Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

224/2023 Sb. znění účinné od 29. 7. 2023

224

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2023,

kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 83/2015 Sb., zákona č. 241/2022 Sb. a zákona č. 429/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. e) se za slova „životní prostředí“ vkládá text „(INSPIRE)“.

 

2.

Na konci § 2 se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno p), které zní:

p)

národní datovou sadou sada prostorových dat v rozsahu území České republiky odpovídající tématu prostorových dat stanovenému v příloze k tomuto zákonu a technickým požadavkům, vytvářená povinnými subjekty a zpřístupňovaná na geoportálu.“.

 

3.

V § 8 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

žadatel se domáhá informace, která se týká probíhajícího trestního, přestupkového nebo disciplinárního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces,“.

 

4.

V § 8 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

by zpřístupnění informace mohlo ohrozit rovnost účastníků soudního, rozhodčího, správního nebo obdobného řízení,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

 

5.

V § 11a odst. 1 větě druhé, § 11a odst. 3 větě první, § 11b odst. 2 větě poslední a v § 11c odst. 3 větě druhé se slova „prováděcím právním předpise“ nahrazují slovy „příloze k tomuto zákonu“.

 

6.

V § 11a odst. 2 písm. e) se slovo „využívání“ nahrazuje slovem „stavu“.

 

7.

V § 11a odst. 7 písm. b) se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

 

8.

V § 11b odstavec 5 zní:

(5)

Povinný subjekt každoročně nejpozději 15. října zpřístupní na geoportálu metadata pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data. Ukazatele stavu infrastruktury pro prostorová data stanoví prováděcí právní předpis.“.

Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.

 

9.

V § 11c se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

 

10.

V § 11c odst. 3 větě třetí se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

 

11.

V § 11c odst. 5 větě první se slova „prováděcím právním předpisu“ nahrazují slovy „příloze k tomuto zákonu“.

 

12.

V § 11c odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

 

13.

§ 11e včetně nadpisu zní:

§ 11e

Ministerstvo životního prostředí

 

Ministerstvo životního prostředí

a)

je kontaktním místem pro styk s Evropskou komisí v oblasti infrastruktury pro prostorová data,

b)

zasílá zprávy Evropské komisi podle příslušných předpisů Evropské unie1),

c)

zpřístupňuje metadata pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data na evropském geoportálu INSPIRE,

d)

každoročně nejpozději 31. března zpřístupní výsledky sledování stavu infrastruktury pro prostorová data na geoportálu,

e)

každoročně nejpozději 31. března zveřejní aktualizovanou souhrnnou zprávu o stavu infrastruktury pro prostorová data; aktualizují se pouze takové položky, u nichž došlo od předchozího zveřejnění ke změnám,

f)

každoročně nejpozději 15. prosince vyhodnotí kvalitu metadat pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data a

g)

koordinuje infrastrukturu pro prostorová data.“.

 

14.

Za § 11e se vkládají nové § 11f a 11g, které včetně nadpisů znějí:

§ 11f

 

Koordinace infrastruktury pro prostorová data

(1)

Infrastruktura pro prostorová data je koordinována koordinačním výborem pro infrastrukturu pro prostorová data, který je poradním orgánem Ministerstva životního prostředí.

(2)

Koordinační výbor pro infrastrukturu pro prostorová data se skládá z koordinátorů témat prostorových dat, popřípadě z jiných ústředních správních úřadů, právnických osob sdružujících osoby působící v oblasti prostorových dat a právnických osob sdružujících územní samosprávné celky.

(3)

Koordinátor tématu prostorových dat

a)

zajišťuje zpřístupnění národních datových sad pro téma prostorových dat, které koordinuje, na geoportálu,

b)

koordinuje povinné subjekty přispívající svými prostorovými daty do obsahu národních datových sad,

c)

je povinen umožnit zpřístupnění metadat pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data na evropském geoportálu INSPIRE,

d)

spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na vyhodnocování kvality metadat pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data a na souhrnné zprávě o stavu infrastruktury pro prostorová data a

e)

plní povinnosti vyplývající z technických požadavků prostřednictvím geoportálu nebo vlastního informačního systému.

(4)

Povinný subjekt je povinen za účelem vytvoření a zpřístupnění národní datové sady v souladu s technickými požadavky spolupracovat s koordinátorem tématu prostorových dat.

(5)

Témata prostorových dat a jejich koordinátoři jsou uvedeni v příloze k tomuto zákonu.

 

§ 11g

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE

(1)

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE je informační systém veřejné správy, který slouží k

a)

zápisu a uveřejňování národní datové sady o veřejných službách a službách veřejné správy INSPIRE a

b)

evidenci údajů o veřejných službách a službách veřejné správy INSPIRE podle předpisů Evropské unie pro účely zpřístupnění na geoportálu.

(2)

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup.

(3)

Správcem Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE je Digitální a informační agentura.“.

 

15.

V § 12 odst. 4 větě první se slova „zprávy o stavu životního prostředí jednotlivých krajů“ nahrazují slovy „Souhrnnou zprávu o životním prostředí v krajích České republiky“ a ve větě druhé se slova „Tyto zprávy musí být zveřejněny“ nahrazují slovy „Tato zpráva musí být zveřejněna“.

 

16.

§ 15a včetně nadpisu zní:

§ 15a

Zmocňovací ustanovení

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou

a)

rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,

b)

lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jimi pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech, a

c)

ukazatele stavu infrastruktury pro prostorová data.“.

 

17.

Doplňuje se příloha, která včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:

Příloha k zákonu č. 123/1998 Sb.

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT

 

ČÁST I.

1.

Souřadnicové referenční systémy

Systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy prostorovým informacím pomocí soustavy souřadnic (x, y, z) nebo zeměpisné šířky, zeměpisné délky a výšky, které jsou vztažené k polohovému a výškovému geodetickému datu.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Ministerstvem obrany.

2.

Systémy geografických souřadnicových sítí

Harmonizovaná souřadnicová síť s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk souřadnicové sítě a společným počátkem.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Ministerstvem obrany.

3.

Zeměpisné názvy

Názvy oblastí, krajů, okresů, měst, obcí, částí obcí nebo jakýchkoli zeměpisných nebo topografických prvků veřejného zájmu nebo historického významu.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální.

4.

Územní správní jednotky

Územní správní jednotky, které rozdělují území pro účely státní správy a samosprávy a jsou vymezené hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

5.

Adresy

Poloha nemovitostí podle adresních míst, identifikovaných způsobem stanoveným zákonem o základních registrech17).

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální.

6.

Parcely

Území vymezená v katastru nemovitostí.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální.

7.

Dopravní sítě

Silniční, železniční, letecké a vodní dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi jednotlivými dopravními sítěmi. Zahrnují rovněž transevropskou dopravní síť18).

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

8.

Vodstvo

Prvky vodstva, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, povodí a dílčích povodí.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.

9.

Chráněná území

Území určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních smluv, předpisů Evropské unie nebo právních předpisů České republiky pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem kultury.

 

ČÁST II.

1.

Nadmořská výška

Digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální.

2.

Krajinné pokrytí

Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů a vodních těles.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

3.

Ortofotografické zobrazení

Georeferencovaná obrazová data pořízená satelitními nebo leteckými senzory.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Ministerstvem obrany.

4.

Geologie

Geologie charakterizovaná podle složení a struktury. Zahrnuje skalní podloží, zvodně a geomorfologii.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

 

ČÁST III.

1.

Statistické jednotky

Jednotky pro šíření nebo používání statistických informací.

Koordinátorem tohoto tématu je Český statistický úřad.

2.

Budovy

Zeměpisná poloha budov.

Koordinátorem tohoto tématu je Český úřad zeměměřický a katastrální.

3.

Půda

Půda a její podloží popsané podle hloubky, textury, struktury a obsahu částic a organického materiálu, podílu skeletu, erozí, případně průměrného sklonu svahu a očekávané kapacity jímavosti vody.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

4.

Využití území

Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společenskohospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, krajskými úřady a obcemi.

5.

Lidské zdraví a bezpečnost

Zeměpisné rozložení převládajícího výskytu patologických stavů (např. alergií, rakovin, nemocí dýchacího ústrojí), informace o dopadu na zdraví (biomarkery, pokles plodnosti, epidemie) nebo životní podmínky (např. únava, stres) související přímo (např. znečištění ovzduší, chemikálie, ztenčování ozonové vrstvy, hluk) nebo nepřímo (např. potraviny, geneticky modifikované organismy) s kvalitou životního prostředí.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo zdravotnictví.

6.

Veřejné služby a služby veřejné správy

Zařízení pro provoz kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energií a zásobování vodou; správní a sociální státní služby, jako například veřejná správa, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice.

Koordinátorem tohoto tématu je Digitální a informační agentura ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem obrany, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, krajskými úřady a vlastníky technické infrastruktury.

7.

Zařízení pro sledování životního prostředí

Rozmístění a provoz zařízení pro sledování životního prostředí, která zahrnují pozorování a měření emisí, stavu složek životního prostředí a dalších ukazatelů ekosystému (např. druhové rozmanitosti, ekologické podmínky rostlinstva) orgány veřejné správy nebo jejich jménem.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

8.

Výrobní a průmyslová zařízení

Místa s průmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která se vztahuje zákon o integrované prevenci19), a zařízení najímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem.

9.

Zemědělská a akvakulturní zařízení

Vybavení a zařízení zemědělské výroby, včetně zavlažovacích systémů, skleníků a stájí.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo zemědělství.

10.

Rozložení obyvatelstva - demografie

Zeměpisné rozložení obyvatelstva, včetně charakteristik obyvatelstva a druhů činnosti, seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

Koordinátorem tohoto tématu je Český statistický úřad.

11. Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy

Oblasti spravované, regulované nebo používané pro hlášení na mezinárodní, evropské, celostátní, regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje skládky, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, oblasti měření kvality ovzduší, oblasti zranitelné dusičnany, regulované plavební dráhy na moři nebo rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách, oblasti pro ukládání odpadů, pásma s omezením hladiny hluku, povolená průzkumná a těžební území, oblasti povodí, příslušné jednotky pro podávání hlášení a pásma pobřežní správy.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Českým báňským úřadem.

12.

Oblasti ohrožené přírodními riziky

Zranitelné oblasti označené podle přírodního nebezpečí (všechny povětrnostní, hydrologické, seismické a sopečné úkazy, jakož i ničivé požáry, které mohou mít vzhledem ke svému výskytu, závažnosti a četnosti vážný dopad na společnost), např. povodně, sesuvy a sesedání půdy, laviny, lesní požáry, zemětřesení, sopečné výbuchy.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

13.

Stav ovzduší

Fyzikální stav ovzduší. Zahrnuje prostorová data založená na měřeních, modelech nebo jejich kombinaci, jakož i místa měření.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

14.

Meteorologické jevy

Povětrnostní podmínky a jejich měření; srážky, teplota, výpar z půdy a rostlinného pokryvu, rychlost a směr větru.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

15.

Oceánografícké jevy

Fyzikální stav oceánů (např. proudy, slanost, výška vln). Prostorová data pro toto téma nejsou v České republice zajišťována.

16.

Mořské oblasti

Fyzikální stav moří a slaných vodních útvarů rozdělených do regionů a subregionů se společnými vlastnostmi. Prostorová data pro toto téma nejsou v České republice zajišťována.

17.

Bioregiony

Oblasti s poměrně stejnorodými ekologickými podmínkami a společnými vlastnostmi. Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

18.

Stanoviště a biotopy

Zeměpisné oblasti vyznačující se zvláštními ekologickými podmínkami, procesy, strukturami a funkcemi důležitými pro život skýtající fyzickou podporu organismům, které v nich žijí. Zahrnují pozemské a vodní oblasti rozlišené podle zeměpisných, abiotických a biotických prvků, přirozené i částečně přirozené povahy.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

19.

Rozložení druhů

Zeměpisné rozložení výskytu živočišných a rostlinných druhů seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

20.

Energetické zdroje

Energetické zdroje, včetně uhlovodíků, vodní energie, bioenergie, sluneční a větrné energie a dalších zdrojů energie, případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

21.

Nerostné suroviny

Nerostné suroviny, včetně kovových rud, průmyslových surovin a dalších užitkových nerostů, případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.

Koordinátorem tohoto tématu je Ministerstvo životního prostředí.

__________

17)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, v platném znění.

19)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

Fiala v. r.