Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

284/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

Čl. XIV body 1, 2, 9, 11 a 12, čl. L body 8 až 10, 13 až 15, 18, 42, 43 a 62 a čl. LI body 4 a 5 nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. srpna 2021.

Čl. XLII bod 6, čl. XLIV bod 17 a čl. LXXXII body 26 až 30 a 37 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Zbylá ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 465/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 349/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 149/2023 Sb.

1.1.2024

Více...

284

 

ZÁKON

ze dne 13. července 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o požární ochraně (čl. 2-3)

Čl. II

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1.

Za § 7 se vkládají nové § 8 a 9, které znějí:

§ 8

 

(1)

Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno

a)

elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,

b)

zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).

(2)

Pokud je ve stavbě provozováno více zařízení sociálních služeb, která poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, a součet ubytovací kapacity těchto zařízení je nad 50 osob, postupuje se podle odstavce 1 písm. a).

(3)

Na žádost provozovatele elektrické požární signalizace v části stavby, kde je poskytována sociální služba podle odstavce 1, hasičský záchranný sbor kraje připojí elektrickou požární signalizaci podle odstavce 1 písm. a) prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje, po splnění podmínek pro toto připojení.

(4)

Hasičský záchranný sbor kraje žádost podle odstavce 3 posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany obsahuje zejména označení smluvních stran a podmínky připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany. Jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany se nevyžaduje.

 

§ 9

 

(1)

Nemovitou národní kulturní památku, která je vybavena elektrickou požární signalizací, lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje.

(2)

Hasičský záchranný sbor kraje žádost posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany obsahuje zejména označení smluvních stran a podmínky připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany. Jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany se nevyžaduje.

(3)

Nemovitou kulturní památku uvedenou v dohodě uzavřené mezi Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „generální ředitelství“) a Ministerstvem kultury lze připojit na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje za obdobných podmínek jako nemovitou národní kulturní památku.“.

 

2.

V § 17 odst. 4 se slova „podle § 35“ zrušují.

 

3.

V § 24 odst. 1 písm. t) se slova „v společném územním a stavebním řízení“ zrušují.

 

4.

V § 26 odst. 1 se slova „hasičského záchranného sboru (dále jen „generální ředitelství“)“ zrušují.

 

5.

zrušen

 

6.

V § 31 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností a schválením dokumentace zdolávání požárů,“.

 

7.

V § 31 odstavec 3 zní:

(3)

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které slouží jako podklad pro řízení nebo jiný postup vedený podle stavebního zákona.“.

 

8.

V § 31 odst. 4 se slova „v listinném vyhotovení“ nahrazují slovy „ve stejné formě jako žádost podle stavebního zákona“.

 

9.

V § 31 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5)

Posuzování podle odstavce 1 písm. b) se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb nebo zařízení, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

(6)

Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska vydaného podle odstavce 3 hasičským záchranným sborem kraje je u stavby

a)

v rozsahu § 39 odst. 1 písm. c) ředitel hasičského záchranného sboru kraje,

b)

v rozsahu § 39 odst. 1 písm. d) generální ředitelství.“.

 

10.

V části druhé se doplňuje oddíl třetí, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

Oddíl třetí

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti

 

§ 39

 

(1)

Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

a)

stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,

b)

stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,

c)

stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,

d)

stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

(2)

Prováděcí právní předpis stanoví kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie podle odstavce 1. Charakteristikou stavby je stavebně technický parametr stavby a její umístění. Kritériem se rozumí

a)

požadavek na stavbu z hlediska podmínek evakuace,

b)

rizikovost stavby, v níž je hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a

c)

ochrana jiného veřejného zájmu významného z hlediska zařazení stavby do příslušné kategorie.

 

§ 40

 

(1)

Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby kategorie 0 a I.

(2)

Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 písm. b), c) nebo d) se zpracovává požárně bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu13). V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním předpisem15).

(3)

K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu12).

(4)

K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu12) a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu12).

__________

15)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.“.

 

11.

V § 99 se za slova „bezpečnost staveb12)“ vkládají slova „ , který splňuje podmínky podle § 40 odst. 4“.

 

12.

V § 101 písm. a) se za text „§ 31a,“ vkládá text „§ 39 odst. 2,“.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

zrušen

3.

Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění povinnosti podle § 8 odst. 1 a 2 do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Další požadavky na požární bezpečnost tímto nejsou dotčeny.

4.

Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno elektrickou požární signalizací, pokud je ve stavbě poskytována obdobná sociální péče dalším provozovatelem a součet ubytovací kapacity je nad 50 osob.

5.

Osoba, která splňuje podmínky podle § 40 odst. 3 zákona o požární ochraně, je oprávněna po dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie III a aplikovat odlišný postup podle § 99 zákona o požární ochraně.

6.

Osoba, která je oprávněna ke zpracování požárně bezpečnostního řešení podle dosavadní právní úpravy, je oprávněna po dobu 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat požárně bezpečnostních řešení stavby kategorie I a II.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státní památkové péči (čl. 4-5)

Čl. IV

Bod 65 nelze zapracovat, jelikož § 43a StPamP byl zrušen k 1. 2. 2022.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 6a odst. 1 se slova „orgánem územního plánování“ nahrazují slovy „úřadem územního plánování“ a za slovo „předem“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

 

3.

V § 6a odst. 2 se věta první zrušuje.

 

4.

V § 6a odst. 5 se slova „podání návrhu podle § 17 odst. 5“ nahrazují slovy „podnět k postupu podle § 17 odst. 4“.

 

5.

zrušen

 

6.

V § 11 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

7.

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

8.

V § 14 odst. 1 se za slovo „vyžádat“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „památku,“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

 

9.

V § 14 odstavec 2 zní:

(2)

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního nebo informačního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovací práci na této nemovitosti si předem vyžádat rozhodnutí nebo závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a).“.

 

10.

V § 14 odst. 3 větě první se za slovo „V“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a slovo „základní“ se zrušuje a ve větě druhé se slova „Základní podmínky“ nahrazují slovem „Podmínky“.

 

11.

V § 14 se odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

12.

V § 14 odst. 4 větě první se za slovo „vydá“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „tohoto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a ve větě poslední se za slovo „vydá“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

 

13.

V § 14 odst. 5 větě první se slova „Přípravnou a projektovou dokumentaci“ nahrazují slovem „Dokumentaci“, slova „terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací“ se nahrazují slovy „terénní úpravy, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního či informačního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovací práce“, slova „nebo projektant“ se zrušují, za slovo „podmínek“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a věta druhá se zrušuje.

 

14.

V § 14 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8)

Orgán státní památkové péče vydává závazné stanovisko podle odstavce 1 nebo 2 v případech, navazuje-li na jeho postup rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona; v ostatních případech vydává orgán státní památkové péče rozhodnutí.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

 

15.

V § 15 odst. 4 větě druhé se slova „udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů“ nahrazují slovy „opatření k nápravě“ a věta poslední se zrušuje.

 

16.

V § 17 odstavec 1 zní:

(1)

Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich prostředí, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče opatření obecné povahy o ochranném pásmu. V ochranném pásmu může obecní úřad obce s rozšířenou působností omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může současně v opatření obecné povahy určit, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost posouzení zájmů státní památkové péče podle § 17a odst. 1; tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o záměr podle stavebního zákona, jehož provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti.“.

 

17.

V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

18.

V § 17 odst. 3 se slova „1, 2 a 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

 

19.

V § 17 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

20.

V § 17 odst. 4 se slova „pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3“ nahrazují slovy „opatření obecné povahy podle odstavce 1“.

 

21.

zrušen

 

22.

V § 22 odst. 2 větě první se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „záměru podle stavebního zákona, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy“.

 

23.

V § 23 odstavec 5 zní:

(5)

Dojde-li v souvislosti s uskutečňováním záměru podle stavebního zákona, s odstraněním stavby nebo s odstraněním terénní úpravy podle stavebního zákona k archeologickému nálezu, postupuje se podle stavebního zákona.“.

 

24.

V § 25 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a stavební úřady“.

 

25.

V § 26 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

uplatňuje stanovisko při pořizování územního rozvojového plánu a zásad územního rozvoje, stanovisko při pořizování další územně plánovací dokumentace a při vymezení zastavěného území, pokud je jimi řešeno území, ve kterém se nachází památková rezervace nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsaných na Seznamu světového dědictví18b), včetně pořizování změny takové územně plánovací dokumentace nebo vymezení zastavěného území,“.

 

26.

V § 26 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

uplatňuje stanovisko při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území, ve kterém se nachází památková rezervace, její ochranné pásmo nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsaných na Seznamu světového dědictví18b) nebo jejich ochranné pásmo,“.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena e) až l).

 

27.

V § 26 odst. 3 se slova „ve společném územním a stavebním řízení“ nahrazují slovy „v řízení podle stavebního zákona“.

 

28.

zrušen

 

29.

Za § 27a se vkládá nový § 27b, který včetně nadpisu zní:

§ 27b

Kancelář prezidenta republiky

 

(1)

Na území národní kulturní památky Pražský hrad vykonává na úseku státní památkové péče působnost krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou působnosti orgánů státní památkové péče na úseku územního plánování, Kancelář prezidenta republiky. V případech, kdy tento zákon stanoví krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností povinnost vyžádat si vyjádření odborné organizace státní památkové péče, může si Kancelář prezidenta republiky takovéto vyjádření rovněž vyžádat.

(2)

Nadřízeným orgánem Kanceláře prezidenta republiky na úseku státní památkové péče je ministerstvo kultury.

(3)

Archeologický výzkum na území uvedeném v odstavci 1 provádí Archeologický ústav.“.

 

30.

zrušen

 

31.

V § 28 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

c)

uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu, regulačního plánu a při vymezení zastavěného území, pokud je jimi řešeno území, ve kterém se nachází národní kulturní památka nebo památková zóna, není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury, a je dotčeným orgánem při pořizování změny takové územně plánovací dokumentace,

d)

uplatňuje stanovisko při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území, ve kterém se nachází národní kulturní památka, její ochranné pásmo, památková zóna nebo její ochranné pásmo, není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury,“.

 

32.

V § 28 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaného archeologického nálezu, nálezu kulturně cenného předmětu nebo detailu stavby, k němuž došlo při přípravě nebo provádění obnovy národní kulturní památky podle stavebního zákona,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

 

33.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

34.

V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Krajský úřad se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.“.

 

35.

V § 29 odst. 2 písm. b) se slovo „rezervaci,“ nahrazuje slovy „rezervaci nebo“ a slova „nebo v ochranném pásmu (§ 17)“ se zrušují.

 

36.

zrušen

 

37.

V § 29 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

d)

uplatňuje stanovisko při vydání územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území, není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury nebo krajský úřad,

e)

je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaného archeologického nálezu, nálezu kulturně cenného předmětu nebo detailu stavby, k němuž došlo při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky podle stavebního zákona nebo k němuž došlo při přípravě nebo provádění prací podle stavebního zákona na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k).

 

38.

V § 29 odst. 2 písmeno i) zní:

i)

vykonává z hlediska státní památkové péče dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovací práci na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně,“.

 

39.

zrušen

 

40.

V § 32 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j)

má pro účely postupů podle tohoto zákona právo na přístup do evidence stavebních postupů a evidence elektronických dokumentací podle stavebního zákona,“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

 

41.

zrušen

 

42.

V § 35 odst. 1 písm. d) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

 

43.

V § 35 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravu, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práci na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo památkové zóně, bez rozhodnutí nebo závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto rozhodnutí nebo závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si rozhodnutí nebo závazné stanovisko.“.

 

44.

zrušen

 

45.

V § 35 odst. 3 písm. b) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

 

46.

V § 35 odst. 5 se slova „provádění archeologických výzkumů“ nahrazují slovem „výzkumům“.

 

47.

zrušen

 

48.

V § 35 odst. 6 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje slovy „3, 4 nebo 5“.

 

49.

zrušen

 

50.

zrušen

 

51.

zrušen

 

52.

zrušen

 

53.

zrušen

 

54.

V § 39 odst. 1 písm. d) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

 

55.

V § 39 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravu, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práci na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo památkové zóně, bez rozhodnutí nebo závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto rozhodnutí nebo závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si rozhodnutí nebo závazné stanovisko,“.

 

56.

zrušen

 

57.

V § 39 odst. 3 písm. b) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

 

58.

V § 39 odst. 5 se slova „provádění archeologických výzkumů“ nahrazují slovem „výzkumům“.

 

59.

zrušen

 

60.

V § 39 odst. 6 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje slovy „3, 4 nebo 5“.

 

61.

zrušen

 

62.

zrušen

 

63.

zrušen

 

64.

zrušen

 

65.

V § 43a odst. 1 úvodní části ustanovení, v § 43a odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 43a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „působností,“ vkládají slova „stavební úřad,“.

 

66.

V § 44a odstavec 3 zní:

(3)

Souhlas podle § 18 odst. 1, je-li vydán krajským úřadem ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, je rozhodnutím ve správním řízení, jinak je závazným stanoviskem.“.

 

67.

zrušen

 

68.

§ 45 zní:

§ 45

 

Ministerstvo kultury vydá vyhlášky k provedení § 3 odst. 6, § 6 odst. 2, § 6a odst. 6, § 7 odst. 5, § 8 odst. 5, § 10 odst. 3, § 14 odst. 9, § 16 odst. 3, § 17 odst. 5, § 20 odst. 5, § 23 odst. 4, § 23b odst. 5, § 27 odst. 5, § 29 odst. 4 a § 31 odst. 6.“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Při změně ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, které bylo vymezeno podle dosavadních právních předpisů, se postupuje podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna horního zákona (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 88/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 1 se slovo „zpracovatelé“ nahrazuje slovem „projektanti“ a za slovo „republiky“ se vkládají slova „zejména prostřednictvím územně analytických podkladů“.

 

2.

V § 15 odst. 2 větě první se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují.

 

3.

V § 17 odstavec 5 zní:

(5)

Hranice chráněného ložiskového území vyznačí projektant územně plánovací dokumentace v koordinačním výkresu.“.

 

4.

V § 18 odst. 1 se slova „závazného stanoviska8) dotčeného orgánu“ nahrazují slovy „vyjádření obvodního báňského úřadu“.

Poznámka pod čarou č. 8 ve znění „§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“ se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 8 ve znění „Vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů.“ se zrušuje.

 

5.

V § 19 odst. 1 se slova „závazného stanoviska8) orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem“ nahrazují slovy „vyjádření obvodního báňského úřadu“.

 

6.

V § 19 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

7.

Nadpis § 23 zní: „Důlní díla a důlní stavby“.

 

8.

V § 23 odstavec 1 zní:

(1) Důlní díla a důlní stavby pod povrchem povoluje orgán státní báňské správy.“.

 

9.

V § 23 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „staveb uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „důlních děl a důlních staveb pod povrchem“.

 

10.

V § 23 odst. 2 písm. g) se slovo „zájmům,5)“ nahrazuje slovem „zájmům,“.

 

11.

V § 23 odstavec 3 zní:

(3)

Stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, nebo úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i jejich změnu, užívání, změnu užívání nebo odstranění povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu.“.

 

12.

V § 23 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 4 a 5.

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

 

13.

V § 23 odst. 4 se slova „Důlní díla a stavby“ nahrazují slovem „Stavby“ a slova „3 a 4, jakož i stavby skladů výbušnin,“ se nahrazují slovy „1 a 3“.

 

14.

V § 23 odst. 5 se za slovo „stanoví“ vkládají slova „postupem podle stavebního zákona“.

 

15.

V § 26 odstavec 3 zní:

(3)

Hranice stanoveného dobývacího prostoru vyznačí projektant územně plánovací dokumentace v koordinačním výkresu.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

 

16.

V § 28 odst. 5 větě poslední se slova „při územním řízení podle zvláštních předpisů.14)“ nahrazují slovy „v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona.“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

 

17.

Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24a zní:

§ 32a

Úprava území a územních struktur dotčených těžbou

 

Organizace a právnické a fyzické osoby, které žádají o stanovení dobývacího prostoru, o povolení otvírky, přípravy a dobývání nebo povolení likvidace důlních děl a lomů, prověřují možnost rekultivace území přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území24a).

__________

24a)

§ 3 odst. 1 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

18.

V § 37 odst. 7 se slova „stavebního povolení“ nahrazují slovy „rozhodnutí o umístění stavby, územního souhlasu, stavebního povolení, certifikátu autorizovaného inspektora nebo rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „ve stavebním“ se nahrazují slovy „v tomto“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 8-9)

Čl. VIII

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 91/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Organizace a právnické a fyzické osoby, které žádají o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu nebo povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů, prověřují možnost rekultivace území přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území.“.

 

2.

V § 20 odst. 1 větě poslední se slova „závazná stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“.

 

3.

§ 30 zní:

§ 30

 

(1)

Stavba pro skladování výbušnin (dále jen „sklad výbušnin“), není-li důlní stavbou pod povrchem, jakož i stavba určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin, popřípadě plocha určená k těmto účelům, musí být povolena k tomuto účelu podle stavebního zákona; současně musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu při nakládání s výbušninami a bezpečnost okolí těchto staveb.

(2)

Český báňský úřad stanoví vyhláškou požadavky na bezpečnost staveb a ploch podle odstavce 1, kterými se rozumí

a)

požadavky na zajištění výbušnin proti jejich odcizení nebo zneužití,

b)

požadavky na bezpečné únikové cesty,

c)

požadavky na ochranu před nebezpečnými účinky vnějších vlivů a

d)

požadavky na minimalizaci následků a předcházení nežádoucím událostem při nakládání s výbušninami.

(3)

Stavby a plochy podle odstavce 1, jakož i jejich změnu, užívání, změnu užívání nebo odstranění povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední stavební úřad po vyjádření obvodního báňského úřadu; stavební úřad může též v případech stanovených stavebním zákonem nařídit z moci úřední nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení nebo odstranění uvedených staveb.

(4)

K dokumentaci skladu výbušnin, který je důlní stavbou pod povrchem, se přikládá situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních povrchových objektů a důlních děl, systému větrání a ochrany před požárem, výbuchem a projevy horských tlaků.

(5)

Organizace je povinna poskytovat orgánu územního plánování údaje o ochraně okolí podle odstavce 2 písm. d), pokud jde o bezpečnostní vzdálenosti.“.

 

4.

§ 31 a 32 se zrušují.

 

5.

V § 40 odst. 6 písm. i) se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují.

 

6.

V § 41 odst. 2 písmeno j) zní:

j)

vydávají vyjádření podle tohoto zákona a stanoviska k územním plánům a regulačním plánům,“.

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o geologických pracích (čl. 10-11)

Čl. X

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

V § 13 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 12-13)

Čl. XII

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992, zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. b) se za slovo „odkryvy“ vkládají slova „a území, na nichž probíhá přírodě blízká obnova těžbou narušeného území podle plánu nebo dokumentace uvedených v § 4 odst. 5“.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „ . Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f)“ zrušují.

 

3.

V § 3 odst. 1 písm. i) se slova „lesní půdní fond“ nahrazují slovy „lesní pozemky“.

 

4.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

1b)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

w)

přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území se rozumí obnova přírodně hodnotných ekosystémů na území narušeném těžbou ponecháním území samovolnému vývoji, popřípadě pomocí citlivých zásahů usměrňujících tento vývoj příznivě pro zvláště chráněné druhy organismů.“.

 

6.

zrušen

 

7.

zrušen

 

8.

zrušen

 

9.

zrušen

 

10.

V § 5 odst. 3 větě první se slova „ , lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách“ nahrazují slovy „a lesnických prací, při plánování, provádění a užívání staveb, provádění terénních úprav, činnosti prováděné hornickým způsobem, ve vodním hospodářství“, slova „k nadměrnému“ se nahrazují slovy „ke zbytečnému“ a za slovo „biotopů,“ se vkládají slova „včetně narušení migračních tras živočichů,“.

 

11.

V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

 

12.

V § 16 odst. 2 písm. b) se slovo „umisťovat,“ zrušuje a slova „mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a“ se nahrazují slovy „mimo záměrů nevyžadujících povolení podle stavebního zákona“.

 

13.

V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a“ nahrazují slovy „záměrů nevyžadujících povolení podle stavebního zákona“.

 

14.

V § 26 odst. 1 písm. b) se za slovo „mimo“ vkládají slova „zastavěná území obcí a“ a slova „se souhlasem orgánu“ se nahrazují slovem „orgánem“.

 

15.

V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „umisťovat a povolovat“ nahrazují slovy „povolovat nebo provádět“.

 

16.

V § 29 písmeno b) zní:

b)

povolovat nebo provádět stavby, měnit druh nebo způsob využití pozemků, měnit způsob užívání staveb a vymezovat zastavitelné plochy obcí,“.

 

17.

V § 33 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Využívání přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová nebo zlepší dosavadní stav přírodního prostředí.“.

 

18.

V § 34 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

povolovat nebo provádět stavby, měnit druh nebo způsob využití pozemků, měnit způsob užívání staveb a vymezovat zastavitelné plochy obcí,“.

 

19.

V § 37 odst. 2 se slovo „umisťování,“ zrušuje.

 

20.

V § 37 odst. 4 se slova „ , k nimž není třeba povolení správního orgánu podle jiného právního předpisu,“ zrušují a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Orgán ochrany přírody souhlas podle odstavců 2 a 3 vydá, pokud se prokáže, že nedojde k ohrožení zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy z okolí nebo zachování příznivého stavu předmětu ochrany dotčeného zvláště chráněného území.“.

 

21.

§ 44 včetně nadpisu zní:

§ 44

Souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích

 

(1)

Bez souhlasu orgánu ochrany přírody nelze povolit stavbu, její užívání, kolaudaci nebo odstranění podle stavebního zákona, vydat povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

(2)

K provádění staveb, k terénním úpravám, výkopovým pracím, pracím prováděným hornickým způsobem a k změnám vodního režimu pozemků nebo vodních toků ve zvláště chráněném území, pokud k nim nebyl vydán souhlas podle odstavce 1 a pokud se nejedná o činnosti zakázané podle tohoto zákona, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

(3)

Souhlas podle odstavců 1 a 2 se nevydává, jde-li o záměry podle stavebního zákona prováděné

a)

v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,

b)

v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo v jejich částech, pokud byly v tomto území, ploše nebo v jejich částech územním plánem stanoveny prvky regulačního plánu, nebo byl pro ně vydán regulační plán.

(4)

V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území lze vymezit činnosti a zásahy, jejichž provádění je vázáno na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

(5)

Souhlas k činnostem podle odstavců 1, 2 a 4 vydává orgán ochrany přírody rozhodnutím, nebo opatřením obecné povahy. Orgán ochrany přírody souhlas podle odstavců 1, 2 a 4 vydá, pokud se prokáže, že navrhovaný způsob využití, zásah nebo činnost neohrozí zachování příznivého stavu předmětu ochrany předmětného zvláště chráněného území.“.

 

22.

§ 44b se včetně nadpisu zrušuje.

 

23.

V § 45a odst. 1 písm. a) se slovo „udržení“ nahrazuje slovem „zachování“.

 

24.

V § 45a odst. 2 písm. c) se slova „včetně ochranných pásem“ zrušují.

 

25.

V § 45g se za slova „účelu tohoto zákona“ vkládají slova „a povolovaná činnost neovlivní dosahování cílů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“.

 

26.

V § 45h odst. 1 větě poslední se za slovo „péče“ vkládají slova „a zásady péče“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a na souhrny doporučených opatření podle § 45c odst. 3 a § 45e odst. 6“.

 

27.

zrušen

 

28.

zrušen

 

29.

V § 45i se odstavce 3 až 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

30.

V § 45i odst. 3 větě první se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „5“.

 

31.

V § 45i odst. 4 větě první se číslo „11“ nahrazuje číslem „6“.

 

32.

V § 45i odst. 5 větě poslední se číslo „9“ nahrazuje slovy „4 a 6“.

 

33.

V § 45i odstavec 6 zní:

(6)

Kompenzační opatření podle odstavce 4 pro účely koncepce, včetně návrhu opatření k jejich zajištění, stanoví v případě existence naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu podle odstavce 4 nebo důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí podle odstavce 5 orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření musí být zahrnuta do koncepce před jejím schválením. Kompenzační opatření podle odstavce 4 pro účely záměru, včetně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich účinnosti, stanoví v případě existence naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu podle odstavce 4 nebo důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí podle odstavce 5 rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě podnětu orgánu příslušného ke schválení záměru. Ode dne odeslání podnětu do doby uložení kompenzačních opatření orgánem ochrany přírody lhůty v příslušných řízeních neběží.“.

 

34.

V § 45i se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Uložená kompenzační opatření musí být zajištěna před realizací záměru. Zajištění kompenzačních opatření potvrdí vyjádřením orgán ochrany přírody, který je stanovil. Uložení kompenzačních opatření je důvodem pro stanovení odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se záměr schvaluje, a to ke dni vydání vyjádření orgánu ochrany přírody, kterým bude zajištění kompenzačních opatření potvrzeno.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

35.

V § 45i odst. 8 se za slovo „uložených“ vkládají slova „nebo stanovených“.

 

36.

Poznámky pod čarou č. 19b a 19c znějí:

__________

19b)

§ 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19c)

§ 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

37.

Za § 45i se vkládá nový § 45j, který zní:

§ 45j

 

(1)

Posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen „autorizace“). Podmínkou pro udělení autorizace je písemná žádost, bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje, prodlužuje a odnímá Ministerstvo životního prostředí. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a lze ji opakovaně prodloužit o dalších 5 let za podmínek stanovených v odstavci 4. Obsah a formu zkoušky a obsah přezkoušení podle odstavce 4, náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a náležitosti žádosti o udělení autorizace nebo její prodloužení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

(2)

Vysokoškolským vzděláním odpovídajícího zaměření podle odstavce 1 se rozumí vysokoškolské vzdělání získané v magisterském nebo doktorském studijním programu se zaměřením na ekologii a ochranu životního prostředí, botaniku, fytocenologii, zoologii, hydrobiologii nebo biogeografii a ve vztahu k hodnocení podle § 67 rovněž krajinářství a péči o krajinu. Dosažení tohoto vzdělání se prokazuje příslušným dokladem o vysokoškolském vzdělání a údaji o náplni absolvovaného studijního programu nebo obdobného vysokoškolského vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.

(3)

Držitel autorizace je povinen zpracovávat posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle § 67 v plném rozsahu z hlediska posuzovaného dotčení zákonem chráněných zájmů a působících vlivů, odborně a objektivně.

(4)

Autorizaci lze prodloužit na základě písemné žádosti podané nejméně 6 měsíců před skončením stávající platnosti autorizace. Ministerstvo do 60 dnů od obdržení žádosti ověří, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení autorizace podle odstavce 1, a nařídí přezkoušení odborné způsobilosti žadatele, došlo-li ke změně skutečností rozhodných pro posouzení jeho odborné způsobilosti. Podmínkou pro prodloužení autorizace je splnění podmínek pro udělení autorizace stanovených v odstavci 1, zpracovávání dosavadních hodnocení v souladu s odstavcem 3 a úspěšné vykonání přezkoušení odborné způsobilosti, bylo-li nařízeno. Nesplňuje-li žadatel některou z podmínek stanovených pro prodloužení autorizace, nevyhověl-li při přezkoušení nebo je-li naplněna některá z podmínek pro odnětí autorizace, Ministerstvo životního prostředí žádost o prodloužení autorizace zamítne.

(5)

Důvody pro odnětí autorizace jsou:

a)

opakované nebo závažné porušení tohoto zákona nebo dalších právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti autorizované osoby,

b)

autorizace byla vydána na podkladě nesprávných údajů,

c)

autorizovaná osoba přestane splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení autorizace v odstavci 1, nebo

d)

autorizovaná osoba nezpracovává posouzení v souladu s odstavcem 3, zejména zkreslí výsledky a závěry hodnocení uvedením nepravdivých skutečností, nebo neuvede anebo nezohlední skutečnosti rozhodné pro výsledky nebo závěry hodnocení, které v době zpracování posouzení nebo hodnocení prokazatelně nastaly nebo byly známy.

(6)

Fyzická osoba, které byla autorizace odňata, může o její udělení znovu požádat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace.

(7)

Bezúhonnost podle odstavce 1 se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, nebo státem posledního pobytu. Osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. Pro ověření bezúhonnosti je Ministerstvo životního prostředí oprávněno vyžádat si podle jiného právního předpisu výpis z Rejstříku trestů včetně přílohy obsahující cizozemská odsouzení. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8)

Autorizace zaniká

a)

uplynutím doby, na kterou byla vydána,

b)

doručením oznámení o vzdání se autorizace autorizovanou osobou,

c)

smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím prohlášením za mrtvou.

(9)

Při posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle jiného právního předpisu19e). V souladu s jiným právním předpisem19g) se autorizace podle odstavce 1 nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1, pokud písemně prokáže, že

a)

je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a

b)

je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

(10)

O nesplnění požadavků podle odstavce 9 písm. a) a b) vydá Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady podle odstavce 9 písm. a) a b).

(11)

Nebylo-li vydáno rozhodnutí podle odstavce 10, činnosti podle odstavce 1 mohou být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí. Autorizace vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

(12)

Při zpracovávání posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle § 67 je osoba podle odstavce 9 povinna postupovat v souladu s odstavcem 3. O nesplnění požadavku podle tohoto odstavce vydá Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí.

(13)

V případě, že osoba podle odstavce 9 naplňuje některou ze skutečností uvedených v odstavci 5, její oprávnění ke zpracování posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle § 67 na území České republiky zaniká. O zániku oprávnění vydá Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí.“.

 

38.

V § 56 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

39.

V § 56 odst. 6 větách první a druhé se slova „nebo 6“ zrušují a věta poslední se zrušuje.

 

40.

V § 71 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Obce dále v samostatné působnosti ve svém územním obvodu vedou

a)

přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,

b)

přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1.“.

 

41.

zrušen

 

42.

V § 75 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

 

43.

zrušen

 

44.

zrušen

 

45.

zrušen

 

46.

zrušen

 

47.

zrušen

 

48.

zrušen

 

49.

zrušen

 

50.

zrušen

 

51.

zrušen

 

52.

zrušen

 

53.

V § 77 odst. 2 se slova „mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem národních parků“ nahrazují slovy „ , není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody“.

 

54.

V § 77 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , zákona o lesích, zákona o rybářství, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, horního zákona a zákona o geologických pracích, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody“.

 

55.

V § 77 odst. 4 se slova „ , nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy,“ zrušují.

 

56.

V § 77a odst. 3 se za slova „chráněných území“ vkládají slova „a na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“, slova „obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, a“ se zrušují a slova „podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí“ se nahrazují slovy „příslušný jiný orgán ochrany přírody“.

 

57.

zrušen

 

58.

zrušen

 

59.

zrušen

 

60.

zrušen

 

61.

zrušen

 

62.

zrušen

 

63.

zrušen

 

64.

zrušen

 

65.

zrušen

 

66.

V § 77a odst. 6 se slova „mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území“ nahrazují slovy „ , není-li podle tohoto zákona příslušný stavební úřad, Agentura, správa národní parku, újezdní úřad, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo životního prostředí“.

 

67.

zrušen

 

68.

zrušen

 

69.

zrušen

 

70.

zrušen

 

71.

zrušen

 

72.

zrušen

 

73.

zrušen

 

74.

zrušen

 

75.

zrušen

 

76.

zrušen

 

77.

zrušen

 

78.

zrušen

 

79.

zrušen

 

80.

V § 79 odst. 4 se slova „ve společném územním a stavebním“ nahrazují slovem „v“.

 

81.

zrušen

 

82.

zrušen

 

83.

zrušen

 

84.

zrušen

 

85.

zrušen

 

86.

zrušen

 

87.

zrušen

 

88.

Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní:

§ 83a

Obsah žádosti v řízení ve věcech ochrany přírody

 

(1)

Kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem žadatel k žádosti dále přiloží projektovou dokumentaci záměru, kterou předkládá v rámci povolovacího řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména:

a)

údaje o přesném umístění a rozsahu záměru, o investorovi a osobě, která projektovou dokumentaci záměru zpracovala,

b)

podrobný popis technického a technologického řešení, spočívající zejména v popisu charakteru záměru, zdůvodnění umístění záměru z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, popřípadě odmítnutí, z hlediska ochrany přírody a krajiny,

c)

informace o termínu zahájení provádění záměru a jeho dokončení, délce provozu a termínu případné likvidace záměru,

d)

informace o vstupech a výstupech a z nich vyplývajících předpokládaných vlivech záměru na okolní přírodu a krajinu v době provádění, provozu a případné likvidace záměru,

e)

posouzení vlivů záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 2, nejedná-li se o žádost podle § 45i odst. 1 tohoto zákona, a hodnocení vlivů zamýšleného zásahu podle § 67, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány,

f)

technické výkresy a mapovou dokumentaci.

(2)

V žádosti žadatel dále uvede následující údaje o záměru, pokud již nejsou součástí projektové dokumentace podle odstavce 1:

a)

charakteristiku stavu přírody a krajiny v dotčeném území, které budou záměrem pravděpodobně významně ovlivněny, zejména strukturu a ráz krajiny, její geomorfologii a hydrologii, ekosystémy a jejich složky, biotopy druhů, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména významné krajinné prvky, územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, ochranná pásma zvláště chráněných území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ptáky nebo zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,

b)

charakteristiku možných vlivů a odhad jejich významnosti z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti,

c)

návrh opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na přírodu a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné,

d)

výčet a podrobné vysvětlení důvodů pro vydání souhlasu nebo povolení výjimky, jedná-li se o činnost zakázanou podle tohoto zákona, v souladu s tímto zákonem.“.

 

89.

zrušen

 

90.

V § 88a větě první se za slovo „inspekcí,“ vkládají slova „stavebním úřadem,“ a ve větě čtvrté se za slovo „parku“ vkládají slova „ , stavebním úřadem“.

 

91.

zrušen

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (čl. 14-15)

Čl. XIV

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odstavec 4 zní:

(4)

Při odejmutí zemědělské půdy musí být zohledněna a provedena vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.“.

 

2.

V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Odstavec 4 se použije také při posuzování ploch, které jsou již vymezeny jako zastavitelné v platné územně plánovací dokumentaci. Odstavec 3 se nepoužije při posuzování ploch vymezených jako zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci.“.

 

3.

zrušen

 

4.

V § 7 odst. 2 se slovo „platnými“ zrušuje a slovo „platným“ se zrušuje.

 

5.

V § 7 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

6.

V § 7 se odstavce 4 až 6 zrušují.

 

7.

V § 9 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „s rodinným domem nebo se stavbou pro rodinnou rekreaci; toto ustanovení se nepoužije, je-li zastavěný stavební pozemek o výměře rovné nebo větší 1 000 m2“.

 

8.

V § 9 odst. 5 písm. c) a d) se slova „platných zásadách územního rozvoje“ nahrazují slovy „územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje“.

 

9.

V § 9 odst. 5 písm. e) se za slova „na zastavitelné ploše“ vkládají slova „nebo ploše územní rezervy“.

 

10.

V § 9 odst. 6 písm. d) se slova „či zřízením vodní plochy“ nahrazují slovy „ , zřízením vodní plochy či přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území“.

 

11.

V § 9 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.“.

 

12.

V § 9 odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině“.

 

13.

zrušen

 

14.

V § 10 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Změna souhlasu pro těžbu nerostných surovin prováděnou ve stanoveném dobývacím prostoru či prostoru územního rozhodnutí pro těžbu z důvodu ochrany přírody je možná pouze na základě vyjádření orgánu ochrany přírody o záměru vyhlášení registrovaného významného krajinného prvku nebo přechodně chráněné plochy, anebo za účelem umožnění či usnadnění přírodě blízké obnovy těžbou narušeného území.“.

 

15.

V § 10 odst. 2 větě čtvrté se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

 

16.

V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě přírodě blízké obnovy těžbou narušeného území stanoví účinnost změny souhlasu orgán ochrany zemědělského půdního fondu.“.

 

17.

zrušen

 

18.

zrušen

 

19.

zrušen

 

20.

zrušen

 

21.

V § 11a odst. 1 písm. j) se slova „souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo“ nahrazují slovy „ploše nebo koridoru pro ně vymezeném v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu,“.

 

22.

V § 11a odst. 1 písm. k) bodu 2 se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

 

23.

V § 11a odst. 1 písm. l) se slova „nebo přechodně chráněnou plochu“ nahrazují slovy „ , přechodně chráněnou plochu nebo přírodě blízkou obnovu těžbou narušeného území“.

 

24.

zrušen

 

25.

V § 11b odstavec 3 zní:

(3)

Je-li zemědělská půda trvale odňata ze zemědělského půdního fondu pro těžbu nerostných surovin a mají-li být dotčené pozemky po ukončení účelu odnětí rekultivovány podle schváleného plánu rekultivace zalesněním, zřízením vodní plochy či přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území, odvody se platí jako u dočasného odnětí.“.

 

26.

zrušen

 

27.

V § 15 písm. h) se slova „s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje“ zrušují.

 

28.

V § 15 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena i) až m).

 

29.

zrušen

 

30.

zrušen

 

31.

V § 17 písm. a) se slovo „samostatné“ zrušuje a za slova „zastavěného území“ se vkládají slova „samostatným postupem pro území“.

 

32.

V § 17 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c) až n).

 

33.

zrušen

 

34.

zrušen

 

35.

V § 17 se na konci písmene j) doplňují slova „a vyjádření“.

 

36.

V § 17 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmena m) a n) se zrušují.

 

37.

V § 17a písm. a) se slovo „samostatné“ zrušuje a za slova „vymezení zastavěného území“ se vkládají slova „samostatným postupem“.

 

38.

V § 17a se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena c) až h).

 

39.

zrušen

 

40.

zrušen

 

41.

V § 17b písm. b) se za slovo „inspekci“ vkládají slova „a vlastníka nemovité věci“.

 

42.

zrušen

 

43.

zrušen

 

44.

zrušen

 

45.

zrušen

 

46.

zrušen

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1.

Byl-li vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 formou závazného stanoviska pro záměr, který vyžadoval rozhodnutí nebo jiný úkon podle stavebního zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne se nestal závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí činnosti tohoto zákona, přičemž tento záměr nevyžaduje povolení podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má toto závazné stanovisko účinky pravomocného rozhodnutí. Za okamžik nabytí právní moci se považuje okamžik nabytí právní účinnosti souhlasu s odnětím.

2.

U souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který se stal před tímto dnem závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona,

a)

kontroluje plnění podmínek daných tímto souhlasem, včetně provádění rekultivace,

b)

ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek daných tímto souhlasem a

c)

vydává potvrzení o ukončení rekultivace schválené podle tohoto souhlasu podle § 11b odst. 2

orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který tento souhlas vydal.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí (čl. 16-17)

Čl. XVI

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. k) bodě 3 se za slovo „obce“ vkládají slova „podle stavebního zákona“.

 

3.

V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu“ nahrazují slovy „podle stavebního zákona“.

 

4.

zrušen

 

5.

zrušen

 

6.

V § 9 odst. 1 písm. j) se slova „nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu“ nahrazují slovy „podle stavebního zákona“.

 

7.

zrušen

 

8.

V § 9 odst. 1 písm. p) se slova „vydání kolaudačního souhlasu“ nahrazují slovy „právní moci kolaudačního rozhodnutí podle stavebního zákona“.

 

9.

zrušen

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (čl. 18-19)

Čl. XVIII

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 459/2016 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb., se mění takto:

1.

Na konci názvu zákona se doplňují slova „(autorizační zákon)“.

 

2.

V § 1 písm. d) se slova „(dále jen „Komora“)“ zrušují.

 

3.

V § 4 odstavec 3 zní:

(3)

Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. a) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. b), c), e) až n) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. b) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), g), h), m) a n) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. c) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. d), g), h), l) až n) tohoto zákona. Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví autorizační řád vydaný Českou komorou architektů.“.

 

4.

V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

 

5.

V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví autorizační řád vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.“.

 

6.

V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „Komora“ nahrazuje slovy „Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“)“.

 

7.

V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 2 se za slovo „písemné“ vkládají slova „nebo elektronické“.

 

8.

V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „autorizaci“ nahrazuje slovy „veškeré udělené autorizace“.

 

9.

V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „ , pro kterou jí byla autorizace udělena“ nahrazují slovy „autorizované osoby“.

 

10.

V § 12 odst. 1 větě první se slova „vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace“ nahrazují slovy „veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory“.

 

11.

V § 17 písm. a) se slova „včetně územně plánovacích podkladů“ nahrazují slovy „s výjimkou řešení územního systému ekologické stability“.

 

12.

V § 17 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

vypracovávat územní studii,“.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c) až m).

 

13.

V § 17 písmena c) a d) znějí:

c)

vypracovávat dokumentaci pro povolení stavby s výjimkou staveb inženýrských, dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území a vypracovávat architektonicko-stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění stavby,

d)

vypracovávat dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně příslušné územní studie a příslušné části územně plánovací dokumentace,“.

 

14.

V § 17 písm. e) se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro povolení“.

 

15.

V § 17 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) koordinovat vypracování projektové dokumentace,“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

 

16.

V § 17 písm. i) se slovo „projektovou“ zrušuje.

 

17.

V § 17 písm. j), v § 18 písm. j) a v § 19 písm. e) se slovo „autorský“ nahrazuje slovy „dozor projektanta“ a za slovo „dozor“ se vkládá slovo „stavebníka“.

 

18.

V § 17 písmeno k) zní:

k)

odborně vést provádění jednoduché stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,“.

 

19.

V § 17 písm. m) a v § 18 písm. k) se slova „při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení“ nahrazují slovy „v řízení podle stavebního zákona“.

 

20.

V § 18 písm. a) se slova „dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch“ nahrazují slovy „dokumentaci pro povolení stavby s výjimkou“, slovo „předpisů,9)“ se nahrazuje slovem „předpisů,“ a doplňují se slova „vypracovávat dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území, dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro odstranění stavby,“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

 

21.

V § 18 písm. b) se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro povolení“.

 

22.

V § 18 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

koordinovat vypracování projektové dokumentace,“.

Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena d) až m).

 

23.

V § 18 písm. f) se za slovo „technické“ vkládá slovo „ , geotechnické“.

 

24.

V § 18 písmeno i) zní:

i)

odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,“.

 

25.

V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny.“.

 

26.

V § 19 písm. a) se slova „dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a“ zrušují a slova „dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo“ se zrušují.

 

27.

V § 19 písm. b) se za slovo „nebo“ vkládají slova „projektové dokumentace zpracované“.

 

28.

V § 19 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

koordinovat vypracování projektové dokumentace,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

 

29.

V § 19 písmeno e) zní:

e)

odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,“.

 

30.

V § 19 písm. h) se slova „při stavebním nebo kolaudačním řízení“ nahrazují slovy „v řízení podle stavebního zákona“.

 

31.

V § 20 odst. 1 písm. b) se částka „50 000 Kčs“ nahrazuje částkou „300 000 Kč“.

Čl. XIX

Přechodná ustanovení

1.

Osoby, kterým byla udělena autorizace se všeobecnou působností přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osoby autorizované v oborech architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Tyto osoby jsou povinny do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena oprávnění pro obory architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Původní osvědčení o autorizaci a autorizační razítko pozbývají platnosti uplynutím 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Osoby, kterým byla udělena autorizace v oboru architektura přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osoby autorizované v oborech architektura a územní plánování. Tyto osoby jsou povinny do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena oprávnění pro obory architektura a územní plánování. Původní osvědčení o autorizaci a autorizační razítko pozbývají platnosti uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 38l odst. 1 písm. c) se slova „stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby“ nahrazují slovy „povolením podle stavebního zákona“.

 

2.

V § 38l odst. 1 písm. d) se slova „stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby“ nahrazují slovy „povolením podle stavebního zákona“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o zeměměřictví (čl. 21)

Čl. XXI

V § 4d odst. 3 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., se slova „§ 161 odst. 1 věty druhé“ nahrazují textem „§ 168 písm. b)“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o dráhách (čl. 22-23)

Čl. XXII

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se slova „územním rozhodnutím nebo společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy „rozhodnutím o povolení záměru“.

 

2.

V § 5a odst. 2 větě druhé a v § 5a odst. 4 se slovo „speciálního“ zrušuje.

 

3.

V § 5a odst. 2 větě poslední se slovo „speciální“ zrušuje a slova „podle zvláštního zákona.2a)“ se nahrazují slovy „zákona o vyvlastnění.“.

 

4.

Nadpis pod označením § 7 se zrušuje.

 

5.

V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

6.

V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „drážní správní úřad ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy „Specializovaný a odvolací stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru“.

 

7.

V § 7 odstavec 2 zní:

(2)

V rozhodnutí o povolení záměru a v kolaudačním rozhodnutí stanoví stavební úřad podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Pokud by stavbou mohl být znemožněn či narušen bezpečný a plynulý provoz dráhy a její ochrana a ani stanovením podmínek podle věty první není možné toto riziko odstranit, stavební úřad žádost o povolení záměru nebo žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zamítne.“.

 

8.

V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

(2)

V ochranném pásmu dráhy lze provádět stavby a nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu20).

__________

20)

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

9.

V § 49b odst. 2 větě první se slova „Drážní správní“ nahrazují slovy „Specializovaný a odvolací stavební“.

 

10.

V § 56 písm. d) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují.

 

11.

V § 56 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se včetně poznámky pod čarou č. 13 ve znění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ zrušuje.

 

12.

V § 56a odst. 1 se slova „Obecní úřady uplatňují“ nahrazují slovy „Krajský stavební úřad uplatňuje“.

 

13.

V § 57 odst. 2 písm. f) se slovo „speciálního“ zrušuje.

 

14.

§ 64 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. XXIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 24)

Čl. XXIV

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 44/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 větě druhé se slova „k politice územního rozvoje a“ zrušují.

 

2.

§ 5a se včetně nadpisu zrušuje.

 

3.

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna lesního zákona (čl. 25-26)

Čl. XXV

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 9 písm. a) a b) se slova „vydaným“ zrušují.

 

2.

V § 4 odst. 9 písm. a) se za slovo „stavby“ vkládají slova „nebo povolení záměru“.

 

3.

V § 13 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „ , pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa“.

 

4.

V § 13 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo aby na nich mohla probíhat přírodě blízká obnova těžbou narušeného území“.

 

5.

zrušen

 

6.

zrušen

 

7.

zrušen

 

8.

zrušen

 

9.

V § 16 odst. 1 větě poslední se slovo „území“ nahrazuje slovy „správním obvodu“.

 

10.

zrušen

 

11.

V § 16 odst. 3 se slova „stavební povolení nebo jiné“ zrušují a slova „zvláštních předpisů“ se nahrazují slovy „jiného právního předpisu“.

 

12.

zrušen

 

13.

V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Je-li půda trvale odnímána za podmínky, že po ukončení účelu odnětí budou pozemky podle schváleného plánu rekultivace rekultivovány zřízením vodní plochy nebo přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území, poplatek se platí jako u dočasného odnětí.“.

 

14.

V § 47 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

stavební úřady,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

15.

zrušen

 

16.

zrušen

 

17.

zrušen

 

18.

zrušen

 

19.

V § 48a odst. 2 písm. a) se slova „pokud tato dokumentace umisťuje“ nahrazují slovy „vymezuje-li tato územně plánovací dokumentace plochy pro“.

 

20.

zrušen

 

21.

V § 48a odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j).

 

22.

zrušen

 

23.

zrušen

 

24.

V § 49 odst. 3 písm. c) se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují.

 

25.

V § 49 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až r) se označují jako písmena e) až q).

 

26.

V § 49 se odstavec 5 zrušuje.

 

27.

V § 58 odst. 2 větě poslední se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují.

 

28.

V § 58 se odstavec 5 zrušuje.

Čl. XXVI

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích (čl. 27-28)

Čl. XXVII

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 1 se slova „územím zastavěným nebo zastavitelným“ nahrazují slovy „zastavěným územím nebo zastavitelnými plochami“.

 

2.

V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

3.

V § 10 odstavce 4 a 5 znějí:

(4)

Souvisí-li připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, vyžadující povolení podle tohoto zákona, se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, jakož i úpravě takového připojení nebo jeho zrušení stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona.

(5)

K žádosti o povolení připojení podle odstavce 4 žadatel připojí také vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace a jedná-li se o dálnici vyjádření Ministerstva dopravy, v ostatních případech vyjádření Policie České republiky. Nevydá-li vlastník dotčené komunikace vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení připojení, platí, že k připojení nemá připomínky a s připojením souhlasí.“.

 

4.

V § 11 odst. 2 se slova „území zastavěné nebo zastavitelné“ nahrazují slovy „zastavěné území nebo zastavitelné plochy“.

 

5.

V § 11 odst. 5 se slova „souvisle zastavěné území obcí“ nahrazují slovy „zastavěné území“.

 

6.

§ 16 zní:

§ 16

 

(1)

Jsou-li záměry pozemních komunikací povolovány podle stavebního zákona, posoudí stavební úřad v řízení o povolení záměru také požadavky na plynulost a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. K žádosti o povolení záměru stavby pozemní komunikace stavebník připojí kromě náležitostí stanovených stavebním zákonem také vyjádření Policie České republiky ohledně bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, které je podkladem v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona.

(2)

K žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona, kterým je stavba tunelu nad 500 m, stavebník kromě náležitostí stanovených stavebním zákonem připojí také bezpečnostní dokumentaci podle § 12a tohoto zákona obsahující bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m a vyjádření Ministerstva dopravy k této dokumentaci, které je podkladem v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona.

(3)

Prováděcí předpis stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace.“.

 

7.

Poznámky pod čarou č. 4 a 5 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

8.

V § 18 větě druhé se slova „Speciální stavební“ nahrazují slovem „Stavební“.

 

9.

V § 25 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

 

10.

V § 25 odst. 7 písm. d) se slova „souvisle“ zrušují a slova „obce“ se zrušují.

 

11.

V § 26 odst. 2 se slovo „obce“ zrušuje.

 

12.

V § 30 odst. 1 větě první se slovo „souvisle“ zrušuje a ve větě poslední se slova „umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona.“.

 

13.

§ 32 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

§ 32

 

(1)

V silničních ochranných pásmech lze provádět stavby a nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu40).

(2)

Vlastník pozemní komunikace je vždy účastníkem řízení o povolení stavby nebo činnosti v ochranném pásmu.

__________

40)

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

 

14.

V § 35 odst. 3 větě první a v § 36 odst. 4 větě první se slovo „obce“ zrušuje.

 

15.

V § 37 odst. 3 se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“ a na konci odstavce 3 se doplňují věty „Souvisí-li přejezd vyžadující povolení podle tohoto zákona se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o něm stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona. Podkladem v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona jsou vyjádření uvedená ve větě první.“.

 

16.

V § 37 odst. 5 písm. b) se slovo „souvisle“ zrušuje a slovo „obcí“ se zrušuje.

 

17.

V § 38 odst. 2 se slova „stavební povolení, popřípadě schválení podle zvláštních předpisů“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.

 

18.

V § 38 odst. 3 větě první se slovo „stanoviska“ nahrazuje slovem „vyjádření“ a ve větě poslední se slova „zaujmout stanovisko“ nahrazují slovy „vydat vyjádření“.

 

19.

V § 40 odst. 1 se za slova „celní úřad“ vkládají slova „ , stavební úřad“.

 

20.

V § 40 odst. 2 písm. c) se slova „speciálního stavebního úřadu“ zrušují.

 

21.

V § 40 odst. 2 písm. f) se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy“.

 

22.

V § 40 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až i).

 

23.

V § 40 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se včetně poznámky pod čarou č. 38 zrušuje.

 

24.

V § 40 odst. 3 písm. d) se slova „a speciálního stavebního úřadu“ zrušují.

 

25.

V § 40 odst. 3 písm. f) se slova „územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení“ nahrazují slovy „zásadám územního rozvoje, územnímu plánu, regulačnímu plánu“.

 

26.

V § 40 odst. 4 písm. a) se slova „a speciálního stavebního úřadu“ zrušují a slova „ , a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací“ se zrušují.

 

27.

V § 40 odst. 4 písmeno d) zní:

d)

uplatňuje stanovisko k územnímu plánu, regulačnímu plánu z hlediska řešení místních a účelových komunikací.“.

 

28.

V § 40 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10)

Ve věcech týkajících se připojení pozemních komunikací podle § 10, s výjimkou případů, kdy o něm rozhoduje stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona, je příslušný Specializovaný a odvolací stavební úřad, pokud jde o připojení týkající se dálnice nebo úpravy či zrušení takového připojení, v ostatních případech krajský stavební úřad.“.

 

29.

V § 44 odst. 1 větě první se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují a věta poslední se zrušuje.

 

30.

V § 46 odst. 2 se text „§ 16 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 16 odst. 3“.

Čl. XXVIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o civilním letectví (čl. 29-30)

Čl. XXIX

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 35 ve znění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ zrušuje.

 

2.

V § 35 odst. 1 se slovo „územním“ zrušuje.

 

3.

V § 36 odstavec 2 zní:

(2)

Specializovaný a odvolací stavební úřad v kolaudačním řízení podle stavebního zákona posoudí také způsobilost letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.“.

 

4.

V § 36 se odstavec 3 zrušuje.

 

5.

V § 37 odstavec 1 zní:

(1)

Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí stavební úřad opatřením obecné povahy podle stavebního zákona po projednání s úřadem územního plánování a s Úřadem. V opatření obecné povahy stavební úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.“.

 

6.

§ 40 včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:

§ 40

 

(1)

V ochranných pásmech leteckých staveb lze provádět stavby a nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu38). V případech, kdy stavba nebo nestavební záměr nepodléhají vydání povolení podle stavebního zákona, vydá příslušný stavební úřad povolení k činnostem v ochranném pásmu letecké stavby, nebude-li stavba nebo zařízení bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem.

(2)

V ochranných pásmech leteckých staveb lze provádět činnosti a provozovat zařízení jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li činnost nebo zařízení bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost.

__________

38)

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

 

7.

zrušen

 

8.

V § 84d odst. 1 písm. b) se slova „územním rozhodnutí“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru“.

 

9.

V § 88 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).

 

10.

V § 88 odst. 1 písm. k) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují.

 

11.

zrušen

 

12.

zrušen

 

13.

V § 92 odst. 1 písm. e) a v § 93 odst. 1 písm. c) se slovo „zřídí“ nahrazuje slovem „provozuje“.

 

14.

zrušen

 

15.

zrušen

 

16.

V § 92 odst. 4 písm. c) se slova „i) nebo n)“ nahrazují slovy „h) nebo m)“.

 

17.

V § 92 odst. 4 písm. d) se slova „ , f) nebo h)“ nahrazují slovy „nebo g)“.

 

18.

zrušen

 

19.

zrušen

 

20.

zrušen

 

21.

zrušen

 

22.

V § 93 odst. 5 písm. b) se text „1 písm. g)“ nahrazuje textem „1 písm. f)“.

 

23.

V § 93 odst. 5 písm. d) se slova „d), e) nebo h)“ nahrazují slovy „d) nebo g)“.

 

24.

zrušen

25.

zrušen

Čl. XXX

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o oceňování majetku (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 237/2020 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 větě druhé se za slova „uvedeným v“ vkládají slova „rozhodnutí o povolení záměru,“.

 

2.

V § 9 odst. 2 písm. a) bodu 2 se za slovo „vydaným“ vkládají slova „rozhodnutím o povolení záměru,“.

 

3.

Poznámky pod čarou č. 6 a 26 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.

 

4.

V § 33 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Ministerstvo financí má bezplatný dálkový přístup k údajům a informacím o stavbách vedeným v informačních systémech veřejné správy podle § 267 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna veterinárního zákona (čl. 32-33)

Čl. XXXII

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odst. 1 písm. g) se za slovo „posudky“ vkládají slova „a vyjádření podle § 56“.

 

2.

V § 49 odst. 1 písmena i) a j) znějí:

i)

vydává závazné posudky a vyjádření podle § 56 pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro vydání kolaudačního rozhodnutí a osvědčuje splnění požadavků a podmínek stanovených pro zacházení se živočišnými produkty,

j)

uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje, územním plánům a regulačním plánům z hlediska veterinární péče,“.

 

3.

Nadpis pod označením § 56 zní: „Závazný posudek a vyjádření“.

 

4.

V § 56 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Závazný posudek Státní veterinární správy je podkladem pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro vydání kolaudačního rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo zařízení, v nichž budou provozovány podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, které podléhají schválení a registraci, schválení nebo povolení, s výjimkou zařízení stravovacích služeb. Orgán příslušný rozhodnout ve věci nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem. Závazný posudek se považuje za závazné stanovisko podle správního řádu.

(2)

Vyjádření Státní veterinární správy je podkladem pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro vydání kolaudačního rozhodnutí,

a)

jde-li o stavbu nebo zařízení, v nichž budou provozovány podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru v souladu s tímto zákonem, nejde-li o stavby nebo zařízení podle odstavce 1,

b)

jde-li o stavbu nebo zařízení, jež budou používány jako útulek pro zvířata, anebo k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, nebo

c)

jde-li o stavbu nebo zařízení, jež budou používány pro chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle zvláštního právního předpisu6).“.

Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje.

 

5.

V § 56 odst. 3 a 4 se slova „Závazné posudky na“ nahrazují slovy „Vyjádření pro“.

 

6.

V § 56 se na konci odstavců 3 a 4 doplňuje věta „Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.“.

 

7.

V § 76 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Závazné posudky Státní veterinární správy vydávané podle § 56 jsou závazným stanoviskem podle správního řádu36a).“.

 

8.

§ 77a zní:

§ 77a

 

Závazný posudek a vyjádření Státní veterinární správy podle § 56 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.“.

Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o nouzových zásobách ropy (čl. 34-35)

Čl. XXXIV

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 53/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 větě třetí se slova „územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje anebo vydáním územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů“ nahrazují slovy „povolení stavby podle stavebního zákona, pokud stavba povolení nepodléhá“ a ve větě poslední se slovo „zaniklo“ nahrazuje slovem „existuje“.

 

2.

V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , ohrožení života, zdraví a majetku osob a k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií“.

 

3.

V § 3 odst. 7 větě první se za slovo „udělí“ vkládají slova „na žádost stavebníka“, slovo „umisťováním“ se nahrazuje slovy „povolením a prováděním“ a na konci textu věty poslední se doplňují slova „; bez souhlasu nelze činnosti podle věty první uskutečnit“.

Čl. XXXV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky (čl. 36-37)

Čl. XXXVI

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují.

 

2.

V § 31 odst. 1 větě první se za slovo „správu“ vkládají slova „s výjimkou pravomocí podle stavebního zákona“.

 

3.

V § 33 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j).

 

4.

V § 33 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ , s výjimkou pravomocí podle stavebního zákona“.

 

5.

§ 43 včetně nadpisu zní:

§ 43

Zvláštní stavby

 

Na stavby určené ke speciálnímu využití, popřípadě na jiné stavby, které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu, u nichž výkon vlastnického práva státu přísluší ministerstvu nebo právnické osobě jím zřízené nebo založené, se přiměřeně vztahují zvláštní právní předpisy pro výstavbu staveb a jejich technické vybavení s výjimkou územních požadavků. Právní předpisy pro výstavbu staveb a jejich technické vybavení se však v plném rozsahu vztahují na stavby určené ke stálému ubytování příslušníků ozbrojených sil, školy a stavby obdobného charakteru. Při výstavbě a provozu těchto staveb a zařízení přísluší ministerstvu vykonávat správní činnosti, které by jinak vykonávaly správní úřady příslušné k těmto činnostem podle zvláštních právních předpisů.“.

 

6.

zrušen

 

7.

§ 47 zní:

§ 47

 

Příslušným k vyvlastnění nemovité věci ve zkráceném řízení je krajský stavební úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Nachází-li se nemovitost v obvodu několika stavebních úřadů, podá se návrh nejbližšímu společnému nadřízenému dotčených stavebních úřadů, který určí, který stavební úřad vyvlastnění uskuteční.“.

 

8.

V § 49 odst. 1 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovem „úřadu“.

 

9.

V § 49 odst. 2 větě první a v § 49 odst. 3 větě první se slova „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „Příslušný úřad“.

 

10.

V § 51 odst. 1 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovem „úřadu“.

 

11.

V § 51 odst. 2 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „stavební úřad“.

Čl. XXXVII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému (čl. 38-39)

Čl. XXXVIII

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 2 písmeno h) zní:

h)

uplatňuje stanovisko k územnímu rozvojovému plánu z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události, je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury28) a uplatňuje vyjádření pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska ochrany obyvatelstva,“.

 

2.

V § 7 odst. 2 písm. i) se slova „Ministerstvem pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Nejvyšším stavebním úřadem“.

 

3.

zrušen

 

4.

V § 33 odst. 1 se za text „§ 28“ vkládají slova „a řízení o náhradě podle § 29 a 30“.

 

5.

V § 35 odst. 1 a 2 se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 8“.

 

6.

V § 35 odstavec 3 zní:

(3)

Ministerstvo vnitra vydá po projednání s Nejvyšším stavebním úřadem vyhlášku k provedení § 7 odst. 8 písm. h).“.

Čl. XXXIX

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 40-41)

Čl. XL

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 94/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 31 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma vydá stavební úřad po vyjádření krajské hygienické stanice, nebo Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské letiště.“.

 

2.

zrušen

 

3.

zrušen

 

4.

V § 77 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

5.

V § 77 odstavce 3 a 4 znějí:

(3)

Žadatel o vydání rozhodnutí o záměru stavby bytového domu, rodinného domu, stavby pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku do území zatíženého zdrojem hluku předloží stavebnímu úřadu měření hluku provedené podle § 32a nebo hlukovou studii a návrh opatření k ochraně před hlukem.

(4)

Neprovede-li žadatel o vydání rozhodnutí o povolení záměru do území zatíženého nadlimitním zdrojem hluku dostatečná opatření k ochraně před tímto nadlimitním hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku oproti naměřeným hodnotám hluku nebo hodnotám hluku vypočteným v hlukové studii, které byly předloženy v rámci žádosti podle odstavce 3. Za prokazatelné navýšení hluku se považuje navýšení větší než o 2 dB; toto navýšení se posuzuje postupem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.

 

6.

zrušen

 

7.

V § 80 odst. 1 se písmeno z) zrušuje.

Dosavadní písmeno za) se označuje jako písmeno z).

 

8.

Za § 82a se vkládá nový § 82b, který včetně nadpisu zní:

§ 82b

Stavební úřady

 

Stavební úřady rozhodnutím o záměru rozhodují o povoleních vydávaných podle tohoto zákona a nahrazují závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a jiné úkony vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru povolovaného podle stavebního zákona.“.

 

9.

V § 94 odst. 1 větě první se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují a ve větě poslední se slova „nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby“ zrušují.

Čl. XLI

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o hospodaření energií (čl. 42-43)

Čl. XLII

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 6 se slova „politiku územního rozvoje“ nahrazují slovy „územní rozvojový plán“.

 

2.

V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu. Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník průkazem energetické náročnosti budov v průběhu provádění stavby na vyžádání kontrolního orgánu podle tohoto zákona a k žádosti o kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona.

(2)

V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu dokládá stavebník a ostatní osoby podle věty první průkazem energetické náročnosti budovy v průběhu provádění větší změny dokončené budovy na vyžádání kontrolního orgánu podle tohoto zákona a v případech stanovených prováděcím právním předpisem.“.

 

3.

V § 7 odst. 3 se slova „se dokládají“ nahrazují slovy „jsou hodnoceny“, slova „to doloží kopií“ se nahrazují slovem „kopie“ a slova „a které“ se zrušují.

 

4.

V § 7 odst. 5 písm. f) se slova „prokáže energetickým auditem“ nahrazují slovy „zajistí energetický audit, který prokáže“.

 

5.

V § 7 odst. 7 se slova „pro nové budovy“ zrušují.

 

6.

V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Změna způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií může být provedena pouze na základě povolení podle stavebního zákona a za podmínky, že nedojde ke zvýšení její energetické náročnosti; to neplatí, pokud stávající způsob vytápění není možné nadále využívat. Splnění podmínky podle věty předchozí dokládá stavebník průkazem energetické náročnosti budov. V případě budovy s více bytovými jednotkami, která je připojena na soustavu zásobování tepelnou energií, lze změnu způsobu vytápění povolit pouze pro celou budovu. “.

 

7.

V § 7a odst. 4 písm. b) se slovo „dokumentace14)“ nahrazuje slovy „dokladů předkládaných stavebníkem ke kolaudaci stavby“.

 

8.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

9.

V § 7a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

obsahovat posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek energie“).“.

 

10.

V § 9a odst. 3 písmeno c) zní:

c)

být, v případech podle odstavce 1 písm. b) až d), součástí dokladové části dokumentace pro provádění stavby podle jiného právního předpisu; to neplatí v případě nové výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. “.

 

11.

V § 11 odst. 1 písm. j) se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují.

 

12.

V § 12 odst. 1 písm. f) a v § 12a odst. 1 písm. h) se slova „některou z povinností“ nahrazují slovem „povinnost“.

 

13.

zrušen

 

14.

V § 13 odst. 2 větě první se slova „politiky územního rozvoje a územní“ nahrazují slovem „územně“ a slovo „umisťují“ se nahrazuje slovy „se jí vymezují plochy nebo pozemky“ a ve větě poslední se slova „pořizování územní“ nahrazují slovy „pořizování územně“.

 

15.

V § 13 odst. 3 a 4 se slova „závazná stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“ a slova „ve věcech územního plánování a stavebního řádu“ se zrušují.

 

16.

V § 13 odst. 4 se slova „podle stavebního zákona27)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.

 

17.

V § 13 odst. 5 se slova „Závazná stanoviska podle odstavce 1 a stanoviska podle odstavce 2“ nahrazují slovy „Stanoviska a vyjádření“.

Čl. XLIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna energetického zákona (čl. 44-45)

Čl. XLIV

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 písm. g) se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují.

 

2.

V § 16 písm. o) se slova „a Nařízením, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě30)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

 

3.

V § 16 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena y) a z) se označují jako písmena x) a y).

 

4.

V § 30a odstavec 5 zní:

(5)

Autorizace není podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru ani jiného rozhodnutí podle stavebního zákona nebo podle jiného právního předpisu.“.

 

5.

V § 30b odst. 1 písm. a) se slova „umístění stavby, stavebního povolení“ nahrazují slovy „povolení záměru“ a slovo „souhlasu“ se nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

6.

V § 30d odst. 1 písm. a) a c) se slova „územního rozhodnutí podle zvláštního“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního“.

 

7.

V § 30d odst. 1 písmeno b) zní:

b)

v případě zastavení řízení o povolení záměru nebo zamítnutí žádosti na vydání rozhodnutí o povolení záměru dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí,“.

 

8.

V § 30d odstavec 3 zní:

(3)

Pro účely odstavce 1 písm. a) je v případě podle § 30c odst. 4 rozhodující údaj o maximálním instalovaném výkonu stanovený v rozhodnutí o udělení autorizace. Odstavec 1 písm. a) se nepoužije v případě, že držitel autorizace požádal o vydání rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona již před nabytím právní moci rozhodnutí o udělení autorizace.“.

 

9.

V § 46 odstavec 1 zní:

(1)

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.“.

 

10.

V § 46 odstavec 5 zní:

(5)

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách krajního kabelu vedení, která činí od krajního kabelu vedení na obě jeho strany:

a)

u podzemního vedení o napětí do 110 kV

1 m

b)

u podzemního vedení o napětí nad 110 kV

3 m

c)

u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence

0,5 m.“.

 

11.

V § 46 odst. 16 se slova „na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem33)“ zrušují.

 

12.

Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

13.

V § 68 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.“.

 

14.

V § 68 odst. 2 písm. g) se slova „a vlastní telekomunikační sítě držitele licence“ zrušují.

 

15.

V § 68 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

u vlastní telekomunikační sítě držitele licence umístěné v zastavěném území obce 0,5 m na obě strany a umístěné mimo zastavěné území obce 1 m na obě strany.“.

 

16.

V § 69 odstavec 1 zní:

(1)

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.“.

 

17.

V § 77 odstavec 5 zní:

(5)

Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění a rovněž náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení zahrnují rovněž zůstatkovou cenu tepelné přípojky a předávací stanice evidovanou v účetnictví dodavatele tepelné energie ke dni odpojení od rozvodného tepelného zařízení, pokud slouží k dodávce tepelné energie výhradně tomu, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.“.

 

18.

V § 87 odstavec 1 zní:

(1)

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.“.

 

19.

V § 87 odst. 4 větě poslední se slova „návrhu regulačního plánu nebo návrhu“ nahrazují slovem „žádosti“, slova „územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v území o vydání územního souhlasu“ se nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „regulačního plánu nebo územního rozhodnutí nebo územního souhlasu“ se nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru“.

20.

V § 87 odst. 7 se slova „na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem“ zrušují.

 

21.

V § 98 odst. 10 se slova „požádá o územní rozhodnutí“ nahrazují slovy „podá žádost na vydání rozhodnutí o povolení záměru“.

Čl. XLV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o pohřebnictví (čl. 46-47)

Čl. XLVI

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 4 větě první se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“, ve větě druhé se slovo „Stanovisko“ nahrazuje slovem „Vyjádření“ a slova „rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu“ se nahrazují slovy „povolení záměru“ a ve větě poslední se slova „výčet dotčených orgánů a“ nahrazují slovy „posouzení záměru z hlediska ochrany veřejného zdraví a ochrany podzemních vod a pro“.

 

2.

zrušen

 

3.

zrušen

 

4.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

__________

14)

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

Čl. XLVII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o státních hranicích (čl. 48-49)

Čl. XLVIII

Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 písmeno l) zní:

l)

je dotčeným orgánem při pořizování územního plánu pro obec, jejíž území sousedí se státními hranicemi, a v řízení o povolení záměru, týká-li se toto řízení stavby v bezprostřední blízkosti státních hranic.“.

 

2.

§ 17 zní:

§ 17

 

(1)

Ministerstvo je dotčeným orgánem při pořizování územního plánu pro obec, jejíž území sousedí se státními hranicemi. Ministerstvo pro tyto účely vydává stanovisko podle stavebního zákona.

(2)

Ministerstvo je dotčeným orgánem v řízení o povolení záměru, týká-li se toto řízení stavby v bezprostřední blízkosti státních hranic. Ministerstvo pro tyto účely vydává vyjádření podle stavebního zákona.“.

Čl. XLIX

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (čl. 50-51)

Čl. L

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 326/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

zrušen

 

3.

V § 3 písm. g) bod 1 zní:

1.

řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, není-li vedeno řízení o povolení záměru s posouzením vlivů, “.

 

4.

V § 3 písm. g) se body 2 až 5 zrušují.

Dosavadní body 6 až 14 se označují jako body 2 až 10.

 

5.

V § 3 písm. g) bodu 9 se slova „až 12“ nahrazují slovy „až 8“.

 

6.

V § 3 písm. g) bodu 10 a v § 3 písm. m) se číslo „13“ nahrazuje číslem „9“.

 

7.

V § 3 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o)

řízením o povolení záměru podle stavebního zákona řízení o povolení, řízení o rámcovém povolení, řízení o odstranění i dodatečné povolení stavebního i nestavebního záměru ve smyslu stavebního zákona,

p)

řízením o povolení záměru s posouzením vlivů podle stavebního zákona řízení podle § 201206 stavebního zákona.“.

 

8.

V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo „hodnoty,“ nahrazuje slovy „hodnoty a“ a slova „a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení“ se zrušují.

 

9.

V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení“ zrušují.

 

10.

V § 6 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

11.

V § 6 odst. 2 větě druhé se slova „podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c), f) a g)“ zrušují.

 

12.

V § 6 odst. 3 se slova „nebo 10“ zrušují.

 

13.

V § 6 odst. 5 větě první se slova „4 a 6“ nahrazují slovy „2 a 4“.

 

14.

V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

případným výsledkům jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.“.

 

15.

V § 7 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu“ a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „a dotčené územní samosprávné celky“.

 

16.

V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Je-li výsledkem zjišťovacího řízení závěr, že posouzení vlivů záměru na životní prostředí podléhá jen některá z předložených variant záměru, vydá se závěr zjišťovacího řízení, který obsahuje výroky podle odstavce 5 i 6; při zveřejňování i doručování tohoto závěru zjišťovacího řízení se postupuje podle odstavce 6.“.

 

17.

V § 7 odst. 9 větě první se za slovo „řízení“ vkládají slova „podle odstavce 6“.

 

18.

V § 8 odst. 1 větě první se text „§ 6 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 3“ a text „odst. 8“ se nahrazuje textem „odst. 6“.

 

19.

V § 8 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům“.

 

20.

V § 9a odst. 2 se slovo „správním“ zrušuje.

 

21.

zrušen

 

22.

zrušen

 

23.

zrušen

 

24.

V § 9b odst. 1 písm. a) se slova „posuzování podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „posouzení vlivů na životní prostředí“.

 

25.

V § 9b odst. 5 se slova „popřípadě oznámení,“ zrušují.

 

26.

§ 10 se zrušuje.

 

27.

V § 10d odst. 2 se za slovo „zveřejnění“ vkládají slova „informace o“.

 

28.

V § 10g odst. 4 větě poslední se slova „Schvalující orgán“ nahrazují slovem „Předkladatel“ a slova „schvalující orgán“ se nahrazují slovem „předkladatel“.

 

29.

V § 10h odst. 2 se slova „se schvalujícím orgánem“ nahrazují slovy „s předkladatelem“.

 

30.

zrušen

 

31.

zrušen

 

32.

zrušen

 

33.

zrušen

 

34.

zrušen

 

35.

zrušen

 

36.

zrušen

 

37.

zrušen

 

38.

zrušen

 

39.

V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „internetu“ vkládá slovo „trvale“.

 

40.

V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

 

41.

V § 17 odst. 6 se slovo „správním“ zrušuje.

 

42.

V § 19 odst. 1 větě první se slova „ , oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první“ zrušují a ve větě třetí se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

 

43.

V § 19 odst. 2 se text „3a,“ zrušuje.

 

44.

zrušen

 

45.

zrušen

 

46.

zrušen

 

47.

zrušen

 

48.

zrušen

 

49.

zrušen

 

50.

zrušen

 

51.

zrušen

 

52.

V § 22 písmeno a) zní:

a)

zajišťují posuzování záměrů a jejich změn podle § 4 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f),“.

 

53.

zrušen

 

54.

V § 22 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se zrušují.

 

55.

zrušen

 

56.

zrušen

 

57.

zrušen

 

58.

zrušen

 

59.

§ 23a se zrušuje.

 

60.

zrušen

 

61.

zrušen

 

62.

V příloze č. 1 text bodu 12 ve sloupci „Záměr“ zní:

Zařízení určená pro

a)

konečné uložení vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů,

b)

konečné zneškodnění vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů nebo

c)

dlouhodobé skladování vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány, plánované na více než 10 let.“.

 

63.

zrušen

 

64.

zrušen

 

65.

zrušen

 

66.

zrušen

 

67.

zrušen

 

68.

zrušen

 

69.

zrušen

 

70.

zrušen

 

71.

zrušen

 

72.

zrušen

 

73.

zrušen

 

74.

zrušen

 

75.

zrušen

 

76.

zrušen

 

77.

zrušen

 

78.

zrušen

 

79.

zrušen

 

80.

zrušen

 

81.

zrušen

 

82.

zrušen

 

83.

zrušen

 

84.

zrušen

 

85.

zrušen

 

86.

zrušen

 

87.

zrušen

 

88.

zrušen

 

89.

zrušen

 

90.

zrušen

 

91.

zrušen

 

92.

zrušen

 

93.

zrušen

 

94.

zrušen

 

95.

zrušen

 

96.

Příloha č. 3a se zrušuje.

 

97.

V příloze č. 6 části II bodu 5 se slovo „Vypořádání“ nahrazuje slovem „Shrnutí“.

 

98.

V příloze č. 8 se doplňuje bod 4, který zní:

4.

Vztah k jiným koncepcím či jejich změnám, včetně těch, jejichž provedení je zamýšleno, a které jsou příslušnému úřadu známy.“.

Čl. LI

Přechodná ustanovení

1.

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vedené o záměru a zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí správní orgán, který se stal příslušným k jeho vedení po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí správní orgán, který se stal příslušným k jeho vedení po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je 7 let.

4.

Pro podlimitní záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro který bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno sdělení příslušného úřadu, že nebude podléhat zjišťovacímu řízení, a ke kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Pro podlimitní záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro který bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předloženo oznámení podlimitního záměru a nebylo doposud vydáno sdělení příslušného úřadu, zda záměr bude nebo nebude podléhat zjišťovacímu řízení, se použije zákon č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna lázeňského zákona (čl. 52-53)

Čl. LII

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 205/2020 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

zrušen

 

3.

V § 35 odst. 2 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

4.

V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Stavební úřad vykonává dozor nad dodržováním opatření stanovených podle tohoto zákona a povinností podle tohoto zákona, pokud se týkají záměrů podle § 37 odst. 3.“.

 

5.

Nadpis pod označením § 37 zní: „Závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí k některým činnostem“.

 

6.

V § 37 odst. 1 se slova „politiky územního rozvoje a“ zrušují a slova „a v územním řízení22)“ se zrušují.

 

7.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

8.

V § 37 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

 

9.

V § 37 odst. 2 písm. e) a v § 43 odst. 4 se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“.

 

10.

V § 37 odst. 2 písm. f) se slova „stavbami uvedenými“ nahrazují slovy „záměrem uvedeným“ a text „písm. b)“ se nahrazuje slovy „nebo jiným záměrem povolovaným podle stavebního zákona“.

 

11.

zrušen

 

12.

V § 37 odst. 4 se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „rozhodnutí ministerstva nebo závazného stanoviska v případech, kdy stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí podle jiného právního předpisu nebo vyjádření“ a za slovo „ministerstva“ se vkládají slova „v případech, kdy je vyjádření ministerstva podkladem podle jiného právního předpisu,“.

 

13.

V § 37 odst. 6 větě první se slova „V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se závazné“ nahrazují slovem „Závazné“, za slova „f) a“ se vkládají slova „vyjádření ministerstva podle“ a za číslo „4“ se vkládá slovo „se“.

 

14.

V § 38 se slova „vázat závazné stanovisko“ nahrazují slovy „ve vyjádření, závazném stanovisku nebo rozhodnutí“ a slova „na splnění podmínek jimi určených“ se nahrazují slovy „uvést podmínky“.

 

15.

V § 43 odstavec 2 zní:

(2)

Správní řád se nepoužije na postup uvedený v § 18 odst. 2 a 3. Vyjádření vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle jiného právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu, vyjma případů, kdy neslouží jako podklad pro jiné rozhodnutí, v takových případech jsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Vyjádření podle § 37 odst. 3 a 4 jsou vyjádřeními podle části čtvrté správního řádu.“.

 

16.

V § 43 odst. 3 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiné“, slovo „zvláštního“ se nahrazuje slovem „jiného“ a slovo „zvláštních“ se nahrazuje slovem „jiných“.

Čl. LIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna vodního zákona (čl. 54-55)

Čl. LIV

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

 

3.

V § 9 odstavec 9 zní:

(9)

Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona.“.

 

4.

V § 9 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10)

Jde-li o záměr povolovaný podle stavebního zákona, který nelze provést bez udělené výjimky podle § 23a odst. 8, rozhodne o výjimce vodoprávní úřad. Vydání rozhodnutí o výjimce je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru podle stavebního zákona.“.

 

5.

§ 15 až 15c se včetně nadpisů zrušují.

 

6.

zrušen

 

7.

V § 18 odst. 1 se slova „umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může“ nahrazují slovy „provádět činnosti, které mohou“.

 

8.

V § 23 odst. 2 větě poslední se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „a řízení o návrhu na povolení záměru podle zvláštního zákona“.

 

9.

V § 28a odst. 1 větě první se slova „Politice územního rozvoje a v“ zrušují.

 

10.

V § 28a odst. 2 větě poslední se slova „politiky územního rozvoje18a) a“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 18a se zrušuje.

 

11.

V § 38 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 15 se označují jako odstavce 7 až 14.

 

12.

V § 54 odst. 4 větě druhé se slova „pro vydání stavebního povolení k vodním dílům (§ 15), k ohlášení vodních děl (§ 15a)“ nahrazují slovy „pro rozhodnutí o žádosti o povolení záměru vodního díla (§ 55a)“.

 

13.

V § 54 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Jedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona, poskytnou správci povodí stanovisko podle odstavce 4 do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení úplné žádosti o stanovisko; tato lhůta běží ode dne doručení úplné žádosti. Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele a identifikační údaje o záměru. Součástí žádosti je vždy dokumentace pro povolení záměru. Ustanovení § 181 odst. 1 a 2 stavebního zákona se použije obdobně.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

14.

§ 55a zní:

§ 55a

 

(1)

Při povolování záměru vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být součástí žádosti podle zvláštního zákona stanovisko správce povodí. To neplatí v případě studní individuálního zásobování vodou a čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel pro potřeby jednotlivých osob (domácností).

(2)

Při povolování záměru vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. To neplatí v případech,

a)

jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin a strží,

b)

vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo

c)

kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.

(3)

Povolení záměru podle zvláštního zákona nevyžaduje výměna vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa.

(4)

Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbám vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), předloží žadatel povolení k jejich provozování54).

(5)

Stavební úřad může v rozhodnutí o žádosti o povolení záměru vodního díla uložit stavebníkovi povinnost předložit provozní řád vodního díla spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(6)

Stavební úřad v rozhodnutí o žádosti o povolení záměru vodního díla stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit. Stavební úřad může v rozhodnutí o žádosti o povolení vodního díla uložit předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(7)

Stavební úřad může vyzvat žadatele o vydání rozhodnutí o povolení záměru vodního díla k předložení výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál.

(8)

Zanikne-li povolení vydané podle § 8 odst. 1 nebo podle předchozích předpisů o nakládání s vodami, rozhodne stavební úřad o podmínkách dalšího trvání, popřípadě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami.

(9)

Stavební úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby vodního díla provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.

(10)

V případě podle § 126 odst. 5 se rozhodnutí o žádosti o povolení nebo změnu záměru vodního díla nevydává současně s rozhodnutím podle zákona o integrované prevenci; práva a povinnosti vyplývající z povolení k provedení, změně záměru vodního díla nebo změně jeho užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.“.

 

15.

Za § 55a se vkládají nové § 55b a 55c, které včetně nadpisu znějí:

§ 55b

 

Práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi, lze odejmout nebo omezit postupem podle zákona o vyvlastnění.

 

§ 55c

Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků

 

(1)

Vodní dílo, jímž se upravuje, mění nebo zřizuje koryto drobného vodního toku, vybudovaného před rokem 2002, které svou funkci již neplní nebo ji plní jen částečně anebo pozbylo svého účelu a které se nachází na pozemku mimo zastavěné území nebo zastavitelnou plochu, lze za účelem obnovy přirozeného koryta drobného vodního toku odstranit na základě oznámení jeho vlastníka o odstranění vodního díla nebo na základě povolení odstranění stavby.

(2)

Odstraněním vodního díla na základě oznámení nesmí dojít k významnému zhoršení funkcí drobného vodního toku nebo k významnému dotčení práv a oprávněných zájmů vlastníků pozemků tvořících jeho koryto nebo sousedících s ním.

(3)

Oznámení odstranění vodního díla podle odstavce 1 obsahuje:

a)

náležitosti žádosti o povolení odstranění stavby podle stavebního zákona4),

b)

souhlasné stanovisko příslušného správce vodního toku; to neplatí v případě, že je správce vodního toku vlastníkem vodního díla,

c)

vyjádření vodoprávního úřadu z hlediska splnění podmínek podle odstavce 2.

(4)

Nemá-li oznámení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve stavební úřad vlastníka vodního díla k odstranění nedostatků podání, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.

(5)

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné, nebo je-li nutné stanovit podmínky pro odstranění vodního díla, rozhodne usnesením o zahájení řízení o povolení odstranění stavby podle stavebního zákona; toto usnesení se oznamuje pouze vlastníkovi vodního díla a nelze se proti němu odvolat. Právní mocí usnesení je zahájeno řízení o povolení odstranění stavby. Stavební úřad vydá usnesení o zahájení řízení do 30 dnů ode dne doručení oznámení, jinak platí, že s odstraněním vodního díla souhlasí a vodní dílo lze odstranit na základě oznámení o odstranění vodního díla.

(6)

Jestliže stavební úřad povolil odstranění vodního díla nebo došlo k odstranění vodního díla na základě oznámení, považuje se koryto drobného vodního toku v jeho místě za přirozené koryto drobného vodního toku.“.

 

16.

V § 58 odst. 3 větě první se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Stavební“ a slovo „umísťování“ se nahrazuje slovem „povolování“.

 

17.

V § 59 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

 

18.

V § 59 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

19.

V § 59 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

20.

zrušen

 

21.

zrušen

 

22.

V § 61 odst. 9 se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Stavební“.

 

23.

V § 61 odst. 13 úvodní části ustanovení se slova „Vodoprávní úřad“ nahrazují slovy „Stavební úřad“.

 

24.

V § 67 odst. 1 se slovo „umísťovat,“ zrušuje.

 

25.

V § 104 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

stavební úřady,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

26.

zrušen

 

27.

V § 104 odst. 3 větě první se slova „a dále při postupu podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb“ zrušují.

 

28.

zrušen

 

29.

V § 107 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až z) se označují jako písmena g) až w).

 

30.

V § 107 odst. 1 se písmeno r) zrušuje.

Dosavadní písmena s) až w) se označují jako písmena r) až v).

 

31.

V § 107 odst. 1 písmeno r) zní:

r)

stanovovat ochranná pásma vodních zdrojů, v případě, že do jeho působnosti patří povolovat nakládání s vodami z nich,“.

 

32.

V § 107 odst. 1 písm. s) se za slovo „že“ vkládají slova „do jeho působnosti patří povolení k nakládání s vodami“, za slovo „alespoň“ se vkládá slovo „pro“ a slova „ , patří do jeho působnosti“ se zrušují.

 

33.

V § 107 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.

Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena t) a u).

 

34.

zrušen

 

35.

V § 108 odst. 2 se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují.

 

36.

V § 108 se odstavec 6 zrušuje.

 

37.

V § 110 odst. 5 větě první se slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské“ nahrazují slovem „Stavební“.

 

38.

V § 115 odst. 2 se slova „závazné stanovisko vydané v rámci společného územního a stavebního řízení, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla,“ zrušují, slova „nebo vyjádření k ohlášení,“ se zrušují, slova „závazných stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení,“ se zrušují, slova „a vyjádření,“ se nahrazují slovy „ , vyjádření a závazných stanovisek“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nejvyšší stavební úřad stanoví prováděcím právním předpisem, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí o povolení záměru vodního díla, o vydání kolaudačního rozhodnutí vodního díla, o stanovení ochranného pásma vodního díla.“.

 

39.

V § 115 odst. 5 se za slovo „je“ vkládá slovo „též“.

 

40.

V § 115 odstavce 6 a 7 znějí:

(6)

Právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň 3 roky před dnem oznámení o zahájení řízení podle tohoto zákona nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob na podporující listině, může požádat vodoprávní úřad, aby ji informoval o zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. Na podporující listině uvede každá osoba své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis.

(7)

Právnická osoba podle odstavce 5 je účastníkem řízení, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 5 písemně oznámí svou účast v řízení vodoprávnímu úřadu. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení právnické osobě nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce vodoprávního úřadu.“.

 

41.

V § 115 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 až 21 se označují jako odstavce 12 až 20.

 

42.

zrušen

 

43.

V § 115 odst. 18 větě první se za slovo „vodoprávních“ vkládají slova „nebo stavebních“ a za slovo „vodoprávní“ se vkládají slova „nebo stavební“, ve větě poslední se slova „nebo vodního díla“ zrušují a slova „leží vodní dílo, s nímž stanovení ochranných pásem souvisí“ se nahrazují slovy „se vodní zdroj nachází“ a na konci odstavce 18 se doplňuje věta „Místně příslušným stavebním úřadem pro stanovení ochranných pásem vodního díla je stavební úřad, v jehož správním obvodu leží vodní dílo.“.

 

44.

zrušen

 

45.

V § 115 se doplňuje odstavec 21, který zní:

(21)

Žádost o vydání povolení, souhlasu nebo vyjádření v případě vodního díla vyžadujícího povolení záměru podle stavebního zákona lze podat prostřednictvím portálu stavebníka podle stavebního zákona.“.

 

46.

V § 119 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

 

47.

V § 119 odst. 7 písm. a) se text „i),“ zrušuje.

 

48.

V § 125d odst. 5 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

 

49.

V § 125d odst. 8 písm. a) se text „h),“ zrušuje a v odstavci 8 písm. b) se text „i),“ zrušuje.

 

50.

zrušen

 

51.

V § 126 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

 

52.

V § 126 se odstavec 9 zrušuje.

Čl. LV

Přechodná ustanovení

1.

Povinnost provést technickou revizi vodního díla podle § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na vodní díla ohlášená podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pověření k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti. Při udělování pověření k provádění technické revize vodního díla podle věty první a druhé se postupuje podle § 59 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 56-57)

Čl. LVI

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 8 se slovo „Obecní“ nahrazuje slovem „Stavební“ a slova „v přenesené působnosti“ se zrušují.

 

2.

V § 3a odst. 2 větě první se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“ a věta poslední se zrušuje.

 

3.

V § 3a se odstavce 4 a 5 zrušují.

 

4.

V § 4 odst. 3 se slova „politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje podle zvláštního právního předpisu7),“ nahrazují slovy „územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje příslušného kraje a“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

 

5.

V § 4 odst. 4 větě poslední se slovo „souhlasů“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

 

6.

V § 4 odst. 5 větě první se slovo „vodoprávním“ nahrazuje slovem „stavebním“.

 

7.

V § 4 odst. 6 se slova „politiky územního rozvoje a“ zrušují a slova „podle zvláštního právního předpisu“ se zrušují.

 

8.

V § 4 odst. 7 větě poslední se slova „politiku územního rozvoje a“ zrušují.

 

9.

V § 5 odst. 3 se slovo „vodoprávnímu“ nahrazuje slovem „stavebnímu“.

 

10.

V § 5 odst. 4 se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Stavební“.

 

11.

V § 6 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14)

Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je nutným podkladem pro vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbám vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů a čistíren odpadních vod.“.

 

12.

V § 7 odst. 3 se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“.

 

13.

V § 8 odst. 3 větě poslední se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

 

14.

V § 12 odst. 2 větě poslední se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“ a za slovo „úřad“ se vkládají slova „rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona“.

 

15.

V § 14 odst. 3 větě první se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“, za větu první se vkládá věta „Kanalizační řád schvaluje vodoprávní úřad.“ a věty třetí a čtvrtá se nahrazují větou „Schválený kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace.“.

 

16.

V § 14 odst. 4 se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“ a slova „současně s vydáním stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ se nahrazují slovy „v rozhodnutí o povolení záměru“.

 

17.

V § 23 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

18.

V § 23 odstavce 5 a 6 znějí:

(5)

Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 4, souhlas podle odstavce 4, může požádat stavební úřad o povolení k těmto činnostem. Stavební úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení. Přitom přihlédne k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. Souvisí-li činnost se záměrem stavby nebo jiným záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne stavební úřad o povolení této činnosti ve výrokové části rozhodnutí o povolení záměru.

(6)

Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 4 nařídí stavební úřad obnovit předešlý stav.“.

 

19.

V § 24 odst. 5 se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

 

20.

V § 25 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

stavební úřady,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

21.

V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „závazné části“ zrušují.

 

22.

V § 26 odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

23.

Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

§ 28a

 

Stavební úřady

a)

rozhodují o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 8,

b)

rozhodují o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle § 3a odst. 2 a 3,

c)

rozhodují o rozsahu oprávnění podle § 7 odst. 3,

d)

rozhodují o povolení k činnostem v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky podle 23 odst. 5 a o nařízení obnovy předešlého stavu podle § 23 odst. 6,

e)

provádějí kontrolu a projednávají přestupky v případech, kdy jim o věci přísluší rozhodovat podle písmen a) až d).“.

 

24.

V § 29 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

kontroluje plnění povinností podle toho zákona vlastníky a provozovateli vodovodů nebo kanalizací, zjistí-li závady, může uložit nápravná opatření k jejich odstranění.“.

 

25.

V § 29 se odstavec 7 zrušuje.

 

26.

V § 32 odst. 6 se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

 

27.

V § 33 odst. 8 se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

 

28.

V § 34 odst. 2 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „stavební úřad“.

 

29.

V § 37 odst. 1 se za slovo „působností“ vkládají slova „ , krajské úřady, stavební úřady“ a za slovo „vykonávají“ se vkládají slova „v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem“.

 

30.

V § 37 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

Čl. LVII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o myslivosti (čl. 58)

Čl. LVIII

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 2 větě poslední se slova „zvláštních právních předpisů9)“ nahrazují slovy „stavebního zákona“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

 

2.

V § 58 odst. 2 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o integrované prevenci (čl. 59-60)

Čl. LIX

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „ , v elektronické podobě.“, písmena a) a b) se zrušují a závěrečná část ustanovení se zrušuje.

 

2.

V § 3 odstavec 2 zní:

(2)

Přílohy žádosti mohou být předkládány v listinné podobě, pokud k tomu jsou technické či ekonomické důvody.“.

 

3.

V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

4.

V § 3 odst. 3 větě první se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“ a věta poslední se zrušuje.

 

5.

V § 3 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

 

6.

V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „a p)“ nahrazují slovy „ , p) a q)“.

 

7.

V § 4 odst. 1 se na konci písmene q) čárka nahrazuje tečkou a písmeno r) se zrušuje.

 

8.

V § 5a odst. 4 se na začátek písmene a) vkládají slova „žádost a“.

 

9.

V § 5a odst. 4 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena b) až m).

 

10.

V § 5a odst. 4 písmeno b) zní:

b)

vyjádření v rámci odborné podpory výkonu státní správy v řízení o vydání integrovaného povolení (§ 11),“.

 

11.

V § 5a odst. 4 písm. i) se za slovo „kontrolách“ vkládají slova „a informace o přezkumech“ a za číslo „9“ se vkládají slova „a § 18 odst. 12“.

 

12.

§ 6 až 6b se včetně skupinového nadpisu zrušují.

 

13.

V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

územní samosprávný celek, jehož území, životní prostředí nebo obyvatelstvo by mohly být ovlivněny provozem zařízení, pokud do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 8 odst. 2 písemně oznámí úřadu svou účast v řízení,“.

 

14.

V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují písmena f) a g), která znějí:

f)

hospodářské komory a zaměstnavatelské svazy, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů12), pokud do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 8 odst. 2 písemně oznámí úřadu svou účast v řízení,

g)

právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací podle § 8 odst. 2 nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, pokud do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 8 odst. 2 písemně oznámí úřadu svou účast v řízení.“.

 

15.

V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Splnění podmínky podpory nejméně 200 osob podle odstavce 1 písm. g) prokazuje právnická osoba předložením podporující podpisové listiny. V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň

a)

identifikační údaje právnické osoby, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena,

b)

skutečnost, že listina je určena na podporu účasti právnické osoby ve správním řízení, týkajícím se zařízení, v němž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem,

c)

název zařízení podle písmene b),

d)

číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení řízení podle písmene b).

(3)

Každá osoba podporující právnickou osobu podle odstavce 1 písm. g) uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 1 rok od data uvedeného v záhlaví podporující podpisové listiny.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

16.

V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „do 7 dnů ode dne, kdy“ nahrazují slovy „neprodleně, jakmile“.

 

17.

V § 8 odst. 2 větě první se za slovo „zveřejnění“ vkládají slova „žádosti a“, slova „do žádosti“ se zrušují, za slovo „nahlížet“ se vkládají slova „do příloh žádosti, které nejsou dostupné v elektronické podobě, a“ a slovo „“ se nahrazuje slovem „nich“ a ve větě poslední se za slovo „zveřejnil“ vkládají slova „žádost a“.

 

18.

V § 9 odst. 3 se za slovo „řízení“ vkládají slova „podle § 7 odst. 1 písm. a) až d) a § 7 odst. 2“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Účastníci řízení podle § 7 odst. 1 písm. e) až g) mohou zaslat úřadu svá vyjádření pouze zároveň s písemným ohlášením své účasti.“.

 

19.

V § 9 odst. 4 se slova „po lhůtě uvedené v odstavci 1“ nahrazují slovy „po lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 3“.

 

20.

V nadpisu § 11 se slova „odborně způsobilé osoby“ zrušují.

 

21.

V § 11 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

22.

V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odborně způsobilé osoby“ nahrazují slovy „v rámci odborné podpory výkonu státní správy“.

 

23.

V § 11 odstavec 3 zní:

(3)

Agentura zašle odborné vyjádření úřadu do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržela. Úřad jej neprodleně po jeho obdržení zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence a na své úřední desce po dobu 15 dnů.“.

 

24.

V § 11 se odstavec 4 zrušuje.

 

25.

§ 12 se včetně nadpisu zrušuje.

 

26.

V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

27.

V § 18 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12)

Informaci o provedení přezkumu úřad zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence.“.

 

28.

V § 19a odst. 7 větě první se slova „Na žádost provozovatele zařízení“ nahrazují slovy „Zároveň s rozhodnutím“ a věta třetí se zrušuje.

 

29.

V § 19b se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Omezení nebo zastavení provozu musí trvat do zjednání nápravy.“.

 

30.

V § 29 se písmeno r) zrušuje.

Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena r) až u).

 

31.

V § 30 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

 

32.

V § 31 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

 

33.

V § 33 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.

 

34.

V nadpisu § 37 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

35.

V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

36.

V § 37 odst. 5 písm. a) se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

 

37.

V § 37 odst. 5 písm. b) se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.

 

38.

V § 38 odst. 2 větě třetí se slova „ , jde-li o přestupek podle § 37 odst. 3, nebo“ zrušují.

 

39.

V § 45 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

 

40.

V § 45 se věta poslední zrušuje.

 

41.

V § 46 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

Čl. LX

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o pozemkových úpravách (čl. 61)

Čl. LXI

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 481/2020 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

V § 12 odst. 3 se slova „ , vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků“ nahrazují slovy „a nevyžaduje se vydání rozhodnutí o povolení záměru“.

 

3.

V § 19 písm. k) se slova „v územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení“ nahrazují slovy „podle žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona“ a na konci textu písmene k) se doplňují slova „a zda není v rozporu se schválenou rezervou pozemků podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

 

4.

V § 19 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 62-63)

Čl. LXII

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 77/2021 Sb. a zákona č. 218/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 4 větě první se slova „K řízení o žalobě proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, je“ nahrazují slovy „Ve věcech, ve kterých rozhodl nebo měl rozhodnout v prvním stupni Nejvyšší stavební úřad nebo Specializovaný a odvolací stavební úřad, je k řízení“.

 

2.

V § 44 odst. 1 větě první se za slovo „přednes,“ vkládají slova „nebo učiní podání, které sleduje zjevné zneužití práva,“.

 

3.

V § 68 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

sleduje-li zjevné zneužití práva.“.

 

4.

V § 75 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě správnost napadeného rozhodnutí, se nepřihlíží.“.

 

5.

V § 101d odst. 1 se doplňuje věta „K vadám řízení o vydání opatření obecné povahy, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě správnost napadeného opatření obecné povahy, se nepřihlíží.“.

 

6.

V § 101d odst. 2 větě první se slovo „dnem“ nahrazuje slovy „v nezbytně nutném rozsahu, a to dnem právní moci rozsudku, nebo k pozdějšímu dni“.

 

7.

V § 101d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Ke zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části přihlédne soud vždy při přezkumu rozhodnutí a jiných úkonů správních orgánů, při jejichž vydání bylo opatření obecné povahy užito, byť byly vydány před tímto zrušením.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

Čl. LXIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2.

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 64-65)

Čl. LXIV

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odst. 2 písm. a) a b) a v § 48 odst. 5 písm. a) a b) se slova „právních předpisů upravujících katastr nemovitostí“ nahrazují slovy „stavebního zákona“.

 

2.

V § 48 odst. 4 se slovo „jednotlivá“ nahrazuje slovem „jedna“, slova „odpovídají požadavkům“ se nahrazují slovy „splňují požadavky“ a za slovo „účelu“ se vkládá slovo „užívání“.

 

3.

V § 56 odst. 2 písm. b) se slova „podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena“ nahrazují slovy „na základě povolení podle stavebního zákona umístěna“.

 

4.

V § 56 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „prvního kolaudačního souhlasu nebo“ zrušují.

 

5.

V § 56 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „kolaudačního souhlasu nebo“ zrušují.

 

6.

V § 56 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „kolaudační souhlas nebo“ zrušují.

 

7.

V § 56 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slovo „byl“ nahrazuje slovem „bylo“ a slova „vydán kolaudační souhlas nebo“ se nahrazují slovem „vydáno“.

 

8.

V § 56a odst. 3 písm. a) se slova „právních předpisů upravujících katastr nemovitostí“ nahrazují slovy „stavebního zákona“.

 

9.

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

Čl. LXV

Přechodná ustanovení

1.

Na poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o rodinný dům podle § 48 odst. 2 písm. b) nebo § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo započato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní první snížená sazba daně podle § 48 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na poskytnutí stavebních nebo montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, pokud se jedná o rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo započato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní první snížená sazba daně podle § 49 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Na poskytnutí stavebních nebo montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení, pokud se jedná o rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo započato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní první snížená sazba daně podle § 49 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely § 49 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

zrušena (čl. 66)

Čl. LXVI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 67)

Čl. LXVII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1.

V položce 17 se bod 1 včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 1 až 5.

 

2.

V položce 17 bodu 1 se slova „rozhodnutí o změně“ nahrazují slovy „povolení změny“.

 

3.

V položce 17 bodu 2 se slova „rozhodnutí o“ nahrazují slovem „povolení“.

 

4.

V položce 17 bod 3 zní:

3. Stanovení ochranného pásma“.

 

5.

V položce 17 se bod 5 zrušuje.

 

6.

V položce 17 se ustanovení „Osvobození“ zrušuje.

 

7.

V položce 17 ustanovení „Poznámka“ zní:

Poznámka

Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný stavební úřad podle § 35 stavebního zákona.“.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

 

8.

Položka 18 zní:

Položka 18

 

1.

Vydání povolení záměru

 

 

a)

ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

Kč 4 000

 

b)

ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

Kč 10 000

 

c)

ke stavbě rodinného domu

Kč 800

 

d)

ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

Kč 500

 

e)

ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů

Kč 800 a 400 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

 

f)

ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Kč 10 000

 

g)

ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Kč 300

 

h)

ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Kč 3 000

 

i)

ke stavbě technické infrastruktury

Kč 1 000

2.

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení

Kč 1 000

3.

Vydání povolení změny záměru před dokončením

Kč 1 000

4.

Vydání kolaudačního rozhodnutí

Kč 1 000

5.

Vydání povolení předčasného užívání

Kč 1 000

6.

Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu

Kč 1 000

7.

Vydání povolení odstranění

Kč 500

8.

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Kč 5 000

9.

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

Kč 500

10.

Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem

Kč 10 000

11.

Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas s vykonáváním činnosti autorizovaného Inspektora

Kč 10 000

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

 

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka.

 

Poznámky

Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný stavební úřad podle § 35 stavebního zákona.“.

 

9.

V položce 20 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ bodu 1 se slova „stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona“ nahrazují slovy „podle stavebního zákona“.

 

10.

V položce 20 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

 

11.

V položce 20 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ bodu 2 se slova „kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu“ nahrazují slovy „závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí“.

 

12.

V položce 20 v ustanovení „Poznámky“ se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

 

13.

V položce 20 v ustanovení „Poznámky“ bodu 1 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „záměru“.

 

14.

V položce 20 v ustanovení „Poznámky“ se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 68)

Čl. LXVIII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 150/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 101 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

2.

V § 101 odst. 1 větě první se slova „podle odstavce 1“ zrušují.

 

3.

V § 101 odst. 4 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

 

4.

V § 102 odst. 1 větě první se slova „umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a ve větě druhé se slova „ani jedno z uvedených“ zrušují.

 

5.

V § 102 odst. 5 větě první se slova „vydaného podle zvláštního právního předpisu43),44)“ nahrazují slovy „o povolení záměru podle stavebního zákona“.

 

6.

Poznámky pod čarou č. 43 a 44 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

7.

V § 104 odst. 1 se slova „vydaném podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „o povolení záměru podle stavebního zákona“.

 

8.

V § 108 odst. 1 písm. cc) se slovo „spektra,“ nahrazuje slovem „spektra.“ a písmeno cc) ve znění „je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti.“ se včetně poznámky pod čarou č. 67 ve znění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o inspekci práce (čl. 69)

Čl. LXIX

V § 4 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se včetně poznámky pod čarou č. 78 ve znění „78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o vyvlastnění (čl. 70)

Čl. LXX

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

zrušen

 

3.

zrušen

 

4.

V § 18 odst. 3 písm. b) se slovo „územní“ zrušuje, za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova „o povolení záměru“ a slova „zvláštní právní předpis2) nebo společné povolení podle zvláštního právního předpisu2)“ se nahrazují slovy „stavební zákon“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

Čl. LXXI

V § 14 odst. 6 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), se slova „stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o pohonných hmotách (čl. 72)

Čl. LXXII

V § 5 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 48/2020 Sb., se slova „rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (čl. 73-74)

Čl. LXXIII

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 3 větě první se za slovo „překladateli“ vkládají slova „ , autorizovanému architektovi, autorizovanému inženýrovi a autorizovanému technikovi, úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi,“ a ve větě druhé se za slovo „překladatele“ vkládají slova „ , autorizované architekty, autorizované inženýry, autorizované techniky, úředně oprávněné zeměměřické inženýry“.

 

2.

zrušen

 

Čl. LXXIV

Přechodná ustanovení

1.

Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany zašle Ministerstvu vnitra údaje vedené v seznamu autorizovaných architektů, seznamu autorizovaných inženýrů, seznamu autorizovaných techniků a seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, jež jsou platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a jež jsou nezbytně nutné pro zřízení datové schránky autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra, autorizovaného technika a úředně oprávněného zeměměřického inženýra, do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Ministerstvo vnitra zřídí datovou schránku autorizovanému architektovi, autorizovanému inženýrovi, autorizovanému technikovi a úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 24 odst. 1 a 2 správního řádu se při doručení prvních přístupových údajů nepoužijí; lhůta stanovená v § 23 odst. 4 správního řádu činí v tomto případě 90 dnů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o základních registrech (čl. 75)

Čl. LXXV

V § 42 odst. 4 větě první zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb., se slova „stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu“ nahrazují slovy „povolení stavebního úřadu“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem (čl. 76-77)

Čl. LXXVI

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 168/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „důlní stavba“ nahrazují slovem „plocha“, slovo „stavby“ se nahrazuje slovem „plochy“ a slova „hráz nebo jiný dílčí objekt“ se nahrazují slovy „stavba hráze nebo jiná dílčí stavba“.

 

2.

V § 2 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

provozem úložného místa veškeré činnosti při nakládání s těžebním odpadem na úložném místě v rozsahu schváleného plánu podle § 5.“.

 

3.

V nadpisu § 6 se slovo „stavbu“ nahrazuje slovem „zřízení“.

 

4.

V § 6 odst. 1 větě druhé se slova „stavby úložného místa, pokud její povolení nebude spojeno s řízením o umístění úložného místa“ nahrazují slovy „záměru podle stavebního zákona“.

 

5.

V § 6 odstavec 2 zní:

(2)

Záměr zřízení úložného místa, jakož i s ním související stavby, povoluje stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu.“.

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

 

6.

V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

7.

V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „stavbu úložného místa“ nahrazují slovy „úložné místo“.

 

8.

V § 6 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Provozovatel je povinen“.

 

9.

V § 6 odst. 5 a v § 6 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

10.

V § 6 odst. 7 větě první se za slova „oznámit příslušnému“ vkládají slova „stavebnímu a“ a slova „ , u odkališť rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu,“ se zrušují.

 

11.

V § 8 odst. 1 větě první se slova „Stavbu úložného místa“ nahrazují slovy „Úložné místo“ a ve větě druhé se slova „s jeho umístěním a povolením“ nahrazují slovy „povolením záměru stavebním úřadem“.

 

12.

V § 8 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

souhlasné vyjádření stavebního úřadu s povolením provozu úložného místa,“.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k).

 

13.

V § 8 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena e) až i).

 

14.

V § 14 odst. 2 písm. d) a v § 20 odst. 2 písm. d) se slovo „stavbu“ nahrazuje slovem „zřízení“.

 

15.

V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

stavební úřady.“.

 

16.

V § 17 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f).

 

17.

V § 17 odst. 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

vydávají vyjádření podle § 6 odst. 2.“.

 

18.

V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Stavební úřady vydávají vyjádření k žádosti o povolení provozu úložného místa.“.

 

19.

V § 24 odst. 2 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „provozu“.

Čl. LXXVII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (čl. 78-79)

Čl. LXXVIII

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 větě první se slovo „ , umisťování“ zrušuje a slova „umisťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech“ se nahrazují slovy „povolování a následný soudní přezkum“.

 

2.

V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „platné politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územním rozvojovém plánu“.

 

3.

V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „platné politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územním rozvojovém plánu“ a slovo „“ se nahrazuje slovem „ním“.

 

4.

V § 1 odst. 4 se slova „platnou politikou územního rozvoje,“ zrušují.

 

5.

V § 1 odst. 5 se slova „komunikační vedení veřejné komunikační sítě“ nahrazují slovy „stavba komunikačního vedení veřejné komunikační sítě jako technické infrastruktury elektronických komunikací“.

 

6.

V § 2 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí, jde-li o řízení podle stavebního zákona“.

 

7.

V § 2 odstavec 3 zní:

(3)

Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby staví.“.

 

8.

V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

9.

V § 2 odst. 4 větě druhé se slova „85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d)“ nahrazují textem „182 písm. c)“ a slova „ , je-li účastníkem řízení“ se zrušují.

 

10.

V § 2 odst. 5 se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“.

 

11.

V § 2 se odstavce 6 a 7 zrušují.

 

12.

V § 2a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 2a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „územního rozhodnutí o umístění stavby“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „územního řízení“ se nahrazují slovy „řízení o povolení záměru“.

 

13.

V § 2a se odstavec 3 zrušuje.

 

14.

§ 2b zní:

§ 2b

 

V zastavěném území se elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší umisťují nad zem. Při výměně nadzemních vedení o napěťové hladině 110 kV prováděné podle přílohy č. 1 odst. 1 písm. a) bodů 11 a 12 stavebního zákona lze v zastavěném území zachovat jejich umístění nad zemí.“.

 

15.

§ 2c a 2e se včetně nadpisů zrušují.

 

16.

V § 2f větě první se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „stavebníkem“, odkaz na poznámku pod čarou č. 14 se zrušuje a slova „umisťuje nebo povoluje, nebo řízení, kterým se stavba umisťuje a“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

 

17.

V § 2i odst. 1 se slova „umístění stavby ani územní souhlas“ nahrazují slovy „povolení záměru“.

 

18.

V § 2i odst. 2 větě první se slova „kolaudační souhlas ani“ zrušují.

 

19.

V § 2i odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „územní rozhodnutí ani územní souhlas“ nahrazují slovem „povolení“, odkaz na poznámku pod čarou č. 21 se zrušuje a za slovo „stanovisko“ se vkládají slova „nebo rozhodnutí“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

 

20.

V § 2j odst. 1 větě první se slova „přikládanou k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury“ nahrazují slovy „záměru, která se přikládá k žádosti o povolení záměru stavby dopravní infrastruktury“ a ve větě druhé se slova „průvodní zprávu“ nahrazují slovy „průvodní list“.

 

21.

V § 3b odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

22.

V § 3b odstavce 3 a 4 znějí:

(3)

Oprávněný investor je oprávněn nechat vyhotovit jediný znalecký posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury, tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho část.

(4)

Cena určená ve znaleckém posudku vyhotoveném podle odstavců 2 a 3 se pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv dohodou, považuje za cenu ve výši obvyklé ceny8), a to po dobu

a)

3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku určena, v případě pozemků s výjimkou stavebních pozemků a

b)

1 roku ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku určena, v případě stavebních pozemků a staveb.“.

 

23.

V § 4c odst. 1 se slova „vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená“ nahrazují slovy „povolení záměru stavby dopravní infrastruktury uvedené“.

 

24.

V § 4c odst. 2 se slova „obdobně podle § 3b s tím, že cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni podání žádosti podle odstavce 1“ nahrazují slovy „podle § 3b, který není ke dni podání žádosti podle odstavce 1 starší 6 měsíců“.

 

25.

V § 4c odst. 3 větě první se slova „žádosti o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená“ nahrazují slovy „povolení záměru stavby dopravní infrastruktury uvedené“.

 

26.

V § 4d odst. 1 větě první se slova „o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba energetické infrastruktury uvedená v § 1 odst. 4 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „o povolení záměru vybrané stavby energetické infrastruktury podle § 1 odst. 4“.

 

27.

V § 5a se vkládají nové odstavce 1 a 2, které včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 znějí:

(1)

Nejvyšší stavební úřad je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie17).

(2)

Specializovaný a odvolací stavební úřad (dále jen „úřad“) je příslušný ve věcech staveb projektů společného zájmu energetické infrastruktury, včetně posuzování jejich zralosti18).

__________

17)

Čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, v platném znění.

18)

Čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 3, 4 a 6 a čl. 10 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, v platném znění.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

28.

V § 5a odst. 3 úvodní části ustanovení větě první se slova „Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „úřadu“.

 

29.

V § 5a odst. 3 písm. b) se slova „politikou územního rozvoje a“ zrušují.

 

30.

V § 5a odst. 3 písm. d) se slova „souboru staveb“ nahrazují slovem „záměru“.

 

31.

V § 5b odst. 1 se slova „K projednání oznámení nařídí ministerstvo“ nahrazují slovy „Je-li oznámení úplné, nařídí úřad“, za slovo „orgány“ se vkládají slova „k vyjádření k oznámení projektu,“, za slova „materiálu a“ se vkládají slova „úrovně podrobnosti“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ , k zajištění chybějících vyjádření dotčených orgánů podle jiných právních předpisů anebo k jejich koordinaci v případě, kdy jsou vyjádření protichůdná“.

 

32.

V § 5b odstavec 2 zní:

(2)

Bylo-li nařízeno společné jednání, dotčené orgány uplatní svá vyjádření podle odstavce 1 nejpozději do 15 dnů ode dne konání společného jednání. V případě, že jejich vyjádření nebudou uplatněna ani v této lhůtě, má se za to, že s oznámením a zralostí projektu souhlasí a úřad si učiní úsudek o rozsahu materiálu a úrovně podrobnosti informací sám, přičemž přihlédne k požadavkům uvedeným v příslušných zvláštních právních předpisech.“.

 

33.

V § 5b odst. 3 větách první a poslední a v § 5b odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „úřad“.

 

34.

V § 5b odst. 4 se slova „v součinnosti s příslušným úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podléhá-li záměr posuzování vlivů na životní prostředí, a“ zrušují.

 

35.

V § 5b odst. 5 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

36.

V § 5c se slovo „aktualizace“ nahrazuje slovem „změny“, slova „k návrhu na pořízení změny“ se zrušují a slova „dokumentace změny“ se zrušují.

 

37.

§ 5d se zrušuje.

Čl. LXXIX

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o vyvlastnění zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vedená krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy však dokončí tento úřad.“.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky (čl. 80)

Čl. LXXX

V § 18 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

r)

informační systémy veřejné správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky (čl. 81)

Čl. LXXXI

V § 9 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., písmeno b) zní:

b)

je v řízení o povolení záměru týkajícího se pozemku nebo stavby, které jsou ve svobodném pásmu, dotčeným orgánem příslušným k vydání vyjádření,“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší (čl. 82-83)

Čl. LXXXII

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 172/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 větě poslední se za slovo „zákona“ vkládají slova „ , stavební úřad při výkonu působnosti podle jiného právního předpisu s dopadem na ovzduší“.

 

2.

V § 4 odst. 2 písm. b), v § 4 odst. 3 větě poslední, v § 4 odst. 9, v § 6 odst. 3 větě poslední, v § 11 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení, v § 11 odst. 1 písm. c) bodu 3, v § 13 odst. 2, v § 16 odst. 6 větě první, v § 25 odst. 1 písm. e), v příloze č. 2 bodu 3 a v příloze č. 7 úvodní části se text „d)“ nahrazuje textem „c)“.

 

3.

zrušen

 

4.

zrušen

 

5.

zrušen

 

6.

zrušen

 

7.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

8.

zrušen

 

9.

zrušen

 

10.

zrušen

 

11.

zrušen

 

12.

zrušen

 

13.

zrušen

 

14.

zrušen

 

15.

zrušen

 

16.

zrušen

 

17.

zrušen

 

18.

zrušen

 

19.

zrušen

 

20.

zrušen

 

21.

zrušen

 

22.

zrušen

 

23.

zrušen

 

24.

zrušen

 

25.

zrušen

 

26.

V § 15 odst. 5 se věty první a druhá nahrazují větou „Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 k tomuto zákonu, stanoveného podle nejvyšší dosažené denní průměrné hodnoty koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období, zjištěné na základě kontinuálního měření emisí.“.

 

27.

V § 15 odst. 6 písm. a) se za slova „s rokem 2010,“ doplňuje slovo „nebo“.

 

28.

V § 15 odst. 6 písmeno b) zní:

b)

stacionární zdroj dosahuje podle údajů z kontinuálního měření emisí v celém poplatkovém období nižší emisní koncentrace nežli 50 % hodnoty specifického emisního limitu.“.

 

29.

V § 15 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.

 

30.

V § 15 se na konci textu odstavce 6 doplňuje věta „Splnění podmínky uvedené v písmenu b) se prokazuje prostřednictvím denních průměrných hodnot koncentrací dané znečišťující látky, zjištěných postupem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.

 

31.

zrušen

 

32.

V § 27 odst. 4 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje.

 

33.

zrušen

 

34.

V § 30 odst. 1 písm. g) se slova „politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, územním plánům a regulačním plánům“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentaci“.

 

35.

zrušen

 

36.

V příloze č. 7 bodu 1.3 se slova „stavebního nebo jiného řízení“ nahrazují slovy „řízení o povolení záměru“.

 

37.

V příloze č. 9 bod 2 zní:

2.

Koeficienty úrovně emisí vztažené k dosahovanému procentu specifického emisního limitu

< 50 %

50-60 %

> 60-70 %

> 70-80 %

> 80-90 %

> 90 %

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1“.

Čl. LXXXIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Poplatek za znečišťování za kalendářní rok 2021 se vypočte podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2021.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu (čl. 84)

Čl. LXXXIV

V § 21 odst. 4 větě první zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 229/2019 Sb., se za slovo „povoluje“ vkládají slova „nebo rozhodnutí o povolení stavby“.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o státní službě

zrušena (čl. 85)

Čl. LXXXV

zrušen

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o pyrotechnice (čl. 86)

Čl. LXXXVI

V § 26 odst. 2 větě druhé a v § 28 větě první zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se slova „jiného právního předpisu13)“ nahrazují slovy „stavebního zákona“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o prevenci závažných havárií (čl. 87-88)

Čl. LXXXVII

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odstavec 3 zní:

(3)

Krajský úřad stanoví zpracovateli posudku přiměřenou lhůtu pro zpracování posudku. Lhůta stanovená pro zpracování posudku se nezapočítává do lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace podle § 20 odst. 1.“.

 

2.

V § 19 odst. 1 se věta první zrušuje.

 

3.

zrušen

 

4.

V § 31 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Rozhodnutí podle věty první zašle po nabytí právní moci krajský úřad na vědomí stavebnímu úřadu.“.

 

5.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:

__________

16)

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

 

6.

V § 31 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Při zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie se postupuje podle § 18 a 19 obdobně.“.

 

7.

V § 32 odst. 2 větě první se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

 

8.

zrušen

 

9.

V § 47 odstavec 1 zní:

(1)

Český báňský úřad zajišťuje koordinaci mezi obvodními báňskými úřady a ostatními orgány integrované inspekce a jako dotčený orgán na úseku prevence závažných havárií vydává vyjádření v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury.“.

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

 

10.

zrušen

 

11.

zrušen

 

12.

zrušen

 

13.

zrušen

 

14.

zrušen

 

15.

V § 49 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

povolování nových stavebních záměrů situovaných v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B.“.

 

16.

zrušen

 

17.

V příloze č. 1 bodu 7 se věty druhá a poslední zrušují.

 

18.

V příloze č. 1 bod 8 zní:

8.

Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek

U objektů, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo směs v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, se používá následující pravidlo pro zjištění, zda se na objekt vztahují povinnosti provozovatele podle tohoto zákona:

kde:

 

qi = množství nebezpečné látky i umístěné v objektu,

Qi = příslušné množství nebezpečné látky i uváděné v sloupci 2 (při posuzování objektu k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 3 (při posuzování objektu k zařazení do skupiny B) tabulky I nebo tabulky II,

n = počet nebezpečných látek,

N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi.

 

Toto pravidlo se používá při posuzování nebezpečnosti pro zdraví, fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro životní prostředí. Musí se proto použít k sečtení jmenovitě vybraných nebezpečných látek uvedených v tabulce II, které

a)

spadají do třídy akutní toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalační cesta expozice) nebo toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu H tříd H1 až H3 podle tabulky I;

b)

jsou výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, hořlavé kapaliny, samovolně reagující látky a směsi, organické peroxidy, samozápalné kapaliny a tuhé látky, oxidující kapaliny a tuhé látky, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu P tříd P1 až P8 podle tabulky I;

c)

spadají mezi nebezpečné pro vodní prostředí, akutně kategorie 1, chronicky kategorie 1 nebo chronicky kategorie 2, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu E tříd E1 a E2 podle tabulky I.

 

Výpočet se provádí zvlášť pro každé z písmen a) až c).

 

Pro použití pravidla sčítání se použijí příslušná kvalifikační množství pro každou kategorií v písmenech a), b) a c) odpovídající příslušné kvalifikaci, pro jmenovitě vybranou nebezpečnou látku se vždy použije kvalifikační množství uvedené v tabulce II.

Příslušná ustanovení tohoto zákona se použijí, jestliže kterýkoliv ze součtů získaný pro výpočet a), b) nebo c) je větší než nebo roven 1.

 

Provozovatel zařadí objekt do

a)

skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II, nebo

b)

skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného v sloupci 3 tabulky I nebo tabulky II.“.

 

19.

V příloze č. 1 tabulce I se slova „(viz poznámka 8)“ nahrazují slovy „(viz poznámka 2)“.

Čl. LXXXVIII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna celního zákona (čl. 89-90)

Čl. LXXXIX

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „závazného stanoviska při umisťování a povolování staveb“ nahrazují slovy „vyjádření k žádosti o povolení záměru týkajícího se nemovité věci, která je ve svobodném pásmu“.

 

2.

V § 69 odstavec 3 zní:

(3)

Stavební úřad v řízení o povolení záměru týkajícího se pozemku nebo stavby, které jsou ve svobodném pásmu, vydá povolení po předchozím vyjádření správce cla vydaném na základě posouzení rizik pro provádění celního dohledu a souladu s opatřením obecné povahy podle odstavce 1 a rozhodnutím podle odstavce 2. Správce cla může ve vyjádření uvést podmínky k ochraně zájmů stanovených v odstavci 2.“.

Čl. XC

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna atomového zákona (čl. 91-92)

Čl. XCI

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 98 odst. 1 se slova „navrhuje umístění“ nahrazují slovy „žádá o povolení“.

 

2.

V § 98 odst. 2 se slova „ohlašuje nebo“ zrušují.

 

3.

V § 208 písm. n) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují.

 

4.

V § 208 písm. p) se slova „závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí ke stavbě“ nahrazují slovy „vyjádření v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona“, slova „v závazném stanovisku vyjádří“ se nahrazují slovy „ve vyjádření posoudí“ a slovo „stanoví“ se nahrazuje slovem „uvede“.

 

5.

V § 208 písm. q) a v § 228 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“ a slova „a jiné úkony“ se zrušují.

 

6.

V § 228 odstavec 2 zní:

(2)

Vyjádřením v řízení podle stavebního zákona Úřad posoudí, zda lze záměr z hlediska zájmu na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a nakládání s jaderným materiálem provést, a uvede v něm podmínky zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a nakládání s jaderným materiálem, za kterých lze záměr provést.“.

 

7.

V § 228 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

Čl. XCII

Přechodná ustanovení

1.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (čl. 93)

Čl. XCIII

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. i) se slova „koncového bodu sítě rozhraní veřejné komunikační sítě“ nahrazují slovy „bodu vstupu komunikačního vedení do budovy nebo na pozemek, kde je umístěn koncový bod sítě, k nejbližšímu rozhraní veřejné komunikační sítě koncového bodu sítě k rozhraní veřejné komunikační sítě“.

 

2.

§ 15 se zrušuje.

 

3.

V § 22 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o odpadech (čl. 94)

Čl. XCIV

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádost o povolení provozu zařízení, které vyžaduje povolení podle stavebního zákona, lze podat prostřednictvím portálu stavebníka podle stavebního zákona.“.

 

2.

V § 22 odst. 5 se slova „nebo dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo souhlasu se změnou v užívání stavby“ zrušují a slovo „vyžadovány“ se nahrazuje slovem „vyžadována“.

 

3.

V § 22 odst. 6 se slova „kolaudační souhlas,“ zrušují, slova „souhlas nebo“ se zrušují a za slovo „změně“ se vkládá slovo „v“.

 

4.

V § 30 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů lze podat prostřednictvím portálu stavebníka podle stavebního zákona, jde-li o provozovnu nebo zařízení, které vyžadují povolení podle stavebního zákona.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

5.

V § 31 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

v zařízení ke skladování odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona a“.

 

6.

V § 32 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

v zařízení ke sběru odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona, nebo v mobilním zařízení ke sběru odpadu, které je označeno způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva, a“.

 

7.

V § 33 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

v zařízení k úpravě odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona, nebo v mobilním zařízení k úpravě odpadu a“.

 

8.

V § 34 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

v zařízení k využití odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona, v zařízení na použití upravených kalů nebo v mobilním zařízení k využití odpadu a“.

 

9.

V § 36 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

v zařízení k odstranění odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona a“.

 

10.

V § 37 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

v zařízení k odstranění odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona,“.

 

11.

V § 38 odst. 2 se slova „byl vydán“ nahrazují slovy „bylo vydáno“ a slova „kolaudační souhlas nebo“ se zrušují.

 

12.

V § 117 odst. 2 písm. e) a v § 121 odst. 3 písm. r) se text „odst. 1“ zrušuje.

 

13.

V § 127 písm. i) se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu“.

 

14.

zrušen

 

15.

zrušen

 

16.

V § 155 odst. 6 se text „§ 16 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 16 odst. 2“ a text „§ 18 odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 18 odst. 2“.

 

17.

V příloze č. 4 bodu 9 se za řádek s textem „07 02 13 Plastový odpad“ vkládá nový řádek s textem „15 01 02 Plastové obaly“.

 

18.

V příloze č. 4 bodu 9 se text „17 01 03“ nahrazuje textem „17 02 03“.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Účinnost (čl. 95)

Čl. XCV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. XIV bodů 1, 2, 9, 11 a 12 a čl. L bodů 8 až 10, 13 až 15, 18, 42, 43 a 62 a čl. LI bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. XLII bodu 6, čl. XLIV bodu 17 a čl. LXXXII bodů 26 až 30 a 37, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.