Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

246/2022 Sb. znění účinné od 1. 10. 2022

246

 

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1)

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a betasympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES ze dne 22. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/97/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

________

1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1873 ze dne 7. listopadu 2019 o postupech koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2129 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u některých zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/999 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty a sledovatelnost zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat v rámci Unie.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 ze dne 16. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/275/ES, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu u určitého území nebo třetí země do členského státu.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2037 ze dne 22. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů.“.

 

3.

V § 2 písm. a), § 4 odst. 1 písm. c), § 17b, § 41 odst. 1 písm. c), § 44 odst. 1 písm. d), § 45 odst. 1 písm. b), § 48 odst. 1 písm. b) a c), § 49 odst. 1 písm. b), § 57 odst. 2, § 67 odst. 5 a v § 67a odst. 3 se slovo „zdolávání“ nahrazuje slovem „tlumení“.

 

4.

V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „kožešinová zvířata,“ zrušují a za slovo „včelstva“ se vkládá slovo „ , čmeláci“.

 

5.

V § 3 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až mm) se označují jako písmena f) až ll).

 

6.

V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:

j)

ohniskem nákazy ohnisko podle čl. 4 bodu 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,“.

 

7.

V § 3 odst. 1 písmeno t) zní:

t)

ochrannou lhůtou ochranná lhůta podle čl. 4 bodu 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES, v platném znění,“.

Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.

 

8.

V § 3 odst. 1 písm. hh) se slova „pro síť epizootologického sledování a“ nahrazují slovy „Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správou v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“)“.

 

9.

V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene jj) doplňují slova „nebo týraným zvířatům“.

 

10.

V § 3 odst. 1 písm. kk) se za slovo „včel,“ vkládají slova „které je tvořeno matkou, dělnicemi a trubci a“.

 

11.

V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Pokud se v tomto zákoně mluví v souvislosti s přemísťováním zvířat nebo živočišných produktů o členském státě, rozumí se tím také jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru.“.

 

12.

V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Chovatel psa je povinen zajistit, aby pes byl označen elektronickým čipem, který splňuje technické požadavky stanovené v příloze II předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48) (dále jen „elektronický čip“), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel nově narozeného psa je povinen zajistit označení psa elektronickým čipem před nabídkou psa k prodeji nebo předáním psa novému chovateli, nejpozději však do 3 měsíců věku psa. Chovatel psa je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený elektronickým čipem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

(4)

Povinnosti chovatele psa podle odstavce 3 se nevztahují na chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání6), ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou policii nebo obecní policii68), pokud jde o psy používané k plnění úkolů obecní policie.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.

 

13.

V § 4 odst. 5 se slova „Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“)“ zrušují.

 

14.

V § 4 odst. 6 se slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 5“.

 

15.

V § 4 odst. 7 a v § 4 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „5 a 6“.

 

16.

V § 4 se odstavec 9 zrušuje.

 

17.

V § 4a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pas je veřejnou listinou.“.

 

18.

V § 4a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Pasy podle odstavce 3 vydává také vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která je k této činnosti schválena krajskou veterinární správou. Práva a povinnosti veterinárního lékaře schváleného k vydávání pasů platí pro vysokou školu schválenou k vydávání pasů obdobně. Schválení vysoké školy k vydávání pasů může být krajskou veterinární správou pozastaveno nebo odejmuto, jestliže vysoká škola vydala pas s prokazatelně nepravdivými údaji, vyplněný neúplně nebo nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

19.

V § 4b odst. 3 písm. a) se za slova „veterinárním lékařům“ vkládají slova „nebo vysoké škole“.

 

20.

Za § 4b se vkládá nový § 4c, který zní:

§ 4c

 

Označení psa podle § 4 odst. 3 nebo označení zvířat v zájmovém chovu elektronickým čipem podle předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65) provádí soukromý veterinární lékař nebo vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny.“.

 

21.

V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

22.

V § 5 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

23.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

________

11)

Zákon č. 258/2000 Sb. Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat. § 12, 12d a 12f zákona č. 246/1992 Sb.“.

 

24.

V § 5 odst. 3 písm. b) se text „b)“ nahrazuje textem „a)“.

 

25.

V § 5 odst. 3 písm. c) se slova „programem tlumení“ nahrazují slovy „eradikačním programem“ a slova „ve Věstníku Ministerstva zemědělství“ se nahrazují slovy „na internetových stránkách ministerstva“.

 

26.

V § 5 odst. 5 se slova „a v odstavci 4 písm. a)“ zrušují.

 

27.

V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Pro chovatele provozujícího zařízení pro produkci čmeláků, které je odděleno od okolního prostředí, platí povinnosti chovatele hospodářských zvířat uvedené v odstavci 1 písm. a) až c).“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

28.

V § 5 odst. 7 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

29.

§ 5a zní:

§ 5a

 

(1)

Provozovatel zařízení nebo dopravce, který podléhá registraci nebo schválení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo podle nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě, zejména podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, je povinen požádat krajskou veterinární správu o schválení nebo registraci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

(2)

Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na

a)

chovatele evidovaných zvířat podle plemenářského zákona8), kteří jsou povinni evidovat svá hospodářství podle plemenářského zákona8),

b)

osoby podle § 13a odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání6), které mají oznamovací povinnost podle zákona na ochranu zvířat proti týrání6).

Osoby uvedené v písmenech a) a b) se považují za subjekty registrované podle čl. 84 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

(3)

Krajská veterinární správa v souladu s čl. 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 registruje, s výjimkou uvedenou v odstavci 2,

a)

zařízení provozovatelů podle čl. 84 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,

b)

dopravce podle čl. 87 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a podle čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 a

c)

provozovatele svodu zvířat podle čl. 90 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

(4)

Krajská veterinární správa v souladu s čl. 97, 99 a 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 schvaluje zařízení podle čl. 94 odst. 1 nebo čl. 95 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a za podmínek stanovených nařízením schválení pozastaví nebo odejme.

(5)

Povinnost vést záznamy podle čl. 102 až 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 se nevztahuje na provozovatele uvedené v čl. 102 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

(6)

Provozovatelé zařízení, dopravci nebo provozovatelé svodu zvířat registrovaní krajskou veterinární správou podle odstavce 3 nebo provozovatelé zařízení schvalovaných krajskou veterinární správou podle odstavce 4, pokud se na ně nevztahuje povinnost vést údaje ve stájovém registru podle plemenářského zákona8), jsou povinni uchovávat záznamy vedené podle čl. 102 až 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 po dobu 3 let.

(7)

Provozovatelé zařízení, dopravci nebo provozovatelé svodu zvířat registrovaní krajskou veterinární správou podle odstavce 3 nebo provozovatelé zařízení schvalovaných krajskou veterinární správou podle odstavce 4 oznamují krajské veterinární správě ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly,

a)

změny stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě,

b)

ukončení své činnosti.

(8)

Registraci podle čl. 84 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nepodléhají a záznamy podle čl. 102 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nejsou povinni vést

a)

chovatelé evidovaných zvířat podle plemenářského zákona8), kteří nejsou povinni evidovat svá hospodářství podle plemenářského zákona8),

b)

chovatelé provozující zařízení pro produkci čmeláků, které není odděleno od okolního prostředí.“.

 

30.

Za § 5a se vkládají nové § 5b až 5d, které znějí:

§ 5b

 

(1)

Provozovatel zařízení akvakultury nebo skupiny zařízení akvakultury podléhajících registraci nebo schválení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo podle nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě, zejména podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691, je povinen požádat krajskou veterinární správu o schválení nebo registraci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429. Registraci podle čl. 172 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nepodléhají zařízení akvakultury uvedená v čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2037.

(2)

Povinnost požádat o schválení podle odstavce 1 se nevztahuje na zařízení akvakultury uvedená v čl. 176 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429; tato zařízení podléhají pouze registraci.

(3)

Krajská veterinární správa v souladu s čl. 173 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 registruje zařízení akvakultury nebo skupinu zařízení akvakultury.

(4)

Krajská veterinární správa v souladu s čl. 181, 183 a 184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 schvaluje zařízení akvakultury nebo skupinu zařízení akvakultury uvedené v čl. 176 odst. 1, čl. 177, čl. 178 písm. a) nebo čl. 179 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a za podmínek stanovených nařízením schválení pozastaví nebo odejme.

(5)

Provozovatelé uvedení v odstavci 1 a dopravci vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury nebo k vypuštění do volné přírody podle čl. 188 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 jsou povinni uchovávat záznamy vedené podle čl. 186 až 188 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 po dobu 3 let.

(6)

Záznamy podle čl. 186 odst. 1 písm. c), d) a e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nejsou povinni vést provozovatelé zařízení akvakultury uvedení v čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2037. Záznamy podle čl. 188 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nejsou povinni vést dopravci uvedení v čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2037.

(7)

Provozovatelé zařízení akvakultury nebo skupin zařízení akvakultury registrovaných krajskou veterinární správou podle odstavce 3 nebo schvalovaných krajskou veterinární správou podle odstavce 4 oznamují krajské veterinární správě ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly,

a)

změny stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě,

b)

ukončení své činnosti.

 

§ 5c

 

Krajská veterinární správa schvaluje soukromého veterinárního lékaře pro zařízení uvedená v § 5a nebo 5b, pokud toto schválení vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatá na jeho základě, zejména nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691. Schválení soukromého veterinárního lékaře pro tuto činnost může být krajskou veterinární správou pozastaveno nebo odejmuto, jestliže při jejím provádění postupoval v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo nařízeními Komise v přenesené pravomoci přijatými na jeho základě, zejména nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691.

 

§ 5d

 

(1)

Provozovatel, který chová hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, je povinen požádat krajskou veterinární správu o registraci svého zařízení a plnit povinnosti podle čl. 84 a 102 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429. Krajská veterinární správa registruje tato zařízení v souladu s čl. 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

(2)

Provozovatel zařízení registrovaného krajskou veterinární správou podle odstavce 1 je povinen uchovávat záznamy vedené podle čl. 102 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 po dobu 3 let.

(3)

Provozovatel zařízení registrovaného krajskou veterinární správou podle odstavce 1 oznamuje krajské veterinární správě ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly,

a)

změny stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,

b)

ukončení své činnosti.“.

 

31.

V části první hlavě II se za oddíl 1 vkládá nový oddíl 2, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39 zní:

Oddíl 2

Centrální evidence psů

 

§ 5e

 

(1)

Správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů (dále jen „informační systém centrální evidence“) je Komora.

(2)

Informační systém centrální evidence není veřejně přístupný a má do něj přístup

a)

soukromý veterinární lékař za účelem zápisu údajů nebo nahlížení do něj pro potřebu plnění povinností stanovených tímto zákonem,

b)

orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působnosti v rozsahu stanoveném postupem podle zákona o základních registrech39) a

c)

chovatel psa za účelem zápisu čísla svého telefonu nebo nahlížení do něj v rozsahu údajů vedených o tomto chovateli a jím chovaném psu.

(3)

V informačním systému centrální evidence se vedou tyto údaje:

a)

identifikační číslo psa nebo číslo tetování psa,

b)

pohlaví psa,

c)

číslo pasu psa z evidence pasů vedené Komorou podle § 4a, pokud byl pas vydán,

d)

jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa místa trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce, nebo obchodní firma nebo název chovatele psa, a dále číslo telefonu chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce,

e)

adresa místa chovu psa,

f)

údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování.

(4)

Ministerstvo hradí Komoře náhradu hotových výdajů spojených s pořízením, vedením, provozem a správou informačního systému centrální evidence, jednorázovou náhradu hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z informačního systému centrální evidence a paušální roční náhradu hotových výdajů za poskytování údajů z informačního systému centrální evidence.

(5)

Prováděcí právní předpis stanoví výši náhrady hotových výdajů spojených s pořízením, vedením, provozem a správou informačního systému centrální evidence, jednorázové náhrady hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z informačního systému centrální evidence a paušální roční náhrady hotových výdajů za poskytování údajů z informačního systému centrální evidence náležející Komoře.

 

§ 5f

Chovatelé psů

 

(1)

Chovatel psa je povinen zajistit zapsání

a)

psa do informačního systému centrální evidence současně s označením nově narozeného psa elektronickým čipem podle § 4 odst. 3; zapsání psa do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. a),

b)

údaje o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině do informačního systému centrální evidence; zapsání tohoto údaje do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. b),

c)

změny chovatele nebo trvalé změny adresy místa chovu psa do informačního systému centrální evidence nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině; zapsání tohoto údaje do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. c).

(2)

Povinnosti chovatele psa podle odstavce 1 se nevztahují na chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání6), ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou policii nebo obecní policii68), pokud jde o psy používané k plnění úkolů obecní policie.

 

§ 5g

Soukromí veterinární lékaři

 

Soukromý veterinární lékař je povinen

a)

zapsat psa do informačního systému centrální evidence ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem podle § 4 odst. 3; tento zápis zahrnuje údaje podle § 5e odst. 3 písm. a), b), d) až f), a má-li pes pas, i údaj podle § 5e odst. 3 písm. c),

b)

zapsat do informačního systému centrální evidence údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes očkován nebo přeočkován,

c)

zapsat do informačního systému centrální evidence změnu chovatele nebo trvalou změnu adresy místa chovu psa, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto údaje soukromému veterinárnímu lékaři chovatelem.

 

§ 5h

Vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny

 

Pro účely tohoto oddílu se za soukromého veterinárního lékaře považuje také vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny. Práva a povinnosti soukromého veterinárního lékaře podle § 5e až 5g platí pro tuto vysokou školu obdobně.

_______

39

) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní oddíly 2 a 3 se označují jako oddíly 3 a 4.

 

32.

V části první hlavě II nadpisu oddílu 3 se slovo „vnitrostátní“ zrušuje.

 

33.

Pod označení § 6 se vkládá nadpis „Vnitrostátní přemísťování zvířat“.

 

34.

V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „shromažďovacího střediska“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků nebo zařízení pro svody drůbeže podle čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429“.

 

35.

V § 6 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

36.

V § 6 odst. 3 se slova „shromažďovacího střediska“ nahrazují slovy „zařízení uvedeného v odstavci 1 písm. a)“.

 

37.

V § 6 odst. 7 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

38.

V § 6 odst. 8 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

39.

V § 7 odstavec 2 zní:

(2)

Zvířata mohou být přepravována jen za podmínek stanovených tímto zákonem, zákonem na ochranu zvířat proti týrání6), předpisy Evropské unie upravujícími ochranu zvířat během přepravy14) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo nařízeními Komise v přenesené pravomoci přijatými na jeho základě, zejména nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990; úřední veterinární lékaři dozírají na dodržování těchto podmínek.“.

 

40.

V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

 

41.

§ 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 80 až 82 zní:

§ 8

Přemísťování zvířat mezi členskými státy

 

(1)

Krajská veterinární správa může v případech stanovených nařízením povolit výjimku z veterinárních požadavků na přemísťování

a)

zvířat, které jsou stanoveny v části IV hlavě I kapitolách 3, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a v nařízeních Komise v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě upravujících požadavky na přemísťování zvířat80),

b)

vodních živočichů nebo živočišných produktů z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, které jsou stanoveny v části IV hlavě II kapitolách 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a v nařízeních Komise v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě upravujících požadavky na přemísťování zvířat81).

(2)

Ústřední veterinární správa může povolit výjimku z veterinárních požadavků na přemísťování zvířat, které jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o přemísťování

a)

zvířat mezi členskými státy pro vědecké účely6), nebo v blízkosti hranic pro rekreační účely, sportovní a kulturní akce, nebo za účelem pastvy nebo práce, nebo přemísťování zárodečných produktů do genových bank v jiném členském státě, a to za podmínek stanovených v čl. 138, 139 a 165 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a v nařízeních Komise v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě82),

b)

vodních živočichů na území České republiky z jiného členského státu pro vědecké účely6), a to za podmínek stanovených v čl. 204 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

(3)

Vodní živočichové přemístění z jiného členského státu mohou být v České republice vypouštěni do volné přírody, pouze pokud splňují podmínky uvedené v čl. 199 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

_________

80)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

81)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990.

82)

Například nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.“.

 

42.

V § 9 odstavec 4 zní:

(4)

Tímto ustanovením není dotčen čl. 90 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.“.

 

43.

V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

 

44.

§ 9a včetně nadpisu zní:

§ 9a

Přemísťování cirkusových zvířat

 

(1)

Krajská veterinární správa registruje cirkusy, vydává rejstříky zvířat v cirkusu (dále jen „cirkusová zvířata“) a rejstříky míst konání představení cirkusu a plní další úkoly vyplývající pro úřední veterinární lékaře z předpisů Evropské unie upravujících veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy14a). Veterinární podmínky stanovené předpisy Evropské unie upravujícími veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy14a) pro přemísťování cirkusových zvířat mezi členskými státy se vztahují i na vnitrostátní přemísťování těchto zvířat.

(2)

Pasy pro cirkusová zvířata vystavují schválení veterinární lékaři pro tuto činnost [§ 3 odst. 1 písm. hh)] a potvrzují úřední veterinární lékaři příslušných krajských veterinárních správ; evidenci těchto pasů vede Komora. Schválení veterinárního lékaře pro tuto činnost může být pozastaveno nebo odejmuto veterinárnímu lékaři, který vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji, vyplněný neúplně nebo nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými předpisy Evropské unie upravujícími veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy14a).“.

 

45.

§ 9b se zrušuje.

 

46.

V části první hlavě II nadpisu oddílu 4 a nadpisu § 17b se slovo „zdolávání“ nahrazuje slovem „tlumení“.

 

47.

V § 10 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „v souladu s čl. 26 až 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 vykonává státní veterinární dozor zaměřený na včasné odhalení nákaz uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,“.

 

48.

V § 10 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 3 písm. f) a v § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ke zdolání“ nahrazují slovy „k tlumení“.

 

49.

V § 10 odst. 1 písm. c) se text „[§ 34 odst. 1 písm. b)]“ zrušuje.

 

50.

V § 10 odstavec 2 zní:

(2)

Ústřední veterinární správa předloží Evropské komisi (dále jen „Komise“) program dozoru podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a předkládá Komisi pravidelné zprávy o výsledcích provádění tohoto programu.“.

Poznámka pod čarou č. 14b se zrušuje.

 

51.

V § 10 odst. 3 se písmena a) až d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena a) až c).

 

52.

Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které včetně poznámek pod čarou č. 83 až 85 znějí:

§ 10a

 

(1)

Nákazy, včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka, a jejich původci, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou považovány za nebezpečné.

(2)

Ústřední veterinární správa hlásí

a)

Komisi a ostatním členským státům ohnisko nákazy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a podává Komisi a ostatním členským státům zprávu o nákazách podle čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a

b)

Světové organizaci pro zdraví zvířat výskyt nákaz v souladu s rozhodnutím této organizace o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich hlášení83).

 

§ 10b

 

(1)

Ústřední veterinární správa vypracovává se zřetelem na stav a vývoj nákazové situace návrhy programů ozdravování zvířat od některých nebezpečných nákaz nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka, a to zejména od nákaz nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka uvedených v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/188284) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/69085). Programy ozdravování zvířat jsou vypracovávány jako programy eradikace, tlumení a sledování určité nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka.

(2)

Ústřední veterinární správa předkládá Komisi

a)

návrhy programů ozdravování zvířat ke schválení podle čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a

b)

zprávy podle čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

(3)

Ústřední veterinární správa může v případech a za podmínek stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 prozatímně prohlásit zřízení programu ozdravování zvířat.

(4)

Ústřední veterinární správa postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 v případech, v nichž má být požadován finanční příspěvek Evropské unie na financování programu ozdravování zvířat.

(5)

Ústřední veterinární správa může v případech stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 povolit výjimku z povinností provozovatelů v oblasti programů ozdravování zvířat.

________

83

) Rozhodnutí Světové organizace pro zdraví zvířat č. XXXI ze dne 27. května 2004 o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich hlášení.

84

) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu, v platném znění.

85

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014.“.

 

53.

V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „ , zejména“ nahrazuje slovy „; přitom krajská veterinární správa postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo podle předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě, zejména podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, nebo podle předpisů Evropské unie upravujících opatření v případech nemocí přenosných ze zvířat na člověka86).“ a písmena a) až e) se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 86 zní:

_________

86

) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, v platném znění.“.

 

54.

V § 13 odstavec 2 zní:

(2)

Vyžadují-li to povaha nákazy a okolnosti případu, nařídí krajská veterinární správa chovateli kromě opatření podle odstavce 1 i poražení nebo utracení zvířete k diagnostickým účelům.“.

 

55.

V § 13 odst. 3 se slova „odstavci 1 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „čl. 55 odst. 1 písm. c), d) a e), čl. 56 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429“.

 

56.

V § 13 odstavec 6 zní:

(6)

Krajská veterinární správa může na žádost chovatele nebo z moci úřední povolit výjimku z opatření uvedených v odstavcích 1 až 3, zejména za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě, zejména nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, nebo předpisy Evropské unie upravujícími opatření v případech nemocí přenosných ze zvířat na člověka86).“.

 

57.

§ 14 se zrušuje.

 

58.

Nadpis nad označením § 15 zní: „Opatření k tlumení nákaz“.

 

59.

V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Byl-li“ vkládají slova „v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a 2020/689“, slovo „ , zejména“ se nahrazuje slovy „; přitom příslušný orgán postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo podle předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě, zejména podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, nebo podle předpisů Evropské unie upravujících opatření v případech nemocí přenosných ze zvířat na člověka86).“ a písmena a) až k) se zrušují.

 

60.

V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 54 odst. 2 písm. a), § 67 odst. 5, § 67a odst. 3, § 67b odst. 3 a v § 69 odst. 1 se slova „ochranná a zdolávací opatření“ nahrazují slovy „opatření k tlumení nákaz“.

 

61.

V § 15 odstavce 2 a 3 znějí:

(2)

Krajská veterinární správa může na žádost chovatele nebo z moci úřední povolit výjimku z opatření k tlumení nákaz, nařízených jí nebo jiným příslušným orgánem, zejména za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě, zejména nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, nebo předpisy Evropské unie upravujícími opatření v případech nemocí přenosných ze zvířat na člověka86).

(3)

Jde-li o nákazu, jejíž výskyt je povinně hlášen Komisi a členským státům, informuje krajská veterinární správa orgány veřejné správy uvedené v pohotovostním plánu kraje prostřednictvím operačního střediska integrovaného záchranného systému kraje.“.

 

62.

§ 16 zní:

§ 16

 

Ústřední veterinární správa v souladu s čl. 71 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 informuje Komisi o přijatých opatřeních k tlumení nákaz.“.

 

63.

§ 17 a 17a se včetně nadpisu zrušují.

 

64.

Poznámka pod čarou č. 14c se zrušuje.

 

65.

V § 18 odst. 2 písm. a) se slova „zvláštními právními předpisy14g) a předpisy Evropské unie14d)“ nahrazují slovy „nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a dalšími předpisy Evropské unie14d)“.

Poznámka pod čarou č. 14g se zrušuje.

 

Poznámka pod čarou č. 14d zní:

14d

) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

 

66.

V § 18 odst. 2 písm. b) se slova „zvláštními právními předpisy14h) vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců, anebo vzhledem k výskytu nákaz vodních živočichů, ryb a měkkýšů, uvedených ve zvláštních právních předpisech14h)“ nahrazují slovy „nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 vzhledem k výskytu nákaz uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení nebo nově se objevujících nákaz“.

Poznámka pod čarou č. 14h se zrušuje.

 

67.

V § 18 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

byla poražena v podniku, v němž během procesu porážení a výroby nebyla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), nebo živočišné produkty z těchto zvířat; tím není dotčen § 23 odst. 2,“.

 

68.

V § 18 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se včetně poznámky pod čarou č. 14i zrušuje.

 

69.

V § 18 odst. 3 se za slovo „může“ vkládají slova „v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a“.

 

70.

V § 18 odst. 4 se slova „potraviny živočišného původu15)“ nahrazují slovy „živočišné produkty“ a slova „z obchodní sítě“ se nahrazují slovy „ze všech fází uvádění na trh“.

 

71.

V § 18 odst. 5 větě první se slovo „původu“ nahrazuje slovem „původu15)“ a slova „zvláštní úpravě (ošetření)“ se nahrazují slovy „zvláštním ošetření“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

________

15)

§ 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb.“.

 

72.

V § 18 odst. 6 písmeno a) zní:

a)

stanoví, které potraviny živočišného původu jsou poživatelné a které jsou nepoživatelné,“.

 

73.

V § 18 odst. 6 písm. b) se slova „zvlášt ní úpravy (ošetření)“ nahrazují slovy „zvláštního ošetření“.

 

74.

V § 19 odst. 1 se slova „zákonem a“ nahrazují slovem „zákonem,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6“.

 

75.

V § 19 odst. 2 věta poslední zní: „Jde-li o léčivé přípravky, které byly použity v případě nepředpokládaném rozhodnutím o jejich registraci, anebo jde-li o neregistrované léčivé přípravky, u kterých není uvedena ochranná lhůta, mohou být zvířata takto využívána po uplynutí ochranné lhůty stanovené podle čl. 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6.“.

 

76.

V § 19 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 ze dne 11. prosince 2018 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS“.

 

77.

V § 19 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

V případě podezření nebo zjištění nesouladu s pravidly stanovenými tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo předpisy Evropské unie pro používání nebo rezidua

a)

látek s farmakologickým účinkem, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo

b)

zakázaných nebo nepovolených látek s farmakologickým účinkem

postupuje Státní veterinární správa podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

78.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

 

17)

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

79.

V § 21 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; jde-li o domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců, může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně“ a věta druhá se zrušuje.

 

80.

V § 21 odst. 15 se slova „povinné prohlídce jatečných zvířat a masa, kterou“ nahrazují slovy „povinnému veterinárnímu vyšetření zvířat před poražením, jejich masa, orgánů a ostatních částí po poražení (dále jen prohlídka jatečných zvířat a masa“), které“.

 

81.

V § 21 odst. 18 se slova „Není-li toto vyšetření provedeno laboratoří krajské veterinární správy,“ nahrazují slovy „Vyšetření podle věty první“.

 

82.

V § 22 odst. 2 a 3 se slovo „zprostředkovávají“ nahrazuje slovy „se podílejí na“.

 

83.

V § 27 odst. 1 písm. a) se slova „zvláštní úpravě (ošetření)“ nahrazují slovy „zvláštnímu ošetření“.

 

84.

V § 27a odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení větě první se za slovo „republiky,“ vkládají slova „nebo prostřednictvím prodejního automatu,“.

 

85.

V § 27a odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení větě třetí se za slovo „republiky,“ vkládají slova „nebo prostřednictvím prodejního automatu“.

 

86.

V § 27a odst. 1 písm. c) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje a za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní:

3. prodej prostřednictvím prodejního automatu, nebo“.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

 

87.

V § 27a odst. 6 se slova „státním veterinárním ústavu“ nahrazují slovy „státním ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku (dále jen státní veterinární ústav“)“.

 

88.

V § 27b odst. 5 až 7, § 64c odst. 1, § 67 odst. 1, § 67a odst. 1, § 67b odst. 1 a v § 75 odst. 6 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

89.

V § 28 odstavec 1 zní:

(1)

Krajská veterinární správa oznámí příslušnému orgánu členského státu určení způsobem stanoveným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 přemístění do jiného členského státu

a)

zvířat podle čl. 153, 155 a 163 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,

b)

vodních živočichů nebo živočišných produktů z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů podle čl. 220 a 225 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, nebo

c)

živočišných produktů podle čl. 169 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.“.

Poznámky pod čarou č. 17q až 17v se zrušují.

 

90.

V § 28 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

91.

V § 28 odst. 2 se slova „schváleny a registrovány podle § 9b nebo“ zrušují a na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo schváleny podle § 5a nebo 5b, anebo registrovány podle § 5a, 5b nebo 5d“.

 

92.

V § 28 se odstavec 3 zrušuje.

 

93.

V § 30 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Příjemce zvířat oznámí krajské veterinární správě příchod těchto zvířat do místa určení nejméně 24 hodin předem písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy a uvede druh, počet, kategorii, popřípadě stáří, původ a účel chovu zvířat.“.

 

94.

V § 30 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

95.

§ 31 zní:

§ 31

 

Vyžadují-li předpisy Evropské unie k přemístění zvířat do jiného členského státu veterinární osvědčení, je osoba, která se podílí na obchodování se zvířaty, povinna požádat krajskou veterinární správu o vydání veterinárního osvědčení ve lhůtě nejméně

a)

2 pracovních dnů přede dnem předpokládaného přemístění zvířat, jde-li o zvířata, u kterých již byly provedeny zdravotní zkoušky nezbytné pro vydání veterinárního osvědčení, nebo zárodečných produktů, nebo

b)

5 pracovních dnů přede dnem předpokládaného přemístění zvířat v ostatních případech.“.

 

96.

V § 31a odst. 1 se slova „§ 28 až 30“ nahrazují slovy „§ 28 až 31“.

 

97.

Poznámka pod čarou č. 17x se zrušuje.

 

98.

V § 32 odst. 1 se slova „dováženým ze třetích zemí“ zrušují a za slova „(dále jen „kontrolované zboží“)“ se vkládají slova „dováženým ze třetích zemí“.

 

99.

Poznámka pod čarou č. 17y zní:

17y)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1873.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2129.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130.“.

 

100.

V § 32 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „přijatých na jeho základě“.

 

101.

Na konci textu § 33 se doplňují slova „a předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě“.

 

102.

V § 32 odst. 7 se slova „Jsou-li předmětem dovozu zvířata nebo živočišné produkty“ nahrazují slovy „Je-li předmětem dovozu kontrolované zboží“.

 

103.

V § 32 odst. 7 a v § 48 odst. 1 písm. j) se slova „zvířat nebo živočišných produktů daného druhu“ nahrazují slovy „kontrolovaného zboží“.

 

104.

Nadpis nad § 34 se zrušuje.

 

105.

§ 34 zní:

§ 34

 

(1)

Orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu povolí vstup kontrolovaného zboží dováženého z třetích zemí na území České republiky, pokud tyto zásilky splňují požadavky stanovené v části V kapitolách 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(2)

Pokud dosud nebyly stanoveny požadavky podle odstavce 1 na úrovni Evropské unie, povolí orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu vstup kontrolovaného zboží dováženého z třetích zemí na území České republiky, pokud tyto zásilky splňují

a)

dovozní podmínky uplatňované na dovoz kontrolovaného zboží z příslušné třetí země do České republiky, je-li místem určení zásilky Česká republika, nebo

b)

dovozní podmínky jiného členského státu, který je místem určení zásilky.“.

 

106.

Nadpis nad § 36 se zrušuje.

 

107.

§ 36 se včetně poznámky pod čarou č. 18b zrušuje.

 

108.

V § 37 odstavec 1 zní:

(1)

Kontrolované zboží, s výjimkou zvířat, dovážené ze třetí země a navržené k propuštění do celního režimu uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma se z hlediska pohraniční veterinární kontroly považuje za zboží navržené k propuštění do celního režimu volného oběhu na území České republiky nebo jiného členského státu, pokud není navrženo k propuštění do celního režimu tranzitu. Kontrolované zboží podle věty první podléhá na pohraniční veterinární stanici pohraniční veterinární kontrole za účelem ověření, zda splňuje dovozní podmínky; při této kontrole orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu postupují podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.“.

 

109.

V § 37 odstavec 2 zní:

(2)

Pohraniční veterinární kontrole nepodléhají směsné produkty uvedené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630.“.

 

110.

V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

111.

V § 37 odst. 3 se slova „nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009, v platném znění“ nahrazují slovy „nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“.

 

112.

V § 37 se odstavec 4 zrušuje.

 

113.

V nadpisu § 38 se slova „zvířat a živočišných produktů“ nahrazují slovy „kontrolovaného zboží“.

 

114.

V § 38 se text „ , 35 a 36“ nahrazuje textem „a 35“ a na konci ustanovení se doplňuje věta „Při kontrole tranzitu postupují orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.“.

 

115.

V § 38a odstavec 1 zní:

(1)

Ustanovení § 32 až 38 se nepoužijí na živočišné produkty, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití, podle čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

 

116.

V § 38a odst. 2 se slova „uvedených v odstavci 1 podle čl. 5 a 6 předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21)“ nahrazují slovy „ , které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití, podle čl. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122“ a slova „předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21)“ se nahrazují slovy „nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122“.

 

117.

V § 38a odst. 3 se slova „čl. 3 a 4 předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21)“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122“.

 

118.

V nadpisu § 38b se slova „zvířat a živočišných“ nahrazují slovy „kontrolovaného zboží“.

 

119.

V § 38b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K vývozu zvířat označovaných podle zvláštních právních předpisů8) vývozce k žádosti o vydání veterinárního osvědčení dále předloží identifikační doklady těchto zvířat, jsou-li podle plemenářského zákona8) vydány.“.

 

120.

V § 38b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

O vydání veterinárního osvědčení je vývozce povinen požádat ve lhůtě nejméně

a)

2 pracovních dnů přede dnem předpokládaného odeslání zvířat, jde-li o zvířata, u kterých již byly provedeny zdravotní zkoušky nezbytné pro vydání veterinárního osvědčení, nebo živočišných produktů nebo krmiv, u nichž již byla provedena požadovaná laboratorní vyšetření nezbytná pro vydání veterinárního osvědčení, nebo zárodečných produktů, nebo

b)

5 pracovních dnů přede dnem předpokládaného odeslání zvířat, živočišných produktů nebo krmiv v ostatních případech.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

121.

V § 38b se doplňují odstavce 11 až 14, které včetně poznámky pod čarou č. 87 znějí:

(11)

Zvířata jsou držena v karanténě podle odstavce 10 za podmínek stanovených krajskou veterinární správou. V průběhu karantény

a)

nesmí být ve stájích, jiných prostorech a zařízeních, v nichž jsou umístěna zvířata v karanténě, umísťována další zvířata,

b)

zajistí provozovatel stájí, jiných prostorů a zařízení podle pokynů krajské veterinární správy provedení vyšetření zvířat, odběrů vzorků k laboratornímu vyšetření, zdravotních zkoušek, ochranných očkování a veterinárních léčebných, popřípadě i jiných odborných veterinárních úkonů.

(12)

Provozovatel stájí, jiných prostorů a zařízení, určených k držení zvířat v karanténě, vede deník karantény zvířat (dále jen „karanténní deník“), který obsahuje

a)

údaje o

1.

zahájení a ukončení umísťování zvířat v karanténě a o zahájení karantény,

2.

provedených veterinárních kontrolách a odborných veterinárních úkonech v průběhu karantény a o jejich výsledcích,

3.

ukončení karantény a vývozu zvířat do třetí země, případně jejich přemístění z karantény do chovu nebo na jatka,

4.

čištění a dezinfekci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž byla držena zvířata v průběhu karantény,

b)

soupis zvířat v karanténě podle identifikačních čísel, popřípadě způsobem podle zvláštního právního předpisu87),

c)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště osoby odpovědné za vedení karanténního deníku,

d)

přílohu, již tvoří veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení provázející zvířata umísťovaná v karanténě a kopie veterinárních osvědčení vydaných krajskou veterinární správou k vývozu zvířat do třetí země.

(13)

Provozovatel stájí, jiných prostorů a zařízení, určených k držení zvířat v karanténě, je povinen údaje vedené v karanténním deníku uchovávat po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři.

(14)

Tímto ustanovením není dotčen čl. 243 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

________

87)

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

122.

V § 39 odst. 5, § 42 odst. 1 písm. a) a v § 70 odst. 1 se slova „ochranných a zdolávacích opatření“ nahrazují slovy „opatření k tlumení nákaz“.

 

123.

V § 40 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „předpisy Evropské unie21)“ nahrazují slovy „nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122“.

 

124.

V § 40 odstavec 4 zní:

(4)

Nerozhodla-li Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu nebo koňovitého, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, z druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle zvláštního právního předpisu6) z třídy savců, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koňovitého může chovatel neškodně odstranit zahrabáním sám na svém pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.“.

 

125.

V § 41 odst. 1 písm. c) se slova „ochrannými a zdolávacími opatřeními“ nahrazují slovy „opatřeními k tlumení nákaz“.

 

126.

V § 42 odst. 2 se slova „nebo veterinární“ nahrazují slovem „a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Povinnost absolvovat specializovanou odbornou průpravu a získat osvědčení o způsobilosti podle vět první a druhé se nevztahuje na veterinárního lékaře.“.

 

127.

V § 42 odst. 6 se věta poslední nahrazuje větou „Registrace podle věty první se považuje za registraci podle čl. 84 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.“.

 

128.

V § 42 odst. 7 se věta první zrušuje.

 

129.

V § 42 odst. 8 se číslo „30“ nahrazuje číslem „7“.

 

130.

V § 42 odst. 9 se za větu první vkládá věta „O zrušení registrace krajská veterinární správa žadatele informuje.“ a věta poslední se zrušuje.

 

131.

V § 42 odst. 11 se slova „ , jeho uspořádání a minimální velikost prostor pro zvířata“ nahrazují slovy „pro zvířata, požadavky na jeho uspořádání, minimální velikost prostor pro zvířata, podmínky péče o zvířata v útulku pro zvířata a obsahové náležitosti provozního řádu útulku pro zvířata“.

 

132.

V § 44 odst. 1 písm. c) se slova „ve Věstníku Ministerstva zemědělství a“ zrušují.

 

133.

V § 44 odst. 1 písm. d) se za slovo „veterinární“ vkládají slova „podmínky a veterinární, popřípadě zdravotní“.

 

134.

V § 44 odst. 1 písm. e) a v § 44 odst. 6 se slovo „zdoláváním“ nahrazuje slovem „tlumením“.

 

135.

V § 44 odst. 5 se slova „ve Věstníku Ministerstva zemědělství“ nahrazují slovy „na internetových stránkách ministerstva“.

 

136.

V § 45 odst. 1 písm. c) na prvním místě, § 45 odst. 2 písm. c) a v § 56 odst. 3 se slova „zřízených organizačních složek státu nebo“ nahrazují slovy „založených státních podniků nebo zřízených“.

 

137.

V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 88 zní:

d)

vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost u zvířat chovaných v objektech důležitých pro obranu státu nebo v objektech Ministerstvem obrany založených státních podniků nebo zřízených příspěvkových organizací, případně u zvířat ozbrojených bezpečnostních sborů88).

________

88)

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

138.

V § 47 odst. 7 se text „f), g), l) a p)“ nahrazuje textem „g), h), m) a r)“.

 

139.

V § 48 odst. 1 písm. c) se za slovo „plány“ vkládají slova „podle čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a v souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 organizuje simulační cvičení týkající se pohotovostních plánů“ a slova „ , přiznává, pozastavuje a obnovuje stádům, hospodářstvím a oblastem status prosté nákazy, vede jejich seznam a navrhuje orgánům Evropské unie, aby byl České republice přiznán status území prostého nákazy“ se zrušují.

 

140.

V § 48 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

přiznává, pozastavuje, odnímá a obnovuje stádům nebo hospodářstvím status prosté nákazy, navrhuje Komisi, aby byl jednotce podle čl. 4 bodu 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, České republice nebo její části schválen status území prostého nákazy, a může tento status v případech a za podmínek stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pozastavit nebo prozatímně prohlásit; vede a na internetových stránkách Státní veterinární správy zveřejňuje seznamy stád a hospodářství prostých nákazy a subjektů, kterým Komise schválila status území prostého nákazy; informuje Komisi o skutečnostech uvedených v čl. 41 a 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,“.

Dosavadní písmena d) až u) se označují jako písmena e) až v).

 

141.

V § 48 odst. 1 písm. j) se slova „zvířat nebo živočišných produktů“ nahrazují slovy „kontrolovaného zboží“.

 

142.

V § 48 odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se za slova „a registrovaných,“ vkládají slova „popřípadě jen schválených nebo registrovaných,“.

 

143.

V § 48 odst. 1 písm. k) bod 1 zní:

1. chovatelů, kteří chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, zařízení, skupin zařízení, dopravců nebo provozovatelů, které krajská veterinární správa registruje podle § 5a, 5b nebo 5d, nebo schvaluje podle § 5a nebo 5b,“.

 

144.

V § 48 odst. 1 písm. k) bodě 3 se slova „zvířata nebo“ a slova „ , jakož i obchodníků uvedených v § 9b“ zrušují.

 

145.

V § 48 odst. 1 písm. k) bodě 4 se slova „zvířata nebo živočišné produkty“ nahrazují slovy „kontrolované zboží“.

 

146.

V § 48 odst. 1 písm. k) bodě 9 se za slovo „jen“ vkládají slova „schválení nebo“.

 

147.

V § 48 odst. 1 písm. p) bodě 1 se slova „a farmaceutickou“ zrušují.

 

148.

V § 48 odst. 1 se na konci písmene u) čárka nahrazuje tečkou a písmeno v) se zrušuje.

 

149.

V § 48a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Ústřední veterinární správa je oprávněna informovat veřejnost o

a)

nebezpečí šíření nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat, nebo

b)

nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat, či zdravotně závadných živočišných produktů nebo krmiv ze zahraničí.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

150.

V § 48a odst. 4 a 5 se text „1 a 2“ nahrazuje textem „1 až 3“.

 

151.

V § 48a odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , popřípadě i v elektronické podobě“.

 

152.

V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „ , schvaluje ozdravovací programy chovatelů, schvaluje prostory určené pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků používaných k přepravě zvířat“ zrušují.

 

153.

V § 49 odst. 1 písm. c) se slova „povoluje individuální výjimky“ nahrazují slovy „rozhoduje o individuálních výjimkách“.

 

154.

V § 49 odst. 1 písm. g) se slovo „potravin25j)“ nahrazuje slovem „potravin“.

Poznámka pod čarou č. 25j se zrušuje.

 

155.

V § 49 odst. 1 písm. h) úvodní části ustanovení se za slovo „jen“ vkládají slova „schvaluje nebo“.

 

156.

V § 49 odst. 1 písm. h) bod 1 zní:

1.

zařízení, skupiny zařízení, dopravce nebo provozovatele, které registruje podle § 5a, 5b nebo 5d, nebo schvaluje podle § 5a nebo 5b,“.

 

157.

V § 49 odst. 1 písm. h) bodě 3 se slova „zvířata nebo“ a slova „ , jakož i obchodníky uvedené v § 9b“ zrušují.

 

158.

V § 49 odst. 1 písm. h) bodě 5 se slova „shromažďovací střediska nebo pro určitou“ nahrazují slovy „určité zařízení nebo“.

 

159.

V § 49 odst. 1 písm. h) bodě 8 se za slova „jejich schválení a registraci, popřípadě jen“ vkládají slova „schválení nebo“ a za slova „pozastavuje schválení a registraci“ se vkládají slova „nebo jen schválení“.

 

160.

V § 49 odst. 1 písm. p) bodě 1 se slova „zvířat a živočišných produktů“ nahrazují slovy „kontrolovaného zboží“.

 

161.

V § 49 odst. 1 písm. p) bodě 2 se slova „shromažďovací střediska“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků nebo zařízení pro svody drůbeže podle čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429“.

 

162.

Za § 49a se vkládá nový § 49b, který zní:

§ 49b

 

(1) Státní veterinární správa je příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo podle předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě, s výjimkou případů, kdy příslušnými orgány jsou orgány státní správy ve věcech veterinární péče uvedené v § 43 odst. a) až c), a s výjimkou oblasti označování a registrace zvířat.

(2) Státní veterinární správa plní povinnosti a vykonává pravomoci stanovené členským státům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo podle předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě, s výjimkou působnosti, kterou vykonávají orgány státní správy ve věcech veterinární péče uvedené v § 43 odst. a) až c), a s výjimkou oblasti označování a registrace zvířat.“.

 

163.

V § 50 odst. 8 se text „§ 59a odst. 1 písm. b) až e)“ nahrazuje textem „§ 59a odst. 1 písm. b), písm. c) bodu 2 nebo písm. d) až f)“.

 

164.

V § 52 úvodní část ustanovení odstavce 1 včetně poznámky pod čarou č. 89 zní:

Orgány veterinární správy vykonávají státní veterinární dozor v souladu s tímto zákonem, zvláštními právními předpisy89), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě. Při jeho výkonu“.

_______

89)

Například zákon č. 246/1992 Sb., zákon č. 378/2007 Sb., zákon č. 110/1997 Sb.“.

 

165.

V § 52 odst. 1 písm. a) a v § 75 odst. 2 se slova „zvláštními právními předpisy25h)“ nahrazují slovy „zvláštními právními předpisy89)“.

 

166.

V § 53 odst. 1 písmena a) až f) včetně poznámek pod čarou č. 90 a 91 znějí:

a)

na místě znehodnotit živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty90) nebo krmiva, které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a neškodné odstranění, a to na náklad kontrolované osoby,

b)

pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění na trh živočišných produktů, vedlejších živočišných produktů, získaných produktů nebo krmiv, jestliže nejsou dodržovány podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy26) nebo předpisy Evropské unie47),91) na živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty nebo krmiva a na zacházení s nimi,

c)

na dobu nezbytně nutnou pozastavit výrobu, zpracování nebo uvádění na trh živočišných produktů, vedlejších živočišných produktů, získaných produktů nebo krmiv při podezření, že nejsou zdravotně nezávadné,

d)

na dobu nezbytně nutnou zajistit živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty nebo krmiva úřední veterinární závěrou, jestliže nejsou dodrženy podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy26) nebo předpisy Evropské unie47),91) na živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty nebo krmiva a na zacházení s nimi, nebo při podezření, že živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty nebo krmiva nejsou zdravotně nezávadné; úřední veterinární závěrou se rozumí zajištění živočišných produktů, vedlejších živočišných produktů, získaných produktů nebo krmiv v dopravních prostředcích, kontejnerech nebo obalech plombou, pečetí, známkou nebo jiným zajišťovacím prostředkem tak, aby nebylo možno živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty nebo krmiva vyjmout nebo do nich vložit, aniž dojde k narušení této závěry; porušit úřední veterinární závěru lze jen se souhlasem krajské veterinární správy,

e)

zakázat užívání prostor pro výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů, vedlejších živočišných produktů, získaných produktů nebo krmiv na trh při důvodném podezření na uvádění na trh živočišných produktů, vedlejších živočišných produktů, získaných produktů nebo krmiv jiných než zdravotně nezávadných nebo z nákazových důvodů anebo při důvodném podezření na uvádění na trh vedlejších živočišných produktů nebo získaných produktů v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie91), jestliže kontrolovaná osoba neumožní veterinárnímu inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu,

f)

zjednat si přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor včetně otevření uzavřených prostor při důvodném podezření na uvádění na trh živočišných produktů, vedlejších živočišných produktů, získaných produktů nebo krmiv jiných než zdravotně nezávadných nebo z nákazových důvodů anebo při důvodném podezření na uvádění na trh vedlejších živočišných produktů nebo získaných produktů v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie91); každý, v jehož objektu se takové prostory kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto prostorách.

_______

90)

Čl. 3 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

91)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, nařízení Komise (EU) č. 142/2011.“.

 

167.

V § 53 odst. 2 písm. b) a c) se za slovo „produkty“ vkládají slova „ , vedlejší živočišné produkty, získané produkty nebo krmiva“.

 

168.

V § 53 odst. 4 se slova „postupuje veterinární inspektor“ nahrazují slovy „je veterinární inspektor oprávněn postupovat“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a podle § 53b“.

 

169.

V § 53 se na konci odstavce 5 doplňují věty „V případě kontroly prodeje na dálku se vzorek pro druhé odborné stanovisko neposkytuje. Tím není dotčeno právo kontrolované osoby požádat o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

 

170.

V § 53 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(7)

Za odebrané vzorky se neposkytne náhrada s výjimkou vzorků odebraných při

a)

prodeji potravin živočišného původu podle zvláštních právních předpisů28), za které se kontrolované osobě poskytne náhrada27), pokud o ni požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že potravina splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy28), nebo

b)

kontrolním nákupu podle § 53c, neumožňuje-li povaha předmětu kontrolního nákupu jeho vrácení kontrolované osobě; za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada27), pokud o ni požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že předmět kontrolního nákupu splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

Náhrada se kontrolované osobě poskytne do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.

_______

27)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

 

171.

Za § 53a se vkládají nové § 53b a 53c, které včetně nadpisu znějí:

 

§ 53b

(1)

Veterinární inspektor je oprávněn využívat zastírání skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení kontrolního nákupu.

(2)

Provozovatel poštovní služby nebo jiné doručovací služby je povinen předat veterinárnímu inspektorovi zásilku, kterou veterinární inspektor objednal s využitím zastírání skutečné totožnosti podle odstavce 1. Veterinární inspektor je povinen se tomuto provozovateli prokázat služebním průkazem a listinou, která prokazuje, že veterinární inspektor zásilku objednal.

 

§ 53c

Kontrolní nákup

 

(1)

Provádí-li veterinární inspektor kontrolní nákup, nedojde jednáním kontrolované nebo povinné osoby a veterinárního inspektora při kontrolním nákupu k uzavření smlouvy.

(2)

Veterinární inspektor oznámí kontrolované nebo povinné osobě, že provedený nákup byl kontrolní, a to bezprostředně po ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na formu prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění nebo nejpozději do okamžiku splnění účelu kontroly.

(3)

Pokud to povaha předmětu kontrolního nákupu umožňuje, veterinární inspektor jej vrátí kontrolované osobě bezprostředně po oznámení podle odstavce 2. Náklady spojené s vrácením předmětu kontrolního nákupu nese Státní veterinární správa. Bylo-li předmětem kontrolního nákupu živé zvíře, které kontrolovaná osoba odmítla bezprostředně po oznámení podle odstavce 2 převzít, nese náklady spojené s vrácením živého zvířete kontrolovaná osoba.

(4)

Kontrolovaná osoba je povinna vrátit Státní veterinární správě zaplacenou cenu, a to bez zbytečného odkladu, umožňuje-li to forma prodeje, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy vrácený předmět kontrolního nákupu převzala nebo měla možnost jej převzít.

(5)

Je-li předmětem kontrolního nákupu živé zvíře, zůstává kontrolovaná osoba nadále chovatelem tohoto zvířete.

(6)

Občanský zákoník se pro účely tohoto ustanovení nepoužije, s výjimkou právní úpravy odpovědnosti za škodu.“.

 

172.

Za § 53c se vkládá nový § 53d, který včetně nadpisu zní:

§ 53d

Státní veterinární dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání

 

(1)

Státní veterinární dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání6) vykonává veterinární inspektor.

(2)

Státní veterinární dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání6) může vykonávat i osoba s vysokoškolským vzděláním získaným studiem v magisterském studijním programu v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat (dále jen „inspektor ochrany zvířat proti týrání“). K výkonu státního veterinárního dozoru podle věty první je odborně způsobilý inspektor ochrany zvířat proti týrání, který získal specializační vzdělání podle odstavce 4. Státní veterinární dozor podle věty první může vykonávat i inspektor ochrany zvířat proti týrání, který specializační vzdělání podle odstavce 4 nezískal, nejdéle však po dobu 3 let ode dne, kdy tento státní veterinární dozor začal vykonávat. Pokud specializační vzdělání v této době nezíská, není k výkonu státního veterinárního dozoru podle věty první nadále odborně způsobilý.

(3)

Pro inspektora ochrany zvířat proti týrání platí obdobně práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem a v § 53 odst. 3 písm. a); ustanovení § 25 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání6) není dotčeno. Prováděcí právní předpis stanoví vzor služebního průkazu inspektora ochrany zvířat proti týrání.

(4)

Státní veterinární správa organizuje ve spolupráci s vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny specializační studium pro inspektory ochrany zvířat proti týrání.

(5)

Prováděcí právní předpis stanoví formy, obsah a organizaci specializačního studia pro inspektory ochrany zvířat proti týrání, způsob a organizaci ověřování znalostí a vydávání osvědčení.“.

 

173.

V § 54 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v pásmech“.

 

174.

V § 54 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

t)

nařízení informování osob v pásmech podle písmene b) o nařízených opatřeních.“.

 

175.

V § 54 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Příslušný orgán nařídí za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 mimořádná veterinární opatření podle čl. 257, 258, 260 nebo 262 tohoto nařízení; o přijetí těchto opatření a dalších skutečnostech informuje Ústřední veterinární správa v souladu s nařízením Komisi a ostatní členské státy.“.

 

176.

V § 56a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a dalších předpisech Evropské unie“.

 

177.

V § 56a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „dovozu a“ zrušují.

 

178.

V § 56a odst. 3 písmeno b) zní:

b)

vyhotoveno v českém jazyce a jazyce, který požaduje třetí země určení, popřípadě tranzitní stát,“.

 

179.

V § 56a odst. 3 písmeno d) zní:

d)

vydáno dříve, než zvířata nebo živočišné produkty opustí místo veterinární kontroly, a musí provázet v originální verzi zvířata nebo živočišné produkty na území třetí země určení.“.

 

180.

V § 58 odst. 2 písm. d) se za slovo „obrany“ vkládají slova „nebo ozbrojených sil České republiky“.

 

181.

V § 59a odst. 1 písmeno b) zní:

b)

vysokoškolské vzdělání studiem v

1.

bakalářském studijním programu v oblasti veterinární hygieny nebo

2.

magisterském studijním programu v oblasti veterinární hygieny navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti veterinární hygieny,

anebo studiem, které se podle zvláštního právního předpisu31a) považuje za rovnocenné,“.

 

182.

V § 59a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

vysokoškolské vzdělání studiem v

1.

bakalářském studijním programu v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat nebo

2.

magisterském studijním programu v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat,

anebo studiem, které se podle zvláštního právního předpisu31a) považuje za rovnocenné,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

 

183.

V § 59a odst. 1 písm. e) se slova „a) nebo b)“ nahrazují slovy „a), b) nebo c)“.

 

184.

V § 59a odst. 1 písm. f) se text „c)“ nahrazuje textem „d)“.

 

185.

V § 59a odst. 2 se za slova „odstavce 1 písm. b)“ vkládají slova „nebo c)“.

 

186.

V § 59b odst. 4 se slova „a farmaceutické univerzity v Brně“ nahrazují slovy „univerzity Brno“.

 

187.

V § 61 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; informace o provedené činnosti předává schválený veterinární lékař prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy“.

 

188.

V § 62 odst. 3 se slovo „zdolání“ nahrazuje slovem „tlumení“.

 

189.

V § 64 odst. 1 písm. a) se text „§ 59a odst. 1 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 59a odst. 1 písm. d)“.

 

190.

V § 64b odst. 2 a 3 se text „§ 59a odst. 1 písm. a) až e)“ nahrazuje textem „§ 59a odst. 1 písm. a), b), písm. c) bodu 2 nebo písm. d) až f)“.

 

191.

Za § 64c se vkládá nový § 64d, který včetně nadpisu zní:

§ 64d

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat

 

(1)

Fyzioterapii a rehabilitaci zvířat je oprávněn provádět soukromý veterinární lékař, soukromý veterinární technik nebo osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti podle § 59a odst. 1 písm. a) až f).

(2)

Osoba se středním vzděláním s maturitní zkouškou podle § 59a odst. 1 písm. f) je oprávněna provádět fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat pouze v případě, že získá profesní kvalifikaci „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“.“.

 

192.

Poznámka pod čarou č. 77 zní:

_______

77

) Čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v platném znění.“.

 

193.

V § 67 odst. 1, § 67a odst. 1 a v § 67b odst. 1 se slova „ke zdolávání“ nahrazují slovy „k tlumení“.

 

194.

V § 67 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „předpisech Evropské unie upravujících výdaje ve veterinární oblasti34b)“ nahrazují slovy „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690“.

Poznámka pod čarou č. 34b se zrušuje.

 

195.

V § 67 odst. 5 se text „§ 5 odst. 4 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 3 písm. c)“.

 

196.

V § 70 odst. 1 se slova „6 týdnů“ nahrazují slovy „8 týdnů“.

 

197.

V § 71 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele nebo některý z požadavků na přemístění a přepravu zvířat stanovených v § 4 odst. 1 písm. a) až e) a g) až i), § 4 odst. 2, § 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 2, § 6 odst. 1 až 4 a 7, § 7 nebo stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990,“.

 

198.

V § 71 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele stanovených v § 4 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 3, 5 a 6 nebo v § 5f odst. 1,“.

 

199.

V § 71 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka stanovených v § 5 odst. 1 písm. d) až i), § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1 nebo stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687,“.

 

200.

V § 71 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

nesplní nebo poruší některou z povinností v oblasti programů ozdravování zvířat stanovenou nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689,“.

Dosavadní písmena f) až z) se označují jako písmena g) až aa).

 

201.

V § 71 odst. 1 písmena i) a j) znějí:

i)

nesplní nebo poruší některou z veterinárních podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo některou z veterinárních podmínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovenou v § 28 odst. 2, § 30 odst. 1, § 31, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1 a 7, § 38a odst. 7, § 38b odst. 1, 2 a 8 až 13, § 38c odst. 1 až 4 nebo stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692,

j)

nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122,“.

 

202.

V § 71 odst. 1 písm. l) se slova „až 8“ zrušují.

 

203.

V § 71 odst. 1 písm. n) se slovo „povinnost“ nahrazuje slovy „některou z povinností“ a na konci textu písmene se doplňuje text „až 8“.

 

204.

V § 71 odst. 1 písm. o) se slova „§ 48a odst. 4“ nahrazují slovy „§ 48a odst. 5“.

 

205.

V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene u) doplňují slova „nebo ve lhůtě stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1013“.

 

206.

V § 71 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena y) až aa) se označují jako písmena x) až z).

 

207.

Poznámka pod čarou č. 63 zní:

63)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005.

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o systému identifikace a evidence ovcí a koz.

Nařízení Komise (ES) č. 911/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidenci zemědělských podniků.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původů zoonóz, vyskytujících se v potravním řetězci, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumících metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže.

Nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010.

Nařízení Komise (EU) č. 200/2012 ze dne 8. března 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u hejn brojlerů, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003.

Nařízení Komise (ES) č. 200/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonel v reprodukčních hejnech dospělé drůbeže druhu Gallus gallus.

Nařízení Komise (EU) č. 1190/2012 ze dne 12. prosince 2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium v hejnech krůt, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.

Nařízení Komise 2074/2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.

Nařízení Komise (EU) 2015/1474 ze dne 27. srpna 2015 o použití recyklované teplé vody k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl.

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) 275/2007 o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa ze dne 15. března 2007.

Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 26/2004.

Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) 2017/644 ze dne 5. dubna 2017, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 589/2014.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/585 ze dne 27. dubna 2020 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2021, 2022 a 2023 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů, v platném znění.

Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90.

Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/E, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 101/2013 ze dne 4. února 2013 o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu.

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2014 ze dne 13. června 2014 o vzoru osvědčení pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/999.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933.“.

208.

V § 71 odstavec 2 zní:

(2)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) a x),

b)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) až v) a y),

c)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. z).“.

209.

V § 72 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele nebo některý z požadavků na přemístění a přepravu zvířat stanovených v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 2 až 6, § 5f odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7 nebo stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990,“.

 

210.

V § 72 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

nesplní nebo poruší některou z povinností týkajících se registrace, schvalování nebo vysledovatelnosti stanovenou v § 5a odst. 1, 6 a 7, § 5b odst. 1, 5 a 7, § 5d nebo stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691,“.

Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až x).

 

211.

V § 72 odst. 1 písm. c) se slova „nebo v § 8 odst. 1, 3 a 4“ zrušují.

 

212.

V § 72 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

nesplní nebo poruší některou z povinností týkajících se přemísťování zvířat nebo živočišných produktů stanovenou v § 8 odst. 3 nebo stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154,“.

Dosavadní písmena d) až x) se označují jako písmena e) až y).

 

213.

V § 72 odst. 1 písm. e) se za slova „odst. 2 a 3,“ vkládá slovo „nebo“, text „§ 9 odst. 4“ se nahrazuje textem „§ 9a odst. 1“ a slova „některou z povinností provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2 nebo některou z povinností obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,“ se zrušují.

 

214.

V § 72 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

nesplní nebo poruší některou z povinností k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka stanovenou v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1 nebo stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 anebo některou z povinností chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) až i),“.

 

215.

V § 72 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

nesplní nebo poruší některou z povinností v oblasti programů ozdravování zvířat stanovenou nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689,“.

Dosavadní písmena h) až y) se označují jako písmena i) až z).

 

216.

V § 72 odst. 1 písm. j) se slova „§ 42 odst. 3, 5 až 8, § 48a odst. 4“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 3, 5, 6 a 8, § 48a odst. 5“.

 

217.

V § 72 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

m)

nesplní nebo poruší některou z veterinárních podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo některou z veterinárních podmínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovenou v § 28 odst. 2, § 30 odst. 1, § 31, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1 a 7, § 38a odst. 7, § 38b odst. 1, 2 a 8 až 13, § 38c odst. 1 až 4 nebo stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 nebo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692,

n)

nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),“.

 

218.

V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene q) doplňují slova „nebo ve lhůtě stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1013“.

 

219.

V § 72 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.

Dosavadní písmena t) až z) se označují jako písmena s) až y).

 

220.

V § 72 odst. 1 písm. s) se slova „a) až p)“ nahrazují slovy „a) až r)“.

 

221.

V § 72 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 4a odst. 4, § 5g, § 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 61 odst. 1, 3 a 5, § 62 odst. 2, § 66 odst. 3 a 4 nebo nesplní některou z povinností stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,“.

 

222.

V § 72 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

jako vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny v rozporu s § 4a odst. 6 nesplní některou z povinností stanovených v § 4a odst. 4 nebo v rozporu s § 5h nesplní některou z povinností stanovených v § 5g,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

223.

V § 72 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

e)

jako provozovatel poštovní služby nebo jiné doručovací služby nepředá veterinárnímu inspektorovi zásilku podle § 53b odst. 2.“.

 

224.

V § 72 odstavec 3 zní:

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až e),

b)

300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), s) a v),

c)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až j) a x),

d)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) až r), t) a y),

e)

2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. u).“.

 

225.

V § 74 odstavec 1 zní:

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská veterinární správa, s výjimkou přestupků podle § 72 odst. 1 písm. v) až y), které projednává Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. j) a k) a přestupky podle § 72 odst. 1 písm. n) projednává celní úřad.“.

 

226.

V § 75 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Náklady podle věty první zahrnují i náhradu nákladů úřední kontroly dovozu ekologických produktů a produktů z přechodného období z třetích zemí92).“.

Poznámka pod čarou č. 92 zní:

_________

92)

Čl. 80 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Čl. 45 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění.“.

 

227.

V § 75a odst. 1 se slovo „úřadů77)“ nahrazuje slovem „úřadů93)“.

Poznámka pod čarou č. 93 zní:

_________

93)

Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

 

228.

V § 75a odstavec 4 zní:

(4)

Pro změnu nebo ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření se použijí přiměřeně odstavce 2 a 3.“.

 

229.

V § 76 odst. 1 se věta první zrušuje a za slovo „jen“ se vkládají slova „schválení nebo“.

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

 

230.

Poznámka pod čarou č. 36a zní:

________

36a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

231.

V § 76 odst. 2 se za slovo „Vydání“ vkládají slova „rozhodnutí o individuální výjimce z nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. c) nebo“.

 

232.

Za § 77c se vkládá nový § 77d, který zní:

 

§ 77d

 

Krajská veterinární správa neprojedná ve společném řízení přestupek podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, je-li k jeho projednání příslušná jiná krajská veterinární správa, ani k takovému přestupku nepřihlédne při určení druhu a výměry správního trestu.“.

 

233.

§ 78 včetně nadpisu zní:

§ 78

Zmocňovací ustanovení

 

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4a odst. 8, § 4b odst. 2 písm. d), § 4b odst. 3 písm. c), § 5 odst. 7, § 5e odst. 5, § 6 odst. 8, § 10 odst. 3, § 18 odst. 6, § 19 odst. 3 a 8, § 21 odst. 19, § 21a odst. 5, § 22 odst. 6, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2, § 25 odst. 5, § 27 odst. 4, § 27a odst. 10, § 27b odst. 9, § 38b odst. 5, § 38c odst. 5, § 39 odst. 5, § 40 odst. 4, § 41 odst. 5, § 42 odst. 10 a 11, § 48 odst. 2, § 50 odst. 10, § 53 odst. 8, § 53a odst. 3, § 53d odst. 3 a 5, § 59 odst. 6 a 9, § 64 odst. 6, § 64a odst. 5, § 64b odst. 1 až 4, § 64c odst. 4, § 66a odst. 4, § 66b odst. 4, § 70 odst. 3 a § 75 odst. 3 až 6.“.

 

234.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 166/1999 Sb.

 

NÁKAZY A NEMOCI PŘENOSNÉ ZE ZVÍŘAT NA ČLOVĚKA, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA NEBEZPEČNÉ, A JEJICH PŮVODCI

 

A. Nákazy uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882.

 

B. Ostatní nákazy

a)

nákazy společné více druhům zvířat:

1.

hydroperikarditida přežvýkavců

2.

krymsko-konžská hemoragická horečka

3.

leptospiróza

4.

listerióza

5.

myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana)

6.

salmonelóza (invazivní sérovary – jejich původci)

7.

transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)

8.

trichinelóza

9.

tuberkulóza (Mycobacterium suis, Mycobacterium avium)

10.

tularémie

11.

verotoxigenní Escherichia coli

12.

vezikulární stomatitida

b)

nákazy skotu:

1.

anaplasmóza skotu

2.

babesióza skotu

3.

hemoragická septikémie (pasteurelóza)

4.

hlavnička

5.

theilerióza

6.

trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse)

c)

nákazy ovcí a koz:

1.

enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí)

2.

klusavka

3.

nakažlivá agalakcie

4.

nemoc Nairobi

d)

nákazy koní:

1.

piroplasmóza koní

e)

nákazy prasat:

1.

encefalitida způsobená virem Nipah

2.

vezikulární choroba prasat

3.

virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida prasat)

4.

prasečí epidemická diarhoe

5.

těšínská choroba prasat

f)

nákazy drůbeže:

1.

cholera drůbeže

2.

mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma synoviae)

3.

tyf drůbeže

g)

nákazy včel:

1.

hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu)

2.

roztočíková nákaza včel

h)

nákazy ryb:

1.

epizootický vředový syndrom

i)

ostatní nákazy:

1.

leishmanióza

2.

neštovice velbloudů.

 

C. Nákazy uvedené v rozhodnutí Světové organizace pro zdraví zvířat č. XXXI ze dne 27. května 2004 o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich hlášení, nejsou-li uvedeny v části A nebo B.“.

 

235.

Doplňuje se příloha č. 3 k zákonu, která zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 166/1999 Sb.

 

SEZNAM NÁKAZ A NEMOCÍ PŘENOSNÝCH ZE ZVÍŘAT NA ČLOVĚKA PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ A ZTRÁT

 

a)

nákazy společné více druhům zvířat:

1.

Aujeszkyho choroba

2.

brucelóza (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis)

3.

echinokokóza (hydatidóza)

4.

horečka Údolí Rift

5.

hydroperikarditida přežvýkavců

6.

japonská encefalitida

7.

katarální horečka ovcí

8.

krymsko-konžská hemoragická horečka

9.

leptospiróza

10.

listerióza

11.

mor skotu

12.

myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana)

13.

Q horečka

14.

salmonelóza (invazivní sérovary – jejich původci)

15.

slintavka a kulhavka

16.

sněť slezinná

17.

transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)

18.

trichinelóza

19.

tuberkulóza (Mycobacterium bovis, Mycobacterium suis, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis)

20.

tularémie

21.

verotoxigenní Escherichia coli

22.

vezikulární stomatitida

23.

vzteklina

24.

západonilská horečka

b)

nákazy skotu:

1.

anaplasmóza skotu

2.

babesióza skotu

3.

enzootická leukóza skotu

4.

hemoragická septikémie (pasteurelóza)

5.

hlavnička

6.

infekční rinotracheitida skotu (IBR, IBR/IPV)

7.

nodulární dermatitida skotu

8.

plicní nákaza skotu

9.

theilerióza

10.

trichomonáza

11.

trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse)

12.

venerická kampylobakterióza skotu

c)

nákazy ovcí a koz:

1.

enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí)

2.

epididymitida beranů (Brucella ovis)

3.

klusavka

4.

mor malých přežvýkavců

5.

nakažlivá agalakcie

6.

nakažlivá pleuropneumonie koz

7.

nemoc Nairobi

8.

neštovice ovcí a neštovice koz

d)

nákazy koní:

1.

encefalomyelitida koní (východní)

2.

encefalomyelitida koní (západní)

3.

hřebčí nákaza

4.

infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní)

5.

infekční arteritida koní

6.

mor koní

7.

nakažlivá metritida koní

8.

piroplasmóza koní

9.

Surra (Trypanosoma evansi)

10.

venezuelská encefalomyelitida koní

11.

vozhřivka

e)

nákazy prasat:

1.

africký mor prasat

2.

encefalitida způsobená virem Nipah

3.

klasický mor prasat

4.

reprodukční a respirační syndrom prasat

5.

vezikulární choroba prasat

6.

virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida prasat)

7.

prasečí epidemická diarhoe

f)

nákazy drůbeže:

1.

aviární influenza (vysoce patogenní a nízkopatogenní)

2.

cholera drůbeže

3.

mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)

4.

newcastleská choroba

5.

pulorová nákaza (Salmonella pullorum)

6.

tyf drůbeže

g)

nákazy včel:

1.

hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu)

2.

mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu)

3.

roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps)

4.

roztočíková nákaza včel

5.

tumidóza (Aethina tumida)

6.

varroáza včel

h)

nákazy ryb:

1.

epizootická nekróza krvetvorné tkáně

2.

nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA): infekce rodu Isavirus (ISAV) s genotypem HPR s delecí

3.

herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

4.

infekční nekróza krvetvorné tkáně

5.

virová hemoragická septikémie

i)

ostatní nákazy:

1.

epizootické hemoragické onemocnění (jelenovitých)

2.

leishmanióza

3.

neštovice velbloudů“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Shromažďovací střediska, karanténní střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiná zařízení podílející se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s nimi, osoby, které jako podnikatelé přepravují zvířata a podléhají registraci, obchodníci uvedení v § 9b a další osoby, podniky, závody, střediska a jiná zařízení a prostředky, pokud jejich schválení a registraci, popřípadě jen registraci, vyžadují předpisy Evropské unie, podle § 49 odst. 1 písm. h) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona subjekty registrované nebo schválené podle § 5a nebo 5b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Označení psa elektronickým čipem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona označením psa podle § 4 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Chovatel psa je povinen zajistit zapsání psa do informačního systému centrální evidence nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.

Osoby uvedené v § 5a odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a útulky pro zvířata registrované krajskou veterinární správou jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona subjekty registrované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.

ČÁST DRUHÁ

Změna plemenářského zákona (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb., zákona č. 60/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 3/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_________

1)

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.

Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).

Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „koní a oslů a jejich kříženců“ nahrazují slovem „koňovitých“ a slova „a běžců“ se nahrazují slovy „ , běžců, jelenovitých, velbloudovitých“.

 

3.

V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo „drůbeže,“ vkládá slovo „králíků,“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

tury zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodů Bison, Bos (včetně podrodů Bos, Bibos, Novibos a Poephagus) a Bubalus (včetně podrodu Anoa) nebo mezi potomky křížení uvedených druhů, s výjimkou volně žijících živočichů15),“.

 

5.

V § 2 odst. 1 písm. m) se slova „shromažďovacích středisek5a)“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků5a), provozovatelích zařízení pro svody drůbeže5a)“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

________

5a)

Čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429.“.

 

6.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až aa), která znějí:

v)

velbloudovitým zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Camelidae uvedeného v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,

w)

jelenovitým zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Cervidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429,

x)

koňovitým nebo zvířetem z řad koňovitých zvíře druhu náležejícího mezi lichokopytníky rodu Equus nebo mezi potomky křížení uvedených druhů,

y)

ovcí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodu Ovis nebo mezi potomky křížení uvedených druhů,

z)

kozou zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodu Capra nebo mezi potomky křížení uvedených druhů,

aa)

prasetem zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429.“.

 

7.

V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „uváděných na trh,“ vkládají slova „u králíků chovatelé dodávající zvířata na jatky,“.

 

8.

V § 23 odst. 1 písm. a) se za slova „nezletilá osoba,“ vkládají slova „nebo opatrovníkovi, je-li chovatelem osoba, jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost,“.

 

9.

V nadpisu § 23a se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže“.

 

10.

V § 23a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 3 písm. a) a v § 24 odst. 6 písm. b) se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků, provozovatelé zařízení pro svody drůbeže“.

 

11.

V § 23a odst. 4 písm. a) a b) se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže“.

 

12.

V § 23a odst. 4 písm. c) se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků, provozovateli zařízení pro svody drůbeže“.

 

13.

V § 23b odst. 3 písm. f) se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků“.

 

14.

V § 23b odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

provozovatelích zařízení pro svody drůbeže,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

 

15.

V § 23b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

16.

V § 23c odst. 2 písm. a) a v § 25 odst. 1 se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků, provozovatelům zařízení pro svody drůbeže“.

 

17.

V § 23c odst. 4 písm. a) se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků, provozovatelích zařízení pro svody drůbeže“.

 

18.

V § 27 odst. 22 úvodní části ustanovení se slova „shromažďovacího střediska“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků, provozovatel zařízení pro svody drůbeže“.

 

19.

§ 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8b zní:

§ 28

Společná ustanovení

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce nebo orgány veterinárního dozoru; orgány veterinárního dozoru projednávají pouze přestupky týkající se označování (§ 22) a evidence (§ 23 až 23c) podle své působnosti stanovené zvláštním zákonem8b).

(2)

Pokutu uloženou inspekcí vybírá a vymáhá celní úřad.

(3)

Pokutu uloženou orgánem veterinárního dozoru vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.

_______

8b)

Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4)

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016, zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022 Sb. a zákona č. 225/2022 Sb., se mění takto:

1.

V části I položka 14 zní:

Položka 14

1.

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

a)

30 dní Kč 200

b)

1 rok Kč 100

c)

1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50

d)

3 roky Kč 200

e)

3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100

f)

10 let Kč 500

g)

10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250

j)

na dobu neurčitou Kč 1 000

2.

Povolení výkonu rybářského práva Kč 2 000

 

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.“.

 

2.

V části V se vkládá nová položka 68, která včetně poznámky pod čarou č. 86 zní:

Položka 68

1.

Vydání povolení osobě, jejímž předmětem činnosti je shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů podle § 41 veterinárního zákona Kč 3 000

2.

Vydání povolení ke sběru a přepravě kadáverů zvířat v zájmovém chovu Kč 3 000

3.

Vydání povolení k provozování dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace a odchytu zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat Kč 1 000

4.

Schválení spalovny vedlejších živočišných produktů včetně spalovny kadáverů zvířat v zájmovém chovu Kč 3 000

5.

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti, než jsou uvedeny v bodech 1 až 4 Kč 1 000

6.

Registrace podniku, závodu, osoby nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti, než jsou uvedeny v bodech 1 až 4 Kč 500

7.

Povolení výjimky z použití vedlejších živočišných produktů nebo získaných produktů86) Kč 500

8.

Schválení hospodářství ke zkrmování mléčných krmných surovin z nedostatečně tepelně opracovaného mléka86) Kč 500

9.

Povolení pro zpracovatele mléka dodávat na hospodářství zvířat mléčné krmné suroviny86) Kč 500

10.

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení, registraci nebo v povolení Kč 100

 

Poznámky

1.

Za změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení nebo registraci.

2.

Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

3.

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 9 položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 10 této položky.

 

86)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.“.

 

3.

V části V položky 69, 70, 72 a 73 znějí:

Položka 69

Přijetí žádosti podle veterinárního zákona o

1.

schválení veterinárního přípravku Kč 5 000

2.

vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe Kč 2 000

3.

zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků Kč 1 000

4.

změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy Kč 250

5.

změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení Kč 1 000

6.

prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku Kč 1 000

7.

prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků Kč 500

8.

změnu rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků Kč 500

 

Položka 70

1.

Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

2.

Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

3.

Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

4.

Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu Kč 50

5.

Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

6.

Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených k vývozu úřední veterinární závěrou Kč 50

7.

Schválení ozdravovacího programu v souladu s celostátním eradikačním programem jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí Kč 100

 

Položka 72

1.

Schválení zařízení nebo skupiny zařízení podle § 5a nebo 5b veterinárního zákona Kč 200

2.

Registrace zařízení, skupiny zařízení, dopravce nebo provozovatele podle § 5a, 5b nebo 5d veterinárního zákona Kč 100

3.

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem Kč 500

4.

Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem Kč 100

5.

Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy Kč 500

6.

Registrace osoby, která se podílí na uvádění živočišných produktů na trh Kč 100

7.

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci, popřípadě ve schválení nebo v registraci Kč 100

8.

Registrace cirkusu Kč 500

9.

Změna registrace cirkusu Kč 100

10.

Vydání rejstříku zvířat v cirkusu Kč 200

11.

Ověření rejstříku zvířat v cirkusu Kč 100

12.

Vydání rejstříku míst konání cirkusu Kč 200

13.

Ověření rejstříku míst konání cirkusu Kč 100

14.

Registrace výrobce pasů Kč 500

15.

Registrace distributora pasů Kč 500

16.

Registrace útulku pro zvířata Kč 100

 

Poznámky

1.

Za změnu schválení a registrace, popřípadě změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci, popřípadě schválení nebo registraci.

2.

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 6 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 7 této položky.

 

Položka 73

1.

Registrace soukromého veterinárního technika Kč 1 000

2.

Změna registrace soukromého veterinárního technika Kč 100

3.

Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti Kč 2 000

4.

Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství Kč 200

5.

Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně Kč 200

6.

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení Kč 100

 

Poznámky

1.

Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2.

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 3 až 5 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle bodu 6 této položky.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 217/2022 Sb. a zákona č. 243/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

kastraci samců mladších 7 dnů u prasat, skotu, ovcí nebo koz, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,“.

 

2.

V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „a zkracování ocasů“ a „nebo části ocasu“ zrušují.

 

3.

V § 26 odstavec 1 zní:

(1)

Pověřen výkonem dozoru může být pouze odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním získaným studiem v magisterském studijním programu

a)

v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, nebo

b)

v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat a se specializačním vzděláním podle veterinárního zákona2),

který získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti jím vykonávané. Zkušební řády schvaluje a zkoušky provádí ministerstvo.“.

ČÁST PÁTÁ

Zrušovací ustanovení (čl. 6)

Čl. VI

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

2.

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

3.

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

4.

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

5.

Část druhá vyhlášky č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

6.

Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

7.

Vyhláška č. 214/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Vyhláška č. 260/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

9.

Vyhláška č. 155/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

10.

Vyhláška č. 156/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí.

11.

Část pátá vyhlášky č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče.

12.

Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

13.

Vyhláška č. 316/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

14.

Vyhláška č. 288/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

15.

Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

16.

Vyhláška č. 447/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb.

17.

Vyhláška č. 12/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

18.

Vyhláška č. 161/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

19.

Vyhláška č. 416/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

20.

Vyhláška č. 59/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

21.

Vyhláška č. 72/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

22.

Vyhláška č. 125/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

23.

Vyhláška č. 134/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.

24.

Vyhláška č. 286/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

25.

Vyhláška č. 64/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

26.

Vyhláška č. 192/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

27.

Vyhláška č. 13/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

28.

Část druhá vyhlášky č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.