Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

509/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022

509

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 62 odst. 5 a § 67 odst. 11 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 8 se v položce V 1a za slovo „objíždění“ vkládají slova „ , předjíždění cyklisty“.

 

2.

V příloze č. 13 se označení položky „O 5“ nahrazuje označením „O 5a“.

 

3.

V příloze č. 13 se za položku O 5a vkládá nová položka O 5b, která zní: „

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.