Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

146/2023 Sb. znění účinné od 1. 7. 2023

146

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 75 odst. 3 veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

___________

4)

Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. druhá odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.“.

 

2.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „v České republice nebo“ zrušují.

 

3.

V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „ , s výjimkou České republiky“ zrušují.

 

4.

V § 3 se částka „750 Kč“ nahrazuje částkou „1 078 Kč“.

 

5.

V příloze se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

7.

Chorvatsko“.

Dosavadní body 7 až 25 se označují jako body 8 až 26.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.