Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

461/2022 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023

461

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., vyhlášky č. 160/2019 Sb. a vyhlášky č. 63/2022 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 2 u oborů státní služby Výzkum, vývoj a inovace a Kultura, církve a náboženské společnosti požadovaný rozsah znalostí zní:

Výzkum, vývoj a inovace

a)

právní akty Evropské unie upravující zavedení a pravidla pro účast v rámcovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace na dané programové období

b)

nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

c)

Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01),

d)

zákon o Akademii věd České republiky,

e)

zákon o vysokých školách,

f)

zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

g)

zákon o veřejných výzkumných institucích

Kultura, církve a náboženské společnosti

a)

Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb.)

b)

Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1980 Sb.),c) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb.),

d)

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.),

e)

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2000 Sb. m. s.),

f)

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2000 Sb. m. s.),

g)

Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2007 Sb. m. s.),

h)

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2009 Sb. m. s.),

i)

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s.),

j)

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2010 Sb. m. s.),

k)

zákon o Národní galerii v Praze,

l)

zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v rozsahu ustanovení působnosti Ministerstva kultury a ustanovení o zásadách činnosti ústředních orgánů státní správy,

m)

zákon o státní památkové péči,

n)

zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,

o)

zákon o neperiodických publikacích, p) tiskový zákon,

q)

zákon o ochraně sbírek muzejní povahy,

r)

rozpočtová pravidla,

s)

zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

t)

zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků,

u)

knihovní zákon,

v)

zákon o právech příslušníků národnostních menšin,

w)

zákon o finanční kontrole,

x)

zákon o církvích a náboženských společnostech,

y)

zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie,

z)

zákon o uznávání odborné kvalifikace,

za)

zákon o archivnictví a spisové službě,

zb)

správní řád,

zc)

zákon o některých druzích podpory kultury,

zd)

kontrolní řád,

ze)

zákon o audiovizi v rozsahu § 8,

zf)

stavební zákon,

zg)

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,

zh)

aktuální koncepce rozvoje knihoven v České republice schválená vládou České republiky,

zi)

aktuální koncepce podpory umění schválená vládou České republiky,

zj)

aktuální koncepce rozvoje muzejnictví v České republice schválená vládou České republiky,

zk)

aktuální koncepce podpory mládeže schválená vládou České republiky,

zl)

aktuální národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schválený vládou České republiky,

zm)

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky uveřejněný na internetových stránkách Ministerstva kultury,

zn)

aktuální koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice vydaná Ministerstvem kultury,

zo)

metodické pokyny týkající se knihoven vydané Ministerstvem kultury“.

 

2.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Média, audiovize a regulace vysílání obor státní služby a požadovaný rozsah znalostí znějí:

Média, audiovize, regulace vysílání

a)

Evropská úmluva o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 57/2004 Sb. m. s.),

b)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách),

c)

zákon o České televizi,

d)

zákon o Českém rozhlasu,

e)

zákon o České tiskové kanceláři,

f)

zákon o regulaci reklamy,

g)

tiskový zákon,

h)

zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

i)

zákon o rozhlasových a televizních poplatcích,

j)

zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,

k)

zákon o audiovizi,

l)

zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek,

m)

aktuální výroční zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

n)

aktuální výroční zpráva o činnosti České televize,

o)

aktuální výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu“.

 

3.

V příloze č․ 2 u oboru státní služby Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika obor státní služby zní: „Sociální služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika“.

 

4.

V příloze č. 2 u oborů státní služby Pracovněprávní vztahy až Zdravotnictví a ochrana zdraví požadovaný rozsah znalostí zní:

Pracovněprávní vztahy

a)

Ústava České republiky,

b)

Listina základních práv a svobod,

c)

zákon o kolektivním vyjednávání,

d)

zákon o inspekci práce,

e)

zákoník práce,

f)

antidiskriminační zákon,

g)

občanský zákoník v rozsahu části první hlavy II dílů 1 a 2 a části první hlavy V

Platy, mzdy a jiné odměny za práci

a)

Ústava České republiky,

b)

Listina základních práv a svobod,

c)

zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

d)

zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců,

e)

zákon o vojácích z povolání

f)

obecní zřízení,

g)

krajské zřízení,

h)

zákon o hlavním městě Praze,

i)

zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,

j)

zákon o inspekci práce,

k)

zákoník práce,

l)

antidiskriminační zákon,

m)

zákon o státní službě

Bezpečnost práce

a)

Ústava České republiky,

b)

Listina základních práv a svobod,

c)

zákon o ochraně veřejného zdraví,

d)

zákon o uznávání odborné kvalifikace,

e)

zákon o inspekci práce,

f)

zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

g)

zákoník práce,

h)

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

i)

kontrolní řád,

j)

zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení,

k)

aktuální národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky schválená vládou České republiky

Zdravotnictví a ochrana zdraví

a)

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s.),

b)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a2000/21/ES,

c)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích,

d)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS,

e)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU,

f)

zákon o umělém přerušení těhotenství,

g)

zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,

h)

zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,

i)

zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,

j)

zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

k)

zákon o ochraně spotřebitele,

l)

zákon o veřejném zdravotním pojištění,

m)

zákon o potravinách a tabákových výrobcích,

n)

zákon o návykových látkách,

o)

zákon o ochraně veřejného zdraví,

p)

zákon o obecné bezpečnosti výrobků,

q)

lázeňský zákon,

r)

zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,

s)

zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

t)

zákon o nelékařských zdravotnických povoláních,

u)

správní řád,

v)

zákon o léčivech,

w)

zákon o lidských tkáních a buňkách,

x)

chemický zákon,

y)

zákon o zdravotních službách,

z)

zákon o specifických zdravotních službách,

za)

zákon o zdravotnické záchranné službě,

zb)

zákon o prekursorech drog,

zc)

zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,

zd)

zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,

ze)

zákon o zdravotnických prostředcích,

zf)

Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 schválený vládou České republiky“.

 

5.

V příloze č. 2 u oborů státní služby Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa až Informační a komunikační technologie požadovaný rozsah znalostí zní:

Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

a)

Ústava České republiky,

b)

Listina základních práv a svobod,

c)

ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,

d)

zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

e)

zákon o právu petičním,

f)

zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

g)

zákon o státních symbolech České republiky,

h)

zákon o Ústavním soudu v rozsahu ustanovení o řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a, o ústavní stížnosti a ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,

i)

zákon o volbách do Parlamentu České republiky,

j)

zákon o svobodném přístupu k informacím,

k)

zákon o cestovních dokladech,

l)

zákon o Veřejném ochránci práv,

m)

obecní zřízení,

n)

krajské zřízení,

o)

zákon o volbách do zastupitelstev krajů,

p)

zákon o hlavním městě Praze,

q)

zákon o evidenci obyvatel,

r)

zákon o rozpočtovém určení daní,

s)

zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rozsahu ustanovení o finančním hospodaření územních samosprávných celků, rozpočtovém procesu a organizacích územních samosprávných celků,

t)

zákon o matrikách, jménu a příjmení,

u)

zákon o veřejných sbírkách,

v)

zákon o státních hranicích,

w)

zákon o finanční kontrole v rozsahu základní charakteristiky finanční kontroly podle části první,

x)

zákon o užívání státních symbolů České republiky,

y)

zákon o volbách do zastupitelstev obcí,

z)

soudní řád správní v rozsahu základních ustanovení a ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda a o kompetenčních žalobách a ustanovení o kasační stížnosti,

za)

zákon o úřednících územních samosprávných celků,

zb)

zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem,

zc)

zákon o volbách do Evropského parlamentu,

zd)

zákon o místním referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,

ze)

zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v rozsahu základních pravidel a charakteristiky přezkumu hospodaření,

zf)

správní řád v rozsahu části první a základní charakteristiky činnosti správních orgánů podle ostatních částí,

zg)

zákon o správních poplatcích,

zh)

zákon o ověřování,

zi)

zákon o registrovaném partnerství,

zj)

zákon o základních registrech,

zk)

zákon o krajském referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,

zl)

občanský zákoník v rozsahu části druhé,

zm)

kontrolní řád v rozsahu části první,

zn)

zákon o volbě prezidenta republiky,

zo)

zákon o státním občanství České republiky,

zp)

zákon o státní službě,

zq)

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

zr)

zákon o některých přestupcích,

zs)

zákon o územně správním členění státu,

zt)

zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,

zu)

zákon o občanských průkazech,

zv)

zákon o státním rozpočtu na příslušný rok v rozsahu příloh č. 5 až 8,

zw)

Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti schválená vládou České republiky

Archivnictví a spisová služba

a)

zákon o archivnictví a spisové službě,

b)

správní řád,

c)

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

d)

kontrolní řád,

e)

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

f)

zákon o zpracování osobních údajů,

g)

zákon o právu na digitální služby,

h)

národní standard pro elektronické systémy spisové služby vydaný Ministerstvem vnitra

Informační a komunikační technologie

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,

b)

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii,

c)

zákon o informačních systémech veřejné správy,

d)

zákon o některých službách informační společnosti,

e)

zákon o archivnictví a spisové službě,

f)

zákon o elektronických komunikacích,

g)

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

h)

zákon o základních registrech,

i)

zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,

j)

zákon o kybernetické bezpečnosti,

k)

zákon o registru smluv,

l)

zákon o zadávání veřejných zakázek,

m)

zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

n)

zákon o elektronické identifikaci,

o)

zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací,

p)

zákon o právu na digitální služby,

q)

Národní architektonický plán vydaný Ministerstvem vnitra“.

 

6.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Podnikání a živnosti požadovaný rozsah znalostí zní:

Podnikání a živnosti

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014,

b)

Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422),

c)

živnostenský zákon,

d)

zákon o živnostenských úřadech,

e)

zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,

f)

zákon o regulaci reklamy,

g)

zákon o podpoře malého a středního podnikání,

h)

zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,

i)

občanský zákoník v rozsahu § 420 a 421,

j)

zákon o obchodních korporacích,

k)

zákon o prodejní době v maloobchodě,

l)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,

m)

aktuální strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky schválená vládou České republiky,

n)

aktuální koncepce podpory malých a středních podnikatelů schválená vládou České republiky,

o)

aktuální zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice schválená vládou České republiky,

p)

aktuální národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice schválený vládou České republiky,

q)

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu“.

 

7.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy obor státní služby a požadovaný rozsah znalostí znějí:

Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

a)

Smlouva o Evropské unii,

b)

Smlouva o fungování Evropské unie,

c)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

d)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky,

e)

rozpočtová pravidla,

f)

zákon o podpoře regionálního rozvoje,

g)

zákon o finanční kontrole,

h)

Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství v programovém období 2014 - 2020 vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj,

i)

Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014 - 2020 schválená vládou České republiky,

j)

Dohoda o partnerství pro programové období let 2014 až 2020 schválená Evropskou komisí,

k)

Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2021 - 2027 schválený vládou České republiky,

l)

Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství pro programové období 2021 - 2027 schválená vládou České republiky,

m)

Dohoda o partnerství pro programové období 2021 - 2027 schválená Evropskou komisí, n) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů pro programové období 2021 - 2027 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj“.

 

8.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Regionální rozvoj požadovaný rozsah znalostí zní:

Regionální rozvoj

a)

Smlouva o fungování Evropské unie,

b)

zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

c)

obecní zřízení,

d)

krajské zřízení,

e)

zákon o hlavním městě Praze,

f)

rozpočtová pravidla,

g)

zákon o rozpočtovém určení daní,

h)

zákon o podpoře regionálního rozvoje,

i)

zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

j)

zákon o pohřebnictví,

k)

zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

l)

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020 schválená vládou České republiky,

m)

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ schválená vládou České republiky,

n)

Koncepce rozvoje venkova schválená vládou České republiky,

o)

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 až 2020 schválený vládou České republiky,

p)

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 - 2027 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj

q)

aktuální zásady urbánní politiky schválené vládou České republiky,

r)

všeobecný přehled o jednotlivých strukturálních a investičních fondech Evropské unie a jiných fondech Evropské unie,

s)

všeobecný přehled o dalších rozvojových nástrojích Evropské unie mimo fondy Evropské unie“.

 

9.

V příloze č. 2 u oborů státní služby Zemědělství a rostlinolékařská péče a Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství požadovaný rozsah znalostí zní:

Zemědělství a rostlinolékařská péče

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a2007/33/ES,

b)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013,

c)

zákon na ochranu zvířat proti týrání,

d)

zákon o krmivech,

e)

zákon o ochraně chmele,

f)

zákon o zemědělství,

g)

veterinární zákon,

h)

zákon o hnojivech,

i)

zákon o ekologickém zemědělství,

j)

zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu,

k)

zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,

l)

zákon o oběhu osiva a sadby,

m)

zákon o rybářství,

n)

zákon o vinohradnictví a vinařství,

o)

zákon o rostlinolékařské péči

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

b)

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

c)

zákon o ochraně přírody a krajiny,

d)

zákon na ochranu zvířat proti týrání,

e)

lesní zákon,

f)

veterinární zákon,

g)

zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,

h)

plemenářský zákon,

i)

zákon o myslivosti,

j)

zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,

k)

zákon o rybářství,

l)

zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“.

 

10.

V příloze č. 2 u oborů státní služby Pozemková správa a krajinotvorba a Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky požadovaný rozsah znalostí zní:

Pozemková správa a krajinotvorba

a)

zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,

b)

zákon o zemědělství,

c)

zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

d)

správní řád,

e)

katastrální zákon,

f)

Metodický návod pro provádění pozemkových úprav vydaný Státním pozemkovým úřadem

Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky

a)

Smlouva o fungování Evropské unie,

b)

nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027,

c)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013,

d)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013,

e)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,

f)

prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací,

g)

zákon o zemědělství,

h)

zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu,

i)

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 schválený vládou České republiky“.

 

11.

V příloze č. 2 u oborů státní služby Ochrana přírody a krajiny a Technická ochrana životního prostředí požadovaný rozsah znalostí zní:

Ochrana přírody a krajiny

a)

Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (ICRW),

b)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES),

c)

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva),

d)

Úmluva o ochraně evropské fauny, flory a přírodních stanovišť (Bernská úmluva),

e)

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva),

f)

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD),

g)

Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikaci, zejména v Africe,

h)

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva),

i)

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti,

j)

Evropská úmluva o krajině,

k)

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva),

l)

Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti,

m)

Memorandum porozumění pro ochranu stěhovavých dravců a sov Eurasie,

n)

nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb a ostatních kytovců,

o)

nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

p)

nařízení Komise (EU) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy,

q)

nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře,

r)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů,

s)

horní zákon,

t)

zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

u)

zákon o geologických pracích,

v)

zákon o životním prostředí, w) zákon o ochraně přírody a krajiny,

x)

zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,

y)

zákon o právu na informace o životním prostředí,

z)

zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,

za)

zákon o zoologických zahradách,

zb)

zákon o obchodování s ohroženými druhy,

zc)

zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,

zd)

zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Technická ochrana životního prostředí

a)

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2002 Sb. m. s.),

b)

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 80/2005 Sb. m. s.),

c)

zákon o životním prostředí,

d)

zákon o právu na informace o životním prostředí,

e)

zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,

f)

vodní zákon,

g)

zákon o obalech,

h)

zákon o integrované prevenci,

i)

zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,

j)

zákon o integrovaném registru znečišťování životného prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

k)

zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,

l)

chemický zákon,

m)

zákon o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,

n)

zákon o ochraně ovzduší,

o)

zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

p)

zákon o prevenci závažných havárií,

q)

zákon o odpadech,

r)

zákon o výrobcích s ukončenou životností,

s)

Program předcházení vzniku odpadů České republiky schválený vládou České republiky,

t)

aktuální plán odpadového hospodářství České republiky schválený vládou České republiky,

u)

aktuální politika ochrany klimatu v České republice schválená vládou České republiky“.

 

12.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících požadovaný rozsah znalostí zní:

Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících

a)

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví,

b)

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl,

c)

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek,

d)

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací,

e)

Smlouva o patentové spolupráci (PCT),

f)

Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva),

g)

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (Dohoda TRIPS),

h)

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském,

i)

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech,

j)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,

k)

nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství,

l)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví,

m)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu,

n)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie,

o)

zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích,

p)

zákon o užitných vzorech,

q)

autorský zákon,

r)

zákon o ochraně průmyslových vzorů,

s)

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení,

t)

zákon o ochranných známkách,

u)

správní řád,

v)

zákon o správních poplatcích,

w)

zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví,

x)

občanský zákoník v rozsahu ustanovení o licencích“.

 

13.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Jaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech chemických a biologických zbraní obor státní služby zní: „Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech chemických a biologických zbraní“.

 

14.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Evropská politika vlády požadovaný rozsah znalostí zní:

Evropská politika vlády

a)

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

b)

Smlouva o Evropské unii,

c)

Smlouva o fungování Evropské unie,

d)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise,

e)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

f)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012,

g)

jednací řád Evropského parlamentu

h)

jednací řád Evropské rady,

i)

jednací řád Rady Evropské unie,

j)

Ústava České republiky,

k)

zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

l)

zákon o jednacím řádu Senátu,

m)

Statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky schválený vládou České republiky,

n)

Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů,

o)

Statut Výboru pro Evropskou unii schválený vládou České republiky,

p)

Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni schválený vládou České republiky,

q)

Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni schválený vládou České republiky,

r)

aktuální koncepce politiky České republiky v Evropské unii schválená vládou České republiky,

s)

Otevřeně o Evropě. Komunikační strategie o evropských záležitostech schválená Výborem pro Evropskou unii“.

 

15.

Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.