Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

269/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Zákon nabyl účinnosti dnem 2. 8. 2021.

Ust. § 72 odst. 4 a 5 nabývají účinnosti prvním dnem po vyhlášení zákona, tj. 20. července 2021.

Ust. § 73 body 2 a 26 nabývají účinnosti dnem 1. února 2022.

Ust. § 37 odst. 7 a § 41 odst. 1 písm. f) a j) nabývají účinnosti dnem 2. srpna 2023.

Ust. § 41 odst. 2 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 430/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 269/2021 Sb.

2.8.2023

zákonem č. 471/2022 Sb.

1.4.2023

Více...

269

 

ZÁKON

ze dne 1. července 2021

o občanských průkazech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Předmět úpravy (§ 1)

§ 1

[Předmět úpravy]

Tento zákon upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku občanských průkazů a navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1.

Část druhá

Občanský průkaz (§ 2-41)

Hlava I

Úvodní ustanovení (§ 2-4)

§ 2

Občanský průkaz

(1)

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba, jíž je občanský průkaz vydán, (dále jen „držitel občanského průkazu“) prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené.

(2)

Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen „data pro elektronické využití občanského průkazu“).

§ 3

Povinnost mít občanský průkaz

(1)

Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz, není-li dále stanoveno jinak.

(2)

Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

§ 4

Právo mít občanský průkaz

Státní občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud

a)

je mladší 15 let,

b)

je omezen ve svéprávnosti, nebo

c)

nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Hlava II

Náležitosti občanského průkazu (§ 5-7)

§ 5

Údaje a data v občanském průkazu

(1)

V občanském průkazu se uvedou

a)

údaje o držiteli občanského průkazu, kterými jsou

1.

jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2.

pohlaví,

3.

státní občanství,

4.

datum narození,

5.

místo a okres narození, narodil-li se na území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,

6.

kód státu narození podle statistického číselníku vytvořeného Českým statistickým úřadem, narodil-li se mimo území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,

7.

adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel,

8.

rodné číslo,

9.

podoba,

10.

podpis a

11.

biometrické údaje; biometrickými údaji se rozumí zobrazení obličeje a otisky prstů rukou pořízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,

b)

úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou podobu jména nebo složeného příjmení držitele občanského průkazu, jsou-li v rámci údajů o držiteli občanského průkazu uvedeny ve zkrácené podobě podle § 7 odst. 2,

c)

údaje o občanském průkazu, kterými jsou

1.

číslo,

2.

kód dokladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,

3.

datum vydání,

4.

datum skončení platnosti,

5.

označení správního orgánu, který jej vydal, a

6.

kód České republiky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 a

d)

údaje umožňující kontrolu údajů uvedených ve strojově čitelné podobě.

(2)

V občanském průkazu se na žádost žadatele o vydání občanského průkazu uvede rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.

(3)

V občanském průkazu se uloží data pro elektronické využití občanského průkazu stanovená prováděcím právním předpisem. Hovoří-li se v tomto zákoně o uložení dat pro elektronické využití občanského průkazu, rozumí se tím rovněž jejich spojení s občanským průkazem.

(4)

V občanském průkazu se na žádost držitele občanského průkazu uloží data pro elektronické využití občanského průkazu stanovená prováděcím právním předpisem nebo tato data může uložit sám držitel občanského průkazu.

Způsob uvedení údajů a uložení dat v občanském průkazu

§ 6

(1)

Údaje podle § 5 odst. 1 písm. a) bodů 1 až 10, § 5 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 3 až 5 a § 5 odst. 2 se uvedou v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem; lze je uvést rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat.

(2)

Údaje podle § 5 odst. 1 písm. c) bodů 2 a 6 a § 5 odst. 1 písm. d) se uvedou v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem anebo ve strojově čitelné podobě v nosiči dat.

(3)

Biometrické údaje se uvedou ve strojově čitelné podobě v nosiči dat.

(4)

Data podle § 5 odst. 3 a 4 se uloží v nosiči dat.

§ 7

[Neuvedení biometrických údajů a neuvedení druhého jména či složeného příjmení]

(1)

V občanském průkazu vydaném osobě mladší 12 let se v nosiči dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, namísto otisků prstů rukou uvede záznam o tom, že tento biometrický údaj v občanském průkazu není uveden. Věta první se použije obdobně v případě občanského průkazu vydaného osobě, u níž je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou.

(2)

Nelze-li z důvodu nedostatku místa v občanském průkazu uvést druhé jméno držitele občanského průkazu, uvede se jeho první jméno uvedené v základním registru obyvatel (dále jen „registr obyvatel“) a místo druhého jména se uvede první písmeno druhého jména s tečkou. Věta první se použije obdobně v případě složeného příjmení.

Hlava III

Vydání občanského průkazu (§ 8-32)

Díl 1

Žádost o vydání občanského průkazu (§ 8-21)

§ 8

Žadatel o vydání občanského průkazu

(1)

Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz. Občanský průkaz se vydá rovněž na žádost podanou osobou podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osobou podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let.

(2)

K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.

§ 9

Správní orgán příslušný k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu

(1)

Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu je obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“).

(2)

Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu je dále

a)

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů (dále jen „zrychlený režim“), nebo

b)

organizační útvar Ministerstva zahraničních věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a určený tímto ministerstvem (dále jen „pověřený zastupitelský úřad“), nejde-li o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu.

§ 10

Způsob podání žádosti o vydání občanského průkazu

(1)

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu (dále jen „podací místo“). Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

(2)

Žádost o vydání občanského průkazu se vyhotovuje na pracovišti podacího místa za asistence úřední osoby a s využitím formuláře vydaného ministerstvem.

(3)

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště podacího místa, podací místo, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště. Věta první se nepoužije v případě žádosti o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu a žádosti podané pověřenému zastupitelskému úřadu.

§ 11

Lhůty pro podání žádosti o vydání občanského průkazu

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do

a)

30 dnů ode dne, ve kterém

1.

dosáhl věku 15 let,

2.

nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo

3.

ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,

b)

15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu podle § 34 odst. 1 písm. a) až c), § 34 odst. 2 nebo 4 anebo, je-li v dosavadním občanském průkazu uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, podle § 34 odst. 3, nebo

c)

60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

Postup při podání žádosti o vydání občanského průkazu

§ 12

[Podkaldy nutné k vydání prvního občanského průkazu]

(1)

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit

a)

rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo

b)

cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“).

(2)

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen při podání žádosti předložit rodný list a doklad o státním občanství České republiky.

(3)

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit

a)

rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo

b)

cestovní pas.

(4)

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

(5)

Osoba, která za žadatele podle odstavce 1, 2 nebo 3 podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit

a)

rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, nebo cestovní pas žadatele,

b)

rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,

c)

vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a

d)

veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

§ 13

[Podklady nutné k vydání nového občanského průkazu]

(1)

Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz.

(2)

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit

a)

rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo

b)

průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

(3)

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit

a)

rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo

b)

průkaz totožnosti.

(4)

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit doklady podle odstavce 1, 2 nebo 3, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.

(5)

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

(6)

Osoba, která za žadatele podle odstavce 1, 2 nebo 3 podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit

a)

dosavadní občanský průkaz žadatele, nebo, nelze-li předložit dosavadní občanský průkaz žadatele, rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, anebo cestovní pas žadatele,

b)

rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,

c)

vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a

d)

veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

§ 14

[Povinnosti žadatele, který před podáním žádosti ukončil pobyt v cizině]

Žadatel o vydání občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu ukončil pobyt v cizině, je povinen při podání žádosti předložit

a)

rodný list a doklad o státním občanství, nebo

b)

cestovní pas.

§ 15

[Vydání dočasného občanského průkazu]

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má vydán dočasný občanský průkaz, je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dočasný občanský průkaz a rodný list.

§ 16

[Vydání občanského průkazu jiným správním orgánem]

(1)

Požaduje-li žadatel o vydání občanského průkazu, aby mu byl občanský průkaz předán jiným správním orgánem, než je správní orgán příslušný k vydání občanského průkazu, je povinen uvést v žádosti o vydání občanského průkazu jím zvolený správní orgán příslušný k předání občanského průkazu. Věta první se nepoužije v případě, kdy žadatel požádá, aby mu byl občanský průkaz vydán ve lhůtě do 24 hodin.

(2)

Požaduje-li žadatel o vydání občanského průkazu, který podává žádost o vydání občanského průkazu pověřenému zastupitelskému úřadu, aby mu byl občanský průkaz předán pověřeným úřadem, který je správním orgánem příslušným k vydání občanského průkazu, je povinen uvést v žádosti tento pověřený úřad.

(3)

Požaduje-li žadatel o vydání občanského průkazu v občanském průkazu uvést rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, je povinen uvést v žádosti o vydání občanského průkazu tuto skutečnost.

(4)

Požaduje-li žadatel o vydání občanského průkazu, aby mu byl občanský průkaz vydán ve zrychleném režimu, je povinen uvést v žádosti o vydání občanského průkazu tuto skutečnost.

(5)

Požaduje-li žadatel o vydání občanského průkazu, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, je povinen uvést v žádosti o vydání občanského průkazu tuto skutečnost, způsob vyrozumění a kontaktní údaje, vyžaduje-li to způsob vyrozumění a nejsou-li správnímu orgánu příslušnému k vydání občanského průkazu známy nebo mu nejsou dostupné. O vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu nelze požádat, požaduje-li žadatel převzetí občanského průkazu u pověřeného zastupitelského úřadu.

§ 17

[Kontrola vůči informačním systémům veřejné správy]

(1)

Podací místo porovná při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu údaje poskytnuté žadatelem o vydání občanského průkazu s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy.

(2)

Zjistí-li podací místo při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu rozpory mezi údaji uvedenými v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy, vyzve žadatele o vydání občanského průkazu, aby předložil doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění těchto rozporů, a žádost do jejich předložení neumožní podat. Podací místo vystaví žadateli na základě jeho požadavku potvrzení o této skutečnosti; o možnosti požadovat toto potvrzení žadatele poučí.

§ 18

[Digitalizovaný podpis]

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen osobně se podepsat na žádost o vydání občanského průkazu před úřední osobou podacího místa digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho podpisu v občanském průkazu. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti.

§ 19

[Biometrické údaje]

(1)

Podací místo pořídí biometrické údaje žadatele o vydání občanského průkazu. Podací místo pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro účely jeho vedení v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“) a uvedení podoby žadatele v občanském průkazu.

(2)

V případě žadatele o vydání občanského průkazu mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti o vydání občanského průkazu. Věty první a druhá se použijí obdobně v případě žadatele o vydání občanského průkazu, u něhož je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou.

§ 20

[Kontrola vyhotovené žádosti o vydání občanského průkazu]

Podací místo předloží žadateli o vydání občanského průkazu vyhotovenou žádost o vydání občanského průkazu ke kontrole. Žadatel je povinen žádost zkontrolovat a podepsat ji digitalizovaným podpisem. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti.

§ 21

[Zákaz zpětvzetí žádosti]

Podanou žádost o vydání občanského průkazu nelze vzít zpět.

Díl 2

Vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu (§ 22-24)

§ 22

Správní orgán příslušný k vydání občanského průkazu

(1)

Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána pověřenému úřadu, správním orgánem příslušným k vydání občanského průkazu je tento pověřený úřad.

(2)

Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána pověřenému zastupitelskému úřadu, správním orgánem příslušným k vydání občanského průkazu je

a)

pověřený úřad, v jehož správním obvodu má žadatel o vydání občanského průkazu místo trvalého pobytu,

b)

pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl žadatel o vydání občanského průkazu naposledy místo trvalého pobytu, nemá-li žadatel místo trvalého pobytu, nebo

c)

Magistrát města Brna, neměl-li žadatel o vydání občanského průkazu nikdy místo trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit.

(3)

Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána ministerstvu a je-li ministerstvo příslušné k přijetí žádosti, správním orgánem příslušným k vydání občanského průkazu je ministerstvo.

(4)

Ministerstvo se pro účely elektronické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu považuje za správní orgán příslušný k vydání občanského průkazu.

§ 23

Lhůty pro vydání občanského průkazu

(1)

Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, byla-li žádost podána

a)

pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je v žádosti uveden pověřený úřad, nebo

b)

pověřenému zastupitelskému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je v žádosti uveden pověřený úřad, který je správním orgánem příslušným k vydání občanského průkazu.

(2)

Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti. V případě vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu.

(3)

Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, byla-li žádost podána

a)

pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je v žádosti uveden pověřený zastupitelský úřad, nebo

b)

pověřenému zastupitelskému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je v žádosti uveden tentýž pověřený zastupitelský úřad.

§ 24

Výroba občanského průkazu a jeho kontrola před předáním

(1)

Ministerstvo zajistí výrobu občanského průkazu a jeho předání správnímu orgánu příslušnému k předání občanského průkazu nebo, má-li být občanský průkaz převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, správnímu orgánu příslušnému k vydání občanského průkazu.

(2)

Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu nebo, má-li být občanský průkaz převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, správní orgán příslušný k vydání občanského průkazu zkontroluje po převzetí vyrobeného občanského průkazu, zda je občanský průkaz způsobilý k předání, a ověří funkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje.

(3)

Nezjistí-li správní orgán příslušný k vydání občanského průkazu nezpůsobilost občanského průkazu k předání nebo nefunkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, zajistí předání občanského průkazu prostřednictvím ústředí Ministerstva zahraničních věcí pověřenému zastupitelskému úřadu, u něhož má být občanský průkaz převzat.

(4)

Zjistí-li správní orgán příslušný k předání občanského průkazu nebo, má-li být občanský průkaz převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, správní orgán příslušný k vydání občanského průkazu nezpůsobilost občanského průkazu k předání nebo nefunkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, vyrozumí o této skutečnosti ministerstvo a v součinnosti s ministerstvem zajistí, s výjimkou občanského průkazu vydávaného ve zrychleném režimu, výrobu nového občanského průkazu. Ministerstvo předá nový občanský průkaz správnímu orgánu příslušnému k předání občanského průkazu nebo, má-li být občanský průkaz převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, správnímu orgánu příslušnému k vydání občanského průkazu.

Díl 3

Převzetí občanského průkazu (§ 25-32)

§ 25

Vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu

(1) Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání občanského průkazu, který o to požádal v žádosti o vydání občanského průkazu, že občanský průkaz je připraven k převzetí.

(2) Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání občanského průkazu způsobem uvedeným v žádosti o vydání občanského průkazu.

§ 26

Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu

(1)

Správním orgánem příslušným k předání občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána pověřenému úřadu, je pověřený úřad.

(2)

Správním orgánem příslušným k předání občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána pověřenému zastupitelskému úřadu, je

a)

pověřený úřad, v jehož správním obvodu má žadatel o vydání občanského průkazu místo trvalého pobytu,

b)

pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl žadatel o vydání občanského průkazu naposledy místo trvalého pobytu, nemá-li žadatel místo trvalého pobytu, nebo

c)

Magistrát města Brna, neměl-li žadatel o vydání občanského průkazu nikdy místo trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit.

(3)

Správním orgánem příslušným k předání občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 120 dnů je pověřený zastupitelský úřad, kterému byla podána žádost o vydání občanského průkazu.

(4)

Správním orgánem příslušným k předání občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 120 dnů, byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána pověřenému úřadu, je pověřený zastupitelský úřad.

(5)

Správním orgánem příslušným k předání občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 5 pracovních dnů je pověřený úřad, kterému byla podána žádost o vydání občanského průkazu, nebo ministerstvo.

(6)

Správním orgánem příslušným k předání občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 24 hodin je ministerstvo.

§ 27

Způsob převzetí občanského průkazu

(1)

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu.

(2)

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, správní orgán, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku převzetí občanského průkazu i mimo své pracoviště. V případě občanského průkazu, který má být vydán ve zrychleném režimu, se jeho předání mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu provede ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu. Věta první se nepoužije v případě převzetí občanského průkazu u pověřeného zastupitelského úřadu.

(3)

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu podle odstavce 2 dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Postup při převzetí občanského průkazu

§ 28

[Prokázání totožnosti při převzetí občanského průkazu]

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost. Věta první se nepoužije v případě, kdy správní orgán příslušný k předání občanského průkazu ověří totožnost žadatele pomocí občanského průkazu připraveného k převzetí.

§ 29

[Nezpůsobilost občanského průkazu k předání a nefunkčnost nosiče dat]

(1)

Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu zkontroluje při předání občanského průkazu žadateli o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 10 let, zda je občanský průkaz způsobilý k předání, a ověří funkčnost nosiče dat. Předává-li občanský průkaz žadateli mladšímu 10 let, zkontroluje, zda je občanský průkaz způsobilý k předání, a ověří funkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje. Věty první a druhá se nepoužijí v případě převzetí občanského průkazu mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu.

(2)

Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 10 let, je povinen seznámit se s výsledkem ověření funkčnosti nosiče dat, popřípadě i kapacity nosiče dat. Žadatel mladší 10 let je povinen seznámit se s výsledkem ověření funkčnosti nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje. Věty první a druhá se nepoužijí v případě převzetí občanského průkazu mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu.

(3)

Zjistí-li správní orgán příslušný k předání občanského průkazu při předání občanského průkazu žadateli o vydání občanského průkazu nezpůsobilost občanského průkazu k předání, vyrozumí o této skutečnosti ministerstvo a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu nového občanského průkazu. Ministerstvo předá nový občanský průkaz správnímu orgánu příslušnému k předání občanského průkazu.

(4)

Zjistí-li správní orgán příslušný k předání občanského průkazu při předání občanského průkazu žadateli o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 10 let, že má občanský průkaz nefunkční nosič dat, a uvede-li žadatel, že potřebuje používat občanský průkaz bezprostředně po jeho vydání, správní orgán mu předá občanský průkaz, jinak o takovém občanském průkazu vyrozumí ministerstvo a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu nového občanského průkazu. Věta první se použije obdobně v případě zjištění, že občanský průkaz, který je předáván žadateli mladšímu 10 let, má nefunkční nosič dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje.

(5)

Zjistí-li správní orgán příslušný k předání občanského průkazu při předání občanského průkazu vydávaného ve zrychleném režimu žadateli o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 10 let, nezpůsobilost občanského průkazu k předání nebo nefunkčnost nosiče dat, zvolí další postup po dohodě s žadatelem. Věta první se použije obdobně v případě zjištění, že občanský průkaz, který je předáván žadateli mladšímu 10 let, je nezpůsobilý k předání nebo má nefunkční nosič dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje.

§ 30

[Potvrzení o převzetí občanského průkazu]

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu podepsat digitalizovaným podpisem potvrzení o převzetí občanského průkazu. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; správní orgán příslušný k předání občanského průkazu uvede tuto skutečnost v žádosti o vydání občanského průkazu.

§ 31

[Znehodnocení dosavadního občanského průkazu]

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz. Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu odevzdaný občanský průkaz znehodnotí. Požádá-li o to žadatel, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá; to neplatí v případě padělaného nebo pozměněného občanského průkazu. Nepožádá-li žadatel o ponechání znehodnoceného občanského průkazu, správní orgán znehodnocený občanský průkaz zlikviduje.

§ 32

[Aktivace a správa dat pro elektronické využití občanského průkazu]

Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou v občanském průkazu uložena z moci úřední (dále jen „státní data pro elektronické využití občanského průkazu“). Věta první se nepoužije v případě převzetí občanského průkazu mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu a v případě, kdy občanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo jeho zmocněnec.

Hlava IV

Platnost občanského průkazu (§ 33-36)

§ 33

Doba platnosti občanského průkazu

Občanský průkaz platí

a)

1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,

b)

5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,

c)

10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let, nebo

d)

35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.

Skončení platnosti občanského průkazu

§ 34

(1)

Platnost občanského průkazu skončí

a)

uplynutím doby v něm uvedené,

b)

ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,

c)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

d)

ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

e)

pozbytím státního občanství České republiky,

f)

úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,

g)

převzetím nového občanského průkazu, nebo

h)

odevzdáním nalezeného občanského průkazu, pokud jeho platnost neskončila podle písmene b).

(2)

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne

a)

ohlášení změny místa trvalého pobytu,

b)

nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

c)

nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, nebo

d)

změny pohlaví.

(3)

Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne

a)

uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,

b)

úmrtí manžela nebo partnera, nebo

c)

nabytí právní moci rozhodnutí o

1.

rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství,

2.

zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství,

3.

prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné, nebo

4.

prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého.

(4)

Platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu podle § 35 odst. 1 nebo 2.

§ 35

[Rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu]

(1)

Pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad nebo ministerstvo rozhodne z moci úřední o skončení platnosti občanského průkazu, pokud se skončením platnosti souhlasí držitel občanského průkazu a občanský průkaz je poškozen, obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, s výjimkou údaje podle § 36, nebo došlo k podstatné změně podoby držitele občanského průkazu.

(2)

Pokud držitel občanského průkazu se skončením platnosti občanského průkazu nesouhlasí, rozhodne z moci úřední o skončení platnosti občanského průkazu z důvodu podle odstavce 1 pověřený úřad, v jehož správním obvodu má držitel občanského průkazu místo trvalého pobytu. Nemá-li držitel občanského průkazu místo trvalého pobytu, rozhodne o skončení platnosti občanského průkazu pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl naposledy místo trvalého pobytu; neměl-li nikdy místo trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit, rozhodne o skončení platnosti občanského průkazu Magistrát města Brna.

(3)

Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 1 se pouze učiní záznam do spisu, proti rozhodnutí se nelze odvolat. Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

§ 36

Vyznačení změny skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v občanském průkazu

(1)

Nastane-li u držitele občanského průkazu změna skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v občanském průkazu, oddělí se vyznačená část občanského průkazu.

(2)

Vyznačenou část občanského průkazu oddělí

a)

orgán veřejné moci nebo orgán církve a náboženské společnosti, který je oprávněn k uzavírání manželství, jde-li o změnu rodinného stavu sňatkem,

b)

matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, jde-li o vznik registrovaného partnerství,

c)

pověřený úřad nebo matriční úřad, jde-li o

1.

změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

2.

změnu rodinného stavu zánikem manželství z důvodu rozhodnutí o rozvodu manželství, zdánlivosti manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, z důvodu úmrtí jednoho z manželů nebo z důvodu rozhodnutí o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého,

3.

zánik registrovaného partnerství z důvodu rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství, neexistenci registrovaného partnerství nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné, z důvodu úmrtí jednoho z partnerů nebo z důvodu rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého, nebo

4.

změnu rodného čísla, nebo

d)

obecní úřad, jde-li o změnu místa trvalého pobytu.

(3)

Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavce 1 se nepovažuje za poškození nebo zničení občanského průkazu.

Hlava V

Nakládání s občanským průkazem a působnost a úkoly orgánů veřejné moci na úseku občanských průkazů (§ 37-41)

§ 37

Práva a povinnosti držitele občanského průkazu

(1)

Držitel občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo na elektronické využití občanského průkazu.

(2)

Držitel občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo za asistence úřední osoby pověřeného úřadu nebo pověřeného zastupitelského úřadu provést aktivaci nebo jinou správu státních dat pro elektronické využití občanského průkazu, pokud tak neučinil při převzetí občanského průkazu. Právo podle věty první nemá osoba, která jedná za držitele občanského průkazu, nebo jeho zmocněnec.

(3)

Držitel občanského průkazu má právo na vydání nového občanského průkazu v případě nesprávnosti údajů uvedených v občanském průkazu nebo nefunkčnosti nosiče dat.

(4)

Držitel občanského průkazu má právo na zablokování státních dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou potřebná pro jeho elektronickou identifikaci a autentizaci.

(5)

Držitel občanského průkazu je povinen

a)

chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,

b)

ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,

c)

ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České republiky (dále jen „policie“) nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky,

d)

ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo v zahraničí, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,

e)

odevzdat nebo, má-li zájem si občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, předložit k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu občanský průkaz, a to do 15 dnů ode dne skončení jeho platnosti, a

f)

odevzdat neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii občanský průkaz, který ohlásil jako ztracený nebo odcizený a který po ohlášení nalezl, nebo, má-li zájem si tento občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, jej předložit neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

(6)

Držitel občanského průkazu je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu.

(7)

Držitel občanského průkazu může ohlásit ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, rovněž prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu.

(8)

Za držitele občanského průkazu může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.

§ 38

Povinnosti jiných osob

(1)

Každý, kdo nalezne občanský průkaz vydaný jiné osobě, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii.

(2)

Každý, kdo má v držení občanský průkaz vydaný osobě, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, který není úředně znehodnocen, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

(3)

Každý, kdo je oprávněn k uložení dat podle § 5 odst. 4 v občanském průkazu, je povinen při ukládání dat zkontrolovat funkčnost nosiče dat a správnost uložených dat a o kontrole vydat držiteli občanského průkazu písemné potvrzení. Věta první se nepoužije v případě držitele občanského průkazu.

§ 39

Nedovolené nakládání s občanským průkazem

Zakazuje se

a)

odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,

b)

přijímat občanský průkaz jako zástavu,

c)

pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,

d)

zpracovávat údaje uvedené v občanském průkazu a data pro elektronické využití občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu; část věty před středníkem se nepoužije pro nahlédnutí do občanského průkazu v souvislosti s ověřováním totožnosti, které vyžaduje nebo umožňuje právní předpis, a

e)

provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou uložení dat podle § 5 odst. 3 nebo 4.

§ 40

Omezení využití biometrických údajů

Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze použít pouze pro účely ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování státních hranic. Tímto postupem nejsou dotčeny pravomoci orgánů jiných členských států Evropské unie nebo orgánů Evropské unie.

§ 41

Působnost a úkoly orgánů veřejné moci na úseku občanských průkazů

(1)

Ministerstvo

a)

je kontaktním místem k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,

b)

spolupracuje v případě potřeby s informačními a asistenčními službami na úrovni Evropské unie,

c)

vede seznam orgánů, které mají přístup k biometrickým údajům uvedeným v nosiči dat, a předkládá každoročně tento seznam Evropské komisi,

d)

kontroluje výkon působnosti pověřených úřadů na úseku občanských průkazů,

e)

spravuje elektronickou aplikaci pro správu dat pro elektronické využití občanského průkazu držitelem občanského průkazu,

f)

spravuje elektronickou aplikaci pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu,

g)

spravuje elektronickou aplikaci pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu pomocí státních dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci,

h)

poskytne na základě požadavku držitele občanského průkazu součinnost při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu,

i)

zveřejní na svých internetových stránkách elektronický formulář pro podání žádosti o poskytnutí údajů o držiteli občanského průkazu, které jsou o něm vedeny v evidenci občanských průkazů, a elektronický formulář pro podání žádosti o poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí,

j)

vyrozumí držitele občanského průkazu, jehož telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty jsou vedeny v registru obyvatel, nebo který má zpřístupněnu datovou schránku, 60 dnů před skončením platnosti občanského průkazu z důvodu podle § 34 odst. 1 písm. a) textovou zprávou, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti jeho občanského průkazu,

k)

zadrží neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 35 odst. 1 nebo 2, a vystaví osobě, které občanský průkaz zadrželo, potvrzení o tomto zadržení, které obsahuje datum a důvod zadržení, a

l)

zašle nalezený nebo zadržený občanský průkaz, u něhož lze mít pochybnosti o jeho pravosti, policii k dalšímu opatření spolu s informací o zjištěných skutečnostech.

(2)

zatím neúčinné

(3)

Pověřený úřad nebo pověřený zastupitelský úřad

a)

ověří na základě požadavku držitele občanského průkazu funkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, a správnost uvedení biometrických údajů v nosiči dat,

b)

ověří na základě požadavku držitele občanského průkazu funkčnost, obsah a volnou kapacitu nosiče dat, na který se na žádost držitele občanského průkazu uloží data pro elektronické využití občanského průkazu nebo na který může tato data uložit sám držitel občanského průkazu,

c)

poskytne na základě požadavku držitele občanského průkazu součinnost při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu,

d)

zadrží neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 35 odst. 1 nebo 2, a vystaví osobě, které občanský průkaz zadržel, potvrzení o tomto zadržení, které obsahuje datum a důvod zadržení,

e)

zlikviduje zadržený neplatný občanský průkaz a

f)

zašle nalezený nebo zadržený občanský průkaz, u něhož lze mít pochybnosti o jeho pravosti, policii k dalšímu opatření spolu s informací o zjištěných skutečnostech.

(4)

Pověřený úřad přijímá prohlášení držitele občanského průkazu, kterým zakazuje poskytnutí digitálního zpracování své podoby vedené v evidenci občanských průkazů podle § 61 nebo tento zákaz odvolává.

(5)

Policie

a)

zadrží neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 35 odst. 1 nebo 2, vystaví osobě, které občanský průkaz zadržela, potvrzení o tomto zadržení, které obsahuje datum a důvod zadržení, a zadržený občanský průkaz zašle

1.

pověřenému úřadu, v jehož správním obvodu má držitel občanského průkazu místo trvalého pobytu,

2.

pověřenému úřadu, v jehož správním obvodu měl držitel občanského průkazu naposledy místo trvalého pobytu, nemá-li držitel občanského průkazu místo trvalého pobytu, nebo

3.

Magistrátu města Brna, neměl-li držitel občanského průkazu nikdy místo trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit,

b)

zašle nalezený občanský průkaz příslušnému správnímu orgánu podle písmene a) a

c)

v případě, že lze mít pochybnost o pravosti zasílaného občanského průkazu, na tuto pochybnost upozorní příslušný správní orgán podle písmene a).

(6)

Digitální a informační agentura (dále jen „Agentura“)

a)

zajišťuje elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu pomocí státních dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, a

b)

zablokuje na základě telefonické žádosti držitele občanského průkazu a po ověření jeho totožnosti státní data pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci; ustanovení zákona upravujícího elektronickou identifikaci se na ověření totožnosti nepoužijí.

Část třetí

Dočasný občanský průkaz (§ 42-53)

§ 42

Úvodní ustanovení

Nestanoví-li se v této části jinak, použijí se na dočasný občanský průkaz ustanovení částí druhé, páté a šesté.

§ 43

Důvody pro vydání dočasného občanského průkazu

(1)

Dočasný občanský průkaz je občanský průkaz, který se vydá

a)

z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu podle části druhé nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu podle části druhé, která trvá déle než 7 dnů, nebo

b)

v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat občanský průkaz podle části druhé.

(2)

Dočasný občanský průkaz se vydá rovněž na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

(3)

Ministerstvo, pověřený úřad a pověřený zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce, pokud ji zřizuje, informaci o tom, že občanský průkaz podle části druhé nelze vydat z důvodu podle odstavce 1.

§ 44

Vlastnosti a náležitosti dočasného občanského průkazu

(1)

Dočasný občanský průkaz není prostředkem pro uložení nebo užití dat pro elektronické využití občanského průkazu.

(2)

Podpis a biometrické údaje osoby, jíž je dočasný občanský průkaz vydán, se v dočasném občanském průkazu neuvedou.

(3)

Údaje se v dočasném občanském průkazu uvedou pouze v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem.

§ 45

Správní orgán příslušný k přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu

Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu je pověřený úřad.

§ 46

Způsob podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání dočasného občanského průkazu v listinné podobě na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti. Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

§ 47

Postup při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu

(1)

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu předložit 2 stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu.

(2)

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen žádost o vydání dočasného občanského průkazu zkontrolovat a podepsat ji vlastnoručním podpisem. Vlastnoručním podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení. Vlastnoruční podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; správní orgán příslušný k přijetí žádosti uvede tuto skutečnost v žádosti.

(3)

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu nemá při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu právo požadovat, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí dočasného občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání dočasného občanského průkazu.

§ 48

Uchování žádosti o vydání dočasného občanského průkazu

Správní orgán příslušný k přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu uchová žádost po dobu 10 let ode dne jejího podání.

§ 49

Správní orgán příslušný k vydání dočasného občanského průkazu

Správním orgánem příslušným k vydání dočasného občanského průkazu je pověřený úřad, kterému byla podána žádost o vydání dočasného občanského průkazu.

§ 50

Lhůta pro vydání dočasného občanského průkazu

Dočasný občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu.

§ 51

Správní orgán příslušný k předání dočasného občanského průkazu

Správním orgánem příslušným k předání dočasného občanského průkazu je pověřený úřad, kterému byla podána žádost o vydání dočasného občanského průkazu.

§ 52

Postup při převzetí dočasného občanského průkazu

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při převzetí dočasného občanského průkazu podepsat vlastnoručním podpisem potvrzení o převzetí dočasného občanského průkazu. Vlastnoruční podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; správní orgán příslušný k předání dočasného občanského průkazu uvede tuto skutečnost v potvrzení.

§ 53

Platnost dočasného občanského průkazu

Dočasný občanský průkaz platí

a)

5 měsíců ode dne vydání, je-li vydán z důvodu podle § 43 odst. 1, nebo

b)

2 měsíce ode dne vydání, je-li vydán z důvodu podle § 43 odst. 2.

Část čtvrtá

Evidence občanských průkazů (§ 54-64)

Hlava I

Evidence občanských průkazů a její obsah (§ 54-58)

Evidence občanských průkazů

§ 54

[Evidence občanských průkazů a její správce]

(1)

Evidence občanských průkazů je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje údaje o držitelích občanských průkazů, údaje o občanských průkazech a údaje související s právy, povinnostmi a působností na úseku občanských průkazů.

(2)

Správcem evidence občanských průkazů je ministerstvo.

(3)

Evidence občanských průkazů je neveřejnou evidencí.

§ 55

[Elektronický systému spisové služby]

(1)

Evidence občanských průkazů plní ve vztahu k dokumentům v ní vedeným úlohu elektronického systému spisové služby podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.

(2)

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby se na evidenci občanských průkazů nepoužije; to neplatí v případě transakčního protokolu.

(3)

Evidence občanských průkazů musí umožňovat

a)

předávání dat ve výstupním datovém formátu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu a

b)

označení dokumentu v ní vedeném spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou podle spisového a skartačního plánu.

(4)

Číslo žádosti o vydání občanského průkazu se považuje za spisovou značku.

§ 56

Obsah evidence občanských průkazů

(1)

V evidenci občanských průkazů se o držiteli občanského průkazu vedou

a)

agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů,

b)

jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo složeného příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,

c)

pohlaví,

d)

státní občanství,

e)

datum narození,

f)

místo a okres narození podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu; u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,

g)

adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

h)

rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,

i)

digitální zpracování podoby a podpisu uvedené v občanském průkazu, popřípadě důvod nepořízení podpisu,

j)

rodné číslo,

k)

datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

l)

datum nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,

m)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a datum nabytí právní moci rozhodnutí o jmenování opatrovníkem,

n)

typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

o)

biometrické údaje,

p)

digitalizovaný podpis pořízený při převzetí občanského průkazu, popřípadě důvod nepořízení digitalizovaného podpisu, a

q)

zákaz poskytnutí digitálního zpracování podoby po jeho úmrtí.

(2)

V evidenci občanských průkazů se o občanském průkazu vedou

a)

číslo, popřípadě série,

b)

datum vydání,

c)

datum převzetí,

d)

datum skončení platnosti,

e)

označení správního orgánu, který jej vydal,

f)

údaje o nosiči dat a

g)

data pro jeho elektronické využití nebo údaje o těchto datech.

(3)

V evidenci občanských průkazů se o neplatném občanském průkazu vedou

a)

číslo, popřípadě série,

b)

datum skutečného skončení platnosti,

c)

důvod skončení platnosti a

d)

datum znehodnocení a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání.

(4)

V evidenci občanských průkazů se dále vedou

a)

číslo žádosti o vydání občanského průkazu,

b)

žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,

c)

údaje potřebné pro vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, pokud je žadatel o vydání občanského průkazu uvedl v žádosti o vydání občanského průkazu,

d)

záznam o skončení platnosti občanského průkazu v elektronické podobě,

e)

ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, v elektronické podobě a

f)

poznámky k předání občanského průkazu.

(5)

V evidenci občanských průkazů se jako provozní údaje vedou alespoň záznamy o využití údajů vedených v evidenci občanských průkazů, které obsahují

a)

uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role podle zákona upravujícího základní registry, a označení subjektu, který údaje využil,

b)

agendový identifikátor fyzické osoby, jejíž údaje byly využity, pro agendu občanských průkazů,

c)

výčet údajů, které byly využity,

d)

datum a čas využití údajů a

e)

důvod a konkrétní účel využití údajů.

§ 57

Doba vedení údajů v evidenci občanských průkazů

(1)

Údaje se v evidenci občanských průkazů vedou po dobu 15 let ode dne skončení platnosti občanského průkazu, s výjimkou údajů podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 56 odst. 2 písm. a), které se v evidenci občanských průkazů vedou po dobu 75 let ode dne úmrtí držitele občanského průkazu.

(2)

Údaj podle § 56 odst. 2 písm. g) se v evidenci občanských průkazů vede výlučně po dobu od jeho pořízení do doby jeho zápisu do registru obyvatel.

(3)

Údaje podle § 56 odst. 1 písm. o) se v evidenci občanských průkazů vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do doby převzetí občanského průkazu žadatelem o vydání občanského průkazu, nejdéle však do uplynutí 90 dnů ode dne vydání občanského průkazu.

(4)

Údaje podle § 56 odst. 4 písm. c) se v evidenci občanských průkazů vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí 90 dnů ode dne vydání občanského průkazu.

§ 58

Zapisovatel údajů vedených v evidenci občanských průkazů

(1)

Zapisovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů je ministerstvo.

(2)

Zapisovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 56 odst. 5, je rovněž pověřený úřad.

(3)

Zapisovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů podle § 56 odst. 1 písm. p), § 56 odst. 2 písm. c) a d), § 56 odst. 3 a § 56 odst. 4 písm. d) až f) je rovněž pověřený zastupitelský úřad.

(4)

Zapisovatelem čísla, popřípadě série občanského průkazu, který jí byl ohlášen jako ztracený nebo odcizený, a data skončení jeho platnosti, je policie.

(5)

Zapisovatel údajů vedených v evidenci občanských průkazů zapíše údaj do evidence občanských průkazů nebo jeho změnu neprodleně poté, co se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou údaj popisuje, dozví.

Hlava II

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů (§ 59-64)

Poskytování údajů o držiteli občanského průkazu

§ 59

(1)

Pověřený úřad nebo ministerstvo poskytne na písemnou žádost držitele občanského průkazu údaje, které se o něm vedou v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 56 odst. 1 písm. a) a o).

(2)

Pověřený úřad nebo ministerstvo poskytne údaje podle § 56 odst. 5 písm. a), c) a e) za období posledních 2 let předcházejících dni podání žádosti o poskytnutí údajů.

§ 60

[Žádost o poskytnutí údajů z evidence]

(1)

Žádost o poskytnutí údajů lze podat rovněž na elektronickém formuláři podle § 41 odst. 1 písm. i).

(2)

Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu

a)

číslo, popřípadě sérii občanského průkazu nebo cestovního dokladu, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, žadatele o poskytnutí údajů a

b)

rozsah požadovaných údajů.

(3)

Podává-li za držitele občanského průkazu žádost o poskytnutí údajů jiná osoba, uvede v žádosti rovněž číslo, popřípadě sérii svého občanského průkazu nebo cestovního dokladu, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem.

(4)

Podává-li za držitele občanského průkazu žádost o poskytnutí údajů zmocněnec, je povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

(5)

Žadatel o poskytnutí údajů, který podává žádost o poskytnutí údajů osobně na pracovišti pověřeného úřadu nebo ministerstva, je povinen ji podepsat před úřední osobou pověřeného úřadu nebo ministerstva vlastnoručním podpisem a současně prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem.

(6)

Žádost o poskytnutí údajů, kterou žadatel o poskytnutí údajů podává prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

(7)

Požaduje-li žadatel o poskytnutí údajů, aby mu byly požadované údaje zaslány do vlastních rukou nebo do datové schránky anebo aby mu byly požadované údaje poskytnuty na technickém nosiči dat, je povinen uvést způsob poskytnutí údajů v žádosti o poskytnutí údajů. Neuvede-li žadatel způsob poskytnutí údajů, poskytnou se mu požadované údaje způsobem, jakým podal žádost.

(8)

Nesplňuje-li žádost o poskytnutí údajů požadavky podle odstavců 2 až 6, pověřený úřad nebo ministerstvo údaje neposkytne a o této skutečnosti žadatele o poskytnutí údajů vyrozumí.

Poskytování digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí

§ 61

Ministerstvo poskytne na písemnou žádost osoby, která je rodičem, prarodičem, sourozencem, dítětem, vnoučetem, manželem nebo partnerem podle zákona o registrovaném partnerství držitele občanského průkazu, který zemřel, digitální zpracování podoby tohoto držitele občanského průkazu vedené v evidenci občanských průkazů, ledaže takové poskytnutí za svého života zakázal.

§ 62

[Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby]

(1)

Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby lze podat rovněž na elektronickém formuláři podle § 41 odst. 1 písm. i).

(2)

Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, o jejíž digitální zpracování podoby se žádá,

b)

datum narození osoby, o jejíž digitální zpracování podoby se žádá,

c)

číslo, popřípadě sérii občanského průkazu nebo cestovního dokladu, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, žadatele o poskytnutí digitálního zpracování podoby a

d)

údaj o vztahu žadatele o poskytnutí digitálního zpracování podoby k osobě, o jejíž digitální zpracování podoby se žádá.

(3)

Žadatel o poskytnutí digitálního zpracování podoby, který podává žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby osobně na pracovišti ministerstva, je povinen ji podepsat před úřední osobou ministerstva vlastnoručním podpisem a současně prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem.

(4)

Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby, kterou žadatel o poskytnutí digitálního zpracování podoby podává prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

(5)

Požaduje-li žadatel o poskytnutí digitálního zpracování podoby, aby mu bylo digitální zpracování podoby zasláno do vlastních rukou nebo do datové schránky anebo aby mu bylo digitální zpracování podoby poskytnuto na technickém nosiči dat, je povinen uvést způsob poskytnutí digitálního zpracování podoby v žádosti o poskytnutí digitálního zpracování podoby. Neuvede-li žadatel způsob poskytnutí digitálního zpracování podoby, poskytne se mu digitální zpracování podoby způsobem, jakým podal žádost.

(6)

Nesplňuje-li žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby požadavky podle odstavců 2 až 4 nebo zakázala-li osoba, o jejíž digitální zpracování podoby se žádá, za svého života takové poskytnutí, ministerstvo digitální zpracování podoby neposkytne a o této skutečnosti žadatele o poskytnutí digitálního zpracování podoby vyrozumí.

§ 63

Poskytování údajů jiným subjektům

(1)

Správce evidence občanských průkazů poskytne údaje vedené v evidenci občanských průkazů jinému subjektu za podmínek a v rozsahu stanovených jiným právním předpisem nebo na jeho základě.

(2)

Správce evidence občanských průkazů neposkytne agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů.

(3)

Ministerstvo může zveřejnit údaje vedené o neplatných občanských průkazech v evidenci občanských průkazů na svých internetových stránkách.

§ 64

Poskytování údajů s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci

(1)

Oprávnění osoby, o které se vedou údaje v evidenci občanských průkazů, obstarat si s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace výpis ze zápisu vedeného o této osobě v elektronické podobě v evidenci občanských průkazů nebo potvrzení o tom, že určitý údaj o této osobě není v evidenci občanských průkazů veden, podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy, není § 59, 60 a § 63 odst. 1 dotčeno.

(2)

Odstavec 1 se použije obdobně na oprávnění osoby, o které se vedou údaje v evidenci občanských průkazů, poskytnout jinému subjektu s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace výpis ze zápisu vedeného o této osobě v elektronické podobě v evidenci občanských průkazů nebo potvrzení o tom, že určitý údaj o této osobě není v evidenci občanských průkazů veden, anebo údaje vedené o ní v evidenci občanských průkazů podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy.

Část pátá

Přestupky (§ 65-66)

§ 65

(1)

Přestupku se dopustí ten, kdo

a)

úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,

b)

poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle § 39 písm. a),

c)

poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),

d)

poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu podle § 39 písm. c), nebo

e)

poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).

(2)

Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme.

(3)

Držitel občanského průkazu, osoba podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, že

a)

poruší povinnost chránit občanský průkaz podle § 37 odst. 5 písm. a), nebo

b)

neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f).

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 3, nebo

b)

15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

§ 66

[Příslušnost k projednávání přestupků]

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává pověřený úřad.

(2)

Místně příslušným k projednání přestupku je

a)

pověřený úřad, v jehož správním obvodu má pachatel přestupku místo trvalého pobytu,

b)

pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl pachatel přestupku naposledy místo trvalého pobytu, nemá-li pachatel přestupku místo trvalého pobytu, nebo

c)

Magistrát města Brna, neměl-li pachatel přestupku nikdy místo trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit.

(3)

Přestupky podle § 65 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 2 a 3 může příkazem na místě projednat rovněž pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad nebo ministerstvo, kterému žadatel o vydání občanského průkazu podal žádost o vydání občanského průkazu. Projednal-li pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad nebo ministerstvo přestupek příkazem na místě podle věty první, oznámí tuto skutečnost pověřenému úřadu místně příslušnému k řízení o přestupku podle odstavce 2.

Část šestá

Společná, zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení (§ 67-73)

§ 67

Jednání za osobu mladší 15 let

(1)

Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce.

(2)

Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

§ 68

Jednání za osobu, která dosáhla věku 15 let

(1)

Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

(2)

Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

§ 69

Povinnost mlčenlivosti

(1)

Státní zaměstnanci vykonávající státní službu na služebních místech v ministerstvu, Agentuře nebo pověřeném zastupitelském úřadu, zaměstnanci České republiky zařazení k výkonu práce v ministerstvu, Agentuře nebo pověřeném zastupitelském úřadu, příslušníci policie nebo zaměstnanci vykonávající práci v policii, zaměstnanci vykonávající práci v pověřeném úřadu, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu občanských průkazů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při své činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá i po skončení služebního poměru, pracovněprávního vztahu nebo jiného právního vztahu.

(2)

Osoby uvedené v odstavci 1 mohou být zproštěny povinnosti mlčenlivosti pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu. Větou první není dotčena oznamovací povinnost podle jiného právního předpisu.

§ 70

Přenesená působnost

Působnost stanovená tímto zákonem pověřenému úřadu nebo Magistrátu města Brna je výkonem přenesené působnosti.

§ 71

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

vzor občanského průkazu,

b)

data pro elektronické využití občanského průkazu,

c)

údaje podle § 6 odst. 1, které se v občanském průkazu uvedou rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat,

d)

způsob uvedení údajů podle § 6 odst. 2 v občanském průkazu,

e)

nosiče dat, jimiž se občanský průkaz opatří, požadavky na ně, data podle písmene b), která se uloží v jednotlivých nosičích dat, údaje podle písmene c) a údaje podle písmene d), u kterých bude stanoveno jejich uvedení v občanském průkazu ve strojově čitelné podobě v nosiči dat, které se uvedou v jednotlivých nosičích dat,

f)

pravidla uvedení, uložení, správy, využití a výmazu údajů a dat v nosiči dat,

g)

vzor formuláře pro podání žádosti o vydání občanského průkazu,

h)

způsob vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu a kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro využití tohoto způsobu vyrozumění,

i)

technické podmínky a postup při pořízení a zpracování biometrických údajů,

j)

požadavky na pořízení podoby osoby, jíž je občanský průkaz vydáván,

k)

způsob oddělení vyznačené části občanského průkazu a způsob znehodnocení občanského průkazu,

l)

požadavky na provedení fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu,

m)

údaje o nosiči dat, které se vedou v evidenci občanských průkazů, popřípadě účel vedení těchto údajů v evidenci občanských průkazů, a

n)

státní data pro elektronické využití občanského průkazu nebo údaje o těchto datech, které se vedou v evidenci občanských průkazů, popřípadě účel vedení těchto dat nebo údajů v evidenci občanských průkazů.

§ 72

Přechodná ustanovení

(1)

Občanský průkaz vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou, s výjimkou občanského průkazu vydaného do 30. června 2000, který pozbývá platnosti dnem 2. srpna 2026.

(2)

Informační systém evidence občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za evidenci občanských průkazů podle tohoto zákona.

(3)

Ministerstvo zneplatní ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zadaný bezpečnostní osobní kód podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4)

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.

(5)

V době od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může žadatel o vydání občanského průkazu požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

(6)

V případě, že se v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaném přede dnem 2. srpna 2021 zjistí po tomto datu vada, která vyžaduje vydání nového občanského průkazu, vydá se občanský průkaz podle tohoto zákona, a to na základě žádosti o vydání občanského průkazu podle tohoto zákona.

(7)

Řízení podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(8)

Nakládání se žádostmi podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podanými přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

(9)

Ustanovení tohoto zákona se ve vztahu k pověřeným zastupitelským úřadům použijí od 1. ledna 2025.

§ 73

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Ustanovení § 1 až 17a, § 18 až 18b a § 2028 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

2.

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

3.

Část pátá zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

4.

Část padesátá osmá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

5.

Část šestá zákona č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel.

6.

Část první zákona č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Část sedmá zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

9.

Část čtrnáctá zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

10.

Část pátá zákona č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů.

11.

Část čtyřicátá pátá zákona č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.

12.

Část osmá zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů.

13.

Část pátá zákona č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím.

14.

Část osmdesátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

15.

Část osmá zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony.

16.

Část dvanáctá zákona č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.

17.

Část třináctá zákona č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

18.

Část dvacátá osmá zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

19.

Část dvacátá pátá zákona č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu.

20.

Část druhá zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

21.

Část dvacátá zákona č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

22.

Část čtvrtá zákona č. 456/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

23.

Část sedmdesátá šestá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzákona o některých přestupcích.

24.

Část první zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

25.

Část druhá zákona č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci.

26.

Část osmá zákona č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech.

27.

Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.

28.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

29.

Vyhláška č. 76/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

30.

Vyhláška č. 321/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.

31.

Vyhláška č. 386/2015 Sb., o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu.

32.

Vyhláška č. 107/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Část sedmá

Účinnost (§ 74)

§ 74

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2021, s výjimkou

a)

ustanovení § 72 odst. 4 a 5, která nabývají účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení,

b)

ustanovení § 73 bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. února 2022,

c)

ustanovení § 37 odst. 7 a § 41 odst. 1 písm. f) a j), která nabývají účinnosti dnem 2. srpna 2023,

d)

ustanovení § 41 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. XXIV zákona č. 471/2022 Sb.1.4.2023


Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.