Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

463/2021 Sb. znění účinné od 31. 1. 2022 do 30. 1. 2025

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022, s výjimkou § 3 bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2025.

463

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2021

o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 a k provedení § 53b odst. 2 a § 56 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 66/2017 Sb.:

§ 1

Zpráva o průběhu klinického hodnocení

(1)

Zpráva o průběhu klinického hodnocení se předkládá

a)

v případě klinického hodnocení, při němž dochází k prvnímu podání hodnoceného léčivého přípravku člověku, klinického hodnocení s použitím hodnocených léčivých přípravků pro moderní terapie a klinického hodnocení prováděného na zranitelných subjektech podle zásad správné klinické praxe za období 6 měsíců, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy uplyne toto období,

b)

u ostatních klinických hodnocení za období 12 měsíců, a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy uplyne toto období.

(2)

Období, za které je zpráva o průběhu klinického hodnocení předkládána, počíná běžet ode dne zařazení prvního subjektu hodnocení v daném místě klinického hodnocení. V odůvodněných případech může etická komise požadovat předkládání zpráv o průběhu klinického hodnocení za kratší období, než je stanoveno v odstavci 1.

(3)

Zpráva o průběhu klinického hodnocení obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Požadavky na monitorování, obsah základních dokumentů a značení hodnocených léčivých přípravků pro nízkointervenční a klastrová klinická hodnocení prováděná nekomerčními zadavateli

(1)

Monitorování u nízkointervenčních nebo klastrových klinických hodnocení prováděných nekomerčními zadavateli, která nebudou podkladem pro registraci nebo změnu registrace léčivého přípravku, může zajistit zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb nebo jiná fyzická osoba, kteří se nepodílí na daném klinickém hodnocení․ Monitorování u nízkointervenčních nebo klastrových studií v průběhu a na konci klinického hodnocení zahrnuje ověření, zda

a)

každý ze subjektů hodnocení poskytl před začátkem své účasti v klinickém hodnocení informovaný souhlas,

b)

má hlavní zkoušející nebo zkoušející seznam všech osob, které se budou na provádění klinického hodnocení podílet, s určením přidělené činnosti v klinickém hodnocení, pravomocí a odpovědnosti,

c)

zapisované údaje v záznamovém listu subjektu hodnocení jsou přesné, úplné a ověřitelné podle zdrojových dokumentů,

d)

hlavní zkoušející a zkoušející dodržují aktuální schválený protokol a všechny jeho případné dodatky a

e)

jsou zaznamenávány a hlášeny odchylky od schváleného protokolu a hlášeny nežádoucí účinky.

(2)

Požadavky na obsah základních dokumentů klinických hodnocení uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3)

Pro klinická hodnocení uvedená v odstavci 1, ve kterých není zaslepení a v nichž jako hodnocené léčivé přípravky a pomocné léčivé přípravky stanovené schváleným protokolem jsou použity léčivé přípravky registrované v České republice, je dostačující značení přípravku podle § 37 zákona o léčivech. Pokud je značení hodnoceného léčivého přípravku pouze v rozsahu § 37 zákona o léčivech, uvede se do záznamového listu subjektu hodnocení šarže léčivého přípravku, který subjekt hodnocení obdrží.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

§ 1 odst. 2 písm. b) a d), část třetí a přílohy č. 11 až 18 vyhlášky č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, a

2.

zatím neúčinné

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022, s výjimkou § 3 bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2025.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et. Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Příloha č. 1

Obsah údajů uváděných ve zprávě o průběhu klinického hodnocení

Zpráva o průběhu klinického hodnocení obsahuje následující údaje:

a)

název, evropské identifikační číslo a místo klinického hodnocení,

b)

období, za které je zpráva vypracována,

c)

datum zařazení prvního subjektu hodnocení v místě klinického hodnocení, stručný popis dosavadního průběhu klinického hodnocení, změny osob provádějících klinické hodnocení, počet zařazených subjektů hodnocení, subjektů hodnocení ve screeningové fázi, randomizovaných subjektů hodnocení, a počet subjektů hodnocení, u kterých léčba probíhá, dále těch, kteří léčbu již ukončili v souladu se schváleným protokolem, a těch, kteří léčbu ukončili předčasně, včetně uvedení důvodu,

d)

souhrn všech odchylek od schváleného protokolu, seznam závažných nežádoucích příhod a informace o případných přijatých bezpečnostních opatřeních, a

e)

datum, jméno popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která zprávu vypracovala.

Příloha č. 2

Požadavky na základní dokumenty u nízkointervenčních nebo klastrových klinických hodnocení prováděných nekomerčními zadavateli, které nebudou podkladem pro registraci či změnu registrace léčivého přípravk

A. Obsah Poučení subjektu hodnocení a písemného informovaného souhlasu

Poučení subjektu hodnocení a písemný informovaný souhlas musí obsahovat

a)

upozornění, že klinické hodnocení je výzkumnou činností,

b)

cíle klinického hodnocení,

c)

u randomizovaného klinického hodnocení se uvede pravděpodobnost náhodného zařazení do jednotlivých léčebných skupin,

d)

postupy a výkony v průběhu klinického hodnocení, které mají povahu výzkumu včetně uvedení jejich rizik pro subjekt hodnocení,

e)

vymezení odpovědnosti subjektu hodnocení,

f)

popis průběhu léčby a podmínky odškodnění, které bude subjektu hodnocení poskytnuté v případě újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s jeho účastí v klinickém hodnocení,

g)

předpokládané výdaje subjektu hodnocení a případné kompenzace v souvislosti s jeho účastí v klinickém hodnocení,

h)

informaci o tom, že účast subjektu hodnocení v klinickém hodnocení je dobrovolná a že subjekt hodnocení může odmítnout účast nebo může odstoupit od účasti v klinickém hodnocení kdykoliv, bez postihu či ztráty výhod, na něž má jinak nárok,

i)

informaci o tom, že auditoři, monitoři, etická komise a Ústav mají umožněn přímý přístup k původní klinické dokumentaci za účelem ověření průběhu klinického hodnocení anebo údajů, aniž dojde k porušení důvěrnosti informací o subjektech hodnocení, v míře povolené právními předpisy, a že podepsáním písemného informovaného souhlasu subjekt hodnocení či jeho zákonný zástupce souhlasí s touto skutečností,

j)

informaci o tom, že záznamy, podle nichž lze identifikovat subjekt hodnocení, jsou uchovávány jako důvěrné a nebudou, v míře zaručené právními předpisy, veřejně zpřístupněny; budou-li výsledky klinického hodnocení publikovány, totožnost subjektu hodnocení nebude zveřejněna,

k)

informaci o tom, že subjekt hodnocení anebo jeho zákonný zástupce budou včas informováni, pokud by se vyskytla informace, která by mohla mít význam pro rozhodnutí subjektu hodnocení pokračovat v účasti v klinickém hodnocení,

l)

informace o osobách, od kterých bude možné získat další informace týkající se klinického hodnocení a práv subjektů hodnocení a informace o tom, koho kontaktovat v případě, dojde-li k újmě na zdraví v souvislosti s klinickým hodnocením,

m)

předvídatelné okolnosti a důvody, pro které může být účast subjektu hodnocení v klinickém hodnocení ukončena,

n)

předpokládaná doba trvání účasti subjektu hodnocení v klinickém hodnocení,

o)

plánovaný počet subjektů hodnocení, kteří budou zařazeni do klinického hodnocení.

 

B. Protokol klinického hodnocení a dodatky k protokolu

Protokol klinického hodnocení zahrnuje níže uvedené údaje. Informace specifické pro jednotlivá místa klinického hodnocení mohou být uvedeny v samostatných přílohách protokolu klinického hodnocení. Některé informace, uvedené níže, mohou být obsaženy v jiných dokumentech, jako je například souhrn údajů o přípravku nebo odborný vědecký text, a to s odkazem na tyto dokumenty v protokolu.

 

B. 1. Obecné informace

a)

Název klinického hodnocení,

b)

evropské identifikační číslo klinického hodnocení,

c)

identifikační údaje osoby zadavatele, jimiž se rozumí název, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a sídlo, jde-li o fyzickou osobu,

d)

identifikační číslo protokolu, datum a číslo verze protokolu. Všechny dodatky musí být rovněž datovány a označeny číslem verze.

 

B. 2. Základní informace

a)

Název a popis hodnoceného léčivého přípravku, s rozlišením, zda jde o léčivý přípravek testovaný, srovnávací nebo placebo,

b)

přehled známých a možných rizik i přínosů pro subjekty hodnocení. Pokud se přehled známých a možných rizik i přínosů neliší od souhrnu údajů o přípravku, lze se odkázat na souhrn údajů o přípravku,

c)

prohlášení, že klinické hodnocení bude prováděno v souladu s protokolem, právními předpisy a správnou klinickou praxí,

d)

vymezení studované populace.

 

B. 3. Plán klinického hodnocení

Plán klinického hodnocení zahrnuje zejména:

a)

vědecké zdůvodnění provádění klinického hodnocení,

b)

konkrétní uvedení primárních a popřípadě sekundárních cílů, které budou v průběhu klinického hodnocení sledovány,

c)

popis typu klinického hodnocení, které má být prováděno, například dvojitě zaslepené, placebem kontrolované nebo paralelní uspořádání, a popis prováděných postupů,

d)

popis léčby během klinického hodnocení, dávky a dávkovacího schématu hodnoceného léčivého přípravku. Očekávanou dobu účasti subjektu hodnocení v klinickém hodnocení, popis pořadí a trvání všech časových period klinického hodnocení včetně případného následného sledování,

e)

popis pravidel pro ukončení a kritérií pro přerušení pro jednotlivé subjekty hodnocení, části studie a celou studii,

f)

postupy pro uchovávání randomizačních kódů klinického hodnocení a postupy při odslepení kódů,

g)

uvedení všech údajů, které se zaznamenávají do záznamů subjektů hodnocení. Tyto údaje musí být rovněž zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci,

h)

výběr a způsob vyřazování subjektů hodnocení, což zahrnuje kritéria pro zařazení subjektů do klinického hodnocení, kritéria pro nezařazení subjektů do klinického hodnocení a kritéria pro předčasné ukončení účasti subjektů hodnocení v klinickém hodnocení,

i)

seznam povolené medikace včetně pomocných léčivých přípravků a zakázané medikace před a popřípadě v průběhu klinického hodnocení,

j)

postupy pro sledování dodržování léčebných postupů a spolupráci subjektů hodnocení (compliance),

k)

popis a vymezení sledovaných hodnocených parametrů,

l)

postupy pro získávání zpráv o nežádoucích příhodách a interkurentních onemocněních včetně jejich zaznamenávání a hlášení. Vymezení referenční bezpečnostní informace, z níž se vychází při posuzování a hlášení nežádoucích účinků,

m)

povaha a trvání následného sledování subjektů hodnocení po nežádoucí příhodě, která vyžaduje další sledování. Nežádoucí příhody, které vyžadují další sledování, jsou uvedeny v protokolu klinického hodnocení.

 

B. 4. Statistika

a)

Stručný popis statistiky a statistických metod, které mají být použity,

b)

zdůvodnění velikosti vzorku sledované populace včetně výběru subjektů hodnocení, které mají být zahrnuty do analýzy postupů pro ošetření chybějících, nepoužitých a nesprávných dat.

 

B. 5. Ostatní

a)

Způsob zajištění přímého přístupu ke zdrojové a ostatní dokumentaci za účelem provedení auditu, dohledu etické komise, inspekce kontrolních úřadů a případně monitorování klinického hodnocení,

b)

způsob zajištění kontroly a kvality provedení klinického hodnocení, přičemž postačí odkaz na standardní postup,

c)

způsob zacházení s údaji a záznamy včetně doby jejich uchovávání,

d)

způsob financování a zajištění pojištění klinického hodnocení.