Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

277/2023 Sb. znění účinné od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024

Zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. 11. 2023, s výjimkou čl. VI bodu 2, který nabývá účinnosti 1. 1. 2025, a čl. VI bodu 3, který nabývá účinnosti 1. 1. 2026.

277

 

ZÁKON

ze dne 23. srpna 2023,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se za slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie17)“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

__________

17)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/384 ze dne 3. března 2021 o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se za slovo „na“ vkládají slova „zemědělské, zeleninové a ovocné druhy neuvedené v druhovém seznamu s výjimkou směsí osiv podle § 12 a 12a a dovozu ze třetích zemí podle § 18,“.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. n) se slova „nebo obchodní osivo“ nahrazují slovy „ , obchodní osivo nebo rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu“.

 

4.

V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

V tomto zákoně se dále rozumí

a)

pěstovanými rostlinami druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu a okrasné druhy,

b)

dobrovolně registrovanou odrůdou odrůda pěstované rostliny, která náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, jehož odrůdy lze dobrovolně registrovat podle tohoto zákona,

c)

ekologickou odrůdou odrůda vhodná pro ekologickou produkci podle čl. 3 odst. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848,

d)

rozmnožovacím materiálem ekologického heterogenního materiálu rozmnožovací materiál podle čl. 3 odst. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 získaný v ekologickém zemědělství podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

 

5.

V § 3 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

6.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

jako rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

 

7.

V § 3 odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) až f)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Rozmnožovací materiál podle odstavce 1 písm. g) lze uvádět do oběhu, pokud jsou splněny požadavky podle nařízení Komise (EU) 2021/1189.“.

 

8.

V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo náleží-li k ekologickému heterogennímu materiálu, který byl Ústavu oznámen podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848“.

 

9.

V § 3 odst. 4 se za slovo „révy“ vkládá slovo „ , chmele“ a za text „§ 23“ se vkládá text „ , § 23a“․

 

10.

V § 3 odst. 5, § 3 odst. 14 písm. b), § 15 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 7 písm. f), § 25 odst. 2 písm. f) bodě 1 a v § 25 odst. 2 písm. g) se slovo „organizmů“ nahrazuje slovem „organismů“.

 

11.

V § 3 se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „nebo rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu“.

 

12.

V § 3 odst. 14 písmeno e) zní:

e)

druhový seznam včetně seznamu druhů, jejichž odrůdy lze registrovat dobrovolně, a“.

 

13.

V § 3d odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „oběhu“ vkládají slova „za zvláštních podmínek“.

 

14.

V § 3d odst. 2 se slova „a označování“ zrušují.

 

15.

V § 3d odst. 6 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

způsob označování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu za zvláštních podmínek.“.

 

16.

Za § 3d se vkládají nové § 3e a 3f, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18 znějí:

§ 3e

Uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu

 

(1)

Pravidla pro uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu jsou stanovena akty Evropské unie v přenesené pravomoci18) přijatými podle čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.

(2)

Rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu podle odstavce 1 může dodavatel uvádět do oběhu pouze za předpokladu, že splňuje požadavky na vlastnosti, označování a balení stanovené v čl. 3 až 7 nařízení Komise (EU) 2021/1189.

(3)

Dodavatel rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu je povinen plnit požadavky týkající se uchovávání informací a dokladů podle čl. 8 nařízení Komise (EU) 2021/1189.

(4)

Dodavatel rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu je povinen plnit požadavky týkající se uchovávání ekologického heterogenního materiálu podle čl. 10 nařízení Komise (EU) 2021/1189.

(5)

Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na vlastnosti, označování a balení rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu v souladu s prováděcími akty Evropské unie18) přijatými podle čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.

 

§ 3f

Uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu dobrovolně registrovaných odrůd

 

(1)

Rozmnožovací materiál dobrovolně registrovaných odrůd lze uvádět do oběhu, pokud

a)

je uznán v kategoriích šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo se jedná o standardní osivo zeleniny, o konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů nebo o směs osiv podle § 12 nebo 12a a

b)

splňuje požadavky na kvalitu, pravost druhu a odrůdy a další vlastnosti významné pro použití rozmnožovacího materiálu, které stanoví prováděcí právní předpis.

(2)

Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na vlastnosti, označování a balení rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu podle odstavce 1.

_________

18)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189.“.

 

17.

V § 4 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

náležitosti návěsky vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor, jejíž vzor je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.“.

 

18.

V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Žádost obsahuje“ nahrazují slovy „Žádost kromě náležitostí podle správního řádu obsahuje“.

 

19.

V § 5 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami „Pokud dodavatel v žádosti podle odstavce 1 neoznačí pověřenou osobu, provede přehlídku množitelského porostu Ústav nebo k tomu určí pověřenou osobu. Ústav může z důvodu zajištění včasného a kvalitního provedení přehlídek množitelského porostu určit pověřenou osobu, která provede přehlídku množitelského porostu, nebo změnit pověřenou osobu označenou podle odstavce 1 písm. j) anebo změnit pověřenou osobu určenou Ústavem. Změnu pověřené osoby je možné provést pouze po předchozím projednání s pověřenou osobou, pokud byla k provedení přehlídky označena podle odstavce 1 písm. j) nebo určena Ústavem.“.

 

20.

V § 5 odst. 8 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

 

21.

V § 5 odst. 8 písm. a) se slova „a vzory těchto dokladů“ zrušují.

 

22.

V § 5 odst. 8 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

 

23.

V § 5 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a vzory formulářů pro záznam o přehlídce množitelského porostu podle odstavce 3 jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.“.

 

24.

V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „kromě“ vkládají slova „náležitostí podle správního řádu a“.

 

25.

V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně typu návěsek“.

 

26.

V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , včetně názvu použitého přípravku na ochranu rostlin“.

 

27.

V § 6 odst. 3 se slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo výsledky zkoušek více vzorků téže partie osiva vykazují rozdíly přesahující nejvýše přípustné rozdíly stanovené pravidly Mezinárodní asociace pro zkoušení semen“.

 

28.

V § 6 odst. 8 písmeno g) zní:

g)

náležitosti žádosti o odběr vzorku rozmnožovacího materiálu.“.

 

29.

V § 6 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h)

způsob, kterým dodavatel oznamuje Ústavu svůj záměr použít mobilní čisticí zařízení pro přípravu partie osiva nebo pro odběr vzorku z partie osiva, včetně výčtu oznamovaných údajů, a

i)

údaje, jimiž dodavatel označuje rozmnožovací materiál během jeho výroby a zpracování, včetně způsobu označování obalů.“.

 

30.

V § 6 se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí:

(9)

Vzor žádosti o uznání rozmnožovacího materiálu a vzor žádosti o odběr vzorku v řízení o uznání rozmnožovacího materiálu jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.

(10)

Pokud dodavatel hodlá pro přípravu partie osiva nebo pro odběr vzorku z partie osiva pro uznávací řízení použít mobilní čisticí zařízení, je povinen oznámit způsobem stanoveným vyhláškou tento záměr Ústavu alespoň 5 dnů před plánovaným úkonem, včetně času a místa přípravy osiva nebo odběru vzorku.

(11)

Dodavatel je povinen zajistit sledovatelnost rozmnožovacího materiálu, která zaručuje pravost výsledného rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu, a to použitím jednoznačného označování rozmnožovacího materiálu ve všech fázích výroby, zpracování a uvádění do oběhu.“.

 

31.

V § 7 odst. 6 písm. h) se slova „včetně vzorů formulářů“ zrušují.

 

32.

V § 7 odst. 6 písmeno j) zní:

j)

způsob vedení evidence při výrobě a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu, výčet formulářů, které dodavatel používá k vedení evidence při výrobě a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu, a výčet údajů požadovaných na těchto formulářích, včetně partiového štítku,“.

 

33.

V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Vzory formulářů pro vedení evidence při výrobě a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu, včetně partiového štítku, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.“.

 

34.

V § 7a odst. 3 se slova „a vzor“ zrušují.

 

35.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6)

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189.“.

 

36.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

7a)

Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

 

37.

V § 13 odst. 4 se slova „odrůd, jejichž rozmnožovací materiál získaný z ekologického zemědělství“ nahrazují slovy „rozmnožovacího materiálu získaného z ekologického zemědělství nebo v přechodném období, který“.

 

38.

V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nebo pochází z rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu oznámeného Ústavu podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848“.

 

39.

V § 16 odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

40.

V § 16 odstavec 10 zní:

(10)

Dodavatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů nebo rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určený pro uvádění do oběhu za zvláštních podmínek podle § 3d, je povinen oznámit Ústavu rozsah výroby v kalendářním roce v termínech, které stanoví prováděcí právní předpis. Rozsah výroby nemusí oznamovat dodavatelé, kteří uvádí do oběhu na území České republiky konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů nebo rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určený pro uvádění do oběhu za zvláštních podmínek podle § 3d pouze neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli, a to v kontejnerech nebo sadbovačích.“.

 

41.

V § 16 se doplňuje odstavec 13, který zní:

(13)

Vzor formuláře pro oznámení rozsahu výroby v kalendářním roce podle odstavce 10 je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.“.

 

42.

V § 17 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a k vydávání dokladů o uznání těchto množitelských porostů“ zrušují.

 

43.

V § 17 odst. 10 písm. c) se věta poslední zrušuje.

 

44.

V § 17 odstavec 13 zní:

(13)

Osoby a laboratoře podle odstavců 1 až 9 jsou povinny

a)

provádět úkony, které jsou předmětem pověření, podle metodik, jejichž výčet stanoví ministerstvo vyhláškou, a v souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují,

b)

vést evidenci o činnostech, které jsou předmětem smlouvy nebo pověření, a na vyžádání Ústavu ji předložit,

c)

komunikovat s Ústavem prostřednictvím veřejné datové sítě,

d)

hlásit Ústavu neprodleně každou změnu osoby pověřené k vykonávání činností, které jsou předmětem pověření, a to prostřednictvím formuláře, který stanoví prováděcí právní předpis, a

e)

vytvářet záznamy jen o skutečně provedených úkonech a uvádět do nich jen údaje vyplývající z vlastního zjištění.“.

 

45.

V § 17 odst. 14 úvodní části ustanovení se slovo „může“ nahrazuje slovy „zruší pověření na žádost pověřené osoby a může“.

 

46.

V § 17 odst. 14 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo neplní opakovaně povinnosti stanovené v odstavci 13“.

 

47.

V § 17 odst. 15 se za slova „odstavce 14“ vkládají slova „písm. a) až c)“ a za větu první se vkládá věta „Osobě, které bylo pověření zrušeno podle odstavce 14 písm. d) nebo na její žádost, lze pověření udělit znovu bez časového omezení.“.

 

48.

V § 17 se na konci odstavce 16 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

vzor formuláře žádosti o uzavření smlouvy k provádění dílčích zkušebních úkonů, vzor formuláře žádosti o pověření nebo o změnu v předmětu pověření a vzor formuláře pro hlášení změn osob pověřených k vykonávání činností, které jsou předmětem pověření.“.

 

49.

V § 18 odst. 5 písm. c) bodě 2 se za slovo „kategorii“ vkládají slova „ , případně generaci“.

 

50.

V § 18 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 7 a 8, které znějí:

7.

účel dovozu rozmnožovacího materiálu a

8.

identifikaci zahraničního odběratele vyrobeného materiálu.“.

 

51.

V § 18 odst. 10 písmeno h) zní:

h)

u fyzických osob jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a), místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a), identifikační číslo, včetně přiděleného čísla registrace podle § 16; u právnických osob obchodní firmu, nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo dodavatele nebo osoby, která dovoz zajišťuje,“.

 

52.

V § 18 odstavec 12 zní:

(12)

Vzor formuláře oznámení dovozu ze třetích zemí a vzor žádosti o povolení dovozu ze třetích zemí jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.“.

 

53.

V § 18 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:

(13)

Celní úřad poskytuje spolu s informací podle odstavce 7 písm. b) a d) Ústavu také informace z celního prohlášení o

a)

odesílateli a příjemci zboží,

b)

sazebním zařazení a popisu zboží,

c)

čisté hmotnosti v kg a

d)

zemi původu zboží.

(14)

Poskytnutí informací podle odstavce 7 písm. b) a d) a podle odstavce 13 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

 

54.

V § 19 odst. 3 se za slovo „rostlin“ vkládá slovo „ , pytle“.

 

55.

V § 19 odst. 6 se slova „ , jehož vzor stanoví vyhláška“ zrušují.

 

56.

V § 19 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „certifikací a“ nahrazují slovem „certifikací,“ a slovo „odrůd,“ se nahrazuje slovy „odrůd a rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu“.

 

57.

V § 19 odst. 13 se za slova „okrasných druhů“ vkládají slova „a ekologického heterogenního materiálu“.

 

58.

V § 19 se na konci odstavce 15 doplňuje věta „Požadavky na označování obalů osiva informacemi o použitém přípravku na ochranu rostlin jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.“.

 

59.

V § 19 odst. 17 písm. c) se slova „vzor úřední návěsky a návěsky dodavatele,“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „ , včetně způsobu vyplňování požadovaných údajů na návěsky“.

 

60.

V § 19 odst. 17 písm. k) se slovo „vzor“ nahrazuje slovy „údaje požadované v“.

 

61.

V § 19 odst. 17 písm. l) se slova „vzor formuláře“ nahrazují slovy „údaje požadované ve formuláři“.

 

62.

V § 19 odst. 17 písm. m) se slova „a vzory návěsek“ zrušují.

 

63.

V § 19 se doplňují odstavce 18 až 20, které znějí:

(18)

Požadavky na označování a balení rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu uváděného do oběhu, které je dodavatel povinen plnit, jsou stanoveny v čl. 7 nařízení Komise (EU) 2021/1189.

(19)

Vzor úřední návěsky, vzor návěsky dodavatele, vzor protokolu podle odstavce 6 a vzor formuláře pro vedení evidence návěsek u dodavatele zveřejňuje Ústav na svých internetových stránkách.

(20)

Označení konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro uvádění do oběhu za zvláštních podmínek podle § 3d uváděného do oběhu na území České republiky pouze neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli, a to v kontejnerech nebo sadbovačích, lze omezit na uvedení druhu, odrůdy, podnože v případě štěpovaného rozmnožovacího materiálu a registračního čísla dodavatele, který rozmnožovací materiál vyrobil.“.

 

64.

V § 19a se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Požadavky pro uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu v malých baleních jsou stanoveny v čl. 7 odst. 2 až 5 a příloze II nařízení Komise (EU) 2021/1189.“.

 

65.

V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

kontroluje dodržování požadavků stanovených nařízením Komise (EU) 2021/1189 pro výrobu a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

66.

V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Ústav provádí na základě oznámení o rozsahu výroby podle § 16 odst. 10 minimálně jednou ročně kontrolu konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro uvádění do oběhu za zvláštních podmínek podle § 3d.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

 

67.

V § 22 odst. 11 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

68.

V § 22 odst. 11 písm. b) se slova „ , vzor zápisu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku“ zrušují.

 

69.

V § 22 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12)

Vzor protokolu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku zveřejňuje Ústav na svých internetových stránkách.“.

 

70.

V § 23 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo pokud se jedná o rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu, který byl Ústavu oznámen podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

 

71.

V § 24 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c)

uváděný do oběhu za zvláštních podmínek podle § 3d, nebo

d)

rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu, který byl Ústavu oznámen podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

 

72.

V § 24 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Uznávat lze“ nahrazují slovy „Uvádět do oběhu lze uznaný nebo konformní“.

 

73.

V § 24a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „kromě“ vkládají slova „náležitostí podle správního řádu a“.

 

74.

V § 25 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Rozmnožovací materiál okrasných druhů může být uváděn do oběhu jako rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu, který byl Ústavu oznámen podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

 

75.

V § 26 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

odrůdy zeleninových druhů kromě čekanky průmyslové, odrůdy chmele, odrůdy ovocných druhů a odrůdy okrasných druhů,“.

 

76.

V § 26 odst. 2 písm. g) se slovo „chmele“ nahrazuje slovy „dobrovolně registrované“.

 

77.

Poznámka pod čarou č. 11b zní:

11b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/384.“.

 

78.

V § 28 odstavec 1 zní:

(1)

Žádost o registraci odrůdy se podává Ústavu ve lhůtě zveřejněné na internetových stránkách Ústavu. Pokud žadatel podá žádost opožděně, odloží Ústav zahájení zkoušek do následujícího zkušebního období.“.

 

79.

V § 28 odst. 2 se slovo „rostlin“ nahrazuje slovem „druhů“.

 

80.

V § 28 odst. 3 písm. c) se slova „odrůda může být“ nahrazují slovy „v případě zemědělských nebo zeleninových druhů může být odrůda“.

 

81.

V § 30 odst. 1 písm. a) se slova „zveřejněné ve Věstníku“ nahrazují slovy „a na místo podle požadavků zveřejněných na internetových stránkách“.

 

82.

V § 30 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

(11)

U vybraných minoritních druhů Ústav provádí cyklické zkoušení užitné hodnoty. Zkoušky užitné hodnoty pro tyto druhy nezačínají ve zkušebním období následujícím po podání žádosti, ale probíhají v určitých časových intervalech. Vybrané minoritní druhy a termíny zahájení zkoušek užitné hodnoty jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.

(12)

Ústav po projednání s žadatelem odloží zahájení zkoušek odrůdy do následujícího zkušebního období, pokud počet podaných žádostí o registraci odrůdy přesáhne kapacitu zkušebních ploch obhospodařovaných Ústavem.“.

 

83.

V § 33 odst. 1 písm. k) se slovo „a“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

v případě ekologické odrůdy údaj o tom, že se jedná o ekologickou odrůdu.“.

 

84.

V § 33 odst. 4 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „podmínek“ se vkládají slova „a ekologická odrůda“.

 

85.

V § 35 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li udržovací šlechtění prováděno v jiném členském státě, než ve kterém byla odrůda registrována, spolupracuje Ústav v oblasti kontroly s dotčeným orgánem jiného členského státu.“.

 

86.

V § 35 odst. 2 se za slovo „Odrůda“ vkládají slova „zemědělského nebo zeleninového druhu“.

 

87.

V § 35a odst. 2 písm. a) se slova „uchovávaná odrůda,“ nahrazují slovy „uchovávaná odrůda nebo byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let od uplynutí lhůty stanovené podle § 34 odst. 7 a 8 ze společného katalogu vymazána, nebo“.

 

88.

V § 35a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

89.

V § 35b odst. 2 písm. a) se slovo „podmínek,“ nahrazuje slovy „podmínek nebo byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let od uplynutí lhůty stanovené podle § 34 odst. 7 a 8 ze společného katalogu vymazána, nebo“.

 

90.

V § 35b odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

91.

V § 38 odst. 6 se slova „v souladu s metodikami, které ministerstvo pro tento účel zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen Věstník ministerstva“)“ nahrazují slovy „podle metodik, jejichž výčet stanoví ministerstvo vyhláškou. Metodiky jsou uveřejněny na internetových stránkách Ústavu“.

 

92.

V § 38a odst. 2 písm. j) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

 

93.

V § 38a odst. 2 písm. w) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) až aa), která znějí:

y)

jako dodavatel neoznámí Ústavu rozsah výroby rozmnožovacího materiálu podle § 16 odst. 10 nebo tuto skutečnost neoznámí v termínu, který stanoví vyhláška,

z)

jako dodavatel neoznámí Ústavu ve lhůtě a způsobem podle § 6 odst. 10 svůj záměr použít mobilní čisticí zařízení pro přípravu partie osiva nebo pro odběr vzorku z partie osiva, nebo

aa)

jako dodavatel nezajistí sledovatelnost rozmnožovacího materiálu použitím jednoznačného označování rozmnožovacího materiálu ve všech fázích výroby, zpracování nebo uvádění do oběhu.“.

 

94.

V § 38a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Dodavatel se dále dopustí přestupku tím, že

a)

neoznámí ekologický heterogenní materiál Ústavu podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a uvede ho do oběhu,

b)

uvede do oběhu rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu, který nesplňuje některý z požadavků na vlastnosti, označování nebo balení stanovené v čl. 3 až 7 nařízení Komise (EU) 2021/1189,

c)

neuchovává doklady nebo informace týkající se rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu v souladu s čl. 8 nařízení Komise (EU) 2021/1189,

d)

nesplní některý z požadavků týkající se uchovávání ekologického heterogenního materiálu podle čl. 10 nařízení Komise (EU) 2021/1189, nebo

e)

nesplní některý z požadavků týkající se označení obalů osiva nebo průvodních dokladů osiva ve vztahu k použitému přípravku na ochranu rostlin podle čl. 49 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

95.

V § 38a odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

 

96.

V § 38a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že vytvoří záznam o úkonu, který neprovedla, nebo do záznamu o úkonu uvede nepravdivé údaje anebo údaje nevyplývající z vlastního zjištění.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

97.

V § 38a odst. 7 písm. a) se slova „x) nebo odstavce 4“ nahrazují slovy „aa), odstavce 3 písm. b) až e), odstavce 5 nebo 6“.

 

98.

V § 38a odst. 7 písm. b) se slova „nebo odstavce 3“ nahrazují slovy „ , odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 4“.

 

99.

V § 39 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

 

100.

V § 39 odst. 3 se slovo „odrůd7a)“ nahrazuje slovem „rozmnožovacího materiálu7a)“.

 

101.

V § 42 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 3f zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije od vegetačního období, které začne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 554/2005 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1a se na samostatné řádky doplňují věty „Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 2470/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se pro brambory prodlužuje doba platnosti odrůdového práva Společenství. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 ze dne 20. října 2021 o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin.“.

 

2.

V § 23 odst. 1 se slova „a brambor“ nahrazují slovy „ , brambor, chřestu a květinových cibulí“.

 

3.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

14)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4)

Čl. IV

V položce 88 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 295/2017 Sb., se za písmeno f) doplňuje písmeno g), které zní:

g)

o evidenci klonu registrované odrůdy révy nebo chmelu51) Kč 500“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna plemenářského zákona (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb., zákona č. 60/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 3/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 2 se za větu „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol k ověření souladu s veterinárními požadavky Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.“ na samostatný řádek vkládá věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.“.

 

2.

V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „u drůbeže chovatelé nejméně 500 kusů na hospodářství, u drůbeže chovatelé nejméně 100 kusů na hospodářství s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic pro produkci konzumních vajec uváděných na trh,“ zrušují a za slova „s výjimkou“ se vkládají slova „chovatelů drůbeže, kteří představují nevýznamné riziko podle čl. 85 nařízení (EU) 2016/429 a čl. 3 nařízení (EU) 2022/1345,“.

 

3.

V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Za chovatele drůbeže představujícího nevýznamné riziko podle čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2022/1345 se považuje chovatel, v jehož hospodářství jsou chována zvířata, přechovávány zárodečné produkty nebo produkty živočišného původu a primárním účelem není přemísťování těchto zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu do hospodářství nebo z něj.“.

 

4.

V § 24 odst. 10 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

předložení průvodního listu skotu nebo průkazu koně chovaných zvířat.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hnojivech (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 263/2014 Sb., zákona č. 61/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 8 se číslo „20“ nahrazuje číslem „200“, za slovo „povinni“ se vkládají slova „od 1. ledna 2024“ a slovo „ledna“ se nahrazuje slovem „února“.

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)

části páté čl. VI bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025, a

b)

části páté čl. VI bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

Fiala v. r.