Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

255/2023 Sb. znění účinné od 26. 8. 2023

255

 

ZÁKON

ze dne 2. srpna 2023,

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna exekučního řádu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č․ 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 298/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 38/2021 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 286/2021 Sb. a zákona č. 214/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 55 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro účely rozhodnutí o zastavení exekuce podle věty druhé a odstavců 8, 10 nebo 11 se na řízení spojená ke společnému řízení hledí, jako by ke spojení řízení ke společnému řízení nedošlo.“.

 

2.

V § 55 odst. 8 a 10 se slova „náklady exekuce“ nahrazují slovy „další vedení exekuce“.

 

3.

V § 55 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Nevyplývá-li z exekučního spisu opak, má se za to, že oprávněný od složení zálohy na další vedení exekuce podle věty první není zproštěn.“.

 

4.

V § 55 odst. 11 větě první se slova „Složením zálohy“ nahrazují slovy „Je-li složena záloha“, slova „se lhůta podle odstavce 7“ se nahrazují slovy „lhůta podle odstavce 7 se“, věta druhá se nahrazuje větou „Po uplynutí tříleté lhůty podle věty první se odstavce 7 až 10 a věta první použijí obdobně a lhůta podle odstavce 7 a věty první se prodlouží o další 3 roky.“ a ve větě třetí se za slova „druhé exekutor“ vkládají slova „nepostupuje podle odstavce 7 až 10 a“.

 

5.

V § 125 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Na základě písemné žádosti zřídí Komora ministerstvu k výkonu jeho působnosti dálkový přístup do veřejné i neveřejné části centrální evidence exekucí. Komora poskytne ministerstvu pomocí dálkového přístupu údaje podle odstavců 1 až 3.“.

 

6.

V § 125 odst. 9 písm. b) se slova „podle odstavce 1 ministerstvu nebo soudům“ nahrazují slovy „ministerstvu, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení k výkonu jejich působnosti“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Soudní exekutor má za úkony spojené se zastavením exekuce podle § 55 odst. 7, 8, 10 nebo 11 exekučního řádu právo na paušální náhradu nákladů ve výši 750 Kč, bylo-li exekuční řízení zahájeno přede dnem 1. ledna 2022 a byla-li v exekučním řízení přede dnem 1. ledna 2022 vyznačena doložka provedení exekuce, případně usnesení o nařízení exekuce přede dnem 1. ledna 2022 nabylo právní moci. Je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se paušální náhrada nákladů o daň z přidané hodnoty.

2.

Paušální náhradu nákladů podle bodu 1 vyplatí soudnímu exekutorovi stát prostřednictvím exekučního soudu. Pro účely rozhodnutí o zastavení exekuce podle bodu 1 se na řízení spojená ke společnému řízení hledí, jako by ke spojení řízení ke společnému řízení nedošlo. V řízení, které je vedeno na základě exekučního návrhu, v němž oprávněný navrhl vymožení povinností uložených více exekučními tituly, má soudní exekutor právo na jednu paušální náhradu nákladů ve výši podle bodu 1.

3.

Nevydá-li soudní exekutor usnesení o zastavení exekuce podle § 55 odst. 7, 8, 10 nebo 11 exekučního řádu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo ode dne, v němž byly splněny podmínky pro zastavení exekuce, došlo-li ke splnění podmínek pro zastavení exekuce později, právo na paušální náhradu nákladů podle bodu 1 soudnímu exekutorovi nevznikne.

4.

V usnesení o zastavení exekuce podle bodu 1 soudní exekutor uloží exekučnímu soudu, aby vyplatil paušální náhradu nákladů podle bodu 1, a uvede lhůtu pro vyplacení náhrady, která nesmí být kratší než 4 měsíce od právní moci, a spisovou značku exekučního soudu. V odůvodnění usnesení o zastavení exekuce soudní exekutor dále uvede zejména datum zahájení exekučního řízení, datum vyznačení doložky provedení exekuce nebo datum nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce, skutečnost, že v exekuci nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti, případně datum, kdy naposledy došlo k částečnému vymožení povinnosti, skutečnost, že exekucí není postižena nemovitá věc, datum doručení výzvy podle § 55 odst. 7 exekučního řádu oprávněnému, důvod zastavení exekuce podle § 55 odst. 7, 8, 10 nebo 11 exekučního řádu a doby podle § 55 odst. 12 exekučního řádu. K usnesení zaslanému exekučnímu soudu soudní exekutor připojí přehled údajů o zastavené exekuci vyhotovený na formuláři, jehož vzor a formát Ministerstvo spravedlnosti uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5.

Proti usnesení o zastavení exekuce podle bodu 1 může exekuční soud vystupující za stát podat odvolání do 3 měsíců od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

6.

Na základě písemné žádosti soudní exekutor zpřístupní exekučnímu soudu elektronicky kopii exekučního spisu, který se vztahuje k exekučnímu řízení podle bodu 1, vedeného v elektronické podobě, nebo mu ji zašle v přiměřené lhůtě určené exekučním soudem. Není-li exekuční spis veden elektronicky, zašle soudní exekutor kopii exekučního spisu nebo požadované písemnosti na základě písemné žádosti v přiměřené lhůtě určené soudem. Exekuční soud může vyzvat soudního exekutora k doplnění údajů, které v rozporu se zákonem nejsou obsaženy v usnesení o zastavení exekuce podle bodu 1, nebo k doplnění přehledu údajů o zastavené exekuci vyhotoveného na formuláři podle bodu 4, neobsahuje-li stanovené údaje, případně k vysvětlení otázky související se zastavením exekuce podle bodu 1.

7.

Lhůta pro odvolání podle bodu 5 se prodlužuje o dobu od doručení žádosti nebo výzvy podle bodu 6 soudnímu exekutorovi do doručení kopie exekučního spisu exekučnímu soudu, případně do zpřístupnění kopie exekučního spisu vedeného v elektronické podobě nebo do doručení doplněných údajů nebo přehledu údajů vyhotoveného na formuláři, případně vysvětlení exekučnímu soudu, nejdéle však o 12 měsíců.

8.

Marným uplynutím 12 měsíců od doručení žádosti nebo výzvy podle bodu 6 soudnímu exekutorovi pozbývá účinnosti výrok rozhodnutí, kterým je soudnímu exekutorovi přiznána paušální náhrada nákladů podle bodu 1, a zaniká právo soudního exekutora na paušální náhradu nákladů podle bodu 1.

9.

V exekučních řízeních zahájených přede dnem 1. ledna 2022 se na doručování písemnosti, u níž nebylo započato doručování přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije § 56b zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 286/2021 Sb., i tehdy, pokud byly písemnosti podle § 56b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 286/2021 Sb., adresátovi doručeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

Fiala v. r.