Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

173/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2023.

Čl. XV body 1 a 2 a bod 3, pokud jde o § 7i až 7l a § 7n, nabývají účinnosti dne 1. 10. 2023.

Čl. III bod 76, části čtvrtá a pátá a čl. XV bod 3, pokud jde o § 7h a 7m, nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 454/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 173/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 173/2023 Sb.

1.10.2023

173

 

ZÁKON

ze dne 1. června 2023,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o azylu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 274/2021 Sb. a zákona č. 240/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud ještě nebylo v České republice vydáno rozhodnutí, jemuž předcházelo posouzení potřeby mezinárodní ochrany a které již nepodléhá přezkoumání krajským soudem“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

další opakovanou žádostí o udělení mezinárodní ochrany třetí žádost o udělení mezinárodní ochrany podaná toutéž osobou a všechny žádosti následující po ní za podmínky, že v řízení ve věci mezinárodní ochrany o

1.

kterékoli předcházející žádosti bylo rozhodnuto tak, že se mezinárodní ochrana neuděluje nebo se žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná,

2.

druhé žádosti bylo vydáno rozhodnutí podle § 15, 15a, 17 nebo 17a, nebo

3.

druhé žádosti bylo řízení zastaveno podle § 25 písm. i) z důvodu uvedeného v § 10a odst. 1 písm. a) nebo e).“.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo „partnerem“ nahrazuje slovy „registrovaným partnerem“ a za slovo „je“ se vkládá slovo „registrovaným“.

 

4.

V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

(2)

Azylantem se rozumí cizinec, kterému

a)

bylo doručeno rozhodnutí o udělení azylu, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu, nebo

b)

byl odňat azyl, i po dobu

1.

běhu lhůty pro podání žaloby podle § 32 proti rozhodnutí o odnětí azylu,

2.

běhu lhůty pro podání případné kasační stížnosti v této věci, nebo

3.

soudního řízení o žalobě a o kasační stížnosti v této věci.

(3)

Osobou požívající doplňkové ochrany se rozumí cizinec,

a)

kterému bylo doručeno rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení nebo prodloužení doplňkové ochrany,

b)

který podal v době platnosti rozhodnutí o udělení nebo prodloužení doplňkové ochrany žádost o prodloužení doplňkové ochrany,

1.

do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti,

2.

po dobu běhu lhůty pro podání žaloby podle § 32 proti rozhodnutí v této věci,

3.

po dobu běhu lhůty pro podání případné kasační stížnosti v této věci, nebo

4.

po dobu soudního řízení o žalobě a kasační stížnosti v této věci, nebo

c)

kterému byla odňata doplňková ochrana, i po dobu

1.

běhu lhůty pro podání žaloby podle § 32 proti rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany,

2.

běhu lhůty pro podání případné kasační stížnosti v této věci, nebo

3.

soudního řízení o žalobě a kasační stížnosti v této věci.“.

 

5.

V § 3a odst. 1 písm. a) bodě 4 se za slovo „zajištěného“ vkládají slova „nebo ubytovaného“.

 

6.

V § 3a odst. 1 písm. b) se slova „je-li hospitalizován u poskytovatele lůžkové péče,“ zrušují.

7.

V § 3c větě první a v § 93 odst. 3 písm. a) bodě 1 se za text „§ 3a“ vkládá text „odst. 1“.

 

8.

V § 3c větách první a druhé a v § 93 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „přijímacího střediska“ nahrazují slovy „azylového zařízení“.

 

9.

V § 3d odstavec 2 zní:

(2)

Setrvání žadatele o udělení mezinárodní ochrany na území nelze ukončit na základě správního nebo soudního rozhodnutí; to neplatí v případě žadatele,

a)

který

1.

podal opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany, která je nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. e), a

2.

má být vydán do státu, jehož je státním občanem nebo v němž měla osoba bez státního občanství poslední trvalé bydliště, nebo

b)

který podal další opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

10.

V § 3d se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Žadatele o udělení mezinárodní ochrany lze dále

a)

předat

1.

jinému členskému státu Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu,

2.

mezinárodnímu trestnímu soudu nebo mezinárodnímu trestnímu tribunálu, nebo

3.

mezinárodnímu soudnímu orgánu, který splňuje alespoň 1 z podmínek uvedených v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, nebo

b)

vydat jinému než členskému státu Evropské unie, který je odlišný od státu,

1.

jehož je žadatel o udělení mezinárodní ochrany státním občanem, nebo

2.

v němž měla osoba bez státního občanství poslední trvalé bydliště.“.

 

11.

V § 4 odst. 1 se slova „je-li důvodná obava, že se ve stanovené lhůtě do přijímacího střediska nedostaví“ nahrazují slovy „jiný důvod hodný zvláštního zřetele“.

 

12.

V § 9 se slova „ , c) a d)“ nahrazují slovy „a c)“.

 

13.

V § 10 odst. 2 písm. f) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „registrovaném“.

 

14.

V § 10 odst. 2 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

m)

tom, zda je nebo bylo proti němu vedeno trestní stíhání nebo byl odsouzen za spáchání trestného činu,“.

Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena n) až p).

 

15.

V § 10 odst. 5 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „v písemném poučení podle odstavce 1 věty třetí“.

 

16.

V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Je-li vedeno řízení o předání do příslušného státu, nelze vydat ani vykonat rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud nebylo příslušným členským státem oznámeno, že vydal rozhodnutí, jemuž předcházelo posouzení potřeby mezinárodní ochrany a které již nepodléhá opravnému prostředku.

(4)

Byla-li podána žádost o udělení mezinárodní ochrany po dni nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo ukončeno řízení o předání podle odstavce 2, a před přemístěním z území podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20), ministerstvo řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany usnesením zastaví. Ustanovení § 11c odst. 5 věty druhá a třetí se použijí obdobně.“.

 

17.

V § 11b odst. 2 písm. f) se za slovo „účinku“ vkládají slova „nebo nevyhovění návrhu na předběžné opatření“.

 

18.

V § 11b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Žaloba proti usnesení o odložení věci podle odstavce 2 není přípustná.“.

 

19.

V § 11c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Za opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany se dále nepovažuje žádost o udělení mezinárodní ochrany podaná po přechodu příslušnosti k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu na Českou republiku v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie20).“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

20.

V § 13 odst. 1 se slova „nebo § 14“ zrušují.

 

21.

V § 13 odst. 2 písm. a) a v § 14b odst. 2 písm. a) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „registrovaný“.

 

22.

V § 13 odst. 3 větě druhé a v § 14b odst. 3 větě druhé se za slovo „rodiny“ vkládá slovo „registrovanému“ a za slovo „trvání“ se vkládá slovo „registrovaného“.

 

23.

V nadpisu § 14 se slovo „Humanitární“ nahrazuje slovy „Národní humanitární“.

 

24.

V § 14 se slovo „azyl“ nahrazuje slovy „národní humanitární azyl (dále jen humanitární azyl“)“ a doplňuje se věta „Rodinnému příslušníku podle § 13 odst. 2 azylanta, kterému byl udělen humanitární azyl, se v případě hodném zvláštního zřetele udělí humanitární azyl za účelem sloučení rodiny; § 13 se použije obdobně.“.

 

25.

V § 14a odst. 2 písmeno a) zní:

a)

trest smrti nebo poprava,“.

 

26.

V § 14a odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

 

27.

V § 14a odst. 2 se na konci písmene c) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

28.

V § 15 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

cizinec jako pravomocně odsouzený za zvlášť závažný zločin představuje nebezpečí pro společnost, nebo

e)

existují další oprávněné důvody považovat cizince za nebezpečí pro bezpečnost státu.“.

 

29.

V § 16 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

 

30.

V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Jako zjevně nedůvodná se dále zamítne i žádost o udělení mezinárodní ochrany, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany má více než 1 státní občanství a nevyužil ochrany některého ze států, jehož státní občanství má, pokud neprokáže, že z důvodů uvedených v § 12 nebo 14a této ochrany využít nemohl.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

31.

V § 17a odst. 1 písm. d) se slovo „osoba“ nahrazuje slovy „je důvodné podezření, že osoba“.

 

32.

V § 17a odst. 2 větě první se slovo „důvodů“ nahrazuje slovem „okolností“ a za slova „odstavci 1“ se vkládá text „písm. a)“.

 

33.

V § 18 písmeno b) zní:

b)

nabytím občanství Evropské unie,“.

 

34.

V § 19 odst. 2 se slova „žádosti o udělení mezinárodní ochrany“ nahrazují slovy „řízení podle tohoto zákona“.

 

35.

Poznámka pod čarou č. 29 zní:

___________

29)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2303 ze dne 15. prosince 2021 o zřízení Agentury Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010.“.

 

36.

V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „se vede řízení“ nahrazují slovy „jedná účastník“.

 

37.

V § 23 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Na požádání účastníka řízení ministerstvo pořídí zvukový záznam pohovoru. Zvukový záznam pohovoru může ministerstvo pořídit i z moci úřední.“.

 

38.

V § 23 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

 

39.

V § 23 odst. 2 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“ a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

jde-li o občana Evropské unie27),“.

 

40.

V § 23 odst. 5 se slovo „pohlaví“ nahrazuje slovy „nebo opačného pohlaví; to neplatí, pokud se ministerstvo důvodně domnívá, že žádost je založena na skutečnostech, které nesouvisí s obtížemi žadatele o udělení mezinárodní ochrany při předkládání důvodů žádosti o udělení mezinárodní ochrany“.

 

41.

Za § 23c se vkládá nový § 23d, který včetně nadpisu zní:

§ 23d

Použití videokonferenčního zařízení

 

(1)

Použije-li ministerstvo k provedení úkonu technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční zařízení“), nesmí tím dojít ke zkrácení práv účastníka řízení. Je-li účastník řízení zastoupen, musí být umožněna přítomnost jeho zástupce na místě, kde se účastník řízení nachází.

(2)

V případě postupu podle odstavce 1 ověří po dohodě s úřední osobou, která úkon provádí, totožnost účastníka řízení zaměstnanec ministerstva nebo provozovatele azylového zařízení, příslušník nebo zaměstnanec policie nebo Vězeňské služby České republiky (dále jen „vězeňská služba“). Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu provádění úkonu za použití videokonferenčního zařízení přítomen na místě, kde se účastník řízení nachází.

(3)

Úřední osoba poučí před zahájením úkonu účastníka řízení o způsobu jeho provádění za použití videokonferenčního zařízení․

(4)

Kdykoli v průběhu provádění úkonu za použití videokonferenčního zařízení může účastník řízení vznášet námitky proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. Je-li námitka důvodná, učiní úřední osoba kroky k nápravě, a není-li náprava možná nebo je-li spojena se značnými obtížemi, úkon přeruší.

(5)

O úkonu prováděném za použití videokonferenčního zařízení pořizuje ministerstvo zvukový a obrazový záznam.

(6)

Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost tlumočníka při provádění úkonu podle tohoto zákona; odstavce 2 až 5 se použijí přiměřeně.“.

 

42.

V § 24 odst. 2 větě první a v § 82 odst. 5 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

 

43.

V § 25 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“.

 

44.

V § 25 písmeno a) zní:

a)

žadatel vzal žádost ve věci mezinárodní ochrany zpět,“.

 

45.

V § 25 písm. d) se za slovo „nedostavil“ vkládají slova „do azylového zařízení, ačkoliv k tomu byl podle tohoto zákona povinen,“.

 

46.

V § 25 písmeno g) zní:

g)

žadatel o udělení mezinárodní ochrany nabyl občanství Evropské unie,“.

 

47.

V § 25 se na konci textu písmene h) doplňují slova „anebo byl vydán nebo předán podle § 3d odst. 2 písm. a) bodu 2 nebo § 3d odst. 3“.

 

48.

V § 25 písm. j) se slova „na základě dosud zjištěného stavu věci nelze rozhodnout“ nahrazují slovy „žadatel o udělení mezinárodní ochrany ani na výzvu ministerstva nové místo pobytu na území České republiky do 14 dní ode dne doručení výzvy nenahlásil“.

 

49.

V § 26 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

 

50.

V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

probíhá řízení o předběžné otázce, která souvisí s předmětem řízení, nebo

e)

procesně nezpůsobilému účastníkovi není ustanoven opatrovník.“.

 

51.

V § 26 odst. 3 se za text „c)“ vkládají slova „až e)“.

 

52.

V § 27 odstavec 1 zní:

(1)

Rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany vydá ministerstvo do

a)

6 měsíců ode dne, kdy byly poskytnuty údaje k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo

b)

3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany a o vrácení k novému projednání; jde-li o věcně nebo právně složitý případ, lze rozhodnutí vydat do 6 měsíců, a pokud je to stále nezbytné pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, lze výjimečně rozhodnutí vydat do 9 měsíců.“.

 

53.

V § 27 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „odstavce 1“ vkládá text „písm. a)“.

 

54.

V § 27 odst. 7 na konci textu věty první a na konci textu věty druhé a v § 32 odst. 4 na konci textu věty první a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , jde-li o případy, kdy nelze žadatele o udělení mezinárodní ochrany vydat nebo předat podle § 3d odst. 2 písm. a) bodu 2 nebo § 3d odst. 3“.

 

55.

V § 27 odst. 7 větě druhé se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

 

56.

V § 27 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8)

Lhůta pro vydání rozhodnutí v případě uvedeném v odstavci 7 neběží po dobu, po kterou

a)

má žadatel o udělení mezinárodní ochrany stanovenou lhůtu pro doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí, nebo

b)

je řízení přerušeno podle § 26 odst. 1 písm. b).

(9)

Vydáním rozhodnutí se rozumí předání písemné výzvy k převzetí rozhodnutí podle § 24a odst. 1 k poštovní přepravě nebo jinak k doručení; na rozhodnutí se tato skutečnost vyznačí slovy „Výzva vypravena dne:“.“.

 

57.

V § 28 odst. 1 se slova „při svém rozhodování“ zrušují a slova „podle § 12, 13 nebo 14, udělí azyl přednostně“ se nahrazují slovy „ , rozhodne o udělení azylu“.

 

58.

V § 28 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8)

Skutečnost, že žadatel o udělení mezinárodní ochrany již byl pronásledován nebo mu byla způsobena vážná újma nebo byl vystaven přímým hrozbám pronásledování nebo způsobení vážné újmy, odůvodňují jeho obavy z pronásledování nebo skutečného nebezpečí vážné újmy, neexistují-li závažné důvody domnívat se, že pronásledování nebo způsobení vážné újmy se již nebude opakovat.

(9)

Cizinec, kterému nelze udělit azyl podle § 15 odst. 3 písm. d) nebo e), a cizinec, kterému byl odňat azyl podle § 17 odst. 1 písm. i) a j), má v případě, že by jinak splňoval důvody pro udělení nebo ponechání azylu, alespoň práva uvedená v čl. 3, 4, 16, 22, 31, 3233 Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Ministerstvo na žádost cizince rozhodne o jeho strpění na území podle § 78b a vydá mu za tímto účelem potvrzení o strpění na území. Cizinec uvede adresu pro doručování na území a předloží cestovní doklad, je-li jeho držitelem. Dobu strpění na území stanoví ministerstvo až na 1 rok a lze ji opakovaně prodlužovat. Ustanovení § 78d odst. 2 až 6 a § 79 odst. 5 se nepoužijí.“.

 

59.

Nadpis nad označením § 29 se zrušuje.

 

60.

§ 29 zní:

§ 29

 

Při posuzování důvodů pronásledování podle § 12 písm. b) se přihlíží u důvodu

a)

rasy zejména k barvě pleti, původu nebo příslušnosti k určité etnické skupině,

b)

náboženství zejména k zastávání teistických, neteistických a ateistických přesvědčení, účasti nebo neúčasti na formálních náboženských obřadech konaných soukromě nebo veřejně, samostatně nebo společně s jinými nebo jiných náboženských aktech nebo vyjádření názorů nebo formě osobního nebo společenského chování založeného na jakémkoli přesvědčení nebo přikázaného jakýmkoli přesvědčením,

c)

národnosti zejména k příslušnosti k určité skupině vymezené jejími kulturními, etnickými nebo jazykovými znaky, společným zeměpisným nebo politickým původem nebo jejím vztahem k obyvatelstvu jiného státu bez ohledu na státní příslušnost,

d)

příslušnosti k určité sociální skupině zejména k příslušnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany ke skupině, jejíž příslušníci mají vrozený charakteristický rys nebo společnou minulost, sdílí charakteristiku nebo přesvědčení, které je natolik významné pro jejich identitu nebo svědomí, že nemají být nuceni se jich vzdát, a to včetně sexuální orientace s ohledem na okolnosti konkrétního případu, anebo má skupina rozdílnou identitu z důvodu vnímání okolní společnosti státu, jehož je žadatel o udělení mezinárodní ochrany státním příslušníkem nebo v případě osoby bez státního občanství státu jejího posledního trvalého bydliště; příslušnost k určité sociální skupině musí být rovněž posouzena z hlediska pohlaví žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo jeho genderové identity, nebo

e)

zastávání určitých politických názorů zejména k zastávání názorů, myšlenek nebo přesvědčení o možných původcích pronásledování nebo o jejich politikách anebo postupech, bez ohledu na to, zda žadatel o udělení mezinárodní ochrany podle těchto názorů, myšlenek nebo přesvědčení jednal.“.

 

61.

§ 31 včetně nadpisu zní:

§ 31

Poučení o možnosti podat žalobu

 

V poučení rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat žalobu, ke komu se podává, v jaké lhůtě je možno tak učinit a od kterého dne se tato lhůta počítá.“.

 

62.

V § 32 odstavec 1 zní:

(1)

Žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany lze podat ve lhůtě

a)

15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, jde-li o

1.

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné,

2.

rozhodnutí o zastavení řízení, včetně usnesení o zastavení řízení,

3.

rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany, je-li žalobce zajištěn podle tohoto zákona, nebyl-li mu povolen vstup na území nebo je-li zajištěn podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo

4.

případ uvedený v § 27 odst. 7,

b)

1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí v případech neuvedených v písmenu a), nebo

c)

2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí v případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 31.“.

 

63.

V § 32 odst. 2 větě první se slova „d), f) a g)“ nahrazují slovy „e) a f)“ a text „§ 16 odst. 2“ se nahrazuje slovy „§ 16 odst. 2 a 3“ a ve větě druhé se slovo „O“ nahrazuje slovy „Návrh na“, slovo „požádat“ se nahrazuje slovem „podat“ a slova „společně s podáním“ se nahrazují slovy „ve lhůtě pro podání“.

 

64.

V § 32 odst. 3 se slova „je žadatel“ nahrazují slovy „byl žadatel“, slova „podání žaloby“ se nahrazují slovy „vydání rozhodnutí“ a na konci odstavce se doplňuje věta „K řízení o žalobě podané žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany v tranzitním prostoru mezinárodního letiště podle § 73, je místně příslušný Krajský soud v Praze.“.

 

65.

V § 32 odst. 3 a v § 33 písm. a), b), c) a e) se slovo „(žalobce)“ zrušuje.

 

66.

V § 32 odst. 4 větě první se slovo „(žalobci)“ zrušuje.

 

67.

V § 32 odst. 5 se za slovo „jej“ vkládají slova „podle odstavce 2“ a na konci odstavce se doplňují věty „Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek, nachází-li se žadatel o udělení mezinárodní ochrany v době podání kasační stížnosti v zařízení pro zajištění cizinců nebo nemá-li povolen vstup na území. Návrh na přiznání odkladného účinku podle soudního řádu správního lze podat pouze ve lhůtě pro podání kasační stížnosti.“.

 

68.

V § 32 odst. 6 větě první se slova „mu nebyl povolen vstup na území, je-li zajištěn“ zrušují.

 

69.

V § 32 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Není-li žadateli o udělení mezinárodní ochrany podle tohoto zákona povolen vstup na území, soud podanou žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla žaloba podána. Je-li podána kasační stížnost, Nejvyšší správní soud projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy byla kasační stížnost podána.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

70.

V § 32 odst. 8 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

 

71.

V § 32 odst. 8 se na konci písmene b) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

72.

V § 32 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Při posuzování žaloby ve věci mezinárodní ochrany soud zohlední i nové důležité skutečnosti, které nastaly po vydání rozhodnutí ministerstva, jedná-li se o takové skutečnosti, které se vztahují k možnému pronásledování nebo k hrozbě vážné újmy; v tomto rozsahu není soud vázán žalobními body. Mají-li skutečnosti podle věty první vliv na rozhodnutí správního orgánu ve věci samé, soud napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí k dalšímu řízení žalovanému.“.

 

73.

V § 33 písmeno d) zní:

d)

žadatel o udělení mezinárodní ochrany v průběhu řízení nabyl občanství Evropské unie, nebo“.

 

74.

V § 33a odst. 1 větě první se slova „technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen videokonferenční zařízení“)“ nahrazují slovy „videokonferenčního zařízení“.

 

75.

V § 33a odst. 2 písm. b) se za slovo „příslušník“ vkládají slova „nebo zaměstnanec“.

 

76.

V § 33a odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 

77.

V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud s tím účastník řízení souhlasí“.

 

78.

V § 41 odst. 1 větě první se slovo „odevzdat“ nahrazuje slovem „předložit“, část věty první za středníkem včetně středníku se nahrazuje slovy „a strpět pořízení jeho kopie ministerstvem“ a věty druhá a třetí se zrušují.

 

79.

V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

80.

V § 41 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Azylant a osoba požívající doplňkové ochrany jsou povinni ministerstvu odevzdat svůj cestovní doklad při doručení rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany.“.

 

81.

V § 42 odst. 3 větě první se slova „azylovém zařízení“ nahrazují slovy „pobytovém středisku“.

 

82.

V § 42 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; to neplatí, jedná-li se o zvýšené kapesné podle § 42a odst. 3“.

 

83.

V § 42 odst. 6 větě třetí a v § 93 odst. 8 se text „písm. i)“ nahrazuje textem „písm. j)“.

 

84.

V § 42 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Tato smlouva může obsahovat i ujednání o rezervaci služeb podle odstavce 1 nebo 2, které v době uzavření smlouvy podle věty první nebudou vázány na konkrétního žadatele o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

85.

V § 42 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8)

Ministerstvo může zajistit ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu a osob uvedených v § 79 odst. 5 mimo azylové zařízení u poskytovatele ubytovacích služeb, jsou-li kapacity azylového zařízení naplněny nebo se to jeví vzhledem k okolnostem jejich pobytu v azylovém zařízení jako nezbytné.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

86.

V § 42a odst. 3 větě první se za slovo „soužití“ vkládají slova „s okolím“, ve větě druhé se číslo „12“ nahrazuje číslem „30“ a věta třetí se nahrazuje větou „Zvýšené kapesné se nezapočítává do finančních prostředků podle § 42 odst. 3.“.

 

87.

V § 42a odstavec 4 zní:

(4)

Ministerstvo stanoví vyhláškou výši kapesného a zvýšeného kapesného za 1 hodinu vykonávané činnosti podle odstavce 3 a termíny jejich výplaty pro azylové zařízení.“.

 

88.

§ 43 zní:

§ 43

 

(1)

Žadatel o udělení mezinárodní ochrany hlášený k pobytu mimo azylové zařízení si hradí náklady spojené s pobytem na území, s výjimkou zdravotních služeb podle § 88, z vlastních prostředků.

(2)

Není-li žadatel hlášen k pobytu v azylovém zařízení nebo opustil-li azylové zařízení na dobu delší než 24 hodin, má po dobu, kdy není hlášen nebo se nezdržuje v azylovém zařízení, dostatečné prostředky k dosažení odpovídající životní úrovně, jaké by dosáhl při pobytu v azylovém zařízení.“.

 

89.

V § 45 odst. 1 a 2 se věta druhá zrušuje.

 

90.

V § 45 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Má-li policie nebo ministerstvo důvodné podezření podle odstavce 2, provede policie prohlídku při příchodu cizince do přijímacího střediska nebo v průběhu jeho pobytu v azylovém zařízení.“ a ve větě druhé se slova „nebo elektronické komunikační zařízení“ zrušují.

 

91.

V § 46 odst. 1 se písmena a) a c) zrušují.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno a) a dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

 

92.

V § 46a odst. 4 větě první, § 46a odst. 8 větách první a druhé, § 73 odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 73 odst. 7 větách první a druhé se za číslo „5“ vkládá slovo „pracovních“.

 

93.

V § 46a odst. 5 a v § 73 odst. 4 větě druhé se číslo „120“ nahrazuje číslem „180“.

 

94.

V § 46a odst. 7 se slova „a o“ nahrazují čárkou, za slova „trvání zajištění“ se vkládají slova „a o nepropuštění“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „15“.

 

95.

V § 46a odst. 10 se věta druhá nahrazuje větami „Ministerstvo při předání rozhodnutí o zajištění a o prodloužení doby trvání zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany poučí o jeho právu požádat o propuštění. Žádost o propuštění je žadatel o udělení mezinárodní ochrany oprávněn podat nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne nabytí právní moci posledního rozhodnutí ministerstva nebo soudu k zajištění, podle toho, které rozhodnutí nabylo právní moci později; to platí i pro podání opakované žádosti o propuštění.“.

 

96.

V § 46a se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:

(15)

Pro účely zajištění se osoba zajištěná podle tohoto ustanovení považuje za žadatele o udělení mezinárodní ochrany i po

a)

uplynutí lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany, a to do okamžiku, než bude ministerstvem zjištěno, zda žaloba proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany, popřípadě i s návrhem na přiznání odkladného účinku, byla podána, avšak nejdéle 10 pracovních dnů, nebo

b)

rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nebo o nepřiznání odkladného účinku žaloby do doby, než policie rozhodne o případném zajištění podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, avšak nejdéle 5 pracovních dnů.

(16)

Pro účely zajištění podle odstavce 1 písm. d) se osoba, která má být přemístěna, považuje za žadatele o udělení mezinárodní ochrany až do provedení přemístění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20).“.

 

97.

V § 52 písmeno f) zní:

f)

odevzdat ministerstvu

1.

neplatný doklad vydaný podle tohoto zákona a

2.

při předání průkazu o povolení k pobytu podle tohoto zákona průkaz o povolení k pobytu, má-li ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu zároveň povolen trvalý pobyt na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,“.

 

98.

V § 53a odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují, na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „ ; pohovor se neprovádí, pokud lze vydat rozhodnutí o prodloužení doplňkové ochrany“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 25 písm. d) se v řízení o prodloužení doplňkové ochrany použije obdobně.“.

 

99.

V § 53b písmeno e) zní:

e)

odevzdat ministerstvu

1.

neplatný doklad vydaný podle tohoto zákona a

2.

při předání průkazu o povolení k pobytu podle tohoto zákona průkaz o povolení k pobytu, má-li ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany zároveň povolen trvalý pobyt na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,“.

 

100.

V § 53d odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „azylantovi“ vkládají slova „ , kterému byl udělen azyl podle § 12 nebo 13,“.

 

101.

V § 53f odst. 2 se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. e)“.

 

102.

V části první hlavě VII se v nadpisu dílu 5 slova „z území“ zrušují.

 

103.

V § 54 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace“.

 

104.

V § 54 odst. 2 se slova „z území“ zrušují.

 

105.

V § 54a odst. 1 úvodní části ustanovení a v závěrečné části ustanovení se slova „nést náklady spojené“ nahrazují slovy „zajistit úhradu nákladů spojených“.

 

106.

V § 54a odst. 1 písmeno a) zní:

a)

žadatele o udělení mezinárodní ochrany, který vzal svou žádost o udělení mezinárodní ochrany nebo žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany zpět, nebo cizince, který vzal zpět kasační stížnost, a to na základě jeho písemné žádosti podané do 15 dnů ode dne zpětvzetí, nebo“.

 

107.

V § 54a odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo o nepřiznání odkladného účinku žaloby nebo kasační stížnosti“.

 

108.

V § 54a odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „osob uvedených v písmenech a) a b)“ zrušují.

 

109.

V § 54a odst. 2 se slova „náklady spojené s dobrovolným návratem neuhradí“ nahrazují slovy „nezajistí úhradu nákladů spojených s jeho dobrovolným návratem“.

 

110.

V § 54a odst. 3 se za slovo „podat“ vkládají slova „a ministerstvo může zajistit úhradu nákladů spojených s dobrovolným návratem“, za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova „ministerstva nebo“ a text „písm. b)“ se zrušuje.

 

111.

V § 54a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Policie dopraví zajištěného žadatele o udělení mezinárodní ochrany při provádění dobrovolného návratu na hraniční přechod určený ministerstvem nebo v případě nutnosti zpět do přijímacího střediska nebo zařízení pro zajištění cizinců, kde je zajištění vykonáváno. Náklady spojené s dopravou podle věty první hradí ministerstvo. Policie může po dobu dopravy podle věty první omezit osobní svobodu a svobodu pohybu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

112.

V § 57 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li žadatel o udělení mezinárodní ochrany zajištěn v zařízení pro zajištění cizinců, vydá mu ministerstvo průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany před odchodem ze zařízení pro zajištění cizinců.“.

 

113.

V § 57 odst. 2 se slova „v zařízení pro zajištění cizinců3) nebo“ zrušují, na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo na jiném místě z důvodu omezené možnosti pohybu žadatele“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Do doby příchodu žadatele o udělení mezinárodní ochrany do azylového zařízení mu ministerstvo vydá potvrzení o podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

114.

§ 58 včetně nadpisu zní:

§ 58

Neplatnost průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany

 

(1)

Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany pozbývá platnosti, jestliže

a)

uplynula doba platnosti v něm uvedená,

b)

byla ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,

c)

jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

d)

jeho držitel již není žadatelem o udělení mezinárodní ochrany podle § 2 odst. 1 písm. b); to neplatí, byl-li v tomto průkazu učiněn záznam podle § 65 odst. 2,

e)

jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

f)

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

g)

obsahuje neoprávněně provedené změny.

(2)

Trvají-li důvody pro vydání průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany, ministerstvo v případech podle odstavce 1 vydá průkaz nový. V případě podle odstavce 1 písm. a) ministerstvo záznamem do průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany prodlouží dobu platnosti v průkazu uvedenou.“.

 

115.

V § 59 odst. 2 větě druhé se slova „není možné“ nahrazují slovy „je fyzicky nemožné“ a slova „z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou“ se zrušují.

 

116.

V textu poznámky pod čarou č. 15 se slova „ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008“ nahrazují slovy „v platném znění“.

 

117.

V § 59 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

118.

V § 59 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , jde-li o azylanta“.

 

119.

V § 59 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

záznam o platném povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, byl-li držitel průkazu osobou s platným povolením k trvalému pobytu v době, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

120.

V § 59 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10)

Je-li azylantovi udělen humanitární azyl, obsahuje průkaz o povolení k pobytu namísto údaje o formě udělené mezinárodní ochrany záznam „Národní humanitární azyl“.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

 

121.

§ 61 zní:

§ 61

 

(1)

Azylantovi, kterému byl udělen azyl podle § 12 nebo 13, vydá ministerstvo na žádost cestovní doklad, který je veřejnou listinou. Osobě požívající doplňkové ochrany a azylantovi, kterému byl udělen humanitární azyl, se na žádost vydá jako cestovní doklad cizinecký pas, který je veřejnou listinou.

(2)

Cestovní doklad se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.

(3)

Cestovní doklad azylantovi se vydává s dobou platnosti na 10 let, azylantovi mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let a osobě požívající doplňkové ochrany s dobou platnosti odpovídající postavení osoby požívající doplňkové ochrany podle § 2 odst. 3.

(4)

Cestovní doklad je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. Azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany mladším 12 let, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie9f) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany, u nichž je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou, se vydá cestovní doklad s nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou.

(5)

Cestovní doklad vydávaný podle odstavce 4 obsahuje strojově čitelnou zónu. Do strojově čitelné zóny se údaje zapisují v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména, cizince, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

(6)

Cestovní doklad se nevydá, je-li důvodné nebezpečí, že by tím mohla být ohrožena bezpečnost České republiky nebo závažným způsobem narušen veřejný pořádek.

(7)

Azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany se na jejich požádání ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů azylanta s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. Azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany má právo na vydání nového cestovního dokladu v případě

a)

nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, nebo

b)

nesprávnosti osobních údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji nebo v cestovním dokladu.“.

 

122.

V § 61a odst. 1 se za slovo „azylanta“ vkládají slova „nebo osoby požívající doplňkové ochrany“.

 

123.

V § 61a odst. 1 a v § 61b odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

 

124.

V § 61a odst. 2 větě druhé se za slova „o nichž azylant“ vkládají slova „nebo osoba požívající doplňkové ochrany“ a slovo „věděl“ se nahrazuje slovem „věděli“.

 

125.

V § 61b odstavec 2 zní:

(2)

Územní platnost cestovního dokladu podle § 61 zahrnuje všechny státy světa. Platnost cestovního dokladu nelze prodloužit; to neplatí, jde-li o cestovní doklad vydávaný osobě požívající doplňkové ochrany, který lze prodloužit záznamem v případě, že uplynula doba, na kterou byla doplňková ochrana udělena, a osoba má stále postavení osoby požívající doplňkové ochrany podle § 2 odst. 3.“.

 

126.

V § 63 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

127.

§ 64 včetně nadpisu zní:

§ 64

Neplatnost cestovního dokladu

 

Cestovní doklad pozbývá platnosti, jestliže

a)

nastane důvod uvedený v § 58 odst. 1, s výjimkou uvedenou v § 61b odst. 2,

b)

cizinec přestal být azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, nebo

c)

zanikne mezinárodní ochrana.“.

 

128.

§ 64a se včetně nadpisu zrušuje.

 

129.

V § 65 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Má-li dojít k převzetí průkazu o povolení k pobytu v krátké době, může ministerstvo namísto vydání cestovního průkazu totožnosti učinit záznam do průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany, v němž uvede údaj o udělení mezinárodní ochrany, a současně prodlouží jeho platnost. Do doby převzetí průkazu o povolení k pobytu slouží k prokazování totožnosti průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

130.

V § 65 odst. 5 písm. c) se slovo „ , nebo“ nahrazuje slovy „nebo není-li kasační stížnost přípustná,“.

 

131.

V § 65 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

nabytí právní moci usnesení o nepřiznání odkladného účinku podané žaloby nebo kasační stížnosti.“.

 

132.

V § 65 odst. 8 se slova „žadatel o udělení mezinárodní ochrany“ nahrazují slovem „se“ a slova „připojí 1 fotografii“ se nahrazují slovy „se připojí 1 fotografie“.

 

133.

V § 65a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

134.

V § 68 odst. 1 větě druhé se za slovo „zejména“ vkládají slova „individuální podporu směřující k zajištění plné ekonomické soběstačnosti, bydlení, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, orientace ve společnosti a k“ a slova „a zajištění bydlení“ se zrušují.

 

135.

§ 69 zní:

§ 69

 

Státní integrační program realizuje ministerstvo z prostředků státu.“.

 

136.

V § 71 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

evidenci průkazů žadatele o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

137.

V § 71 odst. 2 písm. a) se za slova „v žádosti o udělení mezinárodní ochrany“ vkládají slova „podle § 3 odst. 1“, za slovo „podáním“ se vkládají slova „podle § 3a“ a na konci textu písmene se doplňují slova „podle § 10“.

 

138.

V § 71 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

písm. b) jsou vedeny údaje v rozsahu adresy místa hlášeného pobytu podle § 77, 78 a 78b,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

 

139.

V § 71 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

písm. i) jsou vedeny údaje v rozsahu čísla průkazů a všech dob platnosti.“.

 

140.

V § 71 odst. 3 větě první se slova „a osobám“ nahrazují slovem „ , osobám“ a slova „ , kteří jsou hlášeni k pobytu v azylovém zařízení,“ se zrušují a ve větě druhé se slova „azylanty a“ nahrazují slovem „azylanty,“, slova „ , kteří jsou hlášeni k pobytu v azylovém zařízení, a v něm“ se nahrazují slovem „a“ a za slovo „citlivých“ se vkládají slova „ , a fotografie“.

 

141.

V § 71 odst. 4 větě první se slova „nebo ukončení“ nahrazují slovem „ , ukončení“ a slova „zařízení, s“ se nahrazují slovy „zařízení nebo po ukončení poskytování dalších služeb podle tohoto zákona, s“.

 

142.

V § 71 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a přímo použitelného předpisu Evropské unie20)“.

 

143.

V § 71 odst. 10 písm. a) a b) se za slovo „azylantech“ vkládají slova „nebo osobách požívajících doplňkové ochrany“.

 

144.

V § 71 odst. 10 písm. a) a v § 71 odst. 16 se slova „dokladu azylanta“ nahrazují slovem „dokladu“.

 

145.

V § 71 odst. 10 písm. a) se slova „2 a 3“ nahrazují číslem „4“.

 

146.

V § 71 odst. 10 písm. b) se text „odst. 4“ zrušuje.

 

147.

V § 71 odst. 15 větě první se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 1 písm. a) až g) a i) a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Údaje vedené v evidenci podle odstavce 1 písm. h) se zlikvidují po uplynutí 5 let od vzniku skutečnosti podléhající evidování.“.

 

148.

§ 71a se včetně nadpisu zrušuje.

 

149.

§ 72 zní:

§ 72

 

Policie může za účelem informování veřejnosti zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů, cestovních průkazů totožnosti, průkazů o povolení k pobytu vydaných podle tohoto zákona a datum ohlášení ztráty nebo odcizení těchto dokladů.“.

 

150.

V § 73 odst. 6 se slova „a o“ nahrazují čárkou, za slovo „povolit,“ se vkládají slova „a o žádosti o povolení vstupu“, číslo „30“ se nahrazuje číslem „15“ a slova „krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení mezinárodní ochrany v den podání žaloby hlášen k pobytu“ nahrazují slovy „Krajský soud v Praze“.

 

151.

V § 73 odstavec 9 zní:

(9)

Ministerstvo po dobu platnosti rozhodnutí o nepovolení vstupu na území a o prodloužení doby, po kterou nelze vstup na území žadateli o udělení mezinárodní ochrany povolit, zkoumá, zda trvají důvody, pro které nebyl žadateli o udělení mezinárodní ochrany vstup na území povolen. Ministerstvo při vydání rozhodnutí o nepovolení vstupu na území poučí žadatele o udělení mezinárodní ochrany o jeho právu požádat o povolení vstupu na území. Žádost o povolení vstupu na území je žadatel o udělení mezinárodní ochrany oprávněn podat nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne nabytí právní moci posledního rozhodnutí ministerstva nebo soudu o nepovolení vstupu na území, podle toho, které rozhodnutí nabylo právní moci později; to platí i pro podání opakované žádosti o povolení vstupu na území.“.

 

152.

V § 77 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; ubytování doložené dokladem podle odstavce 5 písm. b) nebo c) musí dále splňovat požadavky stanovené v § 100 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky“.

 

153.

V § 77 odst. 4 se slova „řízení o udělení“ nahrazují slovy „řízení ve věci mezinárodní ochrany nebo řízení o předání do příslušného státu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ministerstvo dále žádost o změnu místa hlášeného pobytu zamítne, má-li důvodné pochybnosti, že ubytování doložené dokladem podle odstavce 5 písm. b) nebo c) splňuje požadavky stanovené v § 100 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky.“.

 

154.

V § 77 odst. 5 písm. c) se slova „ ; v tomto případě musí ubytování splňovat požadavky stanovené v § 100 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky“ zrušují.

 

155.

V § 78 odst. 2 se slova „hlásící se k pobytu ministerstvu“ zrušují.

 

156.

V § 78b odst. 1 větě třetí se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty se doplňují slova „nebo je ve výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení, vazby nebo trestu odnětí svobody“.

 

157.

V § 78b odst. 2 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „ , který je strpěn na území,“ a za slova „strpění na území“ se vkládá slovo „jeho“.

 

158.

V § 78b odst. 3 se za slovo „je“ vkládají slova „žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo je“.

 

159.

V § 78b odst. 7 větě první se slova „a udělí cizinci výjezdní příkaz s platností nejdéle na dobu 1 měsíce“ zrušují a ve větě druhé se slova „15 dnů“ nahrazují slovy „1 měsíce“.

 

160.

V § 79 odst. 6 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

161.

V § 79 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

opustit azylové zařízení do 48 hodin od okamžiku, kdy přestane být osobou oprávněnou pobývat v azylovém zařízení.“.

 

162.

V § 81 se odstavec 3 zrušuje.

 

163.

V § 81a odstavec 3 zní:

(3)

V případě důvodného podezření, že osoba ubytovaná v azylovém zařízení je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je provozovatel azylového zařízení oprávněn provést zjištění, zda tato osoba je ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Jestliže naměřená hodnota alkoholu při dechové zkoušce převyšuje hodnotu 1,00 ‰, osoba je pod vlivem jiné návykové látky nebo se odmítne zjištění podrobit a nejde zároveň o případ podle odstavce 4, je provozovatel oprávněn zajistit osobě jinou formu ubytování v azylovém zařízení na dobu nezbytně nutnou.“.

 

164.

V § 81a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Pracovník určený provozovatelem je oprávněn nevpustit do azylového zařízení nebo z azylového zařízení vyvést osobu ubytovanou v azylovém zařízení, která se nachází ve stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek nebo již přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila škodu na majetku.“.

 

165.

V § 82 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

166.

V § 82 odstavec 2 zní:

(2)

Ministerstvo může na žádost povolit opuštění pobytového střediska na dobu delší než 15 po sobě jdoucích dnů, nebrání-li to řádnému provádění řízení ve věci mezinárodní ochrany a předložil-li žadatel o mezinárodní ochranu doklad o zajištění ubytování podle § 77 odst. 5; u dokladu o zajištění ubytování podle § 77 odst. 5 písm. c) se v takovém případě nevyžaduje úředně ověřený podpis. Je-li opuštění pobytového střediska podle věty první povoleno, žadatel o udělení mezinárodní ochrany neprodleně zajistí, aby mu na uvedenou adresu mohly být doručovány písemnosti, zejména řádným označením domovní schránky svým jménem.“.

 

167.

V § 82 odst. 3 větě první se za slova „pobytového střediska“ vkládají slova „nebo v případě návratu do pobytového střediska v době nočního klidu“ a ve větě druhé se slova „ , 3 a 5“ nahrazují slovy „a 4“.

 

168.

V § 82 odst. 4 větě druhé se číslo „10“ nahrazuje číslem „14“.

 

169.

V § 84 odst. 2 větě první se slova „poskytne jednorázovou“ nahrazují slovem „poskytuje“ a ve větě druhé se za slovo „O“ vkládají slova „poskytnutí a“.

 

170.

V § 85b odstavec 1 zní:

(1)

Nepostupuje-li ministerstvo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, vydá z moci úřední cizinci výjezdní příkaz s platností nejdéle na dobu 1 měsíce po

a)

ukončení poskytování mezinárodní ochrany na území,

b)

nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany,

c)

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany, nebylo-li soudem zrušeno,

d)

vydání usnesení krajského soudu o nepřiznání odkladného účinku, bylo-li o něj požádáno, nebo

e)

zániku strpění na území podle § 78b odst. 6.“.

 

171.

V § 85b se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

V odůvodněných případech, zejména rozhoduje-li ministerstvo o úhradě nákladů spojených s dobrovolným návratem, lze vydat výjezdní příkaz opakovaně.

(4)

Na vydání výjezdního příkazu se nevztahují ustanovení částí druhé a třetí správního řádu.“.

 

172.

V § 86 odst. 2 se slova „ , do 3 dnů ode dne právní moci rozhodnutí“ nahrazují slovy „a které se přihlásily do státního integračního programu, bez zbytečného odkladu“.

 

173.

V § 87 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „O stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ministerstvo požádá vždy, pokud žadatel o udělení mezinárodní ochrany pobývá nebo pobýval na území na základě povolení k pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí členům zastupitelského úřadu cizího státu nebo zastoupení mezinárodní vládní organizace akreditovaných v České republice anebo jejich rodinným příslušníkům registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí36).“ a věta poslední se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

__________

36)

§ 49 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

174.

V § 87 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

175.

V § 87 odst. 8 větě první se slova „do zařízení pro zajištění cizinců“ a slova „podle § 46a odst. 2 nebo 3“ zrušují.

 

176.

V § 87 odst. 9 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

 

177.

V § 87a odst. 1 a 2 větě první se slova „ , s výjimkou kapesného“ zrušují a věta druhá se zrušuje.

 

178.

V § 87a se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Podal-li občan Evropské unie27) žádost o udělení mezinárodní ochrany, nemá oprávnění, která má pouze žadatel o udělení mezinárodní ochrany podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pro účely správního vyhoštění a zajištění se na tohoto žadatele o udělení mezinárodní ochrany hledí jako na cizince podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.“.

 

179.

V § 89 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

180.

V § 89 odst. 2 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.

 

181.

V § 92c se slova „až 5, 7 a 9“ nahrazují slovy „až 5, 7, 8 a 10“ a text „§ 43 odst. 6,“ se zrušuje.

 

182.

V § 93 odst. 3 písm. d) se slova „neodevzdá nebo“ zrušují.

 

183.

V § 93 odst. 3 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

184.

V § 93 odst. 3 písm. f) se slova „anebo, je-li umístěný v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, neodevzdá elektronické komunikační zařízení“ zrušují.

 

185.

V § 93 odst. 3 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

l)

nezajistí, aby mu mohly být doručovány písemnosti podle § 82 odst. 2 věty druhé,“.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).

 

186.

V § 93 odst. 3 písm. n) se slova „odst. 1, 2 nebo 3“ zrušují.

 

187.

V § 93 odst. 6 písm. c) se slova „středisku poruší zákaz podle § 81a odst. 1 nebo 3 nebo jako osoba ubytovaná“ nahrazují slovem „nebo“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení podle zákona č. 325/1999 Sb. a řízení podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve věci rozhodnutí vydaného podle zákona č. 325/1999 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v těchto řízeních se však postupuje podle § 3d odst. 2 a 3, § 15 a 25 a § 87 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

V případě cizince, kterému byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona udělena doplňková ochrana z důvodu hrozby skutečné vážné újmy podle § 14a odst. 2 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely rozhodování o odnětí nebo prodloužení doplňkové ochrany za vážnou újmu ve smyslu § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb. považuje dále situace, kdy by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

3.

Žadateli o udělení mezinárodní ochrany, kterému Ministerstvo vnitra poskytlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona finanční příspěvek podle § 43 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, bude tento příspěvek vyplácen po dobu uvedenou v rozhodnutí Ministerstva vnitra v souladu s tímto rozhodnutím.

Čl. III

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb. a zákona č. 240/2022 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění), v platném znění.“.

 

2.

V § 5 odst. 1 větě první, § 15 odst. 1, § 18 písm. a), § 20 odst. 1 větě první, § 90 odst. 1, § 113 odst. 2 větě první, § 117a odst. 2 větě druhé, § 180i odst. 1 a v § 182 odst. 1 písm. b) se slova „právní předpis Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpis Evropské unie“.

 

3.

V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

4.

V § 5 odst. 4 písm. c), § 17 písm. b), § 103 písm. k), § 163 odst. 1 písm. a), § 164 odst. 1 písm. a), § 165a odst. 1 písm. a) a v § 167 odst. 1 písm. l) se slova „právního předpisu Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisu Evropské unie“.

 

5.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

__________

27)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), v platném znění.“.

 

6.

V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

7.

V § 17 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

 

8.

V § 17 se na konci písmene c) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

9.

Poznámka pod čarou č. 6a zní:

__________

6a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění), v platném znění.“.

 

10.

V § 18 písm. b), § 90 odst. 2, § 104 odst. 3 úvodní části ustanovení větě první, § 104 odst. 5, § 117a odst. 3 úvodní části ustanovení, § 154 odst. 6 větě druhé, § 160a úvodní části ustanovení, § 180d, § 180e odst. 7 větě první, § 180e odst. 8 a v § 181 úvodní části ustanovení se slova „právním předpisem Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisem Evropské unie“.

 

11.

V § 18 písm. d) bodě 1 se za slovo „svobody“ vkládají slova „nebo trestu domácího vězení nebo je-li dítětem, které má ve věznici u sebe jeho matka“.

 

12.

V § 18 písm. f) a g) se za slova „je-li držitelem“ vkládají slova „víza k pobytu nad 90 dnů nebo“.

 

13.

V § 31 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, jde-li o cizince, který dosáhl věku 15 let; stanoví-li tak příslušný zastupitelský úřad na své úřední desce a na svých internetových stránkách, je možné tento doklad nahradit čestným prohlášením cizince o bezúhonnosti, zejména v případech, kdy tento stát takový doklad nevydává.“.

 

14.

V § 31 odst. 3 písm. a) se slovo „nepřetržitě“ nahrazuje slovy „ve svém souhrnu“.

 

15.

V § 31a odst. 3, § 42b odst. 1 písm. a), § 42c odst. 6, § 42d odst. 2 písm. a), § 42d odst. 3 úvodní části ustanovení, § 42f odst. 3 písm. b), § 42h odst. 1 písm. a) a v § 42j odst. 1 písm. a) se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a g)“.

 

16.

V § 32 odst. 2 písm. b), § 42l odst. 1 písm. b), § 42m odst. 2 písm. b) a v § 42o odst. 1 písm. b) se za text „písm. e)“ vkládají slova „a g)“.

 

17.

V § 32 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

 

18.

V § 37 odst. 2 písm. c) se text „c)“ nahrazuje textem „b)“.

 

19.

V § 37 odst. 3, § 37a odst. 4, § 38 odst. 4, § 46e odst. 2 a v § 77 odst. 3 se slova „a udělí cizinci výjezdní příkaz“ zrušují.

 

20.

V § 42 odst. 2, § 42d odst. 1 větě třetí, § 42f odst. 2 větě třetí, § 42g odst. 5 větě třetí, § 42i odst. 3 větě třetí a v § 42n odst. 7 větě třetí se slovo „nepřetržitě“ zrušuje.

 

21.

V § 42 odst. 4, § 49 odst. 1 větě první, § 49 odst. 2 a 3, § 87c odst. 1, § 93 odst. 1 větě první a v § 180b odst. 1 se slovo „personálu“ zrušuje, za slova „státu nebo“ se vkládá slovo „zastoupení“ a slovo „akreditované“ se nahrazuje slovem „akreditovaných“.

 

22.

V § 42a odst. 1 písm. b) se slova „nebo zletilým nezaopatřeným“ zrušují.

 

23.

V § 42a odst. 1 písmeno e) zní:

e)

manželem azylanta,“.

 

24.

V § 42a odst. 1 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

 

25.

V § 42a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

rodičem, a nemá-li ho azylant, jiným blízkým příbuzným ve vzestupné linii zletilého azylanta, který požádal o udělení mezinárodní ochrany jako nezletilý, do 3 měsíců ode dne, kdy byl azylantovi udělen azyl.“.

 

26.

Poznámka pod čarou č. 32 zní:

__________

32)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES.“.

 

27.

V § 42a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Žádost je rodinný příslušník držitele modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie povinen podat do 30 dnů a rodinný příslušník držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie do 90 dnů ode dne vstupu na území.“.

 

28.

V § 42a odst. 7 písm. c) se text „h)“ nahrazuje textem „i)“.

 

29.

V § 42b odst. 3 se za slovo „azylu“ vkládají slova „a vznikly-li rodinné vztahy před vstupem azylanta na území“.

 

30.

V § 42c odst. 1 se slovo „unie47)“ nahrazuje slovem „unie7c)“.

Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.

 

31.

V § 42c odst. 3 písm. d) se za text „písm. c)“ vkládají slova „a g)“.

 

32.

V § 42d odst. 1 větě druhé se za slova „ministerstvu držitel“ doplňují slova „víza k pobytu nad 90 dnů nebo“.

 

33.

V § 42h odst. 1 písm. f) se slovo „a“ zrušuje.

 

34.

V § 42h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

doklad o číselném označení volného pracovního místa obsaditelného držiteli zaměstnanecké karty, na kterém hodlá být zaměstnáván; to neplatí, uvede-li jej do tiskopisu žádosti.“.

 

35.

V § 42i odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „cizinec“ vkládají slova „ , azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany“.

 

36.

V § 42i odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

 

37.

V § 42i odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „s výjimkou státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu, nebo“.

 

38.

V § 42i odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

39.

V § 42i se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo dosažení vyšší odborné dovednosti; vyšší odbornou dovedností se rozumí znalosti, dovednosti a kompetence doložené odbornou praxí srovnatelnou s vysokoškolským vzděláním, které souvisejí s povoláním nebo s odvětvím uvedeným v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce a které byly získány minimálně během doby, kterou pro vybraná povolání vyhláškou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí“.

 

40.

V § 42i odst. 3 větě druhé se za slovo „ministerstvu“ vkládají slova „azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu nebo“.

 

41.

V § 42i odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „zamítne“ vkládají slova „za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí, zejména s ohledem na jeho dopady do soukromého nebo rodinného života cizince, budou přiměřené důvodu pro zamítnutí žádosti“.

 

42.

V § 42i odst. 6 písmeno d) zní:

d)

je hlavním účelem činnosti zaměstnavatele usnadnění vstupu státních příslušníků třetích zemí.“.

 

43.

V § 42i se na konci odstavce 7 doplňuje věta „V případě, že je modrá karta vydána státnímu příslušníkovi třetí země, kterému byla udělena mezinárodní ochrana, ministerstvo do rubriky poznámky uvede záznam podle § 84 odst. 2.“.

 

44.

V § 42i odstavec 9 zní:

(9)

Držitel modré karty je oprávněn změnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení, pokud budou i nadále splněny podmínky uvedené v odstavci 1; tuto změnu je povinen oznámit ministerstvu do 3 pracovních dnů.“.

 

45.

V § 42j odst. 1 písm. b) se za slovo „smlouvu“ vkládají slova „nebo smlouvou o smlouvě budoucí“ a slova „jednoho roku“ se nahrazují slovy „6 měsíců“.

 

46.

V § 42j odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

47.

V § 42j se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

48.

V § 42j odst. 2 a v § 42l odst. 3 se slovo „předpisu32)“ nahrazuje slovem „předpisu33)“.

 

49.

V § 42j se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Cizinec, který přede dnem podání žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je povinen k žádosti předložit

a)

platnou modrou kartu vydanou jiným členským státem a

b)

náležitosti podle odstavce 1 písm. a) až d) a odstavce 2.

(4)

Na cizince, který před podáním žádosti o vydání modré karty pracoval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie po dobu minimálně 2 let, se nevztahuje povinnost předložit doklad podle odstavce 1 písm. c) ve vztahu k zaměstnání, které má vykonávat.“.

 

50.

V § 44 odst. 1 větě první se slova „3 pracovních“ nahrazují číslem „30“.

 

51.

V § 44 odst. 7 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

52.

V § 44a odst. 3 větě druhé a v § 46 odst. 1 větě první se slova „odst. 1 a 2“ zrušují.

 

53.

V § 44a odst. 3 větě druhé se slova „3 a“ zrušují.

 

54.

V § 44a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Platnost povolení vydaného rezidentovi jiného členského státu Evropské unie nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení uvedené v § 46b.“.

 

55.

V § 44a odst. 9 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nebo pokud odbornou způsobilost ministerstvu neprokazoval již dříve“.

 

56.

V § 44a odst. 11 větě druhé se za text „písm. d)“ vkládají slova „ , jde-li o důvody uvedené v § 178f odst. 1 písm. a) a c) až f), a dále § 46 odst. 6 písm.“.

 

57.

V § 44a odst. 12 větě druhé se slova „a f)“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Platnost modré karty nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti modré karty podle § 46f.“.

 

58.

V § 44b odst. 2 větě druhé a v § 44c odst. 5 se text „odst. 1“ zrušuje.

 

59.

V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „pobýval na území nepřetržitě“ nahrazují slovy „měl na území povolen pobyt“ a slovo „nepřetržitého“ se nahrazuje slovem „délky“.

 

60.

V § 45 odst. 4 se slova „pobýval-li ke dni rozvodu na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého pobytu a doby trvání manželství“ nahrazují slovy „pokud měl ke dni rozvodu na území povolen pobyt po dobu nejméně 3 let; podmínka délky pobytu“.

 

61.

V § 46 odst. 2 větě druhé se za slovo „území“ vkládají slova „podle § 43 odst. 1 platí obdobně § 62 odst. 1 a 4 vztahující se na dlouhodobé vízum. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území“.

 

62.

V § 46 odst. 2 větě třetí, § 46 odst. 3, 4 a 8, § 46 odst. 5 větě první a v § 46 odst. 6 úvodní části ustanovení se text „§ 55 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 55“.

 

63.

V § 46a odst. 4, § 46c odst. 2, § 46f odst. 3 a v § 46g odst. 3 se slova „a cizinci udělí výjezdní příkaz“ zrušují.

 

64.

V § 46b odst. 4 se slova „a rezidentovi jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi udělí výjezdní příkaz“ zrušují.

 

65.

V § 46c se odstavec 6 zrušuje.

 

66.

V § 46d odst. 3 se slova „a výzkumnému pracovníkovi udělí výjezdní příkaz“ zrušují.

 

67.

V § 46f odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena e) až i).

 

68.

V § 46f odst. 1 písm. e) se slova „po sobě jdoucí“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „a pokud byl držitelem modré karty po dobu kratší než 2 roky“.

 

69.

V § 46f odst. 1 písm. f) se slovo „k“ nahrazuje slovy „doba trvání“ a slova „došlo opakovaně po dobu platnosti modré karty“ se nahrazují slovy „přesáhla 6 měsíců a pokud byl držitelem modré karty alespoň 2 roky“.

 

70.

V § 46f odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

71.

V § 46f odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno d) se vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

e)

její držitel neoznámil ministerstvu do 3 pracovních dnů skončení pracovního poměru nebo změnu pracovního zařazení; to neplatí, pokud splnění této povinnosti držiteli modré karty zabránily důvody na jeho vůli nezávislé, nebo

f)

zaměstnavatel jejího držitele není bezdlužný,“.

 

72.

V § 46f se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Ministerstvo nezruší platnost modré karty, jestliže její držitel dočasně, nejdéle však 12 měsíců, nesplňuje podmínky pro její vydání z důvodu nemoci, zdravotního postižení nebo rodičovské dovolené.

(5)

Pokud je v průběhu řízení o zrušení platnosti modré karty shledán důvod podle odstavce 2 písm. f), ministerstvo držiteli modré karty tuto skutečnost oznámí. Cizinec je oprávněn oznámit ministerstvu nového zaměstnavatele nebo své nové pracovní zařazení při dodržení podmínek uvedených v § 42i odst. 1 a 9 do 3 měsíců ode dne oznámení skutečnosti podle věty první; v případě držitele modré karty zaměstnaného po dobu alespoň 2 let činí tato doba 6 měsíců.“.

 

73.

V § 47 odst. 4 se slova „ačkoliv žádost byla podána v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 1 až 3,“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „To neplatí, jestliže žádost podle věty první nebyla podána v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 1 až 3, v § 45 nebo v době, kdy se tento zákon na cizince nevztahuje podle § 2.“.

 

74.

V § 47 odst. 6 písm. a) se za slovo „výzkumu,“ vkládají slova „povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,“.

 

75.

V § 47 odst. 6 písm. b) se za text „§ 42c odst. 2,“ vkládá text „§ 42d odst. 1,“.

 

76.

§ 48 zní:

§ 48

 

(1)

Pro účely pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění se za cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zákona o dočasné ochraně cizinců (dále jen „cizinec požívající dočasné ochrany“), považuje, nelze-li úhradu zdravotních služeb zajistit jiným způsobem, cizinec,

a)

kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b), § 33 odst. 3 věty první nebo ze stejných důvodů vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území nebo jde-li o cizince uvedeného v § 43 odst. 2,

b)

který je uveden v § 42e odst. 1, a to za podmínek a ve lhůtě podle § 42e odst. 2,

c)

který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, nebo

d)

kterému bylo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území vydáno.

(2)

Pro účely pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění se za cizince požívajícího dočasné ochrany dále považuje cizinec, který nabyl postavení osoby bez státní příslušnosti.

(3)

Pro účely zaměstnanosti se považuje

a)

cizinec, který nabyl postavení osoby bez státní příslušnosti, za osobu s trvalým pobytem na území a

b)

žadatel o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti za žadatele o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

77.

V § 49 odst. 1 větě první se slova „anebo jejich“ nahrazují slovy „a jejich“ a ve větě druhé se slova „a lze ho vydat nejdéle na dobu platnosti jejich registrace“ nahrazují slovy „podle § 180b“.

 

78.

V § 49 odst. 2 se slova „anebo jejich“ nahrazují slovy „a jeho“.

 

79.

V § 49 odst. 3 se slova „anebo jejich“ nahrazují slovy „a spolu s ním jeho“ a slova „je oprávněn“ se nahrazují slovy „jsou oprávněni“.

 

80.

V § 49 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

81.

V části první hlavě III se za díl 4 vkládá nový díl 5, který včetně nadpisu zní:

Díl 5

Postavení osoby bez státní příslušnosti

 

§ 49a

Přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti

 

(1)

Osobou bez státní příslušnosti je cizinec, kterého žádný stát nepovažuje podle svých právních předpisů za svého státního občana. Postavení osoby bez státní příslušnosti cizinec nabývá oznámením rozhodnutí o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti. Ode dne oznámení rozhodnutí podle věty druhé se na cizince hledí, jako by mu bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 3 věty druhé; to neplatí, nedostaví-li se na ministerstvo za účelem vyznačení víza do 30 dní od oznámení tohoto rozhodnutí. Cizinec je povinen se bez zbytečného odkladu po oznámení rozhodnutí podle věty druhé dostavit na ministerstvo za účelem udělení víza.

(2)

Žádost o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti se podává na území ministerstvu. V žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti je cizinec povinen uvést své jméno, příjmení, ostatní jména, pohlaví, den, měsíc a rok narození, stát narození, stát, jehož státní občanství pozbyl nebo na jehož území pobýval před podáním žádosti, a adresu pro doručování. K žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti je cizinec dále povinen předložit doklady prokazující, že cizince žádný stát nepovažuje za svého státního občana a že státní příslušnost nemůže získat, zejména

a)

cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a to i když uplynula doba jeho platnosti,

b)

rodný a oddací list nebo jiné doklady, ze kterých je patrná totožnost nebo státní příslušnost cizince,

c)

doklad prokazující, že není státním občanem státu, ve kterém se narodil, států, ve kterých pobýval, nebo státu, který mu vydal doklad totožnosti, a

d)

doklady o snahách získat státní příslušnost státu, ve kterém se narodil, států, ve kterých pobýval, nebo státu, který mu vydal doklad totožnosti.

(3)

Po podání žádosti ministerstvo cizince poučí o jeho právech a povinnostech a vydá mu průkaz žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti, který jej po dobu jeho platnosti opravňuje k setrvání na území pouze za účelem řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti; to neplatí, byla-li podána druhá nebo jakákoli další žádost o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti. Ministerstvo o vydání průkazu informuje policii.

(4)

Průkaz žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti je veřejnou listinou, kterou se prokazuje totožnost jeho držitele a ministerstvo do něj zapíše údaje o totožnosti žadatele, adrese pro doručování a o době jeho platnosti. Dobu platnosti průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti stanoví ministerstvo a lze ji opakovaně prodlužovat.

(5)

Pro nahlížení do spisu platí § 23a zákona o azylu obdobně.

(6)

Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti.

 

§ 49b

 

Postavení osoby bez státní příslušnosti zaniká

a)

smrtí cizince nebo jeho prohlášením za mrtvého,

b)

nabytím státního občanství České republiky nebo jiného státu, nebo

c)

písemným prohlášením cizince o vzdání se postavení osoby bez státní příslušnosti.

 

§ 49c

 

(1)

Ministerstvo informuje na požádání Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen „Úřad Vysokého komisaře“) o počtu zahájených řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti a umožní pověřenému zástupci Úřadu Vysokého komisaře na jeho žádost bez průtahů kdykoliv navázat s žadatelem o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti kontakt.

(2)

Pověřený zástupce Úřadu Vysokého komisaře je oprávněn nahlížet do spisu a být přítomen u pohovoru za předpokladu, že s tím žadatel o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti souhlasí.

(3)

Údaje, se kterými se Úřad Vysokého komisaře seznámil v souvislosti s řízením o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti, smí užívat pouze pro potřeby plnění svých úkolů.“.

Dosavadní díly 5 a 6 se označují jako díly 6 a 7.

 

82.

V části první hlavě III se na konci nadpisu dílu 6 a na konci nadpisu § 50a doplňují slova „ , Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace“.

 

83.

§ 50 včetně nadpisu zní:

§ 50

Výjezdní příkaz

 

(1)

Výjezdní příkaz je doklad, který vydá z moci úřední

a)

policie po zrušení krátkodobého víza nebo po ukončení přechodného pobytu na území, při vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo rozhodnutí, kterým byla stanovena nová doba k vycestování, nebo při správním vyhoštění, nebo

b)

ministerstvo po zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, po nepřiznání postavení osoby bez státní příslušnosti, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, po zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie1b), po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a).

(2)

Výjezdní příkaz dále vydá Ministerstvo zahraničních věcí z moci úřední po uplynutí doby platnosti nebo po prohlášení neplatnosti diplomatického nebo zvláštního víza podle § 41, po uplynutí doby platnosti nebo po prohlášení neplatnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného tímto ministerstvem podle § 49 odst. 5 nebo po ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje.

(3)

Výjezdním příkazem cizinec prokazuje oprávnění setrvat na území pouze pro účely vycestování z území; v době jeho platnosti není cizinec při setrvání na území oprávněn podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, s výjimkou žádosti podané podle § 33 odst. 1 a § 42e. Platnost výjezdního příkazu zaniká vycestováním cizince z území.

(4)

Není-li dále stanoveno jinak, doba setrvání cizince na výjezdní příkaz nesmí být delší než 30 dnů, dobu setrvání stanoví a ve výjezdním příkazu vyznačuje policie, ministerstvo nebo Ministerstvo zahraničních věcí.

(5)

Při ukončení pobytu občanu Evropské unie1b) nebo jeho rodinnému příslušníkovi se stanoví doba setrvání na výjezdní příkaz minimálně na 30 dnů. Podmínka stanovení minimální doby setrvání neplatí, pokud je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém setrvání na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo je zjištěno, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

(6)

Výjezdní příkaz obsahuje údaje o totožnosti cizince, číslo cestovního dokladu a dobu, ve které je cizinec povinen z území vycestovat; v zájmu ochrany bezpečnosti státu, udržení veřejného pořádku nebo ochrany veřejného zdraví anebo v zájmu plnění mezinárodní smlouvy může být vycestování vázáno podmínkou spočívající v určení hraničního přechodu pro vycestování z území.

(7)

Výjezdní příkaz má tvar štítku, který policie, ministerstvo nebo Ministerstvo zahraničních věcí vyznačí do cestovního dokladu, v odůvodněných případech může být výjezdní příkaz vyznačen mimo cestovní doklad. Vyznačuje-li výjezdní příkaz Ministerstvo zahraničních věcí, je štítek označen jako „DIPLOMATIC EXIT VISA“ nebo „OFFICIAL EXIT VISA“.

(8)

Cizinec je povinen se pro výjezdní příkaz dostavit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2. Po uplynutí této lhůty se výjezdní příkaz cizinci nevydá a policie postupuje podle § 50a, 50b nebo 118.“.

 

84.

V § 50a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 50a odst. 3 větě první, § 50a odst. 5 větě první, § 118 odst. 1 větách první a druhé, § 118 odst. 4, § 118 odst. 5 větě třetí, § 119 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 120 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 122 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 123a odst. 1 písm. b) a c), § 123a odst. 3 písm. a), § 123b odst. 6 větě první, § 124 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 124b odst. 1 písm. b) se za slova „států Evropské unie“ vkládají slova „ , Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace“.

 

85.

V § 50a odst. 3 větě první se slova „odstavců 1 a“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) a odstavce“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , a v rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) a c) v rozmezí 1 až 7 dní“.

 

86.

V § 50a odst. 3 větě první a v § 118 odst. 3 větě první se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“.

 

87.

V § 50a odst. 3 větě čtvrté se za slova „nové doby k vycestování“ vkládá slovo „zejména“, za slovo „policie“ se vkládají slova „ , pokud shledá důvody pro stanovení nové doby k vycestování,“ a na konci textu věty se doplňují slova „ ; odvolání nemá odkladný účinek“.

 

88.

Za § 50a se vkládá nový § 50b, který zní:

§ 50b

 

(1)

Rozhodnutí o povinnosti opustit území policie vydá občanu Evropské unie, který na území nehodlá pobývat déle než 30 dnů, a je důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek.

(2)

Policie v rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví dobu k vycestování, a to nejdéle na 30 dnů.

(3)

V řízení o povinnosti opustit území je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení.“.

 

89.

V § 55 odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.

 

90.

V § 55 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

(2)

Cestovní doklad je cizinec povinen předložit v jeho originální listinné podobě a matriční doklad v jeho originální listinné nebo elektronické podobě. Ostatní náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen předložit alespoň v podobě, která má stejné účinky jako jejich originál.

(3)

Za účelem ověření pravosti předkládaného dokladu je cizinec na výzvu správního orgánu povinen předložit jeho originál.

(4)

Není-li splněna povinnost podle odstavců 1 až 3 ani na výzvu správního orgánu, k předloženému dokladu správní orgán nepřihlíží. To neplatí v případech, kdy správní orgán pravost předloženého dokladu ověří jiným způsobem.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

91.

V § 62 odst. 4 větě první se za slova „z území“ vkládají slova „smluvních států“ a na konci textu věty se doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o cizince v postavení osoby bez státní příslušnosti, kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 3 věty druhé“.

 

92.

§ 67 se zrušuje.

 

93.

V § 68 odst. 3 písmeno f) zní:

f)

pobytu cizince na základě povolení k pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí členům zastupitelského úřadu cizího státu nebo zastoupení mezinárodní vládní organizace akreditovaných v České republice anebo jejich rodinným příslušníkům registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí.“.

 

94.

V § 68 odstavec 4 zní:

(4)

Povolení k trvalému pobytu se na žádost dále vydá cizinci, který splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitel modré karty, pokud jako držitel modré karty nepřetržitě pobývá na území po dobu nejméně 2 let; do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států se dále započítávají pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia nebo doba, po kterou byl žadatel držitelem mezinárodní ochrany v jiném členském státě. Pokud držitel modré karty vydané jiným členským státem pobýval na jeho území méně než 12 měsíců, tento pobyt se do období nepřetržitého pobytu nezapočítá. Do požadované doby nepřetržitého pobytu se započítávají i období nepřítomnosti držitele modré karty na území členských států Evropské unie, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 12 po sobě jdoucích měsíců a pokud v souhrnu nepřesáhla 18 měsíců. Toto ustanovení se obdobně použije i na rodinného příslušníka držitele modré karty, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.“.

 

95.

V § 69 odst. 3 se slova „ ; ministerstvu podává žádost rovněž cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 67“ zrušují.

 

96.

V § 69 odst. 5 písmeno b) zní:

b)

jako azylant, osoba požívající doplňkové ochrany nebo cizinec požívající dočasné ochrany, nebo“.

 

97.

V § 69 odst. 7 se slova „a § 68“ zrušují.

 

98.

V § 70 odst. 2 písm. d) se slova „jde-li o cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67 nebo“ zrušují.

 

99.

V § 70 odst. 2 písm. e) se slova „území, jemuž“ nahrazují slovy „území nebo“ a slova „ , nebo který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67“ se zrušují.

 

100.

V § 70 odst. 5 písm. d) a v § 155b odst. 2 větě první se slova „nebo 67“ zrušují.

 

101.

V § 72 a v § 87w se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení § 55 odst. 2 až 4 platí obdobně.“.

 

102.

§ 73 se včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.

 

103.

V § 75 odst. 1 písm. h) se slova „§ 67 nebo“ zrušují.

 

104.

V § 83 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami „Do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států se dále započítávají pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia nebo doba, po kterou byl žadatel držitelem mezinárodní ochrany v jiném členském státě. Pokud držitel modré karty vydané jiným členským státem pobýval na jeho území méně než 12 měsíců, tento pobyt se do období nepřetržitého pobytu nezapočítá.“.

 

105.

V § 84 odst. 1 se text „ES“ nahrazuje textem „EU“.

 

106.

V § 87b odst. 3 písm. c) se za slovo „příslušníka“ vkládá slovo „státního“.

 

107.

V nadpisu § 87c se slovo „personálu“ zrušuje, za slova „státu nebo“ se vkládá slovo „zastoupení“ a slovo „akreditované“ se nahrazuje slovem „akreditovaných“.

 

108.

V § 87c odst. 1 se slova „na požádání potvrzení o pobytu na území Ministerstvo zahraničních věcí“ nahrazují slovy „Ministerstvo zahraničních věcí potvrzení o pobytu na území“.

 

109.

V § 87c odstavec 2 zní:

(2)

Rodinnému příslušníku občana Evropské unie nebo člena zastupitelského úřadu cizího státu nebo zastoupení mezinárodní vládní organizace akreditovaných v České republice, jenž sám není občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí, vydá Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému pobytu formou identifikačního průkazu podle § 180b.“.

 

110.

V § 87d odst. 3 se slova „a udělí občanu Evropské unie výjezdní příkaz“ zrušují.

 

111.

V § 87e odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“ a bod 2 se zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

 

112.

V § 87e odst. 1 písm. i) se na konci textu bodu 3 doplňuje text „odst. 6“.

 

113.

V § 87e odst. 4 se slova „a udělí žadateli výjezdní příkaz“ zrušují.

 

114.

V § 87f odst. 4 se slova „a udělí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie výjezdní příkaz“ zrušují.

 

115.

V § 87h odst. 3 písm. c) a v § 87h odst. 4 větě druhé se slova „na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a)“ nahrazují slovy „jako azylant, osoba požívající doplňkové ochrany nebo cizinec požívající dočasné ochrany“ a slovo „tento“ se zrušuje.

 

116.

V § 87j se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

117.

V § 87l odst. 3 větě první se slova „a udělí mu výjezdní příkaz“ zrušují.

 

118.

V § 87u odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 117b odst. 9 písm. b) a c) se text „§ 87j odst. 1“ nahrazuje textem „§ 87j“.

 

119.

V § 87x odst. 2 úvodní části ustanovení větě druhé se slova „Žadatel je“ nahrazují slovy „Nejde-li o žádost o prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu, je žadatel“.

 

120.

V § 88 odstavec 3 zní:

(3)

Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, je povinen v době podle odstavce 1 podat za narozeného cizince žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, pobývá-li na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu, nebo žádost o povolení k trvalému pobytu, má-li na území povolen trvalý pobyt. Pokud žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebude vyřízena v době uvedené v odstavci 1, považuje se pobyt tohoto cizince do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti za přechodný. Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na základě povolení k trvalému pobytu, považuje se pobyt narozeného cizince na území po dobu 60 dnů od okamžiku narození za trvalý; v případě podání žádosti o povolení k trvalému pobytu se pobyt tohoto cizince do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti považuje i nadále za pobyt trvalý.“.

 

121.

V § 99 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; ubytováním není poskytnutí přenocování v noclehárně podle zákona o sociálních službách“.

 

122.

V § 101 odstavec 2 zní:

(2)

Pro účely kontroly podle § 100 písm. f) je ubytovatel na výzvu policie povinen poskytnout nezbytnou součinnost k získání údajů z předložené domovní knihy.“.

 

123.

V § 113 odst. 1 větě druhé se slova „jde-li o cizince požívajícího doplňkové ochrany, vydává se s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2), a“ zrušují.

 

124.

V § 113 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

 

125.

V § 113 odst. 6 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

 

126.

V § 113 odst. 6 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

127.

V § 113 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Cizinecký pas nelze vydat cizinci, který na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu a kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

128.

V § 114 odst. 4 se za slovo „cizinci,“ vkládají slova „kterému bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace nebo“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a nemůže si z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem“.

 

129.

V § 115 se odstavec 3 zrušuje.

 

130.

V nadpisu § 117 se slovo „cestovního“ zrušuje.

 

131.

V § 117 odst. 1 písm. c) se slova „pokud je orgánem státu, který jej vydal,“ nahrazují slovy „který je padělaný, pozměněný nebo byl“.

 

132.

V § 117 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný, nebo doklad opravňující cizince ke vstupu na území, který je pozměněný nebo padělaný.“.

 

133.

V § 117 odst. 2 se slovo „cestovního“ zrušuje.

 

134.

V § 117 odst. 2 a 3 se slovo „cestovní“ zrušuje.

 

135.

V § 117 odst. 6 se slova „rozhodne o odnětí zadrženého cestovního dokladu nebo o jeho vrácení do 15 dnů od obdržení zadrženého dokladu podle odstavce 4 nebo 5. V“ nahrazují slovem „v“.

 

136.

V § 117 odst. 7 se za slova „cestovní doklad“ vkládají slova „vydaný státem, který nemá na území stálé diplomatické nebo konzulární zastoupení,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zadržený cestovní doklad vydaný státem, který má na území stálé diplomatické nebo konzulární zastoupení, pokud nejde o doklad padělaný, pozměněný nebo o doklad, který je důkazním prostředkem v trestním řízení, a cestovní doklad nalezený podle § 107 odst. 1 na území policie tomuto zastoupení předá.“.

 

137.

V § 117f odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo zánikem jeho platnosti“.

 

138.

V § 118 odst. 3 větě páté se za slova „nové doby k vycestování“ vkládá slovo „zejména“, za slovo „policie“ se vkládají slova „ , pokud shledá důvody pro stanovení nové doby k vycestování,“ a na konci textu věty se doplňují slova „ ; odvolání nemá odkladný účinek“.

 

139.

V § 118 odst. 5 větě první se za slova „cizince na území“ vkládají slova „ , setrvání na základě výjezdního příkazu“.

 

140.

V § 118 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Podá-li cizinec během řízení o správním vyhoštění, které bylo zahájeno z důvodů souvisejících s neoprávněným vstupem nebo pobytem na území, které nastaly před podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany, žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zákona o azylu, řízení o správním vyhoštění se dokončí. Policie může zahájit a dokončit řízení o správním vyhoštění, jde-li o důvody související s neoprávněným vstupem nebo pobytem na území, které nastaly před podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany, i pokud byla žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zákona o azylu podána před zahájením řízení o správním vyhoštění. Ustanovení § 119 odst. 7 se použije obdobně. Vedení řízení o správním vyhoštění z důvodů nesouvisejících s neoprávněným vstupem nebo pobytem na území, zejména jde-li o důvody podle § 119 odst. 1 písm. a) nebo § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1, tímto ustanovením není dotčeno.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

141.

V § 119 odst. 1 písm. b) bodech 3 a 4 se za slova „na území“ vkládají slova „nebo na území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace,“.

 

142.

V § 119 odst. 5 se slova „ , které jsou vázány zvláštním právním předpisem Evropských společenství7c)“ zrušují.

 

143.

V § 120a odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

 

144.

V § 120a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

není-li podle policie vycestování cizince možné.“.

 

145.

V § 120a se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Policie nejméně jedenkrát ročně zkoumá, zda trvají důvody znemožňující cizinci vycestování.“.

 

146.

V § 120a odst. 5 větě třetí se slova „ ; policie cizinci udělí výjezdní příkaz“ zrušují.

 

147.

V § 120a se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.

 

148.

V § 120a odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „ochrana“ vkládají slova „ , bylo přiznáno postavení osoby bez státní příslušnosti“.

 

149.

V § 120a odst. 9 se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „6 a 7“.

 

150.

V § 122 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8)

Cizinec podávající žádost podle odstavců 5 až 7 je povinen uvést veškeré rozhodné skutečnosti, kterých se dovolává, a označit důkazy. Policie cizince nevyzývá k odstranění vad žádosti. Policie umožní na žádost účastníka řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

(9)

Policie může z moci úřední na základě důvodných vlastních poznatků vydat nové rozhodnutí5d), kterým zruší platnost rozhodnutí o správním vyhoštění nebo zkrátí platnost délky zákazu vstupu.“.

 

151.

V § 123 odst. 7 větě první, § 145 odst. 2 větě třetí, § 146 odst. 1 větě třetí, § 146 odst. 3, § 147 odst. 1 větě první a v § 147 odst. 2 větě první se slova „propuštění ze“ nahrazují slovem „opuštění“.

 

152.

V § 123a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 123a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „nést náklady spojené“ nahrazují slovy „zajistit úhradu nákladů spojených“.

 

153.

V § 123a odst. 1 písm. a) se slova „za účelem správního vyhoštění“ nahrazují slovy „podle tohoto zákona“.

 

154.

V § 123a odst. 1 písm. d) a v § 123a odst. 3 písm. b) bodě 2 se za text „písm. b)“ vkládají slova „nebo na základě lhůty k vycestování“.

 

155.

V § 123a odst. 3 písm. b) bodě 1 se slova „nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie“ zrušují.

 

156.

V § 123a odst. 4 se slovo „úhradu“ nahrazuje slovy „zajištění úhrady“.

 

157.

V § 123a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Ministerstvo zajišťuje cestovní a přepravní doklady, uděluje výjezdní příkaz, je-li to pro dobrovolný návrat nezbytné, a činí další úkony nezbytné pro zabezpečení dobrovolného návratu.“.

 

158.

V části první se v nadpisu hlavy XI za slovo „území“ vkládají slova „nebo z území členských států Evropské unie“.

 

159.

V nadpisu § 123b se doplňují slova „nebo z území členských států Evropské unie“.

 

160.

V § 123b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „území“ vkládají slova „nebo z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace“.

 

161.

V § 124b odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

 

162.

V § 124b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

uplynula lhůta k dobrovolnému opuštění území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace uvedená v záznamu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.“.

 

163.

V § 129a odstavec 3 zní:

(3)

Žádost o propuštění ze zařízení je cizinec oprávněn podat nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne nabytí právní moci posledního rozhodnutí policie nebo soudu k zajištění, podle toho, které rozhodnutí nabylo právní moci později; to platí i pro podání opakované žádosti o propuštění.“.

 

164.

V § 134 odst. 2 se slovo „lékařskou“ nahrazuje slovem „zdravotní“.

 

165.

V § 136 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Zajištěný cizinec je dále povinen strpět zdravotní prohlídku v rozsahu určeném orgánem ochrany veřejného zdraví.“ a ve větě druhé se slovo „Lékařská“ nahrazuje slovem „Zdravotní“.

 

166.

V § 136 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Za opuštění zařízení se nepovažuje opuštění za účelem účasti cizince na nařízeném jednání před orgánem veřejné moci, poskytnutí neodkladné zdravotní péče nebo provedení lékařského vyšetření.“.

 

167.

V § 144 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o návštěvy podle odstavce 3“.

 

168.

V § 146 odst. 1 větě druhé a v § 147 odst. 3 se slova „jeho propuštění ze“ nahrazují slovem „opuštění“.

 

169.

V § 147 odst. 3 se slovo „propuštění“ nahrazuje slovem „opuštění“.

 

170.

V § 151 odst. 2 větě první se slova „poskytne jednorázovou“ nahrazují slovem „poskytuje“ a ve větě druhé se za slovo „O“ vkládají slova „poskytnutí a“.

 

171.

V § 157 odst. 3 se slova „právním předpisu Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisu Evropské unie“.

 

172.

V § 158 odst. 1 písm. a) bodě 4 se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 3“.

 

173.

V § 158 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince,“ zrušují.

 

174.

V § 158 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 67 znějí:

j)

údaje vztahující se k povinnosti podle § 155b odst. 2, včetně údaje o jejím splnění nebo upuštění od jejího splnění, a

k)

údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie67) v souvislosti s pobytem cizince na území České republiky, členského státu Evropské unie a státu, na který se takový předpis Evropské unie vztahuje.

__________

67)

Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

Čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006.

Čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU.

Čl. 14 a 16 až 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226, v platném znění.

Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, v platném znění.“.

 

175.

V § 158 odst. 8 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany“.

 

176.

V § 159 odst. 11 se za slova „údaje“ vkládají slova „o cizinci, kterému tento stát udělil mezinárodní ochranu, nebo“.

 

177.

V § 160 odst. 2 písm. a) se za slova „50 let“ vkládají slova „ , pokud jde o údaje v elektronické podobě, a 15 let, pokud jde o údaje v listinné podobě,“.

 

178.

V § 160 odst. 6 větách první a třetí se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

 

179.

V § 163 odst. 2 písm. f) se za slova „mezi jednotlivými zařízeními“ vkládají slova „nebo při provádění dobrovolného návratu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany podle zákona o azylu“.

 

180.

V § 163 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou.

 

181.

V § 163 se na konci odstavce 2 doplňují písmena i) a j), která včetně poznámky pod čarou č. 68 znějí:

i)

zasílá zastupitelskému úřadu stanovisko, zda je žadatel považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo pro mezinárodní vztahy jednoho nebo více členských států27), a

j)

působí jako orgán určený pro Vízový informační systém68).

__________

68)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008.“.

 

182.

V § 164 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „nebo dokladu, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f“.

 

183.

V § 164 odst. 1 písm. p) se za slova „otisky při“ vkládají slova „ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje,“.

 

184.

V § 165 písm. n) se slova „a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty“ zrušují.

 

185.

V § 165a odst. 1 písm. d) se slovo „cizinci“ nahrazuje slovem „osobě“.

 

186.

V § 165a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až l), která znějí:

j)

pro účely řízení a dalších úkonů podle tohoto zákona na území využívat bezplatně údaje z katastru nemovitostí,

k)

zadržet po dobu nezbytně nutnou doklad vydaný podle tohoto zákona a cestovní doklad v souvislosti se zjišťováním a projednáním přestupku podle tohoto zákona a

l)

vyžadovat za účelem posouzení přiměřenosti dopadu rozhodnutí a jeho souladu s mezinárodními závazky po orgánu sociálně-právní ochrany dětí provedení šetření v rodině účastníka řízení a získávat výsledky šetření v rodině, jakož i další dostupné informace k rodině účastníka řízení.“.

 

187.

V § 167 odst. 1 písm. b) se za slova „záznamy při“ vkládají slova „ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, při“.

 

188.

V § 167 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

v souvislosti s hraniční kontrolou nebo při pobytové kontrole vyzvat osobu k prokázání totožnosti,“.

 

189.

V § 167 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:

p)

předvést osobu k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti podle § 63 zákona o Policii České republiky, odmítne-li tato osoba při kontrole prováděné při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic za účelem jejich ochrany podle zákona o ochraně státních hranic nebo pobytové kontrole prokázat svou totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě; je-li důvodné podezření, že tato osoba je cizincem, který skrývá cestovní doklad, doklad totožnosti, písemnost nebo informace na nosiči informací potvrzující jeho totožnost nebo jeho státní občanství a vyhýbá se tak zákazu nebo povinnosti stanovené tímto zákonem nebo uložené na jeho základě, provést za podmínek uvedených v § 137 odst. 3 osobní prohlídku předvedené osoby, včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době prohlídky, a

q)

při zajištění cizince podle § 27 zákona o Policii České republiky provést jeho osobní prohlídku a prohlídku jeho věcí za účelem zjištění, zda u sebe nemá cestovní doklad, doklad totožnosti nebo písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství.“.

 

190.

V § 168 odst. 3 se text „§ 46f odst. 1 písm. j)“ nahrazuje textem „§ 46f odst. 2 písm. i)“.

 

191.

V § 168 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

V řízení o žádosti podle tohoto zákona je účastníkem řízení pouze žadatel. V řízení vedeném podle tohoto zákona z moci úřední je účastníkem řízení pouze ten, komu se odnímá právo nebo stanoví povinnost; to neplatí, jde-li o řízení podle § 98a, řízení o zajištění cizince a řízení o prodloužení doby trvání zajištění cizince.“.

 

192.

V § 169d odst. 3 větě první se slova „Zastupitelský úřad může“ nahrazují slovy „S výjimkou žádostí nepřijatelných podle § 169h odst. 1 písm. b) a § 169h odst. 3 může zastupitelský úřad“.

 

193.

V § 169e odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

 

194.

V § 169e se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

prověřováním pravosti dokladů předložených k žádosti o udělení víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu.“.

 

195.

V § 169e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Pověřit externího poskytovatele služeb prověřováním pravosti dokladů podle odstavce 1 písm. g) lze, je-li to nezbytné pro posouzení jejich pravosti, zejména ve státech s vysokou mírou padělání dokladů a veřejných listin.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

196.

V § 169f se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

V případě, že počet objednávek ke sjednání termínu osobního podání žádosti převýší počet termínů daných kapacitou zastupitelského úřadu, budou objednávky ke sjednání termínu osobního podání žádosti vybrány způsobem založeným na náhodném prvku.

(4)

Pokud bylo cizinci vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace z důvodu, že by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do rodinného a soukromého života tohoto cizince, stanoví příslušný zastupitelský úřad termín podání žádosti o oprávnění k pobytu do 30 dnů ode dne objednání termínu osobního podání žádosti.“.

 

197.

V § 169g odst. 1 se slova „ ; to neplatí, jde-li o cizince, který je uveden v právním předpisu vydaném podle § 182 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „a ve kterém oprávněně pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let“.

 

198.

V § 169g se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě cizince uvedeného v právním předpisu vydaném podle § 182 odst. 1 písm. e).“.

 

199.

V § 169i odst. 2 větě první se slova „o udělení dlouhodobého víza nebo“ zrušují a ve větě druhé se za slovo „vadami,“ vkládají slova „které nemají za následek jeho nepřijatelnost,“.

 

200.

V § 169i odst. 3 větě první se za slovo „podání“ vkládají slova „ , které nemají za následek jeho nepřijatelnost,“.

 

201.

V § 169i se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení o zrušení platnosti modré karty neběží ode dne, kdy ministerstvo oznámilo jejímu držiteli skutečnost podle § 46f odst. 5 věty první, po dobu uvedenou v § 46f odst. 5 větě druhé.“.

 

202.

V § 169l odst. 3 větě první a v § 172a odst. 2 písm. b) se za slovo „příslušník“ vkládají slova „nebo zaměstnanec“.

 

203.

V § 169l odst. 5 se věta druhá zrušuje a ve větě třetí se slovo „tato“ zrušuje.

 

204.

V § 169r odst. 1 písm. e) se za slova „povolení k“ vkládá slovo „přechodnému,“.

 

205.

V § 169r odst. 1 písmeno f) zní:

f)

podal žádost v době, kdy se na něj tento zákon nevztahoval nebo se na něj v průběhu řízení o žádosti vztahovat přestal,“.

 

206.

V § 169r odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „trvalému pobytu“ vkládají slova „vedle důvodů podle § 66 odst. 1 písm. a), b), e), f) nebo g) správního řádu“.

 

207.

V § 169r odst. 4 písmeno c) zní:

c)

cizinec na písemnou výzvu podle § 169i odst. 2 ve lhůtě stanovené zastupitelským úřadem neodstraní vadu podání, nebo“.

 

208.

V § 169t odst. 6 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „ ; v případě, že byly žádost o vydání modré karty a žádost o sloučení rodiny s žadatelem podány souběžně, vydá ministerstvo obě rozhodnutí současně, nejpozději do 90 dnů ode dne podání žádosti“.

 

209.

V § 169t odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, který požádal o vydání modré karty na území; rozhodnutí se vydává současně, pokud byly obě žádosti podány souběžně, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

 

210.

V § 169t odst. 6 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; v případě, kdy jde o cizince, který před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, vydá ministerstvo rozhodnutí do 30 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti“.

 

211.

V § 169t odst. 6 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

 

212.

V § 169t se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

v případě žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.“.

 

213.

V § 169t odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „vyhovět,“ vkládají slova „učiní o tom záznam do spisu a“.

 

214.

V § 169t odstavec 9 zní:

(9)

Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží ode dne, kdy byl do spisu učiněn záznam podle odstavce 8, do doby převzetí průkazu o povolení k pobytu nebo dokladu uvedeného v odstavci 8 písm. c).“.

 

215.

V § 169t se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 11 a 12.

 

216.

V § 170 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

V odvolacím řízení proti rozhodnutí o správním vyhoštění nebo proti rozhodnutí podle § 50a může odvolací orgán prostřednictvím informačního systému uložit se stanovením přiměřené lhůty orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, provádět úkony směřující k doplnění podkladů pro rozhodnutí nebo k odstranění vad řízení; ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. se nepoužije. V odvolacím řízení podle věty první se ustanovení § 90 odst. 3 správního řádu nepoužije.“.

 

217.

Nad označení § 170d se vkládá nadpis „Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti“.

 

218.

Nadpis § 170d se zrušuje.

 

219.

V § 170d odstavce 3 až 5 znějí:

(3)

Podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany se řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti přerušuje po dobu vedení řízení o udělení mezinárodní ochrany; o tom ministerstvo učiní záznam do spisu a vyrozumí účastníka řízení.

(4)

Je-li cizinec v době podání žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti nebo stane-li se během řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti držitelem jiného oprávnění k pobytu, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, a je-li v řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti zjištěno, že je osobou bez státní příslušnosti, vydá ministerstvo pouze osvědčení, že cizinec je osobou bez státní příslušnosti; tento cizinec nenabývá postavení osoby bez státní příslušnosti podle § 49a a řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti je zastaveno dnem vydání osvědčení účastníku řízení.

(5)

Řízení o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti se usnesením zastaví, jestliže se cizinec bez závažného důvodu nedostavil k pohovoru nebo neposkytuje informace nezbytné pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“.

 

220.

V § 170d se odstavec 6 zrušuje.

 

221.

Za § 170d se vkládají nové § 170e až 170g, které znějí:

§ 170e

 

(1)

Ministerstvo může provést pohovor se žadatelem o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti.

(2)

Žadatel o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti je povinen se dostavit k pohovoru v místě a čase určeném ministerstvem, a to na předvolání doručené žadateli nejméně 5 pracovních dní před konáním pohovoru. Nedostaví-li se žadatel o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti k pohovoru v místě a čase určeném ministerstvem, učiní se o tom záznam do spisu.

(3)

Pokud je provedení pohovoru přítomen zmocněnec žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti nebo pověřený zástupce Úřadu Vysokého komisaře, není oprávněn do jeho průběhu zasahovat. Po skončení pohovoru ministerstvo zmocněnci žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti umožní vyjádřit se k jeho průběhu a obsahu.

(4)

Ministerstvo žadateli o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti poskytne bezplatně tlumočníka na úkony, ke kterým byl ministerstvem předvolán nebo vyzván, je-li přítomnost tlumočníka nezbytná.

 

§ 170f

 

Rozhodnutí o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti vydá ministerstvo do 6 měsíců od podání žádosti. Jde-li o věcně nebo právně složitý případ, lze rozhodnutí vydat do 12 měsíců od podání žádosti; o tom se cizinec písemně vyrozumí. O vydání rozhodnutí platí § 27 odst. 9 zákona o azylu obdobně.

 

§ 170g

(1)

Písemnosti v řízení o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti se doručují cizinci do vlastních rukou pouze na adresu pro doručování, nedoručuje-li ministerstvo na místě nebo prostřednictvím datové schránky.

(2)

Pokud nebyl cizinec v místě doručení zastižen, doručovatel písemnost uloží v provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost uložena, poslední den této lhůty je dnem doručení.

(3)

Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti se cizinci doručí v místě a čase stanoveném v písemné výzvě k převzetí rozhodnutí. Dostaví-li se cizinec k převzetí rozhodnutí, ministerstvo mu zároveň udělí vízum podle § 33 odst. 3 věty druhé, pokud nemá jiné platné oprávnění k pobytu.

(4)

Nedostaví-li se cizinec k převzetí rozhodnutí o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti v den a čas ve výzvě uvedený, ač mu výzva byla doručena, je den k převzetí rozhodnutí ve výzvě uvedený považován za den, kdy je rozhodnutí doručeno. Ministerstvo zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí na adresu pro doručování. Nezastihl-li doručovatel adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

(5)

Proti rozhodnutí o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti nelze podat odvolání.“.

 

222.

V § 172 odst. 4 větě první se slova „se podává“ nahrazují slovy „musí být podána do 15 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu a podává se“ a ve větách druhé a čtvrté se za číslo „5“ vkládá slovo „pracovních“.

 

223.

V § 172 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11)

O žalobě proti rozhodnutí vydanému v řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti soud rozhodne přednostně.“.

 

224.

V § 172a odst. 2 písm. b) se slova „vězeňské služby“ nahrazují slovy „Vězeňské služby České republiky“.

 

225.

V § 172a odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 

226.

V § 174a odst. 2 se za slova „opustit území“ vkládají slova „nebo území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace“.

 

227.

V § 179 odst. 2 se slova „článkem 3“ nahrazují slovy „čl. 2 až 6“.

 

228.

V § 180 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Zvoucí fyzickou osobou může být cizinec, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území, povolení k přechodnému pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území, a dále státní občan České republiky, který je na území přihlášen k trvalému pobytu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

229.

V § 180 odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

jestliže zvoucí osoba nesplňuje podmínku uvedenou v odstavci 1 nebo 2,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

 

230.

V § 180 odst. 6 písm. c) se slova „podle § 15“ nahrazují slovy „ , který stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie27)“.

 

231.

V § 180 odst. 6 písm. d) se slova „podle § 15“ nahrazují slovy „plynoucí z pozvání“.

 

232.

V § 180 odst. 6 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“.

 

233.

V § 180 odst. 6 se na konci písmene f) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

234.

V § 180 odst. 7 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

 

235.

V § 180 odst. 7 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

236.

V § 180 odst. 7 závěrečné části ustanovení větě první se text „d)“ nahrazuje textem „c)“ a ve větě druhé se slova „ , b) a d)“ nahrazují slovy „až c)“.

 

237.

V § 180b odst. 1 se slova „nebo jejich“ nahrazují slovy „a jejich“.

 

238.

V § 180b odstavec 2 zní:

(2)

Identifikační průkaz je dokladem totožnosti a dokladem, že držitel požívá na území České republiky výsad a imunit podle norem mezinárodního práva, a současně

a)

povolením k dlouhodobému pobytu podle § 49,

b)

potvrzením o přechodném pobytu podle § 87c odst. 1, nebo

c)

povolením k přechodnému pobytu podle § 87c odst. 2.“.

 

239.

V § 180b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Dobu platnosti identifikačního průkazu lze opakovaně prodloužit na celkovou dobu pobytu nejvýše 10 let, s výjimkou doby pobytu vedoucích diplomatických misí, konzulárních úřadů a zastoupení mezinárodních vládních organizací akreditovaných v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

240.

V § 180c se slova „cizinec mladší 18 let má“ nahrazují slovy „tento cizinec má“ a v části věty za středníkem se slovo „mladší“ nahrazuje slovy „ve věku 15 až“.

 

241.

V § 180e odst. 1 písm. c) se slova „§ 9 odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie1)“.

 

242.

V § 180g se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a veřejná vysoká škola, která má ve svém programu kurzy výuky češtiny pro cizince“.

 

243.

V § 180g se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Vykonání zkoušky z jazyka umožní uchazeči osoba s oprávněním podle odstavce 1 nebo osoba podle odstavce 7 za úplatu; nejvyšší možnou úplatu, splatnost úplaty a podmínky, kdy se úplata za zkoušku z jazyka nehradí, stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

244.

V § 182 odstavec 3 zní:

(3)

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou seznam zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyššími odbornými dovednostmi.“.

 

245.

V § 182a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

nejvyšší možnou úplatu, splatnost úplaty a podmínky, kdy se úplata za zkoušku z jazyka nehradí.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v tomto řízení se však postupuje podle § 50 odst. 4, § 50a odst. 3 a § 118 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Délka doby uchování údajů podle § 160 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., s výjimkou přihlašovacího tiskopisu, činí v případě, že již neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 50 let ode dne ukončení pobytu cizince na území České republiky, popřípadě ode dne smrti cizince, nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého nebo ode dne nabytí státního občanství České republiky, pokud tato skutečnost nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna trestního řádu (čl. 5)

Čl. V

V § 350b odst. 4 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb. a zákona č. 348/2011 Sb., se slova „žádost zcela zjevně nedůvodnou, předseda senátu na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti“ nahrazují slovy „případy, kdy jako žadatel není oprávněn setrvat na území České republiky, předseda senátu“.

Čl. VI

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 297/2017 Sb., zákona č. 134/2020 Sb., zákona č. 231/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 161/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 286/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 260/2022 Sb. a zákona č. 366/2022 Sb., se mění takto:

1.

§ 3d zní:

§ 3d

 

Vyměřovacím základem u osoby, která je po celý kalendářní měsíc pojištěncem podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 9 nebo 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění37), je minimální mzda.“.

 

2.

§ 11a včetně nadpisu zní:

§ 11a

Odvod pojistného za děti cizinců

 

Za osoby uvedené v § 3d platí pojistné zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 7-8)

Čl. VII

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 538/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 569/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 221/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb. a zákona č. 366/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. b) body 9 a 10 znějí:

9.

se narodila na území České republiky a její matka má povolený dlouhodobý pobyt na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození,

10.

se narodila na území České republiky a její zákonný zástupce má povolený trvalý pobyt na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození, nebo“.

 

2.

V § 2 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 11, který zní:

11.

jde o nezletilou osobu, které bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.“.

 

3.

V § 3 odst. 1 písm. d) se na konci bodu 9 doplňují slova „dnem, kdy byla za tuto osobu podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu,“.

 

4.

V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 11, který zní:

11.

nabytí právní moci povolení k dlouhodobému pobytu, jde-li o osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11.“.

 

5.

V § 3 odst. 2 písm. c) bod 8 zní:

8.

uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9 posledním dnem měsíce, v němž tato osoba dosáhla 60 dnů věku, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nastala-li tato skutečnost později,“.

 

6.

V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 10, který zní:

10.

uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky nebo dnem dosažení zletilosti, nastala-li tato skutečnost dříve.“.

 

7.

V § 5 písm. d), § 7 odst. 1 písm. a) a v § 7a se za slova „bodě 9“ vkládají slova „nebo 11“.

 

8.

V § 10 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Vydání povolení k dlouhodobému pobytu pojištěnci uvedenému v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne doručení tohoto povolení.“.

 

9.

V § 41b odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

 

10.

V § 41b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h)

byla podána žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky pro osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9, a informaci o způsobu vyřízení žádosti a dni nabytí právní moci rozhodnutí, nebo

i)

bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky pro osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11, a dobu platnosti tohoto povolení.“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1.

Osobě, která je podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 9 až 11 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pojištěncem a která jím přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla, vzniká účast na veřejném zdravotním pojištění dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak. Tuto skutečnost oznámí osoba podle věty první vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Pokud má osoba uvedená v bodě 1 větě první sjednáno soukromé zdravotní pojištění splňující podmínky vyžadované zákonem č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li pro tuto osobu povinné, vzniká této osobě účast na veřejném zdravotním pojištění až dnem následujícím po dni skončení soukromého zdravotního pojištění. Tuto skutečnost tato osoba oznámí vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 8 dnů přede dnem skončení soukromého zdravotního pojištění.

ČÁST ŠESTÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 9-10)

Čl. IX

V § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., se za slovo „území“ vkládají slova „nebo území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace“ a za slova „omezení osobní svobody cizince“ se vkládají slova „ , žádostí o vydání oprávnění k pobytu, prodloužení a zrušení doby jeho platnosti, ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka a přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

O žalobách ve věcech pobytových oprávnění cizinců a ve věcech přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne samosoudce nebo specializovaný senát ve složení podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 161/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 216/2022 Sb., zákona č. 75/2023 Sb. a zákona č. 125/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 37a odst. 3 se slova „ , které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení“ nahrazují slovem „oznámené“.

 

2.

V § 37a odst. 4 větě první se slova „nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty“ a slova „nebo 3“ zrušují.

 

3.

V § 37a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Podmínkou pro zařazení volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty je souhlas zaměstnavatele. V případě, že lze volné pracovní místo s ohledem na dostatek volných pracovních sil obsadit jinak, je podmínkou pro zařazení volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty skutečnost, že je toto volné pracovní místo krajskou pobočkou Úřadu práce nabízeno a zveřejněno alespoň po dobu 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce podle odstavce 3. Krajská pobočka Úřadu práce může s ohledem na situaci na trhu práce zkrátit dobu podle věty druhé až na 10 dnů.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

4.

V § 38 větě třetí se za slova „Úřadu práce“ vkládají slova „v evidenci volných pracovních míst podle § 37“, za slova „kterému byla“ se vkládá slovo „pravomocně“ a za slovo „pokuta“ se vkládají slova „vyšší než 50 000 Kč“.

 

5.

V § 89 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Cizinec, který podal žádost o vydání modré karty na území jako držitel modré karty vydané jiným členským státem, může být přijat do zaměstnání a být zaměstnán na pracovní pozici uvedené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, kterou uvedl v žádosti, třicátým dnem ode dne podání této žádosti.“.

 

6.

V § 89 odstavec 5 zní:

(5)

Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec je držitelem zaměstnanecké karty vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky; to neplatí, jde-li o cizince uvedeného v § 95 až 97.“.

 

7.

V § 91 odst. 1 písm. d) a v § 92 odst. 3 písm. d) se za slovo „zaměstnavatele“ vkládají slova „nebo české právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 95“.

 

8.

V § 91 odst. 1 a v § 92 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

určení druhu pracovněprávního vztahu82), na jehož základě bude zaměstnání vykonáváno,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 

9.

V § 92 odst. 3 písm. d) se za slovo „něhož“ vkládají slova „nebo u které“.

 

10.

V § 96 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

 

11.

V § 98 úvodní části ustanovení se za slova „nevyžaduje k zaměstnání“ vkládají slova „nebo k výkonu práce“.

 

12.

V § 99 písm. a) se slovo „podání“ nahrazuje slovy „poskytnutí údajů k podané“.

 

13.

V § 102 odst. 2 se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a f)“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 12)

Čl. XII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb., zákona č. 372/2022 Sb., zákona č. 376/2022 Sb., zákona č. 431/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 458/2022 Sb., zákona č. 88/2023 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., se mění takto:

1.

V položce 115 v části Osvobození se text „c)“ nahrazuje textem „d)“ a na konci textu se doplňují slova „nebo první vydání cizineckého pasu pro osobu požívající doplňkové ochrany“.

 

2.

V položce 116 bodě 2 písm. c) se za slovo „území,“ vkládá slovo „azylantovi,“.

 

3.

V položce 116 bodě 2 písm. d) se slovo „osobě“ nahrazuje slovy „azylantovi, osobě“.

 

4.

V položce 116 bodě 3 písm. b) se slovo „cizinci“ nahrazuje slovy „azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany, cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany, nebo cizinci“.

 

5.

V položce 116 bodě 4 písm. a) se číslo „4 000“ nahrazuje číslem „2 500“.

 

6.

V položce 116 bodě 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany Kč 2 000“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

7.

V položce 116 odst. 4 písm. c) se číslo „2 500“ nahrazuje číslem „1 000“.

 

8.

V položce 116 se část Zmocnění včetně nadpisu zrušuje.

 

9.

V položce 117A písm. b) se číslo „60“ nahrazuje slovy „stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie74)“.

 

10.

V položce 117A písm. c) se text „Kč 300“ nahrazuje slovy „EUR stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie74)“.

 

11.

V položce 144 písm. c) se číslo „60“ nahrazuje číslem „80“.

 

12.

V položce 144A se doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 87 zní:

d)

Přijetí žádosti o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti87) Kč 2 500

__________

87)

§ 169d odst. 3 a 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna trestního zákoníku (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 333/2020 Sb., zákona č. 336/2021 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 206/2021 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 417/2021 Sb., zákona č. 130/2022 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 422/2022 Sb. a zákona č. 429/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 80 odst. 3 písm. b) se slova „nebo doplňková ochrana“ zrušují.

 

2.

V § 80 odst. 3 písmeno c) zní:

c)

jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života pachatele,“.

 

3.

V § 80 odst. 3 písm. f) se slovo „vážné“ nahrazuje slovem „naléhavé“.

 

4.

V § 337 odst. 1 písm. b) se slova „zdržuje se“ nahrazují slovem „vstoupí“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , anebo se navzdory uloženému trestu vyhoštění nebo rozhodnutí o správním vyhoštění na jejím území zdržuje poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření směřující k jeho vycestování“.

 

5.

V § 340 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

vystaví-li takovým činem nelidskému nebo ponižujícímu zacházení větší počet osob,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

 

6.

Za § 341 se vkládá nový § 341a, který včetně nadpisu zní:

§ 341a

Společné ustanovení

 

Ochrana podle § 339 až 341 se poskytuje též státu, který je členským státem Evropské unie nebo uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 81/2018 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 59/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo je ubytovaná v azylovém zařízení podle zákona o azylu“.

 

2.

V § 21 odst. 1 větě první a v § 22 odst. 1 se za slovo „péči12)“ vkládají slova „nebo azylového zařízení“.

 

3.

V § 24 odst. 1 a v § 24 odst. 3 větě druhé se za slovo „péči12),“ vkládají slova „Ministerstvo vnitra za azylové zařízení podle zákona o azylu,“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., zákona č. 198/2022 Sb., zákona č. 20/2023 Sb. a zákona č. 75/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

2.

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

evidenci vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny (dále jen „evidence ukrajinských vozidel“).“.

 

3.

Za § 7g se vkládají nové § 7h až 7n, které včetně nadpisu znějí:

Evidence ukrajinských vozidel

 

§ 7h

 

(1)

Řidič smí řídit motorové vozidlo se státní poznávací značkou Ukrajiny, pouze pokud je v evidenci ukrajinských vozidel zapsána osoba, která se pro účely zákona o silničním provozu považuje za jeho provozovatele.

(2)

Podmínka podle odstavce 1 se nevyžaduje, je-li motorové vozidlo v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu, a řídí-li jej osoba neuvedená v § 7i.

(3)

Podmínka podle odstavce 1 se dále nevyžaduje, jde-li o osobu, které byla podle tohoto zákona udělena dočasná ochrana nebo uděleno vízum za účelem strpění v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a od udělení dočasné ochrany nebo tohoto víza neuplynulo více než 7 dní.

 

§ 7i

 

Za provozovatele může být považována pouze osoba, která je

a)

občanem České republiky,

b)

cizincem, který má na území České republiky oprávnění k pobytu nad 90 dní nebo kterému byla Českou republikou udělena mezinárodní ochrana,

c)

cizincem, kterému byla podle tohoto zákona udělena dočasná ochrana nebo vízum za účelem strpění v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nebo

d)

osobou, která má na území České republiky sídlo nebo odštěpný závod.

 

§ 7j

 

(1)

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně zapíše do evidence ukrajinských vozidel na základě oznámení motorové vozidlo se státní poznávací značkou Ukrajiny a osobu, která se pro účely zákona o silničním provozu považuje za jeho provozovatele.

(2)

Oznámení smí být učiněno pouze osobou, která má být považována za provozovatele vozidla, nebo s jejím souhlasem; nebyl-li souhlas touto osobou podepsán před pracovníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, musí obsahovat její úředně ověřený podpis. Oznámení obsahuje její

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu jejího pobytu a její rodné číslo nebo datum jejího narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, jde-li o fyzickou osobu,

b)

obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresu jejího sídla a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo

c)

obchodní firmu nebo název, adresu jejího sídla a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(3)

Oznámení dále obsahuje údaje o vozidle, kterými jsou jeho státní poznávací značka, tovární značka, obchodní označení, označení typu a identifikační číslo vozidla (VIN).

(4)

K oznámení se přikládá osvědčení o registraci vozidla.

(5)

Požádá-li o to osoba, která učinila oznámení, obecní úřad obce s rozšířenou působností jí vydá potvrzení o provedení zápisu osoby, která se pro účely zákona o silničním provozu považuje za provozovatele vozidla, do evidence ukrajinských vozidel.

 

§ 7k

 

(1)

Evidence ukrajinských vozidel je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy.

(2)

V evidenci ukrajinských vozidel se u vozidla se státní poznávací značkou Ukrajiny vedou údaje obsažené v oznámení o osobě, která se pro účely zákona o silničním provozu považuje za jeho provozovatele, a o tomto vozidle.

(3)

Ministerstvo dopravy zajistí dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým v evidenci ukrajinských vozidel obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a Policii České republiky.

(4)

Pro účely zákona o silničním provozu platí, že osoba, která je ve vztahu k vozidlu se státní poznávací značkou Ukrajiny zapsaná v evidenci ukrajinských vozidel, je jeho provozovatelem.

 

§ 7l

 

(1)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší zápis osoby, která se pro účely zákona o silničním provozu považuje za provozovatele vozidla, v evidenci ukrajinských vozidel, pokud

a)

tato osoba pozbyla pobyt, sídlo nebo odštěpný závod na území České republiky,

b)

tato osoba zemřela nebo zanikla,

c)

tato osoba o zrušení zápisu požádala, nebo

d)

byla na základě později podaného oznámení v této evidenci u vozidla zapsána jiná osoba.

(2)

Ke zrušení zápisu je příslušný

a)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl zápis této osoby do evidence ukrajinských vozidel, jde-li o postup podle odstavce 1 písm. a) nebo b),

b)

kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o postup podle odstavce 1 písm. c), nebo

c)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl zápis jiné osoby do evidence ukrajinských vozidel, jde-li o postup podle odstavce 1 písm. d).

 

§ 7m

 

(1)

Řidič se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7h řídí motorové vozidlo se státní poznávací značkou Ukrajiny, aniž by byla v evidenci ukrajinských vozidel zapsána osoba, která se pro účely zákona o silničním provozu považuje za jeho provozovatele.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

(3)

Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Policie České republiky může přestupek podle odstavce 1 projednat příkazem na místě.

 

§ 7n

 

(1)

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

(2)

Zápis do evidence ukrajinských vozidel a zrušení tohoto zápisu jsou úkony podle části čtvrté správního řádu.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Zrušovací ustanovení (čl. 16)

Čl. XVI

Vyhláška č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu, se zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Účinnost (čl. 17)

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení

a)

čl. XV bodů 1 a 2 a bodu 3, pokud jde o § 7i až 7l a § 7n, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2023, a

b)

čl. III bodu 76, částí čtvrté a páté a čl. XV bodu 3, pokud jde o § 7h a 7m, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

v z. Kovářová v. r.

 

Pavel v. r.

 

Fiala v. r.