Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

373/2022 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 39, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 373/2022 Sb.

1.1.2024

373

 

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb., zákona č. 305/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

 

3.

V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

provádění společných daňových kontrol.“.

 

4.

V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro účely výměny informací na žádost postačí, že se dožadující kontaktní místo domnívá, že v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy existuje rozumná možnost, že je informace významná pro správu daně určeného nebo určitelného daňového subjektu a je opodstatněná pro účely šetření.“.

 

5.

V § 1 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

6.

V § 1 odst. 5 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

 

7.

V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

8.

V § 8 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

9.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

§ 8a

Zvláštní ustanovení pro automatickou výměnu informací

 

(1)

Správcem daně, který provádí úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy při automatické výměně oznamovaných informací, je Specializovaný finanční úřad. Vyhledávací činnost a kontrolní postupy při této výměně informací provádí také jiný finanční úřad.

(2)

Správce daně při automatické výměně oznamovaných informací předá ústřednímu kontaktnímu orgánu informace získané na základě podaného oznámení.

(3)

Správce daně může prostřednictvím kontaktního místa koordinovat s jiným státem postup při automatické výměně oznamovaných informací.“.

 

10.

V § 9 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Žádost podle odstavce 1 nebo 3 musí obsahovat alespoň údaje o důvodu podání žádosti a upřesnění dožadované informace.

(5)

Pokud žádost podle odstavce 1 nebo 3 spočívá v poskytnutí informace týkající se skupiny daňových subjektů, které nelze jednotlivě určit, musí žádost obsahovat

a)

podrobný popis skupiny daňových subjektů,

b)

shrnutí výkladu dotčeného právního předpisu v oblasti daní a důvodu, na jehož základě se lze domnívat, že členové této skupiny jednají v rozporu s ním,

c)

vysvětlení očekávaného přínosu požadované informace pro zjištění, zda došlo k porušení právního předpisu podle písmene b), a

d)

další informace o zapojení třetí osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které aktivně přispívají k možnému porušení právního předpisu podle písmene b) členy této skupiny, pokud je to s ohledem na okolnosti případu vhodné.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

11.

V § 9 odst. 6 se slovo „určitých“ zrušuje.

 

12.

V § 9 odst. 7 se slovo „určité“ zrušuje a číslo „4“ se nahrazuje číslem „6“.

 

13.

V § 10 odst. 2 se slovo „šesti“ nahrazuje číslem „3“ a slova „ , nedohodne-li se s kontaktním místem jiného státu na lhůtě delší“ se zrušují.

 

14.

V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Informace poskytne nejpozději do 6 měsíců ode dne obdržení žádosti.“.

 

15.

V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Lhůtu podle odstavce 2 nebo 3 lze prodloužit na základě dohody kontaktních míst.“.

 

16.

V § 12a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Automatickou výměnou oznamovaných informací se rozumí automatická výměna informací, které správce daně získává od osoby zúčastněné na správě daní, a související úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy podle tohoto zákona, bez ohledu na to, zda jsou získané informace poskytnuty do zahraničí.“.

 

17.

§ 12b a 12c včetně nadpisů znějí:

§ 12b

Předmět automatické výměny informací

 

(1)

Předmětem automatické výměny oznamovaných informací jsou informace oznamované

a)

finančními institucemi,

b)

nadnárodními skupinami podniků,

c)

zprostředkovateli přeshraničních uspořádání,

d)

provozovateli platforem.

(2)

Předmětem automatické výměny informací jsou také informace

a)

podle druhů příjmu a majetku,

b)

o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem.

(3)

Na základě mezinárodní smlouvy mohou být předmětem automatické výměny informací také informace neuvedené v odstavcích 1 a 2.

 

§ 12c

Sdělování informací Evropské komisi

 

(1)

Ústřední kontaktní orgán sdělí jednou ročně Evropské komisi statistické informace týkající se automatických výměn informací

a)

podle druhů příjmu a majetku,

b)

oznamovaných finančními institucemi,

c)

oznamovaných nadnárodními skupinami podniků a

d)

oznamovaných provozovateli platforem.

(2)

Ústřední kontaktní orgán současně se statistickými informacemi podle odstavce 1 poskytne informace o nákladech, přínosech a změnách souvisejících s automatickou výměnou daných informací.“.

 

18.

Za § 12e se vkládají nové § 12f až 12h, které včetně nadpisů znějí:

§ 12f

Elektronicky činěné podání

 

(1)

Pokud se při automatické výměně informací podání činí elektronicky, lze jej učinit pouze prostřednictvím informačního systému veřejné správy spravovaného za tímto účelem orgánem Finanční správy České republiky.

(2)

Úkon učiněný jiným způsobem než podle odstavce 1 nemá účinky podání učiněného elektronicky. Ustanovení daňového řádu o dodatečném potvrzení úkonu učiněného jiným způsobem se nepoužije.

(3)

Formát a strukturu datové zprávy zveřejní ústřední kontaktní orgán způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 12g

Dodatečné oznámení

 

(1)

Správce daně může vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného oznámení, pokud tento daňový subjekt nepodal oznámení, přestože tak byl povinen učinit, nebo pokud správce daně zjistí, že podané oznámení nebo dodatečné oznámení není úplné. K tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne, kdy mu byla výzva doručena. Poslední den této lhůty nesmí nastat po dni, ve kterém skončí povinnost uchovávat doklady.

(2)

Ustanovení tohoto zákona upravující oznámení se na dodatečné oznámení použijí obdobně.

 

§ 12h

Dodatečné ohlášení

 

(1)

Správce daně může vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného ohlášení, pokud tento daňový subjekt nepodal ohlášení, přestože tak byl povinen učinit, nebo pokud správce daně zjistí, že podané ohlášení nebo dodatečné ohlášení není úplné. K tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne, kdy mu byla výzva doručena. Poslední den této lhůty nesmí nastat po dni, ve kterém skončí povinnost uchovávat doklady.

(2)

Ustanovení tohoto zákona upravující ohlášení se na dodatečné ohlášení použijí obdobně․“.

 

19.

V § 13 odst. 1 se za slovo „osob“ vkládají slova „nebo jednotek bez právní osobnosti“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Spolu s těmito informacemi se poskytne daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo této osoby nebo jednotky bez právní osobnosti používané pro daňové účely v tomto jiném státě.“.

 

20.

V § 13e odst. 3 písm. c) se slova „a který je uveden na seznamu zveřejněném Evropskou komisí“ zrušují.

 

21.

V § 13e odst. 4 písm. c) se slova „ , a který je uveden na seznamu zveřejněném Evropskou komisí“ zrušují.

 

22.

§ 13j včetně nadpisu zní:

§ 13j

Uchovávání dokladů

 

Oznamující česká finanční instituce je povinna po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání oznámení uchovávat doklady týkající se plnění

a)

prověřování a zjišťování a

b)

informační povinnosti.“.

 

23.

V § 13k se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Oznámení se činí pouze elektronicky.“.

 

24.

§ 13m se včetně nadpisu zrušuje.

 

25.

V § 13n odst. 1 písm. c) se slova „týkající se prověřování a zjišťování“ zrušují.

 

26.

V § 13s odst. 1 se slovo „obsahující“ nahrazuje slovem „obsahujícího“.

 

27.

V § 13x odst. 1 písm. b) se slova „v obecných rysech, které nevede“ nahrazují slovy „a další informace potřebné pro řízení rizik při správě daní, a to v takovém rozsahu, aby poskytnutím shrnutí nedošlo“.

 

28.

V § 13y se za slovo „cen“ vkládají slova „bezodkladně, nejpozději však“.

 

29.

V § 13zl se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Oznámení se činí pouze elektronicky.“.

 

30.

V § 13zn se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Ohlášení se činí pouze elektronicky.“.

 

31.

§ 13zo se včetně nadpisu zrušuje.

 

32.

V § 14j se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Zprostředkovatel oznamovaného přeshraničního uspořádání, který je ve vztahu k tomuto uspořádání povinnou osobou, je povinen informovat uživatele uspořádání, účastníka uspořádání a případnou přidruženou osobu, kteří jsou fyzickou osobou, o tom, že o nich budou shromažďovány a předávány údaje, a to před učiněním prvního oznámení správci daně obsahujícího údaje o těchto osobách tak, aby tyto osoby mohly uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.“.

 

33.

V § 14l se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Oznámení se činí pouze elektronicky.“.

 

34.

§ 14q se včetně nadpisu zrušuje.

 

35.

V části první hlavě III dílu 2 se doplňuje nový oddíl 7, který včetně nadpisu zní:

Oddíl 7

Automatická výměna informací oznamovaných provozovateli platforem

 

Pododdíl 1

Obecná ustanovení

 

§ 14t

Úvodní ustanovení

 

Při automatické výměně informací oznamovaných provozovateli platforem se poskytují informace týkající se oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem, která je usnadněna prostřednictvím platformy provozované oznamujícím provozovatelem platformy.

 

§ 14u

Vybraná činnost

 

Vybranou činností se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí

a)

poskytnutí nemovité věci,

b)

poskytnutí dopravního prostředku,

c)

osobní služba, nebo

d)

prodej zboží.

 

§ 14v

Poskytnutí věci

 

Poskytnutím věci se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí přenechání věci nebo její části jinému, zejména nájem, pacht, výpůjčka, zápůjčka nebo ubytování.

 

§ 14w

Nabízená nemovitá věc

 

Nabízenou nemovitou věcí se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí nemovitá věc, její část nebo jejich soubor, které

a)

se nacházejí na téže adrese,

b)

mají stejného vlastníka a

c)

jsou nabízeny stejným prodejcem.

 

§ 14x

Osobní služba

 

Osobní službou se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí činnost fyzické osoby založená na čase nebo úkolu vykonávaná na žádost uživatele platformy, jejíž provádění je usnadněno prostřednictvím platformy, bez ohledu na to, zda je prováděna

a)

jménem této fyzické osoby nebo skupiny osob, jíž je tato fyzická osoba členem,

b)

jménem právnické osoby nebo na účet jednotky bez právní osobnosti, nebo

c)

prostřednictvím veřejné datové sítě nebo jiným způsobem.

 

§ 14y

Zboží

 

Zbožím se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí hmotná věc nebo živé zvíře.

 

§ 14z

Protiplnění

 

(1)

Protiplněním se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí úplata, kterou prodejce obdrží nebo má obdržet v souvislosti s vybranou činností, pokud je její výše oznamujícímu provozovateli platformy známa nebo by mu mohla být známa při vynaložení přiměřeného úsilí.

(2)

Úplatou podle odstavce 1 se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění po odečtení částky nebo hodnoty nepeněžitého plnění, které jsou sražené nebo účtované oznamujícím provozovatelem platformy. Úplata zahrnuje daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pokud je nesráží nebo neúčtuje oznamující provozovatel platformy.

(3)

Pro účely přepočtu protiplnění v cizí měně na českou měnu nebo euro se použije způsob určení kurzu, který si oznamující provozovatel platformy trvale určí.

(4)

Hodnota nepeněžité úplaty nebo úplaty, která není v české nebo cizí měně, se určí způsobem, který si oznamující provozovatel platformy trvale určí.

 

§ 14za

Oznamovaná činnost

 

Oznamovanou činností se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí vybraná činnost prováděná za protiplnění, pokud nejde o činnost, jejíž provádění je usnadněno prostřednictvím platformy, prováděnou prodejcem jako zaměstnancem

a)

oznamujícího provozovatele této platformy, nebo

b)

právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti propojené s oznamujícím provozovatelem této platformy.

 

§ 14zb

Platforma

 

(1)

Platformou se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele bez ohledu na to, zda je prováděna na základě smlouvy uzavřené mezi prodejcem a uživatelem, včetně případného vybírání nebo placení protiplnění ve vztahu k této oznamované činnosti.

(2)

Platformou podle odstavce 1 není software, který bez dalšího zásahu do provádění oznamované činnosti umožňuje pouze

a)

zpracování platby ve vztahu k oznamované činnosti,

b)

uživateli zařadit oznamovanou činnost do nabídky nebo ji propagovat, nebo

c)

přesměrování nebo převedení uživatele na platformu.

 

§ 14zc

Provozovatel platformy

 

Provozovatelem platformy se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které uzavírají s osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli, pro které jako prodejci provádějí oznamovanou činnost.

 

§ 14zd

Vyloučený provozovatel platformy

 

(1)

Vyloučeným provozovatelem platformy se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí provozovatel platformy, který by jinak měl v oznamovaném období oznamovací povinnost v České republice, pokud je vyloučen z oznamovací povinnosti, protože splňuje podmínky pro vyloučení z oznamovací povinnosti podle

a)

tohoto zákona, nebo

b)

právního řádu jiného členského státu, pokud by měl tento provozovatel jinak oznamovací povinnost také v tomto jiném členském státě.

(2)

Podmínkou pro vyloučení z oznamovací povinnosti se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí skutečnost, že obchodní model platformy neumožňuje, aby v oznamovaném období bylo prostřednictvím této platformy umožněno spojení oznamovaného prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti.

 

§ 14ze

Oznamující provozovatel platformy

 

(1)

Oznamujícím provozovatelem platformy se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí

a)

český oznamující provozovatel platformy, nebo

b)

neusazený oznamující provozovatel platformy.

(2)

Českým oznamujícím provozovatelem platformy se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí provozovatel platformy, který je usazen v České republice a není v oznamovaném období vyloučeným provozovatelem platformy.

(3)

Neusazeným oznamujícím provozovatelem platformy se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí provozovatel platformy, který přeshraničně usnadňuje v České republice oznamovanou činnost, není usazen v jiném členském státě a není v oznamovaném období vyloučeným provozovatelem platformy.

(4)

Provozovatel platformy je usazen ve státě nebo jiné jurisdikci, pokud

a)

je v tomto státě nebo jiné jurisdikci podroben zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení,

b)

je založen podle právních předpisů tohoto státu nebo jiné jurisdikce,

c)

má v tomto státě nebo jiné jurisdikci své vedení nebo skutečné vedení, nebo

d)

má v tomto státě nebo jiné jurisdikci stálou provozovnu, pokud není kvalifikovaným provozovatelem platformy.

(5)

Provozovatel platformy přeshraničně usnadňuje ve státě nebo jiné jurisdikci oznamovanou činnost, pokud

a)

v nich není usazen,

b)

není kvalifikovaným provozovatelem platformy a

c)

usnadňuje výkon

1.

oznamované činnosti oznamovaným prodejcem, který splňuje podmínky, aby byl podle postupů náležité péče podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu považován za rezidenta tohoto státu nebo jiné jurisdikce, nebo

2.

oznamované činnosti poskytnutí nemovité věci ve vztahu k nemovité věci nacházející se na území tohoto státu nebo jiné jurisdikce.

 

§ 14zf

Kvalifikovaný provozovatel platformy

 

(1)

Kvalifikovaným provozovatelem platformy se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí provozovatel platformy, která neusnadňuje jinou oznamovanou činnost než kvalifikovanou činnost, pokud tento provozovatel

a)

je podroben zdanění z důvodu sídla nebo místa vedení v kvalifikovaném smluvním státě,

b)

je založen podle právních předpisů kvalifikovaného smluvního státu, nebo

c)

má své vedení nebo skutečné vedení v kvalifikovaném smluvním státě.

(2)

Kvalifikovanou činností se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí oznamovaná činnost, která je uvedena v kvalifikačním prováděcím dokumentu podepsaném příslušným orgánem kvalifikovaného smluvního státu.

 

§ 14zg

Prodejce

 

Prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které

a)

jsou uživateli platformy, bez ohledu na to, zda byly zaregistrovány na platformě v průběhu oznamovaného období nebo před jeho začátkem, a

b)

vykonávají nebo hodlají vykonávat oznamovanou činnost pro jiného uživatele platformy.

 

§ 14zh

Vyloučený prodejce

 

(1)

Vyloučeným prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí

a)

veřejnoprávní prodejce, nebo

b)

kotovaný prodejce.

(2)

Veřejnoprávním prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí prodejce, který je

a)

státem nebo jinou jurisdikcí,

b)

územním samosprávným celkem nebo jiným územním celkem,

c)

orgánem státu, jiné jurisdikce nebo územního celku podle písmene b) nebo jiným orgánem veřejné moci,

d)

právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, které jsou zcela vlastněny nebo zcela ovládány osobou, orgánem nebo celkem podle písmen a) až c).

(3)

Kotovaným prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí prodejce, který je právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti,

a)

jehož akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl v této právnické osobě nebo jednotce bez právní osobnosti jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo obdobném trhu v zahraničí, nebo

b)

který je propojen s právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl v této osobě nebo jednotce jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo obdobném trhu v zahraničí.

 

§ 14zi

Vyloučený prodejce ve vztahu k oznamované činnosti poskytnutí nemovité věci

 

(1)

Vyloučeným prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí ve vztahu k oznamované činnosti poskytnutí nemovité věci v souvislosti s jednotlivou nabízenou nemovitou věcí také poskytovatel ubytování ve velkém rozsahu.

(2)

Poskytovatelem ubytování ve velkém rozsahu se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí ve vztahu k jednotlivé nabízené nemovité věci prodejce,

a)

který je právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti a

b)

kterému je prostřednictvím platformy v oznamovaném období usnadněno provedení více než 2 000 oznamovaných činností ve vztahu k této nabízené nemovité věci.

 

§ 14zj

Vyloučený prodejce ve vztahu k oznamované činnosti prodej zboží

 

(1)

Vyloučeným prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí ve vztahu k oznamované činnosti prodej zboží také prodejce zboží v malém rozsahu.

(2)

Prodejcem zboží v malém rozsahu se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí prodejce vykonávající oznamovanou činnost prodej zboží, kterému je v oznamovaném období prostřednictvím platformy usnadněno provedení méně než 30 oznamovaných činností, pokud celkový úhrn protiplnění nepřekročí 2 000 EUR.

 

§ 14zk

Oznamovaný prodejce

 

(1)

Oznamovaným prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí aktivní prodejce, který není ve vztahu k dané oznamované činnosti vyloučeným prodejcem a který

a)

je podle postupů náležité péče podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu považován za rezidenta oznamovaného státu, nebo

b)

vykonává oznamovanou činnost poskytnutí nemovité věci usnadněnou prostřednictvím platformy ve vztahu k nemovité věci nacházející se v oznamovaném státě.

(2)

Aktivním prodejcem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí prodejce, který v oznamovaném období

a)

vykoná oznamovanou činnost pro jiného uživatele platformy, nebo

b)

v souvislosti s oznamovanou činností vykonanou pro jiného uživatele platformy obdrží protiplnění.

 

§ 14zl

Oznamované období

 

Oznamovaným obdobím se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí kalendářní rok.

 

§ 14zm

Oznamovaný stát

 

(1)

Oznamovaným státem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí

a)

Česká republika,

b)

jiný členský stát,

c)

smluvní stát, jehož příslušný orgán podepsal stejně jako příslušný orgán České republiky dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem, pokud se tomuto státu podle tohoto dokumentu předávají informace, nebo

d)

stát nebo jiná jurisdikce, pokud ve vztahu k jeho rezidentům nebo nemovitým věcem, které se nacházejí na jeho území, existuje riziko, že bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.

(2)

Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji seznam států podle odstavce 1 písm. c).

(3)

Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam států a jiných jurisdikcí podle odstavce 1 písm. d).

 

§ 14zn

Kvalifikovaný smluvní stát

 

(1)

Kvalifikovaným smluvním státem se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí smluvní stát, jehož příslušný orgán podepsal kvalifikační prováděcí dokument se všemi členskými státy Evropské unie, pokud tento stát uvede na svém seznamu oznamovaných států všechny členské státy Evropské unie.

(2)

Kvalifikačním prováděcím dokumentem podle odstavce 1 je dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem, pokud jsou informace uvedené v tomto dokumentu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie rovnocenné informacím vyměňovaným mezi členskými státy Evropské unie.

(3)

Ministerstvo může podat Evropské komisi odůvodněnou žádost o posouzení rovnocennosti informací uvedených v dokumentu k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem, který příslušný orgán smluvního státu podepsal stejně jako příslušný orgán České republiky, nebo návrhu takového dokumentu.

(4)

Ministerstvo poskytne Evropské komisi součinnost v řízení o posouzení rovnocennosti informací uvedených v dokumentu k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem.

(5)

Při posuzování toho, zda informace uvedené v dokumentu k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem již nejsou rovnocenné, se postupuje podle odstavců 3 a 4 obdobně.

 

§ 14zo

Propojené entity

 

(1)

Právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti je pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem propojena s jinou právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, jestliže je jedna z nich ovládána druhou, nebo jsou obě ovládány stejnou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti.

(2)

Právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti pro účely odstavce 1 ovládá druhou právnickou osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, pokud se podílí na

a)

kontrole druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti tím, že přímo nebo nepřímo drží více než 50 % hlasovacích práv, a

b)

více než 50 % základního kapitálu druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti prostřednictvím vlastnického práva, které přímo nebo nepřímo drží.

(3)

Podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu podle odstavce 2 se v případě nepřímé účasti vypočte vynásobením velikosti držených podílů na jednotlivých úrovních hierarchie. Na osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které drží více než 50 % hlasovacích práv, se přitom hledí, jako by držely 100 % hlasovacích práv.

 

§ 14zp

Primární adresa prodejce

 

Primární adresou prodejce se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí adresa

a)

bydliště prodejce, pokud je prodejce fyzickou osobou, nebo

b)

sídla prodejce v jiných případech než podle písmene a).

 

Pododdíl 2

Ohlašovací a registrační povinnost a řízení o vyloučení z oznamovací povinnosti

 

§ 14zq

Ohlášení

 

(1)

Český oznamující provozovatel platformy podá správci daně ohlášení, ve kterém uvede

a)

členský stát Evropské unie, ve kterém plní oznamovací povinnost, a

b)

údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování, pokud plní oznamovací povinnost v České republice.

(2)

Ohlášení podle odstavce 1 se podává nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se provozovatel platformy stal českým oznamujícím provozovatelem platformy.

(3)

Správce daně určí údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování podle odstavce 1 písm. b) a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 1, je český oznamující provozovatel platformy povinen ohlásit tuto změnu správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5)

Provozovatel platformy, který přestal být českým oznamujícím provozovatelem platformy, je povinen ohlásit tuto skutečnost správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(6)

Ohlášení se podává pouze elektronicky.

 

§ 14zr

Vznik registrační povinnosti

 

Neusazenému oznamujícímu provozovateli platformy vzniká registrační povinnost dnem, ve kterém zahájí činnost jako oznamující provozovatel platformy, pokud neplní registrační povinnost v jiném členském státě, ve kterém přeshraničně usnadňuje oznamovanou činnost.

 

§ 14zs

Přihláška k registraci

 

(1)

Neusazený oznamující provozovatel platformy je povinen podat přihlášku k registraci ke dni vzniku registrační povinnosti.

(2)

V přihlášce k registraci neusazený oznamující provozovatel platformy uvede vedle obecných náležitostí podání podle daňového řádu

a)

název,

b)

poštovní adresu,

c)

elektronickou adresu včetně adresy internetové stránky,

d)

všechna daňová identifikační čísla nebo jiná obdobná identifikační čísla, která mu byla přidělena v členském státě Evropské unie,

e)

údaje o případné registraci k dani z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa a

f)

seznam členských států Evropské unie, které se podle postupů náležité péče podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu považují za stát, ve kterém je oznamovaný prodejce rezidentem.

(3)

Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podávají pouze elektronicky.

 

§ 14zt

Rozhodnutí o registraci

 

(1)

Správce daně zaregistruje neusazeného oznamujícího provozovatele platformy, který podal přihlášku k registraci.

(2)

Pokud byla neusazenému oznamujícímu provozovateli platformy dříve zrušena registrace z moci úřední podle § 14zw, zaregistruje jej správce daně pouze, pokud poskytne záruku, že

a)

v přiměřené lhůtě dodatečně splní dříve vzniklou oznamovací povinnost, je-li to možné, a

b)

po přiměřenou dobu ode dne registrace, která nesmí přesáhnout 3 roky, neporuší tento zákon.

(3)

Správce daně na základě žádosti neusazeného oznamujícího provozovatele platformy podané po skončení období, ke kterému se váže záruka podle odstavce 2, může rozhodnout, že se na něj hledí, jako by mu dříve nebyla zrušena registrace z moci úřední podle § 14zw, pokud v tomto období nedojde k závažnému porušení povinnosti zajištěné zárukou podle odstavce 2.

(4)

Neusazeného oznamujícího provozovatele platformy, která je ke dni rozhodnutí o registraci zapsána na seznamu nespolupracujících platforem, správce daně nezaregistruje.

(5)

V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí namísto daňového identifikačního čísla identifikační číslo platformy. Na identifikační číslo platformy se přiměřeně použijí ustanovení daňového řádu o daňovém identifikačním čísle.

(6)

Správce daně nezaregistruje neusazeného oznamujícího provozovatele platformy z moci úřední.

 

§ 14zu

Informování o přiděleném identifikačním čísle platformy

 

Správce daně sdělí ústřednímu kontaktnímu orgánu údaje o registraci neusazeného oznamujícího provozovatele platformy a o jemu přiděleném identifikačním čísle platformy. Ústřední kontaktní orgán tyto údaje sdělí kontaktním místům všech jiných členských států.

 

§ 14zv

Zrušení registrace na žádost

 

Správce daně zruší registraci neusazeného oznamujícího provozovatele platformy na základě oznámení o změně registračních údajů, ve kterém neusazený oznamující provozovatel platformy žádá o zrušení registrace, a to k poslednímu dni oznamovaného období, pokud neusazený oznamující provozovatel platformy podá tuto žádost do 15 dnů před jeho koncem.

 

§ 14zw

Zrušení registrace z moci úřední

 

(1)

Správce daně rozhodne z moci úřední o zrušení registrace neusazeného oznamujícího provozovatele platformy také, pokud marně uplyne lhůta určená v kvalifikované výzvě k podání oznámení.

(2)

Správce daně vydá rozhodnutí podle odstavce 1 nejpozději devadesátý den ode dne doručení kvalifikované výzvy k podání oznámení podle odstavce 1.

 

§ 14zx

Výmaz z centrálního registru

 

Ústřední kontaktní orgán požádá Evropskou komisi, aby vymazala z centrálního registru provozovatele platformy, kterému byla v České republice zrušena registrace.

 

§ 14zy

 

Řízení o vyloučení z oznamovací povinnosti

 

(1)

Oznamující provozovatel platformy je v oznamovaném období vyloučen z oznamovací povinnosti, pokud správci daně včas ohlásí, že splňuje podmínku pro toto vyloučení, a správce daně rozhodne o tom, že tuto podmínku splňuje.

(2)

Ohlášení podle odstavce 1 se podává před prvním dnem oznamovaného období nebo dnem, kdy provozovatel platformy zahájí svou činnost, podle toho, který den nastane později.

(3)

V ohlášení podle odstavce 1 je provozovatel platformy povinen uvést skutečnosti, ze kterých vyplývá, že splňuje podmínku pro vyloučení z oznamovací povinnosti.

(4)

Pokud se vyloučený provozovatel platformy rozhodne v průběhu oznamovaného období změnit obchodní model platformy tak, že přestane splňovat podmínku pro vyloučení z oznamovací povinnosti, je povinen předem tuto skutečnost oznámit správci daně spolu s uvedením dne nabytí účinnosti této změny. Od tohoto dne se na tohoto provozovatele hledí, jako by nebyl vyloučeným provozovatelem platformy.

(5)

Ústřední kontaktní orgán oznámí kontaktním místům všech jiných členských států informaci o tom, že je provozovatel platformy vyloučeným provozovatelem platformy nebo že se vyloučený provozovatel platformy rozhodl změnit obchodní model podle odstavce 4, a jakoukoliv změnu těchto informací.

(6)

Ohlášení se podává pouze elektronicky.

 

Pododdíl 3

Povinnosti provozovatele platformy

 

§ 14zz

Postavení oznamujícího provozovatele platformy a vyloučeného provozovatele platformy

 

Oznamující provozovatel platformy a vyloučený provozovatel platformy mají pro účely tohoto zákona postavení daňového subjektu.

 

§ 14zza

Prověřování

 

(1)

Oznamující provozovatel platformy prověřuje, zda je prostřednictvím této platformy v oznamovaném období usnadněno provádění oznamované činnosti oznamovaným prodejcem.

(2)

Oznamující provozovatel platformy používá při prověřování postupy náležité péče podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

 

§ 14zzb

Zjišťování

 

(1)

Oznamující provozovatel platformy zjišťuje za oznamované období údaje podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu o

a)

oznamovaném prodejci a

b)

poskytnuté nemovité věci.

(2)

Oznamující provozovatel platformy používá při zjišťování postupy náležité péče podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

 

§ 14zzc

Součinnost

 

(1)

Prodejce poskytne oznamujícímu provozovateli platformy součinnost potřebnou při prověřování a zjišťování.

(2)

Pokud prodejce neposkytne potřebnou součinnost, přestože byl oznamujícím provozovatelem platformy po sdělení žádosti o poskytnutí součinnosti dvakrát upomenut, oznamující provozovatel platformy

a)

uzavře jeho účet na platformě a znemožní mu opětovnou registraci, nebo

b)

nevyplatí tomuto prodejci protiplnění.

(3)

Oznamující provozovatel platformy neuplatní opatření podle odstavce 2 před uplynutím 60 dní ode dne odeslání žádosti o poskytnutí součinnosti. Opatření uplatňuje oznamující provozovatel platformy do dne poskytnutí požadované součinnosti.

(4)

Ustanovení daňového řádu o stížnosti na postup plátce daně se v případě pochyb o postupu oznamujícího provozovatele platformy použijí obdobně.

 

§ 14zzd

Informační povinnost provozovatele platformy

 

(1)

Oznamující provozovatel platformy je povinen informovat oznamovaného prodejce, který je fyzickou osobou, o tom, že o něm budou shromažďovány a předávány údaje, a to před učiněním prvního oznámení správci daně obsahujícího údaje o tomto prodejci tak, aby tento prodejce mohl uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

(2)

Oznamující provozovatel platformy je povinen ve lhůtě pro podání oznámení sdělit oznamovanému prodejci údaje uvedené v oznámení s výjimkou údajů podle § 14zzg odst. 1 písm. a) až c).

 

§ 14zze

Uchovávání dokladů

 

Oznamující provozovatel platformy je povinen po dobu 10 let od konce oznamovaného období uchovávat doklady týkající se

a)

prověřování a zjišťování,

b)

informační povinnosti a

c)

zániku povinnosti podat oznámení v důsledku podání obdobného oznámení jiným provozovatelem platformy nebo v jiném členském státě.

 

§ 14zzf

Oznámení

 

(1)

Český oznamující provozovatel platformy podá správci daně oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem.

(2)

Neusazený oznamující provozovatel platformy, kterému v České republice vznikla registrační povinnost, podá správci daně oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem s výjimkou kvalifikované činnosti.

(3)

Pokud z prověřování vyplyne, že v oznamovaném období nebyla prostřednictvím platformy usnadněna žádná oznamovaná činnost, oznámí tuto skutečnost oznamující provozovatel platformy správci daně.

(4)

Český oznamující provozovatel platformy není povinen podat oznámení podle odstavce 1, pokud ve vztahu k této platformě podal v členském státě Evropské unie oznámení obsahující stejné údaje jiný provozovatel platformy usazený v tomto státě nebo přeshraničně usnadňující v tomto státě oznamovanou činnost.

(5)

Český oznamující provozovatel platformy, který je usazen také v jiném členském státě, není povinen podat oznámení podle odstavce 1, pokud správci daně ohlásil, že oznamovací povinnost plní v tomto státě.

(6)

Oznámení se podává elektronicky.

 

§ 14zzg

Obsah oznámení

 

(1)

Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem obsahuje

a)

název, adresu sídla a daňové identifikační číslo oznamujícího provozovatele platformy,

b)

identifikační číslo platformy,

c)

obchodní název platformy,

d)

údaje zjištěné o oznamovaném prodejci,

e)

identifikátor bankovního účtu a jméno nebo název jeho majitele, pokud se liší od jména nebo názvu oznamovaného prodejce, a to v rozsahu dostupném oznamujícímu provozovateli platformy, jakož i jakékoli další identifikační údaje dostupné oznamujícímu provozovateli platformy ve vztahu k tomuto majiteli účtu, pokud

1.

má oznamující provozovatel platformy údaje o identifikátoru bankovního účtu, na který je zaplaceno protiplnění, a

2.

příslušný orgán členského státu Evropské unie, o kterém bylo zjištěno, že je v něm oznamovaný prodejce rezidentem, nezveřejnil, že nepožaduje sdělování tohoto identifikátoru, a

f)

za každé čtvrtletí oznamovaného období údaj o provizi, dani, poplatku, jiném obdobném peněžitém plnění nebo jiné částce nebo hodnotě nepeněžitého plnění, které jsou sraženy nebo účtovány oznamujícím provozovatelem platformy v tomto čtvrtletí.

(2)

Oznámení vztahující se k jiné oznamované činnosti, než je poskytnutí nemovité věci, dále za každé čtvrtletí oznamovaného období obsahuje

a)

úhrn protiplnění, která prodejce obdržel v tomto čtvrtletí, a

b)

počet vykonaných oznamovaných činností, ve vztahu k nimž prodejce obdržel protiplnění v tomto čtvrtletí.

(3)

Oznámení vztahující se k oznamované činnosti poskytnutí nemovité věci dále obsahuje

a)

adresu každé nabízené nemovité věci určené na základě postupů náležité péče podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu a, jsou-li k dispozici, údaje, které umožňují identifikovat tuto nemovitou věc v katastru nemovitostí nebo v obdobné zahraniční evidenci, pokud se nemovitá věc nachází v jiném členském státě,

b)

za každé čtvrtletí oznamovaného období

1.

úhrn protiplnění, která prodejce obdržel v tomto čtvrtletí, a

2.

počet oznamovaných činností vykonaných ve vztahu ke každé nabízené nemovité věci a

c)

počet dní, po které je každá nabízená nemovitá věc během oznamovaného období pronajata, a druh každé nabízené nemovité věci, pokud má oznamující provozovatel platformy tyto údaje k dispozici.

(4)

Údaje o protiplnění v penězích se oznamují v měně, ve které bylo protiplnění obdrženo. Není-li plněno v penězích, oznamují se tyto údaje v českých korunách.

(5)

Údaje o protiplnění a jiné částce uvedené v oznámení se oznamují za čtvrtletí oznamovaného období, ve kterém byly skutečně obdrženy.

(6)

Bankovním účtem se pro účely odstavce 1 rozumí bankovní účet nebo jiný obdobný účet platebních služeb, na nějž se protiplnění platí nebo připisuje. Identifikátorem bankovního účtu se pro účely odstavce 1 rozumí jedinečné identifikační číslo nebo referenční číslo bankovního účtu, která má provozovatel platformy k dispozici.

 

§ 14zzh

Lhůta pro podání oznámení

 

Oznámení se podává do 31. ledna kalendářního roku následujícího po oznamovaném období, za které je podáváno.

 

§ 14zzi

Kvalifikovaná výzva k podání oznámení

 

(1)

Správce daně může vydat kvalifikovanou výzvu k podání oznámení, pokud

a)

neusazený oznamující provozovatel platformy nepodá oznámení a marně uplyne lhůta pro podání oznámení na základě výzvy k podání dodatečného oznámení,

b)

neusazený oznamující provozovatel platformy podá dodatečné oznámení na základě předchozí výzvy k podání dodatečného oznámení a správce daně zahájí postup k odstranění pochybností, nebo

c)

správce daně zjistí na základě postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly, že podané oznámení nebo dodatečné oznámení není správné nebo úplné.

(2)

Kvalifikovanou výzvou k podání oznámení je výzva k podání dodatečného oznámení, ve které správce daně

a)

určí lhůtu pro podání dodatečného oznámení, která činí nejméně 30 dnů, a

b)

poučí neusazeného oznamujícího provozovatele platformy o tom, že pokud ve lhůtě pro podání dodatečného oznámení nepodá úplné dodatečné oznámení, dojde ke zrušení registrace z moci úřední.

(3)

Při postupu k odstranění pochybností podle odstavce 1 písm. b) může správce daně namísto výzvy k odstranění pochybností vydat kvalifikovanou výzvu k podání oznámení, ve které vyzve neusazeného oznamujícího provozovatele platformy k tomu, aby podal dodatečné oznámení nebo odstranil pochybnosti uvedené ve výzvě, a poučí jej o tom, že pokud ve lhůtě pro podání dodatečného oznámení podle odstavce 2 písm. a) nepodá úplné dodatečné oznámení ani neodstraní uvedené pochybnosti, správce daně zruší registraci z moci úřední. Ustanovení daňového řádu o obsahu výzvy k odstranění pochybností se na kvalifikovanou výzvu k podání oznámení použije obdobně.

 

§ 14zzj

Zákaz pro vyloučeného provozovatele platformy

 

(1)

Vyloučenému provozovateli platformy se zakazuje prostřednictvím této platformy usnadnit provedení oznamované činnosti oznamovaným prodejcem.

(2)

Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na usnadnění provedení oznamované činnosti poskytnutí nemovité věci oznamovanému prodejci ve vztahu k jednotlivé nabízené nemovité věci.

 

Pododdíl 4

Nespolupracující platformy

 

§ 14zzk

Seznam nespolupracujících platforem

 

(1)

Seznam nespolupracujících platforem vede správce daně.

(2)

Seznam nespolupracujících platforem obsahuje

a)

označení platformy,

b)

všechny adresy internetových stránek platformy a jiné její elektronické adresy známé správci daně,

c)

identifikační údaje všech provozovatelů platformy známých správci daně,

d)

výrokovou část opatření obecné povahy o zákazu zpřístupnit prodejci i část platformy, která umožňuje spojení prodejce s uživatelem za účelem provedení oznamované činnosti, spolu s uvedením čísla jednacího tohoto opatření a dne nabytí jeho účinnosti,

e)

výrokovou část opatření obecné povahy o zákazu provádět oznamovanou činnost usnadněnou prostřednictvím platformy spolu s uvedením čísla jednacího tohoto opatření a dne nabytí jeho účinnosti.

(3)

Je-li na seznamu nespolupracujících platforem zapsána u platformy adresa její internetové stránky nebo jiná její elektronická adresa, má se za to, že je na této adrese provozována tato platforma.

(4)

Správce daně zveřejní seznam nespolupracujících platforem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 14zzl

Zápis na seznam nespolupracujících platforem

 

(1)

Správce daně zveřejní na úřední desce a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup sdělení, že hodlá zapsat platformu na seznam nespolupracujících platforem, pokud

a)

je jejím provozovatelem neusazený oznamující provozovatel platformy, který není registrován, přestože mu vznikla registrační povinnost, nebo

b)

to vyplývá ze společného postupu vůči nespolupracující platformě koordinovaného s jiným členským státem.

(2)

Sdělení obsahuje

a)

označení platformy,

b)

všechny adresy internetových stránek platformy a jiné její elektronické adresy známé správci daně,

c)

identifikační údaje všech provozovatelů platformy známých správci daně a

d)

poučení o možnosti podat námitku, v jaké lhůtě je tak možno učinit, a označení správce daně, u kterého se námitka podává.

(3)

Sdělení může dále obsahovat

a)

předpokládaný den zápisu na seznam nespolupracujících platforem, nebo

b)

podmínku, při jejímž splnění k zápisu na seznam nespolupracujících platforem nedojde.

(4)

Provozovatel platformy nebo osoba, jejíž práva mohou být dotčena zápisem údajů podle odstavce 2 písm. b) a c) na seznam nespolupracujících platforem, mohou uplatnit námitku proti zápisu platformy na seznam nespolupracujících platforem u správce daně do 15 dnů ode dne vyvěšení sdělení na úřední desce, pokud správce daně ve sdělení neurčí lhůtu delší.

(5)

Správce daně námitku posoudí a rozhodne o ní. Vyhoví-li námitce v plném rozsahu, platformu na seznam nespolupracujících platforem nezapíše. Vyhoví-li námitce částečně, změní údaje, které mají být zapsány na tento seznam, nebo zjedná nápravu jiným způsobem. Neuzná-li správce daně oprávněnost v námitce uplatňovaných důvodů, námitku rozhodnutím zamítne. Rozhodnutí, kterým je námitce v plném rozsahu vyhověno, se neodůvodňuje. V řízení o námitce se použije obdobně § 112 daňového řádu. Proti rozhodnutí o námitce nelze uplatnit opravné prostředky.

(6)

Správce daně zapíše platformu na seznam nespolupracujících platforem, jestliže uplynula lhůta pro podání námitky a všechna případná řízení o námitce jsou ukončena, ne však dříve, než nastane den podle odstavce 3 písm. a). Pokud sdělení obsahuje podmínku podle odstavce 3 písm. b), správce daně nezapíše platformu na seznam nespolupracujících platforem, pokud je ve lhůtě pro podání námitky nebo do dne podle odstavce 3 písm. a) tato podmínka splněna.

 

§ 14zzm

Oprava údajů na seznamu nespolupracujících platforem

 

(1)

Správce daně do 15 dnů ode dne, kdy se dozví, že je údaj na seznamu nespolupracujících platforem neúplný nebo nesprávný, zveřejní na úřední desce a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup sdělení, že hodlá tento údaj opravit.

(2)

Pro opravu údajů na seznamu nespolupracujících platforem se použijí ustanovení o zápisu na tento seznam obdobně.

 

§ 14zzn

Vyškrtnutí ze seznamu nespolupracujících platforem

 

Správce daně vyškrtne platformu ze seznamu nespolupracujících platforem, pokud

a)

je na základě podnětu provozovatele platformy přijata záruka, že

1.

po přiměřenou dobu, která nesmí přesáhnout 3 roky, nebude v souvislosti s provozem dané platformy porušen žádným provozovatelem platformy tento zákon nebo obdobný právní předpis jiného členského státu, nebo

2.

bude dodatečně splněna dříve vzniklá oznamovací povinnost ve vztahu k této platformě, je-li to možné,

b)

to vyplývá ze společného postupu vůči nespolupracující platformě koordinovaného s jiným členským státem, nebo

c)

se správní orgán dozví, že tato platforma zanikla a její funkce nepřešla na jinou platformu.

 

§ 14zzo

Omezení související se zápisem na seznam nespolupracujících platforem

 

(1)

Za účelem zamezení pokračování protiprávního stavu lze vydat opatření obecné povahy, kterým se zakáže všem provozovatelům platformy uvedené na seznamu nespolupracujících platforem zpřístupnit prodejci i část platformy umožňující mu spojení s uživatelem za účelem provedení oznamované činnosti. Tento zákaz se vztahuje i na provozovatele platformy, jehož identifikační údaje nejsou na seznamu nespolupracujících platforem u dané platformy uvedeny. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy může uplatnit pouze provozovatel takové platformy.

(2)

Pokud vydání opatření obecné povahy podle odstavce 1 nevedlo k nápravě a protiprávní stav trvá, lze vydat opatření obecné povahy, kterým se zakáže všem prodejcům použít platformu uvedenou na seznamu nespolupracujících platforem nebo její část ke spojení s uživatelem za účelem provedení oznamované činnosti. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy může uplatnit pouze provozovatel takové platformy a aktivní prodejce.

(3)

Při vydávání opatření obecné povahy podle odstavce 1 nebo 2 dbá správní orgán, aby zákaz nebyl v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní.

(4)

Opatření obecné povahy podle odstavce 1 nebo 2 se zruší, pokud pominul důvod pro jejich vydání.

 

§ 14zzp

Společná ustanovení

 

(1)

Správním orgánem příslušným k vydání opatření obecné povahy je Specializovaný finanční úřad.

(2)

Proti návrhu opatření obecné povahy nelze podat námitky.

 

§ 14zzq

Záruky

 

(1)

Správce daně může rozhodnout o přijetí záruky ve formě

a)

závazku, listiny nebo jiné písemnosti, které se vztahují k zárukou zajištěné povinnosti a ze kterých vyplývá, že bylo přijato organizační nebo technické opatření nebo že došlo ke změně obchodního modelu platformy,

b)

kauce, nebo

c)

zaplacení pokuty uložené podle tohoto zákona provozovateli dané platformy.

(2)

Správce daně přijme pouze dostatečnou záruku. Při tom dbá na to, aby nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní v České republice nebo jiném dotčeném členském státě.

 

§ 14zzr

Kauce

 

(1)

Kauce se poskytuje

a)

složením peněžní částky na zvláštní účet správce daně, nebo

b)

bankovní zárukou, kterou přijal správce daně.

(2)

Kauce složená na zvláštním účtu správce daně musí být na tomto účtu uložena v plné výši po celou dobu, na kterou byla kauce poskytnuta jako záruka podle tohoto zákona.

(3)

Bankovní záruku může poskytnout pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prostřednictvím své pobočky. Bankovní záruka poskytnutá na dobu určitou musí být poskytnuta na dobu nejméně o 1 rok delší, než je doba, na kterou byla kauce poskytnuta jako záruka podle tohoto zákona.

(4)

Kauci lze použít pouze k úhradě pokuty uložené podle tohoto zákona provozovateli platformy, který kauci poskytnul nebo za kterého podle tohoto zákona ručí.

(5)

Správce daně přijme kauci ve výši odpovídající účelu, pro který se kauce poskytuje, a to nejméně 500 000 Kč a nejvýše 20 000 000 Kč.

(6)

Správce daně nevyhoví žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku na kauci složené na zvláštním účtu správce daně také,

a)

probíhá-li u provozovatele platformy daňová kontrola, jejímž předmětem je povinnost, která je kaucí zajištěna,

b)

je-li s provozovatelem platformy vedeno řízení o uložení pokuty za porušení povinnosti, která je kaucí zajištěna, nebo pokud je v souvislosti s uložením této pokuty vedeno řízení před soudem ve správním soudnictví,

c)

existuje-li důvodný předpoklad, že do 2 měsíců ode dne, kdy má být vratitelný přeplatek vrácen, použit nebo převeden, nastane skutečnost podle písmene a) nebo b).

 

§ 14zzs

Ručení

 

Provozovatel platformy ručí za nezaplacenou pořádkovou pokutu, pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy a pokutu za přestupek uložené podle tohoto zákona jinému provozovateli téže platformy.

 

Pododdíl 5

Pokuty a přestupky

 

§ 14zzt

Pokuty

 

(1)

Správce daně může oznamujícímu provozovateli platformy uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy do 1 500 000 Kč, pokud poruší povinnost

a)

při prověřování,

b)

při zjišťování,

c)

uchovávat doklady, nebo

d)

při informování.

(2)

Správce daně může neusazenému oznamujícímu provozovateli platformy, kterému v České republice vznikla registrační povinnost a který v oznamovaném období tuto registrační povinnost neplní, uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy do 1 500 000 Kč.

(3)

Správce daně může vyloučenému provozovateli platformy uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy také, pokud poruší zákaz usnadnit prostřednictvím této platformy provedení oznamované činnosti oznamovaným prodejcem.

(4)

Správce daně může oznamujícímu provozovateli platformy uložit pořádkovou pokutu do 1 500 000 Kč, pokud poruší povinnost při oznamování.

(5)

Pořádkovou pokutu podle odstavce 4 za porušení povinnosti při oznamování ve vztahu k jednotlivému oznamovanému prodejci nelze oznamujícímu provozovateli platformy uložit, pokud

a)

uvede v oznámení, že mu tento oznamovaný prodejce odmítl poskytnout součinnost při prověřování a zjišťování,

b)

prokáže, že od tohoto oznamovaného prodejce neobdržel ani jinak nezískal informace nutné pro splnění povinnosti při oznamování přesto, že

1.

jej včas požádal o součinnost při prověřování a zjišťování,

2.

jej nejméně dvakrát upomenul a

3.

uplatnil postup podle § 14zzc odst. 2, a

c)

uvede v oznámení veškeré informace, které jsou mu o tomto oznamovaném prodejci dostupné nebo které obdržel nebo získal.

 

§ 14zzu

Přestupky

 

(1)

Provozovatel platformy, který je právnickou osobou, se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz uložený opatřením obecné povahy podle § 14zzo odst. 1.

(2)

Prodejce, který je fyzickou osobou, se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz uložený opatřením obecné povahy podle § 14zzo odst. 2.

(3)

Prodejce, který je podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz uložený opatřením obecné povahy podle § 14zzo odst. 2.

(4)

Osoba, které se přičítají povinnosti stanovené provozovateli platformy, který je jednotkou bez právní osobnosti, se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz uložený opatřením obecné povahy podle § 14zzo odst. 1.

(5)

Osoba, které se přičítají povinnosti stanovené prodejci, který je jednotkou bez právní osobnosti, se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz uložený opatřením obecné povahy podle § 14zzo odst. 2.

(6)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 4,

b)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo

c)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 5.

 

§ 14zzv

Příslušnost k projednání přestupků

 

K projednání přestupků podle tohoto pododdílu je příslušný finanční úřad.

 

Pododdíl 6

Doručování a předávání informací

 

§ 14zzw

Doručování neusazenému oznamujícímu provozovateli platformy

 

(1)

Správce daně doručuje neusazenému oznamujícímu provozovateli platformy písemnost elektronicky, a to prostřednictvím

a)

datové schránky, nebo

b)

veřejné vyhlášky, nemá-li adresát zpřístupněnu datovou schránku.

(2)

Při doručování podle odstavce 1 písm. b) učiní správce daně současně pokus vyrozumět neusazeného oznamujícího provozovatele platformy vhodným způsobem o doručovaných písemnostech, pokud jsou jeho sídlo, adresa elektronické pošty nebo jiná elektronická adresa známy, a sepíše o tom úřední záznam. Vyrozumění obsahuje doručovanou písemnost. Potvrdí-li neusazený oznamující provozovatel platformy přijetí vyrozumění, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy toto potvrzení správci daně došlo.

 

§ 14zzx

Postup ústředního kontaktního orgánu při předávání informací

 

Ústřední kontaktní orgán předá informace získané od správce daně kontaktnímu místu jiného členského státu nebo kontaktnímu místu smluvního státu podle § 14zm odst. 1 písm. c), ve kterých je oznamovaný prodejce podle podaného oznámení rezidentem nebo ve kterých se nachází nemovitá věc, do 2 měsíců od posledního dne oznamovaného období.“.

 

36.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

Účast při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně

 

(1)

Kontaktní místo může dožádat kontaktní místo jiného státu, aby se v souladu s podmínkami stanovenými právním řádem jiného státu nebo v souladu s podmínkami stanovenými jejich vzájemnou dohodou mohl správce daně za účelem provádění mezinárodní spolupráce v jiném státě účastnit úkonu, dílčího řízení nebo jiného postupu, a to i na dálku, připouští-li to jejich povaha.

(2)

Na základě žádosti kontaktního místa jiného státu může za účelem provádění mezinárodní spolupráce příslušný orgán jiného státu

a)

být přítomen při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech,

b)

klást otázky osobám zúčastněným na správě daní,

c)

nahlížet do spisů správce daně, nebo

d)

pořizovat kopie písemností, k nimž má správce daně přístup.

(3)

Úkon, dílčí řízení nebo jiný postup podle odstavce 2 lze provést i na dálku, připouští-li to jejich povaha.

(4)

Na základě žádosti kontaktního místa jiného členského státu o mezinárodní spolupráci podle odstavce 2 kontaktní místo do 60 dnů ode dne jejího doručení mezinárodní spolupráci potvrdí nebo ji odmítne spolu s uvedením důvodu pro odmítnutí. Na základě žádosti kontaktního místa smluvního státu dohodne kontaktní místo podmínky, za nichž lze umožnit příslušnému orgánu smluvního státu mezinárodní spolupráci podle odstavce 2.

(5)

V rozsahu provádění mezinárodní spolupráce podle odstavců 2 až 4 má úřední osoba orgánu jiného státu postavení úřední osoby správce daně a prokazuje se pověřením, které obsahuje

a)

jméno úřední osoby,

b)

služební nebo jiné obdobné označení úřední osoby,

c)

organizační útvar orgánu, ve kterém je úřední osoba zařazena, popřípadě její jiné pracovní zařazení,

d)

rozsah pověření a

e)

identifikaci správce daně nebo orgánu jiného státu, který pověření vydal.“.

 

37.

V § 19 odst. 2 se slova „souběžná daňová kontrola, důvody tohoto stanovení a doba provedení souběžné daňové kontroly“ nahrazují slovy „daňová kontrola nebo místní šetření, důvody svědčící pro jejich provedení a jejich časový rámec“.

 

38.

V § 19 odst. 3 se za slovo „kontrolou“ vkládají slova „do 60 dnů od doručení návrhu“ a za slovo „sdělí“ se vkládají slova „v této lhůtě“.

 

39.

Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů znějí:

§ 19a

Společná daňová kontrola v České republice

 

(1)

Kontaktní místo se může na návrh kontaktního místa jiného členského státu s ním dohodnout, že na území České republiky provede správce daně daňovou kontrolu nebo místní šetření týkající se jednoho nebo více daňových subjektů, na splnění jejichž daňových povinností mají Česká republika a tento jiný členský stát společný nebo doplňující se zájem, a to koordinovaně a za účasti úřední osoby příslušného orgánu jiného členského státu.

(2)

Kontaktní místo do 60 dnů ode dne doručení návrhu na provedení společné daňové kontroly vyjádří s tímto návrhem souhlas nebo tento návrh odmítne a sdělí kontaktnímu místu jiného členského státu důvody tohoto odmítnutí.

(3)

V dohodě podle odstavce 1 se také určí jazykový režim, zejména jazyk používaný ke komunikaci mezi úředními osobami a organizační zajištění tlumočení do jednacího jazyka, rozdělení nákladů a případně také způsob zajištění účasti úředních osob jiného členského státu v řízení o opravném a dozorčím prostředku, řízení o jiném prostředku ochrany a soudním řízení vedených v souvislosti se společnou daňovou kontrolou.

(4)

Kontaktní místo pověří úřední osobu dohledem nad provedením společné daňové kontroly a zajištěním její koordinace na území České republiky.

(5)

Úřední osoba příslušného orgánu jiného členského státu se při daňové kontrole nebo místním šetření řídí právním řádem České republiky. V rozsahu provádění společné daňové kontroly má úřední osoba orgánu jiného členského státu právní postavení úřední osoby správce daně podle odstavce 1, může ale vykonávat jen takové pravomoci, které jí zároveň přiznává právo jejího státu. Na území České republiky se úřední osoba orgánu jiného členského státu prokazuje pověřením vydaným kontaktním místem. Na obsahové náležitosti pověření se použije § 18 odst. 5 obdobně.

 

§ 19b

Společná daňová kontrola v jiném členském státě

 

(1)

Kontaktní místo může kontaktnímu místu jiného členského státu navrhnout, že v dohodě s ním bude na území tohoto jiného členského státu provedena orgánem tohoto jiného členského státu daňová kontrola, místní šetření nebo obdobný postup týkající se jednoho nebo více daňových subjektů, na splnění jejichž daňových povinností mají Česká republika a tento jiný členský stát společný nebo doplňující se zájem, a to koordinovaně a za účasti úřední osoby správce daně.

(2)

Právní postavení úřední osoby správce daně se v jiném členském státě řídí právním řádem tohoto jiného členského státu. Úřední osoba správce daně nesmí na území jiného členského státu vykonávat žádnou pravomoc, kterou jí zároveň nepřiznává právní řád České republiky.

 

§ 19c

Závěr společné daňové kontroly

 

(1)

Kontaktní místo se s kontaktním místem jiného členského státu pokusí na základě dosavadního průběhu společné daňové kontroly dosáhnout dohody o vyhodnocení této kontroly. Výsledek tohoto postupu je součástí závěru společné daňové kontroly.

(2)

Závěr společné daňové kontroly se oznámí daňovému subjektu do 60 dnů ode dne jeho vyhotovení.

(3)

Umožňuje-li to stav daňového řízení nebo dohodovacího postupu při řešení sporné otázky v rámci harmonizovaného postupu nebo podle mezinárodní smlouvy, správce daně zohlední údaje uvedené v závěru společné daňové kontroly v rámci daňové kontroly nebo dalšího průběhu tohoto řízení nebo dohodovacího postupu. Správce daně při tom není závěrem společné daňové kontroly vázán. Správce daně uvede důvody odchýlení se od závěru společné daňové kontroly ve zprávě o daňové kontrole nebo v rozhodnutí o stanovení daně.“.

 

40.

V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontaktní místo může za stejných podmínek z vlastního podnětu sdělit všem kontaktním místům jiných členských států účely, k nimž je možné i bez souhlasu tyto informace a písemnosti použít.“.

 

41.

V § 22 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Souhlas není potřeba, pokud využití pro jiný účel umožňuje právo jiného členského státu a tato skutečnost byla oznámena kontaktním místem jiného členského státu.“.

 

42.

V § 25 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

totožnost daňového subjektu nebo podrobný popis skupiny daňových subjektů, týká-li se komunikace skupiny daňových subjektů, které nelze jednotlivě identifikovat, a“.

 

43.

Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

§ 30a

Porušení ochrany údajů

 

(1)

Orgán veřejné moci spravující údaje vztahující se k mezinárodní spolupráci ohlásí ústřednímu kontaktnímu orgánu porušení ochrany údajů bezodkladně, nejpozději do 72 hodin od zjištění tohoto porušení. Tento orgán

a)

poskytne ústřednímu kontaktnímu orgánu součinnost při

1.

prověřování porušení ochrany údajů a

2.

ověření nápravy porušení ochrany údajů,

b)

zajistí nápravu porušení ochrany údajů a

c)

průběžně a bezodkladně informuje ústřední kontaktní orgán o zajištěných opatřeních k nápravě porušení ochrany údajů.

(2)

Porušení ochrany údajů vztahujících se k mezinárodní spolupráci s jiným členským státem nahlásí ústřední kontaktní orgán Evropské komisi. Pokud nelze zajistit nápravu porušení ochrany údajů ihned, požádá současně ústřední kontaktní orgán o pozastavení přístupu do společné komunikační sítě. Ústřední kontaktní orgán bezodkladně informuje Evropskou komisi o zajištěných opatřeních k nápravě porušení ochrany údajů vztahujících se k mezinárodní spolupráci s jiným členským státem. Ústřední kontaktní orgán může požádat Evropskou komisi o společné ověření nápravy porušení ochrany údajů vztahujících se k mezinárodní spolupráci s jiným členským státem.

(3)

Ústřední kontaktní orgán může v případě porušení ochrany údajů v jiném členském státě pozastavit výměnu informací s tímto jiným členským státem od okamžiku, kdy tuto skutečnost oznámí Evropské komisi a dotčenému jinému členskému státu, až do obnovení jeho přístupu do společné komunikační sítě. Ústřední kontaktní orgán může v případě porušení ochrany údajů ve smluvním státě pozastavit výměnu informací s tímto státem do doby, než dojde k nápravě porušení ochrany údajů.

(4)

Ústřední kontaktní orgán může dojednat praktická opatření nezbytná pro ochranu údajů, včetně postupů pro řešení případů porušení ochrany údajů v souladu s mezinárodně uznávanými osvědčenými postupy a případně dohody o společném správci údajů, dohody mezi zpracovateli a správci údajů nebo o vzorech těchto dohod.

(5)

Porušením ochrany údajů podle odstavců 1 až 4 se rozumí porušení zabezpečení údajů včetně přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, které vede ke zničení, ztrátě, změně nebo jakémukoli případu nevhodného nebo neoprávněného přístupu k informacím, jejich poskytnutí nebo použití, v důsledku protiprávního jednání nebo nehod. Porušení ochrany údajů se může týkat důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity údajů.

(6)

Ustanovením odstavců 1 až 5 není dotčeno plnění povinnosti podle jiných právních předpisů.“.

 

44.

V § 32 odst. 2 se text „písm. a)“ zrušuje.

 

45.

Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k zákonu č. 164/2013 Sb.

Postupy náležité péče pro provozovatele platforem

 

K identifikaci oznamovaných prodejců se použijí tyto postupy.

Čl. A

Prodejci nepodléhající přezkumu

(1)

Pro určení toho, zda se prodejce, který je právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, považuje za veřejnoprávního prodejce nebo kótovaného prodejce, se může oznamující provozovatel platformy spolehnout na veřejně dostupné informace nebo potvrzení od prodejce, který je právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti.

(2)

Pro určení toho, zda lze prodejce považovat za poskytovatele ubytování ve velkém rozsahu nebo prodejce malého rozsahu, se může oznamující provozovatel platformy spolehnout na své dostupné záznamy.

 

Čl. B

Shromažďování informací o prodejci

(1)

O každém prodejci, který je fyzickou osobou a není vyloučeným prodejcem, shromažďuje oznamující provozovatel platformy tyto informace:

a)

jméno,

b)

primární adresu,

c)

všechna daňová identifikační čísla nebo jiná obdobná čísla vydaná prodejci, včetně všech oznamovaných států, které tato čísla přidělily, a neexistuje-li daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo, místo narození prodejce,

d)

daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo prodejce pro účely daně z přidané hodnoty, je-li k dispozici, a

e)

datum narození.

(2)

O každém prodejci, který je právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti a není vyloučeným prodejcem, shromažďuje oznamující provozovatel platformy tyto informace:

a)

název,

b)

primární adresu,

c)

všechna daňová identifikační čísla nebo jiná obdobná čísla vydaná prodejci, včetně všech oznamovaných států, které tato čísla přidělily,

d)

daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo prodejce pro účely daně z přidané hodnoty, je-li k dispozici,

e)

identifikační číslo osoby nebo jiné obdobné číslo přidělené prodejci v zahraničí a

f)

informaci o existenci jakékoli stálé provozovny, jejímž prostřednictvím se příslušné činnosti vykonávají v oznamovaném státě, případně s uvedením každého oznamovaného státu, v němž se tato stálá provozovna nachází.

(3)

Bez ohledu na odstavce 1 a 2 není oznamující provozovatel platformy povinen shromažďovat informace uvedené v odstavci 1 písm. b) až e) a v odstavci 2 písm. b) až f) v případě, že se spoléhá na přímé potvrzení totožnosti a rezidence prodejce prostřednictvím identifikační služby poskytnuté Českou republikou nebo Evropskou unií za účelem zjištění totožnosti a daňové rezidence prodejce.

(4)

Bez ohledu na odstavec 1 písm. c) a odstavec 2 písm. c) ae) nemusí oznamující provozovatel platformy shromažďovat daňové identifikační číslo nebo případně identifikační číslo osoby anebo jiné obdobné číslo přidělované prodejci v zahraničí v těchto situacích:

a)

stát nebo jiná jurisdikce rezidence nevydávají prodejci daňové identifikační číslo nebo identifikační číslo osoby anebo jiné obdobné číslo přidělované prodejci v zahraničí,

b)

stát nebo jiná jurisdikce rezidence nevyžadují, aby bylo daňové identifikační číslo vydané tomuto prodejci shromažďováno.

 

Čl. C

Ověřování informací o prodejci

(1)

Oznamující provozovatel platformy určí, zda informace shromážděné podle čl. A, čl. B odst. 1, čl. B odst. 2 písm. a) až e) ačl. Ejsou spolehlivé, pomocí veškerých informací a dokumentů, které má k dispozici ve svých záznamech, a elektronického rozhraní bezplatně zpřístupněného Českou republikou nebo Evropskou unií k ověření platnosti daňového identifikačního čísla nebo jiného obdobného čísla anebo daňového identifikačního čísla nebo jiného obdobného čísla prodejce pro účely daně z přidané hodnoty.

(2)

Bez ohledu na odstavec 1 může oznamující provozovatel platformy k dokončení postupů náležité péče podle čl. F odst. 2 určit, zda informace shromážděné podle čl. A, čl. B odst. 1, čl. B odst. 2 písm. a) až e) a čl. E jsou spolehlivé, pomocí informací a dokumentů, které má k dispozici ve svých záznamech s možností elektronického vyhledávání.

(3)

V případě použití čl. F odst. 3 písm. b) a bez ohledu na odstavce 1 a 2 v případech, kdy má oznamující provozovatel platformy důvod domnívat se, že některá z informací uvedených v čl. B nebo E může být na základě informací poskytnutých příslušným orgánem státu nebo jiné jurisdikce v žádosti týkající se konkrétního prodejce nesprávná, požádá oznamující provozovatel platformy prodejce o opravu informací, které byly shledány nesprávnými, a o poskytnutí podpůrných dokladů, údajů nebo informací, které jsou spolehlivé a jsou z nezávislého zdroje, například:

a)

platného identifikačního dokladu vydaného oprávněným orgánem veřejné moci,

b)

nedávného osvědčení o statusu daňového rezidenta.

 

Čl. D

Určení státu nebo jiné jurisdikce rezidence prodejce

(1)

Oznamující provozovatel platformy považuje prodejce za rezidenta státu nebo jiné jurisdikce podle primární adresy prodejce. Pokud se stát nebo jiná jurisdikce, v nichž bylo prodejci vydáno daňové identifikační číslo, liší od státu nebo jiné jurisdikce, ve kterých má prodejce primární adresu, považuje oznamující provozovatel platformy prodejce též za rezidenta státu nebo jiné jurisdikce, v nichž bylo vydáno daňové identifikační číslo. Pokud prodejce poskytl informace o existenci stálé provozovny podle čl. B odst. 2 písm. f), považuje oznamující provozovatel platformy prodejce též za rezidenta příslušného státu nebo jiné jurisdikce specifikovaného prodejcem.

(2)

Bez ohledu na odstavec 1 považuje oznamující provozovatel platformy prodejce za rezidenta každého členského státu Evropské unie, který je potvrzen službou elektronické identifikace poskytnutou Českou republikou nebo Evropskou unií podle čl. B odst. 3.

 

Čl. E

Shromažďování informací o poskytnutých nemovitých věcech

Pokud se prodejce zabývá oznamovanou činností, která zahrnuje poskytnutí nemovité věci, shromažďuje oznamující provozovatel platformy adresu každé nabízené nemovité věci a, jsou-li k dispozici, údaje, které umožňují identifikovat tuto nemovitou věc v katastru nemovitostí nebo v obdobné zahraniční evidenci, pokud se nemovitá věc nachází v jiném členském státě. Pokud oznamující provozovatel platformy umožnil více než 2 000 oznamovaných činností poskytnutí nemovité věci prostřednictvím nemovité věci, její části nebo jejich souboru, které se nacházejí na téže adrese, témuž prodejci, který je právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, shromáždí podpůrné dokumenty, údaje nebo informace o tom, že nemovitá věc, její část nebo jejich soubor mají stejného vlastníka.

 

Čl. F

Časový rámec a platnost postupů náležité péče

(1)

Oznamující provozovatel platformy dokončí postupy náležité péče stanovené v čl. A až E do 31. prosince daného oznamovaného období.

(2)

Bez ohledu na odstavec 1 se u prodejců, kteří již byli zaregistrováni na platformě k 1. lednu 2023 nebo ke dni, kdy se právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti stanou oznamujícím provozovatelem platformy, musí být postupy náležité péče podle čl. A až E dokončeny do 31. prosince druhého oznamovaného období oznamujícího provozovatele platformy.

(3)

Bez ohledu na odstavec 1 se může oznamující provozovatel platformy spolehnout na postupy náležité péče provedené s ohledem na předchozí oznamované období, pokud

a)

informace o prodejci podle čl. B odst. 1 a 2 byly buď shromážděny a ověřeny, nebo potvrzeny během posledních 36 měsíců a

b)

oznamující provozovatel platformy nemá důvod si myslet, že informace shromážděné podle čl. A, B a E jsou nebo se staly nespolehlivými nebo nesprávnými.

 

Čl. G

Uplatnění postupů náležité péče pouze na aktivní prodejce

Oznamující provozovatel platformy se může rozhodnout, že uskuteční postupy náležité péče podle čl. A až F pouze u aktivních prodejců.

 

Čl. H

Uskutečnění postupů náležité péče třetími stranami

(1)

Oznamující provozovatel platformy se může při plnění povinností náležité péče stanovených v této příloze spoléhat na třetí stranu poskytující služby, avšak odpovědnost za splnění těchto povinností nese i nadále oznamující provozovatel platformy.

(2)

Pokud provozovatel platformy plní povinnosti náležité péče pro oznamujícího provozovatele platformy s ohledem na stejnou platformu podle odstavce 1, provádí postupy náležité péče podle pravidel stanovených v této příloze. Odpovědnost za splnění povinností náležité péče nese i nadále oznamující provozovatel platformy.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Při automatické výměně informací podle § 13 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahujících se ke zdaňovacímu období započatému přede dnem 1. ledna 2024 se neposkytne daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo osoby nebo jednotky bez právní osobnosti používané pro daňové účely v jiném státě.

2.

Na doklady týkající se plnění prověřování a zjišťování uchovávané podle § 13j zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije lhůta pro uchovávání dokladů podle § 13j zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Provozovatel platformy, který se stal českým oznamujícím provozovatelem platformy nejpozději do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podá ohlášení podle § 14zq zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Oznámení podle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepodává za oznamované období započaté přede dnem 1. ledna 2023.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 3 zní:

(3)

Zástupcem generálního ředitele může být určen pouze státní zaměstnanec, který splňuje předpoklad vzdělání stanovený pro služební místo generálního ředitele a předpoklad praxe požadované v posledním kole výběrového řízení na vedoucího služebního úřadu podle zákona o státní službě.“.

 

2.

V § 12a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Na opatření obecné povahy se odstavec 1 nepoužije.“.

 

3.

Za § 13c se vkládá nový § 13d, který včetně nadpisu zní:

§ 13d

Zvláštní ustanovení o kontrolním nákupu při správě daní

 

(1)

Kontrolní nákup je oprávněn provádět orgán finanční správy při prověřování plnění povinností stanovených zákonem upravujícím mezinárodní spolupráci při správě daní.

(2)

Pro účely kontrolního nákupu se na jednání prodejce a orgánu finanční správy hledí jako na uzavření smlouvy.

(3)

Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena prodejci majetková újma, lze od smlouvy, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.

(4)

Orgán finanční správy oznámí prodejci, že provedený nákup byl kontrolní, bezprostředně po ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na formu prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění anebo nejpozději do okamžiku splnění účelu prověřování plnění povinností stanovených zákonem upravujícím mezinárodní spolupráci při správě daní.

(5)

Pokud to povaha předmětu kontrolního nákupu umožňuje, orgán finanční správy jej vrátí prodejci bezprostředně po oznámení podle odstavce 4. Náklady spojené s vrácením předmětu kontrolního nákupu nese orgán finanční správy.

(6)

Prodejce je povinen vrátit orgánu finanční správy zaplacenou cenu, a to bez zbytečného odkladu, umožňuje-li to forma prodeje, nebo do 14 dnů ode dne, kdy vrácený předmět kontrolního nákupu převzal nebo měl možnost jej převzít.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 4 písm. d) se za slovo „ukládány“ vkládají slova „podle daňového zákona nebo“.

 

2.

V § 12 se slova „následně informuje“ nahrazují slovy „může následně informovat“.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 39, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Pekarová Adamová v. r.

 

Zeman v. r.

 

Fiala v. r.