Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

609/2020 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023

Čl. XXXI body 4 a 7 a čl. XXXII body 1, 5, 8, 11 a 12 nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. února 2021.

Čl. XI bod 63, čl. XXXI body 5 a 8, čl. XXXII body 2, 6, 9 a 13 a čl. XLIII body 1, 14, 16, 18 a 19 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Čl. XXXI body 6 a 9 a čl. XXXII body 3, 7, 10 a 14 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 609/2020 Sb.

1.1.2023

zákonem č. 609/2020 Sb.

1.1.2022

zákonem č. 609/2020 Sb.

1.2.2021

609

 

ZÁKON

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna horního zákona (čl. 1)

Čl. I

V § 40b odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 2)

Čl. II

V § 44d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 278/2019 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 3a odstavec 2 zní:

(2)

Předmětem poplatku není

a)

pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,

b)

pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.“.

 

2.

V § 3b odst. 1 písmeno c) zní:

c)

hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,“.

 

3.

V § 3b odst. 1 písm. d) se slova „obce nebo“ nahrazují slovem „obce,“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Pro poplatkové povinnosti u poplatku z pobytu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

V případě pobytu zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ukončeného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije pouze na část pobytu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o účetnictví (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 462/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 21a odst. 4 se věta druhá zrušuje a ve větě třetí se zrušují slova „ ; v případech podle věty druhé předáním České národní bance“.

 

2.

Za § 21a se vkládá nový § 21b, který včetně nadpisu zní:

§ 21b

Zvláštní způsoby zveřejňování

 

(1)

Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky. Povinnost zveřejnění těchto účetních záznamů je splněna okamžikem jejich předání České národní bance.

(2)

Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami podle odstavce 1, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

(3)

Podání podle odstavce 2 musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu, a lze jej učinit pouze

a)

jako přílohu daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů podaného v elektronické podobě, které není nepřípustné, a

b)

ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů.

(4)

Dojde-li k podání opravného daňového přiznání k dani z příjmů, nepřihlíží se také k podání podle odstavce 2, které bylo učiněno jako příloha předchozího daňového přiznání k dani z příjmů.

(5)

Nebudou-li odstraněny vady podání spočívající ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno způsobem podle odstavce 3, správce daně z příjmů nepředá účetní závěrku rejstříkovému soudu.

(6)

Jsou-li splněny podmínky odstavce 3,

a)

správce daně z příjmů bez zbytečného odkladu předá rejstříkovému soudu účetní závěrku v požadovaném rozsahu v elektronické podobě prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy,

b)

je povinnost účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku splněna okamžikem, kdy bylo podání podle odstavce 2 učiněno u příslušného správce daně z příjmů.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 21a odst. 4 a § 21b zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí na předání účetní závěrky, která je přílohou daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a je sestavena za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (čl. 7-8)

Čl. VII

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 430/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odstavec 3 zní:

(3)

Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě odvodu nepoužije.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

 

2.

V § 12 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1.

Úrok z prodlení podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterého ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na tento úrok použije zákon č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na řízení a jiné postupy související s uplatněním úroku z prodlení podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí (čl. 9-10)

Čl. IX

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb. a zákona č. 299/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 se slova „cena půdy“ nahrazují slovy „cena pozemku“ a slova „cenou půdy“ se nahrazují slovy „cenou pozemku“.

 

2.

V § 12 se za slovo „obce“ vkládají slova „nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce“.

 

3.

V § 12 se slova „ve výši 2, 3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo“.

 

4.

Za § 12d se vkládá nový § 12e, který včetně nadpisu zní:

§ 12e

Druh pozemku

 

(1)

Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.

(2)

Není-li o pozemku evidován v katastru nemovitostí jeho druh, je pro účely daně z pozemků rozhodující jeho skutečný stav odpovídající jednotlivým druhům pozemků podle katastrálního zákona.“.

 

5.

V § 13a odst. 2 písm. b) se slovo „půdy“ nahrazuje slovem „pozemku“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 11-12)

Čl. XI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb. a zákona č. 450/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písmeno za) zní:

za)

výnos dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjem plynoucí z práva na splacení dluhopisu vydaných členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,“.

 

2.

V § 5 odst. 5 se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „zdaňovaného sazbou daně podle § 16a“.

 

3.

V § 6 odst. 4 úvodní časti ustanovení se slova „po zvýšení podle odstavce 12“ zrušují a slova „7 nebo 8“ se nahrazují slovy „6 nebo 7“.

 

4.

V § 6 odst. 7 písm. a) se slova „zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce“ nahrazují slovy „odměňovaného platem“.

 

5.

V § 6 odst. 9 písm. b) se slovo „závodního“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin“.

 

6.

V § 6 odstavec 12 zní:

(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

7.

V § 6 odst. 13 se slova „zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a“ a slova „ , zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12“ zrušují.

 

8.

V § 6 se odstavce 14 a 15 zrušují.

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 14.

 

9.

V § 7 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14)

U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, nejsou příjmy podle § 20b odst. 1 plynoucí těmto společnostem součástí základu daně (dílčího základu daně) podle odstavce 4 nebo 5 a zahrnují se do samostatného základu daně. Ustanovení § 20b odst. 2 platí obdobně.“.

 

10.

V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „a výnosy dluhopisů podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem“.

 

11.

V § 8 odstavec 2 zní:

(2)

Za příjem z kapitálového majetku se považuje také příjem plynoucí z práva na splacení

a)

dluhopisu, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení nebo částkou vyplacenou při jeho předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník dluhopis nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku ke dni jeho bezúplatného nabytí, a

b)

vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru jemu na roveň postaveného vyplacenou při jejich splacení nebo částkou vyplacenou při jejich předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník cenný papír nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku ke dni jeho bezúplatného nabytí.“.

 

12.

V § 8 odst. 3 a 4 se slova „a v odstavci 2“ zrušují.

 

13.

V § 8 odst. 5 větě první se slova „Úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a příjmy“ nahrazují slovem „Příjmy“ a za text „h)“ se vkládají slova „a v odstavci 2“.

 

14.

V § 8 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Příjem podle odstavce 4 nebo úrok nebo jiný výnos ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele plynoucí ze zdrojů v zahraničí lze zahrnout do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. Zahrne-li se takový příjem do tohoto základu daně, zahrnou se do tohoto základu daně veškeré příjmy podle věty první. Tyto příjmy se nesnižují o výdaje s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) a f), u kterých se postupuje obdobně podle odstavců 6 a 7.“.

 

15.

V § 10 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10)

Plyne-li příjem podle odstavce 8 ze zdrojů v zahraničí, lze tento příjem zahrnout do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. Zahrne-li se takový příjem do tohoto základu daně, zahrnou se do tohoto základu daně veškeré příjmy podle odstavce 8 plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Tyto příjmy se nesnižují o výdaje s výjimkou

a)

příjmů uvedených v odstavci 1 písm. f) a g), které lze snížit o nabývací cenu podílu, a

b)

ceny z veřejné soutěže, která se sníží o odměnu za užití díla nebo výkonu zahrnutou v této ceně; tato odměna je příjmem ze samostatné činnosti.“.

 

16.

§ 16 a 16a včetně nadpisů znějí:

 

§ 16

Sazba a výpočet daně pro základ daně

 

(1)

Sazba daně činí

a)

15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a

b)

23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

(2)

Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

 

§ 16a

Sazba a výpočet daně pro samostatný základ daně

 

(1)

Sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %.

(2)

Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně.“.

 

17.

Za § 16a se vkládá nový § 16ab, který včetně nadpisu zní:

§ 16ab

Výpočet daně

 

(1)

Daň poplatníka se vypočte jako součet daně podle § 16 snížené o slevy na dani a daně podle § 16a.

(2)

Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 vyšší nebo roven dani podle § 16a, sníží se o tuto daň daňový bonus a daň poplatníka se rovná nule.

(3)

Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 nižší než daň podle § 16a, daňový bonus je roven nule a daň poplatníka se rovná dani podle § 16a snížené o daňový bonus podle § 35c odst. 3.“.

 

18.

V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

příjem plynoucí z titulu přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.“.

 

19.

V § 19 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

příjem plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy vydaného členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,“.

 

20.

V § 19 odst. 1 písmeno o) zní:

o)

příjem v podobě ceny z účtenkové loterie, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč,“.

 

21.

V § 19 odst. 1 písmeno zh) zní:

zh)

příjmy České republiky z

1.

operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu,

2.

úroků ze zůstatků na souhrnných účtech státní pokladny vedených Českou národní bankou a

3.

úroků z peněžních prostředků na účtech zřízených za účelem řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu v bankách podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla,“.

 

22.

V § 19 odst. 1 se na konci písmene zm) čárka nahrazuje tečkou a písmeno zn) se zrušuje.

 

23.

V § 20 odst. 8 se slova „nebo nehmotného“ zrušují.

 

24.

V § 21d odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Pro účely určení minimální doby finančního leasingu se minimální doba odpisování hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 1 zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu zkracuje o 6 měsíců.“.

 

25.

V § 21d odstavec 6 zní:

(6)

Finančním leasingem není přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování.“.

 

26.

V nadpisu § 21g se za slovo „Minimální“ vkládají slova „a průměrná“.

 

27.

V § 21g se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Průměrnou mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.“.

 

28.

V § 23 odst. 4 písm. b) se slova „zdaňovány sazbou daně podle“ nahrazují slovy „zahrnovány do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo“.

 

29.

V § 23a odst. 4 a § 23c odst. 7 se slova „a nehmotného majetku“ a slova „a nehmotný majetek“ zrušují.

 

30.

V § 23g odst. 5 písm. a) se slova „a nehmotného“ zrušují.

 

31.

V § 23h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „z důvodu platby“ nahrazují slovy „nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji z důvodu závazku“ a slova „této platby“ se nahrazují slovy „tohoto závazku“.

 

32.

V § 23h odst. 2 písm. b) se za slova „nezahrnutému příjmu“ vkládají slova „v rozsahu, v jakém dochází k odpovídajícímu snížení základu daně u přidružené osoby,“ a slova „tato platba“ se nahrazují slovy „se z důvodu tohoto závazku“.

 

33.

V § 24 odst. 2 písm. ch) se za slova „samostatného základu daně“ vkládají slova „zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo § 21 odst. 4“.

 

34.

V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 4 se za slovo „poskytované“ vkládají slova „jako nepeněžní plnění“, slovo „směnu110)“ se nahrazuje slovy „směnu podle zákoníku práce“ a slova „stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin“ se nahrazují slovy „horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na stravování“.

Poznámka pod čarou č. 110 se zrušuje.

 

35.

V § 24 odst. 2 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ ; pro stanovení výdajů za pohonné hmoty spotřebované vozidlem, které má elektrický pohon nebo hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, lze použít průměrnou cenu elektřiny stanovenou pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce“.

 

36.

V § 24 odst. 2 písm. k) bodech 2 a 3 se slova „v § 6 odst. 7 písm. a)“ nahrazují slovy „odměňovaného platem“.

 

37.

V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slova „ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru5c), který je účinný v době konání cesty“ nahrazují slovy „průměrné ceny pohonných hmot stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce“.

Poznámka pod čarou č. 5c se zrušuje.

 

38.

V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „ , který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a)“ zrušují.

 

39.

V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „a nehmotný majetek“ zrušují.

 

40.

V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 2 se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

 

41.

V § 25 odst. 1 písm. o) se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

 

42.

V § 25 odst. 1 písm. zb) se částka „40 000 Kč“ nahrazuje částkou „80 000 Kč“.

 

43.

V § 25 odst. 1 písm. zg) se slova „nebo nehmotným majetkem“ zrušují.

 

44.

V § 26 odst. 2 písm. a) a e) a odst. 3 písm. c) se částka „40 000 Kč“ nahrazuje částkou „80 000 Kč“.

 

45.

V § 27 písm. a) se částka „40 000 Kč“ nahrazuje částkou „80 000 Kč“.

 

46.

V § 30a odst. 1 a 2 se slova „2009 do 30. června 2010“ nahrazují slovy „2020 do 31. prosince 2021“ a slovo „vlastníkem“ se nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

 

47.

§ 32a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 117 a č. 106 zrušuje.

 

48.

V § 32b odst. 1 a § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

 

49.

V § 32c odst. 1 část věty za středníkem se nahrazuje slovy „přitom hmotný majetek zatřídí do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a odpisuje rovnoměrně příslušnou sazbou stanovenou v § 31 ve sloupci označeném slovy „v dalších letech odpisování““.

 

50.

V § 32c odst. 3 se slova „a nehmotný majetek“ zrušují.

 

51.

V § 32c odst. 4 se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

 

52.

V § 32d se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

 

53.

V § 33 odst. 1 se slova „ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč“ nahrazují částkou „80 000 Kč“.

 

54.

V § 33a odst. 1 a odst. 3 písm. b) se slova „§ 32a odst. 6 a“ zrušují.

 

55.

V § 34g odst. 4 písm. b) se za slovo „náklady“ vkládají slova „nebo který je oceněn podle právních předpisů upravujících účetnictví pořizovací cenou nebo vlastními náklady“.

 

56.

V § 34g odst. 5 písm. b) se slova „nehmotným majetkem, se vstupním cenou vyšší“ nahrazují slovy „dlouhodobým nehmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví s oceněním vyšším“.

 

57.

V § 34g odst. 5 písm. b) se částka „60 000 Kč“ nahrazuje částkou „80 000 Kč“.

 

58.

V § 35 odst. 4 se slova „připadající na základ daně (dílčí základ daně) podle § 20b“ nahrazují slovy „ze samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo § 21 odst. 4“.

 

59.

V § 35a odst. 1 písm. b) a v § 35b odst. 2 písm. b) se slova „z dílčího základu daně (§ 7)“ nahrazují slovy „připadající na dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti“.

 

60.

V § 35a odst. 6 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu se nesnižuje.“.

 

61.

V § 35b odst. 7 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu se nesnižuje.“.

 

62.

V § 35ba odst. 1 písm. a) se částka „24 840 Kč“ nahrazuje částkou „27 840 Kč“.

 

63.

V § 35ba odst. 1 písm. a) se částka „27 840 Kč“ nahrazuje částkou „30 840 Kč“.

 

64.

V § 35c odst. 2 se slova „daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období“ nahrazují slovy „daně vypočtené podle § 16 snížené o slevy na dani podle § 35 a 35ba“.

 

65.

V § 35c odst. 3 se slova „daňová povinnost vypočtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období“ nahrazují slovy „daň vypočtená podle § 16 snížená o slevy na dani podle § 35 a 35ba“.

 

66.

V § 35c odst. 3 se slova „maximálně však do výše 60 300 Kč ročně“ zrušují.

 

67.

V § 35c odst. 4 větě druhé se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“.

 

68.

V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 1 se za číslo „4“ vkládají slova „s výjimkou příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného“.

 

69.

V § 36 odst. 2 písm. a) se slova „rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu35a),“ nahrazují slovy „výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, z výnosu“ a slova „věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2“ se nahrazují slovy „věřitele a úrokového příjmu z vkladního listu vydaného jako cenný papír a cenného papíru mu na roveň postaveného“.

Poznámka pod čarou č. 35a se zrušuje.

 

70.

V § 36 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

71.

V § 38a odst. 1 se slova „připadající na samostatný základ daně podle § 20b“ nahrazují slovy „ze samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo § 21 odst. 4“.

 

72.

V § 38d odst. 4 písm. b) se slova „až 8“ nahrazují slovy „a 7“.

 

73.

V § 38d odst. 5 větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

 

74.

V § 38d odst. 8 větě první se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“.

 

75.

V § 38da odst. 1 se slovo „němž“ nahrazuje slovem „něm“.

 

76.

V § 38da odst. 2 se za číslo „1“ vkládají slova „ , jde-li o příjem, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,“, slova „ , nebo by byla sražena nebo vybrána, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen nebo by podléhal zdanění v České republice“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Oznámení podle odstavce 1, jde-li o příjem, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je plátce daně povinen správci daně podat do 31. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl povinen provést srážku daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice.“.

 

77.

V § 38da odst. 6 písmeno a) zní:

a)

příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen danému daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, 300 000 Kč,“.

 

78.

V § 38da se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

příjmu, o kterém má povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.“.

 

79.

V § 38e odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

1 % z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného u příjmů plynoucích z práva na splacení uvedených cenných papírů,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

 

80.

V § 38e odst. 1 písm. c) se slova „písmenu a)“ nahrazují slovy „písmenech a) a b)“.

 

81.

V § 38e odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

1 % z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného u příjmů plynoucích z práva na splacení uvedených cenných papírů,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

 

82.

V § 38e odst. 2 písm. c) se slova „písmenu a)“ nahrazují slovy „písmenech a) a b)“.

 

83.

V § 38f odst. 3 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

84.

V § 38fa odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „činnost ovládané zahraniční společnosti“ vkládají slova „ , která není k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie ani stálou provozovnou umístěnou v takovém státě,“.

 

85.

V § 38fa se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti, která je k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém státě, a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou v daném zdaňovacím období příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti. Ministerstvo financí uveřejní ve Finančním zpravodaji, které státy jsou na tomto seznamu uvedeny.“.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 3 až 12.

 

86.

V § 38fa odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

87.

V § 38fa odst. 8 větě první se slova „odstavcem 1“ nahrazují slovy „odstavci 1 a 2“ a ve větě druhé se za slovo „snížen“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

 

88.

V § 38fa odst. 9 úvodní části ustanovení a v § 38fa odst. 10 se za číslo „1“ vkládají slova „nebo 2“.

 

89.

V § 38fa odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

 

90.

V § 38fa se na konci textu odstavce 12 doplňují slova „nebo 2“.

 

91.

V § 38g odst. 3 větě první se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“.

 

92.

V § 38g se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

93.

V § 38h odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami „Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, který je od daně osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.“.

 

94.

V § 38h odstavec 2 zní:

(2)

Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.“.

 

95.

V § 38h se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 14.

 

96.

§ 38ha se včetně nadpisu zrušuje.

 

97.

V § 38j odst. 2 písm. f) se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.

 

98.

V § 38j odst. 10 se za slovo „poplatník,“ vkládají slova „a částky tohoto pojistného, které je povinen z těchto příjmů platit plátce daně“.

 

99.

V § 38s se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1.

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na dluhopis, vkladní list vydaný jako cenný papír a cenný papír jemu na roveň postavený s datem emise přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. a), § 36 odst. 6 a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Na dluhopis, vkladní list vydaný jako cenný papír a cenný papír jemu na roveň postavený s datem emise ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. a) a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2020 a 2021.

5.

Ustanovení § 38da zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na příjem, ze kterého byl plátce daně povinen vybrat nebo srazit daň nebo ze kterého by byl povinen vybrat nebo srazit daň, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 38da zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento výdaj lze uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém byl vynaložen. Pokud poplatník tento výdaj uplatní jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nelze související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně ani položku snižující základ daně.

7.

Ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Nabude-li tento zákon účinnosti jiným dnem než 1. lednem 2021, § 5 odst. 5, § 6 odst. 4, 12 a 13, § 7 odst. 14, § 8 odst. 9, § 10 odst. 10, § 16, 16a, 16ab, 21g, § 23 odst. 4 písm. b), § 24 odst. 2 písm. ch), § 35 odst. 4, § 35a odst. 1 písm. b), § 35b odst. 2 písm. b), § 35c odst. 2 a 3, § 38a odst. 1, § 38f odst. 3, § 38h odst. 1 a 2 a § 38j odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 skončené před vyhlášením tohoto zákona se použije ustanovení § 6 odst. 4 a 12 až 15, § 38h odst. 1, 2 a 14 a § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Nabude-li tento zákon účinnosti jiným dnem než 1. lednem 2021, může poplatník pro zdaňovací období roku 2021 použít § 5 odst. 5, § 6 odst. 4 a 12 až 15, § 16, 16a, 21g, § 23 odst. 4 písm. b), § 24 odst. 2 písm. ch), § 35 odst. 4, § 35a odst. 1 písm. b), § 35b odst. 2 písm. b), § 35c odst. 2 a 3, § 38f odst. 3, § 38g odst. 4 a § 38s zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě je povinen podat daňové přiznání za toto zdaňovací období.

10.

Na nehmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení tohoto majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11.

Na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek a na technické zhodnocení tohoto majetku zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích.

12.

Na nehmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13.

Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

14.

Na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích.

15.

Na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

16.

Na hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pořízený od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

17.

Pro účely zákona č. 159/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se společnost s ručením omezeným považuje za daňového rezidenta České republiky také v případě, že je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a tato společnost nebo její společník neobdrželi v některém z těchto států podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb. Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu v důsledku této skutečnosti nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 159/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, běží lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

18.

Na dluhopis vydaný v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice emitovaný ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2021 se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. a) a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

19.

Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije též pro příjmy ze závislé činnosti zahrnované do základu daně podle § 5 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zúčtované plátcem daně před 1. lednem 2021 a vyplacené poplatníkovi po 31. lednu 2021.

20.

Ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XI bodu 62 tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 skončené před vyhlášením tohoto zákona se použije ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XI bodu 62 tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o silniční dopravě (čl. 13-14)

Čl. XIII

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 34 odst. 3 se za větu pátou vkládá věta „Výkon působnosti celních úřadů při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě podle tohoto zákona se považuje za výkon správy daní, s výjimkou řízení o přestupcích.“.

 

2.

V § 35c odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo místního šetření“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení nebo jiné postupy při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě, které byly zahájeny orgány Celní správy České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna lesního zákona (čl. 15-16)

Čl. XV

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odstavec 2 zní:

(2)

Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě poplatku nepoužije.“.

 

2.

V § 18 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

1.

Penále podle § 18 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterého ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se toto penále považuje za úrok z prodlení a použije se na něj zákon č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na řízení a jiné postupy související s uplatněním penále podle § 18 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která se vztahují na úrok z prodlení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích (čl. 17-18)

Čl. XVII

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb. a zákona č. 430/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 40 se na začátek odstavce 9 vkládá věta „Výkon působnosti celních úřadů při výkonu státní správy ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podle tohoto zákona se považuje za výkon správy daní, s výjimkou řízení o přestupcích.“.

 

2.

V § 43a odst. 6 větě druhé se slova „Celní správa“ nahrazují slovy „celní úřad“ a slova „následující pracovní den“ se nahrazují slovy „do 2 pracovních dnů“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení nebo jiné postupy při výkonu státní správy ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, které byly zahájeny orgány Celní správy České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o vysokých školách (čl. 19)

Čl. XIX

V § 93o odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o námořní plavbě (čl. 20)

Čl. XX

V § 79a zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „ , výběru a vymáhání“ nahrazují slovy „a vybírání“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna rozpočtových pravidel (čl. 21)

Čl. XXI

Ustanovení § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), včetně nadpisu zní:

§ 69

Stravování a stravovací služby

 

(1)

Zabezpečuje-li organizační složka státu nebo příspěvková organizace stravování, zabezpečuje je ve vlastním stravovacím zařízení nebo prostřednictvím jiné organizační složky státu, právnické osoby nebo fyzické osoby pro

a)

zaměstnance v pracovním poměru,

b)

státní zaměstnance podle zákona o státní službě,

c)

příslušníky bezpečnostních sborů ve služebním poměru,

d)

vojáky z povolání,

e)

soudce,

f)

žáky a studenty po dobu jejich činnosti v organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštního právního předpisu.

(2)

Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou, kolektivní dohodou nebo vnitřním předpisem zabezpečovat stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a)

bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali do odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

b)

zaměstnancům činným u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3)

Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může poskytnout stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a)

fyzickým osobám, k jejichž stravování se zavázala smlouvou o stravování s jinou organizační složkou státu, právnickou osobou nebo fyzickou osobou,

b)

zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní.

(4)

Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li organizační složka státu ze svého rozpočtu nebo příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnanci v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci v pracovním vztahu peněžitý příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování za den náleží zaměstnanci v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci, odpracoval-li alespoň 3 hodiny v tomto dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, v místě služebního působiště nebo v místě výkonu funkce soudce. Peněžitý příspěvek na stravování za den se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Při výplatě peněžitého příspěvku na stravování nebo jeho části z rozpočtu organizační složky státu se postupuje podle § 46 obdobně.

(5)

Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může zabezpečovat stravování odlišně u místně odděleného pracoviště.

(6)

Náklady na stravování a jejich úhradu stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (čl. 22)

Čl. XXII

V § 57 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

Čl. XXIII

Ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně nadpisu zní:

§ 33b

Stravování a stravovací služby

 

(1)

Zabezpečuje-li příspěvková organizace stravování, zabezpečuje je ve vlastním stravovacím zařízení nebo prostřednictvím organizační složky státu, právnické osoby nebo fyzické osoby pro

a)

zaměstnance v pracovním poměru,

b)

žáky a studenty po dobu jejich činnosti v příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštního právního předpisu.

(2)

Příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem zabezpečovat stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a)

bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali do odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

b)

zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3)

Příspěvková organizace může poskytnout stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a)

fyzickým osobám, k jejichž stravování se zavázala smlouvou o stravování s organizační složkou státu, právnickou osobou nebo fyzickou osobou,

b)

zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní.

(4)

Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li příspěvková organizace ze svého rozpočtu na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnancům v pracovním poměru peněžitý příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování za den náleží zaměstnanci v pracovním poměru, odpracoval-li alespoň 3 hodiny v tomto dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Peněžitý příspěvek na stravování za den se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb.

(5)

Příspěvková organizace může zabezpečovat stravování odlišně u místně odděleného pracoviště.

(6)

Náklady na stravování a jejich úhradu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna energetického zákona (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 91d odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o pohřebnictví (čl. 25)

Čl. XXV

V § 28 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ a věta druhá zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 26)

Čl. XXVI

V § 34 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o obalech (čl. 27-28)

Čl. XXVII

V § 30 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 66/2006 Sb. a zákona č. 149/2017 Sb., odstavec 4 zní:

(4)

Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě registračních a evidenčních poplatků nepoužije.“.

Čl. XXVIII

Přechodná ustanovení

1.

Úrok z prodlení podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterého ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na tento úrok použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na řízení a jiné postupy související s uplatněním úroku z prodlení podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna transplantačního zákona (čl. 29)

Čl. XXIX

V § 30 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Antarktidě (čl. 30)

Čl. XXX

V § 27 odst. 7 zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 31-32)

Čl. XXXI

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 343/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 se částka „10 950 Kč“ nahrazuje částkou „9 950 Kč“.

 

2.

V § 57 odst. 6 písm. a) se částka „9 500 Kč“ nahrazuje částkou „8 500 Kč“.

 

3.

V § 57 odst. 6 písm. b) se částka „4 380 Kč“ nahrazuje částkou „3 380 Kč“.

 

4.

V § 104 odst. 1 se částka „1,61 Kč“ nahrazuje částkou „1,79 Kč“, částka „2,90 Kč“ se nahrazuje částkou „3,2 Kč“, částka „1,88 Kč“ se nahrazuje částkou „2,08 Kč“ a částka „2 460 Kč“ se nahrazuje částkou „2 720 Kč“.

 

5.

V § 104 odst. 1 se částka „1,79 Kč“ nahrazuje částkou „1,88 Kč“, částka „3,2 Kč“ se nahrazuje částkou „3,36 Kč“, částka „2,08 Kč“ se nahrazuje částkou „2,19 Kč“ a částka „2 720 Kč“ se nahrazuje částkou „2 860 Kč“.

 

6.

V § 104 odst. 1 se částka „1,88 Kč“ nahrazuje částkou „1,97 Kč“, částka „3,36 Kč“ se nahrazuje částkou „3,52 Kč“, částka „2,19 Kč“ se nahrazuje částkou „2,29 Kč“ a částka „2 860 Kč“ se nahrazuje částkou „3 000 Kč“.

 

7.

V § 130c odst. 1 se částka „2,46 Kč“ nahrazuje částkou „2,721 Kč“.

 

8.

V § 130c odst. 1 se částka „2,721 Kč“ nahrazuje částkou „2,86 Kč“.

 

9.

V § 130c odst. 1 se částka „2,86 Kč“ nahrazuje částkou „3 Kč“.

Čl. XXXII

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7, se nepoužijí pro

a)

tabákové výrobky nebo zahřívané tabákové výrobky, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7,

b)

surový tabák, u něhož daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7.

2.

Ustanovení § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8, se nepoužijí pro

a)

tabákové výrobky nebo zahřívané tabákové výrobky, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8,

b)

surový tabák, u něhož daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8.

3.

Ustanovení § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9, se nepoužijí pro

a)

tabákové výrobky nebo zahřívané tabákové výrobky, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9,

b)

surový tabák, u něhož daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9.

4.

Při změně sazby spotřební daně podle § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7, činí lhůta podle

a)

§ 118a odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 4 týdny přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7,

b)

§ 118b odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 4 týdny před prvním odběrem tabákové nálepky odpovídající nové sazbě daně.

5.

Zajištění daně poskytnuté pro dopravu tabákových výrobků nebo zahřívaných tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájenou přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7 se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7.

6.

Zajištění daně poskytnuté pro dopravu tabákových výrobků nebo zahřívaných tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájenou přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8 se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8.

7.

Zajištění daně poskytnuté pro dopravu tabákových výrobků nebo zahřívaných tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájenou přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9 se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9.

8.

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě nakoupené za účelem dalšího prodeje s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti čl. XXXI bod 7.

9.

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě nakoupené za účelem dalšího prodeje s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 8, nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti čl. XXXI bod 8.

10.

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě nakoupené za účelem dalšího prodeje s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 9, nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti čl. XXXI bod 9.

11.

Jednotkové balení, které nelze podle bodů 8 až 10 skladovat ani prodávat, se považuje za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem.

12.

Na jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, se použije § 122a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, obdobně s tím, že lhůta podle

a)

§ 122a odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí dnem, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení,

b)

§ 122a odst. 1 písm. d) a doba podle § 122a odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení.

13.

Na jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 8, se použije § 122a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, obdobně s tím, že lhůta podle

a)

§ 122a odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí dnem, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení,

b)

§ 122a odst. 1 písm. d) a doba podle § 122a odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení.

14.

Na jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 9, se použije § 122a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, obdobně s tím, že lhůta podle

a)

§ 122a odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí dnem, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení,

b)

§ 122a odst. 1 písm. d) a doba podle § 122a odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení.

15.

Pro daňové povinnosti u daně z minerálních olejů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

16.

Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že

a)

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j)

1.

nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

2.

vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b)

nakoupené nebo vyrobené minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 33-34)

Čl. XXXIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 343/2020 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 7c se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 73 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 4 odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova „zákona upravujícího daně z příjmů“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících účetnictví“.

 

4.

V § 4 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „v případě technického zhodnocení hmotného majetku, nebo technickým zhodnocením podle právních předpisů upravujících účetnictví v případě technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“.

 

5.

V § 4 odst. 4 písm. e) se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „podle písmene d) bodu 4“.

 

6.

V § 78 odst. 3 a 5 a § 78a odst. 1 se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „podle § 4 odst. 4 písm. d) bodu 4“.

 

7.

V příloze č. 2 se za položku „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.“ vkládá nová položka, která zní:

38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.“.

Čl. XXXIV

Přechodná ustanovení

1.

Na obchodní majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, že poplatník daně z příjmů na tento majetek použije od 1. ledna 2020 zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Plátce je povinen snížit uplatněný odpočet daně u zdanitelných plnění přijatých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která se stala nebo se mají stát součástí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který není dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona by došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud by tento majetek byl dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpočet daně je plátce povinen snížit

a)

ke dni uvedení tohoto obchodního majetku do stavu způsobilého k užívání nejpozději však k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)

ve výši rozdílu uplatněného odpočtu a odpočtu daně v částečné výši.

3.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátci vznikne nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dojde k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tato zdanitelná plnění přijal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nárok na odpočet daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neuplatnil; nárok na odpočet daně vzniká také v případě, že u těchto přijatých zdanitelných plnění plátce uplatňoval odpočet daně v částečné výši, a to ve výši, kterou plátce neuplatnil.

4.

Nárok na odpočet daně podle bodu 3 lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech (čl. 35)

Čl. XXXV

V § 17 odst. 2 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem (čl. 36)

Čl. XXXVI

V § 21 odst. 2 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky (čl. 37)

Čl. XXXVII

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 206/2019 Sb. a zákona č. 283/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 7 písm. a) a b) se slova „nebo správě cel“ nahrazují slovy „ , správě cel nebo prověřování plnění povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů pro statistické účely podle celního zákona“.

 

2.

V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj rozhoduje o povolení pro přístup k systému TIR.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

3.

V § 10 odst. 3 se slova „nebo správě cel“ nahrazují slovy „ , správě cel nebo prověřování plnění povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů pro statistické účely podle celního zákona“.

 

4.

V nadpisu § 11b se slova „správě daní“ nahrazují slovy „výkonu vybrané působnosti“.

 

5.

V § 11b se za slovo „působnosti“ vkládají slova „ , s výjimkou vybrané působnosti při správě cel,“.

 

6.

V § 59 se za slovo „celníků“ vkládají slova „nebo občanských zaměstnanců“ a za slovo „celníka“ se vkládají slova „nebo občanského zaměstnance“.

 

7.

V § 63 odst. 1 se slova „Orgány celní správy mohou“ nahrazují slovy „Pověřený celní orgán může“.

 

8.

V § 63 odst. 2 se slova „orgánů celní správy“ nahrazují slovy „pověřeného celního orgánu“.

 

9.

V § 64 odst. 2 se slova „Orgány celní správy jsou povinny“ nahrazují slovy „Pověřený celní orgán je povinen“ a text „§ 62“ se nahrazuje textem „§ 63“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V § 23 odst. 2 zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (čl. 39)

Čl. XXXIX

V § 7 odst. 2 zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o povinném značení lihu (čl. 40-41)

Čl. XL

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Osobou povinnou značit líh je také dovozce lihu, který dováží líh, který byl uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky a dovozce lihu jej označil prostřednictvím zahraničního dodavatele.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

2.

V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud je dopravován mezi daňovými sklady téhož provozovatele daňového skladu jím označený líh“.

 

3.

V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

celním prohlášení na propuštění do příslušného celního režimu,“.

 

4.

V § 15 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení podle § 5 odst. 1 písm. b),“.

 

5.

V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , anebo údaj o tom, že líh bude za podmínek stanovených tímto zákonem značit pouze prostřednictvím zahraničního dodavatele a bude se jednat pouze o líh, který bude uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky“.

 

6.

V § 18 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud značí líh za podmínek stanovených tímto zákonem pouze prostřednictvím zahraničního dodavatele a jedná se o líh, který byl uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky“.

 

7.

V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Rozhodnutím podle odstavce 1 správce daně nahradí dosavadní rozhodnutí o registraci.

(3)

V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 1 se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu rozhodnutí o registraci.“.

 

8.

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

§ 24a

Změna registrované osoby povinné značit líh

 

(1)

Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrované osoby povinné značit líh bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrována osoba povinná značit líh, která je její osobou blízkou, pokud tato osoba splňuje podmínky registrace.

(2)

Rozhodnutí o změně registrované osoby povinné značit líh správce daně vydá na základě přihlášky k registraci osoby povinné značit líh, která má být nově registrována. V přihlášce k registraci tato osoba uvede také den, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh. K přihlášce k registraci tato osoba připojí také souhlas dosud registrované osoby povinné značit líh se změnou registrované osoby povinné značit líh a

a)

doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh, k převodu kauce poskytnuté dosud registrovanou osobou povinnou značit líh na osobu povinnou značit líh, která má být nově registrována, pokud byla kauce poskytnuta složením částky, nebo

b)

dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaná osoba povinná značit líh poskytla kauci, ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh, změna v osobě dlužníka na osobu povinnou značit líh, která má být nově registrována.

(3)

Změnu registrované osoby povinné značit líh nelze provést, pokud dosud registrovaná osoba povinná značit líh nesplňuje podmínky registrace nebo pokud existuje důvodný předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh.

(4)

Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce složením částky, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby povinné značit líh, za kauci poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou značit líh. Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou povinnou značit líh považuje za splněnou, pokud je prokázána existence právního jednání dokladem podle odstavce 2 písm. a).

(5)

Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce bankovní zárukou, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby povinné značit líh, za kauci poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou značit líh, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b). Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou povinnou značit líh považuje za splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b).

(6)

Nově registrovaná osoba povinná značit líh ručí za nedoplatek dosud registrované osoby povinné značit líh, který vznikl do devadesátého dne po dni, ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh, pokud je vznik tohoto nedoplatku důsledkem nesplnění daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které nastaly přede dnem, ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh.“.

 

9.

V § 26 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních, pokud je podle tohoto zákona podmínkou registrace.“.

 

10.

V § 26 odstavec 3 zní:

(3)

Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace; to neplatí, byla-li registrace zrušena z důvodu

a)

zániku povolení pro jednorázové přijímání vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nebo

b)

zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných nebo objektivních důvodů nepřijímá vybrané výrobky.“.

 

11.

V § 27 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a správce daně nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní záruce“.

 

12.

V § 27 odst. 2 písm. b) se za slovo „kterou“ vkládají slova „nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1“.

 

13.

V § 30 odst. 4 větě první se slova „výroby nebo dovozu lihu osobou povinnou“ nahrazují slovy „činnosti osoby povinné“ a slova „výroby nebo dovozu lihu“ se nahrazují slovem „činnosti“.

 

14.

V § 32 odstavec 1 zní:

(1)

Osoba povinná značit líh, která převzala kontrolní pásky (dále jen „držitel“), nesmí kontrolní pásky předat jiné osobě; to neplatí, pokud kontrolní pásky

a)

předá zahraničnímu dodavateli za účelem provedení označení lihu,

b)

vrátí správci daně, nebo

c)

předá držiteli poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní služby za účelem jejich předání nebo vrácení podle písmene a) nebo b).“.

 

15.

V nadpisu § 33 se slova „označeného zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „značeného prostřednictvím zahraničního dodavatele“.

 

16.

V § 33 odst. 1 se slova „který byl označen zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „jehož označení provedl zahraniční dodavatel“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „60“.

 

17.

V § 33 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „prostřednictvím zahraničního dodavatele“.

 

18.

V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě, že se jedná o přepravu prostřednictvím držitele poštovní licence podle § 32 odst. 1 písm. c), musí být příslušný dokument podle odstavce 1 součástí zásilky.“.

 

19.

V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Držitel je povinen postupovat obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu.“.

 

20.

V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně lihu uvedeného do volného daňového oběhu mimo území České republiky, který byl označen prostřednictvím držitelova zahraničního dodavatele“.

 

21.

V § 38 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

identifikaci osoby odlišné od držitele, která je vlastníkem lihu uvedeného držitelem do volného daňového oběhu.“.

 

22.

V § 39 odst. 2 se číslo „24“ nahrazuje číslem „60“.

23.

V § 41 odst. 2 písm. c) se za slovo „konkurzu“ vkládají slova „na osobu povinnou značit líh a“ a za slovo „povinnosti“ se vkládají slova „osoby povinné značit líh a“.

 

24.

V § 42 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě převodu

a)

obchodního závodu osoby povinné značit líh nebo distributora lihu, jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení, jehož inventuru přede dnem převodu za přítomnosti správce daně provedla osoba povinná značit líh nebo distributor lihu, jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla; ustanovení o oznamovací povinnosti držitele a distributora lihu se v tomto případě použijí obdobně,

b)

lihu ve spotřebitelském balení v souvislosti s ukončením činnosti konečného prodejce lihu v souladu s živnostenským zákonem, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení, jehož inventuru za přítomnosti správce daně provedl konečný prodejce přede dnem jeho převodu; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se v tomto případě použijí obdobně.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

25.

§ 47 včetně nadpisu zní:

§ 47

Kauce

 

(1)

Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to ve výši

a)

500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 25 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami,

b)

1 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 50 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami, nebo

c)

5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí více než 50 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami.

(2)

Kauce se poskytuje

a)

složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo

b)

bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne

1.

zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, nebo

2.

snížení kauce.

(3)

Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

(4)

Kauce se sníží k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém distributor lihu oznámil správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud distributor lihu nevzal oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.“.

 

26.

V § 48 odst. 1 větě první se za slova „registrace distributora lihu“ vkládají slova „anebo ke snížení kauce“, za slovo „částka“ se vkládají slova „nebo částka, o niž byla kauce snížena,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

 

27.

V § 48 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

 

28.

V § 48 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „k zániku registrace distributora lihu“ vkládají slova „anebo ke snížení kauce“ a za slova „nebo zániku registrace distributora lihu“ se vkládají slova „anebo ode dne snížení kauce“.

 

29.

V § 48 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

 

30.

V § 48 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše

a)

kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, nebo

b)

částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.“.

 

31.

Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu zní:

§ 49a

Změna registrovaného distributora lihu

 

(1)

Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrovaného distributora lihu bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrován distributor lihu, který je jeho osobou blízkou, pokud tento distributor lihu splňuje podmínky registrace.

(2)

Rozhodnutí o změně registrovaného distributora lihu správce daně vydá na základě přihlášky k registraci distributora lihu, který má být nově registrován. V přihlášce k registraci distributor lihu uvede také den, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu. K přihlášce k registraci distributor lihu připojí také souhlas dosud registrovaného distributora lihu se změnou registrovaného distributora lihu a

a)

doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu, k převodu kauce poskytnuté dosud registrovaným distributorem lihu na distributora lihu, který má být nově registrován, pokud byla kauce poskytnuta složením částky, nebo

b)

dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaný distributor lihu poskytl kauci, ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu, změna v osobě dlužníka na distributora lihu, který má být nově registrován.

(3)

Změnu registrovaného distributora lihu nelze provést, pokud dosud registrovaný distributor lihu nesplňuje podmínky registrace nebo pokud existuje důvodný předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy má dojít ke změně registrovaného distributora lihu.

(4)

Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce složením částky, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora lihu, za kauci poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu. Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za splněnou, pokud je prokázána existence právního jednání dokladem podle odstavce 2 písm. a).

(5)

Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce bankovní zárukou, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora lihu, za kauci poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b). Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b).

(6)

Nově registrovaný distributor lihu ručí za nedoplatek dosud registrovaného distributora lihu, který vznikl do devadesátého dne po dni, ke kterému došlo ke změně registrovaného distributora lihu, pokud je vznik tohoto nedoplatku důsledkem nesplnění daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které nastaly přede dnem, ke kterému došlo ke změně registrovaného distributora lihu.“.

 

32.

V § 52 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a správce daně nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní záruce“.

 

33.

V § 52 odst. 2 písm. b) se za slovo „kterou“ vkládají slova „nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1“.

 

34.

Na konci textu § 53 se doplňují slova „a o snížení kauce“.

 

35.

V § 54 odst. 2 se slova „majetku nebo pro“ nahrazují slovem „majetku,“ a za slovo „hospodářský“ se vkládají slova „ , trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, trestný čin obecného ohrožení nebo pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti“.

 

36.

V § 57 odst. 2 písm. h) se za slovo „zrušení“ vkládají slova „nebo zániku“.

 

37.

V § 57 odst. 3 se za slovo „zrušena“ vkládají slova „nebo zanikla“ a za slovo „zrušení“ se vkládají slova „nebo zániku“.

 

38.

V § 58 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem, který není uvedený v odstavcích 1 a 2, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

39.

V § 58 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

40.

V § 58 odst. 6 a 7 se slova „3 písm. a) až c)“ nahrazují číslem „4“.

 

41.

V § 58 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Není-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci podle odstavce 4, správce daně vrátí tuto věc osobě, u níž byla zajištěna. Nelze-li tuto věc této osobě vrátit, vrátí ji vlastníkovi nebo držiteli. Správce daně, který rozhodl o zajištění věci, sepíše o jejím vrácení protokol.“.

 

42.

V § 61 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

43.

V § 62 odst. 1 písm. c) se slova „označené zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „ , jehož označení provedl zahraniční dodavatel“.

 

44.

V § 63 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „odcizení“ se vkládají slova „nebo porušení“.

 

45.

V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu dopustí přestupku tím, že nabyde líh ve spotřebitelském balení v rozsahu překračujícím omezení podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

46.

V § 64 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „anebo odstavce 2“.

 

47.

V § 64 odst. 4 se za text „b)“ vkládají slova „anebo odstavce 2“.

Čl. XLI

Technický předpis

Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (čl. 42)

Čl. XLII

Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odstavec 2 zní:

(2)

V rozhodnutí pro vnitrostátní trh určený celní úřad stanoví lhůtu v délce nejvýše 1 roku, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu, a počátek běhu této lhůty.“.

 

2.

V § 19 odst. 3 se text „38 odst. 3“ nahrazuje textem „36 odst. 2“.

 

3.

V § 39 odstavec 1 zní:

(1)

K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad. K řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je místně příslušný ten celní úřad, v jehož územním obvodu má právnická nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby místně příslušný ten celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna celního zákona (čl. 43-44)

Čl. XLIII

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. 283/2020 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice.“.

 

2.

V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „s výjimkou povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty“.

 

3.

V § 16 odst. 2 se slovo „Unie1)“ nahrazuje slovy „unie1) nebo na tiskopise celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy“.

 

4.

V § 24 odst. 1 se slova „se doměří“ nahrazují slovy „lze doměřit“ a slova „ , jako společný celní dluh“ se zrušují.

 

5.

V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „nebo finanční záruky“ zrušují.

 

6.

V § 26 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

finanční záruky, která je bankovní zárukou nebo byla poskytnuta pojišťovnou.“.

 

7.

Na konci textu § 30 se doplňují slova „s výjimkou ustanovení o povolení ručitele“.

 

8.

§ 31 včetně nadpisu zní:

§ 31

Zajištění cla jinou osobou

 

(1)

Zajištuje-li clo jiná osoba namísto dlužníka, odpovídá tato osoba za dluh s dlužníkem společně a nerozdílně.

(2)

Zajišťuje-li clo jiná osoba namísto dlužníka, musí být doklad prokazující tuto skutečnost připojen k

a)

záruční listině pro jednotlivou operaci, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje clo ve formě ručení s použitím této listiny, nebo

b)

celnímu prohlášení, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje clo jinak než podle písmene a).“.

 

9.

Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

§ 32a

Zvláštní ustanovení o řízení ve věci povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty

 

V odvolacím řízení ve věci povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty může odvolací orgán také napadené rozhodnutí zrušit a vrátit věc k novému projednání správci cla prvního stupně s odůvodněním obsahujícím právní názor, kterým je správce cla prvního stupně vázán.“.

 

10.

V části čtvrté hlavě II se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

 

Díl 3

Vymáhání cla

 

§ 36a

Zvláštní ustanovení o pořadí úhrady cla

 

Ustanovení daňového řádu o přednostním uspokojení exekučních nákladů a úhradě hotových výdajů se při placení cla nepoužijí.“.

 

11.

§ 51 včetně nadpisu zní:

§ 51

Příslušnost

 

(1)

K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce cla. K řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je místně příslušný ten správce cla, v jehož územním obvodu má právnická nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo.

(2)

Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby místně příslušný ten správce cla, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.“.

 

12.

V § 56 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

b)

obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie včetně údajů o obchodu s energetickými produkty a jejich agregáty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a

c)

pohybu a stavu kontejnerů užívaných námořními přepravci.“.

 

13.

V § 56 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

 

14.

V § 57 odstavec 1 zní:

(1)

Zpravodajská jednotka podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je povinna po dosažení prahu pro vykazování vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie.“.

 

15.

V § 57 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou zpravodajské jednotky, v jejímž případě došlo pouze k jednorázovému dosažení prahu pro vykazování“.

 

16.

V § 58 odst. 3 písm. b) se slovo „odeslání“ nahrazuje slovy „vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie“ a slova „přijetí zboží“ se nahrazují slovy „dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie“.

 

17.

V § 58 odstavec 4 zní:

(4)

Zpravodajská jednotka vykazuje údaje do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhla prahu pro vykazování údajů, a celý kalendářní rok následující, nebo do dne zrušení registrace zpravodajské jednotky k dani z přidané hodnoty, pokud k němu došlo dříve.“.

 

18.

V § 59 odst. 2 se slovo „odeslání“ nahrazuje slovy „vývoz do jiného členského státu Evropské unie“ a slovo „přijetí“ se nahrazuje slovy „dovoz z jiného členského státu Evropské unie“.

 

19.

V § 59 odst. 3 písm. a) se slovo „odeslání“ nahrazuje slovy „vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie“ a slova „přijetí zboží“ se nahrazují slovy „dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie“.

 

20.

Za § 69 se vkládá nový § 69a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

§ 69a

Povolení pro přístup k systému TIR

 

(1)

Správce cla povolí osobě s místem pobytu nebo sídlem v České republice v souladu s mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní přepravu zboží na podkladě karnetů TIR (dále jen „Úmluva TIR“)3) používat karnety TIR, pokud

a)

je způsobilá provozovat silniční nákladní dopravu v souladu s živnostenským zákonem,

b)

nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

1.

u orgánů Finanční správy České republiky,

2.

u orgánů Celní správy České republiky,

3.

na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a

4.

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

c)

v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem celní nebo daňové právní předpisy,

d)

prokáže znalost provádění Úmluvy TIR a

e)

prokáže, že předložila prohlášení podle Úmluvy TIR sdružení, kterému je správcem cla v souladu s Úmluvou TIR povoleno vydávat karnety TIR a být ručitelem.

(2)

Splnění podmínek podle odstavce 1 písm. b) bodů 3 a 4 se prokazuje potvrzeními, která nejsou ke dni podání žádosti o povolení pro přístup k systému TIR starší než 60 dnů.

(3)

Splnění podmínek podle odstavce 1 písm. d) a e) se prokazuje potvrzením vydaným sdružením, kterému je správcem cla povoleno v souladu s Úmluvou TIR vydávat karnety TIR a být ručitelem, které není ke dni podání žádosti o povolení pro přístup k systému TIR starší než jeden rok.

(4)

Podmínky pro vydání povolení pro přístup k systému TIR musí osoba podle odstavce 1 splňovat po celou dobu trvání povolení.

(5)

Pro povolení pro přístup k systému TIR se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upravující řízení ve věci povolení.

__________

3)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb.m.s., kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR). “.

 

21.

V § 70 odst. 1 písm. d) se slova „celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení“ nahrazují slovy „jinou osobou“.

Čl. XLIV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení nebo jiné postupy podle zákona č. 242/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 242/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povoleno přistupovat k systému TIR, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za držitele povolení pro přístup k systému TIR podle zákona č. 242/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (čl. 45)

Čl. XLV

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 207/2020 Sb., se mění takto:

1.

§ 10a zní:

§ 10a

 

(1)

Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí pro rok, na který se předkládá návrh státního rozpočtu, na základě salda, které je vždy meziročně vyšší alespoň o 0,5 procentního bodu.

(2)

V roce 2021 použije ministerstvo pro účely stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí na rok 2022 saldo pro rok 2021, které prognózuje nejpozději v září roku 2021, zvýšené o 0,5 procentního bodu. Ustanovení § 9 se nepoužije.

(3)

Dosáhne-li saldo alespoň výše aktuálního střednědobého rozpočtového cíle plynoucího pro Českou republiku z přímo použitelných předpisů Evropské unie2), postupuje ministerstvo podle § 10.

(4)

Saldem se pro účely odstavců 1 až 3 rozumí saldo hospodaření sektoru veřejných institucí očištěné o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, vyjádřené v procentech nominálního hrubého domácího produktu prognózovaného ministerstvem pro daný rok. Saldo se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.“.

 

2.

§ 11a zní:

§ 11a

 

(1)

Ministerstvo navýší pro účely § 11 částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí o částku odpovídající meziročnímu zlepšení salda hospodaření sektoru veřejných institucí, upraveného o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, o 0,5 % nominálního hrubého domácího produktu.

(2)

Postupovalo-li ministerstvo v předchozím roce podle § 10 při stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí, postupuje v aktuálním roce při výpočtu nápravné složky podle § 11.“.

 

3.

Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

§ 11b

 

V letech 2021 a 2022 nepostupuje ministerstvo podle § 11 a 11a.“.

 

4.

V § 12 odst. 1 a 2 se slova „podle § 10“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (čl. 46)

Čl. XLVI

V § 9 odst. 2 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní (čl. 47)

Čl. XLVII

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 391/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 260/2017 Sb. a zákona č. 540/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. b) až g) se číslo „8,92“ nahrazuje číslem „9,78“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. b) až f) a i) se číslo „23,58“ nahrazuje číslem „25,84“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Účinnost (čl. 48)

Čl. XLVIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, nejdříve však dnem 1. ledna 2021, s výjimkou

a)

ustanovení čl. XII bodu 17, čl. XXXII bodu 4 a čl. XLV, která nabývají účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení,

b)

ustanovení čl. XXXI bodů 4 a 7 a čl. XXXII bodů 1, 5, 8, 11 a 12, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,

c)

ustanovení čl. XI bodu 63, čl. XXXI bodů 5 a 8, čl. XXXII bodů 2, 6, 9 a 13 a čl. XLIII bodů 1, 14, 16, 18 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a

d)

ustanovení čl. XXXI bodů 6 a 9 a čl. XXXII bodů 3, 7, 10 a 14, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

v z. Filip v. r.

 

Babiš v. r.