslední se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a i)“.

 

12.

V § 58 odst. 1 písm. b) se za slova „překážky podle § 8“ vkládají slova „nebo 8a“.

 

13.

V § 60 odst. 2 písm. l) se za číslo „8“ vkládají slova „a 8a“.

 

14.

V § 62 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j)

v rozporu s § 28 odst. 1 bez ohlášení provozuje činnost, která je oborem činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu,“.

Dosavadní písmena j) až w) se označují jako písmena k) až x).

 

15.

V § 62 odst. 1 písm. w) se za slovo „volné,“ vkládají slova „který nepodléhá povinnému ohlášení,“.

 

16.

V § 62 odst. 4 písm. a) se text „k), l), m), n), r), t), u)“ nahrazuje textem „l), m), n), o), s), u), v)“.

 

17.

V § 62 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j),“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

 

18.

V § 62 odst. 4 písm. c) se text „j), o), p), s)“ nahrazuje textem „k), p), q), t)“.

 

19.

V § 62 odst. 4 písm. e) se text „v), w)“ nahrazuje textem „w), x)“.

 

20.

V § 62 odst. 4 písm. f) se text „q)“ nahrazuje textem „r)“.

 

21.

V příloze č. 4 se za bod 79 vkládají nové body 80 a 81, které znějí:

80.

Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

81.

Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.

Dosavadní bod 80 se označuje jako bod 82.

 

22.

Za přílohu č. 5 se doplňuje příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 6 k zákonu č. 455/1991 Sb.

 

Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

(K § 8a a 28)

 

1.

Živnost volná v oboru činnosti

a)

poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

b)

poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

2.

Živnost vázaná – činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1.

Podmínku podle § 8a zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje živnostenskou činnost podle přílohy č. 6 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje živnost volnou v oboru činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ohlásí výkon tohoto oboru činnosti podle § 28 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 8-9)

Čl. VIII

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. zákona č. 182/2018 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

výmazu všech údajů o skutečném majiteli bez náhrady z evidence skutečných majitelů.“.

 

2.

V § 11 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

 

3.

§ 16b se zrušuje.

 

4.

V příloze v položce 11 se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

2.

Za návrh na zahájení řízení ve věcech evidence skutečných majitelů

a)

za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů nebo za jejich nahrazení nebo výmaz bez náhrady v případě skutečného majitele obchodní korporace, s výjimkou bytového a sociálního družstva, a podílového fondu 4 000 Kč

b)

za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů nebo za jejich nahrazení nebo výmaz bez náhrady v případě skutečného majitele fundace, ústavu, svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu 2 000 Kč

c)

za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů nebo za jejich nahrazení nebo výmaz bez náhrady v případě skutečného majitele jiné než obchodní korporace a bytového a sociálního družstva 500 Kč“.

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 3 až 5.

 

5.

V příloze v položce 11 se v bodu 3 slova „se vybere“ nahrazují slovy „a bodu 2 se vybere“.

 

6.

V příloze se položka 24A zrušuje.

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1.

Od poplatku za návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů se osvobozuje, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části tohoto zákona, právnická osoba, která není obchodní korporací a která nezajistila zápis žádného údaje o svém skutečném majiteli, a svěřenský správce, který nezajistil zápis žádného údaje o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu, do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Od poplatku za návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, kterým se zajišťuje, aby tyto údaje odpovídaly požadavkům zákona, se osvobozuje, nejdéle však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této části tohoto zákona, právnická osoba, která není obchodní korporací a která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli, a svěřenský správce, který zajistil zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu, do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Od poplatku za návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, kterým se zajišťuje, aby tyto údaje odpovídaly požadavkům zákona, se osvobozuje, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části tohoto zákona, obchodní korporace, která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. ledna 2019, vznikla-li do 31. prosince 2017, nebo do 15 dnů od svého vzniku, vznikla-li od 1. ledna 2018.

4.

Poplatek za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích, jehož návrh byl doručen soudu přede dnem nabytí účinnosti této části tohoto zákona, se vybere podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ

Změna notářského řádu (čl. 10-11)

Čl. X

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části čtvrté zní:

DOHLED, KÁRNÉ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU VEDENÉ KOMOROU“.

 

2.

Nad označení § 45 se vkládá označení a nadpis oddílu prvního, které znějí:

Oddíl první

Dohled a kárné řízení“.

 

3.

V § 48 odst. 2 písm. a) se za slova „právním předpisem“ vkládají slova „ , s výjimkou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,“.

 

4.

V § 48 odst. 7 se slovo „Výnos“ nahrazuje slovy „Příjem z“.

 

5.

V § 49a odst. 1 se slovo „jiným“ zrušuje“.

 

6.

V § 49a odstavec 2 zní:

(2)

V řízení se použijí obdobně ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichsprávního řádu upravující

a)

dokazování a

b)

zajištění účelu a průběhu řízení.“.

 

7.

V § 49a se odstavec 3 zrušuje.

 

8.

V části čtvrté se za oddíl první vkládá oddíl druhý, který včetně nadpisu zní:

Oddíl druhý

Řízení o přestupku vedené Komorou

 

§ 51a

Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řízení o něm

 

(1)

V řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování, projednává-li tento přestupek orgán Komory, se postupuje obdobně podle ustanovení

a)

zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich upravujících podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání,

b)

oddílu prvního s výjimkou § 48 odst. 1 až 6, § 49 odst. 5 a § 50a a

c)

§ 56 odst. 4.

(2)

Kárnou žalobu, kterou se zahajuje řízení o přestupku, je oprávněn podat proti zaměstnanci

a)

notáře, s výjimkou kandidáta nebo koncipienta, nebo proti fyzické osobě, která je pro notáře činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, kárný žalobce tohoto notáře,

b)

notářské komory nebo fyzické osobě, která je pro notářskou komoru činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, kárný žalobce podle § 49 odst. 4 písm. a) až c),

c)

Komory nebo fyzické osobě, která je pro Komoru činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, kárný žalobce podle § 49 odst. 4 písm. a) a b).

(3)

Řízení o přestupku se zahájí nebo v již zahájeném řízení o přestupku se pokračuje i v případě, že pachatel po jeho spáchání přestane být notářem, kandidátem nebo koncipientem, pokud se nejedná o skutečnosti, na základě kterých se řízení nezahájí, nebo se v něm nepokračuje podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich.

(4)

Umožňuje-li zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uložení správního trestu zákazu činnosti, lze za přestupek namísto tohoto správního trestu uložit

a)

notáři správní trest odvolání notáře,

b)

kandidátovi správní trest odvolání ze zastupování, jde-li o zástupce notáře podle § 14 nebo 24.

(5)

Na správní trest uložený podle odstavce 4 se použije obdobně § 48 odst. 6.

(6)

Pokuta uložená zaměstnanci notáře, s výjimkou kandidáta nebo koncipienta, nebo fyzické osobě, která je pro notáře činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, připadá notářské komoře, jíž je zaměstnávající notář členem. Pokuta uložená zaměstnanci notářské komory nebo fyzické osobě, která je pro notářskou komoru činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, připadá notářské komoře, u které je zaměstnán. Pokuta uložená zaměstnanci Komory, nebo fyzické osobě, která je pro Komoru činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, připadá Komoře. Není-li pokuta ve lhůtě zaplacena, provede výkon rozhodnutí o uložení pokuty na návrh notářské komory nebo Komory soud podle zvláštního právního předpisu4b).“.

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství (čl. 12-13)

Čl. XII

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 168/2012 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 94/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písm. a) se slovo „odvodů,“ zrušuje a slovo „plateb“ se nahrazuje slovy „obdobných peněžitých plnění“.

 

2.

V § 3 odst. 6 větě první se slovo „ , která“ nahrazuje slovem „ , které“, slova „a která“ se nahrazují slovem „které“, na konci textu se doplňují slova „a jejichž skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, je osoba bezúhonná (dále jen „daňově poradenská společnost“); pro doložení bezúhonnosti platí § 5 odst. 3 obdobně“ a ve větě druhé se slova „právnickými osobami podle tohoto ustanovení“ nahrazují slovy „daňově poradenskými společnostmi“.

 

3.

V § 3 odst. 6 větě první se slova „některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů“.

 

4.

V § 3 odst. 7 se slova „Právnická osoba poskytující daňové poradenství podle odstavce 6“ nahrazují slovy „Daňově poradenská společnost“.

 

5.

V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „podle § 12 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „nebo na základě správního trestu“.

 

6.

V § 6 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Povinnosti mlčenlivosti se daňový poradce nemůže dovolávat v souvislosti s výkonem působnosti komory podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona.“.

 

7.

V § 7 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

mu byl uložen správní trest

1.

vyškrtnutí ze seznamu,

2.

zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu daňového poradenství,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

8.

V § 7 odst. 5 se slova „odstavce 2 písm. a) až d)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a) až e)“.

 

9.

V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo mu byl uložen správní trest pozastavení výkonu daňového poradenství“.

 

10.

V § 9 odst. 2 písm. b) se slova „obchodní společnosti a družstva, která mají daňové poradenství jako předmět podnikání zapsáno do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „daňově poradenské společnosti“.

 

11.

V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

tajemníka.“.

 

12.

V § 10 odst. 3 větě první se za slovo „komory“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a) až e)“.

 

13.

V § 10 odst. 4 se slova „a e)“ nahrazují slovy „až f)“.

 

14.

V § 10 odstavec 10 zní:

(10)

O odvolání proti rozhodnutí orgánů komory podle odstavce 1 písm. c) až f) rozhoduje presidium. O odvolání proti rozhodnutí presidia rozhoduje valná hromada.“.

 

15.

V § 12 odst. 1 se slova „ , zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ zrušují a za slovo „poradcem“ se vkládají slova „s výjimkou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

16.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2)

Platí, že se daňový poradce dopustil závažného porušení povinnosti podle tohoto zákona, uvedl-li jako žadatel v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části vědomě nepravdivé nebo neúplné údaje, na základě nichž byl ke kvalifikační zkoušce nebo její části připuštěn.“.

 

17.

V § 12 odstavec 4 zní:

(4)

Pokuta je příjmem komory.“.

 

18.

V nadpisu § 13 se slovo „sankcích“ nahrazuje slovy „disciplinárních opatřeních“.

 

19.

V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

20.

V § 14 odst. 1 větě první se za slovo „odvolání“ vkládají slova „proti rozhodnutí disciplinární komise komory“.

 

21.

V § 14 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

22.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

§ 14a

Řízení o přestupcích

 

(1)

V řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, projednává-li tento přestupek orgán komory, se postupuje obdobně podle ustanovení

a)

zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich upravujících podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání a

b)

§ 13 odst. 1 věty první, § 13 odst. 4 a § 14.

(2)

Řízení o přestupku se zahájí nebo v již zahájeném řízení o přestupku se pokračuje i v případě, že pachatel po jeho spáchání přestane být daňovým poradcem, pokud se nejedná o skutečnosti, na základě kterých se řízení nezahájí nebo se v něm nepokračuje podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich.

(3)

Umožňuje-li zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uložení správního trestu zákazu činnosti, lze za přestupek namísto tohoto správního trestu uložit daňovému poradci správní trest

a)

pozastavení výkonu daňového poradenství až na dobu tří let,

b)

vyškrtnutí ze seznamu.

(4)

Pokuta uložená v řízení o přestupku je příjmem komory.“.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1.

Podmínku bezúhonnosti skutečného majitele obchodní společnosti nebo družstva vykonávajících daňové poradenství a fyzické osoby, která je členem jejich statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu podle § 3 odst. 6 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí obchodní společnost nebo družstvo vykonávající daňové poradenství plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 523/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o advokacii (čl. 14-15)

Čl. XIV

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a fyzickou osobou, která je v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu takovéto společnosti, může být jen osoba bezúhonná.“.

 

2.

V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů“.

 

3.

V § 17 se za slovo „postupuje“ vkládá slovo „zejména“.

 

4.

V § 32 odst. 2 se za slovo „zákonem“ vkládají slova „s výjimkou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

5.

V § 32 odstavec 6 zní:

(6)

Pokuta je příjmem Komory.“.

 

6.

V § 33 odst. 2 se slova „šesti měsíců“ nahrazují slovy „jednoho roku“, slovo „dvou“ se nahrazuje slovem „tří“ a věta poslední se zrušuje.

 

7.

V § 33 odstavec 6 zní:

(6)

V kárném řízení o kárném provinění se použijí obdobně ustanovení upravující zajištění účelu a průběhu řízení podle správního řádu. Pořádková pokuta je příjmem Komory.“.

 

8.

V části druhé se za hlavu čtvrtou vkládá nová hlava pátá, která včetně nadpisu zní:

HLAVA PÁTÁ

Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řízení o něm

 

§ 35ea

 

(1)

V řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, projednává-li tento přestupek orgán Komory, se postupuje obdobně podle ustanovení

a)

zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich upravujících podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání a

b)

hlavy čtvrté s výjimkou § 32 odst. 1 až 5, 7 a 8, § 33 odst. 2 a § 35b.

(2)

Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolat v řízení o přestupku podle odstavce 1, jakož i vůči advokátovi nebo zástupci Komory pověřeným předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke spáchání přestupku.

(3)

Na povinnost mlčenlivosti členů orgánů Komory, jejích zaměstnanců a advokátů pověřených předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke spáchání přestupku, se použije obdobně § 21 odst. 10.

(4)

Řízení o přestupku se zahájí nebo v již zahájeném řízení o přestupku se pokračuje i v případě, že pachatel po jeho spáchání přestane být advokátem nebo advokátním koncipientem, pokud se nejedná o skutečnosti, na základě kterých se řízení nezahájí nebo se v něm nepokračuje podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich.

(5)

Umožňuje-li zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uložení správního trestu zákazu činnosti, lze za přestupek namísto tohoto správního trestu uložit

a)

advokátovi správní trest

1.

dočasného zákazu výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let,

2.

vyškrtnutí ze seznamu advokátů,

3.

dočasného zákazu výkonu činnosti podle § 56a uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, pokud se advokát dopustil přestupku při výkonu této činnosti,

b)

advokátnímu koncipientovi správní trest vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů.

(6)

Na správní trest vyškrtnutí ze seznamu advokátů a na správní trest vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů se použijí ustanovení § 35a až 35e obdobně.“.

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1.

Podmínku bezúhonnosti skutečného majitele a fyzické osoby, která je v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, podle § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným vykonávající advokacii plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech (čl. 16-17)

Čl. XVI

V § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č. 367/2017 Sb., písmeno e) zní:

e)

je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1.

informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,

2.

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

3.

informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.“.

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XVIII

V § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., písmeno f) zní:

f)

je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1.

informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,

2.

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

3.

informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.“.

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 20-21)

Čl. XX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 54/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 343/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 36 odst. 6 písm. d) se slova „virtuální měnou“ nahrazují slovy „virtuálním aktivem“ a za slovo „terorismu“ se vkládají slova „s výjimkou poskytnutí úplaty virtuálním aktivem, které je plněním osvobozeným od daně podle § 54 až 55“.

 

2.

V § 109 odst. 2 písm. d) se slova „virtuální měnou“ nahrazují slovy „virtuálním aktivem“.

Čl. XXI

Přechodné ustanovení

Podle § 109 odst. 2 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a § 4 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje u zdanitelného plnění, jehož den uskutečnění nastal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud den přijetí úplaty nebo její části za toto plnění nastane ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna insolvenčního zákona (čl. 22)

Čl. XXII

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb. a zákona č. 460/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 odst. 2 se slova „až 7“ nahrazují slovy „až 6“.

 

2.

V § 105 odst. 3 se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3“ a slova „5 nebo 7“ se nahrazují slovy „4 nebo 6“.

 

3.

V § 177 odst. 2 se slova „zvláštního zákona67), a důvod, pro který se podle zvláštního zákona67) taková osoba považuje za skutečného majitele“ nahrazují slovy „zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, a údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele“.

 

4.

V § 177 odst. 3 větě první se slova „ , ač má skutečného majitele podle zvláštního zákona67)“ zrušují.

 

5.

V § 177 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

6.

V § 177 odst. 5 se slova „odstavcích 2 až 4“ nahrazují slovy „odstavci 2 nebo 3“.

 

7.

V § 177 odst. 6 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se na konci písmene c) doplňuje bod 6, který zní:

6. řízení ve věcech evidence skutečných majitelů,“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o auditorech (čl. 24-25)

Čl. XXIV

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova „jejího řídicího orgánu“ vkládají slova „a zástupci právnických osob, které jsou členem řídicího orgánu,“ a slova „ ; pro posuzování bezúhonnosti člena řídicího orgánu, který není auditorem, platí § 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 5 odst. 4 písm. a) a b) obdobně“ se zrušují.

 

2.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

její skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) je bezúhonný.“.

 

3.

V § 5 odst. 1 písm. i) se slova „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů“.

 

4.

V § 5 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a i)“.

 

5.

V § 5 odst. 7 se za slovo „orgánu“ vkládají slova „žadatele, zástupce právnické osoby, která je členem řídicího orgánu žadatele, a skutečného majitele žadatele“.

 

6.

V § 7 odst. 3 písm. d) se za text „d)“ vkládají slova „nebo i)“.

 

7.

V § 12 písm. h) se za slovo „XI“ doplňují slova „a zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

8.

V § 12a písm. l) se za slovo „XI“ doplňují slova „a zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

9.

V § 14a odst. 1 písm. f) se zrušuje slovo „nebo“.

 

10.

V § 14a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

skuteční majitelé této auditorské společnosti.“.

 

11.

V § 15b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se dále nepovažuje poskytnutí informací osobami podle odstavce 1 a čl. 22 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o skutečnostech, které nejsou veřejně známy, příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu upravujícího provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.“.

 

12.

V § 24d odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

je skutečným majitelem kontrolované auditorské společnosti,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

 

13.

V § 24d odst. 1 písm. h) se text „f)“ nahrazuje textem „g)“.

 

14.

§ 25 a 25a včetně nadpisů znějí:

§ 25

Kárná provinění a kárná opatření

 

(1)

Kárným proviněním je zaviněné porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory, auditorskými standardy podle § 18, které není přestupkem podle hlavy XI.

(2)

Za kárné provinění je kárně odpovědný statutární auditor.

(3)

Za kárné provinění lze uložit kárné opatření

a)

napomenutí,

b)

veřejného napomenutí,

c)

pokuty do výše 1 000 000 Kč,

d)

zákazu výkonu auditorské činnosti na dobu nejdéle 5 let,

e)

vyloučení z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti na dobu nejdéle 3 roky.

(4)

Kárné opatření lze uložit samostatně nebo spolu s jiným kárným opatřením; kárné opatření podle odstavce 3 písm. a) nelze uložit spolu s kárným opatřením podle odstavce 3 písm. b) a kárné opatření podle odstavce 3 písm. a) nebo b) nelze uložit spolu s kárným opatřením podle odstavce 3 písm. c).

 

§ 25a

Jiná opatření

 

(1)

Za porušení povinnosti podle § 21 odst. 7 může Komora uložit statutárnímu auditorovi vykonávajícímu auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorské společnosti jiné opatření. Na uložení jiného opatření se použije obdobně § 25 odst. 3 a 4 s tím, že pokutu podle § 25 odst. 3 písm. c) lze uložit do výše 10 000 000 Kč.

(2)

Za porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory, auditorskými standardy podle § 18 učiněném při činnosti auditorské společnosti, které není kárným proviněním statutárního auditora nebo přestupkem podle hlavy XI, uloží Komora této auditorské společnosti jiné opatření. Na uložení jiného opatření se použije obdobně § 25 odst. 3 a 4 s tím, že pokutu podle § 25 odst. 3 písm. c) lze uložit do výše 10 000 000 Kč.“.

 

15.

Za § 25a se vkládá nový § 25aa, který včetně nadpisu zní:

§ 25aa

Zvláštní ustanovení ke kárným a jiným opatřením

 

(1)

Podrobnosti týkající se postupu Komory v řízení o uložení kárného a jiného opatření upravuje kárný řád, který je vnitřním předpisem Komory.

(2)

Rozhodnutí o uložení kárného a jiného opatření veřejného napomenutí vykoná Komora zveřejněním na svých internetových stránkách. Toto rozhodnutí je vykonáno dnem, kdy bylo zveřejněno. Obsah veřejného napomenutí určí kárná komise Komory tímto rozhodnutím. Na internetových stránkách je rozhodnutí zveřejněno až do uplynutí doby potřebné pro jeho zahlazení.

(3)

Pokuta uložená v řízení podle § 26 je příjmem Komory.“.

 

16.

Nadpis § 26 zní: „Řízení o uložení kárného nebo jiného opatření“.

 

17.

V § 26 odst. 1 se za slovo „uložení“ vkládají slova „kárného nebo jiného“ a slova „podle § 25“ a „ , orgánu státního dozoru“ se zrušují.

 

18.

V § 26 odst. 2 se za slova „kárné provinění nebo“ vkládá slovo „za“ a text „§ 25 odst. 3 a 4“ se nahrazuje textem „§ 25a“.

 

19.

V § 26 se na konci úvodní části ustanovení odstavce 3 doplňuje slovo „také“.

 

20.

V § 26 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

 

21.

V § 26 odst. 3 písm. b) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

22.

V § 26 odstavec 5 zní:

(5)

Účastníky řízení zahájeného na návrh jsou navrhovatel a auditor. V řízení zahájeném z moci úřední je účastníkem řízení pouze auditor.“.

 

23.

V § 26 odst. 6 se ve větě první za slovo „uložení“ vkládají slova „kárného nebo jiného“ a slova „podle § 25“ se zrušují a věta druhá se zrušuje.

 

24.

V § 26 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

25.

V § 26 odstavec 7 zní:

(7)

Uložila-li kárná komise Komory rozhodnutím auditorovi kárné nebo jiné opatření, uloží ve výrokové části tohoto rozhodnutí auditorovi současně náhradu nákladů řízení, které nese Komora. Výše náhrady může činit nejvýše 6 000 Kč. “.

 

26.

Nadpis § 27 zní: „Zahlazení kárného nebo jiného opatření“.

 

27.

V § 27 odst. 1 větě první se za slovo „uložení“ vkládá slovo „kárného“, číslo „1“ se nahrazuje číslem „3“, za slova „c) se“ se vkládá slovo „kárné“, ve větě druhé se slova „Opatření uvedené v“ nahrazují slovy „Kárné opatření uložené podle“, číslo „1“ se nahrazuje číslem „3“, slova „opatření zákazu“ se zrušují a doplňuje se věta třetí „Na zahlazení jiného opatření se toto ustanovení použije obdobně.“.

 

28.

V § 27 odst. 2 se za slovo „Bylo-li“ vkládají slova „kárné nebo jiné“, za slovo „dopustil“ se vkládá slovo „kárného“ a na konci textu se doplňují slova „podle § 25 odst. 1 nebo porušení povinnosti podle § 25a“.

 

29.

V § 27 odst. 3 se za slovo „Zahlazené“ vkládají slova „kárné nebo jiné“ a za slovo „rejstříku“ se vkládají slova „ani na internetových stránkách Komory“.

 

30.

Nadpis § 27a zní: „Zveřejnění rozhodnutí o uložení kárného nebo jiného opatření“.

 

31.

V § 27a odst. 1 až 3 a 6 se slova „kárném provinění“ nahrazují slovy „uložení kárného nebo jiného opatření“.

 

32.

V § 27a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo porušení povinnosti podle § 25a“.

 

33.

V § 27a odstavec 4 zní:

(4)

V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 Komora zveřejní rozhodnutí o uložení kárného nebo jiného opatření na svých internetových stránkách bez uvedení údajů umožňujících identifikaci auditora, o jehož kárném provinění nebo porušení povinnosti podle § 25a bylo rozhodnuto, bezodkladně poté, kdy rozhodnutí nabude právní moci.“.

 

34.

V § 27a odst. 5 se slova „kárném provinění auditora“ nahrazují slovy „uložení kárného nebo jiného opatření auditorovi“, slovo „uložení“ se nahrazuje slovy „uložené kárné nebo jiné“ a slova „ , případně prohlášení neviny“ se zrušují.

 

35.

V § 27a odstavec 7 zní:

(7)

Obsahem zveřejněného rozhodnutí o uložení kárného nebo jiného opatření nesmějí být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než auditora, o jehož kárném provinění nebo porušení povinnosti podle § 25a bylo rozhodnuto.“.

 

36.

V § 29 odst. 2 písm. c) se za slovo „uloženo“ vkládá slovo „kárné“ a číslo „1“ se nahrazuje číslem „3“.

 

37.

V § 31 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve věcech řízení o přestupku podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

 

38.

V § 35 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

39.

V § 36 odstavec 2 zní:

(2)

Kárná komise vykonává v prvním stupni působnost Komory v řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Odvolacím orgánem je Prezidium.“.

 

40.

V § 37 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

41.

V § 38 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a dále ve věci přestupků projednávaných Komorou“.

 

42.

V § 39a odst. 2 se slova „podle § 25 odst. 1 nebo hlavy XI, které není ke dni jmenování členem Prezidia zahlazeno“ nahrazují slovy „nebo správní trest podle hlavy XI nebo podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které nejsou ke dni jmenování členem Prezidia zahlazeny“.

 

43.

V § 39b odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

44.

V § 39b odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o přestupku podle hlavy XI a podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

 

45.

V § 39c odst. 3 se věta třetí zrušuje.

 

46.

V § 47 odstavec 1 zní:

(1)

Komora zaregistruje v rejstříku auditora ze třetí země nebo auditorskou osobu ze třetí země, kteří předloží zprávu auditora týkající se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti ze třetí země. Za společnost ze třetí země je považována společnost se sídlem ve třetí zemi, jejíž cenné papíry jsou k rozvahovému dni přijaty k obchodování na regulovaném trhu, s výjimkou případu, kdy společnost vydává pouze dluhopisy nebo jim obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky přijaté k obchodování na regulovaném trhu

a)

před 31. prosincem 2010 a je-li jmenovitá hodnota takového cenného papíru nejméně 50 000 EUR nebo v případě dluhopisů se jmenovitou hodnotou vyjádřenou v jiné měně, která se ke dni jejich vydání rovná nejméně částce odpovídající 50 000 EUR při přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den jejich vydání,

b)

po 31. prosinci 2010 a je-li jmenovitá hodnota takového cenného papíru nejméně 100 000 EUR nebo v případě dluhopisů se jmenovitou hodnotou vyjádřenou v jiné měně, která se ke dni jejich vydání rovná nejméně částce odpovídající 100 000 EUR při přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den jejich vydání.“.

 

47.

V § 47 odst. 4 se slova „a kárná a jiná opatření“ nahrazují slovy „ , kárná opatření a přestupky podle hlavy XI“.

 

48.

V § 49e se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1)

Účastníkem řízení o přestupku je obviněný.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

49.

V § 49e odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „také“.

 

50.

V § 49e odst. 4 se slova „Příjem z pokut“ nahrazují slovy „Pokuta uložená v řízení o přestupku“.

 

51.

V části první se za hlavu XI vkládá nová hlava XII, která včetně nadpisu zní:

HLAVA XII

PŘESTUPKY PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

 

§ 49h

Základní ustanovení

 

Na přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se hlava XI nepoužije.

 

§ 49i

Přestupky projednávané v prvním stupni Komorou

 

(1)

V řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které je vedeno s auditorem a projednává-li tento přestupek v prvním stupni Komora, se použijí obdobně § 26 odst. 2, 3 a 5 až 8, § 27 a § 27a odst. 1, 6 a 7.

(2)

Pokuta uložená v řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, projednává-li tento přestupek v prvním stupni Komora, je příjmem Komory.

 

§ 49j

Přestupky projednávané v prvním stupni Radou

 

Pokuta uložená v řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, projednává-li tento přestupek v prvním stupni Rada, je příjmem státního rozpočtu České republiky.“.

Dosavadní hlava XII se označuje jako hlava XIII.

 

52.

§ 50 včetně nadpisu zní:

§ 50

Vztah k jiným právním předpisům

 

(1)

Na kárné provinění a porušení povinnosti podle § 25a se obdobně použijí ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich.

(2)

Požadavky na oprávněnou úřední osobu podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich se nepoužijí na člena kárné komise, člena disciplinárního výboru, pokud není jeho předsedou, a člena Prezidia.

(3)

Plní-li auditor v souvislosti s auditorskou činností u účetní jednotky povinnosti požadované zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nepovažuje se toto plnění povinností za auditorskou činnost.“.

Čl. XXV

Přechodná ustanovení

1.

Podmínku bezúhonnosti skutečného majitele a zástupce právnické osoby, která je členem řídicího orgánu podle § 5 odst. 1 písm. d) a i) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí auditorská společnost plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

U kontroly kvality pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ve věci podmínek pro provedení kontroly kvality kontrolorem kvality podle § 24d odst. 1 postupuje podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Vnitřní předpisy a statut Komory auditorů České republiky vydané podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je Komora auditorů České republiky povinna uvést do souladu do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví (čl. 26)

Čl. XXVI

V § 54d odst. 1 větě první zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., se číslo „100“ nahrazuje číslem „85“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna daňového řádu (čl. 27)

Čl. XXVII

V § 53 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 94/2018 Sb., se na konci písmene c) doplňuje bod 4, který zní:

4.

oznámení nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (čl. 28)

Čl. XXVIII

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 odst. 1 písm. d) se za slovo „majitel“ vkládají slova „podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“)“.

 

2.

V § 16 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb., zákona č. 305/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb. a zákona č. 386/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

peněžité plnění, které zákon označuje jako daň,“.

 

2.

V § 1 odst. 4 se písmena b) až e) zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena b) až d).

 

3.

V § 1 odst. 4 písm. c) se slova „písmen a) až g)“ nahrazují slovy „písmene a) nebo b)“.

 

4.

V § 1 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

c)

mezinárodní spolupráci při správě daní v rozsahu, v jakém ji upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie3).

__________

3)

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracování), v platném znění.

Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004, v platném znění.“.

 

5.

V § 13d odstavec 2 zní:

(2)

Ovládající osobou se pro účely tohoto zákona rozumí skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“.

 

6.

V § 13n se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Správce daně může majiteli účtu nebo jeho ovládající osobě uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy také, pokud při prověřování nebo zjišťování úmyslně uvede v čestném prohlášení nesprávný údaj.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o směnárenské činnosti (čl. 30)

Čl. XXX

V § 6 odst. 2 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., se slova „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 334/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. a zákona č. 343/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se za slovo „mládeže“ vkládají slova „ , řízení podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů“.

 

2.

V § 3 odst. 2 písm. h) se za slova „České advokátní komory“ doplňují slova „ , Notářské komory České republiky, Komory auditorů České republiky, Exekutorské komory České republiky“.

 

3.

V nadpisu § 341 se slova „Komory daňových poradců“ nahrazují slovy „jiné samosprávné komory“.

 

4.

V § 341 se za slova „pro nahrazení souhlasu zástupce“ vkládají slova „Notářské komory České republiky, Komory auditorů České republiky, Exekutorské komory České republiky nebo“ a za slova „Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti“ se vkládají slova „notáře, auditora, soudního exekutora nebo“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (čl. 32-33)

Čl. XXXII

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „fondech“ vkládají slova „a jim strukturou nebo funkcemi podobných zařízeních řídících se právem jiného státu a působících na území České republiky (dále jen „zahraniční svěřenský fond“)“.

 

2.

V § 7 odst. 2 písm. a) až d) se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo zahraničního svěřenského fondu“.

 

3.

V § 34 písm. b) se slova „ , je-li podle občanského zákoníku vyžadován zápis těchto osob do nadačního rejstříku,“ zrušují.

 

4.

V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Navrhne-li to nadace nebo nadační fond, které podle svého zakladatelského právního jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, údaje podle odstavce 1 písm. b) až d) a listiny zakládané do sbírky listin, ve kterých jsou tyto údaje uvedeny, se znepřístupní veřejnosti.“.

 

5.

V § 65 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j)

rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření spočívajícího v omezení nebo zákazu nakládání s podílem společníka ve společnosti, závodem nebo podstatnou částí majetku společnosti, jakož i zrušení nebo zánik tohoto předběžného opatření, včetně důvodu rozhodnutí,“.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena k) až m).

 

6.

V § 65a odstavec 2 zní:

(2)

Do evidence svěřenských fondů se zapisují svěřenské fondy a zahraniční svěřenské fondy, přičemž zahraniční svěřenský fond působí na území České republiky zejména, pokud

a)

je z území České republiky spravován,

b)

je tvořen majetkem, který je převážně umístěn na území České republiky,

c)

je v něm spravována nemovitá věc nacházející se na území České republiky,

d)

jeho svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení má bydliště nebo sídlo na území České republiky,

e)

jeho svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení ve vztahu ke spravovanému majetku navázali na území České republiky obchodní vztah, nebo

f)

účelu sledovaného jeho vytvořením má být dosaženo na území České republiky.“.

 

7.

V § 65a odst. 3 větě první se za slovo „fond“ vkládají slova „nebo zahraniční svěřenský fond“.

 

8.

V § 65d písm. e) a g) až i) se za slovo „narození“ vkládají slova „ , státní občanství“.

 

9.

V § 65e odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Je-li svěřenský správce fyzickou osobou, v opisu z evidence svěřenských fondů se uvádějí a uveřejňují pouze údaje o jeho jménu, státu bydliště, státním občanství, roce a měsíci narození a doručovací adrese a případně údaje, k jejichž uveřejnění dal svěřenský správce souhlas; § 12 věta druhá se použije obdobně.“.

 

10.

V § 65g se na konci textu písmene a) doplňují slova „a jeho identifikační číslo“.

 

11.

V § 68 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Navrhne-li to nadace nebo nadační fond, které podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, listina ukládaná do sbírky listin, ve které jsou uvedeny údaje o osobách, kterým lze poskytovat příspěvky, o podmínkách poskytování příspěvků nebo o vkladech, se znepřístupní veřejnosti.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

12.

V § 68 odst. 3 se za číslo „1“ vkládají slova „nebo 2“.

 

13.

V § 82 odstavec 1 zní:

(1)

Jestliže za právnickou osobu podal návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci a je-li k návrhu doloženo prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto návrhu, aniž by o tom vydával rozhodnutí. Soud provede tento zápis na základě návrhu tohoto likvidátora také tehdy, je-li k návrhu doloženo jeho prohlášení, že nezjistil žádné věřitele právnické osoby ani žádný její majetek. Ustanovení § 90 odst. 1 se nepoužije.“.

 

14.

V § 82 odst. 2 se slovo „Zápis“ nahrazuje slovem „Návrh“, slovo „neprovede“ se nahrazuje slovem „odmítne“, slovo „podnikatele“ se nahrazuje slovy „právnické osoby“ a slova „obsaženého v tomto návrhu“ se zrušují.

 

15.

V § 93 odst. 1 se slova „a 92“ nahrazují slovy„ , § 82 odst. 1 a § 92“.

 

16.

V § 102 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; o zápisu provedeném podle § 82 odst. 1 rejstříkový soud vyrozumí pouze likvidátora zaniklé právnické osoby“.

 

17.

V § 118a odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; má-li svěřenský správce bydliště nebo sídlo mimo území České republiky, je příslušný Městský soud v Praze“.

 

18.

Za § 125 se vkládá nový § 125a, který zní:

§ 125a

(1)

Spolek nebo pobočný spolek založený podle zákona upravujícího sdružování občanů, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku zapsány pouze údaje podle § 125 odst. 2, se považuje za neaktivní (dále jen „neaktivní spolek“).

(2)

Zápis údaje o neaktivním spolku do spolkového rejstříku zajistí prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků Ministerstvo spravedlnosti.

(3)

Údaj o neaktivním spolku ze spolkového rejstříku rejstříkový soud vymaže, aniž by o tom vydával rozhodnutí,

a)

přizpůsobí-li spolek nebo pobočný spolek zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem,

b)

je-li do spolkového rejstříku zapsán vstup do likvidace spolku nebo pobočného spolku a údaje identifikující likvidátora, nebo

c)

je-li do spolkového rejstříku zapsáno zahájení insolvenčního řízení a údaje identifikující insolvenčního správce.

(4)

Údaj o neaktivním spolku do spolkového rejstříku rejstříkový soud opětovně zapíše, aniž by o tom vydával rozhodnutí, bylo-li

a)

zrušeno rozhodnutí o zrušení spolku nebo pobočného spolku, nebo

b)

insolvenční řízení zastaveno nebo byl-li zrušen konkurs na majetek spolku nebo pobočného spolku z jiného důvodu než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že je majetek spolku nebo pobočného spolku zcela nepostačující.

(5)

Člen statutárního orgánu neaktivního spolku ručí za splnění povinnosti, která je obsahem závazku, z něhož je neaktivní spolek v důsledku jeho jednání zavázán.

(6)

Je-li údaj o neaktivním spolku zapsán více než rok, ustanovení o zákazu zaměnitelnosti názvu právnické osoby se ve vztahu k neaktivnímu spolku nepoužije.“.

Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení

1.

Byl-li zápis svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů proveden nebo návrh na tento zápis podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo spravedlnosti zajistí zápis údaje o státním občanství podle § 65d písm. e) a g) až i) zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidence svěřenských fondů prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků, je-li tento údaj zjistitelný ze základního registru osob.

2.

Na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích, jehož návrh byl doručen soudu, nebo o který byla podána žádost notáři, přede dnem nabytí účinnosti této části tohoto zákona, se použijí ustanovení dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek (čl. 34)

Čl. XXXIV

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 309/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 122 odstavec 4 zní:

„(4)

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.“.

 

2.

V § 122 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,“.

 

3.

V § 122 odst. 5 písm. b) bodě 1 se slova „z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence“ nahrazují slovy „ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku“.

 

4.

V § 122 odstavec 7 zní:

(7)

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

a)

je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b)

který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5, nebo

c)

u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.“.

 

5.

V § 223 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si dodavatel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

6.

V § 223 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o centrální evidenci účtů (čl. 35-36)

Čl. XXXV

Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se za slovo „zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušný předpis Evropské unie4) a“ a za slovo „účtů“ se vkládají slova „a bezpečnostních schránek (dále jen „centrální evidence účtů“)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

__________

4)

Články 32a a 58 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843.“.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 4 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV.“.

 

3.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1)

Zřizuje se centrální evidence účtů o

a)

účtech vedených úvěrovými institucemi na území České republiky pro jejich klienty,

b)

účtech označených v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN) vedených institucemi na území České republiky pro jejich klienty,

c)

bezpečnostních schránkách pronajímaných úvěrovými institucemi na území České republiky.“.

 

4.

V § 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

institucí

1.

úvěrová instituce a

2.

instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterým Česká národní banka přidělila kód platebního styku,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

5.

V § 3 písmeno d) zní:

d)

klientem

1.

majitel účtu vedeného institucí nebo osoba oprávněná nakládat s peněžními prostředky na takovém účtu,

2.

svěřenský fond nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu, pro které jsou peněžní prostředky na účtu podle bodu 1 vedeny,

3.

nájemce bezpečnostní schránky pronajímané úvěrovou institucí,

4.

svěřenský fond nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu, pro které je bezpečnostní schránka podle bodu 3 pronajata, a

5.

osoba, která doloží, že jedná jménem klienta podle bodů 1 až 4 nebo za tohoto klienta,“.

 

6.

V § 3 se doplňuje písmeno e), které zní:

e)

skutečným majitelem skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

 

7.

V § 3 písm. e) se slova „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů“.

 

8.

V § 4 písm. a) se slovo „úvěrovou“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „nebo která pronajímá bezpečnostní schránku“.

 

9.

V § 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo datum zahájení pronájmu bezpečnostní schránky“.

 

10.

V § 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a číslo účtu IBAN, bylo-li přiděleno, nebo identifikační číslo bezpečnostní schránky“.

 

11.

V § 4 písm. d) úvodní části ustanovení se slovo „úvěrovou“ zrušuje.

 

12.

V § 4 písm. d) bodě 1 se slovo „úvěrovou“ zrušuje a za slovo „institucí“ se vkládají slova „nebo bezpečnostní schránkou pronajímanou úvěrovou institucí“.

 

13.

V § 4 písm. d) bodě 3 se slova „nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti“ nahrazují slovy „nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobnému zařízení řídícímu se právem jiného státu nebo bezpečnostní schránky pronajaté pro takový majetek“.

 

14.

V § 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

identifikační údaje skutečného majitele klienta v rozsahu podle písmene d) bodu 1, pokud jsou institucí tyto údaje k účtu nebo bezpečnostní schránce vedeny,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

 

15.

V § 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo datum ukončení pronájmu bezpečností schránky“.

 

16.

V § 5 odstavec 1 zní:

(1)

Instituce předává České národní bance k zápisu do centrální evidence účtů elektronicky dálkovým přístupem nejpozději do dvanácté hodiny každého pracovního dne informaci o údajích, k jejichž vzniku, změně nebo opravě došlo v předchozím pracovním dni nebo předchozích dnech pracovního klidu, nebo informaci o tom, že žádná z těchto skutečností nenastala. Podrobnosti náležitostí, strukturu a formát informace předávané k zápisu do centrální evidence účtů a další podrobnosti ke způsobu předání stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

 

17.

V § 5 odst. 2 se za slovo „klientů“ vkládají slova „a bezpečnostních schránkách pronajímaných svým klientům“.

 

18.

V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v rozsahu, ve kterém je oprávněn podle jiných právních předpisů požadovat údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,“ zrušují.

 

19.

V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

Finanční analytický úřad,“.

 

20.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

f)

orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti5) (dále jen „orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti“).

__________

5)

Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.“.

 

21.

V § 6 odst. 2 se za slovo „účtů“ vkládají slova „ , které jsou předmětem bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,“ a slova „poskytnutí údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech“ se nahrazují slovy „jejich vyžádání“.

 

22.

V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

(5)

Je-li žadatelem orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, může požadovat poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, jestliže to je nezbytné pro plnění konkrétního úkolu týkajícího se trestné činnosti podle přílohy č. 1 přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol6) nebo pro poskytnutí odpovědi na odůvodněnou žádost Europolu; odstavec 2 se přitom nepoužije.

(6)

Orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti vede v evidenci žádostí o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů podle odstavce 3 také identifikační údaje jednoznačně určující fyzickou osobu, která podání žádosti nařídila, a identifikační údaje příjemce vyžádaných údajů.

__________

6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.“.

 

23.

V § 7 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti dále v žádosti uvede identifikační údaje jednoznačně určující fyzickou osobu, která jeho jménem o údaje z centrální evidence účtů požádala, dále případně fyzickou osobu, která podání žádosti nařídila, a příjemce vyžádaných údajů.“.

 

24.

V § 7 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti prostřednictvím Policejního prezidia České republiky.“.

 

25.

V § 8 odst. 1 písm. c) bodě 1 se za slovo „účtu“ vkládají slova „nebo identifikační číslo bezpečnostní schránky“, slovo „úvěrovou“ se zrušuje a na konci textu se doplňují slova „nebo která bezpečnostní schránku pronajímá“.

 

26.

V § 8 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „anebo jméno a příjmení společně s rokem narození a adresou pobytu v případě fyzické osoby,“ zrušují.

 

27.

V § 8 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slovo „buď“ a slova „anebo sídlo“ zrušují.

 

28.

V § 8 odst. 1 písm. c) bodě 4 se slova „jiného právního uspořádání bez právní osobnosti“ nahrazují slovy „jemu svou strukturou nebo funkcemi podobnému zařízení řídícího se právem jiného státu“.

 

29.

V § 8 odst. 2 se za slovo „účtech“ vkládají slova „a bezpečnostních schránkách“, slovo „úvěrových“ se zrušuje a za slovo „klientovi“ se vkládají slova „nebo skutečnému majiteli klienta“.

 

30.

V § 9 odst. 2 větě druhé se slovo „úvěrových“ zrušuje.

 

31.

V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo skončení nájmu bezpečnostní schránky“.

 

32.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2)

Při výkonu dohledu se u

a)

bank a zahraničních bank, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, obdobně použijí ustanovení o činnosti České národní banky při výkonu bankovního dohledu podle zákona upravujícího činnost bank,

b)

spořitelních a úvěrních družstev obdobně použijí ustanovení o činnosti České národní banky při výkonu dohledu nad činností spořitelních a úvěrních družstev podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

c)

institucí neuvedených v písmenech a) a b) obdobně použijí ustanovení o činnosti České národní banky při výkonu dohledu nad jejich činností podle zákona upravujícího platební styk.“.

 

33.

Nadpis nad § 13 zní „Přestupek“.

 

34.

V § 13 odstavec 1 zní:

(1)

Instituce se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost předat České národní bance údaje k zápisu do centrální evidence způsobem nebo ve lhůtě stanovenými podle § 5 odst. 1.“.

 

35.

V § 15 se slovo „Přestupky“ nahrazuje slovem „Přestupek“.

 

36.

V § 18 odst. 2 se slovo „úvěrovými“ zrušuje.

 

37.

§ 19 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. XXXVI

Přechodná ustanovení

1.

Česká národní banka oznámí na své úřední desce datum zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do centrální evidence účtů nezapisovaly, a současně o této skutečnosti informuje instituce.

2.

Instituce podle § 3 písm. b) bodu 2 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není do 6 měsíců ode dne zahájení zápisu údajů podle bodu 1 povinna plnit povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V prvním předání údajů, kterým tato instituce začne plnit tuto povinnost, předá České národní bance do centrální evidence účtů aktuálně platné údaje v rozsahu podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o jí vedených účtech, které nebyly zrušeny do dne předcházejícího dni prvního předání informace.

3.

Úvěrová instituce podle § 3 písm. a) zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není do 6 měsíců ode dne zahájení zápisu údajů podle bodu 1 povinna plnit povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; do dne předcházejícího dni, ve kterém začne tato úvěrová instituce tuto povinnost plnit, plní povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V prvním předání údajů, kterým tato úvěrová instituce začne plnit povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předá České národní bance do centrální evidence účtů nad rámec dosud předávaných údajů aktuálně platné údaje v rozsahu podle § 4 písm. e) zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o jí vedených účtech, které nebyly zrušeny do dne předcházejícího dni předání informace, a v rozsahu podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o jí pronajatých bezpečnostních schránkách, jejichž nájem do tohoto dne neskončil.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o realitním zprostředkování (čl. 37)

Čl. XXXVII

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, ve znění zákona č. 190/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2 se slova „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“)“.

 

2.

V § 6 odstavec 3 zní: „

(3)

Za účelem zjištění dodržování povinností podle § 5 odst. 2 Ministerstvo spravedlnosti umožní živnostenskému úřadu získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „evidence skutečných majitelů“) úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle téhož zákona. Realitního zprostředkovatele, který je zahraniční právnickou osobou, živnostenský úřad vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k předložení čestného prohlášení, ve kterém uvede identifikační údaje všech svých skutečných majitelů. Realitní zprostředkovatel je povinen na výzvu živnostenského úřadu u osob podle § 5 odst. 2 doložit doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b) živnostenského zákona, s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů, a opis pravomocného rozhodnutí soudu cizího státu podle odstavce 2.“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Účinnost (čl. 38)

Čl. XXXVIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou

a)

ustanovení čl. III bodů 2 až 4, 6, 13, 15 až 86, 90 až 93 a čl. V bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021,

b)

ustanovení čl. I bodů 3, 206 až 211 a 244, která nabývají účinnosti dnem 3. června 2021,

c)

ustanovení čl. I bodů 34, 100, 109, 166, 197 a 222, čl. III bodu 1, čl. VI bodů 2, 3, 7 a 10, části čtvrté, čl. XII bodu 3, čl. XIV bodu 2, částí osmé, deváté, jedenácté a dvanácté, čl. XXIV bodu 3, částí patnácté a šestnácté, čl. XXIX bodu 5, části osmnácté, čl. XXXI bodu 1, čl. XXXII bodů 4, 6, 8, 9, 11 až 16 a 18, části dvacáté první, čl. XXXV bodu 7 a části dvacáté třetí, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů,

d)

ustanovení čl. III bodů 9 až 11 a 89, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabývá účinnosti zákon o náhradním výživném, a

e)

ustanovení čl. I bodů 2, 30, 31, 175, 178, 194, 198 a 201 a čl. XXXV bodů 2, 20 a 22 až 24, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2021.

v z. Filip v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.