Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

365/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022

365

 

ZÁKON

ze dne 15. září 2021,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 47 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2020/612 ze dne 4. května 2020, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

 

2.

V § 9 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8)

Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění přepravované osoby dle této věty jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně. Přepravovaná osoba podle předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.“.

 

3.

V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“.

 

4.

V § 18 odst. 3 se za text „3 500 kg“ vkládají slova „ , vozidla základní složky integrovaného záchranného systému“.

 

5.

V § 57 odst. 1 se na konci textu doplňují slova „v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“.

 

6.

V § 67 odst. 1 se slova „nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu“ nahrazují slovy „ , označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu nebo označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče“.

 

7.

V § 67 odst. 5 se slova „a lékaři konající návštěvní službu podle odstavce 1,“ nahrazují slovy „ , lékaři konající návštěvní službu a řidiči vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče podle odstavce 1“.

 

8.

V § 80a odst. 1 písmeno a) zní:

a)

AM jsou zařazena

1.

dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L50),

2.

tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L2e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L50), a

3.

čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L6e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L50),“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

________

50

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

 

9.

V § 80a odst. 1 písm. e) se slova „s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží“ nahrazují slovy „ , jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L7e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L50), s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a)“.

 

10.

V § 81 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a T“.

 

11.

V § 90 odst. 2 písm. b) se slova „C, C+E, D nebo D+E“ nahrazují slovy „B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 nebo D1+E“.

 

12.

V § 124 odst. 13 písm. b) se slovo „nebo“ za čárkou zrušuje.

 

13.

V § 124 odst. 13 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

užitím vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s § 14 odst. 1 nebo nesplněním povinností stanovených v § 14 odst. 2,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

14.

V § 124 odst. 13 se doplňuje písmeno e), které zní:

e)

porušením povinnosti přepravované osoby, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla, během jízdy nebo bezprostředně před jejím zahájením nepožít alkoholický nápoj nebo neužít jinou návykovou látku nebo nezahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“.

 

15.

V § 125g se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Doba, po kterou se v případě uvedeném v § 125f odst. 5 písm. b) vedlo řízení o přestupku řidiče, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla.

(3)

Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění odpovědnosti podle § 125f odst. 6, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku řidiče.“.

 

16.

V § 125h odst. 3 se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“.

 

17.

V příloze k zákonu č. 361/2000 Sb. se na koneci doplňuje položka, která zní:

neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě 2“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řidičské oprávnění pro skupinu vozidel AM nebo B1 udělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává zachováno v rozsahu, jaký mělo podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; toto řidičské oprávnění opravňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do příslušné skupiny vozidel nově zařazena tímto zákonem.

2.

Ustanovení § 125g odst. 2 a 3 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na přestupky spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 19c se doplňují slova „nebo obcí“.

 

2.

V § 19c odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

na návrh obce, na jejímž území se nachází veřejně přístupná účelová komunikace, povinnost vrak odstavený na této veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.“.

 

3.

V § 19c odst. 2 se slova „vlastník pozemní komunikace“ nahrazují slovy „navrhovatel podle odstavce 1“.

 

4.

V § 19d odst. 1 se za slova „Vlastník pozemní komunikace“ vkládají slova „ , v případě veřejně přístupné účelové komunikace i obec, na jejímž území se daná veřejně přístupná účelová komunikace nachází,“.

 

5.

V § 19d odst. 2 se slova „vlastník pozemní komunikace oprávněn“ nahrazují slovy „osoba, která učinila výzvu podle odstavce 1, oprávněna“.

 

6.

V § 19d odst. 4 větě první se slova „vlastníka pozemní komunikace“ nahrazují slovy „osoby, která učinila výzvu podle odstavce 1,“.

 

7.

V § 19d odst. 4 větě třetí se slova „vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn“ nahrazují slovy „osoba, která učinila výzvu podle odstavce 1, oprávněna“.

 

8.

V § 19d odst. 5 větě první se slova „vlastník pozemní komunikace, který“ nahrazují slovy „osoba, která je oprávněna učinit výzvu podle odstavce 1 a která“ a slovo „oprávněn“ se nahrazuje slovem „oprávněna“.

 

9.

V § 19d odst. 5 větě druhé se slova „vlastník pozemní komunikace“ nahrazují slovy „tato osoba“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „její“.

 

10.

V § 19d odst. 5 větě páté se slova „vlastník pozemní komunikace“ nahrazují slovy „osoba, která požádala o ohledání vozidla“ a slova „vlastníku pozemní komunikace“ se nahrazují slovy „osobě, která požádala o ohledání vozidla,“.

 

11.

V § 19d odst. 5 větě poslední se slova „vlastníka pozemní komunikace“ nahrazují slovy „osobu, která požádala o ohledání vozidla“.

 

12.

V § 29 odst. 1 se slova „a místní komunikace“ nahrazují slovy „ , místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace“.

 

13.

V § 42a odst. 8 písm. i) se číslo „30 000“ nahrazuje číslem „100 000“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.