Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

242/2022 Sb. znění účinné od 15. 9. 2022

242

 

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022

o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK (§ 1-14)

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

službou platformy pro sdílení videonahrávek služba informační společnosti podle zákona o některých službách informační společnosti2, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části, anebo jejíž zásadní funkcí je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli, za které poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek nenese redakční odpovědnost3 a pouze určuje jejich uspořádání, které může být zajišťováno i automatickými prostředky nebo algoritmy, zejména prostřednictvím zobrazování, označování nebo určování pořadí, široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací,

b)

poskytovatelem platformy pro sdílení videonahrávek osoba, která poskytuje službu platformy pro sdílení videonahrávek,

c)

uživatelem platformy osoba, která vytvořila videonahrávku, již sama nebo jiná osoba nahrála na platformu pro sdílení videonahrávek, a rovněž osoba, která na platformu pro sdílení videonahrávek nahrála videonahrávku vytvořenou jiným uživatelem platformy,

d)

koncovým příjemcem služby osoba, která platformu pro sdílení videonahrávek využívá k vyhledávání pořadů a videonahrávek za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání,

e)

videonahrávkou vytvořenou uživatelem platformy pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která bez ohledu na svou délku představuje samostatnou položku vytvořenou uživatelem platformy a tímto nebo jiným uživatelem platformy nahranou na platformu pro sdílení videonahrávek,

f)

skupinou ovládající osoba, všechny jí ovládané obchodní korporace a všechny další obchodní korporace, které jsou s nimi ekonomicky a organizačně-právně propojeny.

(2)

Splnění podmínky zásadní funkce podle odstavce 1 písm. a) se posuzuje podle pokynů vydaných Evropskou komisí, které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) zveřejní na svých internetových stránkách ve znění publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie4.

(3)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek nese redakční odpovědnost za obsah, který na platformě pro sdílení videonahrávek sám nabízí veřejnosti. Ve vztahu k tomuto obsahu se na poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek vztahují ustanovení § 2 odst. 1 písm. d), § 6 odst. 2, § 6a a § 12 odst. 1 písm. d) zákona o poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání5.

§ 3

Působnost zákona

(1)

Na poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek se tento zákon vztahuje, lze-li ho považovat za usazeného v České republice.

(2)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek se považuje za usazeného v České republice, pokud v České republice podniká prostřednictvím stálé provozovny; poskytuje-li službu platformy pro sdílení videonahrávek právnická osoba, jsou podmínky usazení splněny i v případě, že je založena na dobu určitou.

(3)

Nelze-li poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek považovat za usazeného v České republice podle odstavce 2, tento zákon se na něj vztahuje, pokud je na území České republiky usazena

a)

jeho mateřská obchodní korporace nebo dceřiná obchodní korporace nebo

b)

jiná obchodní korporace skupiny, jíž je poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek součástí.

(4)

Jsou-li mateřská obchodní korporace, dceřiná obchodní korporace nebo jiné obchodní korporace skupiny, jíž je poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek součástí, usazeny v České republice a současně i v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, považuje se poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek za usazeného v České republice, je-li v ní usazena jeho mateřská obchodní korporace. Není-li mateřská obchodní korporace usazena v České republice ani jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, považuje se poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek za usazeného v České republice, je-li v ní usazena její dceřiná obchodní korporace. Není-li dceřiná obchodní korporace usazena v České republice ani jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, považuje se poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek za usazeného v České republice, je-li v ní usazena jiná obchodní korporace skupiny, jíž je poskytovatel služby platformy pro sdílení nahrávek součástí.

(5)

Existuje-li více dceřiných obchodních korporací skupiny, jíž je poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek součástí, a každá z nich je usazena v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, považuje se poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek za usazeného v České republice, zahájila-li v ní některá z těchto dceřiných obchodních korporací poprvé svou činnost a současně podniká prostřednictvím stálé provozovny v České republice. Existuje-li více jiných obchodních korporací náležejících do skupiny, jíž je poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek součástí, a každá z nich je usazena v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, považuje se poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek za usazeného v České republice, zahájila-li v ní některá z těchto obchodních korporací poprvé svou činnost a současně podniká prostřednictvím stálé provozovny v České republice.

(6)

Tento zákon se nevztahuje na služby platforem pro sdílení videonahrávek, které jsou určeny výlučně pro poskytování audiovizuálního obsahu ve třetích státech a které nejsou přímo nebo nepřímo využívány širokou veřejností v jednom nebo více členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§ 4

Orgán dozoru

Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen „orgán dozoru“) je Rada ve věcech, které náleží do její působnosti podle § 5.

§ 5

Působnost Rady

Rada

a)

vede seznam poskytovatelů služby platformy pro sdílení videonahrávek (dále jen „seznam poskytovatelů služby platformy“),

b)

vykonává dozor nad plněním povinností poskytovatelů služby platformy pro sdílení videonahrávek při přípravě a uplatňování opatření k ochraně podle § 7 a 8,

c)

ukládá poskytovatelům služby platformy pro sdílení videonahrávek opatření k nápravě podle tohoto zákona,

d)

projednává přestupky a ukládá správní tresty podle tohoto zákona.

§ 6

Seznam poskytovatelů služby platformy

(1)

Rada vede a aktualizuje seznam poskytovatelů služby platformy usazených nebo považovaných za usazené na území České republiky, v němž u každého poskytovatele uvede, které z kritérií podle § 3 odst. 2 až 5 vůči němu zakládá pravomoc České republiky. Seznam poskytovatelů služby platformy a jeho aktualizace Rada předává Evropské komisi za účelem zpřístupnění v centralizované databázi v termínech a způsoby, které určí Evropská komise.

(2)

Osoba, která hodlá poskytovat službu platformy pro sdílení videonahrávek, učiní Radě alespoň 15 dnů přede dnem zahájení poskytování této služby oznámení, které obsahuje

a)

název služby platformy pro sdílení videonahrávek,

b)

údaje o poskytovateli služby platformy pro sdílení videonahrávek

1.

v případě fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a adresu bydliště,

2.

v případě zahraniční fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, není-li shodná s názvem podle písmene a), státní občanství, adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa pobytu v České republice,

3.

v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, nejsou-li shodné s názvem podle písmene a), adresu sídla, u fyzické osoby nebo fyzických osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu, jméno, příjmení, adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, a u právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firmu nebo název a adresu sídla,

c)

adresu sídla poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek, není-li shodná s adresou bydliště podle písmene b) bodu 1 nebo 2,

d)

její kontaktní údaje, zejména adresu pro doručování elektronické pošty,

e)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci,

f)

údaj, které z kritérií podle § 3 odst․ 2 až 5 vůči oznamovateli zakládá pravomoc České republiky, a doklady, které to prokazují,

g)

opatření k ochraně podle § 8 a

h)

den zahájení poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek.

(3)

Má-li oznámení údajů podle odstavce 2 nedostatky, vyzve Rada osobu, která je učinila, k odstranění nedostatků do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nebude-li tato lhůta dodržena, hledí se na oznámení, jako by nebylo učiněno, a Rada o této skutečnosti vyrozumí osobu, která je učinila.

(4)

Rada zapíše údaje podle odstavce 2 do seznamu poskytovatelů služby platformy do 30 dnů ode dne jejich oznámení a současně zašle osobě, která toto oznámení učinila, potvrzení o zápisu do seznamu poskytovatelů služby platformy, v němž uvede den, kdy byl zápis proveden.

(5)

Pokud poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek nebylo zahájeno do 1 roku ode dne zápisu do seznamu poskytovatelů služby platformy nebo bylo přerušeno na dobu delší než 1 rok, má se za to, že bylo ukončeno posledním dnem uvedené lhůty. Rada zapíše tuto skutečnost do seznamu poskytovatelů služby platformy a vyrozumí o tom poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek do 30 dnů ode dne, kdy se o ní dozví.

(6)

Hodlá-li osoba, které bylo poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek ukončeno podle odstavce 5, poskytování této služby obnovit, oznámí tuto skutečnost Radě ke dni zahájení obnoveného poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek. V oznámení sdělí případnou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a) až g) a uvede den zahájení obnoveného poskytování služby.

(7)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek Radě písemně oznámí změnu údajů podle odstavce 2 a přerušení nebo ukončení poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů nebo k přerušení nebo ukončení poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek. Rada zapíše změnu údajů podle odstavce 2 a přerušení nebo ukončení poskytování služby do seznamu poskytovatelů služby platformy a současně o tom vyrozumí osobu, která oznámení učinila.

(8)

Každý má právo nahlížet do seznamu poskytovatelů služby platformy a pořizovat si z něho výpisy nebo opisy.

(9)

Rada uveřejňuje údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) na svých internetových stránkách.

§ 7

Opatření k ochraně

(1)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek přijme, aniž jsou dotčena ustanovení § 36 zákona o některých službách informační společnosti, opatření s cílem chránit

a)

nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními6, které mohou narušit jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj; tyto videonahrávky, pořady a audiovizuální obchodní sdělení nesmí být dostupné tak, aby nezletilé osoby měly možnost je za běžných okolností vidět nebo slyšet; opatření k ochraně nezletilých osob zahrnují zejména nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření,

b)

širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními obsahujícími podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a

c)

širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními s obsahem, jehož šíření je trestným činem, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu7, trestné činy týkající se dětské pornografie8 a trestné činy související s rasismem a xenofobií9.

(2)

Obchodní sdělení, které poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává,

a)

musí být snadno rozpoznatelné a nesmí být skrytým obchodním sdělením,

b)

nesmí používat podprahové techniky,

c)

nesmí narušovat lidskou důstojnost,

d)

nesmí obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a

e)

nesmí podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost, anebo podporovat chování hrubě ohrožující ochranu životního prostředí.

(3)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek na platformu neumístí žádnou formu obchodního sdělení, které sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává, týká-li se cigaret a dalších tabákových výrobků nebo elektronických cigaret a náhradních náplní do nich.

(4)

Obchodní sdělení, které poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává, týkající se alkoholických nápojů, nesmí být speciálně zaměřeno na nezletilé osoby a nesmí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů.

(5)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek neumístí na platformu žádnou formu obchodního sdělení, které sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává, týká-li se obchodní sdělení léčivých přípravků a léčebných postupů, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis.

(6)

Obchodní sdělení, které poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává, nesmí fyzicky, psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby tím, že

a)

přímo nabádá nezletilé osoby ke koupi nebo nájmu produktu nebo služby a využívá k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,

b)

přímo nabádá nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží nebo služby,

c)

využívá zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, nebo

d)

bezdůvodně zobrazuje nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

(7)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek přijme opatření k uplatnění ochrany podle odstavců 2 až 6 rovněž pro obchodní sdělení, které sám neuvádí na trh, neprodává ani nesjednává, přiměřená omezené kontrole, kterou nad uvedeným obchodním sdělením může platforma pro sdílení videonahrávek vykonávat.

(8)

Oznámí-li uživatel platformy, který na platformu pro sdílení videonahrávek nahraje svou nebo jiným uživatelem platformy vytvořenou videonahrávku, že tato videonahrávka obsahuje obchodní sdělení, poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek o tom neprodleně informuje ostatní uživatele platformy. Dozví-li se poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek jiným způsobem, že konkrétní pořady nebo videonahrávky vytvořené uživateli platformy obsahují obchodní sdělení, postupuje obdobně podle věty první.

§ 8

Náležitosti opatření k ochraně

(1)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek přijme opatření k ochraně podle § 7 s ohledem na povahu příslušného obsahu a újmu, kterou může způsobit, na charakteristiky kategorií osob, které mají být chráněny, a rovněž s ohledem na práva a legitimní zájmy, o něž se jedná, včetně svých zájmů, zájmů uživatelů platformy, kteří daný obsah vytvářejí nebo nahrávají, a veřejného zájmu.

(2)

Opatření k ochraně podle odstavce 1 musejí být proveditelná a přiměřená rozsahu a povaze poskytované služby platformy pro sdílení videonahrávek a nesmějí vést k filtrování nahrávaného obsahu nebo k předběžným kontrolním opatřením. Nejzávadnější obsah, který může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, jako jsou pornografie nebo hrubé samoúčelné násilí, musí podléhat nejpřísnějším opatřením ke kontrole přístupu uživatelů platformy.

(3)

Opatření k ochraně podle odstavce 1 tam, kde je to vhodné, zahrnují

a)

začlenění požadavků stanovených v § 7 odst. 1 do podmínek poskytování služeb platformy pro sdílení videonahrávek a jejich uplatňování,

b)

začlenění požadavků stanovených v § 7 odst. 7 do podmínek poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek a jejich uplatňování,

c)

funkci pro uživatele, kteří na platformu nahrávají videonahrávky vytvořené uživateli platformy, určenou k oznámení, zda tyto videonahrávky obsahují audiovizuální obchodní sdělení, pokud o tom tito uživatelé platformy vědí nebo od nich lze rozumně očekávat, že o tom vědí,

d)

zavedení a provozování transparentních a uživatelsky vstřícných mechanismů umožňujících uživatelům platformy oznámit nebo označit poskytovateli platformy pro sdílení videonahrávek obsah podle § 7 odst. 1, který je poskytován na jeho platformě,

e)

zavedení a provozování systémů, jejichž prostřednictvím poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek informuje uživatele platformy o vyřízení jejich oznámení nebo označení obsahu podle písmene d) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne oznámení nebo označení obsahu,

f)

zavedení a provozování systémů ověřování věku pro uživatele platformy u obsahu, který může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob,

g)

zavedení a provozování snadno použitelných systémů umožňujících koncovým příjemcům služby hodnotit obsah podle § 7 odst. 1,

h)

zajištění systémů rodičovské kontroly, jež jsou pod kontrolou koncových příjemců služby, v souvislosti s obsahem, který může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob,

i)

zavedení a provozování transparentních, snadno použitelných a účinných postupů vyřizování a řešení stížností uživatelů platformy uplatněných vůči poskytovateli služby platformy pro sdílení videonahrávek v souvislosti s prováděním opatření k ochraně podle písmen d) až h), včetně informace pro uživatele platformy o možnosti řešit spornou věc mimosoudně jako spotřebitelský spor před Českou obchodní inspekcí podle zákona o ochraně spotřebitele10, a

j)

zajištění účinných opatření a nástrojů v oblasti mediální gramotnosti a zvyšování povědomí uživatelů platformy o těchto opatřeních a nástrojích.

(4)

Změny opatření k ochraně přijatých podle odstavců 1 až 3 se Radě předkládají alespoň 15 dnů přede dnem, kdy mají být realizovány. Rada posoudí vhodnost opatření k ochraně, popřípadě jejich změn, a v případě potřeby sdělí poskytovateli služby platformy pro sdílení videonahrávek svá doporučení. Zjistí-li Rada, že opatření k ochraně mají vážné nedostatky, postupuje podle § 10.

(5)

Práva uživatele platformy a poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek řešit vzájemné spory o rozsah opatření k ochraně přijatých poskytovatelem služby platformy pro sdílení videonahrávek podáním žaloby podle jiného právního předpisu11 zůstávají ustanovením odstavce 3 písm. i) nedotčena.

§ 9

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje nezletilých shromážděné nebo jinak získané poskytovatelem platformy pro sdílení videonahrávek podle § 8 odst. 3 písm. f) a h) nesmí být zpracovávány pro obchodní účely, zejména pro přímý marketing, profilování a reklamu cílenou na základě chování.

§ 10

Opatření k nápravě

(1)

Zjistí-li Rada, že poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek opatření k ochraně podle § 8 odst. 1 až 3 nepřijal, nebo že jím přijatá opatření k ochraně nesplňují požadavky podle § 7 a § 8 odst. 1 až 3, vyzve jej k nápravě a stanoví mu k tomu lhůtu přiměřenou povaze zjištěných nedostatků. Přijatá nápravná opatření oznámí poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek ve stanovené lhůtě Radě.

(2)

Obdrží-li Rada ve stanovené lhůtě od poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek oznámení o přijetí dostatečných nápravných opatření, řízení o přestupku nezahájí.

§ 11

Přestupky

(1)

Osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

poskytuje službu platformy pro sdílení videonahrávek, aniž do dne zahájení poskytování této služby učiní oznámení podle § 6 odst. 2,

b)

obnoví poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek, které bylo ukončeno podle § 6 odst. 5, bez oznámení Radě podle § 6 odst. 6,

c)

nesplní oznamovací povinnost podle § 6 odst. 7,

d)

v rozporu s § 8 odst. 4 nepředloží Radě ve stanovené lhůtě změny opatření k ochraně,

e)

v rozporu s § 9 zpracovává osobní údaje nezletilých osob shromážděné nebo jinak získané při poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek pro obchodní účely, nebo

f)

v rozporu s § 14 poskytuje službu platformy pro sdílení videonahrávek, aniž by Radě doručila ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámení podle § 6 odst. 2 s připojenými opatřeními k ochraně podle § 8 odst. 4.

(2)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek se dopustí přestupku tím, že

a)

umístí na platformu, jejímž je poskytovatelem, audiovizuální obchodní sdělení, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v § 7 odst. 2 až 6,

b)

v rozporu s § 7 odst. 7 nepřijme vhodná opatření k uplatnění ochrany pro audiovizuální obchodní sdělení, která sám neuvádí na trh, neprodává ani nesjednává, nebo

c)

v rozporu s § 7 odst. 8 neprodleně jasně neinformuje ostatní uživatele o skutečnosti, že videonahrávka nahraná na platformu jiným uživatelem obsahuje audiovizuální obchodní sdělení, jestliže se o této skutečnosti dozví od uživatele, který takovou videonahrávku na platformu nahrál, nebo se o této skutečnosti dozví jiným způsobem.

(3)

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek se dopustí přestupku tím, že nezavede vhodná opatření k ochraně podle § 8 odst. 1 až 3.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. b) nebo c),

b)

200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), nebo

c)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

§ 12

[Věcná příslušnost]

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

Rada, jde-li o přestupky podle § 11 odst. 1 písm. a) až d) a f) a podle § 11 odst. 2 a 3, a

b)

Úřad pro ochranu osobních údajů, jde-li o přestupek podle § 11 odst. 1 písm. e).

(2)

Pokuty uložené za přestupky podle § 11 odst. 1 písm. a) až d) a f) a podle § 11 odst. 2 a 3 vybírá Rada.

(3)

Pokuty uložené za přestupek podle § 11 odst. 1 písm. e) vybírá Úřad pro ochranu osobních údajů.

§ 13

Společné ustanovení

Nestanoví-li tento zákon jinak, zůstávají nedotčena práva a povinnosti poskytovatele služby platformy pro sdílení videonahrávek podle zákona o některých službách informační společnosti. V případě rozporu mezi tímto zákonem a zákonem o některých službách informační společnosti má přednost tento zákon.

§ 14

Přechodné ustanovení

Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytuje službu považovanou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za službu platformy pro sdílení videonahrávek, je povinna Radě do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doručit oznámení údajů podle § 6 odst. 2 s opatřeními k ochraně připojenými podle § 8 odst. 4.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 15-16)

§ 15

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. l) se slovo „samostatnou“ nahrazuje slovem „jednotlivou“ a za slova „zvuku, která“ se vkládají slova „bez ohledu na svou délku“.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. s) se za slovo „neposkytuje“ vkládají slova „službu platformy pro sdílení videonahrávek22), nebo“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

________

22

) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek).“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. t) se slova „podprahovým sdělením“ nahrazují slovy „podprahovou technikou“.

 

5.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „reklama, teleshopping a sponzorování a v případě televizního vysílání rovněž“ nahrazují slovy „reklama a sponzorování a v případě televizního vysílání rovněž teleshopping,“.

 

6.

V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až l), která včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí:

d)

redakčním rozhodnutím rozhodnutí, které je pravidelně přijímáno za účelem výkonu redakční odpovědnosti a spojeno s každodenním provozováním rozhlasového a televizního vysílání nebo s poskytováním audiovizuální mediální služby na vyžádání,

e)

pořadem pro děti pořad, který je vyroben a určen pro diváky nebo posluchače mladší 12 let, z jehož obsahu, použitých audiovizuálních a zvukových prostředků výroby, způsobu narace, délky, způsobu i času zařazení do vysílání a prezentace provozovatelem vysílání je zřejmé, že je přizpůsoben osobám této věkové kategorie,

f)

spotřebitelským publicistickým pořadem pořad, který poskytuje divákům poradenství o nákupu zboží nebo služeb, nebo poskytuje jeho recenze,

g)

skrytými titulky forma zpřístupňování audiovizuálních pořadů osobám se sluchovým postižením spočívající ve volitelně nastavitelném textu v českém jazyce, který je synchronizovaný se zvukovou stopou pořadu, zachycuje mluvený projev včetně významových zvuků souvisejících s dějem nevyplývajícím z obrazu a identifikuje mluvčí mimo obraz způsobem, jenž osobám se sluchovým postižením umožňuje orientaci v ději pořadu,

h)

audiopopisem forma zpřístupňování audiovizuálních pořadů osobám se zrakovým postižením spočívající ve volitelně nastavitelném slovním komentáři obrazové složky pořadu umožňujícím osobám se zrakovým postižením vnímat části pořadu, které nejsou vyjádřeny zvukem nebo jsou podle zvuku obtížně rozpoznatelné,

i)

českým znakovým jazykem komunikační systém podle zákona upravujícího komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob23),

j)

samoregulačním orgánem právnická osoba založená v souladu s právním řádem České republiky, jejímž prostřednictvím provozovatelé vysílání, poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo poskytovatelé služeb platforem pro sdílení videonahrávek sobě a ve svém zájmu samoregulací kultivují služby, které poskytují, do podoby příznivé pro jejich další rozvoj a za tím účelem se písemně zavazují dodržovat pravidla stanovená v etickém kodexu,

k)

etickým kodexem soubor pravidel pro provádění samoregulace přijatý jejími hlavními zúčastněnými subjekty, který stanoví zejména cíle samoregulace, postupy pravidelného, transparentního a nezávislého sledování a vyhodnocování plnění těchto cílů a mechanismus řešení stížností, včetně mechanismu prosazování přiměřených sankcí za porušení stanovených pravidel,

l)

hodnocenými obdobími tříletá na sebe bezprostředně navazující období.

_______

23

) Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů.“.

7.

V § 3 odst. 1 písm. b) se za slovo „provozovatele“ vkládá slovo „rozhlasového“ a slova „(dále jen „provozovatel vysílání s licencí“),“ se zrušují.

 

8.

V § 3 odst. 2 se slova „nebo převzaté televizní vysílání“ zrušují.

 

9.

V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „rozhodnutí o výběru pořadů a dalších částí vysílání a jejich uspořádání v programové skladbě (dále jen „redakční rozhodnutí“)“ nahrazují slovy „redakční rozhodnutí“.

 

10.

V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 1 se za slova „zajišťujících televizní vysílání“ vkládají slova „související s výběrem a vysíláním pořadů (dále jen „související s pořady“)“.

 

11.

V § 3 odst. 3 písm. b) bodech 2 a 3 a v § 3 odst. 3 písm. c) se za slova „zajišťujících televizní vysílání“ vkládají slova „související s pořady“.

 

12.

V § 3 odst. 3 písm. c) se za slova „televizním vysílání“ vkládají slova „související s pořady“.

 

13.

V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

(2)

Rada je ústředním správním úřadem pro oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání, audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek v rozsahu stanoveném tímto zákonem, jinými právními předpisy24), přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Své pravomoci Rada vykonává nestranně a transparentně v souladu s cíli tohoto zákona a jiných právních předpisů, jimiž jsou zejména pluralita médií, kulturní a jazyková rozmanitost, ochrana spotřebitele, přístupnost vysílání pro osoby se zdravotním postižením, zákaz diskriminace, řádné fungování vnitřního trhu a podpora spravedlivé hospodářské soutěže.

__________

24)

Například zákon č. 132/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2022 Sb.“.

 

14.

V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Při svém rozhodování postupuje Rada nezávisle. Řídí se pouze právními předpisy, mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a při svém rozhodování nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od jakéhokoli orgánu veřejné moci ani od žádné fyzické nebo právnické osoby.

(4)

Do činnosti Rady lze zasahovat pouze na základě zákona.“.

 

15.

V § 5 písmeno d) zní:

d)

vede a aktualizuje seznam provozovatelů rozhlasového vysílání, provozovatelů převzatého rozhlasového vysílání a provozovatelů převzatého televizního vysílání a odděleně vede a aktualizuje seznam provozovatelů televizního vysílání usazených nebo považovaných za usazené v České republice (dále jen „seznam provozovatelů televizního vysílání“), v němž u každého provozovatele uvede, které z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 vůči němu zakládá pravomoc České republiky; seznam provozovatelů televizního vysílání a jeho aktualizace předává Evropské komisi za účelem zpřístupnění v centralizované databázi v termínech a způsoby, které určí Evropská komise,“.

 

16.

V § 5 písm. i) se slova „a televizní“ zrušují.

 

17.

V § 5 písm. o) se slova „a organizační řád Úřadu Rady“ zrušují.

 

18.

V § 5 písmeno t) zní:

t)

spolupracuje v rámci své působnosti s Evropskou komisí, jinými orgány Evropské unie, regulačními orgány členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností a s orgány mezinárodních organizací, jejichž předmět činnosti se dotýká působnosti Rady, při předávání a získávání informací, údajů a dokumentů stanovených zákonem nebo rozhodnutím vydaným na základě zákona a plní další úkoly, které v oblastech regulace rozhlasového a televizního vysílání, audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, zejména

1.

účastní se jako člen Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby prostřednictvím svých zástupců zasedání této skupiny a podílí se na výměně zkušeností a osvědčených postupů s ostatními jejími členy,

2.

podílí se jako člen Kontaktního výboru při Evropské komisi prostřednictvím svých zástupců na činnosti tohoto výboru,

3.

působí jako kontaktní místo pro Evropskou komisi, jiné orgány Evropské unie, regulační orgány členských států Evropské unie a orgány mezinárodních organizací a

4.

žádá jménem České republiky Evropskou komisi o vydání stanoviska určujícího členský stát Evropské unie, do jehož pravomoci patří osoba začleněná do seznamu provozovatelů televizního vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo poskytovatelů platformy pro sdílení videonahrávek vedeného Radou a zároveň do obdobného seznamu vedeného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, nevyřeší-li věc jednáním s příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie,“.

 

19.

V § 5 písmena w) až y) znějí:

w)

napomáhá rozvoji samoregulace v oblasti své působnosti a spolupracuje se samoregulačním orgánem, je-li součinnost Rady se samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při vytváření účinných samoregulačních systémů, a dále při zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti; seznam samoregulačních orgánů zveřejňuje na svých internetových stránkách,

x)

zaujímá na žádost samoregulačních orgánů stanoviska a předkládá doporučení k jejich vnitřním předpisům, pokud stanovují povinnosti provozovatelů televizního vysílání, provozovatelů převzatého televizního vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek, zejména v oblasti ochrany nezletilých osob před pořady, které mohou narušit jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj, a to prostřednictvím etického kodexu, a

y)

vydává prováděcí právní předpisy v oblastech provozování rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání, audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek na základě a v rozsahu podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.“.

 

20.

V § 5 se písmeno z) zrušuje.

 

21.

V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Dále Rada

a)

podporuje rozvoj mediální gramotnosti a o opatřeních přijatých v této oblasti předkládá Evropské komisi každé 3 roky zprávu, jejíž rozsah je určen pokyny vydanými Evropskou komisí podle čl. 33a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU, tak, aby ji měla k dispozici do 3 let ode dne, kdy od Rady obdržela předchozí obdobnou zprávu,

b)

plní funkci veřejně přístupného on-line kontaktního místa pro poskytování informací a přijímání stížností týkajících se zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením; kontaktní místo musí být dostupné i pro osoby se zdravotním postižením,

c)

sleduje a pravidelně vyhodnocuje plnění závazků přijatých provozovateli televizního vysílání a poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v akčních plánech zpřístupňování pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením a o opatřeních přijatých v této oblasti předkládá Evropské komisi každé 3 roky zprávu tak, aby ji měla k dispozici do 3 let ode dne, kdy od Rady obdržela předchozí obdobnou zprávu,

d)

sleduje a pravidelně vyhodnocuje, zda poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání vyhrazují pro evropská díla alespoň 30% podíl z celkového počtu pořadů nabízených v katalozích pořadů za sledované období a o opatřeních přijatých v této oblasti předkládá Evropské komisi každé 2 roky zprávu tak, aby ji měla k dispozici do 2 let ode dne, kdy od Rady obdržela předchozí obdobnou zprávu,

e)

vydává stanoviska vyjadřující právní názor Rady ve věcech, které podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu náležejí do její působnosti, a

f)

plní další úkoly stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem1e), 3), 4).“.

 

22.

V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a poskytovatelů služby platformy pro sdílení videonahrávek“.

 

23.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „vysílání a v“ nahrazují slovy „vysílání, v“ a slova „včetně informace o postupu při přechodu na digitální vysílání“ se nahrazují slovy „a ve službách platforem pro sdílení videonahrávek“.

 

24.

V § 6 odst. 1 písm. c) se za slovo „vyžádání“ vkládají slova „a služeb platforem pro sdílení videonahrávek“.

 

25.

V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „převzatého vysílání a poskytování“ nahrazují slovy „převzatého vysílání, poskytování“.

 

26.

V § 6 odst. 1 písm. h) a i) se za slova „na vyžádání“ vkládají slova „a služeb platforem pro sdílení videonahrávek“.

27.

V § 6 odst. 2 se slova „a současně předsedovi vlády ke stanovisku“ zrušují.

 

28.

V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

29.

V § 6 odst. 4 se za slovo „vyplývají“ vkládají slova „z členství v Evropské unii a“.

 

30.

V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Obdrží-li Rada od provozovatele televizního vysílání, který je považován za usazeného v České republice, informaci, že jeho vysílání bude zcela nebo převážně zaměřené na diváky v jiném členském státě Evropské unie, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu regulační orgán dotčeného jiného členského státu Evropské unie. Pokud tento regulační orgán členského státu Evropské unie zašle Radě žádost o informace týkající se činnosti provozovatele televizního vysílání podle věty první, vyřídí Rada tuto žádost, je-li to proveditelné, do 60 dnů ode dne, kdy ji obdržela.“.

 

31.

V § 7 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Radu tvoří 13 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna.“.

 

32.

V § 7 odst. 3 písm. a) se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávný“.

 

33.

V § 7 odst. 4 se slovo „jmenována“ nahrazuje slovem „zvolena“.

 

34.

V § 7 odstavec 5 zní:

(5)

Členství v Radě vzniká dnem bezprostředně následujícím po dni doručení usnesení Poslanecké sněmovny o zvolení do funkce člena Rady zvolenému členu Rady, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v usnesení Poslanecké sněmovny o zvolení do funkce člena Rady.“.

 

35.

V § 7 odst. 6 písmena b) až d) znějí:

b)

dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,

c)

dnem bezprostředně následujícím po dni doručení usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce odvolanému členu Rady, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce,

d)

dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byla omezena svéprávnost člena Rady,“.

 

36.

V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „navrhnout předsedovi vlády odvolání“ zrušují a za slovo „Rady“ se vkládá slovo „odvolat“.

 

37.

V § 7 odst. 7 písmeno a) zní:

a)

nezúčastňuje-li se jednání Rady po dobu alespoň 6 po sobě následujících kalendářních měsíců, ve kterých se konaly schůze Rady,“.

 

38.

V § 7 odst. 7 písm. c) se slova „zpochybňuje jeho nestrannost,“ nahrazují slovy „narušuje jeho důstojnost, nestrannost nebo nezávislost, anebo zpochybňuje“.

 

39.

V § 7 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8)

Usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce musí být řádně odůvodněno. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle věty první předseda Poslanecké sněmovny před hlasováním Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce písemně oznámí dotčenému členu Rady a požádá ho o písemné stanovisko, k jehož doručení stanoví přiměřenou lhůtu, alespoň však 15 pracovních dnů. Návrh usnesení předseda Poslanecké sněmovny zároveň zveřejní na internetových stránkách Poslanecké sněmovny. Stanovisko dotčeného člena Rady rozešle předseda Poslanecké sněmovny všem poslancům neprodleně poté, co jej obdrží.“.

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

 

40.

V § 7 odst. 9 se slovo „vlády“ nahrazuje slovy „Poslanecké sněmovny“.

 

41.

V § 7 odst. 14 se slova „nesmějí vykonávat ani“ nahrazují slovy „smějí vykonávat“ a slova „způsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit“ se nahrazují slovy „ , pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje“.

 

42.

V § 9 odst. 4 písm. a) a b) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

43.

V § 9 odst. 4 písmeno c) zní:

c)

dnem bezprostředně následujícím po dni doručení usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání z funkce, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání z funkce,“.

 

44.

V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Svůj roční rozpočet zveřejňuje Rada na svých internetových stránkách.“.

 

45.

V § 12 odst. 12 písmeno b) zní:

b)

zařadil do vysílání pořady, které podněcují k násilí nebo nenávisti vůči skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného postavení,“.

 

46.

V § 12 odst. 12 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

c)

zařadil do vysílání pořady, které podněcují ke spáchání teroristického trestného činu25),

________

25)

§ 312e odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 455/2016 Sb.“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

 

47.

V § 12 odst. 12 písm. e) se slova „podprahová sdělení“ nahrazují slovy „podprahové techniky“.

 

48.

V § 12 odst. 12 písm. f), § 32 odst. 3, § 32 odst. 4 písm. b) a v § 48 odst. 2 písm. c) se slova „dětí a mladistvých“ nahrazují slovy „nezletilých osob“.

 

49.

V § 12 odst. 12 písm. f) se slova „pornografii a“ nahrazují slovy „pornografii nebo“.

 

50.

V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

údaj, které z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 vůči oznamovateli zakládá pravomoc České republiky, a doklady, které to prokazují.“.

 

51.

V § 31 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

(6)

Bez výslovného souhlasu příslušného provozovatele vysílání není nikdo oprávněn vysílaný program zpřístupňovat veřejnosti nebo jej šířit za jiným účelem.

(7)

Bez výslovného souhlasu příslušného provozovatele vysílání není nikdo oprávněn zasahovat do vysílaného programu nebo jeho částí, včetně služeb přímo souvisejících s programem, zejména

a)

měnit nebo upravovat vysílaný program nebo jeho jednotlivé části obsahově nebo technicky,

b)

přerušovat zvukovou nebo obrazovou složku vysílaného programu nebo jeho jednotlivých částí, nebo

c)

překrývat zcela nebo zčásti zvukovou nebo obrazovou složku vysílaného programu nebo jeho jednotlivých částí, včetně obchodních sdělení a jiných oznámení; v případě obrazové složky vysílaného programu rovněž zmenšovat rozsah jejího zobrazení na obrazovce přijímače.

(8)

Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na

a)

překrytí, která si vyhradil příjemce vysílání výlučně pro soukromé použití a která neslouží k přímému nebo nepřímému hospodářskému prospěchu jiné osoby,

b)

ovládací prvky uživatelských rozhraní nezbytných pro fungování přijímače nebo pro orientaci v pořadech, jako jsou nastavení hlasitosti, vyhledávací funkce, orientační nabídky nebo přehledy dostupných programů,

c)

překrytí dodaná příslušným provozovatelem vysílání, včetně titulků nebo obchodních sdělení,

d)

oznámení a opatření podle § 32 odst. 1 písm. k) a

e)

techniky datové komprese, které zmenšují velikost datového souboru, a obdobné techniky nezbytné pro přizpůsobení distribučním prostředkům, jako jsou rozlišení nebo kódování, pokud v ničem nemění obsah vysílaného programu ani jeho jednotlivých částí.“.

 

52.

V § 32 odst. 1 písmena c) až e) znějí:

c)

zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k násilí nebo nenávisti vůči skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného postavení,

d)

zajistit, aby vysílané pořady a další části vysílání neobsahovaly podprahové techniky,

e)

zajistit volbou vhodných opatření, aby pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob zejména tím, že obsahují pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí, neměly nezletilé osoby za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet; tato opatření zahrnují nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým osobám přístup k vysílání,“.

 

53.

V § 32 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání nezletilým osobám,“.

 

54.

V § 32 odst. 1 písm. h) se slova „a televiznímu“ zrušují a slova „děti a mladistvé, a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání“ se nahrazují slovy „nezletilé osoby“.

 

55.

V § 32 odst. 1 písm. k) se za slova „veřejného zdraví“ vkládají slova „a zajistit, aby tato oznámení nebo opatření byla zpřístupněna rovněž osobám se sluchovým postižením a osobám se zrakovým postižením“.

 

56.

V § 32 odst. 1 písm. l) se za slova „včetně dalších částí vysílání“ vkládají slova „a zpřístupnění pořadů pro osoby se sluchovým či zrakovým postižením“.

 

57.

V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) a u), která znějí:

t)

zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly ke spáchání teroristického trestného činu25), a

u)

označit v televizním vysílání pořady, na které se vztahují omezení podle písmene g) grafickým znakem „18+“ určujícím potenciální závadnost jejich obsahu pro nezletilé osoby po celou dobu jejich trvání, a poskytnout k těmto pořadům dostatečné informace o obsahu závadném pro nezletilé osoby tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné.“.

 

58.

V § 32 odstavec 2 zní:

(2)

Provozovatel televizního vysílání po projednání s organizacemi sídlícími ve státu, na jehož území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno, sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením zpracovává pro hodnocené období Akční plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením (dále jen „Akční plán“), jímž se zavazuje oproti bezprostředně předcházejícímu hodnocenému období navýšit celkový podíl pořadů zpřístupněných pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením prostřednictvím přiměřených opatření. Akční plán se zpracovává v členění podle jednotlivých programů provozovatele televizního vysílání a jednotlivých běžných roků od 1. července do 30. června. Hodnocená období Akčních plánů vždy počínají dnem 1. července prvního kalendářního roku svého trvání a končí dnem 30. června posledního kalendářního roku svého trvání. Celkový podíl zpřístupněných pořadů se počítá z vysílacího času. Provozovatel televizního vysílání předkládá Radě nový Akční plán vždy do 30. června kalendářního roku, na který připadá konec předcházejícího hodnoceného období.“.

 

59.

V § 32 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Provozovatel televizního vysílání předkládá Radě vyhodnocení plnění Akčního plánu včetně identifikace a doby vysílání jednotlivých zpřístupněných pořadů vždy do 30. září kalendářního roku, na který připadl konec příslušného hodnoceného období.

(4)

Povinnosti podle odstavců 2 a 3 se nevztahují na programy, jejichž převážná část není tvořena pořady, a na programy, jejichž převážnou část tvoří pořady, které vzhledem k jejich povaze nelze nebo není účelné pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením zpřístupňovat, zejména

a)

hudební televizní programy,

b)

programy zaměřené výhradně na propagaci vlastního televizního vysílání a výrobků, služeb a dalších činností souvisejících s provozováním vlastního televizního vysílání (§ 67 odst. 1),

c)

programy, které sestávají pouze z televizní grafiky nebo videotextu bez doprovodného mluveného slova, nebo

d)

programy místního vysílání.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.

 

60.

V § 32 odst. 5 se slovo „ohrozit“ nahrazuje slovem „narušit“.

 

61.

V § 32 odst. 6 písm. a) se slova „písm. b), c), e) a f)“ nahrazují slovy „písm. b), c), f) nebo t)“.

 

62.

V § 32 odst. 6 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. e)“.

 

63.

V § 32 odst. 8 se text „a 5“ nahrazuje textem „a 4“.

 

64.

V § 32 odst. 9 písm. b) se za slova „telefonnímu číslu“ vkládají slova „ , adrese internetových stránek“.

 

65.

V § 32 odst. 9 písm. c) se za slovo „informaci“ vkládají slova „o tom, že jeho činnost se řídí právním řádem České republiky a“ a slovo „dohledu“ se nahrazuje slovem „dozoru“.

 

66.

V § 32 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10)

Osobní údaje nezletilých osob shromážděné nebo jinak získané provozovatelem televizního vysílání za účelem plnění opatření podle odstavce 1 písm. e) nesmí být zpracovávány pro obchodní účely, zejména pro přímý marketing, profilování a reklamu cílenou na základě chování.“.

 

67.

V § 48 odst. 1 písm. i) se slovo „sdělení“ nahrazuje slovem „techniky“.

 

68.

V § 48 odst. 1 písmeno l) zní:

l)

obchodní sdělení obsahující nebo podporující diskriminaci vůči skupině osob nebo členovi skupiny na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,“.

 

69.

V § 48 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „fyzicky“ vkládá slovo „ , psychicky“ a slova „děti a mladistvé“ se nahrazují slovy „nezletilé osoby“.

 

70.

V § 48 odst. 2 písm. a), b) a d) a v § 52 písm. a) se slova „děti a mladistvé“ nahrazují slovy „nezletilé osoby“.

 

71.

V § 48 odst. 2 písm. a), § 53 odst. 1 písm. b) a v § 53a odst. 2 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

 

72.

V § 48 odst. 2 písm. b) se slovo „přemlouvali“ nahrazuje slovem „přemlouvaly“.

 

73.

V § 49 odst. 1 písm. b) se slovo „reklamy“ nahrazuje slovem „reklamní“.

 

74.

V § 49 odst. 1 písm. c) se slova „dětem a mladistvým“ nahrazují slovy „nezletilým osobám“.

 

75.

V § 49 odstavec 5 zní:

(5)

Pokud plánovaná délka pořadu pro děti bez zařazení reklamy přesahuje 30 minut, lze rozhlasové nebo televizní vysílání tohoto pořadu přerušit reklamou, a to nejvíce jednou za každý plánovaný úsek v délce alespoň 30 minut. Během televizního vysílání pořadu pro děti nelze reklamu uvádět na dělené obrazovce. Do televizního vysílání pořadu pro děti nelze zařazovat teleshoppingové šoty.“.

 

76.

V § 50 odstavec 2 zní:

(2)

Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí v době od 06.00 do 18.00 hodin přesáhnout 20 % této doby. Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v době od 18.00 do 24.00 hodin 20 % této doby.“.

 

77.

V § 50 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

(4)

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních pořadů a doprovodných výrobků nebo služeb, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, nebo pořadů a audiovizuálních mediálních služeb subjektů, které patří do skupiny stejné ovládající osoby26). Odstavce 1 a 2 se dále nepoužijí na oznámení o sponzorování nebo umístění produktu, na bezúplatně odvysílaná oznámení ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů, na bezúplatně odvysílaná upozornění na charitativní akce a na neutrální předěly mezi redakčním obsahem a reklamními nebo teleshoppingovými šoty anebo mezi jednotlivými šoty navzájem.

_________

26)

§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 242/2022 Sb.“.

 

78.

Nadpis § 52 zní: „Zvláštní ustanovení o obchodních sděleních týkajících se alkoholických nápojů a potravin a nápojů obsahujících živiny a látky, jejichž nadměrný příjem se nedoporučuje“.

 

79.

V § 52 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Etické kodexy samoregulačních orgánů stanoví podrobnější požadavky na obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů. Jejich cílem musí být dosažení účinného omezení vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů.

(3)

Etické kodexy samoregulačních orgánů stanoví podrobnější požadavky na obchodní sdělení, která provázejí pořady pro děti nebo jsou v těchto pořadech obsažena a která se týkají potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým a fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem ve stravě se nedoporučuje. Jejich cílem musí být dosažení toho, aby obchodní sdělení nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních aspektů těchto potravin a nápojů, a rovněž účinně omezit vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se těchto potravin a nápojů.“.

 

80.

V § 53a odstavec 1 zní:

(1)

Umístění produktu není dovoleno ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech, spotřebitelských publicistických pořadech, náboženských pořadech a v pořadech pro děti. Za umístění produktu se nepovažuje případ, kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze se bezúplatně poskytuje určité zboží nebo služba, zejména rekvizity nebo ceny pro soutěžící s cílem zařadit je do pořadu.“.

 

81.

V § 54a se slova „zvukový popis obrazu“ nahrazují slovem „audiopopis“ a slova „titulkování s indikací neverbální zvukové složky děje“ se nahrazují slovy „skryté titulky“.

 

82.

V § 60 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

v rozporu s § 32 odst. 1 písm. k) neposkytne nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení nebo opatření ve veřejném zájmu, nebo nezajistí, aby tato oznámení a opatření byla zpřístupněna osobám se sluchovým postižením a osobám se zrakovým postižením,“.

 

83.

V § 60 odst. 1 písmena o) a p) znějí:

o)

v rozporu s § 32 odst. 2 nepředloží Radě ve stanovené lhůtě Akční plán na nové hodnocené období,

p)

v rozporu s § 32 odst. 3 nepředloží Radě ve stanovené lhůtě vyhodnocení plnění Akčního plánu za ukončené hodnocené období,“.

 

84.

V § 60 odst. 1 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

q)

v rozporu s § 32 odst. 2 nesplní závazek navýšit celkový podíl pořadů zpřístupněných osobám se sluchovým postižením a osobám se zrakovým postižením, který přijal v Akčním plánu za ukončené hodnocené období,“.

 

85.

V § 60 odst. 1 písmena r) až u) znějí:

r)

v rozporu s § 32 odst. 5 šíří program obsahující pořady nebo další části vysílání, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, aniž by dodržel podmínky podle § 32 odst. 1 písm. g), anebo program obsahující převážně pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, zařadí do nejnižší programové nabídky,

s)

šíří program převzatý od provozovatele televizního vysílání ze státu, který není členským státem Evropské unie ani smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, nebo program převzatý od provozovatele rozhlasového vysílání z jiného státu než z České republiky, jenž obsahuje pořady nebo další části vysílání, které jsou vysílány v rozporu s § 32 odst. 6 písm. a) nebo b),

t)

v rozporu s § 32 odst. 7 neplní povinnosti stanovené ve vztahu k pořadům v § 32 odst. 1 rovněž ve vztahu ke všem dalším částem vysílání, aniž by to zákon umožňoval,

u)

v rozporu s § 32 odst. 8 neposkytne Radě vyjádření nebo informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4,“.

 

86.

V § 60 se na konci odstavce 1 doplňují písmena v) až y), která znějí:

v)

neumožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k údajům nebo informacím podle § 32 odst. 9,

w)

v rozporu s § 32 odst. 10 nezajistí, aby osobní údaje nezletilých osob, které získá pro účely plnění § 32 odst. 1 písm. e) nebo g), nebyly zpracovány pro obchodní účely,

x)

v rozporu s § 32 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby rozhlasovému vysílání pořadu, který by mohl narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro nezletilé osoby, nebo

y)

v rozporu s § 32 odst. 1 písm. u) neoznačí pořady v televizním vysílání, na které se vztahují omezení podle § 32 odst. 1 písm. g), grafickým znakem „18+“, nebo k nim neposkytne dostatečné informace o obsahu závadném pro nezletilé osoby, který se v těchto pořadech vyskytuje, tak, aby tyto informace byly snadno a bezúplatně dostupné.“.

 

87.

V § 60 odst. 3 písmena b) až d) znějí:

b)

v rozporu s § 32 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby vysílané pořady a další části vysílání neobsahovaly podprahové techniky,

c)

v rozporu s § 32 odst. 1 písm. e) nezajistí volbou vhodných opatření, aby pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, neměly tyto osoby možnost vidět nebo slyšet,

d)

zařazuje v době od 06.00 do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, aniž by splnil podmínky podle § 32 odst. 1 písm. g),“.

 

88.

V § 60 odst. 3 písmeno f) zní:

f)

v rozporu s § 32 odst. 1 písm. c) nezajistí, aby vysílané pořady nepodněcovaly k násilí nebo nenávisti vůči skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného postavení,“.

89.

V § 60 odst. 3 písm. h) se číslo „4“ nahrazuje číslem „7“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

 

90.

V § 60 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

v rozporu s § 32 odst. 1 písm. t) nezajistí, aby vysílané pořady nepodněcovaly ke spáchání teroristického trestného činu.“.

 

91.

V § 60 odst. 4 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

92.

V § 60 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

poruší některou z povinností podle § 31 odst. 6 nebo 7.“.

 

93.

V § 60 odst. 7 písm. d) se slova „odstavce 4 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „odstavce 4 písm. a), b) nebo d)“.

 

94.

V § 61 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

 

95.

Nadpis § 62 zní: „Pozastavení převzatého vysílání televizního programu ze státu, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, a pozastavení vysílání televizního programu z členského státu Evropské unie“.

 

96.

V § 62 odstavec 2 zní:

(2)

Rada může rozhodnout o pozastavení šíření televizního programu, který patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie, pokud

a)

provozovatel televizního programu v průběhu uplynulých 12 kalendářních měsíců nejméně dvakrát zřejmým, závažným a hrubým způsobem porušil § 32 odst. 1 písm. e) nebo g), nebo obsah jeho programu ohrozil veřejné zdraví nebo představoval závažné a značné riziko jeho ohrožení,

b)

porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření televizního programu v České republice písemně oznámila Evropské komisi a regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie, do jehož pravomoci provozovatel televizního vysílání patří (dále jen „příslušný regulační orgán členského státu Evropské unie“), spolu se žádostí o konzultace,

c)

provozovateli televizního programu umožnila vyjádřit k věci své stanovisko a

d)

má za to, že konzultace s Evropskou komisí a příslušným regulačním orgánem členského státu Evropské unie ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy Evropská komise obdržela oznámení podle písmene b), nevedly ke smírnému řešení.“.

 

97.

V § 62 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

(3)

Rada může rozhodnout o pozastavení šíření televizního programu, který patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie, pokud

a)

má za to, že obsahem televizního programu byl zřejmým, závažným a hrubým způsobem porušen § 32 odst. 1 písm. t) nebo obsah tohoto programu ohrožuje veřejnou bezpečnost včetně národní bezpečnosti a obrany nebo představuje závažné a značné riziko jejich ohrožení, došlo-li již k tomuto činu alespoň jednou během uplynulých 12 kalendářních měsíců,

b)

porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření tohoto televizního programu v České republice písemně oznámila provozovateli televizního programu a provozovateli převzatého vysílání, Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie a

c)

provozovateli televizního programu a provozovateli převzatého vysílání umožnila vyjádřit k věci své stanovisko.

(4)

Rada se může v naléhavých případech v době do 30 dnů ode dne, kdy podle jejího názoru došlo k porušení tohoto zákona, odchýlit od postupu uvedeného v odstavci 3 písm. a) a b), pokud přijaté opatření neprodleně sdělí Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie, v němž je provozovatel televizního programu usazen, a uvede důvody, na základě kterých se domnívá, že jde o naléhavý případ.

(5)

Pokud jsou obsahem televizního programu, který patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie, porušeny právní předpisy jiného členského státu Evropské unie, jimiž tento členský stát v oblastech koordinovaných v rámci Evropské unie a v souladu s právem Evropské unie stanoví podrobnější nebo přísnější pravidla (dále jen „zvláštní pravidla“), a tento program je směrován zcela nebo převážně na území České republiky, může Rada požádat příslušný regulační orgán jiného členského státu Evropské unie, aby porušení vyřešil. Rada s příslušným regulačním orgánem členského státu Evropské unie v této věci spolupracuje urychleně s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 6 až 9.

 

98.

V § 62 odstavec 6 zní:

(6)

Rada může rozhodnout o pozastavení šíření televizního programu, který patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie a jehož obsahem jsou porušena zvláštní pravidla, pokud

a)

uvedla důkazy, které dokládají, že provozovatel vysílání se usadil v jiném členském státě Evropské unie, aby obešel zvláštní pravidla, která by se na něj vztahovala, pokud by byl usazen v České republice, aniž by bylo třeba prokazovat úmysl provozovatele vysílání zvláštní pravidla obcházet,

b)

řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření televizního programu podle písmene a) v České republice písemně oznámila Evropské komisi a regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie, do jehož pravomoci televizní program patří, přičemž uvedla důvody, na jejichž základě situaci posoudila,

c)

umožnila provozovateli vysílání vyjádřit své stanovisko k porušení zákona a k záměru pozastavit jeho vysílání,

d)

má za to, že výsledky dosažené součinností s příslušným regulačním orgánem členského státu Evropské unie, byl-li k součinnosti vyzván, nejsou uspokojivé, a

e)

obdržela písemné rozhodnutí Evropské komise, že uskutečnění záměru podle písmene b) je slučitelné s právem Evropské unie a rozhodnutí Rady o pozastavení vysílání je řádně odůvodněno.“.

Poznámky pod čarou č. 17 a 18 se zrušují.

 

99.

V § 67 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „odst. 1“.

§ 16

Přechodná ustanovení

(1)

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2)

První zprávu o opatřeních v oblasti rozvoje mediální gramotnosti podle § 5 odst. 2 písm. a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání předloží Evropské komisi tak, aby ji měla k dispozici do dne 19. prosince 2022.

(3)

První zprávu o opatřeních v oblasti zpřístupňování televizních pořadů a pořadů nabízených při poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením podle § 5 odst. 2 písm. c) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání předloží Evropské komisi tak, aby ji měla k dispozici do dne 19. prosince 2022.

(4)

První zprávu o opatřeních přijatých v oblasti vyhrazování 30% podílu evropských děl v katalozích pořadů nabízených při poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání podle § 5 odst. 2 písm. d) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání předloží Evropské komisi tak, aby ji měla k dispozici do dne 19. prosince 2021.

(5)

Ustanovení § 53a zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na pořady vyrobené do konce roku 2009.

(6)

Provozovatel televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě licence udělené podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doklady, jež prokazují, že na jeho vysílání se vztahuje pravomoc České republiky na základě některého z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušné kritérium uvede, přiřadí ke konkrétnímu ustanovení zákona a odůvodní. Nesplní-li provozovatel televizního vysílání povinnosti podle věty první ve stanovené lhůtě, nebo označí-li Rada pro rozhlasové a televizní vysílání předložené podklady za nedostatečné, vyzve provozovatele televizního vysílání, aby označené nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Provozovatel televizního vysílání je povinen označené nedostatky v dodatečné lhůtě odstranit. Údaje, které prokazují, že na provozovatele televizního vysílání se vztahuje pravomoc České republiky, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zapíše do seznamu provozovatelů televizního vysílání do 30 dnů ode dne, kdy je obdrží, a současně příslušnému provozovateli televizního vysílání zašle potvrzení o tomto zápisu, v němž uvede den, kdy byl zápis proveden.

(7)

Provozovatel celoplošného televizního vysílání po projednání s organizacemi sídlícími ve státu, na jehož území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno, sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením, předloží Radě pro rozhlasové a televizní vysílání do 30. června 2023 Akční plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené hodnocené období“), jímž se zaváže v tomto období oproti podílu pořadů zpřístupňovaných v rozsahu podle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, navýšit celkový podíl pořadů zpřístupňovaných pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením prostřednictvím přiměřených opatření. Akční plán na zkrácené hodnocené období se zpracuje v členění podle jednotlivých programů provozovatele celoplošného televizního vysílání a jednotlivých běžných roků od 1. července do 30. června. V Akčním plánu na zkrácené hodnocené období se provozovatel vysílání s licencí zaváže, že v období od 1. července 2024 do 30. června 2025 opatří skrytými titulky nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením minimálně 30 % vysílaných pořadů. Celkový podíl zpřístupněných pořadů se počítá z vysílacího času. Vyhodnocení plnění Akčního plánu za zkrácené hodnocené období provozovatel celoplošného televizního vysílání předloží Radě pro rozhlasové a televizní vysílání do 30. září 2025.

(8)

Provozovatel vysílání s licencí je povinen v období ode dne účinnosti tohoto zákona do 30. června 2023 dodržovat podíl pořadů zpřístupňovaných osobám se sluchovým a zrakovým postižením v rozsahu podle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jako kdyby se jednalo o Akční plán. Provozovatel vysílání s licencí pro období do 30. června 2023 Radě pro rozhlasové a televizní vysílání žádný Akční plán nepředkládá, v ostatním se pro období do 30. června 2023 ustanovení týkající se Akčních plánů užijí přiměřeně.

(9)

První Akční plán podle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovatel celoplošného televizního vysílání zpracovává v návaznosti na svůj Akční plán na zkrácené hodnocené období.

(10)

Provozovatel jiného než celoplošného televizního vysílání do 30. června 2023 předloží Radě pro rozhlasové a televizní vysílání Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období“), jímž se zaváže v tomto období zahájit zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením prostřednictvím přiměřených opatření. Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období se zpracuje v členění podle jednotlivých programů provozovatele jiného než celoplošného televizního vysílání. Vyhodnocení plnění Zaváděcího plánu za zkrácené hodnocené období provozovatel jiného než celoplošného televizního vysílání předloží Radě pro rozhlasové a televizní vysílání do 30. září 2025.

(11)

První Akční plán podle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovatel jiného než celoplošného televizního vysílání zpracovává v návaznosti na svůj Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (§ 17-18)

§ 17

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „cílem“ nahrazuje slovy „účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části“.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „která“ vkládají slova „bez ohledu na svou délku“, za slovo „film,“ se vkládá slovo „videoklip,“ a slova „televizní hra“ se nahrazují slovem „tvorba“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. g) se za slova „televizní vysílání,“ vkládají slova „neposkytuje službu platformy pro sdílení videonahrávek,“ a za slova „služby na vyžádání“ se vkládají slova „ , služby platformy pro sdílení videonahrávek, uživatelem vytvořených videonahrávek“.

 

5.

V § 2 odst. 1 písm. h) se za slovo „pořadu“ vkládají slova „nebo do videonahrávky“.

 

6.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

etickým kodexem soubor pravidel pro provádění samoregulace přijatý jejími hlavními zúčastněnými subjekty, který stanoví zejména cíle samoregulace, postupy pravidelného, transparentního a nezávislého sledování a vyhodnocování plnění těchto cílů a mechanismus řešení stížností, včetně mechanismu prosazování přiměřených sankcí za porušení stanovených pravidel,

j)

hodnocenými obdobími tříletá na sebe bezprostředně navazující období.“.

 

7.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „rozhodnutí o výběru pořadů a jejich uspořádání v katalogu pořadů (dále jen redakční rozhodnutí“)“ nahrazují slovy „redakční rozhodnutí15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

_________

15)

§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 1 se za slova „služby na vyžádání“ vkládají slova „související s výběrem a poskytováním pořadů (dále jen související s pořady“)“.

 

9.

V § 3 odst. 2 písm. b) bodech 2 a 3 a v § 3 odst. 2 písm. c) se za slova „zajišťujících poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání“ vkládají slova „související s pořady“.

 

10.

V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

vede a aktualizuje seznam poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání usazených nebo považovaných za usazené v České republice, v němž u každého poskytovatele uvede, které z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 vůči němu zakládá pravomoc České republiky; seznam poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a jeho aktualizace bez zbytečného odkladu předává Evropské komisi za účelem zpřístupnění v centralizované databázi,“.

 

11.

V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „ukládá sankce“ nahrazují slovy „projednává přestupky“.

 

12.

V nadpisu § 5 se slovo „Evidence“ nahrazuje slovem „Seznam“.

 

13.

V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „internetovou adresu, a“ nahrazují slovy „adresu internetových stránek,“.

 

14.

V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

údaj, které z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 vůči poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání zakládá pravomoc České republiky, a doklady, které to prokazují, a“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

15.

V § 5 odst. 2 se slova „evidenční povinnost“ nahrazují slovy „povinnost podle odstavce 1“.

 

16.

V § 5 odst. 3 až 6 se slovo „Evidence“ nahrazuje slovem „seznamu“.

 

17.

V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova „telefonnímu číslu,“ vkládají slova „adrese internetových stránek,“.

 

18.

V § 6 odst. 1 písm. c) se za slovo „informaci“ vkládají slova „o tom, že jeho činnost se řídí právním řádem České republiky a“.

 

19.

V § 6 odst. 2 se slova „nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu“ nahrazují slovy „násilí nebo nenávisti vůči skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace“.

 

20.

V § 6 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

21.

V § 6 se doplňují odstavce 6 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 16 znějí:

(6)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen Radě neprodleně oznámit jakoukoli změnu skutečností, které mají vliv na určení, zda se na něj vztahuje tento zákon.

(7)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby audiovizuální mediální služby na vyžádání neobsahovaly veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu16).

(8)

Bez výslovného souhlasu příslušného poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání není nikdo oprávněn audiovizuální mediální službu na vyžádání zpřístupňovat veřejnosti nebo ji šířit za jiným účelem.

(9)

Bez výslovného souhlasu příslušného poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání není nikdo oprávněn do audiovizuální mediální služby na vyžádání zasahovat, zejména

a)

měnit nebo upravovat audiovizuální mediální službu na vyžádání nebo její jednotlivé části obsahově nebo technicky,

b)

přerušovat zvukovou nebo obrazovou složku audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo jejích jednotlivých částí, nebo

c)

překrývat zcela nebo zčásti zvukovou nebo obrazovou složku audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo jejích jednotlivých částí, včetně audiovizuálních obchodních sdělení a jiných oznámení; v případě obrazové složky audiovizuální mediální služby na vyžádání rovněž zmenšovat rozsah jejího zobrazení na obrazovce přijímače.

(10)

Ustanovení odstavce 9 se nevztahuje na

a)

překrytí, která si vyhradil příjemce audiovizuální mediální služby na vyžádání výlučně pro soukromé použití a která neslouží k přímému nebo nepřímému hospodářskému prospěchu jiné osoby,

b)

ovládací prvky uživatelských rozhraní nezbytných pro fungování zobrazovacího přijímače nebo pro orientaci v pořadech, jako jsou nastavení hlasitosti, vyhledávací funkce, orientační nabídky nebo přehledy dostupných pořadů,

c)

překrytí dodaná příslušným poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání, včetně titulků nebo obchodních sdělení, nebo

d)

techniky datové komprese, které zmenšují velikost datového souboru, a obdobné techniky nezbytné pro přizpůsobení distribučním prostředkům, jako jsou rozlišení nebo kódování, pokud v ničem nemění obsah audiovizuální mediální služby na vyžádání ani jejích jednotlivých částí.

________

16)

§ 312e odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

22.

Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

§ 6a

Ochrana nezletilých osob

 

(1)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání

a)

zajistí volbou vhodných opatření, aby pořady, které mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, jako je pornografie nebo hrubé samoúčelné násilí, neměly tyto osoby za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet; tato opatření zahrnují nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým osobám přístup k pořadu, a

b)

poskytne k pořadům podle písmene a) dostatečné informace o obsahu potenciálně závadném pro nezletilé osoby, který se v těchto pořadech vyskytuje, a to tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné.

(2)

Osobní údaje nezletilých osob shromážděné nebo jinak získané poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání za účelem plnění odstavce 1 písm. a) nesmí být zpracovávány pro obchodní účely, zejména pro přímý marketing, profilování a reklamu cílenou na základě chování.

 

§ 6b

Zpřístupňování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání osobám se sluchovým a zrakovým postižením

 

(1)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen tam, kde je to účelné, poskytnout k pořadu otevřené nebo skryté titulky6) nebo tlumočení do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a audiopopis7) pro osoby se zrakovým postižením, má-li je k dispozici, nebo jinak zajistit, aby některé pořady poskytované v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání byly přístupné osobám se sluchovým postižením a osobám se zrakovým postižením.

(2)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání po projednání s organizacemi sídlícími v České republice sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením zpracovává pro hodnocené období Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením (dále jen „Akční plán“), jímž se zavazuje oproti bezprostředně předcházejícímu hodnocenému období navýšit celkový podíl pořadů zpřístupněných pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením prostřednictvím přiměřených opatření. Akční plán zpracovává poskytovatel více než jedné audiovizuální mediální služby na vyžádání v členění podle jednotlivých služeb a jednotlivých běžných roků od 1. července do 30. června. Hodnocená období Akčních plánů vždy počínají dnem 1. července prvního kalendářního roku svého trvání a končí dnem 30. června posledního kalendářního roku svého trvání. Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání předkládá Radě nový Akční plán vždy do 30. června kalendářního roku, na který připadá konec předcházejícího hodnoceného období.

(3)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání předkládá Radě vyhodnocení plnění Akčního plánu vždy do 30. září kalendářního roku, na který připadl konec příslušného hodnoceného období.

(4)

Povinnosti podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na pořady, které vzhledem k jejich povaze nelze nebo není účelné pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým postižením zpřístupňovat, zejména

a)

hudební pořady,

b)

pořady zaměřené výhradně na propagaci vlastní audiovizuální mediální služby na vyžádání, výrobků, služeb a dalších činností souvisejících s poskytováním vlastní audiovizuální mediální služby na vyžádání, nebo

c)

pořady, které sestávají pouze z grafiky nebo videotextu bez doprovodného mluveného slova.

________

6)

§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7)

§ 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

23.

V § 7 odst. 1 se slova „tam, kde je to proveditelné,“ zrušují, číslo „10“ se nahrazuje číslem „30“ a na konci textu věty první se doplňují slova „a zajistit jejich zvýraznění“.

 

24.

V § 7 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 17 znějí:

(2)

Povinnosti podle odstavce 1 se nevztahují na poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání s nízkým obratem a na poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání, která vykazuje nízkou sledovanost. Povinnosti podle odstavce 1 se rovněž nevztahují na služby nebo pořady, u nichž by vzhledem k jejich povaze nebo tematickému zaměření bylo jejich plnění neproveditelné nebo neodůvodněné. Splnění podmínek nízkého obratu a nízké sledovanosti se posuzuje podle pokynů vydaných Evropskou komisí, které Rada zveřejní na svých internetových stránkách ve znění publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie17).

(3)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období předložit Radě zprávu o plnění povinností podle odstavce 1, a nesplní-li ve sledovaném období povinnosti podle odstavce 1, je povinen předložit Radě rovněž odůvodnění, proč tak neučinil.

________

17)

Sdělení Komise (2020/C 223/03) Pokyny podle čl. 13 odst. 7 směrnice o audiovizuálních mediálních službách týkající se výpočtu podílu evropských děl v katalozích služeb na vyžádání a definice nízké sledovanosti a nízkého obratu.“.

 

25.

V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

neobsahovala nebo nepodporovala diskriminaci vůči skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,“.

 

26.

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

audiovizuální obchodní sdělení obsahující podprahové techniky.“.

 

27.

V § 8 odst. 3 se za slova „nesmějí být“ vkládá slovo „speciálně“.

 

28.

V § 8 odst. 3 a 4 se slova „děti a mladistvé“ nahrazují slovy „nezletilé osoby“.

 

29.

V § 8 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „fyzicky“ vkládá slovo „ , psychicky“.

 

30.

V § 8 odst. 4 písm. a), § 9 odst. 1 písm. b) a v § 10 odst. 2 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

 

31.

V § 8 odst. 4 písm. b) se slovo „přemlouvali“ nahrazuje slovem „přemlouvaly“.

 

32.

V § 8 odst. 4 písm. c) se slova „dětí a mladistvých“ nahrazují slovy „nezletilých osob“.

 

33.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

§ 8a

 

Zvláštní ustanovení o audiovizuálních obchodních sděleních týkajících se alkoholických nápojů a potravin a nápojů obsahujících živiny a látky, jejichž nadměrný příjem se nedoporučuje

 

(1)

Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí

a)

zobrazovat nezletilé osoby konzumující alkoholické nápoje,

b)

spojovat konzumaci alkoholických nápojů se zvýšenými tělesnými výkony nebo s řízením motorového vozidla,

c)

vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,

d)

tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující účinky, nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů,

e)

ukazovat abstinenci nebo umírněnost v požívání alkoholických nápojů v nepříznivém světle, nebo

f)

zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní vlastnost alkoholického nápoje.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na sponzorování a umístění produktu.

(3)

Etické kodexy samoregulace stanoví podrobnější požadavky na audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů. Jejich cílem musí být účinně omezit vystavování nezletilých osob audiovizuálním obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů.

(4)

Etické kodexy samoregulace stanoví podrobnější požadavky na audiovizuální obchodní sdělení, která provázejí pořady pro děti nebo jsou v těchto pořadech obsažena a týkají se potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým nebo fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem v celkové stravě se nedoporučuje. Cílem těchto kodexů musí být účinně zajistit, aby audiovizuální obchodní sdělení nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních aspektů těchto potravin a nápojů, a rovněž účinně omezit vystavování nezletilých osob audiovizuálním obchodním sdělením týkajícím se těchto potravin a nápojů.“.

 

34.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1)

Umístění produktu není dovoleno ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech, spotřebitelských publicistických pořadech, náboženských pořadech a v pořadech pro děti. Za umístění produktu se nepovažuje případ, kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze se bezúplatně poskytuje určité zboží nebo služba, zejména rekvizity nebo ceny pro soutěžící s cílem zařadit je do pořadu.“.

 

35.

V § 10 odst. 2 písm. a) se za slovo „obsah“ vkládají slova „a zařazení v katalogu pořadů“ a slovo „ovlivněn“ se nahrazuje slovem „ovlivněny“.

 

36.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

§ 10a

Pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice, jejíž poskytovatel patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie

 

(1)

Rada může rozhodnout o pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice, jejíž poskytovatel patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie, pokud

a)

poskytovatel této služby v průběhu uplynulých 12 měsíců nejméně dvakrát zřejmým, závažným a hrubým způsobem porušil § 6a odst. 1, nebo obsah služby ohrozil veřejné zdraví nebo představoval závažné a značné riziko jeho ohrožení,

b)

porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice písemně oznámila Evropské komisi a regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie, do jehož pravomoci poskytovatel služby náleží (dále jen „příslušný regulační orgán členského státu Evropské unie“), spolu se žádostí o konzultace,

c)

poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání umožnila vyjádřit k věci své stanovisko a

d)

má za to, že konzultace s Evropskou komisí a příslušným regulačním orgánem členského státu Evropské unie nevedly ve lhůtě 30 dnů od obdržení oznámení podle písmene b) Evropskou komisí ke smírnému řešení.

(2)

Rada se může odchýlit od postupu podle odstavce 1 a rozhodnout o pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice, která patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie, pokud

a)

má za to, že obsahem audiovizuální mediální služby na vyžádání byl zřejmým, závažným a hrubým způsobem porušen § 6 odst. 7 nebo obsah této služby ohrožuje veřejnou bezpečnost, včetně národní bezpečnosti a obrany, nebo představuje závažné a značné riziko jejich ohrožení, došlo-li již k tomuto činu alespoň jednou během uplynulých 12 měsíců,

b)

porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice písemně oznámila jejímu poskytovateli, Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie a

c)

poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání umožnila vyjádřit k věci své stanovisko.

(3)

Rada se může v naléhavých případech v době do 30 dnů ode dne, kdy podle jejího názoru došlo k porušení tohoto zákona, odchýlit od postupu uvedeného v odstavci 2, pokud přijaté opatření neprodleně sdělí Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie a ve sdělení uvede důvody, na základě kterých se domnívá, že jde o naléhavý případ.

(4)

Pokud jsou obsahem audiovizuální mediální služby na vyžádání z jiného členského státu Evropské unie porušeny právní předpisy jiného členského státu Evropské unie, jimiž tento členský stát v oblastech koordinovaných v rámci Evropské unie a v souladu s právem Evropské unie stanoví podrobnější nebo přísnější pravidla (dále jen „zvláštní pravidla“), a tato služba je směrována zcela nebo převážně na území České republiky, může Rada požádat příslušný regulační orgán jiného členského státu Evropské unie, aby toto porušení vyřešil. Rada s příslušným regulačním orgánem členského státu Evropské unie v této věci spolupracuje urychleně s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.

(5)

Rada může rozhodnout o pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice z jiného členského státu Evropské unie uvedeného v odstavci 4, jejímž obsahem jsou porušena zvláštní pravidla, pokud

a)

uvedla důkazy svědčící o tom, že poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání se usadil v jiném členském státě Evropské unie, aby obešel zvláštní pravidla, jež by se na něj vztahovala, pokud by byl usazen v České republice; důkazy musejí umožnit náležité doložení obcházení zvláštních pravidel bez toho, aby bylo třeba poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání dokládat úmysl zvláštní pravidla obcházet,

b)

řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání podle písmene a) v České republice písemně oznámila Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie spolu s důvody, na jejichž základě situaci posoudila,

c)

umožnila poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání vyjádřit své stanovisko k porušení zákona a k záměru pozastavit šíření jeho služby v České republice,

d)

má za to, že výsledky dosažené součinností s příslušným regulačním orgánem členského státu Evropské unie nejsou uspokojivé, a

e)

obdržela písemné rozhodnutí Evropské komise, že uskutečnění záměru podle písmene b) je slučitelné s právem Evropské unie a rozhodnutí Rady o pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice je řádně odůvodněno.

(6)

Rozhodnutí o pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice Rada oznámí každému poskytovateli připojení. Poskytovatel připojení nesmí program označený v rozhodnutí Rady na území České republiky šířit ode dne bezprostředně následujícího po dni doručení rozhodnutí Rady, a to do dne, kdy rozhodnutí Rady pozbude platnosti.

(7)

Rozhodnutí o pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice pozbude platnosti uplynutím doby, na kterou Rada jeho platnost ve výroku rozhodnutí omezila, nejpozději však uplynutím 180 dnů ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí o pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání, které bylo vydáno podle odstavce 1, pozbude platnosti, rozhodne-li Evropská komise, že není slučitelné s právem Evropské unie, a to dnem, kdy o tom Rada na své úřední desce a na svých internetových stránkách uveřejní oznámení. Oznámení je Rada povinna uveřejnit první pracovní den bezprostředně následující po dni, ve kterém obdržela písemné vyhotovení rozhodnutí Evropské komise.“.

 

37.

V § 11 odst. 4 se slova „§ 6 odst. 2 a 3 a § 8“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 2 nebo 7, § 6a odst. 1 nebo 2, § 8 odst. 1, 2, 3 nebo 4 nebo v § 8a odst. 1“.

 

38.

Nad označení § 12 se vkládá nadpis „Přestupky“ a pod označením § 12 se nadpis „Přestupky“ zrušuje.

 

39.

V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova „1 nebo 2“ vkládají slova „ , § 6 odst. 6“.

 

40.

V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „§ 6 odst. 1, 4, 5, 6 nebo 7“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 6b odst. 1, 2 nebo 3“.

 

41.

V § 12 odst. 1 písm. d) se slova „§ 6 odst. 2 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 2 nebo 7 nebo § 6a odst. 1 nebo 2“.

 

42.

V § 12 odst. 1 písm. e) se číslo „ , 2“ zrušuje.

 

43.

V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo § 8a odst. 1“.

 

44.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

§ 12a

 

(1)

Právnická nebo fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 8 nebo 9.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

 

45.

V § 13 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

§ 18

Přechodná ustanovení

(1)

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 132/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání, který tuto službu poskytuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doklady, jež prokazují, že na jeho vysílání se vztahuje pravomoc České republiky na základě některého z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 132/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušné kritérium uvede, přiřadí ke konkrétnímu ustanovení zákona a odůvodní. Nesplní-li poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání povinnosti podle věty první ve stanovené lhůtě, nebo označí-li Rada pro rozhlasové a televizní vysílání předložené podklady za nedostatečné, vyzve poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání, aby označené nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen označené nedostatky v dodatečné lhůtě odstranit. Údaje, které prokazují, že na poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání se vztahuje pravomoc České republiky, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zapíše do seznamu poskytovatelů audiovizuální mediální služby na vyžádání do 30 dnů ode dne, kdy je obdrží, a současně příslušnému poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání zašle potvrzení o tomto zápisu, v němž uvede den, kdy byl zápis proveden.

(3)

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání po projednání s organizacemi sídlícími ve státu, na jehož území má být služba zcela nebo převážně směrována, sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením předloží Radě pro rozhlasové a televizní vysílání do 30. června 2023 Akční plán zpřístupňování pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené období“), jímž se zaváže v tomto období oproti podílu pořadů zpřístupňovaných v rozsahu podle § 6 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, navýšit celkový podíl pořadů zpřístupňovaných pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením prostřednictvím přiměřených opatření. Akční plán na zkrácené období zpracovává poskytovatel více než jedné audiovizuální mediální služby na vyžádání v členění podle jednotlivých poskytovaných služeb na vyžádání. Vyhodnocení plnění Akčního plánu na zkrácené období poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání předloží Radě pro rozhlasové a televizní vysílání do 30. září 2025.

(4)

První Akční plán podle § 6b odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání zpracovává v návaznosti na Akční plán na zkrácené období.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o regulaci reklamy (§ 19)

§ 19

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 90/2021 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 se za slova „na vyžádání3b),“ vkládají slova „služby platforem pro sdílení videonahrávek,“.

 

2.

V § 7 písm. a) se slova „vysílání a“ nahrazují slovem „vysílání,“ a za slova „na vyžádání“ se vkládají slova „a ve službách platforem pro sdílení videonahrávek“.

 

3.

V § 7 písmeno b) zní:

b)

Státní ústav pro kontrolu léčiv29) nad dodržováním čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/74542) v rozsahu, v jakém se týká reklamy na zdravotnické prostředky, pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky, na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o audiovizi (§ 20-21)

§ 20

V § 43 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb., se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Maximální výše filmové pobídky činí 150 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

§ 21

Přechodné ustanovení

O pobídkovém projektu, u nějž byla podána žádost o registraci pobídkového projektu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost (§ 22)

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.Poznámky pod čarou:

Čl. 28a a 28b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

Sdělení Komise (2020/C 223/02) Pokyny k praktickému uplatňování kritéria základní funkce v definici „služby platformy pro sdílení videonahrávek“ podle směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Zákon č. 132/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 132/2010 Sb.

§ 312e odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 455/2016 Sb.

§ 192 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 356 zákona č. 40/2009 Sb.

§ 20e a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 79 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Čl. 28a a 28b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.

2

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

4

Sdělení Komise (2020/C 223/02) Pokyny k praktickému uplatňování kritéria základní funkce v definici „služby platformy pro sdílení videonahrávek“ podle směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

5

Zákon č. 132/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 132/2010 Sb.

7

§ 312e odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 455/2016 Sb.

8

§ 192 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 356 zákona č. 40/2009 Sb.

10

§ 20e a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11

§ 79 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.