Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

240/2022 Sb. znění účinné od 1. 9. 2022

240

 

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022,

kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

Předmět úpravy

 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu. Dále zákon upravuje některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána na základě členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii anebo které zavedla podle sankčního zákona.“.

 

2.

V § 2 úvodní části ustanovení se slova „ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochrany lidských práv a svobod a podpory demokracie a právního státu“.

 

3.

V § 2 písm. b) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

 

4.

V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

z rozhodnutí přijatého na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo

e)

z rozhodnutí vlády, kterým dochází k zařazení na vnitrostátní sankční seznam podle sankčního zákona.“.

 

5.

V § 3 písm. c) se na konci textu bodu 6 vkládají slova „anebo ve vnitrostátním sankčním seznamu podle sankčního zákona“.

 

6.

V § 3 se na konci písmene p) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena q) až t), která znějí:

q)

veřejným rozpočtem státní rozpočet, státní finanční aktiva, rezervní fond organizační složky státu, rozpočet územního samosprávného celku, rozpočet státního fondu, Národní fond, rozpočet příspěvkové organizace, rozpočet Vinařského fondu, rozpočet právnické osoby poskytující podporu podle zákona upravujícího poskytování podpory z veřejných prostředků, a to v rozsahu této podpory, nebo rozpočet, o němž to stanoví zvláštní zákon;

r)

veřejnými prostředky dotace z veřejného rozpočtu, návratná finanční výpomoc z veřejného rozpočtu, jiné peněžní prostředky z veřejného rozpočtu nebo investiční pobídka podle zákona o investičních pobídkách;

s)

poskytnutím veřejných prostředků vydání rozhodnutí, kterým se zcela nebo zčásti vyhovuje žádosti o poskytnutí veřejných prostředků, uzavření dohody, smlouvy nebo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejných prostředků nebo vyplacení veřejných prostředků;

t)

nakládáním zcizení nebo zatížení, přenechání k užití jinému, nebo jiné nakládání, pokud by mělo vést k podstatné změně ve skladbě, využití nebo určení.“.

 

7.

Za nadpis části druhé se vkládají označení a nadpis hlavy I, které znějí:

Hlava I

Omezení nebo zákazy

uložené tuzemským právním aktem“.

8.

V § 4 odstavec 1 zní:

(1)

Omezení nebo zákazy stanovené v této hlavě se uplatní v rozsahu stanoveném

a)

nařízením vlády, který vyplývá

1.

z rozhodnutí Rady bezpečnosti,

2.

ze společného postoje, společné akce nebo jiného opatření přijatého na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo

3.

z rozhodnutí přijatého na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo

b)

rozhodnutím vlády, kterým dochází k zařazení na vnitrostátní sankční seznam podle sankčního zákona.“.

 

9.

V § 4 odst. 2 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

10.

V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

i)

pohybu osob,

j)

poskytování veřejných prostředků nebo

k)

veřejných zakázek.“.

 

11.

V § 4 odst. 3 se za číslo „1“ vkládá text „písm. a)“.

 

12.

V § 6 odst. 1 písm. f) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

 

13.

V § 6 odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

g)

uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících podle zákona upravujícího veřejné služby v přepravě cestujících ve vztahu k osobě nebo subjektu, na které se vztahují mezinárodní sankce,

h)

plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících podle zákona upravujícího veřejné služby v přepravě cestujících ve vztahu k osobě nebo subjektu, na které se vztahují mezinárodní sankce, nebo“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno i).

 

14.

V § 6 odst. 1 písm. i) se text „f)“ nahrazuje textem „h)“.

 

15.

Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8c, které včetně nadpisů znějí:

§ 8a

Pohyb osob

 

V oblasti pohybu osob mohou sankce spočívat v omezení nebo zákazu

a)

pobytu na území České republiky osobě nebo subjektu, které jsou fyzickými osobami a na které se vztahují mezinárodní sankce,

b)

vstupu na území České republiky osobě nebo subjektu, které jsou fyzickými osobami a na které se vztahují mezinárodní sankce, nebo

c)

jakékoli činnosti, která by podporovala anebo by mohla podporovat činnost uvedenou v písmenu a) nebo b).

 

§ 8b

Poskytování veřejných prostředků

 

V oblasti poskytování veřejných prostředků mohou sankce spočívat v omezení nebo zákazu

a)

poskytnutí veřejných prostředků osobě nebo subjektu, na které se vztahují mezinárodní sankce, nebo

b)

jakékoli činnosti, která by podporovala anebo by mohla podporovat činnost uvedenou v písmenu a).

 

§ 8c

Veřejné zakázky

 

V oblasti veřejných zakázek mohou sankce spočívat v omezení nebo zákazu

a)

zadání veřejné zakázky ve vztahu k osobě nebo subjektu, na které se vztahují mezinárodní sankce,

b)

výběru návrhu v soutěži o návrh ve vztahu k osobě nebo subjektu, na které se vztahují mezinárodní sankce,

c)

plnění smlouvy na veřejnou zakázku ve vztahu k osobě nebo subjektu, na které se vztahují mezinárodní sankce, nebo

d)

jakékoli činnosti, která by podporovala anebo by mohla podporovat činnost uvedenou v písmenech a) až c).“.

 

16.

Za § 8c se vkládají označení a nadpis hlavy II, které znějí:

Hlava II

Výjimky“.

17.

V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo e)“.

 

18.

V § 9 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3)

Opakovanou žádost o výjimku podle odstavce 1 lze podat pouze v případě uvedení důvodů, které v žádosti doposud nebyly uplatněny a které mohou odůvodňovat jiný výsledek rozhodnutí o poskytnutí výjimky.

(4)

Výjimka se neposkytne, pokud by její poskytnutí bylo v rozporu se zahraničněpolitickým zájmem České republiky nebo mohlo ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky.

(5)

V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 se uvedou pouze v obecné rovině skutečnosti, na základě kterých nebyla výjimka poskytnuta.“.

 

19.

V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Právo na využívání údajů podle zákona upravujícího právo na digitální služby se ve vztahu k tomuto oznámení neuplatní.“.

 

20.

V § 11 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „vydá“ nahrazuje slovem „předá“.

 

21.

V § 11 odst. 5 písm. b) se slovo „vydán“ nahrazuje slovem „předán“.

 

22.

Za nadpis části čtvrté se vkládají označení a nadpis hlavy I, které znějí:

Hlava I

Postupy týkající se majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce“.

 

23.

V § 12 odst. 1 písm. c) se slovo „vydání“ nahrazuje slovem „předání“.

 

24.

V § 12 odst. 1 písm. e) se text „§ 13 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 13c“.

 

25.

V § 12 odst. 1 písm. g) se slovo „vydání“ nahrazuje slovem „předání“ a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

 

26.

V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

o udělení souhlasu podle § 12a odst. 2 nebo § 13e odst. 1.“.

 

27.

V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Úřad uveřejní výrokovou část rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) a h) bodů 1, 2 a 4 bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na dobu 5 let; pokud by uveřejnění v konkrétním případě bylo v rozporu s veřejným zájmem, zjevně bezpředmětné nebo je-li to třeba k ochraně oprávněných zájmů třetích osob, Úřad

a)

odloží uveřejnění do doby, než tyto překážky pominou,

b)

uveřejní výrokovou část rozhodnutí v anonymizované podobě,

c)

výrokovou část rozhodnutí neuveřejní, pokud by postup podle písmene a) nebo b) nebyl dostatečný, nebo

d)

uveřejnění výrokové části rozhodnutí ukončí.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

28.

V § 12 odst. 8 se slova „na požádání“ nahrazují slovy „nebo ten, kdo má informace o takovém majetku, na výzvu“.

 

29.

V § 12 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pořádkovou pokutu vybírá Úřad.“.

 

30.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

§ 12a

Účinky omezení nebo zákazu nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce

 

(1)

K právnímu jednání, jehož předmětem je nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce spočívající v omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem, které je v rozporu s takovou mezinárodní sankcí, se nepřihlíží.

(2)

S majetkem, na který se vztahuje mezinárodní sankce spočívající v omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem, lze v rámci veřejné dražby nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu Úřadu. Výkon rozhodnutí nebo exekuci na majetek, na který se vztahuje mezinárodní sankce spočívající v omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem, lze provést jen po předchozím souhlasu Úřadu.

(3)

Považuje-li to Úřad za potřebné pro dosažení účelu omezení nebo zákazu nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, vyrozumí o omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem také jiné orgány nebo osoby, které mají podle zvláštních právních předpisů uloženu evidenční, dohledovou nebo jinou povinnost ve vztahu k tomuto majetku nebo jeho vlastníku anebo držiteli. Zároveň tyto orgány nebo osoby vyzve k tomu, aby mu, pokud zjistí, že je s tímto majetkem nakládáno tak, že hrozí zmaření účelu omezení nebo zákazu nakládání s ním, tuto skutečnost neprodleně oznámily. Tyto orgány a osoby jsou povinny takové výzvě vyhovět.

(4)

Ustanovení trestního řádu o účincích zajištění není odstavcem 2 nebo 3 dotčeno.“.

 

31.

V § 13 odst. 1 se slovo „vydání“ nahrazuje slovem „předání“.

 

32.

V § 13 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 2 až 8.

 

33.

V § 13 odst. 2 se slova „v samostatné účetní evidenci a provádí jeho inventarizaci“ nahrazují slovy „průkazným a přehledným způsobem v samostatné evidenci“.

 

34.

V § 13 odst. 4 písm. b) se slova „Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“.

 

35.

V § 13 odst. 6 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

 

36.

V § 13 odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „6“.

 

37.

V § 13 odst. 8 větě první se slova „Rozhodnutím Úřadu o ustanovení správce podle odstavce 7 nebo 8 nebo smlouvou uzavřenou podle odstavce 9 vzniká správci“ nahrazují slovy „Správce majetku má“, za slovo „vlastníka“ se vkládají slova „nebo jiné osoby oprávněné s majetkem nakládat“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo jiná osoba oprávněná s majetkem nakládat“.

 

38.

V § 13 odst. 8 větě druhé se za slovo „vlastníka“ vkládají slova „nebo jiné osoby oprávněné s majetkem nakládat“.

 

39.

V § 13 odst. 8 větě poslední se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

 

40.

Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13c, které včetně nadpisů znějí:

§ 13a

Zadržení majetku orgánem Celní správy České republiky

 

(1)

Orgán Celní správy České republiky může bez ohledu na práva třetích osob zadržet majetek, který by podle důvodného předpokladu mohl být majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce. Orgán Celní správy České republiky může po dobu nezbytně nutnou zadržet i dopravní prostředek, který majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, dopravuje.

(2)

O provedení zadržení majetku nebo dopravního prostředku pořídí orgán Celní správy České republiky protokol nebo úřední záznam. Stejnopis protokolu nebo úředního záznamu orgán Celní správy České republiky předá osobě, která má majetek nebo dopravní prostředek v době zadržení u sebe, poskytne-li nezbytnou součinnost k tomuto předání.

(3)

Orgán Celní správy České republiky bez zbytečného odkladu informuje Úřad o zadržení majetku. Úřad bez zbytečného odkladu informuje orgán Celní správy České republiky o dalším postupu poté, co rozhodne podle § 12.

(4)

Orgán Celní správy České republiky zadržený

a)

majetek vrátí jeho vlastníkovi, a není-li znám, osobě, které byl zadržen, pokud Úřad roz hodl, že se nejedná o majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce podle § 12 odst. 1 písm. h), a

b)

dopravní prostředek vrátí jeho vlastníkovi, a není-li znám, osobě, které byl zadržen, pokud uplyne doba nezbytně nutná k zadržení dopravního prostředku.

(5)

Vydáním rozhodnutí o omezení nebo zákazu nakládání s majetkem podle § 12 odst. 1 písm. a) se zadržený majetek považuje za majetek odňatý podle § 12 odst. 1 písm. b).

(6)

Správu odňatého majetku vykonává orgán Celní správy České republiky, který jej zadržel, nejde-li o majetek podle § 13 odst. 4, nebo nepověří-li Úřad výkonem správy tohoto majetku jiného.

 

§ 13b

Výkon působnosti orgánu Celní správy České republiky

 

Výkon působnosti orgánu Celní správy České republiky podle § 13a se považuje za výkon správy daní.

 

§ 13c

Prodej majetku

 

(1)

Úřad může rozhodnout o prodeji majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, nebo jeho části, pokud je to

a)

zapotřebí na úhradu nákladů spojených se správou tohoto majetku, a to v nezbytném rozsahu,

b)

nezbytné za účelem ochrany tohoto majetku před ztrátou, znehodnocením, zničením nebo jiným poškozením, popřípadě pro zachování jeho provozuschopnosti, nebo

c)

ve veřejném zájmu chráněném tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo předpisy Evropské unie, pokud převažuje nad právem na ochranu vlastnictví dotčené osoby.

(2)

Při prodeji majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, nebo jeho části postupuje organizační složka státu přiměřeně podle zvláštních právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu. Spravuje-li majetek správce majetku podle § 13 odst. 7, Úřad pověří v rozhodnutí podle odstavce 1 podle povahy majetku prodejem organizační složku státu.

(3)

Výtěžek z prodeje na základě rozhodnutí podle odstavce 1 je vlastnictvím toho, kdo prodaný majetek vlastnil, a po dobu trvání mezinárodních sankcí je majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce. Výtěžek z prodeje spravuje Úřad, pokud není v rozhodnutí podle odstavce 1 stanoveno jinak.“.

 

41.

Za § 13c se vkládá nová hlava II, která včetně nadpisu zní:

Hlava II

Zápis skutečností do evidencí

 

§ 13d

Veřejné evidence a další evidence

 

(1)

Do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob nebo do evidence svěřenských fondů podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů se zapíše ve vztahu k podílu společníka nebo člena v obchodní korporaci, odštěpnému závodu, podstatné části majetku právnické osoby nebo podstatné části majetku ve svěřenském fondu, které jsou majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, omezení nebo zákaz nakládání s tímto majetkem.

(2)

Do veřejného seznamu, jiného veřejného rejstříku než podle odstavce 1 nebo veřejné evidence se ve vztahu k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, zapíše omezení nebo zákaz nakládat s tímto majetkem.

(3)

Skutečnosti podle odstavce 1 nebo 2 lze zapsat také do jiného seznamu nebo rejstříku než do seznamu nebo rejstříku podle odstavce 1 nebo 2, pokud to vyplývá z písemné dohody mezi Úřadem a správcem seznamu nebo rejstříku. Správce seznamu nebo rejstříku, jiný orgán veřejné moci, který do nich zapisuje údaje nebo změny, nebo jejich oprávněný uživatel informují způsobem a v rozsahu podle této dohody Úřad o tom, že s předmětem evidence bylo naloženo v rozporu se zapsaným rozhodnutím. Za tím účelem správce seznamu nebo rejstříku vhodným způsobem seznámí orgán veřejné moci, který do nich zapisuje údaje nebo změny, a jiného jejich oprávněného uživatele s postupy vyplývajícími z této dohody.

(4)

Do veřejného rejstříku, veřejného seznamu nebo jiné evidence se zapíší také skutečnosti vyplývající ze změny nebo zrušení skutečností podle odstavce 1 nebo 2.

(5)

Zápis do veřejného rejstříku, veřejného seznamu nebo jiné evidence se provede na základě oznámení Úřadu o vydání rozhodnutí, ze kterého vyplývají zapisované skutečnosti.

 

§ 13e

Účinky oznámení o rozhodnutí omezujícím nebo zakazujícím nakládání s majetkem

 

(1)

Je-li k převodu nebo ke zřízení práva k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce spočívající v omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem, nutný zápis do veřejného seznamu, veřejného rejstříku nebo veřejné evidence, lze ode dne doručení oznámení podle § 13d odst. 5 orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, veřejnou evidenci nebo veřejný seznam, takový zápis na základě právního jednání provést jen s předchozím souhlasem Úřadu.

(2)

Byl-li před vydáním rozhodnutí podle § 12 odst. 1 písm. a) podán návrh na zápis převodu vlastnického práva nebo zřízení práva k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, do veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo do veřejného seznamu na základě právního jednání, kterým se s tímto majetkem nakládá v rozporu s tímto rozhodnutím, a dosud o podaném návrhu nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, řízení o návrhu se bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí podle § 12 odst. 1 písm. a) zastaví.

(3)

Pro oznámení o rozhodnutí o nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu nebo omezení nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, se odstavec 1 použije obdobně.“.

 

42.

Za § 13e se vkládají označení a nadpis hlavy III, které znějí:

Hlava III

Poskytování informací a stanovisek Úřadu“.

 

43.

V § 14 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a financování terorismu“.

 

44.

V § 14 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

45.

V § 14 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a financování terorismu“.

 

46.

V § 14 odst. 5 se za slova „trestné činnosti“ vkládají slova „a financování terorismu“.

 

47.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

§ 14a

Stanovisko a informace pro řízení podle tohoto zákona

 

(1)

Ústřední orgán státní správy, zpravodajská služba České republiky, Policie České republiky nebo Česká národní banka poskytnou Úřadu na jeho vyžádání informaci nebo stanovisko potřebné ke zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona. Policie České republiky poskytnutí informace nebo stanoviska odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejich úkolů. Předávání informací zpravodajskou službou České republiky se řídí zákonem o zpravodajských službách.

(2)

Informace nebo stanovisko potřebné ke zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona poskytnuté Ministerstvem zahraničních věcí se uchovávají odděleně mimo spis.“.

 

48.

Za § 14a se vkládají označení a nadpis hlavy IV, které znějí:

Hlava IV

Dozor nad prováděním mezinárodních sankcí“.

 

49.

Za § 15 se vkládají označení a nadpis hlavy V, které znějí:

Hlava V

Ochrana informací“.

 

50.

V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace veřejně známé nebo informace, které mohou být zapsány podle tohoto zákona do ve řejného rejstříku, veřejné evidence nebo veřejného seznamu.“.

 

51.

V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není zveřejnění zobecněných informací, z nichž nevyplývá, které osoby nebo věci se týkají.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

52.

V § 16 odst. 4 písm. h) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

53.

V § 16 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až n), která znějí:

j)

správci poplatku za správu majetku,

k)

správci seznamu nebo rejstříku podle § 13d odst. 3 nebo orgánu veřejné moci, který do nich zapisuje údaje nebo změny, a oprávněnému uživateli tohoto seznamu nebo rejstříku,

l)

Policii České republiky nebo Ministerstvu vnitra pro účely postupu podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo zákona upravujícího azyl,

m)

vládě nebo Ministerstvu zahraničních věcí při postupu podle sankčního zákona nebo

n)

orgánu, který poskytuje stanovisko nebo informaci podle § 14a.“.

 

54.

V § 16 odst. 5 se slova „ve smyslu“ nahrazují slovy „podle“.

 

55.

V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády je oprávněn v odůvodněných případech zprostit osobu podle odstavce 1 povinnosti zachovávat mlčenlivost. Osoby, kterým vznikla povinnost zachovávat mlčenlivost v souvislosti s výkonem působnosti České národní banky, lze zprostit povinnosti zachovávat mlčenlivost pouze se souhlasem České národní banky.“.

 

56.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

§ 16a

Podmínky poskytování informací

 

(1)

Úřad nebo orgán podle § 15 poskytnou informace podle § 16 odst. 4 k účelu a v rozsahu vymezeném tímto zákonem. O rozsahu poskytnutých informací pořídí záznam do spisu.

(2)

Úřad nebo orgán podle § 15 mohou poskytovat informace podle § 16 odst. 4 postupem sjednaným v písemné dohodě uzavřené mezi nimi a příslušným orgánem veřejné moci.

(3)

Úřad a orgán podle § 15 vytváří podmínky pro dodržování povinnosti mlčenlivosti. To platí i pro přístup a ochranu údajů uchovávaných v elektronické podobě.

(4)

Osoby, které se seznámily s informacemi poskytnutými Úřadem nebo orgánem podle § 15, je mohou využít pouze pro tímto zákonem stanovené účely a jsou vázány ohledně těchto informací povinností mlčenlivosti podle tohoto zákona. Za vytvoření podmínek pro dodržování povinnosti mlčenlivosti odpovídá příslušný orgán veřejné moci, který si informace vyžádal. Pro zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost se § 16 odst. 6 použije obdobně.

(5)

Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje rovněž využití informací získaných při provádění mezinárodních sankcí pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo jiné osobě anebo využití těchto informací pro jednání, které by mohlo způsobit někomu újmu.“.

 

57.

Za § 16a se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST PÁTÁ

POPLATEK ZA SPRÁVU MAJETKU

 

Hlava I

Poplatek

 

§ 17

Subjekt poplatku

 

Poplatníkem poplatku za správu majetku je osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, nebo subjekt, na který se vztahují mezinárodní sankce.

 

§ 17a

Předmět poplatku

 

(1)

Předmětem poplatku za správu majetku je správa majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, vykonávaná podle tohoto zákona.

(2)

Správou majetku se pro účely poplatku za správu majetku rozumí

a)

nakládání s majetkem podle § 11, nebo

b)

správa majetku podle § 13 nebo 13a.

 

§ 17b

Základ poplatku

 

(1)

Základem poplatku za správu majetku je hodnota spravovaného majetku zaokrouhlená na celé tisícikoruny nahoru.

(2)

Hodnotou spravovaného majetku je pro účely poplatku za správu majetku nejvyšší hodnota spravovaného majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, za dobu správy tohoto majetku v průběhu poplatkového období

a)

vyjádřená v české měně v případě peněžních prostředků, nebo

b)

určená podle zákona upravujícího oceňování majetku v ostatních případech.

(3)

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro poslední den poplatkového období. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, se pro její přepočet použije kurs mezibankovního trhu pro tuto měnu k americkému dolaru nebo euru a kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro americký dolar nebo euro ke stejnému dni, nebo poslední známý kurs vyhlášený nebo zveřejněný Českou národní bankou.

 

§ 17c

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za správu majetku činí 3 %.

 

§ 17d

Výpočet poplatku

 

(1)

Poplatek za správu majetku se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

(2)

Poplatek vypočtený podle odstavce 1 se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém není vůbec vykonávána správa majetku.

 

§ 17e

Poplatkové období

 

Poplatkovým obdobím poplatku za správu majetku je kalendářní rok.

 

§ 17f

Rozpočtové určení

 

Výnos poplatku za správu majetku je příjmem státního rozpočtu.

 

Hlava II

Správa poplatku

 

§ 17g

Správce poplatku

 

(1)

Správcem poplatku za správu majetku je finanční úřad.

(2)

Poplatník poplatku za správu majetku je vybraným subjektem podle zákona upravujícího Finanční správu České republiky, a to pro účely správy tohoto poplatku.

 

§ 17h

Stanovení poplatku

 

(1)

Správce poplatku za správu majetku vyměří poplatek z moci úřední.

(2)

Lhůta pro stanovení poplatku za správu majetku počne běžet prvním dnem kalendářního roku, který bezprostředně následuje po uplynutí daného poplatkového období.

(3)

Doměřit poplatek za správu majetku lze z moci úřední také na základě odpovědi na výzvu ke sdělení údajů rozhodných pro stanovení poplatku nebo na základě poskytnutí těchto údajů Úřadem.

(4) Příjemcem rozhodnutí o stanovení poplatku za správu majetku je také správce majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, pokud tento majetek ke dni vydání rozhodnutí nespravuje poplatník. Správce majetku plní své povinnosti související se správou poplatku vlastním jménem na účet spravovaného majetku.

 

§ 17i

Určení hodnoty spravovaného majetku

 

(1)

Správce poplatku za správu majetku může určit hodnotu spravovaného majetku odhadem, pokud

a)

jiný způsob určení hodnoty majetku by byl spojen s významnými obtížemi, anebo jej lze zajistit jen s vynaložením neúměrných nákladů,

b)

ten, kdo spravuje majetek a nemá nárok na náhradu nákladů podle § 11 odst. 2, k tomu neposkytne potřebnou součinnost nebo tento postup maří.

(2)

Poplatník poplatku za správu majetku nese náklady řízení vzniklé v souvislosti s jím navrženým provedením znaleckého posudku jako důkazního prostředku.

 

§ 17j

Zvláštní způsoby placení poplatku

 

(1)

Správce majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, je povinen převést do dne splatnosti poplatku peněžité přírůstky nebo výnosy z tohoto majetku, vzniklé během jeho správy, do výše splatné poplatkové pohledávky správci poplatku.

(2)

Nepostačují-li přírůstky a výnosy z majetku podle odstavce 1 na uhrazení splatné poplatkové pohledávky a jsou-li tímto majetkem peněžní prostředky, je správce majetku povinen je převést ke dni splatnosti poplatku do výše splatné poplatkové pohledávky správci poplatku.

(3)

Nelze-li splatnou poplatkovou pohledávku uhradit postupem podle odstavce 1 nebo 2, hradí se postupem podle daňového řádu.

 

§ 17k

Splatnost poplatku

 

Poplatek za správu majetku je splatný do 30 dnů od vydání platebního výměru.

 

§ 17l

Poskytování informací pro správu poplatku

 

(1)

Úřad poskytuje správci poplatku za správu majetku průběžně informace o majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, a další informace potřebné pro správu poplatku.

(2)

Správce poplatku za správu majetku může vyzvat správce majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, aby sdělil údaje rozhodné pro stanovení poplatku, výši peněžitých a jiných přírůstků a výnosů z majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, vzniklé během jeho správy, které se u něj nacházejí, nebo výši spravovaných peněžních prostředků, které jsou majetkem, na který se vztahují sankce.

 

§ 17m

Limit pro předepsání a placení poplatku

 

Činí-li poplatek za správu majetku méně než 200 Kč, poplatek se nepředepíše a neplatí.

 

§ 17n

Vyloučení úroků

 

Penále, úroky hrazené poplatkovým subjektem a úroky hrazené správcem poplatku v souvislosti s poplatkem za správu majetku nevznikají.“.

Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá.

 

58.

V § 18 odst. 1 písm. a) se slova „omezení nebo zákaz stanovený v § 5 až 8 tohoto zákona“ nahrazují slovy „povinnost podle části druhé hlavy I“.

 

59.

V § 18 odst. 1 písm. b) se slova „omezení nebo zákaz stanovený v přímo použitelném předpise Evropských společenství“ nahrazují slovy „povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

 

60.

V § 18 odst. 1 písm. c) se za číslo „1“ vkládají slova „nebo § 12a odst. 3“.

 

61.

V § 18 odst. 2 se text „§ 16 odst. 1“ nahrazuje slovy „tohoto zákona“.

 

62.

V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pokus přestupku podle odstavců 1 a 2 je trestný.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

63.

V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pokutu za přestupek podle tohoto zákona vybírá Úřad.“.

 

64.

§ 21 zní:

§ 21

 

(1)

Orgán, který vydal rozhodnutí o přestupku podle § 18 odst. 1 písm. a), b) nebo d), uveřejní po nabytí právní moci rozhodnutí bez zbytečného odkladu jeho výrokovou část způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na dobu 5 let.

(2)

V případě, že by uveřejnění podle odstavce 1 v konkrétním případě vedlo k ohrožení stability finančních trhů, probíhajícího trestního nebo správního řízení, plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných úkolů ve veřejném zájmu anebo pokud by tento postup nepřiměřeným způsobem zasáhl do zájmů dotčených osob nebo byl zjevně bezpředmětným, orgán, který rozhodnutí vydal,

a)

odloží uveřejnění do doby, než tyto překážky pominou,

b)

uveřejní výrokovou část rozhodnutí v anonymizované podobě,

c)

výrokovou část rozhodnutí neuveřejní, pokud by postup podle písmene a) nebo b) nebyl dostatečný, nebo

d)

uveřejnění výrokové části rozhodnutí ukončí.

(3)

Orgán, který vydal rozhodnutí uveřejněné podle odstavce 1 nebo 2, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výrokovou část pravomocného rozhodnutí, kterým bylo toto rozhodnutí zrušeno nebo změněno, a to bez zbytečného odkladu. Na toto uveřejnění se přiměřeně použije odstavec 2, vždy se však uveřejní alespoň informace o tom, že rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno.“.

 

65.

Za nadpis části sedmé se vkládají nové § 21a a 21b, které včetně nadpisů znějí:

 

§ 21a

Vztah k příkazům, omezením a zákazům podle přímo použitelných předpisů Evropské unie

 

Ustanovení tohoto zákona s výjimkou části druhé hlavy I se použijí také na příkaz, omezení nebo zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí rozhodnutí přijaté podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, a to ode dne platnosti tohoto předpisu, nestanoví-li tento předpis jinak.

 

§ 21b

Zvláštní ustanovení o doručování do ciziny

 

(1)

Adresátům, kteří se zdržují v cizině nebo jejichž sídlo nebo pobyt, popřípadě jiná adresa pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu je v cizině, se v řízení podle tohoto zákona doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky.

(2)

Při doručování podle odstavce 1 učiní správní orgán současně pokus vyrozumět adresáta vhodným způsobem o doručovaných písemnostech, pokud jsou jeho sídlo, adresa elektronické pošty nebo jiná elektronická adresa známy.

(3)

Při správě poplatku za správu majetku se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.“.

 

66.

V § 23 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 16a odst. 4 a 5 zákona č. 69/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí také na informace, které byly získány nebo poskytnuty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o civilním letectví (čl. 3)

Čl. III

V § 4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

další údaje, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o azylu (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 466/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 3 zní:

(3)

Žádostí o udělení mezinárodní ochrany dále není projev vůle cizince podle odstavce 1 učiněný

a)

po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany a po nabytí právní moci rozhodnutí ministra spravedlnosti o povolení vydání cizince nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o předání cizince podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,

b)

poté, co Česká republika obdržela žádost o jeho předání mezinárodnímu trestnímu soudu, mezinárodnímu trestnímu tribunálu, popřípadě obdobnému mezinárodnímu soudnímu orgánu, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, nebo

c)

po dni, od kterého se na cizince vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí spočívající v zákazu vstupu nebo pobytu.“.

 

2.

V § 15 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

se na cizince vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí spočívající v zákazu vstupu nebo pobytu.“.

 

3.

V § 15a odstavec 3 zní:

(3)

Doplňkovou ochranu dále nelze udělit cizinci,

a)

který se mimo území dopustil jednoho nebo několika trestných činů odlišných od trestných činů uvedených v odstavci 1, opustil-li stát, jehož je státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát jejího posledního trvalého bydliště pouze s cílem vyhnout se trestnímu stíhání za ně, za předpokladu, že jde o skutky, za které by bylo možno v České republice uložit trest odnětí svobody, nebo

b)

na kterého se vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí spočívající v zákazu vstupu nebo pobytu.“.

 

4.

V § 18 se na konci písmene c) slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

 

5.

V § 18 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

dnem, od kterého se na azylanta nebo osobu požívající doplňkové ochrany vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí spočívající v zákazu vstupu nebo pobytu, nebo dnem uvedeným v § 18a odst. 1.“.

 

6.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

§ 18a

(1)

Ustanovení § 18 písm. e) se nepoužije, podal-li azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany do 60 dnů ode dne zápisu na vnitrostátní sankční seznam námitku podle sankčního zákona. Podal-li azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany takovou námitku, zaniká mezinárodní ochrana marným uplynutím lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o námitce podle sankčního zákona nebo v případě podání žaloby pravomocným rozhodnutím soudu, kterým nebylo žalobě vyhověno. Tento postup se použije obdobně pro kasační stížnost.

(2)

Ode dne zániku mezinárodní ochrany podle § 18 písm. e) se na cizince pro účely zajištění hledí jako na cizince s vykonatelným rozhodnutím o správním vyhoštění podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

(3)

Dojde-li k odstranění zápisu z vnitrostátního sankčního seznamu podle § 9 odst. 1 písm. a) sankčního zákona, udělí ministerstvo na žádost azyl nebo doplňkovou ochranu, byla-li nová žádost o udělení mezinárodní ochrany podána do 3 let ode dne zápisu na vnitrostátní sankční seznam podle sankčního zákona.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 154 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

2.

V § 154 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

toho, že se na něj vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí spočívající v zákazu vstupu nebo pobytu.“.

 

3.

V § 155 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , anebo se na něj přestaly vztahovat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí spočívající v zákazu vstupu nebo pobytu“.

 

4.

Za § 173 se vkládá nový § 173a, který zní:

§ 173a

 

(1)

Dnem, od kterého se na cizince vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí spočívající v zákazu vstupu nebo pobytu, zaniká vízum, oprávnění nebo povolení k pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o dlouhodobé vízum, oprávnění nebo povolení k pobytu, podal-li cizinec do 60 dnů ode dne zápisu na vnitrostátní sankční seznam námitku podle sankčního zákona. Podal-li cizinec takovou námitku, zaniká vízum, oprávnění nebo povolení k pobytu na území České republiky marným uplynutím lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o námitce podle sankčního zákona nebo v případě podání žaloby pravomocným rozhodnutím soudu, kterým nebylo žalobě vyhověno. Tento postup se použije obdobně pro kasační stížnost.

(2)

Ode dne zániku víza, oprávnění nebo povolení k pobytu na území České republiky podle odstavce 1 se na cizince pro účely zajištění hledí jako na cizince s vykonatelným rozhodnutím o správním vyhoštění.

(3)

Dojde-li k odstranění zápisu z vnitrostátního sankčního seznamu podle § 9 odst. 1 písm. a) sankčního zákona, postupuje se podle § 66 odst. 2 obdobně.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna trestního zákoníku (čl. 6)

Čl. VI

V § 410 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se slova „nebo boje proti terorismu“ nahrazují slovy „a svobod, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, podpory demokracie a právního státu“ a za slovo „unii“ se vkládají slova „anebo které zavedla Česká republika podle sankčního zákona“ a v odstavci 3 písm. e) se slova „nebo boje proti terorismu“ nahrazují slovy „a svobod, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva nebo podpory demokracie a právního státu“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

vyloučení účastníka z účasti v nabídkovém řízení z důvodu provádění mezinárodní sankce § 48a zákona o zadávání veřejných zakázek,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

 

2.

V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Pro ukončení závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

 

3.

V § 33 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Jednání objednatele spočívající v tom, že nedodrží pravidlo podle § 10 odst. 4 písm. f), není přestupkem podle tohoto zákona.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna katastrálního zákona (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 163/2020 Sb., zákona č. 481/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 371/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 odst. 1 se za slova „insolvenčního správce“ vkládají slova „ , Finančního analytického úřadu“.

 

2.

V § 23 odst. 1 se na začátek písmene i) vkládají slova „rozhodnutí nebo“.

Čl. IX

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 309/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb. a zákona č. 417/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 36 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Ceny nebo platby zadavatel účastníkům neudělí, pokud tomu brání mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.“.

 

2.

V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

pravidel pro zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a.“.

 

3.

Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

§ 48a

Zákaz zadání veřejné zakázky

 

(1)

Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

(2)

Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na

a)

účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo

b)

vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.

(3)

Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na poddodavatele

a)

účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo

b)

vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.

(4)

Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 3 musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.“.

 

4.

V § 130 se text „§ 42 až 44“ nahrazuje textem „§ 39 odst. 1, § 42 až 44 a § 48a odst. 1“.

 

5.

V § 144 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Ceny, odměny nebo jiné platby zadavatel účastníkům soutěže o návrh neudělí, pokud tomu brání mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

6.

V § 148 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Pokud se mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí vztahuje na účastníka soutěže o návrh,

a)

může ho zadavatel vyloučit z účasti v soutěži o návrh,

b)

který podal vybraný návrh, vyloučí ho zadavatel z účasti v soutěži o návrh; v takovém případě se za vybraný návrh považuje druhý návrh v pořadí, které vyplývá ze stanoviska poroty.“.

 

7.

V § 223 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že dodavatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

8.

V § 223 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

9.

Za § 261 se vkládá nový § 261a, který včetně nadpisu zní:

 

§ 261a

Zvláštní ustanovení pro řízení o zákazu veřejné zakázky

 

(1)

Je-li předmětem řízení zákaz uzavření smlouvy podle § 48a, vyžádá si Úřad před zahájením nebo v průběhu řízení, pokud to shledá potřebným, stanovisko Finančního analytického úřadu za účelem zjištění, zda se v případě konkrétního dodavatele jedná o osobu nebo subjekt, na které se vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(2)

Finanční analytický úřad poskytne Úřadu stanovisko podle odstavce 1. Před vydáním stanoviska si může Finanční analytický úřad vyžádat informaci od zpravodajské služby České republiky nebo Policie České republiky. Policie České republiky poskytnutí informace odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejích úkolů. Předávání informací zpravodajskou službou České republiky se řídí zákonem o zpravodajských službách. Do dne doručení stanoviska podle odstavce 1 Úřadu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.

(3)

Stanovisko podle odstavce 1 se uchovává odděleně mimo spis. V případě, že ze stanoviska vyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že k uložení nápravného opatření došlo z důvodu porušení mezinárodních sankcí.

(4)

V případě, že ze stanoviska podle odstavce 1 nevyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že nebylo zjištěno, že by postup zadavatele porušoval mezinárodní sankce.“.

 

10.

V § 268 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Jednání zadavatele, které naplňuje znaky přestupku podle odstavce 1 písm. a), není přestupkem podle tohoto zákona, pokud nedodržení pravidel stanovených tímto zákonem spočívá v tom, že zadavatel nevyloučil

a)

vybraného dodavatele v rozporu s § 48a odst. 2 písm. b),

b)

účastníka soutěže o návrh, který podal vybraný návrh, v rozporu s § 148 odst. 8 písm. b).“.

ČÁST DEVÁTÁ

Účinnost (čl. 10)

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.