Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

167/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj, 1. 7. 2023, s výjimkou čl. IV bodů 2 až 6 a čl. V, které nabývají účinnosti 1. 1. 2024, čl. VI, který nabývá účinnosti 23. 10. 2023, a čl. VII bodů 3 až 8 a 10, které nabývají účinnosti 1. 1. 2025.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 167/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 167/2023 Sb.

23.10.2023

167

 

ZÁKON

ze dne 30. května 2023,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 94/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 314/2022 Sb. a zákona č. 384/2022 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.“ a „Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.“ zrušují.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).“.

 

3.

Na konci poznámky pod čarou č. 62 se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008.“.

 

4.

V § 3 odst. 1 větě třetí se za slova „nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty“ vkládají slova „ , směrné hodnoty, referenční hodnoty“ a věta čtvrtá se zrušuje.

 

5.

V § 3 odst. 3 se slova „užitkové vody“ zrušují.

 

6.

V § 3a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Orgán ochrany veřejného zdraví může mírnější hygienický limit ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou stanovit pouze v případě, pokud se jedná o

a)

nový zdroj pro odběr pitné vody nebo vody vyžadující úpravu na vodu pitnou; za nový zdroj pro odběr pitné vody nebo vody vyžadující úpravu na vodu pitnou podle tohoto odstavce se považuje zdroj, který začal být využíván po 12. lednu 2023,

b)

nově zjištěný zdroj znečištění nebo o nově sledované ukazatele; za nově zjištěný zdroj znečištění podle tohoto odstavce se považuje zdroj znečištění identifikovaný po 12. lednu 2023, nebo

c)

nepředvídatelnou a výjimečnou situaci při odběru vody ze stávajícího zdroje, včetně mimořádného dopadu přírodních vlivů, která by mohla vést k dočasnému omezenému překročení hodnot ukazatelů;

v mimořádných případech, kdy navržená nápravná opatření nezbytná pro dosažení hygienického limitu ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou stanoveného prováděcím právním předpisem vyžadují delší časové období, může být na žádost osoby uvedené ve větě první doba určení hygienického limitu prodloužena nejdéle o 3 roky, a to pouze v případě, že se jedná o mírnější hygienický limit stanovený podle písmene a) nebo b).“.

 

7.

V § 3a odstavec 3 zní:

(3)

Možnost určit mírnější hygienický limit ukazatelů se nevztahuje na balené pitné vody stáčené do lahví nebo akumulačních nádrží určených k prodeji.“.

 

8.

V § 3a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

9.

V § 3a odst. 4 se slova „odstavců 1, 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

 

10.

V § 3a odst. 5 se slova „odstavců 1 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 1“, číslo „7“ se nahrazuje číslem „6“ a věta poslední se zrušuje.

 

11.

V § 3a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

 

12.

V § 3a odst. 8 úvodní části ustanovení se za text „§ 3 odst. 2 písm.“ vkládají slova „a) a“.

 

13.

V § 3a odst. 8 písm. b) a c) se za slovo „posouzení“ vkládají slova „a řízení“.

 

14.

V § 3a odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

 

15.

§ 3b zní:

§ 3b

 

(1)

Ministerstvo zdravotnictví do 31. března kalendářního roku zajistí přípravu a aktualizaci souborů dat uvedených v písmenech a) až c) zahrnujících informace z období od 1. ledna do 31. prosince předcházejícího kalendářního roku. Soubory dat obsahují informace o

a)

překročení nejvyšších mezních hodnot ukazatelů stanovených prováděcím právním předpisem; v souboru dat se uvádějí výsledky kontroly pitné vody a návrhy nápravných opatření podle § 4 odst. 4,

b)

určení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 1; v souboru dat se uvádějí informace podle § 3a odst. 6 a

c)

nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty ukazatele stanovené prováděcím právním předpisem nebo povolené nebo určené podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, které představovalo ohrožení veřejného zdraví, na jehož základě musel orgán ochrany veřejného zdraví zakázat nebo omezit používání pitné vody, a toto překročení trvalo déle než 10 po sobě následujících dnů a postihlo nejméně 1 000 lidí.

(2)

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje přípravu souborů dat zahrnujících informace o

a)

opatřeních přijatých za účelem zlepšení přístupu k pitné vodě a na podporu používání této vody a o podílu obyvatel, kteří mají přístup k této vodě, a to bez zahrnutí vody stáčené do lahví a nádob,

b)

posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky podle § 3d odst. 3 až 5, a

c)

posouzení a řízení rizik částí povodí související s místem odběru vody podle jiného právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.

(3)

Soubory dat podle odstavců 1 a 2 Ministerstvo zdravotnictví zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup Evropské komisi, Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí. Soubory dat podle odstavce 2 každých 6 let aktualizuje.“.

 

16.

V § 3c odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) a b) a dále o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem“.

 

17.

V § 3c odst. 1 písm. f) se slova „posouzení rizik“ nahrazují slovy „posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou“ a za text „§ 3 odst. 2 písm.“ se vkládají slova „a) a“.

 

18.

V § 3c odst. 2 písm. a) se slovo „bodových“ nahrazuje slovem „prostých“.

 

19.

V § 3c odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „provozovaného vodního zdroje“.

 

20.

V § 3c odst. 3 písm. a) se slovo „povodí“ nahrazuje slovy „ochranného pásma provozovaného vodního zdroje“ a za slovo „odběru“ se vkládají slova „surové vody“.

 

21.

V § 3c odst. 3 písm. c) se slova „a 3“ zrušují.

 

22.

V § 3c odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „od ochranného pásma provozovaného vodního zdroje včetně místa odběru surové vody přes úpravnu, akumulaci, přivaděče a rozvod vody ke koncovému spotřebiteli“.

 

23.

V § 3c odst. 5 písmeno b) zní:

b)

popis zjištěných nebezpečí, odhad jejich pravděpodobnosti a posouzení jejich závažnosti a“.

 

24.

V § 3c odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; tam, kde je součástí úpravy nebo rozvodu vody dezinfekce, validaci této dezinfekce, aby byla zajištěna účinnost dezinfekčního ošetření a zároveň bylo minimalizováno znečištění způsobené vedlejšími produkty dezinfekce; validací dezinfekce se rozumí prokázání, že je použita schválená biocidní látka nebo metoda a že aplikovaná dávka a čas působení zvoleného typu dezinfekce jsou dostatečné k usmrcení patogenních mikroorganismů přítomných v upravované vodě, a dále prokázání, že je použití chemické dezinfekce skutečně nutné s ohledem na zdravotní riziko jejích vedlejších produktů“.

 

25.

V § 3c odst. 5 závěrečné části ustanovení se za slovo „posouzení“ vkládají slova „a řízení“.

 

26.

V § 3c odst. 7 se slova „v § 3 odst. 2 jsou“ nahrazují slovy „v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) a dále osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, jsou povinny při vypracování posouzení a řízení rizik v systému zásobování vodou zohlednit výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí související s místem odběru vody podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a dále jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

 

27.

V § 3c se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

(8)

Osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) a dále osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, jsou povinny na vyžádání předat relevantní část posouzení rizik v provozním řádu provozovateli provozně souvisejícího vodovodu, a to v takovém rozsahu, aby provozovateli provozně souvisejícího vodovodu byly k dispozici informace dostačující pro zpracování posouzení rizik do provozního řádu provozně souvisejícího vodovodu. Provozovatelem provozně souvisejícího vodovodu je osoba, které je do vodovodu dodávána voda osobou uvedenou v § 3 odst. 2. Informace předané podle věty první smějí být využity pouze pro zpracování provozního řádu provozně souvisejícího vodovodu. Tyto předané informace musí zahrnovat údaje o zdrojích vody, jakosti surové vody a její úpravě, o jakosti dodávané vody, seznam rizik, která byla vyhodnocena jako nepřijatelná a která mohou ovlivnit jakost a množství předávané vody, a popis přijatých opatření.

(9)

Osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) a dále osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, jsou povinny na vyžádání předat relevantní část posouzení a řízení rizik v systému zásobování vodou zpracovatelům posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě. Tyto předávané informace musí zahrnovat údaje o místě odběru a další relevantní výsledky z posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.

 

28.

Za § 3c se vkládá nový § 3d, který zní:

§ 3d

 

(1)

Prioritními prostory z hlediska rizika přítomnosti ukazatele olovo v pitné vodě jsou

a)

prostory staveb, v nichž jsou provozovány školy a školská zařízení a prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

b)

zdravotnická zařízení, ve kterých je poskytována lůžková péče,

c)

provozovny stravovacích služeb poskytující stravování ve zdravotnických zařízeních, ve kterých je poskytována lůžková péče,

d)

zařízení sociálních služeb, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby, nebo

e)

provozovny stravovacích služeb poskytující stravování v zařízeních sociálních služeb, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby.

(2)

Prioritními prostory z hlediska rizika přítomnosti bakterií rodu Legionella v rozvodu teplé vody jsou

a)

zdravotnická zařízení, ve kterých je poskytována lůžková péče,

b)

zařízení sociálních služeb, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby, nebo

c)

ubytovací zařízení podle § 21a s kapacitou nad 50 osob.

(3)

Osoby provozující prioritní prostory podle odstavce 1 jsou povinny zpracovat posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky a dále

a)

osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 1, pro které má tímto zákonem určenou povinnost zpracovat a předložit návrh provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, doplní tento provozní řád o část posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky; povinnost doplnit provozní řád nemá osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 1, kde je výsledkem posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky z hlediska ukazatele olovo vypracovaného postupem, který stanovuje prováděcí právní předpis, nízké riziko; tento výsledek oznámí tato osoba příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

b)

osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 1, pro které nemá tímto zákonem určenou povinnost zpracovat a předložit návrh provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, zpracuje posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky, které oznámí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 1 přezkoumává každých 6 let, s výjimkou prioritních prostorů, kde je výsledkem posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky z hlediska ukazatele olovo vypracovaného postupem, který stanovuje prováděcí právní předpis, nízké riziko. Pokud jsou přezkumem zjištěny změny v hodnocení míry rizika, osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 1 provozní řád nebo zpracované posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky podle věty čtvrté aktualizuje a předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nebo v případě aktualizace posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky podle písmene b) oznámí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

(4)

Osoby provozující prioritní prostory podle odstavce 2 jsou povinny zpracovat posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky a závěry vyplývající z posouzení a řízení rizik zapracovat do provozního řádu. Osoba provozující prioritní prostory, pro které již má tímto zákonem určenou povinnost zpracovat a předložit návrh provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, aktualizuje tento provozní řád o část posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky. Pokud takovouto povinnost osoba provozující prioritní prostory nemá, zpracuje hodnocení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky do samostatného provozního řádu, který předloží ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 2 přezkoumává každých 6 let a vždy při změně podmínek provozu vnitřního vodovodu. Pokud jsou přezkumem zjištěny nové skutečnosti ovlivňující provoz vnitřního vodovodu, osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 2 provozní řád aktualizuje a předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení.

(5)

Posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky je zaměřeno na přítomnost ukazatele olovo v pitné vodě, přítomnost ukazatele Legionella spp. v teplé vodě a generická rizika spojená s provozem vnitřního vodovodu a přípojky. Součástí posouzení a řízení rizik je i monitorování těchto ukazatelů. Generická rizika spojená s provozem vnitřního vodovodu a přípojky, postup vypracování posouzení a řízení rizik spojených s provozem vnitřního vodovodu a přípojky z hlediska generických rizik, rizika přítomnosti ukazatele olovo a rizika přítomnosti bakterií rodu Legionella a limitní hodnoty ukazatelů stanoví prováděcí právní předpis. V případě, že je provedením posouzení a řízení rizik prokázáno nedodržení limitní hodnoty ukazatelů stanovených prováděcím právním předpisem, zajistí osoby provozující prioritní prostory podle odstavce 1 nebo 2, aby byla přijata opatření vhodná k minimalizaci zdravotního rizika. V případě, že osoby provozující prioritní prostory podle odstavce 1 nebo 2 nejsou vlastníky těchto prostorů, informují o nevyhovujících výsledcích posouzení a řízení rizik vlastníka těchto prostorů a zajistí nápravná opatření ve spolupráci s vlastníkem prioritního prostoru.“.

 

29.

V § 4 odst. 1 písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

 

30.

V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje závěrečná část ustanovení, která včetně poznámky pod čarou č. 107 zní: „Držitelé osvědčení o akreditaci4a), držitelé osvědčení o správné činnosti laboratoře4c) a držitelé autorizace podle § 83c, kteří jsou oprávněni provádět odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrolu, zda má voda jakost pitné vody, jsou v případě stanovení ukazatelů uvedených v prováděcím právním předpisu prostřednictvím jiné osoby povinni tuto subdodávku provádět pouze prostřednictvím držitelů osvědčení o akreditaci4a), držitelů osvědčení o správné činnosti laboratoře4c) nebo držitelů autorizace podle § 83c. Pro stanovení ukazatelů neuvedených v prováděcím právním předpisu lze použít i metody, které nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace, pokud jsou validované107).

__________

107)

ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky.“.

 

31.

V § 4 odst. 3 se za slovo „posouzení“ vkládají slova „a řízení“.

 

32.

V § 4 odst. 3 písm. b) bodě 1 se za slova „v předmětném ukazateli“ vkládají slova „ ; místo a četnost odběru vzorků se určí ve vztahu k původu ukazatele a k proměnlivosti jeho koncentrace a jejímu dlouhodobému trendu“.

 

33.

V § 4 odstavec 5 zní:

(5)

Existuje-li u dané zásobované oblasti podezření na výskyt látky nebo mikroorganismu neuvedených v prováděcím právním předpisu, osoba uvedená v § 3 odst. 2 neprodleně zjistí koncentraci nebo množství této látky nebo mikroorganismu a oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Podnikající fyzická osoba v oznámení uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba v oznámení uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Tyto osoby v oznámení dále uvedou zásobovanou oblast, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel, odběrové místo, na kterém byla látka nebo mikroorganismus zjištěn, látku nebo mikroorganismus, jichž se oznámení týká, výsledky všech provedených rozborů, původ látky nebo mikroorganismu, pokud je znám, a plán nápravných opatření. Osoba uvedená v § 3 odst. 2, která zjistí u ukazatele se směrnou hodnotou stanovenou prováděcím právním předpisem překročení této směrné hodnoty, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; věty druhá až čtvrtá se použijí obdobně. Orgán ochrany veřejného zdraví určí hygienický limit jako nejvyšší mezní hodnotu nebo mezní hodnotu pro výskyt takové látky nebo mikroorganismu, jsou-li ve vodě obsaženy v koncentraci nebo množství, které neohrožuje veřejné zdraví. Osoba uvedená v § 3 odst. 2 je povinna kontrolovat dodržení hygienického limitu v četnosti stanovené prováděcím právním předpisem pro výskyt ostatních ukazatelů pitné vody, neurčí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví postupem podle věty šesté jinak.“.

 

34.

V § 4 odst. 7 se za slovo „posouzení“ vkládají slova „a řízení“.

 

35.

V § 4 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Před vydáním povolení orgán ochrany veřejného zdraví předloží informace o prokázání rovnocennosti metody Evropské komisi. Způsob prokázání rovnocennosti metod stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

36.

V nadpisu § 5 se za slovo „Výrobky“ vkládají slova „a materiály“.

 

37.

V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Výrobce nebo dovozce výrobku nebo materiálu určeného k přímému styku s pitnou, užitkovou, teplou nebo surovou vodou6a) při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech sloužících k nakládání s těmito vodami (dále jen „výrobek nebo materiál přicházející do přímého styku s vodou“) a výrobce nebo dovozce chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou, užitkovou nebo teplou jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky nebo materiály a chemické látky nebo chemické směsi

a)

neohrožovaly přímo nebo nepřímo lidské zdraví,

b)

neměly nepříznivý vliv na barvu, pach nebo chuť vody,

c)

nepodporovaly růst mikroorganismů a

d)

neznečišťovaly vodu v rozsahu větším, než je vzhledem k zamýšlenému účelu nezbytně nutné.

(2)

Výrobce nebo dovozce výrobku nebo materiálu přicházejícího do přímého styku s vodou a výrobce nebo dovozce chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou, užitkovou nebo teplou jsou dále povinni zajistit, aby složení těchto výrobků, materiálů, chemických látek a chemických směsí a značení na obale, visačce, v průvodní dokumentaci nebo v návodu k použití odpovídalo hygienickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem. Výrobce nebo dovozce výrobku nebo materiálu přicházejícího do přímého styku s vodou jsou dále povinni zajistit, aby úprava povrchu výrobku nebo materiálu vyhovovala hygienickým požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem.“.

 

38.

V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Výrobce nebo dovozce výrobku nebo materiálu přicházejícího do přímého styku s vodou je povinen před jeho uvedením na trh zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo u držitele autorizace podle § 83c způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné, užitkové nebo teplé vody; o ověření je povinen mít záznam. Způsob hodnocení tohoto ověření, formu a rozsah záznamu o ověření stanoví prováděcí právní předpis. Výrobky nebo materiály, které nesplňují požadavky stanovené ve větě první a v odstavcích 1 a 2, nesmí distributor4a) distribuovat.“.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.

 

39.

V § 5 odst. 4 se za slova „musí výrobek“ vkládají slova „nebo materiál“ a za slova „takový výrobek“ se vkládají slova „nebo materiál“.

 

40.

V § 5 odst. 5 se za slovo „výrobku“ vkládají slova „nebo materiálu“.

 

41.

V § 5 odst. 6 písm. a) se za slovo „výrobky“ vkládají slova „nebo materiály“.

 

42.

V § 5 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, za slova „typu výrobku“ se vkládají slova „nebo materiálu“, za slova „způsobu použití výrobku“ se vkládají slova „nebo materiálu“, za slova „zda výrobek“ se vkládají slova „nebo materiál“ a za slova „k použití výrobku,“ se vkládá slovo „materiálu,“.

 

43.

V § 5 odst. 8, 9 a 11 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

44.

V § 5 odst. 12 se za slovo „výrobky“ vkládají slova „a materiály“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

 

45.

V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3,“ zrušují.

 

46.

V § 19 odst. 2 větě první se slova „zdravotní průkaz a“ zrušují.

 

47.

V § 19 odst. 2 se věty „Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.“ zrušují.

 

48.

V § 20 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

49.

V § 21 odst. 1 písm. b) se text „§ 20 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 20 písm. c)“.

 

50.

V § 25 písmeno c) zní:

c)

výrobky pro užívání dětmi ve věku do 3 let, s výjimkou výrobků uvedených v písmenech a) a b), hraček a potravin.“.

 

51.

V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 25 odst. 1 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „§ 25 písm. a) a c)“.

 

52.

V § 26 odst. 1 písm. b) se slovo „vyhovovaly“ nahrazuje slovy „materiály a předměty uvedené v § 25 písm. a) vyhovovaly“ a slova „výrobků a materiálů uvedených v § 25 písm. a) a c)“ se nahrazují slovy „těchto materiálů a předmětů“.

 

53.

V § 26 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

materiály a předměty uvedené v § 25 písm. a) byly s ohledem na svou povahu a způsob použití značeny a vybaveny písemným prohlášením a návodem k použití, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, popřípadě vybaveny návodem k obsluze a čištění; ve značení těchto materiálů a předmětů musí být uvedeny i údaje stanovené prováděcím právním předpisem, a to způsobem, který tento předpis stanoví.“.

 

54.

V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v § 25 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „v § 25 písm. a)“.

 

55.

V § 26 odst. 3 se věta první zrušuje.

 

56.

V § 31 odstavec 1 zní:

(1)

Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů zajistit nepřekračování hygienických limitů podle § 30 odst. 1, může osoba požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o povolení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví prováděcí právní předpis. Orgán ochrany veřejného zdraví v řízení o vydání povolení zejména posoudí, zda osoba doložila, že hluk nebo vibrace se omezí na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení škodlivých účinků hluku nebo vibrací, který je stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím. Správní úřad, který povolení vydal, jej může za nedodržení stanovených podmínek odejmout. Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. Povolení mírnějšího hygienického limitu je elektronicky evidováno prostřednictvím informačního systému Ministerstva zdravotnictví.“.

 

57.

V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

O zahájení řízení podle odstavce 1 místně příslušná krajská hygienická stanice informuje tímto řízením dotčené obecní úřady.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

58.

V § 31 odst. 3 se slova „a doby trvání povolení“ zrušují.

 

59.

V § 47a odst. 1 se slova „v oboru všeobecné praktické lékařství“ nahrazují slovy „v oborech všeobecné praktické lékařství nebo hygiena a epidemiologie“.

 

60.

V § 47a odst. 2 se slova „nebo všeobecné praktické lékařství“ nahrazují slovy „ , všeobecné praktické lékařství nebo hygiena a epidemiologie“.

 

61.

V § 53 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

62.

V § 53 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

 

63.

V § 80 odst. 1 písm. e) se slova „28. února kalendářního roku“ nahrazují slovy „31. prosince kalendářního roku předcházejícího roku, pro který má platit dané antigenní složení“.

 

64.

V § 80 odst. 1 písm. f) se text „§ 5 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 6“ a slova „je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 3;“ a text „§ 3a odst. 4,“ se zrušují.

 

65.

Za § 81b se vkládá nový § 81ba, který včetně nadpisu zní:

§ 81ba

Ministerstvo zemědělství

 

Ministerstvo zemědělství poskytuje Ministerstvu zdravotnictví informace potřebné pro splnění povinnosti podle § 3b odst. 2 písm. c).“.

 

66.

V § 82 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které včetně poznámky pod čarou č. 108 zní:

z)

posuzovat nové recyklační technologie produkující materiály a předměty z recyklovaných plastů a plnit povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a předmětů z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami108).

__________

108)

Nařízení Komise (EU) 2022/1616.“.

 

67.

V § 83a odst. 1 písm. d) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

68.

V § 84 odst. 1 písmeno j) zní:

j)

mohou nařídit úpravu provozního řádu podle § 3c odst. 1, § 3d odst. 3 a 4, § 6c odst. 1 písm. f), § 7 odst. 2, § 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 21 odst. 3 a § 21a nebo posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou podle § 3c odst. 1 písm. f) a posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky podle § 3d odst. 5, pokud podmínky v nich uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví, a uložit odstranění zjištěných závad v dodržování provozního řádu,“.

 

69.

V § 84 odst. 1 písm. l) se slova „§ 5 odst. 5 až 9“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 6 až 10“.

 

70.

V § 92a odst. 2 písm. a) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“ a text „§ 5 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 5 odst. 6“.

 

71.

V § 92a odst. 2 písm. b) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

 

72.

V § 92a odst. 2 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

73.

V § 92a odstavec 5 zní:

(5)

Výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 26 odst. 1 nebo 3 uvede na trh nebo distribuuje výrobek, který není bezpečný.“.

 

74.

V § 92a odst. 6 písm. a) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“ a text „§ 5 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 5 odst. 6“.

 

75.

V § 92a odst. 6 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

76.

V § 92a odst. 9 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

77.

V § 92a se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

(14)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba zapojená do recyklačního programu se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a předmětů z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami108).“.

Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.

 

78.

V § 92a odst. 15 písm. a) se slova „odstavce 5 písm. a)“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

 

79.

V § 92a odst. 15 písm. a) se slova „odstavce 10 písm. c) nebo“ nahrazují slovy „odstavce 10 písm. c),“ a na konci písmena a) se doplňují slova „nebo odstavce 14“.

 

80.

V § 92a odst. 15 písm. d) se slova „odstavce 5 písm. b),“ zrušují.

 

81.

V § 92b odst. 1 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

 

82.

V § 92b odst. 1 písm. c) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

 

83.

V § 92b odst. 1 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

 

84.

V § 92b odst. 1 písm. f) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

 

85.

V § 92b odst. 1 písm. g) se slova „8 nebo 9“ nahrazují slovy „7 nebo 8“.

 

86.

V § 92b odst. 2 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

 

87.

V § 92b odst. 4 se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

 

88.

V § 92f odst. 5 se na konci písmene a) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zrušuje se označení písmene a).

 

89.

V § 92g odst. 3 písm. a) se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“.

 

90.

V § 92g odst. 3 písm. b) se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.

 

91.

V § 92h odst. 4 písm. p) se slova „má platný zdravotní průkaz nebo“ zrušují.

 

92.

V § 92k odst. 2 písm. a) se text „§ 53 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 53 odst. 3“.

 

93.

V § 92m odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

94.

V § 92m se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky, bez takového posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky oznámeného příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo

g)

neprovede úpravu posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).“.

 

95.

V § 94 odst. 2 se text „§ 3c odst. 1,“ nahrazuje slovy „§ 3c odst. 6 a 7, § 3d odst. 3 a 4,“ a slova „§ 5 odst. 5 a 9“ se nahrazují slovy „§ 5 odst. 6 a 10“.

 

96.

V § 94 odst. 3 se text „§ 53 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 53 odst. 2“.

 

97.

V § 99 se slova „§ 3a odst. 1 a 3“ nahrazují textem „§ 3a odst. 1“, za slova „§ 3c odst. 6 a 7,“ se vkládají slova „§ 3d odst. 3 a 4,“ a slova „§ 5 odst. 5 a 9“ se nahrazují slovy „§ 5 odst. 6 a 10“.

 

98.

§ 107 se zrušuje.

 

99.

V § 108 odstavec 1 zní:

(1)

Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášky k provedení § 3 odst. 1, 3 a 7, § 3a odst. 1, § 3b odst. 1, § 3c odst. 3 až 5, § 3d odst. 5, § 4 odst. 1 až 5 a 8, § 5 odst. 2, 3, 6 a 9 až 11, § 6a odst. 6, § 6b odst. 1, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 13, § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a 5, § 18 odst. 1 a 3, § 19 odst. 3, § 20 písm. a) a c), § 21 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 1 písm. b) a d), § 26 odst. 1 písm. b) a d), § 30 odst. 1 a 2, § 37 odst. 1, § 38, § 39 odst. 3 a 4, § 41 odst. 1, § 41a odst. 1, § 44b odst. 2, § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6, § 47 odst. 2, § 47a odst. 5, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3, § 62 odst. 1 a 2, § 62 odst. 3 písm. a) a b), § 70 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a), § 75a odst. 1 a 4, § 80 odst. 1 písm. s), § 80 odst. 4, § 82a odst. 2 písm. d), § 82a odst. 5, § 83e odst. 2 a § 97 odst. 2.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Povolení o určení mírnějšího hygienického limitu udělené podle § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo platné ke dni 12. ledna 2023, zůstává v platnosti do doby uvedené v tomto povolení. Toto povolení lze postupem podle § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, prodloužit pouze, pokud se jedná o první prodloužení tohoto povolení.

2.

Povolení o určení mírnějšího hygienického limitu udělené podle § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které již bylo jednou prodlouženo a bylo platné ke dni 12. ledna 2021, lze prodloužit postupem podle § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Zprávu o jakosti pitné vody podle § 3b odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo zdravotnictví vypracuje, zveřejní a zašle Evropské komisi postupem podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, naposledy za období let 2020 až 2022.

4.

Přípravu souborů dat uvedených v § 3b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo zdravotnictví provede poprvé v roce 2024.

5.

Přípravu souborů dat uvedených v § 3b odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo zdravotnictví provede poprvé nejpozději do 12. ledna 2029.

6.

Přípravu souborů dat uvedených v § 3b odst. 2 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo zdravotnictví provede poprvé nejpozději do 12. července 2027.

7.

Osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona osobami uvedenými v § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly jimi k 1. listopadu 2017 a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepředložily v souladu s čl. IV bodem 1 zákona č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, návrh provozního řádu podle § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 1. listopadu 2017, předloží návrh provozního řádu podle § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nejpozději do 1. listopadu 2023. Splní-li osoba povinnost podle věty první, považuje se její povinnost podle čl. IV bodu 1 zákona č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za splněnou.

8.

Zohlednění výsledků posouzení a řízení rizik částí povodí související s místem odběru vody podle § 3c odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provedou osoby uvedené v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, při zpracování nebo aktualizaci posouzení a řízení rizik v systému zásobování vodou poprvé nejpozději do 12. ledna 2029.

9.

Osoby uvedené v § 3d odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží návrh provozního řádu se zapracovanou částí týkající se posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nejpozději do 30. června 2028.

10.

Řízení podle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

2.

Vyhláška č. 521/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 538/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 569/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 221/2022 Sb., zákona č. 260/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb. a zákona č. 366/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 30 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

2.

V § 30 odst. 2 písm. b) se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.

 

3.

V § 30 odst. 2 písm. b) bodu 5 se slova „pneumokokovým infekcím,“ zrušují.

 

4.

V § 30 odst. 2 písm. b) bodu 6 se slova „věku nebo“ nahrazují slovy „věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno“, slovo „patnáctého“ se nahrazuje slovem „šestnáctého“, slova „věku, a“ se nahrazují slovy „věku pojištěnce, a“ a slova „provedeno jednou dávkou“ se nahrazují slovem „zahájeno“.

 

5.

V § 30 odst. 2 písm. h) se slovo „třináctého“ nahrazuje slovem „jedenáctého“, slovo „čtrnáctého“ se nahrazuje slovem „patnáctého“ a za slova „stavu pojištěnce“ se vkládá středník.

 

6.

V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

j)

očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti pneumokokovým infekcím, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,

k)

očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií, pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Hrazené služby podle § 30 odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou do dne nabytí účinnosti sdělení Ministerstva zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, hrazeny v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Hrazené služby podle § 30 odst. 2 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou do dne nabytí účinnosti sdělení Ministerstva zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, hrazeny v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., se mění takto:

1.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 18 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků.“.

 

2.

V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

t)

zahřívaným tabákovým výrobkem nový tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, který je poté vdechován uživatelem a který je v závislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem určeným ke kouření.“.

 

3.

V § 12 odst. 4 se slova „cigarety s charakteristickou příchutí a tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí“ nahrazují slovy „cigarety s charakteristickou příchutí, tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí a zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí“.

 

4.

V § 12 odst. 5 se slova „cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret“ nahrazují slovy „cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a zahřívaných tabákových výrobků“.

 

5.

V § 12 odst. 6 se slova „cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret“ nahrazují slovy „cigarety, tabák určený k ručnímu balení cigaret nebo zahřívané tabákové výrobky“.

 

6.

V nadpisu § 12e se slova „tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodní dýmky“ nahrazují slovy „tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků“.

 

7.

V § 12e se slova „ , tabáku určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do vodní dýmky“ nahrazují slovy „tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků“.

 

8.

V § 17c odst. 2 písm. c) se slova „cigarety s charakteristickou příchutí nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí“ nahrazují slovy „cigarety s charakteristickou příchutí, tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí nebo zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí“.

 

9.

V § 17c odst. 2 písm. d) se slova „cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret“ nahrazují slovy „cigarety, tabák určený k ručnímu balení cigaret nebo zahřívané tabákové výrobky“.

 

10.

V § 17c odst. 2 písm. l) se slova „jiných než cigarety určených ke kouření, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do vodní dýmky“ nahrazují slovy „určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky nebo zahřívaných tabákových výrobků“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:

§ 5a

Omezení přístupu k informacím

 

Údaje o umístění a kapacitě staveb pro jímání a odběr povrchové a podzemní vody, úpraven vod a vodojemů jsou údaji důležitými z hlediska bezpečnosti podle zákona o zeměměřictví a neposkytují se podle právních předpisů upravujících právo na informace35).

__________

35)

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 13 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Způsob zohlednění výsledků, které vyplývají z posouzení a řízení rizik zpracovaného podle § 3c odst. 1 písm. f) zákona o ochraně veřejného zdraví pro systém zásobování vodou, stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

V § 40 se za text „§ 13 odst. 5“ vkládají slova „a 6“.

 

10.

zatím neúčinné

 

Čl. VIII

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 244/2022 Sb. a zákona č. 247/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

 

2.

V § 4b odst. 3 se text „§ 4 odst. 1 písm. h)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1 písm. g)“.

 

3.

V § 5 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 5 slovo „nebo“ zrušuje.

 

4.

V § 5 odst. 1 písm. a) se bod 6 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna branného zákona (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 294/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odst. 2 se slova „nebo zdravotní průkaz“ zrušují.

 

2.

V § 21 odst. 1 se slova „nebo zdravotní průkaz“ zrušují.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákoníku práce (čl. 10)

Čl. X

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 511/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb. a zákona č. 467/2022 Sb., se v § 103 odst. 1 písm. c) slova „kteří mají platný zdravotní průkaz,“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 202/2017 Sb. (čl. 11)

Čl. XI

V části druhé čl. IV bodu 1 zákona č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se slova „do 6 let“ nahrazují slovy „do 8 let“.

ČÁST DEVÁTÁ

Účinnost (čl. 12)

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. IV bodů 2 až 6 a čl. V, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024, čl. VI, které nabývá účinnosti dnem 23. října 2023, a čl. VII bodů 3 až 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

Fiala v. r.