Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

158/2022 Sb. znění účinné od 1. 7. 2022

158

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., vyhlášky č. 391/2017 Sb. a vyhlášky č. 252/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. h) se slova „písemně zpracovaný“ nahrazují slovy „národní ošetřovatelský postup nebo jiný“ a slovo „věstníku“ se nahrazuje slovem „Věstníku“.

 

2.

V § 2 písmeno i) zní:

i)

systémem kvality laboratoře se rozumí postupy v laboratoři, které odpovídají právním předpisům, normám ČSN, EN nebo ISO, případně standardům souvisejícím se zajištěním a řízením kvality laboratorních činností,“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

 

3.

V § 2 písm. j) se slova „jiného právního předpisu3)“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (dále jen „zdravotnický prostředek“).“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

 

4.

V § 2 písm. k) se slova „hodnocení technických a fyzikálních parametrů, včetně dávek záření, kalibrace, údržby vybavení, přípravy a podávání radiofarmak a vyvolávání filmů“ nahrazují slovy „a přípravy a podávání radiofarmak“.

 

5.

V § 2 písmeno l) zní:

l)

radiologickým zařízením zdravotnický prostředek používaný k vyšetřování nebo léčbě v nukleární medicíně, radioterapii nebo radiodiagnostice, který je zdrojem ionizujícího záření, zobrazovacím nebo detekčním systémem v nukleární medicíně nebo může ovlivnit míru ozáření osob vystavených lékařskému ozáření“.

 

6.

V § 3 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9 a odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

7.

V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití hodnoticích a měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi, zejména testů soběstačnosti, rizika vzniku proleženin, hodnocení bolesti, stavu vědomí, kognitivních funkcí a stavu výživy,“.

 

8.

V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „orientačně“ zrušuje.

 

9.

V § 4 odst. 1 písm. j) se slova „ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem a logopedem ve zdravotnictví“ zrušují.

 

10.

V § 4 odst. 1 písm. p) se slova „prostředky11) a prádlo“ nahrazují slovem „prostředky“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

11.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

u)

provádět výměnu močového katetru u žen a dívek starších 3 let věku,

v)

provádět výměnu periferního žilního katetru pacientům starším 3 let věku a jeho odstranění.“.

 

12.

V § 4 odst. 2 se za slova „sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru“ vkládají slova „nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru“ a slova „písm. a) až k), o) a p)“ se nahrazují slovy „s výjimkou písmene q)“.

 

13.

V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5)

Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru může na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru pacientům starším 3 let věku.

(6)

Všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti může provádět výchovu a poradenství v oblastech podpory zdraví a zdravého způsobu života, včetně prevence vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění, připravovat programy ochrany a podpory zdraví a účastnit se v rozsahu své odborné způsobilosti jejich realizace.“.

 

14.

V § 4a odst. 1 písm. i) se slova „ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou“ zrušují.

 

15.

V § 4a odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a stav sliznic“.

 

16.

V § 4a odst. 4 a 5 se text „l)“ nahrazuje textem „n)“.

 

17.

V § 4b odst. 3 písm. a) se slova „s výjimkou nedonošených novorozenců“ zrušují.

 

18.

V § 4b se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6)

Dětská sestra pod odborným dohledem dětské sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru může na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru.

(7)

Dětská sestra bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti může provádět výchovu a poradenství v oblastech podpory zdraví a zdravého způsobu života, včetně prevence vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění, připravovat programy ochrany a podpory zdraví a účastnit se v rozsahu své odborné způsobilosti jejich realizace.“.

 

19.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

Radiologický asistent

 

(1)

Radiologický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy stanovenými zákonem o specifických zdravotních službách pro poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, (dále jen „postup lékařského ozáření“)

a)

asistovat a instrumentovat při intervenčních výkonech,

b)

přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky,

c)

provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s radiologickými výkony a

d)

přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky10) a manipulovat s nimi.

(2)

Radiologický asistent, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část lékařského ozáření, dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy lékařského ozáření provádět praktickou část lékařského ozáření při

a)

standardních skiagrafických zobrazovacích výkonech,

b)

standardních mamografických zobrazovacích výkonech včetně screeningových,

c)

peroperační skiaskopii a skiaskopii pro navigaci,

d)

kostní denzitometrii,

e)

diagnostických výkonech v zubní radiodiagnostice,

f)

standardních léčebných ozařovacích technikách v radioterapii a

g)

standardních diagnostických a léčebných výkonech v nukleární medicíně.

(3)

Radiologický asistent dále může v souladu s postupy lékařského ozáření

a)

na základě indikace a pod přímým vedením radiologického asistenta s příslušnou specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí vykonávat činnosti uvedené v § 160 až 163,

b)

na základě indikace a pod odborným dohledem lékaře aplikovat intravenózní léčiva nutná k provedení praktické části lékařského ozáření,

c)

na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem lékaře, sestry pro nukleární medicínu nebo odborného radiologického asistenta pro nukleární medicínu aplikovat radiofarmaka,

d)

provádět činnosti na základě indikace a podle pokynů klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii při plánování radioterapie,

e)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře aplikovat léčivé přípravky10) nutné k provedení vyšetření trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a nitrosvalových injekcí,

f)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět léčebné a zobrazovací výkony v radiologii, které využívají jiné fyzikální principy než ionizující záření, a

g)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zavádět periferní žilní katetry.“.

Poznámky pod čarou č. 15, 45 a 46 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou č. 45 a 46.

 

20.

V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správnou laboratorní praxí“ nahrazují slovy „se systémem kvality laboratoře zejména“.

 

21.

V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „lékaře“ vkládá slovo „zejména“.

 

22.

V § 12 odst. 1 písm. b) se za slovo „vzorků“ vkládají slova „složek životního a pracovního prostředí“ a za slovo „materiálu“ se vkládají slova „ , včetně odběru žilní a kapilární krve,“.

 

23.

V § 15 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

provádět obsluhu zdravotnických prostředků a ostatního zařízení zubní laboratoře, s výjimkou používání zdroje ionizujícího záření, a zajišťovat jejich údržbu,“.

 

24.

V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.“.

 

25.

V § 16 odst. 2 písm. g) se slova „bělení a obdobné estetické úpravy,“ zrušují.

 

26.

V § 16 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

provádět na základě indikace zubního lékaře, který je aplikujícím odborníkem, praktickou část lékařského ozáření zubním rentgenovým zařízením.“.

 

27.

V § 17 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „sledovat,“ a slova „pulzním oxymetrem“ se nahrazují slovy „dalších tělesných parametrů za použití zdravotnických prostředků“.

 

28.

V § 17 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

vyhodnocovat projevy onemocnění a rizikových faktorů a na základě diferenciální diagnostiky stanovit předběžnou diagnózu,“.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).

 

29.

V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „nad 10 let“ nahrazují slovy „starších 3 let věku“.

 

30.

V § 17 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , u) a v) a § 4a odst. 1 písm. b) až n)“.

 

31.

V § 18 odst. 2 se slovo „jednotlivého“ zrušuje.

 

32.

V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a léčivých přípravků s obsahem venen10)“.

 

33.

V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a zajišťuje lékařem požadované nastavení zdravotnických prostředků předávaných pacientovi“.

 

34.

V § 19 odstavec 3 zní:

(3)

V případě, že zdravotnický prostředek, na němž biomedicínský technik vykonává činnosti podle odstavce 1 nebo 2, je radiologickým zařízením, vykonává tyto činnosti ve spolupráci s klinickým radiologickým fyzikem.“.

 

35.

§ 21 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

§ 21

Radiologický technik

 

(1)

Radiologický technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a v souladu s postupy lékařského ozáření může

a)

bez indikace kontrolovat dodržování požadavků, které jsou stanoveny jinými právními předpisy20),21) při používání radiologických zařízení a dalších souvisejících zdravotnických prostředků,

b)

bez indikace provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdroje ionizujícího záření a provozní zkoušky zobrazovacích a detekčních systémů v nukleární medicíně,

c)

bez indikace provádět základní klinickou dozimetrii při diagnostických a léčebných postupech, včetně zaznamenávání a vyhodnocování dávek dodávaných pacientům za účelem ověření správnosti ozařovacích plánů a aktivit aplikovaných radiofarmak, a

d)

na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, provádět praktickou část lékařského ozáření v brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem (dále jen „HDR brachyterapie“).

(2)

Radiologický technik dále provádí činnosti související s praktickou a fyzikálně-technickou částí lékařského ozáření v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace a podle pokynů

a)

klinického radiologického fyzika při optimalizaci lékařského ozáření,

b)

klinického radiologického fyzika při fyzikálně-technické části lékařského ozáření,

c)

klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii při plánování radioterapie, nebo

d)

klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro nukleární medicínu při plánování terapeutických výkonů v nukleární medicíně.

__________

20)

Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

21)

Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

36.

V § 22 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

provádět individuální, skupinovou a rodinnou adiktologickou terapii a podpůrnou psychoterapii,“.

 

37.

V § 22 odstavec 3 zní:

(3)

Adiktolog pod odborným dohledem lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru lékařská psychoterapie a se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí nebo psychoterapeuta může spolupracovat při systematické individuální, skupinové a rodinné psychoterapii.“.

 

38.

V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Adiktolog pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí může asistovat při psychiatrických vyšetřeních.“.

 

39.

V § 23 se na začátek písmene b) vkládá slovo „podpůrnou“.

 

40.

V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Psycholog ve zdravotnictví pod odborným dohledem psychoterapeuta může provádět systematickou individuální, skupinovou, emergentní a rodinnou psychoterapii.“.

 

41.

§ 26 včetně nadpisu zní:

§ 26

Radiologický fyzik

 

(1)

Radiologický fyzik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a § 21.

(2)

Radiologický fyzik dále může v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace a pod odborným dohledem klinického radiologického fyzika s příslušnou zvláštní odbornou způsobilostí

a)

poskytovat konzultace a poradenství a školit další zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky v záležitostech týkajících se radiační ochrany při lékařském ozáření a jeho optimalizace,

b)

zajišťovat radiační ochranu při poskytování zdravotní péče poskytovatelem zdravotních služeb, zejména radiační ochranu pracovníků, obyvatel a pacientů podle atomového zákona a

c)

dozimetricky a nezávislým výpočtem ověřovat radioterapeutické plány.

(3)

Radiologický fyzik dále může vykonávat činnosti v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace a podle pokynů klinického radiologického fyzika s příslušnou zvláštní odbornou způsobilostí při zavádění nových radiologických zařízení a fyzikálních metod do klinické praxe.“.

Poznámky pod čarou č. 23 a 24 se zrušují.

 

42.

V § 27 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1)

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků se specializovanou způsobilostí v oboru ochrana a podpora veřejného zdraví nebo odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí v oboru hygiena a epidemiologie provádí neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

 

43.

V § 27 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále“ zrušují a slova „správnou laboratorní praxí“ se nahrazují slovy „systémem kvality laboratoře“.

 

44.

V § 27 odst. 4 se text „§ 131“ nahrazuje textem „§ 143“.

 

45.

V § 27 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

(5)

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pracující na úseku klinické hematologie a transfuzní služby může pod odborným dohledem odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků se specializovanou způsobilostí v oboru klinická hematologie a transfuzní služba nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství vykonávat činnosti spojené s výrobou transfuzních přípravků13).

(6)

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pracující na úseku alergologie a klinické imunologie může pod odborným dohledem odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků se specializovanou způsobilostí v oboru alergologie a klinická imunologie nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru alergologie a klinická imunologie připravovat individuální nebo kombinované humánní autogenní vakcíny.

(7)

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pracující na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví a na úseku epidemiologie, mikrobiologie a pracovního lékařství může vykonávat pod odborným dohledem odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků se specializovanou způsobilostí v oboru ochrana a podpora veřejného zdraví nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru hygieny a epidemiologie nebo v oboru lékařské mikrobiologie nebo lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru pracovního lékařství činnosti podle § 137.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.

 

46.

V § 28 odstavec 2 zní:

(2)

V případě, že zdravotnický prostředek, na němž biomedicínský inženýr vykonává činnost podle odstavce 1, je radiologickým zařízením, vykonává tyto činnosti ve spolupráci s klinickým radiologickým fyzikem.“.

 

47.

V § 29 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1)

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků se specializovanou způsobilostí v oboru ochrana a podpora veřejného zdraví nebo odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí v oboru hygiena a epidemiologie provádí měření, odběr vzorků složek životního a pracovního prostředí, neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve k laboratorním vyšetřením v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, sběr potřebných dat, která dále analyzuje, zpracovává a navrhuje vhodná opatření.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

 

48.

V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále“ zrušují.

 

49.

V § 29 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

 

50.

V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

provádět diagnostická vyšetření při poskytování pracovnělékařských služeb, zejména vodní chladový test, pletysmografii, spirometrii, audiometrii, ergometrii a elektromyografii.“.

 

51.

V § 34 písmeno b) zní:

b)

provádět obsluhu zdravotnických prostředků a ostatního zařízení zubní laboratoře, s výjimkou používání zdroje ionizujícího záření, a zajišťovat jejich údržbu,“.

 

52.

V § 36 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

vyprošťovat osoby při řešení následků mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací v součinnosti s dalšími základními složkami integrovaného záchranného systému,“.

 

53.

V § 36 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému.“.

 

54.

V § 43 písm. a) se na konci textu bodu 22 doplňují slova „a fyzioterapii“.

 

55.

Na začátku části čtvrté se vkládá nová hlava I, která včetně nadpisu zní:

HLAVA I

ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

 

§ 53a

Činnosti zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí

 

Zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí může bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své specializované způsobilosti v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a zákonem o veřejném zdravotním pojištění předepisovat zdravotnické prostředky s výjimkou prostředků, které i v případě dodržení určeného účelu mohou ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se nepoužívají pod dohledem lékaře podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.“.

Dosavadní hlava I až hlava XX se označují jako hlava II až hlava XXI.

 

56.

V § 54 úvodní části ustanovení se číslo „67“ nahrazuje textem „67a“.

 

57.

V § 55 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se slovo „přijmu“ nahrazuje slovem „příjmu“.

 

58.

V § 55 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,“ zrušují.

 

59.

V § 55 odst. 1 písm. a) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

4.

pečovat o pacienta na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, provádět poučení pacienta a jím určených osob o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků,“.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 5 a 6.

 

60.

V § 55 odst. 1 písm. b) bodě 2 se za slovo „mužů“ doplňují slova „a chlapců starších 15 let věku“.

 

61.

V § 55 odst. 1 písm. b) bod 6 zní:

6.

provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,“.

 

62.

V § 55 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 10 středník nahrazuje čárkou a doplňují se body 11 až 16, které znějí:

11.

nastavovat ventilační parametry při poskytování domácí umělé plicní ventilace, které stanovuje indikující lékař,

12.

titrovat léčivé přípravky k dosažení či udržení předem definovaných hodnot fyziologických funkcí nebo laboratorních hodnot, které stanovuje indikující lékař,

13.

provádět odstranění centrálního žilního katetru,

14.

zavádět Huberovu jehlu do implantovaného portového katetru a provádět její odstranění,

15.

odstraňovat hrudní drény u pacienta na umělé plicní ventilaci,

16.

zavádět a odstraňovat intraoseální vstup;“.

 

63.

V § 55 odst. 1 písm. c) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 až 7, které znějí:

4.

zahajovat a vést léčebnou hypotermii,

5.

provádět následnou výměnu tracheostomické kanyly pacientovi na umělé plicní ventilaci,

6.

provádět odstranění tracheostomické kanyly,

7.

provádět odvykání od umělé plicní ventilace, včetně provádění testů spontánního dýchání u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami;“.

 

64.

V § 55 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

pod odborným dohledem lékaře nebo dětské sestry pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky10) formou nitrožilní injekce, infúzí nebo aplikací do epidurálních katetrů s výjimkou radiofarmak dětem do 3 let věku.“.

 

65.

Na konci § 58 se doplňují slova „ , s výjimkou provádění katetrizace močového měchýře chlapců“.

 

66.

V § 60 písm. a) bodě 4 se slovo „protiepidemiologická“ nahrazuje slovem „protiepidemická“.

 

67.

V § 60 písm. a) bodě 6 se za slovo „činnost“ vkládají slova „v rozsahu své specializované způsobilosti“ a slova „indikovat zdravotnické prostředky,“ se zrušují.

 

68.

V § 60 písm. a) bodě 7 se slova „ , doporučovat vhodné krycí materiály“ zrušují.

 

69.

V § 60 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňují se body 8 až 11, které znějí:

8.

zjišťovat zdravotní a sociální situaci pacienta a osob blízkých ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům a následnému zajištění zdravotní a sociální péče,

9.

pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích,

10.

pečovat o pacienta na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, provádět poučení pacienta a jím určených osob o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků,

11.

provádět výměnu močového katetru mužů a chlapců starších 15 let věku;“.

 

70.

V § 60 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí, ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, ve zdravotnických zařízeních následné lůžkové péče nebo ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče

1.

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

2.

podávat očistné klyzma nebo provádět manuální vybavení stolice u pacienta staršího 15 let věku,

3.

aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci 20% glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, včetně zavedení periferního žilního katetru;“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

71.

V § 60 písmeno c) zní:

c)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, neodkladnou a dispenzární péči u pacienta s onemocněním vnitřních orgánů, a to zejména

1.

zavádět a ukončovat domácí péči, včetně její administrace,

2.

provádět dialýzu u pacienta s chronickým selháváním ledvin, který vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami,

3.

provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,

4.

nastavovat ventilační parametry při poskytování domácí umělé plicní ventilace,

5.

podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru,

6.

zavádět Huberovu jehlu do implantovaného portového katetru a provádět její odstranění,

7.

provádět katetrizaci močového měchýře mužů a chlapců starších 15 let věku.“.

 

72.

V § 61 písm. a) bodě 4 se slovo „protiepidemiologická“ nahrazuje slovem „protiepidemická“.

 

73.

V § 61 písm. a) bodě 6 se za slovo „činnost“ vkládají slova „v rozsahu své specializované způsobilosti“ a slova „indikovat zdravotnické prostředky,“ se zrušují.

 

74.

V § 61 písm. a) bodě 7 se slova „a doporučovat vhodné krycí materiály“ zrušují.

 

75.

V § 61 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňují se body 8 a 9, které znějí:

8.

zjišťovat zdravotní a sociální situaci pacienta a osob blízkých ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům a následnému zajištění zdravotní a sociální péče,

9.

provádět výměnu močového katetru mužů a chlapců starších 15 let věku;“.

 

76.

V § 61 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí, ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, ve zdravotnických zařízeních následné lůžkové péče nebo ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče

1.

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

2.

podávat očistné klyzma nebo provádět manuální vybavení stolice u pacienta staršího 15 let věku,

3.

aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci 20% glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, včetně zavedení periferního žilního katetru;“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

77.

V § 61 písmeno c) zní:

c)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, neodkladnou a dispenzární péči u pacienta s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu, a to zejména

1.

zavádět a ukončovat domácí péči, včetně její administrace,

2.

podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru,

3.

zavádět Huberovu jehlu do implantovaného portového katetru a provádět její odstranění,

4.

provádět katetrizaci močového měchýře mužů a chlapců starších 15 let věku.“.

 

78.

V § 63 písm. a) bodě 1 se slovo „radiologického“ nahrazuje slovem „nukleárněmedicínského“.

 

79.

V § 63 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „požadavku indikujícího lékaře a“ zrušují a slova „provádět praktickou část jednotlivého“ se nahrazují slovy „a postupy lékařského ozáření provádět činnosti v rámci praktické části“.

 

80.

V § 63 písm. b) bodě 3 se slova „otevřených zářičů,“ nahrazují slovy „radiofarmak;“.

 

81.

V § 63 písm. b) se slova „a přebírá za ni klinickou odpovědnost podle zákona o specifických zdravotních službách;“ zrušují.

 

82.

V § 63 písm. c) se slovo „radiologických“ nahrazuje slovem „nukleárněmedicínských“.

 

83.

V § 63 se na konci písmene c) středník nahrazuje tečkou a písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 27 se zrušuje.

 

84.

V § 64 písm. a) body 1 a 2 znějí:

1.

provádět poradenskou a edukační činnost v oblasti prevence poruch duševního zdraví, prevence relapsu onemocnění a v oblasti resocializace zaměřenou na pacienty a jejich blízké,

2.

koordinovat spolupráci mezi poskytovateli ambulantní a lůžkové péče a poskytovateli sociálních služeb,“.

 

85.

V § 64 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , dodržování léčebného režimu, hodnotit známky zhoršování onemocnění, vyhodnocovat, zda pacient není nebezpečný sobě nebo svému okolí“.

 

86.

V § 64 písm. a) se na konci bodu 6 středník nahrazuje čárkou a doplňují se body 7 až 11, které znějí:

7.

provádět psychiatrickou rehabilitaci,

8.

provádět neinvazivní odběry biologického materiálu pro vyšetření přítomnosti návykových látek a alkoholu,

9.

informovat lékaře o projevech chování pacienta, jeho reakci na léčbu, o změnách psychického stavu, případně zajistit nezbytná opatření pro bezpečnost pacienta a jeho okolí,

10.

provádět specializované deeskalační techniky předcházející rozvoji ohrožujícího a nebezpečného chování,

11.

monitorovat projevy pacienta, u něhož byl použit omezovací prostředek, vyhodnocovat efektivitu a nezbytnost použitého omezovacího prostředku;“.

 

87.

V § 64 písm. b) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje středníkem a body 3 a 4 se zrušují.

 

88.

V § 64 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „lékaře“ vkládají slova „se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru lékařská psychoterapie a“.

 

89.

V § 64 písm. c) bodě 2 se za slovo „způsobilosti“ vkládají slova „vykonávat psychosociální intervence, včetně“.

 

90.

V § 66 písm. a) bodě 1 se slovo „plazmafereze“ nahrazuje slovem „plazmaferéze“.

 

91.

V § 66 písm. a) bodě 2 se slova „mimotělní oběh“ nahrazují slovy „separátor krevních složek“.

 

92.

V § 66 písm. b) bodě 1 se za slovo „pacienty“ vkládají slova „nebo dárce krve a jejích složek“ a slovo „katétru“ se nahrazuje slovem „vstupu“.

 

93.

V § 66 písm. b) bodě 2 se slova „na mimotělní oběh“ nahrazují slovy „nebo dárce krve a jejích složek na separátor krevních složek“.

 

94.

Za § 66 se vkládají nové § 66a až 66c, které včetně nadpisů znějí:

§ 66a

Sestra pro péči v transfuzní službě

 

Sestra pro péči v transfuzní službě vykonává činnosti podle § 54 a 66 v oboru transfuzní služba.

 

§ 66b

Sestra pro domácí a hospicovou péči

 

Sestra pro domácí a hospicovou péči vykonává činnosti podle § 54 při poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče a paliativní péče pacientovi ve vlastním sociálním prostředí nebo ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, kde je poskytována paliativní péče. Dále může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

1.

zjišťovat zdravotní a sociální situaci pacienta a osob blízkých ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům a následnému zajištění zdravotní a sociální péče,

2.

plánovat obsah, rozsah a časovou náročnost ošetřovatelské péče a vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče a paliativní péče,

3.

edukovat pacienta a jeho osoby blízké v oblastech prevence onemocnění, přitom zejména spolupracovat s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, nutričním terapeutem, zdravotně-sociálním pracovníkem a sociálním pracovníkem,

4.

vyhotovovat plán ošetřovatelské paliativní péče ve spolupráci s pacientem a osobami jemu blízkými,

5.

pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích,

6.

pečovat o pacienta na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, provádět poučení pacienta a jím určených osob o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků,

7.

hodnotit a ošetřovat nehojící se rány,

8.

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

9.

podávat očistné klyzma nebo provádět manuální vybavení stolice u pacienta staršího 15 let věku,

10.

aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci 20% glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, včetně zavedení periferního žilního katetru,

11.

provádět výměnu močového katetru mužů a chlapců starších 15 let věku,

12.

doporučovat pacienty do péče jiných poskytovatelů zdravotních služeb;

b)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče. Přitom zejména může

1.

zavádět a ukončovat domácí péči, včetně její administrace,

2.

podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru,

3.

zavádět Huberovu jehlu do implantovaného portového katetru a provádět její odstranění,

4.

vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti,

5.

provádět dialýzu u pacienta s chronickým selháváním ledvin, který vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve,

6.

provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,

7.

nastavovat ventilační parametry při poskytování domácí umělé plicní ventilace,

8.

provádět katetrizaci močového měchýře mužů a chlapců starších 15 let věku.

 

§ 66c

Sestra pro péči v geriatrii

 

Sestra pro péči v geriatrii vykonává činnosti podle § 54 při poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u geriatrického nebo gerontopsychiatrického pacienta nebo pacienta s funkčně závažným chronickým zdravotním postižením. Dále může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace

1.

zjišťovat zdravotní a sociální situaci pacienta a osob blízkých ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům a následnému zajištění zdravotní a sociální péče,

2.

plánovat a vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče zaměřené na posílení a udržení nebo zvýšení fyzických, psychických a sociálních potřeb ve stáří nebo v dlouhodobé nemoci a vytvářet podmínky pro zachování soběstačnosti, sebepéče, mentálních schopností a návratu do vlastního sociálního prostředí,

3.

edukovat pacienta a jeho osoby blízké v oblastech prevence onemocnění, přitom zejména spolupracovat s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, nutričním terapeutem, zdravotně-sociálním pracovníkem a sociálním pracovníkem,

4.

poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí, vyhledávat aktuální potřeby pacienta a koordinovat týmovou spolupráci členů ošetřovatelského týmu v péči o pacienta,

5.

vykonávat preventivní a protiepidemická opatření a edukovat pacienta a jím určené osoby v oblastech prevence onemocnění,

6.

pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích,

7.

pečovat o pacienta na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, provádět poučení pacienta a jím určených osob o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků,

8.

hodnotit a ošetřovat nehojící se rány,

9.

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

10.

podávat očistné klyzma nebo provádět manuální vybavení stolice u pacienta staršího 15 let věku,

11.

aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci 20% glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, včetně zavedení periferního žilního katetru,

12.

provádět výměnu močového katetru mužů a chlapců starších 15 let věku;

b)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména může

1.

sledovat dodržování léčebného režimu pacienta, hodnotit známky zhoršování onemocnění, vyhodnocovat, zda pacient není nebezpečný sobě nebo svému okolí,

2.

podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru,

3.

zavádět Huberovu jehlu do implantovaného portového katetru a provádět její odstranění,

4.

vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti,

5.

vykonávat činnosti u pacienta s chronickým selháním ledvin, který vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve,

6.

nastavovat ventilační parametry při poskytování domácí umělé plicní ventilace,

7.

provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,

8.

provádět katetrizaci močového měchýře mužů a chlapců starších 15 let věku.“.

 

95.

Za § 67 se vkládají nové § 67a a 67b, které včetně nadpisů znějí:

§ 67a

Perfuziolog

 

Perfuziolog vykonává činnosti podle § 54 a 67 v souvislosti s řízením mimotělního oběhu.

 

§ 67b

Sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii

 

Sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii vykonává činnosti podle § 54 při poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče a paliativní péče dospělému pacientovi s onkologickým nebo hematologickým onemocněním. Dále může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře zejména

1.

vykonávat zdravotně výchovnou činnost v oblasti onkologické prevence, přitom spolupracovat s dalšími zdravotnickými pracovníky,

2.

vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u pacienta s onkologickým a hematoonkologickým onemocněním,

3.

provádět poradenskou a dispenzární činnost v rozsahu své specializované způsobilosti, činnost zaměřenou na problematiku onkologického a hematoonkologického onemocnění,

4.

hodnotit a ošetřovat nehojící se rány,

5.

ošetřovat nechtěný únik cytostatika mimo cévy,

6.

hodnotit stav kůže, dutiny ústní a chrupu v souvislosti s plánovanou nebo prováděnou onkologickou léčbou a navrhovat opatření s možností indikace lokální léčby,

7.

hodnotit nutriční stav pacienta a navrhovat řešení, úpravu konzistence stravy a doplnění dalšího odborného nutričního poradenství,

8.

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

9.

provádět činnosti při dekontaminaci pracoviště cytostatiky,

10.

vyhotovovat ošetřovatelský plán paliativní péče ve spolupráci s pacientem a osobami blízkými pacienta,

11.

vyhledávat aktuální potřeby pacienta a koordinovat týmovou spolupráci v péči o pacienta v terminálním stadiu,

12.

napomáhat adaptaci pacienta a jeho blízkých na změněné životní podmínky a podporovat zachování jejich fyzických, kognitivních a psychických funkcí prostřednictvím cílených aktivit, v rozsahu své specializované způsobilosti poskytovat a zajišťovat psychosociální podporu,

13.

provádět nitrožilní aplikaci 20% glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, včetně zavedení periferního žilního katetru;

b)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména může

1.

odvádět zvýšené množství volné tekutiny z dutiny břišní u pacientů se zavedeným permanentním peritoneálním katetrem,

2.

podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru,

3.

zavádět Huberovu jehlu do implantovaného portového katetru a provádět její odstranění,

4.

vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti,

5.

provádět odstranění centrálního žilního katetru,

6.

koordinovat onkologickou léčbu;

c)

pod odborným dohledem lékaře aplikovat transfuzní přípravky14) a přetlakové objemové náhrady.“.

 

96.

V § 68 se číslo „72“ nahrazuje textem „72a“.

 

97.

Za § 72 se vkládá nový § 72a, který včetně nadpisu zní:

§ 72a

Perfuziolog

 

Perfuziolog vykonává činnosti podle § 67 písm. a) až j) a § 68 v souvislosti s řízením mimotělního oběhu.“.

 

98.

V § 80 písm. b) se slova „správnou laboratorní praxí“ nahrazují slovy „systémem kvality laboratoře“.

 

99.

V § 102 se slovo „jednotlivého“ zrušuje.

 

100.

V § 109 písm. a) bodě 5 se slovo „odborné“ nahrazuje slovem „specializované“.

 

101.

V § 109 písm. a) se na konci bodu 6 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 7, který zní:

7.

zahájit a provádět poresuscitační péči v přednemocniční neodkladné péči, včetně analgosedace;“.

 

102.

V § 109 se na konci písmene b) doplňuje bod 7, který zní:

7.

provádí další život zachraňující úkony;“.

 

103.

Za § 109 se vkládá nový § 109a, který včetně nadpisu zní:

§ 109a

Perfuziolog

 

Perfuziolog vykonává činnosti podle § 67 písm. a) až j) v souvislosti s řízením mimotělního oběhu.“.

 

104.

Za § 114 se vkládá nový § 114a, který včetně nadpisu zní:

§ 114a

Klinický nutriční terapeut

 

Klinický nutriční terapeut v oblasti preventivní a léčebné výživy vykonává činnosti podle § 110, 111 a 114.“.

 

105.

V § 115 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se číslo „121“ nahrazuje textem „121a“.

 

106.

V § 115 odstavec 2 zní:

(2)

V případě, že zdravotnický prostředek, na němž biomedicínský technik se specializovanou způsobilostí vykonává činnost podle odstavce 1, je radiologickým zařízením, vykonává tyto činnosti ve spolupráci s klinickým radiologickým fyzikem.“.

 

107.

Za § 121 se vkládá nový § 121a, který včetně nadpisu zní:

§ 121a

Perfuziolog

 

Perfuziolog vykonává v souvislosti s řízením mimotělního oběhu činnosti podle § 121.“.

 

108.

Nadpis hlavy XII zní: „PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ“.

 

109.

V § 122 a 123 se text „§ 23“ nahrazuje textem „§ 23 odst. 1“.

 

110.

Na konci § 122 a 123 se doplňuje věta „Dále může vykonávat systematickou individuální, skupinovou, emergentní a rodinnou psychoterapii pod odborným dohledem psychoterapeuta.“.

 

111.

V § 122 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Klinický psycholog může vykonávat systematickou individuální, skupinovou, emergentní a rodinnou psychoterapii podle § 123a bez odborného dohledu psychoterapeuta, pokud absolvoval funkční specializaci v systematické psychologii do 31. prosince 2009 nebo získal certifikát o absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2018.“.

 

112.

V § 123 se dosavadní text označuje jako odstavce 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Dětský klinický psycholog může vykonávat systematickou individuální, skupinovou, emergentní a rodinnou psychoterapii podle § 123a bez odborného dohledu psychoterapeuta, pokud absolvoval funkční specializaci v systematické psychologii do 31. prosince 2009 nebo získal certifikát o absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2018.“.

 

113.

Za § 123 se vkládá nový § 123a, který včetně nadpisu zní:

§ 123a

Psychoterapeut

 

Psychoterapeut vykonává bez odborného dohledu a bez indikace lékaře činnosti podle § 23 a dále systematickou individuální, skupinovou, komunitní, emergentní a rodinnou psychoterapii.“.

 

114.

Nadpis hlavy XIII zní: „LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ“.

 

115.

§ 131 včetně nadpisu zní:

§ 131

Klinický radiologický fyzik

 

(1)

Klinický radiologický fyzik provádí bez odborného dohledu činnosti podle § 26. Dále může bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s postupy lékařského ozáření

a)

provádět činnosti spojené s vývojem a ověřováním nezavedené metody související s lékařským ozářením, se zaměřením na její odůvodnění a optimalizaci,

b)

provádět činnosti spojené se zaváděním nového radiologického zařízení do klinické praxe,

c)

identifikovat činnosti vyžadující změnu v postupech lékařského ozáření a vypracovávat podklady pro tvorbu národních radiologických standardů,

d)

provádět a organizovat výzkumnou činnost,

e)

zajišťovat ověřování stanovených měřidel v oblasti veličin atomové a jaderné fyziky, zajišťovat kalibraci dalších měřidel používaných v oblasti radiologické fyziky,

f)

spolupracovat s osobou, která provedla zkoušku dlouhodobé stability, na určení závažnosti závady odhalené touto zkouškou a stanovení termínu k jejímu odstranění,

g)

stanovovat kritéria pro přijatelnost radiologických zařízení a dozimetrického vybavení a určovat, kdy je zapotřebí odpovídající nápravné opatření, včetně jeho vyřazení z provozu, při zjištění nedostatků nebo závad při jeho fungování,

h)

poskytovat odborné poradenství v otázkách radiologické fyziky a v záležitostech týkajících se radiační ochrany při lékařském ozáření a konzultace o optimalizaci lékařského ozáření, a to ostatním zdravotnickým pracovníkům a dohlížející osobě podle atomového zákona,

i)

vést specializační vzdělávání,

j)

řídit zkoušky provozní stálosti a provozní zkoušky zobrazovacích a detekčních systémů, stanovovat jejich rozsah, frekvenci a způsob provádění a řídit provádění nápravných opatření v případě jejich nevyhovujících výsledků,

k)

seznamovat se s protokoly přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability a interpretovat jejich výsledky,

l)

spolupracovat s lékařem a radiologickým asistentem se specializovanou způsobilostí při vyšetřování, analýze a hodnocení radiologické události a rozhodování o přijatých opatřeních za účelem minimalizace jejich rozsahu a pravděpodobnosti jejich vzniku,

m)

spolupracovat s lékařem a radiologickým asistentem se specializovanou způsobilostí při tvorbě místních radiologických standardů,

n)

účastnit se interních a externích klinických auditů a

o)

připravovat specifikaci technických parametrů radiologických zařízení v rámci investičního plánování.

(2)

Klinický radiologický fyzik, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za fyzikálně-technickou část lékařského ozáření, dále může bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s postupy lékařského ozáření provádět fyzikálně-technickou část lékařského ozáření, zejména

a)

řídit stanovování dávek obdržených pacienty a hodnocení ozáření pacientů,

b)

řídit optimalizaci zobrazovacího procesu,

c)

provádět měření nezbytná pro ověření radiační zátěže pacienta při použití složitých nebo nestandardních radiologických postupů a

d)

zajišťovat a vést fyzikálně-technické činnosti spojené s přejímáním, kontrolou, manipulací a uložením radiologických zařízení.

(3)

Klinický radiologický fyzik se zvláštní odbornou způsobilostí pro radiodiagnostiku vykonává v radiodiagnostice a při intervenčních výkonech bez odborného dohledu činnosti podle odstavce 1 a dále

a)

řídí stanovování a hodnocení místních diagnostických referenčních úrovní a

b)

provádí šetření a navrhuje nápravná opatření při překračování diagnostických referenčních úrovní.

(4)

Klinický radiologický fyzik se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii vykonává bez odborného dohledu činnosti podle odstavce 1 v radioterapii a dále

a)

provádí plánování v radioterapii,

b)

je přítomen přejímací zkoušce a zkoušce dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření používaného v radioterapii a může dávat náměty k obsahu této zkoušky,

c)

spolupracuje s lékařem a odborným radiologickým asistentem pro radioterapii při tvorbě analýzy rizika vzniku radiologické události.

(5)

Klinický radiologický fyzik se zvláštní odbornou způsobilostí pro nukleární medicínu vykonává bez odborného dohledu činnosti podle odstavce 1 v nukleární medicíně a dále

a)

v případě léčby radiofarmaky sleduje absorbovanou dávku, provádí výpočty a odhady pro její stanovení včetně posouzení radiačního rizika a poskytuje tyto údaje lékařům,

b)

v případě léčby radiofarmaky spolupracuje s lékařem a odborným radiologickým asistentem pro nukleární medicínu při tvorbě analýzy rizika vzniku radiologické události,

c)

v případě léčby radiofarmaky provádí dohled nad uvolňováním radioaktivních látek z pracoviště,

d)

řídí stanovování a hodnocení místních diagnostických referenčních úrovní a

e)

provádí šetření a navrhuje nápravná opatření při překračování diagnostických referenčních úrovní.“.

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

116.

V § 136 písmeno b) zní:

b)

provádět činnosti podle pokynů radiologického fyzika při fyzikálně-technické části lékařského ozáření.“.

 

117.

V § 143 úvodní části ustanovení se text „§ 26 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 132“, slova „na pracovišti nukleární medicíny“ se zrušují a slova „praktickou část lékařského ozáření na základě požadavku indikujícího lékaře, a to“ se nahrazují slovy „činnosti podle pokynů klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro nukleární medicínu na pracovišti nukleární medicíny v rámci fyzikálně-technické části lékařského ozáření a dále může v souladu s postupy lékařského ozáření v rámci praktické části lékařského ozáření provádět“.

 

118.

V § 144 odstavec 2 zní:

(2)

V případě, že zdravotnický prostředek, na němž biomedicínský inženýr se specializovanou způsobilostí vykonává činnosti podle odstavce 1, je radiologickým zařízením, vykonává tyto činnosti ve spolupráci s klinickým radiologickým fyzikem.“.

 

119.

Za § 150 se vkládá nový § 150a, který včetně nadpisu zní:

§ 150a

Perfuziolog

 

Perfuziolog vykonává v souvislosti s řízením mimotělního oběhu činnosti podle § 150.“.

 

120.

§ 160 až 162 včetně nadpisů znějí:

§ 160

Činnosti radiologického asistenta se specializovanou způsobilostí

 

(1)

Radiologický asistent se specializovanou způsobilostí uvedený v § 161 až 163 vykonává činnosti podle § 7 a dále může bez odborného dohledu, bez indikace, v souladu s postupy lékařského ozáření a v rozsahu své specializované způsobilosti

a)

připravovat místní radiologické standardy,

b)

vést celoživotní a specializační vzdělávání,

c)

připravovat podklady ke specifikaci technických parametrů radiologických zařízení v rámci investičního plánování,

d)

edukovat pacienty, případně jiné osoby, ve specifických postupech a připravovat pro ně informační materiály,

e)

koordinovat práci členů týmu v oblasti své specializované způsobilosti a působit jako konzultant pro ostatní členy týmu a provádět odborný dohled nad radiologickými asistenty bez specializované způsobilosti,

f)

provádět zajištění a hodnocení kvality poskytované zdravotní péče, prostředí a dokumentace, ověřovat získané informace a navrhovat způsoby zvýšení kvality zdravotní péče,

g)

vyhodnocovat rizika pochybení v radiologických postupech, včetně radiologických událostí, a navrhovat preventivní a nápravná opatření,

h)

provádět výzkum zaměřený zejména na identifikaci činností vyžadující změny v postupech, odhalení příčin nedostatků v poskytované péči a vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti a v rámci oboru,

i)

provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdroje ionizujícího záření,

j)

účastnit se interních a externích klinických auditů a

k)

spolupracovat s klinickým radiologickým fyzikem a lékařem při navrhování nových technologií a postupů a jejich zavádění do praxe a vypracovávat podklady pro tvorbu národních radiologických standardů.

(2)

Radiologický asistent se specializovanou způsobilostí uvedený v § 161 až 163 dále může na základě indikace lékaře, bez odborného dohledu a v souladu s postupy lékařského ozáření provádět přípravu pacientů na specifické diagnostické a léčebné výkony, doprovázet je, sledovat je a asistovat během výkonů.

 

§ 161

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku

 

(1)

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku vykonává činnosti podle § 160 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s postupy lékařského ozáření může

a)

spolupracovat s klinickým radiologickým fyzikem při stanovování místních diagnostických referenčních úrovní v radiodiagnostice a při intervenčních výkonech a na identifikaci příčin jejich překračování,

b)

sledovat dodržování místních diagnostických referenčních úrovní a realizovat nápravná opatření při jejich překračování,

c)

spolupracovat s klinickým radiologickým fyzikem při optimalizaci lékařského ozáření v radiodiagnostice a při intervenčních výkonech a při úpravách vyšetřovacích protokolů,

d)

schvalovat provedení lékařského ozáření ve skiagrafii a mamografii, pokud je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření, a

e)

provádět hodnocení kvality lékařského ozáření, pokud je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření.

(2)

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může aplikovat intravenózní diagnostika s výjimkou radiofarmak.

(3)

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro skiagrafii dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy lékařského ozáření provádět praktickou část lékařského ozáření při

a)

skiagrafických nestandardizovaných výkonech a

b)

standardizovaných skiagrafických výkonech za ztížených podmínek.

(4)

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování v mamografii může provádět v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace a pod odborným dohledem lékaře, který je aplikující odborník s klinickou odpovědností za klinické hodnocení lékařského ozáření, prvotní klinické zhodnocení zhotovené obrazové dokumentace v mamografii.

(5)

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování nukleární magnetickou rezonancí může na základě indikace lékaře bez odborného dohledu provádět

a)

specializované výkony využívající magnetickou rezonanci včetně jejich postprocessingového zpracování,

b)

nestandardizované výkony využívající magnetickou rezonanci a

c)

standardizované výkony využívající magnetickou rezonanci za ztížených podmínek.

(6)

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování výpočetní tomografií, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část lékařského ozáření, dále může bez odborného dohledu, v souladu s postupy lékařského ozáření a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření, provádět praktickou část lékařského ozáření při výkonech ve výpočetní tomografii včetně jejich postprocessingového zpracování.

(7)

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování v intervenční radiologii a kardiologii může v souladu s postupy lékařského ozáření a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část lékařského ozáření,

a)

bez odborného dohledu provádět postprocessingové zpracování zhotovené obrazové dokumentace,

b)

bez odborného dohledu dokumentovat automatická morfologická zhodnocení a

c)

spolupracovat s lékařem při optimalizaci konkrétního lékařského ozáření během intervenčního výkonu.

 

§ 162

Odborný radiologický asistent pro radioterapii

 

Odborný radiologický asistent pro radioterapii vykonává činnosti podle § 160 a dále v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, může

a)

pod odborným dohledem klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii provádět plánování léčby,

b)

bez odborného dohledu provádět praktickou část lékařského ozáření v HDR brachyterapii,

c)

bez odborného dohledu provádět praktickou část lékařského ozáření při speciálních ozařovacích technikách v teleterapii,

d)

bez odborného dohledu provádět radiologické zobrazovací postupy pro plánování a ověřování léčby, základní analýzu obrazových dat a jejich následné zpracování a

e)

bez odborného dohledu provádět přímou dozimetrii na pacientovi.“.

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

 

121.

V § 163 úvodní části ustanovení se za slovo „dále“ vkládají slova „v souladu s postupy lékařského ozáření“.

 

122.

V § 163 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a rozdělovat připravená radiofarmaka podle požadované aktivity k aplikaci“.

 

123.

V § 163 písm. a) bod 4 zní:

4.

provádět provozní zkoušky zobrazovacích a detekčních systémů;“.

 

124.

V § 163 písm. b) bodě 1 se slova „pomocí hybridních diagnostických technologií zobrazovací“ nahrazují slovy „praktickou část lékařského ozáření při hybridních diagnostických výkonech“.

 

125.

V § 163 písm. b) bodě 2 se slovo „intravenózní“ zrušuje.

 

126.

V části čtvrté hlavě XXI se za § 163 doplňuje nové označení hlavy XXII, které včetně nadpisu zní:

HLAVA XXII

ADIKTOLOG SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ“.

 

127.

V § 163a odstavec 2 zní:

(2)

Klinický adiktolog na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci může vést léčebný režim oddělení léčby závislostí.“.

 

128.

V § 163a se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Klinický adiktolog na základě indikace lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru lékařská psychoterapie a se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci nebo psychologa ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru psychoterapie může

a)

vést psychoterapeutický režim oddělení léčby závislostí,

b)

poskytovat adiktologickou psychoterapii.

(4)

Klinický adiktolog na základě indikace lékaře může podávat léčivé přípravky10).“.

 

129.

V části čtvrté se za hlavu XXII doplňuje nová hlava XXIII, která včetně nadpisu zní:

HLAVA XXIII

DĚTSKÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

 

§ 163b

Činnosti dětské sestry se specializovanou způsobilostí

 

Dětská sestra uvedená v § 163c až 163h po získání specializované způsobilosti vykonává činnosti podle § 4b a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace. Přitom zejména může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace

1.

edukovat děti, případně rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte ve specializovaných ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály,

2.

sledovat a vyhodnocovat stav dětí z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení,

3.

koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace,

4.

hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče,

5.

provádět ošetřovatelský výzkum, zejména identifikovat oblasti výzkumné činnosti, realizovat výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

6.

připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti,

7.

vést specializační vzdělávání v oboru své specializace,

8.

provádět a dokumentovat fyzikální vyšetření dětí,

b)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

1.

provádět přípravu dětí na specializované diagnostické a léčebné postupy, doprovázet je a asistovat během výkonů, sledovat je a ošetřovat po výkonu,

2.

edukovat děti, případně rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte ve specializovaných diagnostických a léčebných postupech.

 

§ 163c

Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii

 

Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii vykonává činnosti podle § 163b při poskytování ošetřovatelské péče dítěti, u kterého dochází k selhávání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Přitom může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře zejména

1.

sledovat a analyzovat údaje o zdravotním stavu dítěte, hodnotit fyziologické funkce, analyzovat křivku elektrokardiogramu, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, hodnotit závažnost stavu,

2.

zahajovat a provádět neodkladnou resuscitaci dětí se zajištěním dýchacích cest a s použitím dostupného technického vybavení,

3.

pečovat o dýchací cesty dětí i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích,

4.

pečovat o dítě na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, provádět poučení rodičů nebo jiného zákonného zástupce dítěte o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků,

5.

zajišťovat stálou připravenost klinického a anesteziologického pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je,

6.

hodnotit a ošetřovat arteriální vstupy u dětí a novorozenců včetně nedonošených a zajišťovat jejich průchodnost,

7.

provádět první ošetření rizikového novorozence po porodu, včetně případného zahájení resuscitace;

b)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zejména

1.

provádět měření a analýzu vitálních funkcí dětí specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod,

2.

zajišťovat dýchací cesty dítěte všech věkových kategorií včetně nedonošených novorozenců dostupnými pomůckami,

3.

provádět tracheobronchiální laváže u dětí a novorozenců včetně nedonošených se zajištěnými dýchacími cestami,

4.

nastavovat ventilační parametry při poskytování domácí umělé plicní ventilace,

5.

zavádět gastrickou sondu dětem v bezvědomí, ověřovat její polohu a aplikovat enterální výživu,

6.

provádět výplach žaludku dětem se zajištěnými dýchacími cestami,

7.

provádět katetrizaci močového měchýře nedonošených novorozenců ženského pohlaví,

8.

vykonávat činnosti u dětí s akutním a chronickým selháním ledvin, které vyžadují léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve,

9.

vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením všech způsobů celkové a místní anestézie u dětí,

10.

provádět punkci artérií k jednorázovému odběru krve a kanylaci k invazivní monitoraci krevního tlaku s výjimkou artérie femoralis u dětí,

11.

vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti;

c)

pod odborným dohledem lékaře

1.

aplikovat transfuzní přípravky a krevní deriváty,

2.

provádět extubaci tracheální rourky,

3.

provádět externí kardiostimulaci,

4.

provádět výměnu tracheostomické kanyly dětem všech věkových kategorií, včetně nedonošených novorozenců na umělé plicní ventilaci.

 

§ 163d

Dětská sestra pro perioperační péči

 

Dětská sestra pro perioperační péči vykonává činnosti podle § 163b při péči o dětské pacienty před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu včetně intervenčních, invazivních a diagnostických výkonů. Přitom zejména může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

1.

zajišťovat předsterilizační přípravu, dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specializovanými způsoby a metodami,

2.

zajišťovat stálou pohotovost pracoviště, včetně instrumentária a dalších zdravotnických prostředků, k plánovaným a neodkladným operačním výkonům,

3.

zajišťovat, připravovat a doplňovat instrumentárium, implantáty, staplery, další zdravotnické prostředky a jiný potřebný materiál a pomůcky bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu podle potřeb operačního týmu,

4.

zajišťovat přípravu, manipulaci a obsluhu operačních stolů, přístrojů a tlakových nádob,

5.

přikládat nebo zajišťovat přiložení inaktivní elektrody při použití monopolární koagulace u pacienta,

6.

provádět antisepsi operačního pole u pacienta,

7.

podílet se na rouškování operačního pole pacienta,

8.

instrumentovat při operačních výkonech,

9.

provádět ve spolupráci s chirurgickým týmem početní kontrolu nástrojů, břišních roušek a dalších použitých zdravotnických prostředků bezprostředně před, podle potřeb v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu,

10.

zajišťovat základní polohy a fixaci pacientů na operačním stole, včetně prevence komplikací z imobilizace;

b)

na základě indikace lékaře

1.

zajišťovat polohu a fixaci pacientů na operačním stole před, v průběhu a po operačním výkonu, včetně prevence komplikací z imobilizace,

2.

asistovat u méně náročných operačních výkonů.

 

§ 163e

Dětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii

 

Dětská sestra pro péči v dětské a dorostové psychiatrii vykonává činnosti podle § 163b při poskytování ošetřovatelské péče dítěti všech věkových kategorií, které má patologické změny psychického stavu. Dále může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře zejména

1.

provádět poradenskou a edukační činnost v oblasti prevence poruch duševního zdraví, prevence relapsu onemocnění a v oblasti resocializace, zaměřenou na děti, případně rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte,

2.

koordinovat spolupráci mezi poskytovateli ambulantní a lůžkové péče a poskytovateli sociálních terénních služeb,

3.

sledovat dodržování léčebného režimu dítěte, hodnotit známky zhoršování onemocnění, vyhodnocovat, zda dítě není nebezpečné sobě nebo svému okolí, sledovat chování dítěte z hlediska včasného zachycení nastupující krize,

4.

napomáhat adaptaci dítěte na změněné životní podmínky a podporovat zachování fyzických, kognitivních a psychických funkcí prostřednictvím cílených aktivit, aktivizovat a rozvíjet schopnosti dítěte při jeho každodenních aktivitách,

5.

provádět psychoterapeutickou podporu,

6.

v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při začleňování dítěte s poruchou duševního zdraví do vlastního sociálního prostředí,

7.

provádět psychiatrickou rehabilitaci,

8.

provádět neinvazivní odběry biologického materiálu pro vyšetření přítomnosti návykových látek a alkoholu,

9.

informovat lékaře o projevech chování dítěte, jeho reakci na léčbu, o změnách psychického stavu, případně zajistit nezbytná opatření pro bezpečnost dítěte a jeho okolí,

10.

provádět specializované deeskalační techniky předcházející rozvoji ohrožujícího a nebezpečného chování,

11.

monitorovat projevy dítěte, u něhož byl použit omezovací prostředek, vyhodnocovat efektivitu a nezbytnost použitého omezovacího prostředku;

b)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zejména

1.

provádět návštěvní službu a poskytovat ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním prostředí dítěte,

2.

poskytovat ošetřovatelskou péči dítěti, které má patologické změny psychického stavu, vyžadující stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte nebo jeho okolí;

c)

pod odborným dohledem lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru lékařská psychoterapie a se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo se specializovanou způsobilostí v oboru dětské a dorostové psychiatrie nebo klinického psychologa

1.

v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při krizové intervenci,

2.

v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat psychosociální intervence, včetně činnosti při zajišťování psychologické pomoci rodině,

3.

používat pomocné psychoterapeutické techniky včetně individuálních psychoterapeutických rozhovorů,

4.

zajišťovat psychoterapeutický režim oddělení.

 

§ 163f

Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči

 

Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči vykonává činnosti podle § 163b při poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče a paliativní péče dětem všech věkových kategorií ve vlastním sociálním prostředí nebo ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu. Dále může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře zejména

1.

zjišťovat zdravotní a sociální situaci dítěte a osob blízkých ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům a následnému zajištění zdravotní a sociální péče,

2.

plánovat a vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče dětem zejména s onemocněním vnitřních orgánů, pohybového aparátu, po chirurgické léčbě, dětem v terminálním stadiu,

3.

hodnotit a ošetřovat arteriální vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti,

4.

pečovat o dýchací cesty dítěte i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích,

5.

pečovat o dítě na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, provádět poučení rodičů nebo jiného zákonného zástupce dítěte o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků,

6.

hodnotit a ošetřovat nehojící se rány,

7.

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

8.

podávat očistné klyzma nebo provádět manuální vybavení stolice u dětí starších 15 let věku,

9.

aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci 20% glukózy u dítěte staršího 3 let věku s ověřenou hypoglykemií, včetně zavedení periferního žilního katetru,

10.

provádět výměnu močového katetru u chlapců starších 15 let věku,

11.

doporučovat dětské pacienty do péče jiných poskytovatelů zdravotních služeb;

b)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče. Přitom zejména může

1.

zavádět a ukončovat domácí péči, včetně její administrace,

2.

podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru,

3.

vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti,

4.

vykonávat činnosti u dětí s chronickým selháním ledvin, které vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve,

5.

nastavovat ventilační parametry při poskytování domácí umělé plicní ventilace,

6.

provádět tracheobronchiální laváže u dětí se zajištěnými dýchacími cestami,

7.

provádět katetrizaci močového měchýře u chlapců starších 15 let věku.

 

§ 163g

Dětská sestra pro péči v klinických oborech

 

Dětská sestra pro péči v klinických oborech vykonává činnosti podle § 163b při poskytování ošetřovatelské péče dítěti všech věkových kategorií, u kterého nedochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání nehrozí, nebo nemá poruchy duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte nebo jeho okolí. Přitom může

a)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře zejména

1.

vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u dítěte s onemocněním vnitřních orgánů a s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu, včetně přípravy na jeho návrat do vlastního sociálního prostředí,

2.

vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u dítěte s onemocněním vnitřních orgánů a s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu zaměřenou na posílení a udržení soběstačnosti, mentální schopnosti se zohledněním jeho věku prostřednictvím cílených aktivit,

3.

provádět specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o dítě s těžkou poruchou imunity a se záchvatovitým onemocněním,

4.

vykonávat činnosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče u dítěte, které má patologické změny psychického stavu, jež vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí,

5.

edukovat dítě, rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte v oblastech zdravotní prevence a ošetřování; přitom spolupracovat zejména s fyzioterapeutem, nutričním terapeutem a zdravotně-sociálním pracovníkem,

6.

provádět poradenskou a dispenzární činnost v rozsahu své specializované způsobilosti zaměřenou na problematiku onemocnění vnitřních orgánů a onemocnění vyžadujících chirurgickou léčbu,

7.

provádět poradenskou činnost, zejména učit dítě a jeho rodinné příslušníky vyšetřovat si a hodnotit glykémii, upravovat výživové dávky, vypracovávat individuální pohybový režim diabetika, ve spolupráci s nutričním terapeutem radit v otázkách výživy, dále vyhledávat známky počátečních komplikací nemoci a provádět kontrolní vyšetření z hlediska kompenzace diabetu,

8.

hodnotit a ošetřovat rány,

9.

pečovat o dýchací cesty dítěte i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích,

10.

pečovat o dítě na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, provádět poučení rodičů nebo jiného zákonného zástupce dítěte o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků,

11.

provádět výměnu močového katetru u chlapců starších 15 let věku;

b)

bez odborného dohledu a bez indikace lékaře při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí, ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, ve zdravotnických zařízeních následné lůžkové péče nebo ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče zejména

1.

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

2.

podávat očistné klyzma nebo provádět manuální vybavení stolice u dětí starších 15 let věku,

3.

aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci 20% glukózy u dítěte staršího 3 let věku s ověřenou hypoglykemií, včetně zavedení periferního žilního katetru;

c)

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče u dítěte s onemocněním vnitřních orgánů nebo s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu, a to zejména

1.

podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru,

2.

provádět dialýzu u dítěte s chronickým selháváním ledvin, které vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami,

3.

vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti,

4.

nastavovat ventilační parametry při poskytování domácí umělé plicní ventilace,

5.

provádět tracheobronchiální laváže u dětí se zajištěnými dýchacími cestami,

6.

provádět katetrizaci močového měchýře nedonošených novorozenců ženského pohlaví,

7.

provádět katetrizaci močového měchýře u chlapců starších 15 let věku;

d)

pod odborným dohledem lékaře

1.

odstraňovat břišní a hrudní drény, komorové a zevní lumbální drenáže,

2.

aplikovat transfuzní přípravky14) a přetlakové objemové náhrady,

3.

přikládat trakce,

4.

provádět funkční vyšetření kardiovaskulárního systému, včetně zátěžových vyšetření, a orientačně hodnotit základní patologické nálezy.

 

§ 163h

Perfuziolog

 

Perfuziolog vykonává činnosti podle § 67 písm. a) až j) a § 163b v souvislosti s řízením mimotělního oběhu.

 

§ 163i

Dětská sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii

 

Dětská sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii vykonává činnosti podle § 67b při poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče a paliativní péče u dětí s onkologickým nebo hematologickým onemocněním.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.