Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

451/2022 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023

451

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., a podle § 107 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:

Část první

Změna nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (čl. 1-2)

Čl. I

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 1 zní:

(1)

Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.“.

 

2.

V § 3 odst. 2 se slova „1 bodu“ nahrazují slovem „bodu“.

 

3.

V § 5 odst. 4 se slova „z důvodu operace u zlomenin kostí nebo operace“ nahrazují slovy „vzniklé v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací“.

 

4.

V § 7 odst. 4 se za slovo „náhrady“ vkládá slovo „za“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „prostým odečtem“.

 

5.

V příloze č. 2 se v tabulce za položku 2.10.6 vkládá nová položka 2.11, která zní:

2.11

Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

a)

v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně

b)

v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů

2.11.1

středně těžké formy

200 - 400

2.11.2

těžké formy

401 -700“.

 

6.

V příloze č. 4 se v tabulce za položku 2.10.7 vkládá nová položka 2.11, která zní:

2.11

Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

a)

v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně

b)

v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů

2.11.1

- středně těžké formy

1500

2.11.2

- těžké formy

2000 – 3500“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část druhá

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (čl. 3)

Čl. III

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., nařízení vlády č. 168/2014 Sb. a nařízení vlády č. 506/2021 Sb., se mění takto:

1.

V příloze v kapitole II položce 11 tabulky se ve sloupci „Nemoc z povolání“ v bodě 2 slova „při hodnocení“ nahrazují slovy „ , kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí“ a na konci textu bodu 2 se doplňují slova „z celkově 15 hodnocených parametrů“.

 

2.

V příloze v kapitole II položce 11 tabulky se ve sloupci „Podmínky vzniku nemoci z povolání“ slova „kompresní tlak“ nahrazují slovy „kompresní síla“.

Část třetí

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

 

Místopředseda vlády,

ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí:

Ing. Jurečka v. r.