Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

276/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

276

 

ZÁKON

ze dne 13. července 2023

o zrušení obsoletních právních předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Zrušují se:

1.

Zákon č. 2/1918 Sb. z. a n., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém.

2.

Zákon č. 4/1918 Sb. z. a n., o příslušnosti k rozhodování o nárocích proti státu nebo jeho částem.

3.

Nařízení Národního výboru československého č. 12/1918 Sb. z. a n., o povolání závodů, podřízených zákonu o válečných úkonech do služeb československého státu.

4.

Nařízení Národního výboru československého č. 14/1918 Sb. z. a n., o vojenském dozoru v závodech podřízených zákonu o válečných úkonech.

5.

Nařízení Národního výboru československého č. 15/1918 Sb. z. a n., o zřízení Československé cukerní komise.

6.

Nařízení Národního výboru československého č. 16/1918 Sb. z. a n., jímž se zakazuje vývoz cukru z území československého státu.

7.

Nařízení Národního výboru československého č. 17/1918 Sb. z. a n., o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících pro potřebu všeobecnou.

8.

Nařízení Národního výboru československého č. 19/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušuje povolení platiti válečnou daň dluhopisy rakouských válečných půjček.

9.

Nařízení Národního výboru československého č. 20/1918 Sb. z. a n., o zřízení úřadu pro zásobování lidu.

10.

Nařízení Národního výboru československého č. 22/1918 Sb. z. a n., o obchodu tříslivy, surovými a vydělanými kožemi.

11.

Nařízení Národního výboru československého č. 23/1918 Sb. z. a n., o utvoření komise pro osobní demobilisaci.

12.

Zákon č. 27/1918 Sb. z. a n., o půjčce národní svobody.

13.

Nařízení Národního výboru československého č. 30/1918 Sb. z. a n., kterým se zřizuje odborná finanční komise při úřadu pro finanční správu.

14.

Nařízení Národního výboru československého č. 31/1918 Sb. z. a n., kterým se berním úřadům ukládá přijímati k inkasu splatné státní obligace a cenné papíry rakouského, uherského a společného státu, jakož i splatné kupony k nim, kdykoli strana požádá.

15.

Nařízení Národního výboru československého č. 33/1918 Sb. z. a n., o odvetných opatřeních za příčinou válečných událostí.

16.

Zákon č. 39/1918 Sb. z. a n., o rozpuštění sboru obecních starších hlavního města Prahy a zřízení správního sboru.

17.

Zákon č. 40/1918 Sb. z. a n., o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro správu pošt, telegrafů a telefonů.

18.

Nařízení č. 47/1918 Sb. z. a n., o částečné demobilisaci.

19.

Nařízení ministra zemědělství a ministra průmyslu, obchodu a živností č. 48/1918 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými hnojivy.

20.

Zákon č. 49/1918 Sb. z. a n., o zavedení obchodních platidel.

21.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 50/1918 Sb. z. a n., o zřízení Československé komise pro státní dodávky.

22.

Nařízení ministerstva veřejných prací č. 52/1918 Sb. z. a n., o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní.

23.

Nařízení vlády československého státu č. 53/1918 Sb. z. a n., o zrušení krajského soudu v Trutnově.

24.

Nařízení předsednictva ministerské rady č. 54/1918 Sb. z. a n., týkající se zřízení úřadu pro přípravu mírové konference.

25.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 55/1918 Sb. z. a n., jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský.

26.

Nařízení min. národní obrany č. 58/1918 Sb. z. a n., o dodávkách k vojenským účelům.

27.

Nařízení úřadu pro zásobování lidu č. 60/1918 Sb. z. a n., týkající se organisace potravních skladišť civilních státních zřízenců.

28.

Nařízení ministra pro správu průmyslu, obchodu a živností č. 62/1918 Sb. z. a n., jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský.

29.

Zákon č. 64/1918 Sb. z. a n., o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku.

30.

Nařízení ministerstva spravedlnosti č. 66/1918 Sb. z. a n., o ustanovení a jmenování pomocného personálu pro Nejvyšší soud v Praze.

31.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu č. 68/1918 Sb. z. a n., týkající se ošacení lidového.

32.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu č. 69/1918 Sb. z. a n., které se týká opatřování palivového dříví pro obyvatelstvo.

33.

Nařízení vlády československé republiky č. 70/1918 Sb. z. a n., o zastavení činnosti zemských správních komisí uhelných.

34.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu č. 71/1918 Sb. z. a n., týkající se koží a obuvi.

35.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu č. 72/1918 Sb. z. a n., týkající se obchodu textiliemi.

36.

Zákon č. 77/1918 Sb. z. a n., o zřízení stipendií pro československé studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských.

37.

Zákon č. 78/1918 Sb. z. a n., o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy.

38.

Nařízení ministerstva financí ve srozumění s ministerstvem železnic č. 79/1918 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

39.

Nařízení ministerstva financí č. 81/1918 Sb. z. a n., o postupu c. k. rakouské vlády při upisování válečných půjček.

40.

Nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ve srozumění s ostatními súčastněnými ministry č. 83/1918 Sb. z. a n., o ochraně nájemců.

41.

Nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry č. 84/1918 Sb. z. a n., kterým zrušují se nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 175, a nařízení ministra vnitra ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 176, o krajských hejtmanech a krajích Litoměřice a Praha-okolí.

42.

Nařízení ministerstva financí č. 86/1918 Sb. z. a n., o placení kolkovného.

43.

Zákon č. 90/1918 Sb. z. a n., kterým se povoluje 10 milionů korun na přípravné prácek mírovému jednání.

44.

Zákon č. 92/1918 Sb. z. a n., o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

45.

Zákon č. 95/1918 Sb. z. a n., o vedení státního hospodářství od 1. ledna do 30. června 1919.

46.

Nařízení č. 96/1918 Sb. z. a n., o cestování do území Československé republiky.

47.

Nařízení veškerého ministerstva č. 99/1918 Sb. z. a n., jímž se zbavuje účinnosti cís. nařízení ze dne 1. května 1915, z. ř. čís. 108, o domobraně.

48.

Nařízení veškerého ministerstva č. 101/1918 Sb. z. a n., o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců.

49.

Nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě se súčastněnými ministerstvy č. 102/1918 Sb. z. a n., jímž se odkládá platnost předpisů zákona ze dne 23. prosince 1917 z. ř. čís. 501, o smlouvě pojišťovací, předpisů nařízení těchže ministerstev, jímž zbavují se platnosti obmezení smluvní svobody pro některé skupiny pojišťovacích smluv ze dne 24. prosince 1917, z. ř. čís. 502, a předpisů nařízení ministerstva vnitra, práv, obchodu a financí ze dne 29. prosince 1917, č. 521, jímž se stanoví některé změny nařízení těchto ministerií ze dne 5. března 1896, z. ř. č. 31, o zakládání zařízení a hospodaření pojišťoven (Pojišťovací regulativ).

50.

Nařízení ministra spravedlnosti ve shodě s ministerstvy vnitra, financí a zemědělství č. 103/1918 Sb. z. a n., jímž se na čas zvyšují znalecké poplatky soudních lékařů v trestním řízení.

51.

Nařízení veškerého ministerstva č. 3/1919 Sb. z. a n., o úlevách při plnění soukromoprávních pohledávek.

52.

Nařízení ministerstva železnic ve shodě s ministerstvem pro správu průmyslu, obchodu a živností a ministerstvem pro správu veřejných prací č. 4/1919 Sb. z. a n., o vydání Věstníku pro železnice a plavbu.

53.

Nařízení ministra pro zásobování lidu ve shodě se súčastněnými ministry č. 5/1919 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu.

54.

Nařízení ministra financí č. 7/1919 Sb. z. a n., o změně správního období pro státní hospodaření, o hrazení vydání až do uzákonění řádného rozpočtu, jakož i o státní účetní uzávěrce za dobu od 1. července do 31. prosince 1918 a za správní rok 1917/18.

55.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství č. 9/1919 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší ceny vepřů a vepřového masa.

56.

Nařízení ministra Dra. V. Šrobára, plnomocníka vlády československé republiky pro správu Slovenska, č. 597, č. 12/1919 Sb. z. a n., jímž se zřizuje generální finanční ředitelství pro Slovensko.

57.

Nařízení ministra financí č. 13/1919 Sb. z. a n., o zrušení platnosti starých kolků.

58.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu č. 16/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Úřední sběrna drobného jatečného dobytka a masa pro policejní obvod pražský a obec Vysočany.

59.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry zemědělství a zásobování č. 17/1919 Sb. z. a n., o zřízení Československé komise sladové.

60.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 18/1919 Sb. z. a n., o úpravě výroby a obchodu vlnou a hadry.

61.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 19/1919 Sb. z. a n., o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím.

62.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 20/1919 Sb. z. a n., o stanovení nejvyšších cen za lněnou a koudelnou přízi.

63.

Nařízení ministra pro zásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství č. 22/1919 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší ceny za telata a telecí maso.

64.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství č. 23/1919 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší ceny za skopce a skopové maso.

65.

Nařízení ministerstva financí ve srozumění s ministerstvem železnic č. 24/1919 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

66.

Nařízení ministra pro správu průmyslu, obchodu a živností v souhlasu s ministrem pro správu veřejných prací a s účastněnými ministry č. 25/1919 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření výrobky minerálních olejů, benzolem, oleji dehtovými a karbidem.

67.

Nařízení ministra financí č. 26/1919 Sb. z. a n., jímž se lhůta k dokončení novostaveb a staveb s malými byty dále prodlužuje.

68.

Nařízení ministerstva financí č. 27/1919 Sb. z. a n., o placení kolkovného.

69.

Nařízení ministra pro zásobování lidu č. 28/1919 Sb. z. a n., o zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového.

70.

Nařízení ministra pro zásobování lidu č. 29/1919 Sb. z. a n., o zřízení hospodářského svazu sušáren bramborů.

71.

Nařízení ministerstva vnitra č. 30/1919 Sb. z. a n., o cestování do území Československé republiky.

72.

Nařízení ministra obchodu č. 32/1919 Sb. z. a n., o obchodních a živnostenských komorách.

73.

Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živností č. 33/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušují nařízení týkající se soupisu a dopravy strojů a kotlů.

74.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve shodě s ministerstvem zemědělství č. 35/1919 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení úřadu pro lidovou výživu ve shodě s ministerstvem orby ze dne 26. července 1917, č. 309 ř. z., o používání obilí a mlýnských výrobků ke krmení.

75.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministerstvem zemědělství č. 36/1919 Sb. z. a n., kterým se omezuje porážka telat.

76.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu Československé republiky č. 37/1919 Sb. z. a n., o zrušení úřadu vyživovacích inspektorů.

77.

Nařízení vlády státu československého č. 38/1919 Sb. z. a n., o zabírání bytů obcemi.

78.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu č. 39/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.

79.

Nařízení ministra pro zásobování lidu č. 40/1919 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou.

80.

Nařízení ministra zemědělství ve shodě se zúčastněnými ministry č. 41/1919 Sb. z. a n., kterým zrušuje se nařízení ze dne 29. srpna 1918, č. 321 ř. z., jímž se obmezovalo používati slámy jako steliva a zabezpečovalo lesní stelivo.

81.

Zákon č. 42/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových.

82.

Zákon č. 43/1919 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. ze dne 16. dubna 1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.

83.

Nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko č. 45/1919 Sb. z. a n., kterým se na Slovensku uherské všeobecné kolkové známky berou z oběhu a nařizuje se přechodně, že poplatky, které se posud nahrazovaly kolky, mají býti placeny hotovými.

84.

Zákon č. 51/1919 Sb. z. a n., o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

85.

Nařízení veškerého ministerstva č. 53/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušuje císařské nařízení ze dne 9. srpna 1915, č. 234 ř. z., o zcizování hospodářských a lesních pozemků.

86.

Nařízení veškerého ministerstva č. 54/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty ku dodatečnému započítání služební doby, kterou kancelářští oficianti před svým ustanovením ztrávili jako kancelářští pomocníci nebo ve vojenské službě presenční.

87.

Nařízení veškerého ministerstva č. 55/1919 Sb. z. a n., o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců již ustanovených.

88.

Nařízení ministerstva spravedlnosti č. 56/1919 Sb. z. a n., o obsazování míst radů a projednávání osobních a disciplinárních záležitostí u vrchního zemského soudu v Praze a obsazování míst u soudů a státních zastupitelstev.

89.

Nařízení vlády republiky Československé č. 57/1919 Sb. z. a n., o zákazu převodu pohledávek a úhrad z ciziny do území republiky Československé.

90.

Vyhláška veškerého ministerstva č. 58/1919 Sb. z. a n., o úředním listu československého státu.

91.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 59/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje se hospodářský svaz průmyslu cihlářského.

92.

Nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě s ministerstvy vnitra a financí č. 60/1919 Sb. z. a n., kterým upravují se znalecké poplatky soudních lékařů v řízení nesporném.

93.

Nařízení ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro sociální péči č. 62/1919 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění nařízení ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb. z. a n., o ochraně nájemců.

94.

Nařízení ministerstva financí č. 65/1919 Sb. z. a n., o zřízení ústřední státní pokladny republiky Československé v Praze.

95.

Nařízení ministra pro zásobování lidu Československé republiky č. 72/1919 Sb. z. a n., o ceně zdaněného cukru spotřebního.

96.

Zákon č. 74/1919 Sb. z. a n., o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož iúředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův.

97.

Zákon č. 75/1919 Sb. z. a n., kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé.

98.

Zákon č. 76/1919 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice. (Novela k obecním zřízením).

99.

Nařízení vlády republiky Československé č. 80/1919 Sb. z. a n., jímž se doplňuje nařízení o příročí.

100.

Nařízení vlády republiky Československé č. 83/1919 Sb. z. a n., jímž se zakazuje vývoz semene řepy cukrovky, polocukrovky a řepy krmné všeho druhu.

101.

Nařízení ministra financí č. 85/1919 Sb. z. a n., o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky.

102.

Nařízení ministra financí ve srozumění s ministrem spravedlnosti č. 86/1919 Sb. z. a n., o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu.

103.

Nařízení ministra financí č. 87/1919 Sb. z. a n., o zákazu vydávati uschované cenné papíry.

104.

Zákon č. 88/1919 Sb. z. a n., o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách.

105.

Nařízení vlády republiky Československé č. 90/1919 Sb. z. a n., jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv obhospodařovaných komisí pro strojená hnojiva.

106.

Nařízení vlády republiky Československé č. 92/1919 Sb. z. a n., jímž prozatímně upravuje se zdravotní správa lázeňských míst na Slovensku.

107.

Nařízení vlády republiky Československé č. 100/1919 Sb. z. a n., o dovozních a vývozních syndikátech.

108.

Nařízení vlády republiky Československé č. 101/1919 Sb. z. a n., o odborových sdruženích cenových.

109.

Nařízení vlády republiky Československé č. 102/1919 Sb. z. a n., týkající se organisací obchodnictva pro válečné a přechodné hospodářství.

110.

Nařízení vlády republiky Československé č. 104/1919 Sb. z. a n., o zákazu výroby pivní náhražky.

111.

Nařízení vlády republiky Československé č. 105/1919 Sb. z. a n., o cestování do území republiky Československé.

112.

Nařízení vlády republiky československé č. 109/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušuje loterie číselná a ponechává jen loterie třídní.

113.

Nařízení vlády republiky Československé č. 110/1919 Sb. z. a n., o soupisu peněžních vkladů a členských a závodních podílů.

114.

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1919 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu.

115.

Nařízení vlády republiky Československé č. 114/1919 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních stavů.

116.

Nařízení vlády republiky Československé č. 115/1919 Sb. z. a n., kterým pozměňují se některá ustanovení nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., o fysikátní zkoušce zvěrolékařské.

117.

Nařízení vlády republiky Československé č. 116/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví nejvyšší ceny selat.

118.

Nařízení vlády republiky Československé č. 118/1919 Sb. z. a n., o uvolnění zadržených vkladů při okolkování bankovek.

119.

Nařízení vlády republiky Československé č. 119/1919 Sb. z. a n., o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance.

120.

Nařízení vlády republiky Československé č. 124/1919 Sb. z. a n., o zkrácení přípravné služby soudcovské a přejímání soudců z Bosny a Hercegoviny.

121.

Nařízení vlády republiky Československé č. 125/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, mlýnskými výrobky, rýží a luštěninami cizozemského původu.

122.

Nařízení vlády republiky Československé č. 126/1919 Sb. z. a n., o soupisu a označení cenných papírů.

123.

Nařízení vlády republiky Československé č. 127/1919 Sb. z. a n., o dalším prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných.

124.

Nařízení vlády republiky Československé č. 128/1919 Sb. z. a n., o filmování a zakládání filmových podniků na Slovensku.

125.

Nařízení vlády republiky Československé č. 129/1919 Sb. z. a n., o zákazu lombardovati cenné papíry a vydávati uschované valuty, zlato a stříbro.

126.

Nařízení vlády republiky Československé č. 130/1919 Sb. z. a n., jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís. 113 Sb. z. a n., o povinné nabídce cizích valut a pohledávek.

127.

Nařízení vlády republiky Československé č. 132/1919 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení nařízení Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918, čís. 31 Sb. z. a n., o výplatě splatných kuponů státních dluhopisů.

128.

Nařízení vlády republiky Československé č. 133/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje se nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ve shodě se s účastněnými ministerstvy ze dne 2. října 1918, č. 357 z. ř., o zásilkách zeleninových semen.

129.

Nařízení vlády republiky Československé č. 141/1919 Sb. z. a n., o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.

130.

Nařízení vlády republiky Československé č. 142/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušuje čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 Sb. z. a n., pro výplaty vkladů na běžných účtech mezi peněžními ústavy.

131.

Zákon č. 143/1919 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.

132.

Nařízení vlády republiky Československé č. 144/1919 Sb. z. a n., o stanovení nejvyšších cen za lněnou a konopnou přízi.

133.

Nařízení vlády republiky Československé č. 145/1919 Sb. z. a n., o exekuci podle spisů a listin zřízených v německo-rakouském státě.

134.

Nařízení vlády republiky Československé č. 146/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu karbidem.

135.

Nařízení vlády republiky Československé č. 149/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu lučebninami dosud zabavenými.

136.

Nařízení vlády republiky Československé č. 151/1919 Sb. z. a n., o provádění věcné demobilisace.

137.

Zákon č. 152/1919 Sb. z. a n., o nejvyšší emisi dluhopisů "Zemědělské banky markrabství Moravského" v Brně.

138.

Zákon č. 153/1919 Sb. z. a n., jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické.

139.

Nařízení vlády republiky československé č. 154/1919 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 7. února 1919, č. 74 Sb. z. a n., o přejímání státních úředníkův a zřízencův, jakož i úředníkův a zřízencův státních podnikův a fondův.

140.

Zákon č. 156/1919 Sb. z. a n., kterým povoluje se náklad na nouzové práce silniční.

141.

Nařízení vlády republiky Československé č. 157/1919 Sb. z. a n., o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných.

142.

Nařízení vlády republiky Československé č. 158/1919 Sb. z. a n., kterým se až na další zastavuje působnost nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919, čís. 39 Sb. z. a n., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.

143.

Nařízení vlády republiky Československé č. 160/1919 Sb. z. a n., o použití cukrovky ze sklizně 1919.

144.

Nařízení zemského politického správce v Praze č. 161/1919 Sb. z. a n., čís. 63.829/18-K, o obchodu sušeným ovocem a neslazenými povidly švestkovými v Čechách.

145.

Nařízení zemského politického správce v Praze č. 162/1919 Sb. z. a n., čís. 8905 pres., o zastavení oprávnění míti nebo nositi zbraně v Čechách.

146.

Nařízení vlády republiky Československé č. 163/1919 Sb. z. a n., o vývozu cukru.

147.

Nařízení vlády republiky Československé č. 165/1919 Sb. z. a n., kterým zrušuje se úprava obchodu cukrovým zbožím (cukrátka, kandisový cukr) a cukrářským zbožím.

148.

Nařízení vlády republiky Československé č. 166/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty pro povinnou nabídku cizích valut a cenných papírů znějících na cizí měnu.

149.

Nařízení vlády republiky Československé č. 167/1919 Sb. z. a n., o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých.

150.

Nařízení vlády republiky Československé č. 168/1919 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.

151.

Nařízení vlády republiky Československé č. 171/1919 Sb. z. a n., o zřízení Kontrolního a kompensačního úřadu pro mezinárodní obchod.

152.

Nařízení vlády republiky Československé č. 174/1919 Sb. z. a n., o doplnění nařízení, týkajícího se zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového.

153.

Nařízení vlády republiky Československé č. 176/1919 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí.

154.

Nařízení vlády republiky Československé č. 178/1919 Sb. z. a n., o slibu prozatímních zřízenců československých státních drah.

155.

Nařízení vlády republiky Československé č. 179/1919 Sb. z. a n., o slibu praktikantů, prozatímních úředníků a prozatímních sluhů, vstupujících do státní služby.

156.

Zákon č. 181/1919 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího.

157.

Nařízení vlády republiky Československé č. 183/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje nařízení ze dne 8. ledna 1919, č. 9 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách vepřů a vepřového masa.

158.

Nařízení vlády republiky Československé č. 184/1919 Sb. z. a n., o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženéhoneb dopravovaného.

159.

Nařízení vlády republiky Československé č. 185/1919 Sb. z. a n., o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.

160.

Zákon č. 186/1919 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje uzavříti úvěr do 179,000.000 dolarů.

161.

Zákon č. 187/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel v československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.

162.

Zákon č. 188/1919 Sb. z. a n., jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku.

163.

Nařízení vlády republiky Československé č. 190/1919 Sb. z. a n., o zrušení komise pro železo.

164.

Nařízení vlády republiky Československé č. 192/1919 Sb. z. a n., jímž se mění nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, č. 192 z. ř., o úpravě obchodu senem a slamou a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy.

165.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem veřejných prací č. 194/1919 Sb. z. a n., že se opravují chyby v nařízení ministerstva veřejných prací ze dne 20. listopadu 1918, č. 52 Sb. z. a n. z roku 1918, o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní.

166.

Nařízení vlády republiky Československé č. 200/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty pro soupis mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.

167.

Nařízení vlády republiky Československé č. 201/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty pro soupis a označení cenných papírů.

168.

Nařízení zemského politického správce v Praze č. 202/1919 Sb. z. a n., čís. 96.037-M, o úpravě obchodu jedlou solí v Čechách.

169.

Zákon č. 209/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu, až do výše 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze.

170.

Nařízení vlády republiky Československé č. 217/1919 Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance.

171.

Nařízení vlády republiky Československé č. 220/1919 Sb. z. a n., kterým se zastavuje činnost Úřední sběrny drobného jatečného dobytka a masa v Praze.

172.

Nařízení vlády republiky Československé č. 221/1919 Sb. z. a n., o dopravních osvědčeních pro ocet.

173.

Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1919 Sb. z.an, kterým se zrušují všechna dosavadní nařízení vajec se týkající.

174.

Nařízení vlády republiky Československé č. 226/1919 Sb. z. a n., o veřejném hospodaření sladem.

175.

Vyhláška ministra sociální péče č. 232/1919 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného vojenskou správou.

176.

Nařízení zemské správy politické v Praze č. 233/1919 Sb. z. a n., č. 8/D-8933/25, kterým se vydávají na základě § 5 nařízení veškerého ministerstva ze dne 15. ledna 1915, č. 11 z. ř., ve shodě s československým vojenským velitelstvím v Praze následující ustanovení o malém pohraničním styku na hranicích státu s Dolními a Horními Rakousy v politických okresích v Jindřichově Hradci, Třeboni, Kaplici a Krumlově.

177.

Nařízení vlády republiky Československé č. 236/1919 Sb. z. a n., o uvolnění vydávání označených cenných papírů z úschovy a výplaty na označené kupony.

178.

Nařízení vlády republiky Československé č. 238/1919 Sb. z. a n., o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud.

179.

Nařízení vlády republiky Československé č. 239/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušují nejvyšší ceny pro plechové a lité zboží.

180.

Nařízení vlády republiky Československé č. 242/1919 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

181.

Nařízení vlády republiky Československé č. 246/1919 Sb. z. a n., o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žirových účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky.

182.

Nařízení vlády republiky Československé č. 248/1919 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách cihlářského zboží.

183.

Zákon č. 250/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech.

184.

Zákon č. 251/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušují se zpětnou působností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce.

185.

Nařízení vlády republiky Československé č. 253/1919 Sb. z. a n., o obchodu lučebninami.

186.

Nařízení vlády republiky Československé č. 254/1919 Sb. z. a n., o obchodu hořčičným semenem.

187.

Nařízení vlády republiky Československé č. 255/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje se zákaz o používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží a podávání cukru v určitých podnicích.

188.

Nařízení vlády republiky Československé č. 256/1919 Sb. z .an., že jest požíti ministerského nařízení ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z., na oddělení pro kartáčnictví, jež jest zřízeno při Deylově ústavu pro slepé v Praze III.

189.

Zákon č. 261/1919 Sb. z. a n., o výkonu volebního práva do obcí a osad některých zaměstnanců státních a osob vojenských.

190.

Nařízení vlády republiky Československé č. 265/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje se nařízení místodržitele pro Čechy ze dne 4. dubna 1917, č. 30 z. z., kterým se stanoví nejvyšší ceny mléčných výrobků a vepřového sádla.

191.

Nařízení vlády republiky Československé č. 266/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu kávou.

192.

Zákon č. 276/1919 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

193.

Zákon č. 281/1919 Sb. z. a n., o státní podpoře stavebního ruchu.

194.

Nařízení vlády republiky Československé č. 283/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty ku soupisu pojistek.

195.

Nařízení vlády republiky Československé č. 284/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís. 116 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách selat.

196.

Nařízení vlády republiky Československé č. 285/1919 Sb. z. a n., jímž mění se čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. z. a n., o výplatě vkladů a podílů.

197.

Nařízení vlády republiky Československé č. 286/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zákaz používati cukru ku výrobě piva.

198.

Nařízení vlády republiky Československé č. 287/1919 Sb. z. a n., o formě podniků sloužících účelům přechodného hospodářství.

199.

Zákon č. 289/1919 Sb. z. a n., o započtení služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním.

200.

Nařízení vlády republiky Československé č. 298/1919 Sb. z. a n., kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., o válečných úkonech.

201.

Zákon č. 299/1919 Sb. z. a n., jímž se zřizují lidové soudy cenové.

202.

Nařízení vlády republiky Československé č. 300/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní znak.

203.

Nařízení vlády republiky Československé č. 303/1919 Sb. z. a n., kterým se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, čís. 298 Sb. z. a n., jímž se vyhlašuje počátek závazků ku konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., o válečných úkonech.

204.

Zákon č. 304/1919 Sb. z. a n., o poplatku z cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty.

205.

Zákon č. 306/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4. října 1833, čís. 2633 Sb. z., a článek V. u voz. zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 1. srpna 1895, z. ř. č. 112, o likvidaci a vymáhání advokátních platů.

206.

Nařízení vlády republiky Československé č. 309/1919 Sb. z. a n., kterým se zakazuje uveřejňovati vojenské zprávy v tiskopisech.

207.

Nařízení vlády republiky Československé č. 311/1919 Sb. z. a n., jímž se mění nařízení ze dne 6. března 1919, č. 113 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky.

208.

Nařízení vlády republiky Československé č. 315/1919 Sb. z. a n., o požadování a soupisu gumových obručí (pneumatik) automobilních.

209.

Nařízení vlády republiky Československé č. 316/1919 Sb. z. a n., o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů.

210.

Zákon č. 318/1919 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

211.

Zákon č. 319/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční.

212.

Nařízení vlády republiky Československé č. 322/1919 Sb. z. a n., o částečném zastavení působnosti zákona o osmihodinové době pracovní ve službě poštovní, telegrafní a telefonní.

213.

Nařízení vlády republiky Československé č. 323/1919 Sb. z. a n., o změně předpisův o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty na Slovensku.

214.

Nařízení vlády republiky Československé č. 325/1919 Sb. z. a n., týkající se překračování hranic vojenskými povinníky.

215.

Nařízení vlády republiky Československé č. 326/1919 Sb. z. a n., o doplnění nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. května 1919, č. 264 Sb. z. a n.

216.

Zákon č. 327/1919 Sb. z. a n., o povinné nabídce pohledávek, znějících na cizí měnu, Československé devisové ústředně.

217.

Zákon č. 328/1919 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.

218.

Zákon č. 329/1919 Sb. z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové.

219.

Zákon č. 330/1919 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě.

220.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem Národní obrany č. 334/1919 Sb. z. a n., kterou se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, č. 316 Sb. z. a n., o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů.

221.

Nařízení vlády republiky Československé č. 338/1919 Sb. z. a n., kterým se mění bod 2. § 15 nařízení ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z. a n., o použití cukrovky ze sklizně 1919.

222.

Nařízení vlády republiky Československé č. 340/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí čl. VII. zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

223.

Nařízení vlády republiky Československé č. 341/1919 Sb. z. a n., o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích.

224.

Nařízení vlády republiky Československé č. 343/1919 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném.

225.

Nařízení vlády republiky Československé č. 345/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušují nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, č. 192 ř. z., o úpravě obchodu senem a slamou, a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy.

226.

Nařízení vlády republiky Československé č. 346/1919 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách cihlářského zboží.

227.

Nařízení vlády republiky Československé č. 347/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 28. května 1919, čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových.

228.

Nařízení vlády republiky Československé č. 351/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona o spoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty.

229.

Nařízení vlády republiky Československé č. 354/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky.

230.

Nařízení vlády republiky Československé č. 355/1919 Sb. z. a n., o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční.

231.

Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu zrnkovou kávou.

232.

Nařízení vlády republiky Československé č. 358/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách.

233.

Nařízení vlády republiky Československé č. 359/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklavy ve Slezsku.

234.

Nařízení vlády republiky Československé č. 363/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek znějících na 100 K československých.

235.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 364/1919 Sb. z. a n., o vydávání jednostokorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919.

236.

Nařízení vlády republiky Československé č. 365/1919 Sb. z. a n., o zrušení dozoru nad obchodováním.

237.

Zákon č. 366/1919 Sb. z. a n., o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém.

238.

Nařízení vlády republiky Československé č. 367/1919 Sb. z. a n., o amnestii v oboru poplatkovém.

239.

Zákon č. 369/1919 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky.

240.

Nařízení vlády republiky Československé č. 370/1919 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

241.

Zákon č. 376/1919 Sb. z. a n., kterým povoluje se úvěr nahrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.

242.

Nařízení vlády republiky Československé č. 377/1919 Sb. z. a n., o zrušení osvědčení pro dopravu dříví.

243.

Nařízení vlády republiky Československé č. 380/1919 Sb. z. a n., kterým se upravují služební a hmotné poměry finanční stráže na Slovensku.

244.

Nařízení vlády republiky Československé č. 381/1919 Sb. z. a n., o zvýšení nejnižších požitků finanční stráže na Slovensku.

245.

Zákon č. 382/1919 Sb. z. a n., o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni.

246.

Nařízení vlády republiky Československé č. 383/1919 Sb. z. a n., o cenách mouky amerického původu.

247.

Nařízení vlády republiky Československé č. 384/1919 Sb. z. a n., o hospodaření benzolem a stanovení cen.

248.

Nařízení vlády republiky Československé č. 385/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu dehtem a jeho deriváty, vyjímaje benzol, a stanovení cen.

249.

Nařízení vlády republiky Československé č. 389/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.

250.

Nařízení vlády republiky Československé č. 391/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu čekankovými kořeny.

251.

Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1919 Sb. z. a n., kterým doplňuje se nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 21. srpna 1916, č. 268 ř. z.

252.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 393/1919 Sb. z. a n., Č.210.595/M, o dozoru nad výmlatem v Čechách.

253.

Nařízení vlády republiky Československé č. 395/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek znějících na 5000 K československých.

254.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 396/1919 Sb. z. a n., o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919.

255.

Nařízení vlády republiky Československé č. 399/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

256.

Nařízení vlády republiky Československé č. 400/1919 Sb. z. a n., o zřízení Zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného.

257.

Nařízení vlády republiky Československé č. 401/1919 Sb. z. a n., o výměně kolků vzatých z oběhu.

258.

Nařízení vlády republiky Československé č. 404/1919 Sb. z. a n., o uvolnění krmné řepy, pelušky a vlčího bobu, planých (koňských) kaštanů a žaludů, klihovky (mrtve), vinných matolin a rákosu.

259.

Nařízení vlády republiky Československé č. 406/1919 Sb. z. a n., jímž se mění předpisy o uveřejňování a vyhlašování ztrát cenných papírů a podobných listin.

260.

Nařízení vlády republiky Československé č. 408/1919 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových.

261.

Nařízení vlády republiky Československé č. 411/1919 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí.

262.

Nařízení vlády republiky Československé č. 413/1919 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro zlevnění oděvních potřeb ve prospěch nejméně majetných obyvatel, jímž se současně zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 16. června 1919, č. 335 Sb. z. a n.

263.

Nařízení vlády republiky Československé č. 416/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.

264.

Zákon č. 417/1919 Sb. z. a n., o vstupu československého státu v záruční (garanční) poměr u místních drah garantovaných státem.

265.

Nařízení vlády republiky Československé č. 424/1919 Sb. z. a n., o zřízení a správě "Státního podpůrného fondu československých invalidů".

266.

Nařízení vlády republiky Československé č. 427/1919 Sb. z. a n., o zřízení lázeňské rady.

267.

Zákon č. 431/1919 Sb. z. a n., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice.

268.

Nařízení vlády republiky Československé č. 432/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních.

269.

Zákon č. 433/1919 Sb. z. a n., Finanční zákon republiky Československé pro rok 1919.

270.

Nařízení vlády republiky Československé č. 436/1919 Sb. z. a n., o služebních poměrech obchodních pomocníků, nastoupivších k výzvě vojenskou službu.

271.

Nařízení vlády republiky Československé č. 437/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku a moravských enklávách.

272.

Nařízení vlády republiky Československé č. 439/1919 Sb. z. a n., o příročí pro vklady u peněžních ústavů.

273.

Zákon č. 446/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje z důvodu války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek.

274.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 448/1919 Sb. z. a n., č. 3/A-2115, č. z. p. s. 217.892 ai 1919, o nedělním klidu v obchodech u hřbitovů v místních obcích Král. Vinohradech a Žižkově.

275.

Zákon č. 449/1919 Sb. z. a n., o zákonné ochraně Československé republiky.

276.

Zákon č. 453/1919 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 16 ř. z., o starobních přídavcích státních podúředníkův a sluhů.

277.

Zákon č. 454/1919 Sb. z. a n., kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě, č. 330 Sb. z. a n.

278.

Zákon č. 455/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných a občanských (měšťanských) v republice Československé.

279.

Zákon č. 457/1919 Sb. z. a n., o připočtení válečných let státním zaměstnancům.

280.

Zákon č. 458/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová.

281.

Zákon č. 459/1919 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské měně do 60,000.000 lir.

282.

Zákon č. 461/1919 Sb. z. a n., kterýmž zřizuje se československá státní "Vysoká škola obchodní v Praze".

283.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 463/1919 Sb. z. a n., o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919.

284.

Nařízení vlády republiky Československé č. 475/1919 Sb. z. a ., o změně vyučovacího jazyka na vysoké škole báňské v Příbrami.

285.

Nařízení vlády republiky Československé č. 478/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.

286.

Nařízení vlády republiky Československé č. 479/1919 Sb. z. a n., o započtení aktivní vojenské služby pro postup do vyšších služebních požitků těm úředníkům skupiny E služební pragmatiky, kteří vyšli z řad oprávněných poddůstojníků a v den uzákonění služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní služební léta.

287.

Nařízení vlády republiky Československé č. 483/1919 Sb. z. a n., jímž se částečně mění vyhlášení místodržitele pro Čechy ze dne 8. února 1889, č. 1079 pres. z. z. č. 6, obsahující ustanovení o provedení zákona zemského ze dne 23. února 1888, č. 9 z. z.

288.

Nařízení vlády republiky Československé č. 485/1919 Sb. z. a n., jímž se podmínečně uvolňuje výplata výkupní hodnoty, zápůjčky neb důchodu ze životních pojistek k soupisu přihlášených (§ 10 nař. ze dne 10. dubna 1919, č. 184 Sb. z. a n.).

289.

Nařízení vlády republiky Československé č. 487/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

290.

Nařízení vlády republiky Československé č. 488/1919 Sb. z. a n., o dalším uvolnění vkladů a podílů, přihlášených dle nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. z. a n.

291.

Nařízení vlády republiky Československé č. 489/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje se suspense čl. 8, 9, 12 a 13 státního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, č. 142 ř. z., o všeobecných právech státních občanů vyslovená nařízením vlády republiky Československé ze dne 6. června 1919, č. 296 Sb. z. a n.

292.

Nařízení vlády republiky Československé č. 494/1919 Sb. z. a n., jímž se zavádí fakultativní zkouška dospělosti pro ty absolventy obchodních akademií, kteří chtí býti přijati co řádní posluchači na vysoké škole obchodní.

293.

Nařízení vlády republiky Československé č. 496/1919 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení vlády ze dne 7. července 1919, č. 370 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí, práv s movitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

294.

Nařízení vlády republiky Československé č. 499/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu rýží.

295.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 502/1919 Sb. z. a n., kterou se určuje den působnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. června 1919, čís.324 Sb. z. a n., o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách.

296.

Zákon č. 505/1919 Sb. z. a n., o výměně jednokorunových a dvoukorunových bankovek.

297.

Nařízení vlády republiky Československé č. 506/1919 Sb. z. a n., o stažení bankovek jedno- a dvoukorunových a vybírání poplatku při jejich výměně.

298.

Nařízení vlády republiky Československé č. 507/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek jedno- a pětikorunových.

299.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 508/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek jedno- a pětikorunových.

300.

Nařízení vlády republiky Československé č. 509/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

301.

Nařízení vlády republiky Československé č. 519/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1919/1920.

302.

Nařízení vlády republiky Československé č. 520/1919 Sb. z. a n., jímž se mění částečně nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z. a n., o použití cukrovky ze sklizně 1919.

303.

Nařízení vlády republiky Československé č. 521/1919 Sb. z. a n., týkající se provedení nařízení ze dne 4. července 1919, č. 365 Sb. z. a n., o zrušení dozoru nad obchodováním.

304.

Nařízení vlády republiky Československé č. 522/1919 Sb. z. a n., o zajištění činnosti v podnicích, náležejících právnickým osobám, společnostem neb jednotlivcům, spadajících do oboru působnosti ministerstva veřejných prací.

305.

Nařízení vlády republiky Československé č. 523/1919 Sb. z. a n., o výrobě a obchodu s kožemi a obuví.

306.

Nařízení vlády republiky Československé č. 524/1919 Sb. z. a n., o úpravě cen elektrické energie a plynu.

307.

Nařízení vlády republiky Československé č. 526/1919 Sb. z. a n., kterým se na území Slovenska provádí čl. VII zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky poškozené válkou.

308.

Nařízení vlády republiky Československé č. 527/1919 Sb. z. a n., oplacení daně z válečných zisků a daně válečné 4% státními pokladničními poukázkami.

309.

Nařízení vlády republiky Československé č. 528/1919 Sb. z. a n., o odkladu působnosti zákona o osmihodinové době pracovní pro podniky železniční.

310.

Nařízení vlády republiky Československé č. 529/1919 Sb. z. a n., o organisaci vysoké školy obchodu v Praze a o studiu na ní.

311.

Nařízení vlády republiky Československé č. 531/1919 Sb. z. a n., o zrušení osvědčení pro dopravu pytlů.

312.

Vyhláška vlády republiky Československé č. 535/1919 Sb. z. a n., o počátku činnosti pozemkového úřadu.

313.

Nařízení vlády republiky Československé č. 540/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb. z. a n., o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek.

314.

Nařízení vlády republiky Československé č. 542/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 10. června 1919, č. 314 Sb. z. a n., o požadování a soupisu pohonných prostředků automobilních.

315.

Nařízení vlády republiky Československé č. 544/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek 500korunových československých.

316.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 545/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek 500korunových československých s datem 15. dubna 1919.

317.

Nařízení vlády republiky Československé č. 546/1919 Sb. z. a n., jímž mění se částečně nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 3. ledna 1919, č. 5 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu a stanovy Státního obilního ústavu.

318.

Nařízení vlády republiky Československé č. 548/1919 Sb. z. a n., o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upsání státní půjčky republiky Československé.

319.

Nařízení vlády republiky Československé č. 553/1919 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách zápalek pro Slovensko.

320.

Nařízení vlády republiky Československé č. 557/1919 Sb. z. a n., o částech okresů Rábského, Nového Města p. Š. a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcích a Sečovcích.

321.

Nařízení vlády republiky Československé č. 558/1919 Sb. z. a n., o obchodu s korkem.

322.

Nařízení vlády republiky Československé č. 563/1919 Sb. z. a n., jímž se mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb. z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného.

323.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 565/1919 Sb. z. a n., čís. 309.432-18/L, ohledně nejvyšších cen spotřebního cukru ve velkoobchodě v Čechách.

324.

Nařízení vlády republiky Československé č. 570/1919 Sb. z. a n., jímž se částečně mění nařízení vlády ze dne 18. června 1919, č. 341 Sb. z. a n., o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích.

325.

Zákon č. 571/1919 Sb. z. a n., jímž se odstraňují pracovní a čelední knížky a trestnost bezdůvodného zrušení pracovního poměru.

326.

Nařízení vlády republiky Československé č. 573/1919 Sb. z. a n., o stažení bankovek stokorunových.

327.

Nařízení vlády republiky Československé č. 574/1919 Sb. z. a n., o zrušení Československé komise pro průmysl drožďárenský.

328.

Nařízení vlády republiky Československé č. 577/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek 50korunových československých.

329.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 578/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek 50korunových československých s datem 15. dubna 1919.

330.

Nařízení presidenta zemské správy politické č. 579/1919 Sb. z. a n., č. 325.880/L, o úpravě obchodu husami v Čechách.

331.

Nařízení vlády republiky Československé č. 581/1919 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen výrobků minerálních olejů a zavedení cen směrných.

332.

Nařízení vlády republiky Československé č. 583/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje odbor architektury na české vysoké škole technické v Brně.

333.

Nařízení vlády republiky Československé č. 584/1919 Sb. z. a n., o hospodaření zlomkovou litinou.

334.

Nařízení vlády republiky Československé č. 587/1919 Sb. z. a n., o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží a obchodu s nimi.

335.

Nařízení vlády republiky Československé č. 589/1919 Sb. z. a n., o obchodu se surovou gumou.

336.

Nařízení vlády republiky Československé č. 590/1919 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje výroba sekaného zboží uzenářského a zrušují se nej vyšší ceny tohoto zboží.

337.

Zákon č. 592/1919 Sb. z. a n., o zabírání bytův obcemi.

338.

Zákon č. 593/1919 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.

339.

Nařízení vlády republiky Československé č. 594/1919 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech.

340.

Nařízení vlády republiky Československé č. 597/1919 Sb. z. a n., jímž se provádějí zákon ze dne 17. října 1919, čís. 567, Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních), a zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy.

341.

Nařízení vlády republiky Československé č. 601/1919 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 18. září 1919, č. 518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

342.

Nařízení vlády republiky Československé č. 602/1919 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě lékárnických sazeb v rakouské farmakopoei Ed. VIII.

343.

Vyhláška vlády republiky Československé č. 603/1919 Sb. z. a n., o úředním listě civilní správy Podkarpatské Rusi.

344.

Nařízení vlády republiky Československé č. 609/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 22. února 1919, čís. 136 Sb. z. a n.

345.

Nařízení vlády republiky Československé č. 611/1919 Sb. z. a n., jímž se území Československé republiky rozděluje na tři dozorčí okresy cejchovní.

346.

Nařízení vlády republiky Československé č. 614/1919 Sb. z. a n., jímž se upravují doprovodné požitky poštovního personálu obstarávajícího doprovod pošty na železnicích.

347.

Nařízení vlády republiky Československé č. 615/1919 Sb. z. a n., kterýmžto se zřizuje "Slezská zemědělská rada".

348.

Nařízení vlády republiky Československé č. 618/1919 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Hospodářský úřad pro Slovensko.

349.

Zákon č. 620/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.

350.

Nařízení vlády republiky Československé č. 623/1919 Sb. z. a n., o obchodu s osinkem.

351.

Nařízení vlády republiky Československé č. 624/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, č. 317 Sb. z. a n., o požadování automobilů v automobilních továrnách na území domácím.

352.

Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty č. 625/1919 Sb. z. a n., kterou se vyhlašují "Základní a přechodná ustanovení pro českobratrskou církev evangelickou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku".

353.

Nařízení vlády republiky Československé č. 626/1919 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 1 zákona z 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.

354.

Nařízení vlády republiky Československé č. 630/1919 Sb. z. a n., o zrušení Ústředny kovů.

355.

Zákon č. 631/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání.

356.

Nařízení vlády republiky Československé č. 632/1919 Sb. z. a n., o zřízení Poradního sboru pro otázky hospodářské.

357.

Nařízení vlády republiky Československé č. 639/1919 Sb. z. a n., o stažení bankovek tisícikorunových.

358.

Nařízení vlády republiky Československé č. 640/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek 1000 korunových československých.

359.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 641/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek 1000 korunových československých s datem 15. dubna 1919.

360.

Nařízení vlády republiky Československé č. 642/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou.

361.

Nařízení vlády republiky Československé č. 645/1919 Sb. z. a n., o úpravě dovozu a vývozu.

362.

Nařízení vlády republiky Československé č. 646/1919 Sb. z. a n., kterým se zakazuje používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku.

363.

Nařízení vlády republiky Československé č. 647/1919 Sb. z. a n., jímž se mění nařízení vlády ze dne 18. listopadu 1919, č. 615 Sb. z. a n., týkající se zřízení "Slezské zemědělské rady".

364.

Zákon č. 648/1919 Sb. z. a n., jímž zřizuje se v Praze státní konservatoř hudby.

365.

Zákon č. 649/1919 Sb. z. a n., jímž zřizuje se instruktorát pro podniky ku přechovávání cizinců.

366.

Nařízení vlády republiky Československé č. 659/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a pracovních výkonův a o dani přepychové.

367.

Nařízení vlády republiky Československé č. 661/1919 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

368.

Zákon č. 669/1919 Sb. z. a n., o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920.

369.

Zákon č. 670/1919 Sb. z. a n., kterým se mění články I., III. a V. finančního zákona republiky Československé pro rok 1919, ze dne 27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n.

370.

Nařízení vlády republiky Československé č. 671/1919 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83, a ze dne 9. února 1919, č. 62 Sb. z. a n., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubna 1919, č. 77 (3576 pres.), a ze dne 17. května 1919, č. 85 (3576-I pres.), o ochraně nájemců.

371.

Nařízení vlády republiky Československé č. 672/1919 Sb. z. a n., o příročí pro živnostníky válkou poškozené.

372.

Nařízení vlády republiky Československé č. 673/1919 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje příročí podle nařízení ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.

373.

Nařízení vlády republiky Československé č. 674/1919 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje působnost nařízení ze dne 24. dubna 1919, č. 223 Sb. z. a n.

374.

Nařízení vlády republiky Československé č. 675/1919 Sb. z. a n., o zachování služebních poměrů podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a o obmezení výpovědi některých služebních poměrů.

375.

Zákon č. 5/1920 Sb. z. a n., jímž se povoluje Československému červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20 mil. korun.

376.

Zákon č. 6/1920 Sb. z. a n., jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr.

377.

Zákon č. 8/1920 Sb. z. a n., kterým se platnost § 23 novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. zák. anař., prodlužuje do konce roku 1920.

378.

Zákon č. 11/1920 Sb. z. a n., o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

379.

Zákon č. 12/1920 Sb. z. a n., o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu.

380.

Nařízení vlády republiky Československé č. 14/1920 Sb. z. a n. o zrušení odvetných opatření za příčinou válečných událostí.

381.

Zákon č. 20/1920 Sb. z. a n., o vy vlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov.

382.

Nařízení vlády republiky Československé č. 22/1920 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje obchod hovězím dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jakož i se ustanovují nej vyšší ceny hovězího masa a zabitých telat.

383.

Zákon č. 28/1920 Sb. z. a n., o reorganisaci finanční stráže.

384.

Nařízení vlády republiky Československé č. 30/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném.

385.

Zákon č. 31/1920 Sb. z. a n., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.

386.

Nařízení vlády republiky Československé č. 34/1920 Sb. z. a n., jímž provádí se zákon ze dne 2. prosince 1919, č. 13 Sb. z. a n. z r. 1920, o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudních notářů, soudců a advokátů.

387.

Nařízení vlády republiky Československé č. 36/1920 Sb. z. a n., kterým zrušují se ministerské nařízení ze dne 17. prosince 1881, č. 143 ř. z., a nařízení uherského ministra orby, průmyslu a obchodu ze dne 18. prosince 1888, č. 59.203, o zákazu dovozu a průvozu skotu z východních zemí.

388.

Nařízení vlády republiky Československé č. 37/1920 Sb. z. a n., o zrušení zabavení modré skalice.

389.

Nařízení vlády republiky Československé č. 40/1920 Sb. z. a n., o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže.

390.

Nařízení vlády republiky Československé č. 41/1920 Sb. z. a n., o ceně cukru určeného k spotřebě.

391.

Nařízení vlády republiky Československé č. 42/1920 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 329 Sb. z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové.

392.

Zákon č. 45/1920 Sb. z. a n., o umělecké úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců.

393.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 46/1920 Sb. z. a n., č. 18 A-4, č. 17.069, o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, jakož i drobů pro Čechy.

394.

Nařízení vlády republiky Československé č. 47/1920 Sb. z. a n., o vydání státovek na dvacet korun československých.

395.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 48/1920 Sb. z. a n., o vydání státovek 20korunových československých s datem 15. dubna 1919.

396.

Nařízení vlády republiky Československé č. 51/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta § 5 zákona ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.

397.

Nařízení vlády republiky Československé č. 52/1920 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost prováděcích nařízení k zákonu o inženýrských komorách ze dne 2. ledna 1913, č. 3 ř. z.

398.

Nařízení vlády republiky Československé č. 53/1920 Sb. z. a n., k provádění zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., kterým senově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění se některá ustanovení o poplatcích.

399.

Zákon č. 54/1920 Sb. z. a n., kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů.

400.

Nařízení vlády republiky Československé č. 55/1920 Sb. z. a n., o vybírání poplatků stanovených v § 14 císařského nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 281 ř. z., za potvrzení příjemce o dodání zásilek z cizozemska v železniční a říční lodní dopravě.

401.

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 56/1920 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách hovězího masa, jakož i vnitřností.

402.

Zákon č. 57/1920 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, ř. z., č. 14 ř. z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětu zvláštních válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.

403.

Nařízení vlády republiky Československé č. 58/1920 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost ministerských nařízení ze dne 20. ledna 1917, č. 21, 22 a 23 ř. z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě, a nařízení ze dne 16. března 1917, č. 28.100, k provedení I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.

404.

Nařízení vlády republiky Československé č. 60/1920 Sb. z. a n., o prodloužení platnosti nařízení býv. rakouského ministerstva železnic ze dne 31. ledna 1917, č. 35 ř. z., a nařízení býv. uherského ministerstva obchodu ze dne 16. března 1917, č. 28.100.

405.

Nařízení vlády republiky Československé č. 61/1920 Sb. z. a n., o vyšetření a uvedení v patrnost zabraného majetku pozemkového.

406.

Nařízení vlády republiky Československé č. 62/1920 Sb. z. a n., jímž zrušují se nařízení, kterými byly v Čechách, na Moravě ave Slezsku podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní.

407.

Nařízení vlády republiky Československé č. 63/1920 Sb. z. a n., o stažení bankovek 50korunových.

408.

Nařízení vlády republiky Československé č. 66/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové.

409.

Zákon č. 73/1920 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku a zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionu Kč.

410.

Zákon č. 78/1920 Sb. z. a n., o doplnění sítě státních drah na Slovensku.

411.

Zákon č. 79/1920 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919, a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné.

412.

Zákon č. 85/1920 Sb. z. a n., o prémiové státní půjčce Československé republiky.

413.

Zákon č. 87/1920 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov.

414.

Zákon č. 88/1920 Sb. z. a n., o zřízení státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím.

415.

Zákon č. 91/1920 Sb. z. a n., kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené.

416.

Zákon č. 92/1920 Sb. z. a n., kterým se povoluje další státní podpora stavebního ruchu.

417.

Nařízení vlády republiky Československé č. 93/1920 Sb. z. a n., kterým se mění hranice okresu Fridlandského a Libereckého.

418.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvy pro zásobování lidu a financí č. 97/1920 Sb. z. a n., že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. ledna 1920, č. 41 Sb. z. a n., o ceně cukru určeného k spotřebě.

419.

Nařízení vlády republiky Československé č. 99/1920 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 6. února 1920, č. 85 Sb. z. a n., o prémiové státní půjčce Československé republiky.

420.

Zákon č. 102/1920 Sb. z. a n., jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež budou vydány obcí Pražskou v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

421.

Zákon č. 104/1920 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé pro rok 1920.

422.

Nařízení vlády republiky Československé č. 106/1920 Sb. z. a n., o uvolnění vkladů a podílů k upisování 4 1/2% státní prémiové půjčky.

423.

Nařízení vlády republiky Československé č. 107/1920 Sb. z. a n., o vydání státovek na deset korun československých.

424.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 108/1920 Sb. z. a n., o vydání státovek 10 korunových československých s datem 15. dubna 1919.

425.

Nařízení vlády republiky Československé č. 110/1920 Sb. z. a n., o nové úpravě poštovních sazeb.

426.

Nařízení vlády republiky Československé č. 112/1920 Sb. z. a n., kterým se mění § 7 nařízení ze dne 20. ledna 1920, č. 43 Sb. z. a n., o jednotné organisaci přesných výškových měření.

427.

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1920 Sb. z. a n., o soupisu jmění a závazků v cizině.

428.

Zákon č. 115/1920 Sb. z. a n., o volbách do ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy.

429.

Zákon č. 118/1920 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém.

430.

Nařízení vlády republiky Československé č. 120/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 5. února 1920, č. 91 Sb. z. a n., kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené.

431.

Zákon č. 125/1920 Sb. z. a n., o volebním soudě.

432.

Nařízení vlády republiky Československé č. 131/1920 Sb. z. a n., jímž se upravují platy zřízenců finanční stráže.

433.

Zákon č. 133/1920 Sb. z. a n., jímž se zřizují zvěrolékařské komory.

434.

Zákon č. 134/1920 Sb. z. a n., o zajišťování dávky z majetku.

435.

Nařízení vlády republiky Československé č. 136/1920 Sb. z. a n., kterým se zakazuje zpracovati kozlečiny domácího původu na obuv.

436.

Nařízení vlády republiky Československé č. 141/1920 Sb. z. a n., kterýmž se pozměňuje § 2 sub 1 nařízení vlády republiky o Československé ze dne 9. prosince 1919, č. 642 Sb. z. a n., o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou ařepnou moučkou.

437.

Nařízení vlády republiky Československé č. 146/1920 Sb. z. a n., jímž se mění dosavadní předpisy o uvolnění zadržených výplat ze smluv pojišťovacích.

438.

Nařízení vlády republiky Československé č. 148/1920 Sb. z. a n., o změně předpisů o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty v přivtěleném území dle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb. z. a n.

439.

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 153/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší cena chleba na Moravě.

440.

Nařízení vlády republiky Československé č. 155/1920 Sb. z. a n., kterým se zrušuje § 17 nařízení ze dne 28. srpna 1919, čís. 102 z. a n. z. pro markrabství Moravské, o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilnin při mletí, šrotování a čištění obilí.

441.

Nařízení vlády republiky Československé č. 156/1920 Sb. z. a n., o dani přepychové, jímž se stanoví, za kterých podmínek sluší pokládati předměty, uvedené v seznamu připojeném k zákonu ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., za přepychové.

442.

Nařízení vlády republiky Československé č. 157/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. prosince 1919, č. 28 Sb. z. a n. z roku 1920, o reorganisaci finanční stráže.

443.

Zákon č. 163/1920 Sb. z. a n., kterým se mění § 3 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n. (řádu volení do obcí).

444.

Zákon č. 164/1920 Sb. z. a n., kterým se lhůta, stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje dokonce roku 1921.

445.

Zákon č. 166/1920 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový).

446.

Zákon č. 167/1920 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.

447.

Nařízení vlády republiky Československé č. 171/1920 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných.

448.

Nařízení vlády republiky Československé č. 172/1920 Sb. z. a n., kterým mění se vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako vzorec A k ministerskému nařízení ze dne 22. září 1892, č. 166 ř. z., a vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako příloha VIII. k ministerskému nařízení ze dne 15. října 1909, č. 178 ř. z.

449.

Nařízení vlády republiky Československé č. 175/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb. z. a n., a ze dne 9. února 1919, č. 62 Sb. z. a n., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubna 1919, č. 77 (3576 pres), a ze dne 17. května 1919, č. 85 (3576-I-pres), o ochraně nájemců.

450.

Zákon č. 179/1920 Sb. z. a n., o úpravě služebního poměru profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze.

451.

Nařízení vlády republiky Československé č. 181/1920 Sb. z. a n., jímž se upravují služební příjmy avýslužné učitelstvu na státních školách obecných (ludových) a občanských na Slovensku.

452.

Zákon č. 183/1920 Sb. z. a n., kterým se zřizuje státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně.

453.

Zákon č. 185/1920 Sb. z. a n., jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku.

454.

Zákon č. 187/1920 Sb. z. a n., o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených.

455.

Zákon č. 190/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.

456.

Nařízení vlády republiky Československé č. 191/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušují nařízení ze dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. a n., a ze dne 10. června 1919, č. 310 Sb. z. a n., o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva.

457.

Zákon č. 194/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili.

458.

Nařízení vlády republiky Československé č. 204/1920 Sb. z. a n., úpravě obchodu lnem.

459.

Nařízení vlády republiky Československé č. 206/1920 Sb. z. a n., jímž se pozměňují §§ 2 a 3 telefonního řádu vyhlášeného nařízením ministra obchodu ze dne 23. září 1916, čís. 322 ř. z.

460.

Nařízení vlády republiky Československé č. 207/1920 Sb. z. a n., o uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnými výrobky.

461.

Zákon č. 209/1920 Sb. z. a n., o přechodných daňových výhodách pro stavby.

462.

Zákon č. 210/1920 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.

463.

Zákon č. 211/1920 Sb. z. a n., o obecních a obvodních notářích na Slovensku.

464.

Zákon č. 215/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušuje cís. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z., o rakouském sboru válečnickém.

465.

Zákon č. 217/1920 Sb. z. a n., o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

466.

Zákon č. 218/1920 Sb. z. a n., kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.

467.

Nařízení vlády republiky Československé č. 224/1920 Sb. z. a n., o ústavu "Pražské vzorkové veletrhy".

468.

Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1920 Sb. z. a n., o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory podle § 12 zák. čl. XXVII. z roku 1907.

469.

Zákon č. 227/1920 Sb. z. a n., o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.100 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku.

470.

Zákon č. 230/1920 Sb. z. a n., jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní.

471.

Nařízení vlády republiky Československé č. 231/1920 Sb. z. a n., o prodloužení platnosti příplatku k přejímacím cenám obilnin sklizně 1919.

472.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 232/1920 Sb. z. a n., o zrušení nejvyšších cen hovězích a telecích drobů pro Čechy.

473.

Zákon č. 233/1920 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku.

474.

Zákon č. 235/1920 Sb. z. a n., o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.

475.

Vyhláška ministra financí č. 240/1920 Sb. z. a n., o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n., o zrušení Československé devisové ústředny a částečném uvolnění obchodu cizími platidly.

476.

Vyhláška ministra obchodu č. 241/1920 Sb. z. a n., o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 Sb. z. a n., o úpravě dovozu a vývozu.

477.

Zákon č. 247/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

478.

Zákon č. 251/1920 Sb. z. a n., kterým opravují se chyby v zákoně ze dne 12. února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém.

479.

Zákon č. 253/1920 Sb. z. a n., o poskytnutí záruky Ústrednému družstvu v Bratislavě.

480.

Zákon č. 254/1920 Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu.

481.

Vyhláška ministra sociální péče č. 255/1920 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží, objednaného vojenskou správou.

482.

Nařízení vlády republiky Československé č. 257/1920 Sb. z. a n., kterým se zrušuje nařízení ze dne 11. ledna 1919, č. 23 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách skopců a skopového masa.

483.

Nařízení vlády republiky Československé č. 259/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 17. února 1920, č. 134 Sb. z. a n., o zajišťování dávky z majetku.

484.

Zákon č. 260/1920 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství.

485.

Zákon č. 267/1920 Sb. z. a n., o odstranění nevhodných názvů.

486.

Zákon č. 269/1920 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského.

487.

Zákon č. 270/1920 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.

488.

Nařízení vlády republiky Československé č. 273/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, č. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců zr. 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné.

489.

Zákon č. 275/1920 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

490.

Zákon č. 278/1920 Sb. z. a n., o složení a působnosti místních výborů ve Velkém Brně.

491.

Zákon č. 279/1920 Sb. z. a n., o úpravě státní služby pro zvelebování živností.

492.

Zákon č. 280/1920 Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

493.

Zákon č. 281/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně.

494.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 282/1920 Sb. z. a n., čís. 18/L-857, čís. z. sp. p. 110.506 ai 1920, pro Čechy o zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských.

495.

Nařízení vlády republiky Československé č. 286/1920 Sb. z. a n., o vnitrozemské dopravě luštěnin.

496.

Zákon č. 287/1920 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové.

497.

Zákon č. 290/1920 Sb. z. a n. o zrušení kobliny arokoviny a jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku.

498.

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 296/1920 Sb. z. a n., o zrušení nejvyšších cen koňského masa a vnitřností.

499.

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 297/1920 Sb. z. a n., o zrušení nejvyšších cen za vnitřnosti z hovězího dobytka.

500.

Zákon č. 304/1920 Sb. z. a n., kterým se zrušují ustanovení obecních zřízení a městských statutů o právu měšťanském.

501.

Nařízení vlády republiky Československé č. 305/1920 Sb. z. a n., jímž se prozatímně upravuje zřízení a působnost zemědělské rady pro Slovensko.

502.

Zákon č. 307/1920 Sb. z. a n., jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v republice Československé.

503.

Zákon č. 309/1920 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

504.

Zákon č. 311/1920 Sb. z. a n., jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

505.

Zákon č. 320/1920 Sb. z. a n., o opatřeních k provedení 2. odst. §u 63 ústavní listiny.

506.

Nařízení vlády republiky Československé č. 321/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku.

507.

Nařízení vlády republiky Československé č. 322/1920 Sb. z. a n., o výplatách pohledávek a závazků na Hlučínsku.

508.

Nařízení vlády republiky Československé č. 323/1920 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách zápalek.

509.

Zákon č. 328/1920 Sb. z. a n., o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu.

510.

Zákon č. 330/1920 Sb. z. a n., o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů (řád volební).

511.

Zákon č. 333/1920 Sb. z. a n., o náhradě škody obětem politické persekuce za války 1914-1918.

512.

Nařízení vlády republiky Československé č. 336/1920 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku.

513.

Zákon č. 337/1920 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.

514.

Vyhláška ministra vnitra č. 338/1920 Sb. z. a n., o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských legitimacích.

515.

Nařízení zplnomocněného ministra vlády Československé republiky pro správu Slovenska č. 340/1920 Sb. z. a n., č. 2797 - pres. (2784 - zdrav.) o jmenování lékařů ve veřejné službě zdravotnické.

516.

Vyhláška ministerstva vnitra č. 341/1920 Sb. z. a n., že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 30. března 1920, čís. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti.

517.

Nařízení presidenta zemské správy politické č. 343/1920 Sb. z. a n., č. 18/A208/42, č. z. sp. p. 11.832, jímž zrušují se nejvyšší ceny koňského masa.

518.

Nařízení vlády republiky Československé č. 344/1920 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Zemský úřad pro Podkarpatskou Rus.

519.

Vyhláška ministerstva vnitra se všemi zúčastněnými ministerstvy č. 348/1920 Sb. z. a n., že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 15. dubna 1920, čís. 270 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.

520.

Nařízení vlády republiky Československé č. 351/1920 Sb. z. a n., kterým se částečně mění nařízení vlády ze dne 4. března 1920, č. 157 Sb. z. a n., o reorganisaci finanční stráže, a ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a n., o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže.

521.

Nařízení vlády republiky Československé č. 353/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 31. března 1920, č. 218 Sb. z. a n., o úpravě hranic příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.

522.

Nařízení vlády republiky Československé č. 354/1920 Sb. z. a n., k částečnému provedení §§ 36, 37 a 50 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

523.

Nařízení vlády republiky Československé č. 356/1920 Sb. z. a n., o změně generálního statutu Podkarpatské Rusi.

524.

Nařízení vlády republiky Československé č. 361/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.

525.

Nařízení vlády republiky Československé č. 362/1920 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

526.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 363/1920 Sb. z. a n., o vysvědčeních ženské průmyslové školy "Vlasta" ve Znojmě.

527.

Nařízení vlády republiky Československé č. 364/1920 Sb. z. a n., jímž se stanoví cestovné a stravné přísedících volebního soudu.

528.

Nařízení vlády republiky Československé č. 366/1920 Sb. z. a n., o přihlašování, vyšetřování a soupisu válečných škod podle mírových smluv.

529.

Nařízení vlády republiky Československé č. 367/1920 Sb. z. a n., o stažení bankovek po deseti a dvaceti korunách.

530.

Nařízení vlády republiky Československé č. 371/1920 Sb. z. a n., o obchodu ranými brambory.

531.

Nařízení vlády republiky Československé č. 374/1920 Sb. z. a n., jímž se provádějí přechodná ustanovení branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., o provedení odvodů v roce 1920.

532.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 375/1920 Sb. z. a n., čís. 19-186/5 ai 1920, čís. z. sp. p. 149.195 ai 1920, kterým stanoví se nepřípustnost odstraňování továrních lístků s balíků látek obchodníky látkami v Čechách.

533.

Nařízení vlády republiky Československé č. 377/1920 Sb. z. a n., o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami.

534.

Nařízení vlády republiky Československé č. 381/1920 Sb. z. a n., k provádění zákona ze dne 30. března 1920, čís. 219 Sb. z. a n., o podpoře soukromého stavebního podnikání.

535.

Nařízení vlády republiky Československé č. 382/1920 Sb. z. a n., o žádostech za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, čís. 230 Sb. z. a n., jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní.

536.

Nařízení vlády republiky Československé č. 383/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvodních notářích na Slovensku.

537.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 384/1920 Sb. z. a n., č. 18-L 1307, čís. z. sp. p. 154.053 ai 1920, pro Čechy o pozměnění zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských v Čechách.

538.

Nařízení vlády republiky Československé č. 385/1920 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje § 38 telefonního řádu vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze dne 23. září 1916, č. 322 ř. z.

539.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem spravedlnosti č. 388/1920 Sb. z. a n., že se opravují chyby v nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1920, č. 273 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců zr. 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné.

540.

Nařízení vlády republiky Československé č. 389/1920 Sb. z. a n., jímž mění se nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920, čís. 371 Sb. z. a n., o obchodu ranými brambory.

541.

Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1920 Sb. z. a n., o rozdělení filosofických fakult obou pražských universit.

542.

Nařízení vlády republiky Československé č. 393/1920 Sb. z. a n., o příročí pro živnostníky válkou poškozené.

543.

Nařízení vlády republiky Československé č. 394/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost nařízení o úlevách při placení úroků z knihovních pohledávek, daní a veřejných dávek.

544.

Nařízení vlády republiky Československé č. 395/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje a částečně mění působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a obchodnímu zákonu, zák. čl. XXXVII z r. 1875.

545.

Nařízení vlády republiky Československé č. 398/1920 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.

546.

Nařízení vlády republiky Československé č. 400/1920 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení § 2, odst. 4., nařízení ze dne 5. května 1919, č. 236 Sb. z. a n., o označení cenných papírů a jich kuponů vydaných po soupisu.

547.

Nařízení vlády republiky Československé č. 401/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení ze dne 3. února 1919, č. 95 Sb. z. a n., o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů.

548.

Nařízení vlády republiky Československé č. 402/1920 Sb. z. a n., o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími.

549.

Nařízení vlády republiky Československé č. 403/1920 Sb. z. a n., kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.

550.

Nařízení vlády republiky Československé č. 406/1920 Sb. z. a n., o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím.

551.

Vyhláška ministerstva financí č. 407/1920 Sb. z. a n., kterou se převádějí některé agendy s celní službou nesouvisející z hlavního celního úřadu v Olomouci na berní úřad v Olomouci a zřizuje se odbočka tohoto berního úřadu.

552.

Nařízení vlády republiky Československé č. 408/1920 Sb. z. a n., kterým se zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, č. 646 Sb. z. a n., o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku.

553.

Nařízení vlády republiky Československé č. 412/1920 Sb. z. a n., o poplatcích na průvodní listy dobytčí na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

554.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem pro zásobování lidu č. 413/1920 Sb. z. a n., že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. dubna 1920, čís. 237 Sb. z. a n., o příplatcích k cenám obilnin sklizně 1919.

555.

Nařízení vlády republiky Československé č. 415/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší ceny jatečného skotu včetně telat a upravují se nejvyšší ceny hovězího a telecího masa.

556.

Zákon č. 417/1920 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

557.

Nařízení vlády republiky Československé č. 419/1920 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách droždí.

558.

Nařízení vlády republiky Československé č. 421/1920 Sb. z. a n., o zrušení Československé textilní komise a zřízení Československé lnářské komise.

559.

Nařízení vlády republiky Československé č. 422/1920 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách, nařízení ze dne 27. června 1919, č. 359 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklávy ve Slezsku, nařízení ze dne 21. července 1919, č. 437 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku a moravských enklavách, a nařízení ze dne 4. května 1920, č. 336 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku.

560.

Nařízení vlády republiky Československé č. 424/1920 Sb. z. a n., o provedení §u 68 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

561.

Nařízení vlády republiky Československé č. 427/1920 Sb. z. a n., o označení cenných papírů dovezených z ciziny.

562.

Nařízení vlády republiky Československé č. 428/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského.

563.

Nařízení presidenta zemské správy politické č. 429/1920 Sb. z. a n., č. 8/D-1657 ai 1920, jímž se odvolává nařízení bývalého místodržitele pro království České ze dne 20. července 1918, č. 52 z. z., a nařízení zemského politického správce v Praze ze dne 19. března 1919, č. 162 Sb. z. a n., o zastavení oprávnění míti nebo nositi zbraně v Čechách.

564.

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 430/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě.

565.

Vyhláška ministerstva financí č. 435/1920 Sb. z. a n., o tom, že se vydávají kolkové známky v hodnotách po 30 Kč, 40 Kč a 50 Kč.

566.

Nařízení vlády republiky Československé č. 438/1920 Sb. z. a n., o ochraně polního majetku.

567.

Nařízení vlády republiky Československé č. 441/1920 Sb. z. a n., kterým ukládá se československým státním příslušníkům povinnost přihlásiti své majetkové zájmy na cizích plavebních podnicích říčních a námořních.

568.

Nařízení vlády republiky Československé č. 443/1920 Sb. z. a n., o organisaci okresních (župních) obilních úřadů.

569.

Zákon č. 447/1920 Sb. z. a n., jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

570.

Nařízení vlády republiky Československé č. 451/1920 Sb. z. a n., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu.

571.

Nařízení vlády republiky Československé č. 452/1920 Sb. z. a n., o dobrovolných splátkách nadávku z majetku a dávku z přírůstku na majetku, jakož i o uvolnění zadržených vkladů a výplat ze smluv pojišťovacích.

572.

Nařízení vlády republiky Československé č. 453/1920 Sb. z. a n., o měně na Vitorazsku a Valčicku.

573.

Nařízení vlády republiky Československé č. 454/1920 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

574.

Vyhláška ministerstva financí č. 455/1920 Sb. z. a n., č. 70.857-22.782/20, o IV. státní půjčce republiky Československé.

575.

Nařízení vlády republiky Československé č. 456/1920 Sb. z. a n., o rozšíření zákonů a nařízení z oboru správy vojenské na Hlučínsko.

576.

Nařízení vlády republiky Československé č. 457/1920 Sb. z. a n., kterým se omezuje výroba a prodej sekaného zboží uzenářského.

577.

Nařízení vlády republiky Československé č. 458/1920 Sb. z. a n., kterým se mění § 41, odst. 2., nařízení ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

578.

Nařízení vlády republiky Československé č. 463/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

579.

Nařízení vlády republiky Československé č. 466/1920 Sb. z. a n., o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upisování čtvrté státní půjčky.

580.

Nařízení vlády republiky Československé č. 467/1920 Sb. z. a n., o uvolnění vkladů a podílů k upisování čtvrté státní půjčky.

581.

Nařízení vlády republiky Československé č. 468/1920 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku.

582.

Nařízení vlády republiky Československé č. 469/1920 Sb. z. a n., o státní nákupně oděvních potřeb pro státní zaměstnance a učitele.

583.

Nařízení vlády republiky Československé č. 470/1920 Sb. z. a n., jímž se provádějí přechodná ustanovení §§ 59, 61 až 63 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., o převodu z dosavadního branného poměru do nového.

584.

Nařízení vlády republiky Československé č. 476/1920 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy politické v území Podkarpatské Rusi.

585.

Vyhláška ministerstva financí č. 478/1920 Sb. z. a n., o zřízení nového ukládacího okresu pro všeobecnou daň výdělkovou a pro daň z příjmu pro obvod berní správy v Hlučíně.

586.

Nařízení vlády republiky Československé č. 479/1920 Sb. z. a n., kterým se částečné mění a doplňují ustanovení vládního nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 217 Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance.

587.

Nařízení vlády republiky Československé č. 481/1920 Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení.

588.

Nařízení vlády republiky Československé č. 484/1920 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soudního okresu Šumperského a Staroměstského.

589.

Nařízení vlády republiky Československé č. 485/1920 Sb. z. a n., o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč.

590.

Nařízení vlády republiky Československé č. 487/1920 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n., a ze dne 18. května 1920, čís. 362 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

591.

Nařízení vlády republiky Československé č. 489/1920 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

592.

Nařízení vlády republiky Československé č. 490/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, č. 192 Sb. z. a n., o dopravě koží a obuvi.

593.

Nařízení vlády republiky Československé č. 491/1920 Sb. z. a n., o zákazu přeregistrování a prodeje československých říčních lodí do ciziny.

594.

Vyhláška II. ministerstva financí č. 495/1920 Sb. z. a n., č. 79.129-25.041 ai 1920, o čtvrté státní půjčce Československé republiky a účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

595.

Nařízení vlády republiky Československé č. 496/1920 Sb. z. a n., jímž se mění částečně a doplňuje nařízení vládní ze dne 10. října 1919, čís. 546 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu.

596.

Nařízení vlády republiky Československé č. 497/1920 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soudního a politického okresu Uhersko-Brodského a Uhersko-Hradišťského.

597.

Nařízení vlády republiky Československé č. 502/1920 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu mýdlem a mýdlovým práškem.

598.

Nařízení vlády republiky Československé č. 503/1920 Sb. z. a n., o prozatímním vyměření daně z příjmu (dôchodkové) a válečné (z válečných zisků) osob fysických.

599.

Nařízení vlády republiky Československé č. 510/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení ministerstev financí, obchodu a orby ze dne 22. ledna 1915, č. 15 ř. z., o úpravě vývozu a průvozu pytlů.

600.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s předsedou vlády č. 511/1920 Sb. z. a n., že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, čís. 458 Sb. z. a n., kterým se mění § 41, odst. 2., nař. ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

601.

Nařízení vlády republiky Československé č. 514/1920 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o úpravě přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a o úpravě zaopatřovacích nároků bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili.

602.

Vyhláška ministerstva obchodu v dohodě s ministerstvem financí č. 515/1920 Sb. z. a n., kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

603.

Nařízení vlády republiky Československé č. 516/1920 Sb. z. a n., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby.

604.

Nařízení vlády republiky Československé č. 517/1920 Sb. z. a n., jímž se mění předpisy o mezích příslušnosti soudů lichevních a provádí § 29 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567 Sb. z. a n.

605.

Nařízení vlády republiky Československé č. 518/1920 Sb. z. a n., jímž se doplňují a mění některá ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. listopadu 1919, č. 597 Sb. z. a n.

606.

Nařízení vlády republiky Československé č. 520/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje obchod brambory.

607.

Nařízení vlády republiky Československé č. 525/1920 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské dívčí průmyslové školy oddělení vyšívačského v Brně.

608.

Nařízení vlády republiky Československé č. 526/1920 Sb. z. a n., o započtení absolvování jednotlivých ročníků bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě do doby učební pro živnost zámečnickou.

609.

Nařízení vlády republiky Československé č. 527/1920 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě, jež nahrazují průkaz řádného dokončení učebního poměru pro živnost zámečnickou.

610.

Nařízení vlády republiky Československé č. 530/1920 Sb. z. a n., o stejnokroji pro pohraniční finanční stráž.

611.

Nařízení vlády republiky Československé č. 532/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví, pokud mohou cizozemské akciové společnosti peněžní býti připuštěny k provozování obchodu v tuzemsku.

612.

Nařízení vlády republiky Československé č. 533/1920 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soudního a politického okresu uhersko-brodského a uhersko-hradišťského.

613.

Nařízení vlády republiky Československé č. 534/1920 Sb. z. a n., o úpravě obchodu lnem.

614.

Vyhláška ministerstva financí č. 535/1920 Sb. z. a n., o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé.

615.

Nařízení vlády republiky Československé č. 536/1920 Sb. z. a n., jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.).

616.

Nařízení vlády republiky Československé č. 537/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje způsob vybírání poplatků dlažebních a mýtních ve smyslu uherského zák. čl. I.: 1890 na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi.

617.

Nařízení vlády republiky Československé č. 541/1920 Sb. z. a n., k provedení § 6 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

618.

Vyhláška ministra školství a národní osvěty č. 542/1920 Sb. z. a n., o uznání církve československé.

619.

Nařízení vlády republiky Československé č. 544/1920 Sb. z. a n., o zřízení Československé pivovarské komise se sídlem v Praze.

620.

Nařízení vlády republiky Československé č. 546/1920 Sb. z. a n., o úpravě úhrad ze smluv o zařízení a provozu drah a vleček, o jejich připojení a o úpravě smluvních sazeb přepravních.

621.

Vyhláška ministerstva financí č. 549/1920 Sb. z. a n., o provedení úmluvy vlád republiky Československé a Rakouské o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů, uveřejněné vyhláškou ze dne 6. září 1920, č. 513 Sb. z. a n.

622.

Nařízení vlády republiky Československé č. 550/1920 Sb. z. a n., o osvobození darů pro Národní fond Masarykův od daní a poplatků.

623.

Vyhláška ministerstva financi, č. 551/1920 Sb. z. a n., č. 98.882/27.864, o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé.

624.

Vyhláška ministerstva financí č. 552/1920 Sb. z. a n., o placení daně z válečných zisků za rok 1919 na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 4%ními státními pokladničními poukázkami a úpisy 4 1/2%ní státní prémiové půjčky.

625.

Nařízení vlády republiky Československé č. 556/1920 Sb. z. a n., o výpomoci při škodách válečných.

626.

Nařízení vlády republiky Československé č. 558/1920 Sb. z. a n., o stanovení lhůty dle § 9, odst. 3., zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

627.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 565/1920 Sb. z. a n., č. 18-K-301.596, o úpravě spotřeby bramborů v Čechách.

628.

Nařízení vlády republiky Československé č. 566/1920 Sb. z. a n., o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu, a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím.

629.

Nařízení vlády republiky Československé č. 567/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení ministerstva zemské obrany ze dne 30. července 1914, č. 179 ř. z., o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů.

630.

Nařízení vlády republiky Československé č. 569/1920 Sb. z. a n., o provedení zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

631.

Nařízení vlády republiky Československé č. 570/1920 Sb. z. a n., o úpravě obchodu olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin.

632.

Nařízení vlády republiky Československé č. 571/1920 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., týkající se zkoušky lékařů a zvěrolékařů, kteří chtějí býti trvale ustanoveni ve veřejné zdravotní službě u politických úřadů, jakož i nařízení ministerstva vnitra ze dne 27. srpna 1873, č. 139 ř. z., týkající se rozsahu zkušebních předmětů této zkoušky.

633.

Nařízení vlády republiky Československé č. 573/1920 Sb. z. a n., o započtení služební doby obecním a obvodním notářům na Slovensku a o započtení hodnoty naturálního bytu nebo příbytečného do jejich služebních požitků.

634.

Nařízení vlády republiky Československé č. 574/1920 Sb. z. a n., jímž se částečně mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb. z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného.

635.

Nařízení vlády republiky Československé č. 575/1920 Sb. z. a n., aby proveden byl soupis zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí neb darů z milosti.

636.

Nařízení vlády republiky Československé č. 576/1920 Sb. z. a n., o měně na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud tam nebylo okolkováno.

637.

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 577/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje z důvodů války promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného.

638.

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 578/1920 Sb. z. a n., jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy v částce 50,000.000 Kč osvobození odkolků a poplatků a povoluje se použití titrů této zápůjčky k uložení sirotčích, nadačních a podobných kapitálů.

639.

Nařízení vlády republiky Československé č. 579/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z. a n., o požadovacím právu na předměty doličné uložené u občanských a vojenských soudů trestních.

640.

Vyhláška ministerstev obchodu, financí, spravedlnosti, veřejných prací, železnic a vnitra č. 580/1920 Sb. z. a n., o úmluvě mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské o způsobu, jaknakládati po stránce právní s výrobními a dopravními podniky.

641.

Nařízení vlády republiky Československé č. 581/1920 Sb. z. a n., o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920/1921.

642.

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 583/1920 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku.

643.

Vyhláška ministerstva financí č. 584/1920 Sb. z. a n., o zrušení puncoven v Broumově v Čechách a v Báňské Šťávnici na Slovensku.

644.

Vyhláška vlády republiky Československé č. 585/1920 Sb. z. a n., že pozbylo platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. srpna 1920, č. 471 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků.

645.

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 586/1920 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

646.

Nařízení vlády republiky Československé č. 587/1920 Sb. z. a n., jímž upravují se ustanovení o poplatkovém ekvivalentu v příčině jeho měření a placení a přiznání majetku za osmé desítiletí (1921 až včetně 1930).

647.

Nařízení vlády republiky Československé č. 588/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 8. června 1898, č. 38 z. z. pro Čechy, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930.

648.

Nařízení vlády republiky Československé č. 589/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 27. června 1899, č. 68 z. z. pro Moravu, a zákona ze dne 28. května 1902, č. 50 z. z. pro Moravu, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930.

649.

Nařízení vlády republiky Československé č. 592/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, č. 256 Sb. z. a n.

650.

Nařízení vlády republiky Československé č. 594/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 230 Sb. z. a n.

651.

Nařízení vlády republiky Československé č. 595/1920 Sb. z. a n., o změně příslušnosti pro rozdělování sody krystalové a zrušení přidělování mýdla a pracího prášku.

652.

Vyhláška ministerstva financí č. 596/1920 Sb. z. a n., o zavedení nových úředních puncovních značek pro zlaté a stříbrné zboží (§ 36 punc. zák.).

653.

Nařízení vlády republiky Československé č. 598/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

654.

Nařízení vlády republiky Československé č. 599/1920 Sb. z. a n., o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919.

655.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 600/1920 Sb. z. a n., o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919.

656.

Nařízení vlády republiky Československé č. 603/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (§§ 1 -31).

657.

Nařízení vlády republiky Československé č. 604/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (Úprava uhelného hospodářství §§ 1 - 31).

658.

Nařízení vlády republiky Československé č. 606/1920 Sb. z. a n., o sloučení obvodu slúžnovského úřadu v Turně s obvodem slúžnovského úřadu v Moldavě se sídlem v Moldavě.

659.

Nařízení vlády republiky Československé č. 607/1920 Sb. z. a n., o jednacím řádu rozhodčích soudů pro spory mezi Státním obilním ústavem a komisionáři, resp. mlýny smluvními.

660.

Nařízení vlády republiky Československé č. 611/1920 Sb. z. a n., o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska.

661.

Nařízení vlády republiky Československé č. 613/1920 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. března 1912, č. 47 ř. z., o pomocných silách lékárenských.

662.

Nařízení vlády republiky Československé č. 614/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta k podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

663.

Nařízení vlády republiky Československé č. 617/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí § 6, č. 2., zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.

664.

Vyhláška ministerstva obchodu v dohodě s ministerstvem financí č. 618/1920 Sb. z. a n., kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku.

665.

Nařízení vlády republiky Československé č. 619/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou.

666.

Nařízení vlády republiky Československé č. 623/1920 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se pravomoc Pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., narok 1921, pokud jde o legionáře.

667.

Zákon č. 625/1920 Sb. z. a n., o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

668.

Nařízení vlády republiky Československé č. 627/1920 Sb. z. a n., kterým se částečně zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem, a nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z. a n., o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých.

669.

Nařízení vlády republiky Československé č. 628/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.

670.

Nařízení vlády republiky Československé č. 633/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí § 11 zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování. (Třetí prováděcí nařízení.).

671.

Nařízení vlády republiky Československé č. 634/1920 Sb. z. a n., o zřízení oddělení při soudní tabuli v Košicích pro Podkarpatskou Rus.

672.

Nařízení vlády republiky Československé č. 636/1920 Sb. z. a n., kterým se zavádějí mimořádná opatření pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na Král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Žižkově.

673.

Nařízení vlády republiky Československé č. 640/1920 Sb. z. a n., kterým se zrušují nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 586 Sb. z. a n., a ze dne 20. dubna 1920, č. 274 Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem, jakož i částečně mění nařízení vlády republiky československé ze dne 7. května 1920, č. 377 Sb. z. a n., o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami.

674.

Nařízení vlády republiky Československé č. 642/1920 Sb. z. a n., jímž zrušuje se zákaz urychleného prodeje tkalcovského, pleteného a stávkového zboží.

675.

Nařízení vlády republiky Československé č. 643/1920 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje a částečně mění nařízení ze dne 19. prosince 1919, č. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů.

676.

Vyhláška ministerstva financí a ministerstva pošt a telegrafů v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem č. 645/1920 Sb. z. a n., o povinném placení daní, poplatků a dávek platenkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového.

677.

Nařízení vlády republiky Československé č. 647/1920 Sb. z. a n., kterým se zrušuje všeobecné hudebné v Čechách.

678.

Nařízení vlády republiky Československé č. 648/1920 Sb. z. a n., kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o zásobování hovězím a telecím masem.

679.

Vyhláška ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti č. 649/1920 Sb. z. a n., o zrušení 36 berních úřadů v Čechách a na Moravě.

680.

Nařízení vlády republiky Československé č. 650/1920 Sb. z. a n., jímž provádí se ve příčině pomocných sil kancelářských zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 270 Sb. z. a n.

681.

Nařízení vlády republiky Československé č. 651/1920 Sb. z. a n., o zrušení okresního soudu v Kosinově, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši aTačevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů v Beregszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Košicích.

682.

Nařízení vlády republiky Československé č. 654/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 18. března 1920, č. 185 Sb. z. a n., jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku.

683.

Nařízení vlády republiky Československé č. 656/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 Sb. z. a n.

684.

Nařízení vlády repububliky Československé č. 658/1920 Sb. z. a n., o uvolnění peněžních vkladů, patřících osobám v § 43 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., jmenovaným.

685.

Nařízení vlády republiky Československé č. 659/1920 Sb. z. a n., o zrušení berního úřadu v Turně a přičlenění obcí z jeho obvodu do obvodu berního úřadu v Moldavě.

686.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Čechách č. 661/1920 Sb. z. a n., čís. 3/A-588/6, č. z. s. p. 252.612, o úpravě nedělního klidu v živnosti fotografické.

687.

Vyhláška ministerstva financí č. 663/1920 Sb. z. a n., o zrušení úřadu pro vyměřování poplatků v Plzni a sloučení jeho s poplatkovým oddělením okresního finančního ředitelství v Plzni.

688.

Nařízení vlády republiky Československé č. 665/1920 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se pravomoc Státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., narok 1921, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus.

689.

Vyhláška ministra sociální péče č. 669/1920 Sb. z. a n., jíž se částečně mění ustanovení vyhlášky ze dne 23. dubna 1920, č. 255 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu.

690.

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska č. 671/1920 Sb. z. a n., č. 4355 adm. rev., kterým se zrušuje nařízení ze dne 9. září 1920, č. 548 Sb. z. a n., o výkonu policie v městě Košicích.

691.

Nařízení vlády republiky Československé č. 673/1920 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice.

692.

Zákon č. 682/1920 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé pro rok 1921, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investicí pro tento rok.

693.

Zákon č. 683/1920 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

694.

Zákon č. 684/1920 Sb. z. a n., kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 583 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku.

695.

Zákon č. 685/1920 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek, na rok 1920.

696.

Zákon č. 686/1920 Sb. z. a n., o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé.

697.

Zákon č. 691/1920 Sb. z. a n., kterým se určuje podle §u 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských.

698.

Zákon č. 692/1920 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala ústřední správní komisi pro sjednocenou obec pražskou.

699.

Nařízení vlády republiky Československé č. 694/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII. Z roku 1875 (obchodnímu zákonu).

700.

Nařízení vlády republiky Československé č. 695/1920 Sb. z. a n., o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907.

701.

Nařízení vlády republiky Československé č. 1/1921 Sb. z. a n., jímž se vydává statut pro opatření strojených hnojiv v roce 1921.

702.

Nařízení vlády republiky Československé č. 2/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 7. dubna 1920, čís. 212 Sb. z. a n., o obchodu surovými kožemi.

703.

Nařízení vlády republiky Československé č. 3/1921 Sb. z. a n., kterým provádí se zákon ze dne 16. března 1920, č. 167 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.

704.

Nařízení vlády republiky Československé č. 5/1921 Sb. z. a n., o likvidaci Československé komise pro hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu v Praze a odboček téže v Brně, v Bratislavě a ve Znojmě.

705.

Nařízení vlády republiky Československé č. 6/1921 Sb. z. a n., kterým se odvolávají mimořádná opatření, zavedená vládním nařízením ze dne 12. prosince 1920, č. 636 Sb. z. a n., pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na Král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově aŽižkově.

706.

Nařízení vlády republiky Československé č. 8/1921 Sb. z. a n., kterým se stanoví den návratu ruských legií podle § 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n.

707.

Nařízení vlády republiky Československé č. 9/1921 Sb. z. a n., jímž stran okresu Iľavského na Slovensku doplňují se vysvětlivky k přílohám A. aB. opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

708.

Nařízení vlády republiky Československé č. 10/1921 Sb. z. a n., jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus prodlužují lhůty stanovené v opatření Stálého výboru Národního shromáždění podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

709.

Vyhláška ministra financí č. 11/1921 Sb. z. a n., o zavedení jednotného vzorce pro sestavu závěrečných účtů akciových bank a předkládání povinných výkazů.

710.

Nařízení vlády republiky Československé č. 13/1921 Sb. z. a n., o úředním titulu odborných soudců laiků.

711.

Nařízení vlády republiky Československé č. 16/1921 Sb. z. a n., jímž se provádějí §§ 3, 4 a 5 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

712.

Nařízení vlády republiky Československé č. 18/1921 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko.

713.

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu v dohodě s ministerstvem financí č. 19/1921 Sb. z. a n., o zřízení obvodových úřadoven v Brně, Trenčanských Teplicích a Užhorodě.

714.

Nařízení vlády republiky Československé č. 21/1921 Sb. z. a n., jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880, č. 37 ř. z., o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru, a zák. čl. VII. z r. 1888 o úpravě zvěrolékařství.

715.

Nařízení vlády republiky Československé č. 25/1921 Sb. z. a n., kterým se provádí ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 234 Sb. z. a n., o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně.

716.

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska č. 29/1921 Sb. z. a n., o úpravě instančního pořadu v záležitostech zdravotnických a živnostenských v municipálních městech Bratislavě a Košicích.

717.

Nařízení vlády republiky Československé č. 31/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušují předpisy o omezení spotřeby masa a tuků.

718.

Nařízení vlády republiky Československé č. 34/1921 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod zvěří.

719.

Nařízení vlády republiky Československé č. 38/1921 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem.

720.

Zákon č. 40/1921 Sb. z. a n., o zcizení státního nemovitého majetku.

721.

Nařízení vlády republiky Československé č. 41/1921 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1921.

722.

Nařízení vlády republiky Československé č. 42/1921 Sb. z. a n., o vydání státovek po 5000 korunách československých.

723.

Vyhláška bankovního úřadu ministerstva financí č. 43/1921 Sb. z. a n., o vydání 5000 korunových státovek s datem 6. července 1920.

724.

Nařízení vlády republiky Československé č. 44/1921 Sb. z. a n., jímž se omezuje dovoz a přijímání drobných mincí korunové měny rakousko-uherské.

725.

Zákon č. 45/1921 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč.

726.

Nařízení vlády republiky Československé č. 49/1921 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Podkarpatské Rusi.

727.

Nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě č. 50/1921 Sb. z. a n., kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě.

728.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 52/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zákaz prodeje snímaného vepřového masa v Čechách.

729.

Nařízení vlády republiky Československé č. 53/1921 Sb. z. a n., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový státem převzatý.

730.

Nařízení vlády republiky Československé č. 54/1921 Sb. z. a n., o zřízení "Československé ústřední rady železniční" a "Ředitelských rad železničních".

731.

Nařízení vlády republiky Československé č. 57/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zákaz používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží.

732.

Zákon č. 58/1921 Sb. z. a n., o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

733.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 60/1921 Sb. z. a n., jíž se stanoví den účinnosti některých ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n.

734.

Nařízení vlády republiky Československé č. 61/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu luštěninami, prosem, pohankou a konopným semenem, jakož i výrobky z těchto plodin.

735.

Nařízení vlády republiky Československé č. 64/1921 Sb. z. a n., kterým se stanoví doba, kdy zaniká působnost nařízení, upravujících mzdové a pracovní poměry v podnicích, jež slouží vojenským účelům.

736.

Nařízení vlády republiky Československé č. 66/1921 Sb. z. a n., kterým se vyhlašuje zánik závazku k válečným úkonům a činí přechodná opatření.

737.

Zákon č. 67/1921 Sb. z. a n., o oběhu československých státovek naHlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., provedeno nebylo.

738.

Nařízení vlády republiky Československé č. 69/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušují nejvyšší ceny droždí, stanovené nařízením ze dne 1. července 1920, čís. 419 Sb. z. a n.

739.

Nařízení vlády republiky Československé č. 70/1921 Sb. z. a n., jímž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

740.

Vyhláška ministerstva financí č. 74/1921 Sb. z. a n., o platnosti nových úředních puncovních značek a o značce zásobní.

741.

Zákon č. 76/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušuje zákon ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., ohledně ohlašování nájmu a pachtu a ohledně změn poplatků ze smluv nájemních a pachtovních.

742.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 77/1921 Sb. z. a n., kterou se odsunuje pro některé obce naHlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.

743.

Nařízení vlády republiky Československé č. 79/1921 Sb. z. a n., jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování.

744.

Nařízení vlády republiky Československé č. 80/1921 Sb. z. a n., jímž stanoví se přepočítací kursy hodnot vyjádřených v cizozemské měně pro poplatky stupnicové a pro poplatky, které dlužno zapravovati podle cís. nař. ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z., přímo bez úředního vyměření.

745.

Zákon č. 81/1921 Sb. z. a n., kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 a k finančnímu zákonu ze dne 29. ledna 1920, č. 104 Sb. z. a n.

746.

Nařízení vlády republiky Československé č. 82/1921 Sb. z. a n., o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou.

747.

Nařízení vlády republiky Československé č. 84/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu kukuřicí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Podkarpatské Rusi.

748.

Vyhláška ministerstva financí č. 86/1921 Sb. z. a n., jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice.

749.

Vyhláška ministerstva financí č. 88/1921 Sb. z. a n., o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé, splatných 15. prosince 1921.

750.

Nařízení vlády republiky Československé č. 89/1921 Sb. z. a n., jímž doplňují se §§ 48, 49 a 31 stanov Hypoteční banky království Českého stanovením zásad, podle kterých Hypoteční banka může poskytovati zápůjčky za účelem zapravení dávky z majetku a přírůstku, a jimž se zápůjčkám těm přiznávají výhody podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n.

751.

Nařízení vlády republiky Československé č. 90/1921 Sb. z. a n., kterým se opravuje a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. února 1921, č. 70 Sb. z. a n., jímž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

752.

Nařízení vlády republiky Československé č. 92/1921 Sb. z. a n., o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními automobily.

753.

Nařízení vlády republiky Československé č. 93/1921 Sb. z. a n., o zřízení nových úřadů k provedení stavby železných drah dle zákona ze dne 30. března 1920, č. 235 Sb. z. a n.

754.

Nařízení vlády republiky Československé č. 95/1921 Sb. z. a n., o poskytnutí výpomoci Starodružinníkům.

755.

Nařízení vlády republiky Československé č. 97/1921 Sb. z. a n., o stažení státovek na 5000 Kč s datem 15. dubna 1919.

756.

Nařízení vlády republiky Československé č. 98/1921 Sb. z. a n., kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o obchodování hovězím dobytkem a o zásobování hovězím masem a masnými výrobky.

757.

Zákon č. 100/1921 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

758.

Zákon č. 102/1921 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.

759.

Nařízení vlády republiky Československé č. 106/1921 Sb. z. a n., kterým se dočasně zrušují v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zavedené uhlenky a odběrné listy.

760.

Nařízení vlády republiky Československé č. 109/1921 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920, čís. 686 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti Ředitelství státního dluhu v Praze.

761.

Nařízení vlády republiky Československé č. 110/1921 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou bývalé c. ak. námořní strojnické školy vPulji jako dokladech, jež částečně nahrazují průkaz způsobilosti pro nastoupení živností zámečníků a mechaniků.

762.

Nařízení vlády republiky Československé č. 111/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušuje komise pro strojená hnojiva, zřízená nařízením ze dne 23. listopadu 1918, č. 48 Sb. z. a n., a působnost její se přenáší na fond pro opatření strojených hnojiv.

763.

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušují další nařízení o omezení obchodu dobytkem, masem a masovými výrobky a o omezení porážky dobytka.

764.

Zákon č. 115/1921 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé.

765.

Zákon č. 116/1921 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených.

766.

Zákon č. 118/1921 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího.

767.

Zákon č. 121/1921 Sb. z. a n., upravující starší smlouvy o těžbě dříví.

768.

Zákon č. 124/1921 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského.

769.

Zákon č. 126/1921 Sb. z. a n., o státní investiční půjčce dopravní.

770.

Zákon č. 127/1921 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.

771.

Zákon č. 129/1921 Sb. z. a n., o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení a obmezeném odkladu a přerušení trestu při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz.

772.

Nařízení vlády republiky Československé č. 131/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí § 11 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

773.

Nařízení vlády republiky Československé č. 135/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu kukuřicí na Slovensku.

774.

Nařízení vlády republiky Československé č. 136/1921 Sb. z. a n., jímž se povoluje přezimovací příplatek za dodané brambory sklizně 1920.

775.

Vyhláška ministerstva financí č. 138/1921 Sb. z. a n., o zřízení ředitelství potravní daně v Praze.

776.

Vyhláška ministerstva financí a ministerstva pošt a telegrafů v dohodě s nejvyšším účetním a kontrolním úřadem č. 140/1921 Sb. z. a n., že se opravuje chyba ve vyhlášce ze dne 17. prosince 1920, č. 645 Sb. z. a n., o povinném placení daní, poplatků a dávek platenkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového.

777.

Nařízení vlády republiky Československé č. 141/1921 Sb. z. a n., kterým se zvyšuje úrok z dobrovolných splátek na dávku z majetku a přírůstku na majetku placených hotovými.

778.

Nařízení vlády republiky Československé č. 144/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 627 Sb. z. a n., o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům.

779.

Nařízení vlády republiky Československé č. 145/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušují §§ 3 a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919, č. 253 Sb. z. a n., o obchodu lučebninami.

780.

Nařízení vlády republiky Československé č. 146/1921 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod bramborovou sadbou ze sklizně 1920.

781.

Nařízení vlády republiky Československé č. 147/1921 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje obchod olejnatými plodinami.

782.

Nařízení vlády republiky Československé č. 148/1921 Sb. z. a n., o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání.

783.

Nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě č. 150/1921 Sb. z. a n., jímž zrušuje se nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě ze dne 13. prosince 1920, čís. 668 Sb. z. a n., o vyznačování důležitých okolností směrodatných pro určení ceny zboží ošacovacího.

784.

Nařízení vlády republiky Československé č. 151/1921 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 18. března 1921, č. 124 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (První prováděcí nařízení).

785.

Zákon č. 154/1921 Sb. z. a n., jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním §u 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus.

786.

Zákon č. 156/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě ave Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní.

787.

Nařízení vlády republiky Československé č. 157/1921 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod rybami sladkovodními.

788.

Nařízení vlády republiky Československé č. 163/1921 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 3. března 1921, čís. 102 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.

789.

Nařízení vlády republiky Československé č. 165/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí čtvrtá hlava zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

790.

Zákon č. 166/1921 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela III.).

791.

Nařízení vlády republiky Československé č. 167/1921 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 18. března 1921, č. 126 Sb. z. a n., o státní investiční půjčce dopravní.

792.

Nařízení vlády republiky Československé č. 168/1921 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko.

793.

Nařízení vlády republiky Československé č. 169/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušují některá doposud platná omezení při hospodaření ovocem a zeleninou a ovocnými a zeleninovými výrobky.

794.

Nařízení vlády republiky Československé č. 170/1921 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení § 9 vlád. nařízení ze dne 15. července 1920, č. 481 Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení.

795.

Nařízení vlády republiky Československé č. 171/1921 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se pravomoc státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na rok 1921, pokud jde o Slezsko a Hlučínsko.

796.

Vyhláška ministerstva financí č. 172/1921 Sb. z. a n., o seznámení a označení titrů předválečného dluhu rakouského a rakousko-uherského, jež jsou v držení neb úschově soudů a jiných státních úřadů, státních ústavů, podniků, fondů a pod. (§§ 11a 14 vlád. nař. ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n.).

797.

Nařízení vlády republiky Československé č. 174/1921 Sb. z. a n., o přejímacích cenách sladovnického ječmene.

798.

Nařízení vlády republiky Československé č. 175/1921 Sb. z. a n., o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského.

799.

Nařízení vlády republiky Československé č. 176/1921 Sb. z. a n., jímž se doplňuje nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n., o zjištění titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského.

800.

Nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě č. 179/1921 Sb. z. a n., o úpravě obchodu vepřovým dobytkem na Moravě.

801.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 180/1921 Sb. z. a n., o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, uzenářské atd. v příští Velké Praze.

802.

Nařízení vlády republiky Československé č. 182/1921 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství.

803.

Nařízení vlády republiky Československé č. 183/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku.

804.

Nařízení vlády republiky Československé č. 185/1921 Sb. z. a n., kterým se upravují školní okresy na Moravě, moravské obvody ve Slezsku to pojímajíc.

805.

Nařízení vlády republiky Československé č. 186/1921 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod papírem.

806.

Nařízení vlády republiky Československé č. 187/1921 Sb. z. a n., o zrušení Československého poradního sboru a Komise pro přechodní hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živností.

807.

Nařízení vlády republiky Československé č. 190/1921 Sb. z. a n., o změně sazeb poplatků za úřední jednání evidence katastru daně pozemkové.

808.

Nařízení vlády republiky Československé č. 191/1921 Sb. z. a n., o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n.

809.

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 192/1921 Sb. z. a n., o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Praze.

810.

Nařízení vlády republiky Československé č. 195/1921 Sb. z. a n., o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Moravské Ostravě.

811.

Nařízení vlády republiky Československé č. 196/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu tuky, oleji a mastnotami průmyslovými a sodou krystalovou a převzetí zásob Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvidaci.

812.

Nařízení vlády republiky Československé č. 197/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, v hlavě III. (cenové soudy §§ 18-22).

813.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 198/1921 Sb. z. a n., kterou se rozšiřuje na některé obce naHlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.

814.

Nařízení vlády republiky Československé č. 200/1921 Sb. z. a n., o uvolnění výroby mýdla, mýdlových prášku, pracích a čisticích prostředků.

815.

Nařízení vlády republiky Československé č. 201/1921 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1921.

816.

Nařízení vlády republiky Československé č. 202/1921 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisejících na Hlučínsko.

817.

Nařízení vlády republiky Československé č. 205/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí § 36 zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

818.

Vyhláška ministra sociální péče č. 216/1921 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

819.

Nařízení vlády republiky Československé č. 218/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).

820.

Nařízení vlády republiky Československé č. 219/1921 Sb. z. a n., o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907.

821.

Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1921 Sb. z. a n., kterým mění se nařízení vlády ze dne 6. července 1920, č. 451 Sb. z. a n., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu.

822.

Nařízení vlády republiky Československé č. 226/1921 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1921.

823.

Nařízení vlády republiky Československé č. 228/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu tříslovou kůrou (smrkovou a dubovou).

824.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 229/1921 Sb. z. a n., jíž se stanoví den účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., ohledně zřízení sborového soudu v Užhorodě.

825.

Nařízení vlády republiky Československé č. 235/1921 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího.

826.

Zákon č. 241/1921 Sb. z. a n., o dohledu k obcím na Slovensku.

827.

Zákon č. 244/1921 Sb. z. a n., kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.

828.

Zákon č. 247/1921 Sb. z. a n., o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

829.

Zákon č. 249/1921 Sb. z. a n., o zcizení státního nemovitého majetku.

830.

Zákon č. 250/1921 Sb. z. a n., o směně státního nemovitého majetku.

831.

Zákon č. 254/1921 Sb. z. a n., o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek.

832.

Zákon č. 262/1921 Sb. z. a n., kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty.

833.

Vyhláška ministerstva financí č. 263/1921 Sb. z. a n., kterou se opravují chyby ve vyhlášce téhož ministerstva ze dne 26. února 1921, č. 86 Sb. z. a n., jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice.

834.

Nařízení vlády republiky Československé č. 264/1921 Sb. z. a n., o nových úředních blanketech směnečných a o výměně starých úředních blanketů směnečných.

835.

Nařízení vlády republiky Československé č. 265/1921 Sb. z. a n., o nových úředních blanketech pro kupecké poukázky na plnění peněžitá se splatností nejvýše na 8 dní obmezenou a o výměně starých úředních blanketů pro takovéto poukázky.

836.

Nařízení vlády republiky Československé č. 266/1921 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených.

837.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 268/1921 Sb. z. a n., o vysvědčeních ženské průmyslové školy ve Veselí n. M.

838.

Nařízení vlády republiky Československé č. 270/1921 Sb. z. a n., o úpravě veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky pro hospodářské období 1921/22.

839.

Nařízení vlády republiky Československé č. 275/1921 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., pokud jde o manipulanty adiurnisty úřadů a ústavů bývalého uherského státu.

840.

Nařízení vlády republiky Československé č. 277/1921 Sb. z. a n., o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Klatovech.

841.

Nařízení vlády republiky Československé č. 278/1921 Sb. z. a n., jímž se doplňují a mění organisační řády pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným.

842.

Nařízení vlády republiky československé č. 281/1921 Sb. z. a n., o provedení likvidace Státního obilního ústavu v Praze a jeho zemských odboček v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě.

843.

Nařízení vlády republiky Československé č. 282/1921 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., o zrušení okresního soudu v Kosinově, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši aTačevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů v Beregszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Košicích.

844.

Vyhláška vlády republiky československé č. 285/1921 Sb. z. a n., o způsobu vymílání a o přidělovacích cenách obilí.

845.

Nařízení vlády republiky Československé č. 286/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost československé komise lihové.

846.

Zákon č. 288/1921 Sb. z. a n., jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n.

847.

Zákon č. 291/1921 Sb. z. a n., jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

848.

Zákon č. 292/1921 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

849.

Zákon č. 295/1921 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv.

850.

Zákon č. 305/1921 Sb. z. a n., kterým se vydávají prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

851.

Zákon č. 306/1921 Sb. z. a n., o zřízení "Nadání Arnošta Denise".

852.

Zákon č. 307/1921 Sb. z. a n., o poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímua půjčovnímu úřadu v Praze.

853.

Zákon č. 308/1921 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství.

854.

Zákon č. 312/1921 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo.

855.

Zákon č. 313/1921 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

856.

Zákon č. 314/1921 Sb. z. a n., jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích.

857.

Nařízení vlády republiky Československé č. 318/1921 Sb. z. a n., kterým se pověřuje sedrie v Báňské Bystřici pravomocí ve věcech horních obvodu komárenského.

858.

Zákon č. 320/1921 Sb. z. a n., jímž se povoluje úvěr k boji proti nákazám zvířecím, zvláště proti moru skotu.

859.

Zákon č. 323/1921 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

860.

Zákon č. 325/1921 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921.

861.

Nařízení vlády republiky Československé č. 328/1921 Sb. z. a n., o uvolnění prodeje tabáku.

862.

Zákon č. 333/1921 Sb. z. a n., o změně 6 % státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky.

863.

Zákon č. 334/1921 Sb. z. a n., kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní.

864.

Nařízení vlády republiky Československé č. 339/1921 Sb. z. a n., o provedení obvodů na územích inkorporovaných a bývalých územích plebiscitních.

865.

Nařízení vlády republiky Československé č. 342/1921 Sb. z. a n., o částečném neb úplném prominutí zkoušek předepsaných pro uchazeče o koncesi ku provozování některé živnosti stavební.

866.

Nařízení vlády republiky Československé č. 343/1921 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování.

867.

Nařízení vlády republiky Československé č. 352/1921 Sb. z. a n., jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. března 1920, č. 213 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření a obchodu dřevem.

868.

Nařízení vlády republiky Československé č. 355/1921 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 18. března 1921, čís. 124 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského. (Druhé prováděcí nařízení.).

869.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 356/1921 Sb. z. a n., jímž se opět uvolňuje výroba a prodej sladké smetany, zvláště šlehačky, jakož i jogurtu ve Velké Praze.

870.

Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1921 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje obchod se strojenými hnojivy.

871.

Nařízení vlády republiky Československé č. 358/1921 Sb. z. a n., týkající se úpravy obchodu cukrem a použití řepy cukrovky.

872.

Nařízení vlády republiky Československé č. 359/1921 Sb. z. a n., kterým se zakazuje zpracovati zdravé brambory v průmyslových závodech.

873.

Nařízení vlády republiky Československé č. 361/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

874.

Vyhláška ministra sociální péče č. 367/1921 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

875.

Nařízení vlády republiky československé č. 373/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu melasou a osmozovou vodou a o zrušení Československé komise melasové.

876.

Nařízení vlády republiky Československé č. 379/1921 Sb. z. a n., kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., a § 2 zák. čl. LXVIII. z r. 1912.

877.

Nařízení vlády republiky Československé č. 384/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují některá ustanovení nařízení bývalého ministerstva zemské obrany ze dne 23. ledna 1918, č. 23 ř. z., a bývalého uherského ministerstva zemské obrany, č. 913/1918 H. M., vydaná k§§ 10, 11, 14, 21 a 22 zákonů o válečných úkonech.

878.

Nařízení vlády republiky Československé č. 385/1921 Sb. z. a n., o provedení likvidace Československé komise cukerní.

879.

Nařízení vlády republiky Československé č. 386/1921 Sb. z. a n., o dočasném zvýšení a změně státního příspěvku vyživovacího.

880.

Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1921 Sb. z. a n., jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny.

881.

Nařízení vlády republiky československé č. 394/1921 Sb. z. a n., o výpomoci při škodách válečných.

882.

Nařízení vlády republiky Československé č. 397/1921 Sb. z. a n., kterým se mění, resp. doplňuje ustanovení § 8a§ 9 vládního nařízení ze dne 14. dubna 1921, č. 167 Sb. z. a n., o provádění státní investiční půjčky dopravní.

883.

Nařízení vlády republiky Československé č. 404/1921 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství.

884.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 405/1921 Sb. z. a n., kterou se uveřejňují předpisy o úředním ověřování nového systému elektroměrů (elektroměry elektrolytické).

885.

Nařízení vlády republiky Československé č. 408/1921 Sb. z. a n., o zrušení Československé komise pro hospodaření kostmi.

886.

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 413/1921 Sb. z. a n., o zřízení obvodových úřadoven v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích a Olomouci.

887.

Nařízení vlády republiky československé č. 414/1921 Sb. z. a n., o změně sídel a obvodů některých okresních hejtmanství v Čechách.

888.

Vyhláška ministra financí č. 415/1921 Sb. z. a n., o soupisu pohledávek a závazků v korunách rakousko-uherských mezi obyvateli republiky Československé a království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

889.

Nařízení vlády republiky Československé č. 416/1921 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství.

890.

Nařízení vlády republiky Československé č. 417/1921 Sb. z. a n., kterým se vydává první dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n., (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku).

891.

Nařízení vlády republiky Československé č. 418/1921 Sb. z. a n., jímž se upravuje úhrn výher při československé třídní loterii.

892.

Nařízení vlády republiky Československé č. 423/1921 Sb. z. a n., kterým se vyhlašují sazby za předměty zásobování ve smyslu §§ 22, 23 a 24 zákonů o válečných úkonech.

893.

Nařízení vlády republiky Československé č. 424/1921 Sb. z. a n., kterým se prohlašuje zánik závazku k válečným úkonům, vyhlášeného nařízením vlády republiky Československé ze dne 24. října 1921, č. 379 Sb. z. a n., a činí přechodná opatření.

894.

Vyhláška ministra sociální péče č. 425/1921 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu.

895.

Nařízení vlády republiky Československé č. 426/1921 Sb. z. a n., kterým se stanoví počátek účinnosti zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku.

896.

Vyhláška ministerstva financí č. 428/1921 Sb. z. a n., o 6% státní půjčce republiky Československé, spojené se záměnou předválečných státních dluhopisů.

897.

Nařízení vlády republiky Československé č. 429/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 311 Sb. z. a n., o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. čl. LIII z roku 1907.

898.

Nařízení vlády republiky Československé č. 432/1921 Sb. z. a n., o zrušení nejvyšších cen piva.

899.

Vyhláška ministra financí č. 433/1921 Sb. z. a n., o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent dle článku 203., al. 2, mírové smlouvy St.-Germainské.

900.

Nařízení vlády republiky Československé č. 434/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušují omezení obchodu s výrobky železářských hutí.

901.

Nařízení vlády republiky Československé č. 435/1921 Sb. z. a n., o zrušení ustanovení o placení kolkových poplatků hotovými penězi.

902.

Nařízení vlády republiky Československé č. 436/1921 Sb. z. a n., o přeložení sídla slúžnovského úřadu ze Zemanské Oče do města Komárna.

903.

Nařízení vlády republiky Československé č. 437/1921 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv.

904.

Nařízení vlády republiky Československé č. 438/1921 Sb. z. a n., jímž se přenáší vybírání a vymáhání přímých daní v městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na státní úřady finanční.

905.

Vyhláška ministerstva financí č. 439/1921 Sb. z. a n., o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek ve městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku státními úřady berními, pokud se týče berními správami, pak o změně názvů berních úřadů v Brně a Opavě.

906.

Vyhláška vlády republiky Československé č. 444/1921 Sb. z. a n., o zvýšené dávce mouky na vánoce.

907.

Nařízení vlády republiky Československé č. 447/1921 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje nařízení ze dne 17. července 1919, č. 399 Sb. z. a n., k provedení §§ 16 a 26 zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, a článku I., E., novely ze dne 1. dubna 1921, č. 166 Sb. z. a n.

908.

Nařízení vlády republiky Československé č. 448/1921 Sb. z. a n., o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského.

909.

Nařízení vlády republiky Československé č. 450/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové.

910.

Nařízení vlády republiky Československé č. 453/1921 Sb. z. a n., kterým se doplňuje nařízení ministerstva financí ze dne 11. června 1883, č. 91 ř. z., provádějící zákon ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru pozemkové daně.

911.

Nařízení vlády republiky Československé č. 455/1921 Sb. z. a n., o úpravě hmotnýchpomě rů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907.

912.

Nařízení vlády republiky Československé č. 457/1921 Sb. z. a n., kterým se ku provedení § 14 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., vydávají předpisy o zabezpečení jednotnosti politické správy v sjednocené obci pražské.

913.

Nařízení vlády republiky Československé č. 458/1921 Sb. z. a n., kterým upravují se hranice mezi sjednocenou obcí pražskou a obcemi (osadami) Háji-Miličovem, Velkou Chuchlí a Modřany.

914.

Nařízení vlády republiky Československé č. 459/1921 Sb. z. a n., kterým přidělují se obce samosprávných okresů král. vinohradského a žižkovského k sousedním okresům, určují se sídla okresních zastupitelstev pro obce okresů karlínského a smíchovského a mění se hranice soudních okresů.

915.

Nařízení vlády republiky Československé č. 461/1921 Sb. z. a n., jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku.

916.

Nařízení vlády republiky Československé č. 462/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 26. října 1921, č. 383 Sb. z. a n., o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu mobilisace.

917.

Nařízení vlády republiky Československé č. 463/1921 Sb. z. a n., o školném a taxách za zkoušky na státních školách středních.

918.

Zákon č. 465/1921 Sb. z. a n., kterým se povoluje zcizení několika pozemků města Frýdku.

919.

Nařízení vlády republiky Československé č. 468/1921 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje a doplňuje nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů.

920.

Zákon č. 470/1921 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé pro rok 1922, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok.

921.

Nařízení vlády republiky Československé č. 472/1921 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a prodlužuje platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžitých závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské.

922.

Zákon č. 475/1921 Sb. z. a n., o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922.

923.

Zákon č. 476/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou.

924.

Zákon č. 477/1921 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé.

925.

Zákon č. 478/1921 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, a ruší zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 289 Sb. z. a n.

926.

Zákon č. 480/1921 Sb. z. a n., jímž upravuje se promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek v Podkarpatské Rusi.

927.

Zákon č. 483/1921 Sb. z. a n., kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění.

928.

Zákon č. 488/1921 Sb. z. a n., o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

929.

Zákon č. 491/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje doba organisace řádných soudů první a druhé stolice, určená dle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n., zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a v Košicích.

930.

Zákon č. 493/1921 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě.

931.

Zákon č. 495/1921 Sb. z. a n., kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů.

932.

Nařízení vlády republiky Československé č. 498/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).

933.

Nařízení vlády republiky Československé č. 501/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, čís. 431 Sb. z. a n., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice.

934.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem financí č. 503/1921 Sb. z. a n., že se opravuje chyba tisku ve finančním zákoně republiky Československé pro rok 1922, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok.

935.

Nařízení vlády republiky Československé č. 3/1922 Sb. z. a n., jímž se vydávají nové stanovy Poradního sboru pro otázky hospodářské.

936.

Vyhláška ministerstva financí č. 5/1922 Sb. z. a n., o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé splatných 31. prosince 1922.

937.

Nařízení vlády republiky Československé č. 6/1922 Sb. z. a n., kterým se vydává druhý dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, č. 463 Sb. z. a n. (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku).

938.

Nařízení vlády republiky Československé č. 7/1922 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1922.

939.

Nařízení vlády republiky Československé č. 8/1922 Sb. z. a n., o náhradě za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými.

940.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 14/1922 Sb. z. a n., kterou se rozšiřuje na některé obce naHlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.

941.

Nařízení vlády republiky Československé č. 15/1922 Sb. z. a n., o měně naVitorazi a Valčicku, jímž doplňuje se nařízení ze dne 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n.

942.

Vyhláška vlády republiky Československé č. 16/1922 Sb. z. a n., o zastavení veřejného zásobování moukou vařivou a o způsobu vymílání a přidělovacích cenách obilí.

943.

Nařízení vlády republiky Československé č. 18/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Podkarpatské Rusi.

944.

Vyhláška ministra financí č. 19/1922 Sb. z. a n., o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent uherských dle článku 186, al. 2., mírové smlouvy Trianonské.

945.

Nařízení vlády republiky Československé č. 23/1922 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva honvédů ze dne 14. listopadu 1914, č. 169.905, o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů.

946.

Zákon č. 24/1922 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

947.

Zákon č. 26/1922 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, čís. 27 Sb. z. a n.

948.

Zákon č. 31/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle zákona ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. z. a n.

949.

Nařízení vlády republiky Československé č. 32/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle nařízení ze dne 15. července 1921, čís. 235 Sb. z. a n.

950.

Zákon č. 35/1922 Sb. z. a n., kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění.

951.

Zákon č. 36/1922 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.

952.

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 42/1922 Sb. z. a n., o změně obvodů působnosti obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Brně a Olomouci.

953.

Zákon č. 43/1922 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

954.

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 44/1922 Sb. z. a n., o zřízení obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni.

955.

Zákon č. 45/1922 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

956.

Vyhláška ministra financí č. 46/1922 Sb. z. a n., o době a způsobu vyplácení náhrady za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. listopadu 1921, č. 8 Sb. z. a n. z r. 1922.

957.

Nařízení vlády republiky československé č. 47/1922 Sb. z. a n., o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.

958.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 48/1922 Sb. z. a n., o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.

959.

Nařízení vlády republiky československé č. 49/1922 Sb. z. a n., o stažení drobných mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této měny vůbec.

960.

Nařízení vlády republiky československé č. 51/1922 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství. (Druhé prováděcí nařízení.).

961.

Nařízení vlády republiky československé č. 54/1922 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 13. října 1921, č. 369 Sb. z. a n., kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky jatečného dobytka včetně jatečných koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla a vajec do pohraničního území republiky.

962.

Nařízení vlády republiky československé č. 55/1922 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soudních okresů velko-bytečského a ivančického a politických okresů velko-meziříčského a brněnského, jakož i hranice žup X. (jihlavské) a XI. (brněnské).

963.

Zákon č. 59/1922 Sb. z. a n., jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě.

964.

Zákon č. 67/1922 Sb. z. a n., kterým se mění finanční zákon republiky Československé pro rok 1921 ze dne 17. prosince 1920, čís. 682 Sb. z. a n., a stanoví se dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921.

965.

Zákon č. 68/1922 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.

966.

Vyhláška ministra financí č. 70/1922 Sb. z. a n., o době, kdy přestanou platiti drobné mince 20haléřové měny rakousko-uherské.

967.

Zákon č. 74/1922 Sb. z. a n., jímž se povoluje způsob úvěru na úhradu nákladů, spojených s mimořádnými opatřeními vojenskými v podzimu 1921.

968.

Nařízení vlády republiky Československé č. 78/1922 Sb. z. a n., kterým se podle § 6, odst. 3., zákona ze dne 17. února 1922, č. 77 Sb. z. a n. (přechodná ustanovení k náhradovému zákonu), vydávají bližší předpisy pro ocenění parcel a částí parcel.

969.

Zákon č. 79/1922 Sb. z. a n., o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918.

970.

Zákon č. 83/1922 Sb. z. a n., o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

971.

Zákon č. 84/1922 Sb. z. a n., o státní záruce svazům družstev živnostenských.

972.

Zákon č. 85/1922 Sb. z. a n., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

973.

Zákon č. 87/1922 Sb. z. a n., o státní záruce dělnickým výrobním a pracovním družstvům.

974.

Zákon č. 88/1922 Sb. z. a n., o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového.

975.

Nařízení vlády republiky Československé č. 91/1922 Sb. z. a n., kterým se zrušuje slúžnovský okres podzámocký se sídlem v Tvrdošíně a mění obvody slúžnovských okresů trstenského, dolnokubínského a námestovského.

976.

Nařízení vlády republiky Československé č. 92/1922 Sb. z. a n., kterým se pověřuje sborový soud v Užhorodě pravomocí ve věcech horních pro obvod Podkarpatské Rusi.

977.

Nařízení vlády republiky Československé č. 94/1922 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 334 Sb. z. a n., kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní.

978.

Nařízení vlády republiky Československé č. 96/1922 Sb. z. a n., jímž se provádí čl. I. císařského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., o řízení konkursním a vyrovnávacím.

979.

Nařízení vlády republiky Československé č. 103/1922 Sb. z. a n., jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 5. října 1921, č. 359 Sb. z. a n., o zákazu zpracování zdravých bramborů v průmyslových závodech.

980.

Nařízení vlády republiky Československé č. 104/1922 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1922.

981.

Nařízení vlády republiky Československé č. 105/1922 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1922.

982.

Nařízení vlády republiky Československé č. 107/1922 Sb. z. a n., jímž se mění poplatková sazba státních ústavů pro zkoumání potravin, vydaná ministerským nařízením ze dne 28. září 1909, č. 155 ř. z.

983.

Nařízení vlády republiky Československé č. 108/1922 Sb. z. a n., aby proveden byl zákon ze dne 31. ledna 1922, č. 36 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.

984.

Nařízení vlády republiky Československé č. 109/1922 Sb. z. a n., o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči anglickým, pokud vznikly před 28. říjnem 1918.

985.

Zákon č. 110/1922 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně.

986.

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1922 Sb. z. a n., kterým se upravuje znění zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 249 Sb. z. a n., pro zpoplatňování listin stejného druhu, na jaké se uvedený zákon vztahuje, podrobených poplatkům podle zákonných ustanovení platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

987.

Nařízení vlády republiky Československé č. 114/1922 Sb. z. a n., jímž zrušují se nařízení, kterými byly na území bývalého státu uherského podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní.

988.

Zákon č. 115/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.

989.

Nařízení vlády republiky Československé č. 117/1922 Sb. z. a n., kterým se vydávají bližší ustanovení k zákonu ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákon přídělový), o přídělu půdy legionářům a válečným invalidům a o vyhláškách řízení přídělového.

990.

Zákon č. 126/1922 Sb. z. a n., o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení.

991.

Nařízení vlády republiky Československé č. 127/1922 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. dubna 1921, č. 148 Sb. z. a n., o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání.

992.

Nařízení vlády republiky Československé č. 128/1922 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. ledna 1922, č. 11 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti zákona o podpoře nezaměstnaných i na dělnictvo stavební.

993.

Vyhláška ministra financí č. 129/1922 Sb. z. a n. o stanovení dne, kdy nabývá účinnosti zákon o dani z vodní síly z 12. srpna 1921, čís. 338 Sb. z. a n.

994.

Zákon č. 130/1922 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

995.

Nařízení vlády republiky Československé č. 131/1922 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

996.

Nařízení vlády republiky Československé č. 133/1922 Sb. z. a n., jímž se zařazuje ženská odborná škola knihařská v Uherském Hradišti mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru, vztažmo průkaz o předepsané době zaměstnání pomocnického v řemeslné živnosti.

997.

Nařízení vlády republiky Československé č. 134/1922 Sb. z. a n., jímž se doplňují, vztažmo mění ministerská nařízení ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř. z., a ze dne 8. června 1915, č. 157 ř. z., kterými se některým ústavům uděluje právo konati mistrovské zkoušky.

998.

Nařízení vlády republiky Československé č. 135/1922 Sb. z. a n., kterým se stanoví nové úřední tituly pro některé úřední a policejní úřední lékaře státní zdravotní správy.

999.

Nařízení vlády republiky Československé č. 138/1922 Sb. z. a n., kterým se stanoví náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční dopravu koní evidenčními lístky podělených a dopravních prostředků, které v odevzdacích místech nebyly převzaty, příslušející podle zákona ze dne 21. prosince 1912, č. 235 ř. z., a uh. zák. čl. LXIX: 1912.

1000.

Nařízení vlády republiky Československé č. 149/1922 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, čís. 85 Sb. z. a n., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

1001.

Nařízení vlády republiky Československé č. 150/1922 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 87 Sb. z. a n., o státní záruce výrobním a pracovním družstvům dělnickým.

1002.

Nařízení vlády republiky Československé č. 152/1922 Sb. z. a n., kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921.

1003.

Nařízení vlády republiky Československé č. 155/1922 Sb. z. a n., o vydání korunových mincí měny československé.

1004.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 156/1922 Sb. z. a n., o vydání korunových mincí měny československé.

1005.

Nařízení vlády republiky Československé č. 161/1922 Sb. z. a n., o stažení státovek 500korunových československých.

1006.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 162/1922 Sb. z. a n., o stažení státovek 500korunových československých s datem 15. dubna 1919.

1007.

Zákon č. 169/1922 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876, čís. 28 ř. z., o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními.

1008.

Nařízení vlády republiky Československé č. 172/1922 Sb. z. a n., jímž se zařazuje chlapecká výchovna české zemské komise pro péči o mládež v Dobřichovicích s ústavními dílnami pro živnost krejčovskou, obuvnickou a truhlářskou mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru.

1009.

Zákon č. 173/1922 Sb. z. a n., o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické.

1010.

Nařízení vlády republiky Československé č. 175/1922 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství.

1011.

Vyhláška ministra pro zásobování lidu č. 176/1922 Sb. z. a n., o výjimkách povolených pro Slovensko a Podkarpatskou Rus z ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., a ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n.

1012.

Nařízení vlády republiky Československé č. 178/1922 Sb. z. a n., jímž se zrušují některá výjimečná ustanovení v oboru práv ze živnostenského vlastnictví.

1013.

Nařízení vlády republiky Československé č. 180/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII z roku 1875 (obchodnímu zákonu).

1014.

Vyhláška ministra financí č. 185/1922 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

1015.

Nařízení vlády republiky Československé č. 191/1922 Sb. z. a n., kterým se vydávají prováděcí předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 84 Sb. z. a n., o státní záruce svazům družstev živnostenských.

1016.

Zákon č. 194/1922 Sb. z. a n., kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových.

1017.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 197/1922 Sb. z. a n., o zrušení sedrie, štátneho zastupiteľstva a sedriálnej väznice v Komárne, o novej úprave obvodov sedrií v Nitre a Baňskej Bystrici a o sriadení novej sedrie, štátneho zastupitelstva a sedriálnej väznice v Nov. Zámkoch.

1018.

Nařízení vlády republiky Československé č. 198/1922 Sb. z. a n., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky.

1019.

Zákon č. 207/1922 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími.

1020.

Zákon č. 208/1922 Sb. z. a n., o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou.

1021.

Zákon č. 213/1922 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

1022.

Zákon č. 214/1922 Sb. z. a n., o obnově prozatímního vnuceného pachtu.

1023.

Nařízení vlády republiky Československé č. 217/1922 Sb. z. a n., jímž se určuje počátek účinnosti a provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 297 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele.

1024.

Zákon č. 219/1922 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru.

1025.

Nařízení vlády republiky Československé č. 222/1922 Sb. z. a n., kterým měníse nápis nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový, státem převzatý.

1026.

Zákon č. 223/1922 Sb. z. a n., kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před soudy.

1027.

Zákon č. 228/1922 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské.

1028.

Zákon č. 229/1922 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na léta 1922 a 1923.

1029.

Zákon č. 233/1922 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v r. 1921.

1030.

Zákon č. 238/1922 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

1031.

Zákon č. 240/1922 Sb. z. a n., o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína.

1032.

Zákon č. 241/1922 Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí.

1033.

Zákon č. 243/1922 Sb. z. a n., prozatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku.

1034.

Zákon č. 245/1922 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony.

1035.

Vyhláška ministra financí a ministra obchodu č. 249/1922 Sb. z. a n., kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb z. a n., a ze dne 7. února 1922, č. 95 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům.

1036.

Zákon č. 250/1922 Sb. z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.

1037.

Zákon č. 251/1922 Sb. z. a n., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských.

1038.

Zákon č. 253/1922 Sb. z. a n., kterým se mění řád volení v obcích.

1039.

Nařízení vlády republiky Československé č. 254/1922 Sb. z. a n., kterým se zrušuje působnost komisaře pověřeného dozorem na uveřejňování zápisů do rejstříku obchodních firem na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

1040.

Vyhláška ministerstva veřejných prací v dohodě s ministerstvy financí a vnitra č. 257/1922 Sb. z. a n., o schválení župních silničních rozpočtů na Slovensku a stanovení župních dávek silničních pro rok 1922.

1041.

Nařízení vlády republiky Československé č. 260/1922 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva spravedlnosti ze dne 31. července 1915, č. 12.000/1915 J. M. E., o předpisech platných v občanském sporném amimosporném jednání následkem postupného zrušení moratoria.

1042.

Nařízení vlády republiky Československé č. 264/1922 Sb. z. a n., o Československém zúčtovacím ústavu pro pohledávky a závazky v korunách rakousko-uherských.

1043.

Nařízení vlády republiky Československé č. 265/1922 Sb. z. a n., o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a rakouskými a o zákazu soukromé úpravy těchto právních poměrů.

1044.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 266/1922 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Přerově.

1045.

Nařízení vlády republiky Československé č. 268/1922 Sb. z. a n., o vydání nových pětikorunových státovek.

1046.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 269/1922 Sb. z. a n., o vydání nových pětikorunových státovek.

1047.

Vyhláška ministerstva financí č. 270/1922 Sb. z. a n., o vydání dalších 6% státních pokladničních poukázek z r. 1922.

1048.

Vyhláška ministra financí č. 271/1922 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

1049.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 275/1922 Sb. z. a n., ktorým sa prevádzajú niektoré úpravy politickej správy na Slovensku.

1050.

Nařízení vlády republiky Československé č. 276/1922 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení ze dne 5. srpna 1919, čís. 464 Sb. z. a n., o retorsních opatřeních proti závěře cenných papírů a jiných hodnot bankovních u bank maďarských.

1051.

Nařízení vlády republiky Československé č. 279/1922 Sb. z. a n., jímž zrušují se nařízení veškerého ministerstva ze dne 11. března 1918, č. 94 ř. z., o dražbě předmětů potřeby a nařízení uherského ministerstva ze dne 15. května 1917, č. 1715/1917, o zpeněžení předmětů potřeby zabavených za trestního řízení.

1052.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 280/1922 Sb. z. a n., ktorým sa slučujú doterajšie župy abauj-turňanská, šarišská azemplínská s pripojenými časťmi župy užhorodskej v jediný správny obvod.

1053.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 281/1922 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú obvody niektorých žúp a slúžnovských okresov na Slovensku.

1054.

Nařízení vlády republiky Československé č. 282/1922 Sb. z. a n., jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování pro výrobní období 1921/22.

1055.

Nařízení vlády republiky Československé č. 287/1922 Sb. z. a n., kterým se mění předpisy vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č. 517 Sb. z. a n., o mezích příslušnosti soudů lichevních.

1056.

Nařízení vlády republiky Československé č. 290/1922 Sb. z. a n., kterým se vydává jednací řád pro župní a okresní úřady.

1057.

Nařízení vlády republiky Československé č. 291/1922 Sb. z. a n., o zřízení a organisaci Ústavu pro hospodárné využití paliv.

1058.

Nařízení vlády republiky Československé č. 293/1922 Sb. z. a n., kterým doplňuje se vládní nařízení ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek.

1059.

Vyhláška ministra financí č. 294/1922 Sb. z. a n., o ukončení působnosti Československé komise lihové.

1060.

Nařízení vlády republiky Československé č. 296/1922 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. srpna 1922, č. 222 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý.

1061.

Nařízení vlády republiky Československé č. 298/1922 Sb. z. a n., jímž se částečně mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. září 1922, č. 263 Sb. z. a n., o prodejních cenách lihu.

1062.

Nařízení vlády republiky Československé č. 300/1922 Sb. z. a n., jímž se vzhledem k ukončení působnosti Československé komise lihové činí opatření pro přechodné hospodaření lihem v době, než provedena bude zákonná jeho úprava.

1063.

Vyhláška ministerstva vnitra č. 301/1922 Sb. z. a n., kterou se opravuje chyba v příloze k nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. září 1922, č. 280 Sb. z. a n., kterým se slučují dosavadní župy abauj-turňanská, šarišská azemplínská s připojenými částmi župy užhorodské v jediný správní obvod.

1064.

Nařízení vlády republiky Československé č. 305/1922 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

1065.

Nařízení vlády republiky Československé č. 307/1922 Sb. z. a n., o zřizování, zařízení a hospodaření soukromých pojišťoven na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (pojišťovací regulativ).

1066.

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 309/1922 Sb. z. a n., o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu ve Zvoleni.

1067.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 310/1922 Sb. z. a n., ktorým sa zavádza župné sriadenie v niektorých častiach uzemia republiky Československej.

1068.

Nařízení vlády republiky Československé č. 311/1922 Sb. z. a n., jímž se pro území Podkarpatské Rusi prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 13. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

1069.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 313/1922 Sb. z. a n., o vysvědčeních dívčích odborných škol rodinných a živnostenských.

1070.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 314/1922 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Klatovech.

1071.

Vyhláška ministra zemědělství č. 315/1922 Sb. z. a n., o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů dle zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1922/23.

1072.

Vyhláška ministra financí č. 317/1922 Sb. z. a n., kterou se stanoví den, jímž se končí válečný stav podle § 12 nařízení ministerstva financí ze dne 23. dubna 1917, č. 179 ř. z., o výjimečných ustanoveních práva poplatkového z důvodu zvláštních poměrů způsobených válkou.

1073.

Nařízení vlády republiky Československé č. 318/1922 Sb. z. a n., kterým doplňuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy k§ 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

1074.

Nařízení vlády republiky Československé č. 319/1922 Sb. z. a n., o uvolnění výplat z výtěžku dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

1075.

Nařízení vlády republiky Československé č. 320/1922 Sb. z. a n., o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919.

1076.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 321/1922 Sb. z. a n., o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919.

1077.

Nařízení vlády republiky Československé č. 322/1922 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření minerálními oleji, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 Sb. z. a n., zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. října 1921, čís. 388 Sb. z. a n., a mění § 6 nařízení ze dne 11. ledna 1919, cís. 25 Sb. z. a n.

1078.

Nařízení vlády republiky Československé č. 324/1922 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé.

1079.

Vyhláška ministra financí č. 325/1922 Sb. z. a n., o vydání 6 % státních pokladničních poukázek republiky Československé splatných 1. července 1923.

1080.

Nařízení vlády republiky Československé č. 330/1922 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne 2. června 1874, č. 98 ř. z., pro Horní a Dolní Slezsko o zakládání nových knih pozemkových a jich vnitřním zařízení, a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko.

1081.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 332/1922 Sb. z. a n., o zistení aodovzdaní imania terajšich žúp na území republiky Československej, ktoré zahrňuje v sebe župy XV.-XX., uvedené v prílohe A k § 2 zákona zo dňa 29. februára 1920, čís. 126 Sb. z. a n.

1082.

Nařízení vlády republiky československé č. 333/1922 Sb. z. a n., jímž se hypotekárním zápůjčkám Hypoteční a Zemědělské banky moravské, poskytované za účelem zapravení dávky z majetku a přírůstku na majetku, přiznávají výhody podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n.

1083.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 335/1922 Sb. z. a n., kuprevedeniu zákona zo dňa 31. marca 1920, č. 233 Sb. z. a n., a zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 243 Sb. z. a n., o prozatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku.

1084.

Vyhláška ministra sociální péče č. 337/1922 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

1085.

Vyhláška ministerstva financí č. 338/1922 Sb. z. a n., o výměně 6% státních pokladničních poukázek (daňových) z roku 1922.

1086.

Vyhláška ministra vnútra v dohode s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska č. 345/1922 Sb. z. a n., o provedení nariadenia vlády republiky Československej zo dňa 9. marca 1922, č. 91 Sb. z. a n., ktorým sa zrušuje slúžnovský okres podzámocký so sídlom v Tvrdošíne a menia obvody slúžnovských okresov trstenského, dolnokubinského a námestovského, a nanariadení vlády republiky Československej zo dňa 21. septembra 1922, č. 275 Sb. z. a n., ktorým sa prevádzajú niektoré úpravy politickej správy na Slovensku, č. 280 Sb. z. a n., ktorým sa slučujú doterajšie župy, obauj-turňanská, šarišská a zemplínska s pripojenými čásťmi župy užhorodskej v jediný správny obvod, a č. 281 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú obvody niektorých žúp a slúžnovských okresov na Slovensku.

1087.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 346/1922 Sb. z. a n., o úpravě nedělního klidu v živnostech pekařských.

1088.

Nařízení vlády republiky Československé č. 352/1922 Sb. z. a n., jímž se zrušují některá ustanovení zákonného článku VI. z roku 1876 o správním župním výboru.

1089.

Vyhláška ministerstva financí č. 353/1922 Sb. z. a n., o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek VI., III., IV. a V. části hlavního města Prahy berní správou v Praze I.

1090.

Nařízení vlády republiky Československé č. 355/1922 Sb. z. a n., o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 Sb. z. a n.

1091.

Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1922 Sb. z. a n., kterým se zrušuje oprávnění obcí na Hlučínsku ukládati obecní přirážky k dani z příjmu na berní léta 1923 a další.

1092.

Nařízení vlády republiky Československé č. 358/1922 Sb. z. a n., jímž se mění stanovy Poradního sboru pro otázky hospodářské.

1093.

Nařízení vlády republiky Československé č. 360/1922 Sb. z. a n., o náhradových knihách a náhradových bankách.

1094.

Nařízení vlády republiky Československé č. 361/1922 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky.

1095.

Zákon č. 364/1922 Sb. z. a n., jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec.

1096.

Nařízení vlády republiky Československé č. 365/1922 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 10. července 1922, č. 250 Sb. z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.

1097.

Vyhláška ministra vnútra č. 366/1922 Sb. z. a n., o obstarávaní vnútornej správy župnej v obvode okresných úradov v Tornale, v Rožňave a v Revúcej.

1098.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 367/1922 Sb. z. a n., o obstarávaní pokladničnej služby u okresných úradov a účtovníckej služby pre hospodarenia okresov na Slovensku.

1099.

Zákon č. 372/1922 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1923.

1100.

Zákon č. 373/1922 Sb. z. a n., o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

1101.

Nařízení vlády republiky Československé č. 374/1922 Sb. z. a n., kterým se vydává jednací řád pro rozhodčí komise podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.

1102.

Nařízení vlády republiky Československé č. 376/1922 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství.

1103.

Nařízení vlády republiky Československé č. 377/1922 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a prodlužuje platnost nařízení z 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské.

1104.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 378/1922 Sb. z. a n., o rozdelení a sídlach okresných úradov na Slovensku.

1105.

Nařízení vlády republiky Československé č. 380/1922 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi.

1106.

Nařízení vlády republiky Československé č. 381/1922 Sb. z. a n., o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z.

1107.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 383/1922 Sb. z. a n., ktorým se zrušujú niektoré štátne odborné úrady na Slovensku a ich pôsobnosť sa prenáša na župné a okresné úrady.

1108.

Nariadenie vlády republiky Československej č. 385/1922 Sb. z. a n., o presunoch pôsobnosti administratívnych úradov na Slovensku.

1109.

Zákon č. 386/1922 Sb. z. a n., jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

1110.

Zákon č. 389/1922 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, čís. 446 Sb. z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 480 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta 1921 a 1922.

1111.

Zákon č. 390/1922 Sb. z. a n., o státní podpoře spořitelen a jich pobočných ústavů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1112.

Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1922 Sb. z. a n., jímž se provádí § 84 zákona ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n., o pojištění u báňských bratrských pokladen.

1113.

Nařízení vlády republiky Československé č. 393/1922 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje a částečně mění vládní nařízení ze dne 19. prosince 1919, č. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů.

1114.

Zákon č. 394/1922 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných.

1115.

Nařízení vlády republiky Československé č. 398/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1116.

Zákon č. 402/1922 Sb. z. a n., o prodloužení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku.

1117.

Zákon č. 403/1922 Sb. z. a n., jímž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavbu budov obytných a provozních.

1118.

Zákon č. 407/1922 Sb. z. a n., jímž se schvaluje úvěr - poskytnutý vládami států, zastoupených v Mezinárodním výboru pro pomocné úvěry hospodářské - na repatriaci válečných zajatců československé státní příslušnosti z Ruska.

1119.

Zákon č. 408/1922 Sb. z. a n., o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr.

1120.

Zákon č. 409/1922 Sb. z. a n., o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo.

1121.

Zákon č. 410/1922 Sb. z. a n., o výplatě jednorázových výpomocí kpensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní.

1122.

Vyhláška ministra vnútra v dohode s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska č. 412/1922 Sb. z. a n., o prevedení nariadenia vlády republiky Československej zo dňa 21. septembra 1922, č. 275 Sb. z. a n.

1123.

Vládní nařízení č. 4/1923 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost vládního nařízení ze dne 9. září 1921, čís. 343 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování, také na veřejné očkování v Čechách v roce 1922 provedené.

1124.

Vládní nařízení č. 5/1923 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje na Podkarpatskou Rus platnost nařízení ze dne 6. listopadu 1920, č. 611 Sb. z. a n., o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska, a kterým se mění trestní ustanovení tohoto nařízení i pro Slovensko.

1125.

Vládní nařízení č. 6/1923 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soudních okresů valašsko-klobouckého a bojkovického.

1126.

Vládní nařízení č. 9/1923 Sb. z. a n., o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. čís. 599g2.

1127.

Vládní nařízení č. 10/1923 Sb. z. a n., o další podpoře nezaměstnaného stavebního dělnictva.

1128.

Vládní nařízení č. 11/1923 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1923.

1129.

Vládní nařízení č. 12/1923 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1923.

1130.

Vyhláška ministra vnútra č. 15/1923 Sb. z. a n., o obstarávaní vnútornej správy okresnej v niektorých obciach v obvode okresného úradu v Krupine.

1131.

Vládní nařízení č. 17/1923 Sb. z. a n., o plombování nádob a krabic, obsahujících olejový margarin, margarin, margarin rozpuštěný a umělý jedlý tuk.

1132.

Vyhláška ministra verejných prác a ministra zemedelstva v dohode s ministrom vnútra a ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska č. 22/1923 Sb. z. a n., ktorou sa prevádza § 3 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1922, č. 383 Sb. z. a n., o zrušení niektorých štátnych odborných úradov na Slovensku a o prenesení ich pôsobnosti na župné a okresné úrady.

1133.

Vládní nařízení č. 23/1923 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1923.

1134.

Zákon č. 27/1923 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky).

1135.

Vládne nariadenie č. 28/1923 Sb. z. a n., ktorým sa sriaďuje Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turč. Sv. Martine a vyhlašuje sajeho organizačný poriadok.

1136.

Vládní nařízení č. 30/1923 Sb. z. a n., o vydání desetníků měny československé.

1137.

Vyhláška bankovního úřadu ministerstva financí č. 31/1923 Sb. z. a n., o vydání desetníků měny československé.

1138.

Zákon č. 35/1923 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1139.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 37/1923 Sb. z. a n., kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování běhounů kotoučových s pohybem valivým při vahách škálových.

1140.

Zákon č. 40/1923 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů.

1141.

Zákon č. 43/1923 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1142.

Vyhláška státního pozemkového úřadu č. 49/1923 Sb. z. a n., kterou se částečně mění vyhláška státního pozemkového úřadu ze dne 30. října 1922, č. 375 Sb. z. a n., o stanovách Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze.

1143.

Vládní nařízení č. 52/1923 Sb. z. a n., kterým se vydávají prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských.

1144.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 56/1923 Sb. z. a n., o prozatímním dělení katastrálních parcel.

1145.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 57/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské Ženského výrobního spolku v Chrudimi.

1146.

Vládní nařízení č. 58/1923 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách zápalek.

1147.

Vyhláška ministerstva školstva a národnej osvety č. 61/1923 Sb. z. a n., o ústave církve evanjelickej a. v. na Slovensku.

1148.

Vyhláška presidenta zemské správy politické v Praze č. 68/1923 Sb. z. a n., kterou se magistrátu města Liberce odnímá agenda politického úřadu.

1149.

Vládní nařízení č. 74/1923 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 50a, odst. 2. a 3., zákona náhradového o pachtýřích zemědělských podniků, jejichž poměr pachtovní (nájemní) byl předčasně rozvázán výpovědí pozemkového úřadu, a kterým se doplňuje nařízení vlády ze dne 6. dubna 1922, č. 117 Sb. z. a n., odd. II., o vyhláškách řízení přídělového.

1150.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 75/1923 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 14. prosince 1922, č. 386 Sb. z. a n., jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1151.

Vládní nařízení č. 76/1923 Sb. z. a n., o zvýšení tax za zkoušky pro uchazeče o oprávnění ke koncesovaným živnostem stavebním.

1152.

Vládní nařízení č. 77/1923 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení ze dne 8. března 1896, č. 38 ř. z., o umořování hypotečních pohledávek, poskytnutých z hromadných sirotčích pokladen.

1153.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 81/1923 Sb. z. a n., o schválení župních silničních rozpočtů na Podkarpatské Rusi a stanovení župních přirážek silničních pro rok 1922.

1154.

Zákon č. 85/1923 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

1155.

Zákon č. 86/1923 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností.

1156.

Vládní nařízení č. 88/1923 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi.

1157.

Vládní nařízení č. 91/1923 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o státním soudě.

1158.

Vládní nařízení č. 92/1923 Sb. z. a n., jímž se mění výše úroků z prodlení a úroků náhradních z přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků, jakož i z poplatků přímo placených.

1159.

Vyhláška ministra financí č. 93/1923 Sb. z. a n., o době, kterou končí dosavadní povinnost označovati (okolkovati) cenné papíry podle nařízení ze dne 12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n.

1160.

Vládní nařízení č. 95/1923 Sb. z. a n., kterým se ustanovují sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří.

1161.

Zákon č. 98/1923 Sb. z. a n., jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n., o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.

1162.

Vládní nařízení č. 101/1923 Sb. z. a n., kterým pozměňuje se vládní nařízení ze dne 4. března 1921, čís. 93 Sb. z. a n., o zřízení nových úřadů ku provedení stavby železných drah podle zákona ze dne 30. března 1920, čís. 235 Sb. z. a n.

1163.

Zákon č. 107/1923 Sb. z. a n., o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1164.

Vyhláška ministerstva financí č. 109/1923 Sb. z. a n., o výměně 6% státních pokladničních poukázek splatných 1. července 1923.

1165.

Zákon č. 111/1923 Sb. z. a n., jímž se mění zákonné předpisy o poplatkových úlevách při konversi hypotečních pohledávek.

1166.

Vládní nařízení č. 112/1923 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 12. května 1923, č. 111 Sb. z. a n., jímž se mění zákonné předpisy o poplatkových úlevách při konversi hypotečních pohledávek.

1167.

Vládní nařízení č. 113/1923 Sb. z. a n., jímž mění se prozatím až do definitivní úpravy zákonem příslušnost administrativních úřadů v Podkarpatské Rusi.

1168.

Vládní nařízení č. 114/1923 Sb. z. a n., kterým se provádí císařské nařízení ze dne 1. června 1914, č. 116 ř. z., o dělení katastrálních parcel a o knihovním zápisu nabytí nemovitostí nepatrné hodnoty (novela o dělení parcel).

1169.

Vládní nařízení č. 116/1923 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1923 provádí zákon ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé, a částečně mění vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, č. 324 Sb. z. a n.

1170.

Zákon č. 121/1923 Sb. z. a n., o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby.

1171.

Vyhláška vlády republiky Československé č. 122/1923 Sb. z. a n., o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na likvidaci Státního obilního ústavu v Praze a jeho odboček Zemských obilních ústavů v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě.

1172.

Zákon č. 125/1923 Sb. z. a n. o zcizení státního nemovitého majetku.

1173.

Vládní nařízení č. 127/1923 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1923, č. 27 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky).

1174.

Vyhláška ministra financí č. 132/1923 Sb. z. a n., o výměře jednotného drahotního přídavku státních zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných po 20%ním snížení, jež nastalo 1. dubnem 1923 v důsledku ustanovení §§ 5 a 11 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., § 11 vládního nařízení ze dne 8. února 1923, č. 32 Sb. z. a n., a §§ 9 a 18 vládního nařízení ze dne 8. února 1923, č. 33 Sb. z. a n.

1175.

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 136/1923 Sb. z. a n., o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, uzenářské atd. v obvodu města Kladna.

1176.

Vládní nařízení č. 139/1923 Sb. z. a n., kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení ze dne 27. ledna 1921, č. 38 Sb. z. a n., a ze dne 9. listopadu 1922, č. 322 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření minerálními oleji.

1177.

Vládní nařízení č. 140/1923 Sb. z. a n., jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování pro výrobní období 1922/1923.

1178.

Vládní nařízení č. 141/1923 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Chemicko-technická zkušebna finanční správy v Praze.

1179.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 142/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních České dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Duchcově.

1180.

Zákon č. 147/1923 Sb. z. a n., jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

1181.

Zákon č. 148/1923 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povolují se daňové výhody pro stavby v tomto obvodu.

1182.

Zákon č. 149/1923 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

1183.

Zákon č. 150/1923 Sb. z. a n., jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923.

1184.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 156/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Plzni.

1185.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 157/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Rychnově nad Kněžnou.

1186.

Vládní nařízení č. 159/1923 Sb. z. a n., kterým se stanoví náhrada členům ústavního soudu.

1187.

Vládní nařízení č. 160/1923 Sb. z. a n., o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 25. ledna 1923, č. 35 Sb. z. a n.

1188.

Vládní nařízení č. 166/1923 Sb. z. a n., o vydání pětníků měny československé.

1189.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 167/1923 Sb. z. a n., o vydání pětníků měny československé.

1190.

Vládní nařízení č. 169/1923 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1922, č. 403 Sb. z. a n., o výhodách co do dávek veřejných pro stavbu budov obytných a provozních.

1191.

Vládní nařízení č. 171/1923 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obecního zřízení na Podkarpatské Rusi.

1192.

Vyhláška ministra sociální péče č. 177/1923 Sb. z. a n., o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

1193.

Vyhláška ministra financí č. 178/1923 Sb. z. a n., o konversi 4% státních pokladničních poukázek splatných 1. října 1923.

1194.

Vyhláška vlády republiky Československé č. 184/1923 Sb. z. a n., o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na Československou komisi cukerní v Praze a její odbočky v Bratislavě a v Košicích, na Československou komisi lihovou v Praze a její odbočky v Bratislavě a v Užhorodě, na Meziministerské komité pro likvidaci Československé komise lihové v Praze a na Státní ústav pro tuky, oleje a mléko v Praze.

1195.

Vládní nařízení č. 195/1923 Sb. z. a n., kterým se organisuje služba u civilních státních ústavů pro chov koní a upravují některé služební poměry zaměstnanců těchto ústavů.

1196.

Vyhláška ministra, sociální péče č. 202/1923 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

1197.

Vládne nariadenie č. 204/1923 Sb. z. a n., ktorým saupravujú obvody a sídla finančných úradov na Slovensku.

1198.

Vládní nařízení č. 205/1923 Sb. z. a n., že vysvědčení naodchodnou tříleté cvičné dílny při státní průmyslové škole v Bratislavě nahrazují průkaz řádného ukončení učebního poměru pro živnost zámečnickou a živnost truhlářskou.

1199.

Vládní nařízení č. 207/1923 Sb. z. a n., kterým se doplňují a prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech.

1200.

Vládní nařízení č. 210/1923 Sb. z. a n., kterým se zrušuje § 3 vládního nařízení ze dne 26. září 1921, čís. 358 Sb. z. a n., týkající se obchodu cukrem a použití řepy cukrovky.

1201.

Vyhláška ministra zemědělství č. 211/1923 Sb. z. a n., o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů dle zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1923/24.

1202.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 212/1923 Sb. z. a n., o schválení silničního rozpočtu pro rok 1923 župy berežské aužhorodské na Podkarpatské Rusi a o stanovení župních přirážek silničních pro rok 1923.

1203.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 215/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Mladé Boleslavi.

1204.

Zákon č. 217/1923 Sb. z. a n., jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech).

1205.

Vládne nariadenie č. 219/1923 Sb. z. a n., o obmedzení povinnosti obcí, mestských berných úradov a notárov na Slovensku obstarávať vyberanie a vydobývanie priamych štátnych daní s prirážkami do výšky 1000 Kč u jednotlivého poplatníka.

1206.

Vyhláška ministra financí č. 225/1923 Sb. z. a n., o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek v II. a VI. části hlav. města Prahy berní správou II. v Praze.

1207.

Vládní nařízení č. 227/1923 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi.

1208.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí č. 229/1923 Sb. z. a n., kterou se opravuje chyba tisku v úmluvě stanovící definitivní Dunajský Statut.

1209.

Vládní nařízení č. 231/1923 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů v roce 1924.

1210.

Vyhláška ministra financí č. 232/1923 Sb. z. a n., o výměně 6% státních pokladničních poukázek, splatných 31. prosince 1923.

1211.

Vládní nařízení č. 236/1923 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské.

1212.

Vládní nařízení č. 239/1923 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 nařízení vlády ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1924.

1213.

Zákon č. 245/1923 Sb. z. a n., finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1924.

1214.

Zákon č. 258/1923 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.

1215.

Zákon č. 260/1923 Sb. z. a n., o výši daně z cukru.

1216.

Zákon č. 262/1923 Sb. z. a n., o sloučení rozhodování ve věcech nájemních.

1217.

Zákon č. 263/1923 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.

1218.

Zákon č. 265/1923 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

1219.

Zákon č. 266/1923 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.

1220.

Zákon č. 6/1924 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku.

1221.

Zákon č. 7/1924 Sb. z. a n., o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1222.

Vládní nařízení č. 12/1924 Sb. z. a n., o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. čís. 599 g2.

1223.

Vyhláška ministra financí č. 13/1924 Sb. z. a n., kterou se zatímně prodlužuje platnost dosavadních ustanovení o paušalování daně z obratu a daně přepychové.

1224.

Vládní nařízení č. 16/1924 Sb. z. a n., o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.).

1225.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 17/1924 Sb. z. a n., o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.).

1226.

Vládní nařízení č. 19/1924 Sb. z. a n., že vysvědčení na odchodnou dvouleté strojnické školy mistrovské při státní průmyslové škole v Bratislavě opravňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti zámečnické na základě průkazu jednoročního zaměstnání pomocnického (tovaryšského), pokud se týče dělnického zaměstnání v továrně.

1227.

Vládní nařízení č. 20/1924 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost vládního nařízení ze dne 9. září 1921, č. 343 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování, i na hlavní očkování provedené v Čechách v roce 1923.

1228.

Vládní nařízení č. 21/1924 Sb. z. a n., o další ražbě dvacetníků a padesátníků měny československé.

1229.

Vládní nařízení č. 24/1924 Sb. z. a n., o zkrácení přípravné služby soudcovské.

1230.

Vládní nařízení č. 25/1924 Sb. z. a n., že vysvědčení na odchodnou trojtřídní pokračovací školy pro hluchoněmé při státním ústavě pro hluchoněmé v Kremnici opravňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti obuvnické a živnosti dámského krejčovství na základě průkazu jednoročního zaměstnání pomocnického (tovaryšského), pokud se týče dělnického zaměstnání v továrně.

1231.

Vládní nařízení č. 26/1924 Sb. z. a n., kterým se vydávají jednací řády pro župní zastupitelstva, župní výbory a okresní výbory.

1232.

Vládne nariadenie č. 27/1924 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje užívanie jazykov pre župné zastupiteľstvá, župné výbory a okresné výbory, sriadené podľa vládneho nariadenia zo dňa 26. októbra 1922, č. 310 Sb. z. a n.

1233.

Vyhláška ministra financí č. 29/1924 Sb. z. a n., o výměně 6% státních pokladničních poukázek splatných 1. března 1924.

1234.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 33/1924 Sb. z. a n., o schválení silničního rozpočtu pro rok 1923 župy Marmarošské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních přirážek silničních pro rok 1923.

1235.

Vyhláška ministra sociální péče č. 36/1924 Sb. z. a n., o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

1236.

Vládní nařízení č. 45/1924 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II., III., VII. a VIII. finančního zákona pro r. 1924.

1237.

Vládní nařízení č. 46/1924 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, čís. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1238.

Vládní nařízení č. 50/1924 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 6 Sb. z. a n. z r. 1924 (novela k zákonu o dávce z majetku a z přírůstku na majetku), a kterým se mění a doplňuje prováděcí nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n., k posléze jmenovanému zákonu (třetí dodatek).

1239.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 51/1924 Sb. z. a n., o ukončení prací spojených s přeřaďováním trestních listů v dosavadních rejstřících trestů.

1240.

Vládní nařízení č. 53/1924 Sb. z. a n., jímž se zrušuje ustanovení § 11 vládního nařízení ze dne 21. února 1924, č. 45 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II., III., VII. a VIII. finančního zákona pro r. 1924.

1241.

Vládní nařízení č. 54/1924 Sb. z. a n., o změně prováděcího nařízení k zákonu o výhodách v plnění branné povinnosti.

1242.

Vládní nařízení č. 55/1924 Sb. z. a n., o vydání dvouhaléřů měny československé.

1243.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 56/1924 Sb. z. a n., o vydání dvouhaléřů měny československé.

1244.

Zákon č. 58/1924 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1245.

Vyhláška ministra vnitra v dohodě s ministrem financí č. 63/1924 Sb. z. a n., kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 29. února 1924, čís. 50 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 6 Sb. z. a n. z r. 1924 (novela k zákonu o dávce z majetku a z přírůstku na majetku), a kterým se mění a doplňuje prováděcí nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n., k posléze jmenovanému zákonu (třetí dodatek).

1246.

Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska č. 67/1924 Sb. z. a n., o ustálení zakázaného územia pre lietadlá.

1247.

Vládní vyhláška č. 70/1924 Sb. z. a n., o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na Československou komisi prohospodaření kostmi v Praze, na Československou textilní komisi v Praze, na Československou lnářskou komisi v Praze, na Československou komisi melasovou v Praze, na Československou pivovarskou komisi v Praze s odbočkami v Brně, v Opavě a v Bratislavě, na Československý oděvní úřad v Praze s odbočkami v Brně a v Opavě, na Československou komisi pro kůže a usně v Praze, na Zásobovací ústav pre Slovensko v Bratislavě a na Československou komisi pro hospodaření ovocem a zeleninou v Praze a její odbočky v Brně, Bratislavě a ve Znojmě.

1248.

Zákon č. 72/1924 Sb. z. a n., o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XLI:1881.

1249.

Vyhláška ministra financí č. 76/1924 Sb. z. a n., o výměně 6% státních pokladničních poukázek, splatných 1. května 1924.

1250.

Zákon č. 77/1924 Sb. z. a n., jímž se povoluje užití komunálních dluhopisů vydaných akciovou společností "Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik" k uložení peněz sirotčích a podobných a za kauce služební a obchodní.

1251.

Zákon č. 80/1924 Sb. z. a n., kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy.

1252.

Vyhláška ministerstva financií č. 84/1924 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza zrušenie finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku.

1253.

Zákon č. 85/1924 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

1254.

Zákon č. 86/1924 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností.

1255.

Zákon č. 87/1924 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929.

1256.

Vyhláška ministra financí č. 91/1924 Sb. z. a n., kterou se stanoví pohraniční pásmo v Čechách na hranici rakouské.

1257.

Vládní nařízení č. 94/1924 Sb. z. a n., jímž se zrušuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě.

1258.

Vládní nařízení č. 96/1924 Sb. z. a n., o finanční podpoře stavebního ruchu podle §§ 4, 5 a 6 zákona ze dna 7. března 1924, č. 58 Sb. z. a n.

1259.

Vládní nařízení č. 100/1924 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925.

1260.

Vyhláška č. 103/1924 Sb. z. a n., jíž se stanoví pohraniční pásmo na Slovensku na hranici rakouské.

1261.

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 105/1924 Sb. z. a n., o zřízení obvodové úřadovny v Prešově a o změně obvodů působnosti obvodových úřadoven v Trenčíně a ve Zvoleni.

1262.

Vládní nařízení č. 106/1924 Sb. z. a n., o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.).

1263.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 107/1924 Sb. z. a n., o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.).

1264.

Vyhláška ministerstva financií č. 112/1924 Sb. z. a n., ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane báňskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú.

1265.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 114/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Moravské Ostravě.

1266.

Vyhláška ministra zemedelstva v dohade s ministrem vnútra a s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska č. 116/1924 Sb. z. a n., ktorou prevádza sa § 3 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1922, čís. 383 Sb. z. a n., o zrušení niektorých štátnych odborných úradov na Slovensku a o prenesení ich pôsobnosti na župné a okresné úrady.

1267.

Vyhláška ministra financí č. 122/1924 Sb. z. a n., o výměně státních pokladničních poukázek splatných dne 1. července 1924.

1268.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 127/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Karlových Varech.

1269.

Zákon č. 129/1924 Sb. z. a n., o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně.

1270.

Vládní vyhláška č. 131/1924 Sb. z. a n., jíž se uvádí ve známost rozsah vzájemnosti, zaručené předpisy německého civilního soudního řádu o exekuci na základě cizozemských titulů exekučních.

1271.

Vyhláška ministrů financí a železnic č. 136/1924 Sb. z. a n., o převzetí prioritních půjček bývalé výsadní společnosti Ústecko-Teplické dráhy k placení státem.

1272.

Zákon č. 138/1924 Sb. z. a n., jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

1273.

Zákon č. 139/1924 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.

1274.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 140/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Teplicích-Šanově.

1275.

Vyhláška ministerstva financí č. 141/1924 Sb. z. a n., ktorou sa prevádza zrušenie ďalších finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku.

1276.

Zákon č. 145/1924 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě.

1277.

Zákon č. 148/1924 Sb. z. a n., kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922, č. 147 Sb. z. a n. z r. 1924.

1278.

Zákon č. 149/1924 Sb. z. a n., o zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné.

1279.

Zákon č. 150/1924 Sb. z. a n., o zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské.

1280.

Vládní nařízení č. 154/1924 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské.

1281.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 155/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské ve Znojmě.

1282.

Zákon č. 157/1924 Sb. z. a n., o zrušení odměn uchopitelů, případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut.

1283.

Zákon č. 158/1924 Sb. z. a n., o zrušení částí okresních silnic I. třídy Prostějov - Boskovice - Svitávka a Sloup - Valchov.

1284.

Vyhláška ministra financí č. 160/1924 Sb. z. a n., o výměně státních pokladničních poukázek splatných dne 1. srpna 1924.

1285.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 161/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Praze-Karlíně.

1286.

Zákon č. 163/1924 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové.

1287.

Zákon č. 166/1924 Sb. z. a n., o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim, jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách.

1288.

Zákon č. 167/1924 Sb. z. a n., o výplatě odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učiteľom škôl ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách.

1289.

Zákon č. 171/1924 Sb. z. a n., o částečném zákazu námezdního kojení.

1290.

Zákon č. 176/1924 Sb. z. a n., jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927.

1291.

Zákon č. 179/1924 Sb. z. a n., o zrušení svěřenství.

1292.

Vyhláška ministerstva financií, č. 182/1924 Sb. z. a n., ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane baňskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktore tieto dane vymeriavajú.

1293.

Vyhláška presidenta zemské správy politické ve Slezsku č. 184/1924 Sb. z. a n., kterou se purkmistrovskému úřadu (magistrátu) města Opavy odnímá agenda politického úřadu.

1294.

Vládní nařízení č. 187/1924 Sb. z. a n., o propouštění přebytečných branců.

1295.

Vládne nariadenie č. 191/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeniach Dievčenskej odbornej školy rodinnej a živnostenskej v Trenčíne, ktoré oprávňujú knastúpeniu a samostatnému provodzovaniu živnosti krajčírskej obmedzenej na šitie šiat ženských a detských.

1296.

Vládní nařízení č. 192/1924 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., doplněné vládními nařízeními ze dne 3. listopadu 1922, č. 318 Sb. z. a n., a ze dne 13. prosince 1923, č. 239 Sb. z. a n., kterým vydány předpisy k § 75 z zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

1297.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 197/1924 Sb. z. a n., kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování stroje naměření koží značky Primesma, výroby firmy Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.

1298.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 198/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské ve Velkém Meziříčí a Olomouci.

1299.

Vyhláška ministra financí č. 199/1924 Sb. z. a n., o výměně 4%ních státních pokladničních poukázek splatných dne 1. října 1924.

1300.

Zákon č. 204/1924 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n.

1301.

Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty č. 209/1924 Sb. z. a n., o novém církevním zřízení Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

1302.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 210/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Zemské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Opavě.

1303.

Vyhláška ministerstva financií č. 212/1924 Sb. z. a n., ktorou sa prevádza zrušenie ďalších finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku.

1304.

Vládní nařízení č. 213/1924 Sb. z. a n., kterým se Městské dívčí odborné škole rodinné a živnostenské v Olomouci uděluje právo konati zkoušky mistrovské.

1305.

Zákon č. 216/1924 Sb. z. a n., o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček.

1306.

Zákon č. 219/1924 Sb. z. a n., kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

1307.

Vládní nařízení č. 224/1924 Sb. z. a n., o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v bývalých korunách rakouských a uherských mezi věřiteli a dlužníky československými a maďarskými, zákazu jejich soukromého vyrovnání a přerušení sporů.

1308.

Vládní nařízení č. 226/1924 Sb. z. a n., kterým sestaví promlčení některých pohledávek z československých cenných papírů.

1309.

Zákon č. 231/1924 Sb. z. a n., kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.

1310.

Zákon č. 232/1924 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzíti státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze.

1311.

Zákon č. 235/1924 Sb. z. a n., o mimořádných úlevách při placení přímých daní.

1312.

Zákon č. 236/1924 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války.

1313.

Zákon č. 237/1924 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů.

1314.

Zákon č. 238/1924 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé.

1315.

Zákon č. 240/1924 Sb. z. a n., o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů.

1316.

Zákon č. 241/1924 Sb. z. a n., o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů.

1317.

Vyhláška ministra zemědělství č. 243/1924 Sb. z. a n., o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů podle zákona ze dne 30. září 1924, č. 204 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1924/25.

1318.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministiry financí a vnitra č. 244/1924 Sb. z. a n., o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy berežské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924.

1319.

Vládní nařízení č. 246/1924 Sb. z. a n., o stažení drobných mincí po jednom, dvou a deseti haléřích korunové měny rakousko-uherské.

1320.

Vládní nařízení č. 247/1924 Sb. z. a n., o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919.

1321.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 248/1924 Sb. z. a n., o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919.

1322.

Vyhláška ministra financí č. 249/1924 Sb. z. a n., o přijímání státních pokladničních poukázek, splatných 1. prosince a 31. prosince 1924, na místě hotovosti při úpisech IV. státní půjčky.

1323.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 253/1924 Sb. z. a n., o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy užhorodské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924.

1324.

Vyhláška ministra sociální péče č. 255/1924 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

1325.

Vyhláška ministra financí č. 257/1924 Sb. z. a n., o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1924.

1326.

Vládní nařízení č. 258/1924 Sb. z. a n., o zrušení Státního obilního ústavu v Praze v likv. a jeho odboček Zemských obilních ústavů v Praze, v Brně, v Opavě, v Bratislavě a v Užhorodě.

1327.

Vládne nariadenie č. 260/1924 Sb. z. a n., ktorým sa vydávajú predpisy o pretvorení dosavádnych živnostenských organizácií na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi na živnostenské spoločenstvá.

1328.

Vládne nariadenie č. 262/1924 Sb. z. a n., o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami.

1329.

Vyhláška ministerstva financií č. 265/1924 Sb. z. a n., ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, č. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú.

1330.

Vládní nařízení č. 266/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou mistrovské školy stavební na státní průmyslové škole v Prešově.

1331.

Vládní nařízení č. 272/1924 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1925 stanoví výše zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám.

1332.

Vládní nařízení č. 276/1924 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček.

1333.

Zákon č. 278/1924 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1925.

1334.

Vládní nařízení č. 280/1924 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, na rok 1925.

1335.

Vládní nařízení č. 281/1924 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi.

1336.

Vyhláška ministerstva financí č. 282/1924 Sb. z. a n., kterou se zrušuje odbočka berního úřadu v Olomouci a přenáší se služba signaturní na okresní finanční ředitelství (účetní exposituru) v Olomouci a ostatní agendy na berní úřad tamtéž.

1337.

Vyhláška ministra financí č. 285/1924 Sb. z. a n., o výměně státních pokladničních poukázek splatných 31. prosince 1924.

1338.

Zákon č. 286/1924 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

1339.

Zákon č. 289/1924 Sb. z. a n., o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925.

1340.

Zákon č. 291/1924 Sb. z. a n., o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské.

1341.

Zákon č. 292/1924 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech.

1342.

Zákon č. 293/1924 Sb. z. a n., o výši daně z cukru.

1343.

Zákon č. 296/1924 Sb. z. a n., o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.

1344.

Vládní nařízení č. 300/1924 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 8. října 1924, č. 235 Sb. z. a n., o mimořádných úlevách při placení přímých daní.

1345.

Zákon č. 304/1924 Sb. z. a n., o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní.

1346.

Zákon č. 305/1924 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.

1347.

Zákon č. 306/1924 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.

1348.

Zákon č. 307/1924 Sb. z. a n., jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců.

1349.

Zákon č. 309/1924 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.

1350.

Vládní nařízení č. 312/1924 Sb. z. a n., kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu ústeckého nad Orlicí a politického okresu lanškrounského, zastupitelského a soudního okresu kosteleckého nad Orlicí a politického okresu rychnovského nad Kněžnou, dále hranice zastupitelského, soudního a politického okresu jílovského a zastupitelského, soudního a politického okresu říčanského.

1351.

Vládní nařízení č. 316/1924 Sb. z. a n.,kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu hořického apolitického okresu novo-packého a zastupitelského, soudního a politického okresu králové-dvorského na Labem.

1352.

Vládní nařízení č. 318/1924 Sb. z. a n., kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu hostinského a politického okresu vrchlabského se zastupitelským, soudním a politickým okresem králové-dvorským na Labem a hranice zastupitelského, soudního a politického okresu dubského se zastupitelským a soudním okresem bělským pod Bezdězem a politickým okresem mnichovo-hradištským a hranice župy V. (českolipské) a župy IV. (mlado-boleslavské).

1353.

Vyhláška ministra sociální péče v dohodě s ministrem financí č. 4/1925 Sb. z. a n., o počátku účinnosti zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných.

1354.

Vyhláška ministerstva financií č. 6/1925 Sb. z. a n., ktorou saprevádza ďalšia úprava obvodov finančných riaditeľství na Slovensku a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku.

1355.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 7/1925 Sb. z. a n., o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy marmarošské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924 a opravě obdobné vyhlášky ze dne 23. října 1924, č. 244 Sb. z. a n., vztahující se na župu berežskou.

1356.

Vyhláška ministra pro zásobování lidu č. 9/1925 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925.

1357.

Vyhláška ministra financí č. 15/1925 Sb. z. a n., o přijímání 6%ních státních pokladničních poukázek splatných vr. 1925 namístě hotovosti při úpisech IV. státní půjčky.

1358.

Vládní nařízení č. 19/1925 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům I, II, III, IV a VIII finančního zákona pro rok 1925.

1359.

Vládní nařízení č. 23/1925 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách zápalek.

1360.

Zákon č. 27/1925 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1361.

Vyhláška ministerstva financií č. 29/1925 Sb. z. a n., ktorou sa napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú.

1362.

Vyhláška ministra financí č. 33/1925 Sb. z. a n., o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. března 1925.

1363.

Vládní nařízení č. 34/1925 Sb. z. a n., o dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské.

1364.

Vládne nariadenie č. 36/1925 Sb. z. a n., ktorým sa ďalšie obce a notári na Slovensku sprošťujú povinnosti vyberať a vymáhať priame štátne dane s prirážkami.

1365.

Vládní nařízení č. 37/1925 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb. z. a n., o přerušení sporů pro peněžité závazky znějící na rakousko-uherské koruny z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci československými nebo mezi československými soukromými pojišťovnami a maďarskými pojištěnci.

1366.

Vládní nařízení č. 43/1925 Sb. z. a n., kterým se pro obvody politických okresů plzeňského, moravsko-ostravského a prostějovského živnosti, uvedené v § 1, odstavci 3., položce 53, živnostenského řádu, rozdělují co do průkazu způsobilosti ve více skupin.

1367.

Vládní nařízení č. 44/1925 Sb. z. a n., o vysvědčeních české státní průmyslové školy ve Vítkovicích.

1368.

Zákon č. 45/1925 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček.

1369.

Zákon č. 46/1925 Sb. z. a n., o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině.

1370.

Zákon č. 48/1925 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

1371.

Vládní nařízení č. 49/1925 Sb. z. a n., o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze a její filiálky v Bratislavě.

1372.

Vládní nařízení č. 50/1925 Sb. z. a n., kterým se Ústavu pro zvelebování živností obchodní a živnostenské komory v Plzni uděluje právo konati zkoušky mistrovské pro živnosti lakýrníků, natěračů, malířů písma a štítů.

1373.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministry obchodu, zemědělství a pro zásobování lidu č. 52/1925 Sb. z. a n., o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1924/25.

1374.

Vládní nařízení č. 56/1925 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 9. října 1924, č. 236 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války.

1375.

Zákon č. 57/1925 Sb. z. a n., o zcizení státního mlýna v Nymburce.

1376.

Zákon č. 62/1925 Sb. z. a n., jímž se s prozatímní platností upravují některá ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi.

1377.

Vyhláška ministra zemedelstva č. 63/1925 Sb. z. a n., o poplatkoch zaužívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1925.

1378.

Zákon č. 66/1925 Sb. z. a n., o exekuci na výměnky.

1379.

Vyhláška ministra financí č. 71/1925 Sb. z. a n., o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. května 1925.

1380.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 73/1925 Sb. z. a n., kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování samočinné váhy vagonetové, konstrukce fy. Wiesner v Chrudimi.

1381.

Vyhláška ministerstva financií č. 75/1925 Sb. z. a n., ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku.

1382.

Vládne nariadenie č. 83/1925 Sb. z. a n., ktorým saupravujú obvody a sídla štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1383.

Vyhláška ministra financí č. 84/1925 Sb. z. a n., kterou se stanoví pohraniční pásmo ve Slezsku.

1384.

Vládní nařízení č. 88/1925 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou tříletých státních učebných dílen v Jasině, Užhorodě a Velkém Sevljuši, jež nahrazují průkaz řádného dokončení učebního poměru (tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou).

1385.

Vládne nariadenie č. 89/1925 Sb. z. a n., ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, ktorých vysvědčenia na odchodnú zcela alebo čiastočne nahradzujú preukaz o riadnom ukončení učebného pomeru, po prípade preukaz o predpísanej dobe zamestnania pomocníckeho v remeselnej živnosti.

1386.

Vládne nariadenie č. 90/1925 Sb. z. a n., o vydávaní certifikátov pracovným vysvědčeniam na roveň kladených, ktoré dosvědčujú, že osôb k brannej moci patriacich bolo užívané k úkonom, ktoré sú predmetom remeselných živností.

1387.

Vládne nariadenie č. 91/1925 Sb. z. a n., o pomocníckom zamestnaní v pomocných závodoch železničných a o vydávaní príslušných vysvedčení.

1388.

Vládne nariadenie č. 92/1925 Sb. z. a n., ktorým sa označujú remeselné živnosti obecne ženami provodzované.

1389.

Vládne nariadenie č. 93/1925 Sb. z. a n., ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, ktorých vysvědčenia nahrádzajú preukaz riadneho ukončenia učebného pomeru, keď ženy ohlašujú odevnícku živnosť obmedzenú na ženské a detské šaty.

1390.

Vládne nariadenie č. 94/1925 Sb. z. a n., o koncesovanej živnosti podniku pre pochovávanie mrtvol.

1391.

Vládne nariadenie č. 95/1925 Sb. z. a n., o vedení kníh a policajnom dohľade v živnosti vetešníckej.

1392.

Vládné nariadenie č. 103/1925 Sb. z. a n., o stavebných živnostiach na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

1393.

Vládne nariadenie č. 104/1925 Sb. z. a n., ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 20. apríla 1923, č. 76 Sb. z. a n., o zvýšení tax za zkúšky pre uchadzačov o oprávnenie ku koncessovaným živnostiam stavebným.

1394.

Vládne nariadenie č. 105/1925 Sb. z. a n., o preukaze zvláštnej spôsobilosti pri koncesovaných živnostiach uvedených v§ 37, odst. 1., živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.

1395.

Vládne nariadenie č. 106/1925 Sb. z. a n., ktorým sa označujú učilištia, ichž vysvědčenia cele alebo z časti nahraďujú preukaz o učebnej dobe v obchodnej živnosti, po prípade nahraďujú preukaz o predpísanej služobnej dobe v obchodnej živnosti.

1396.

Vládne nariadenie č. 108/1925 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje obor pôsobnosti a úradná činnosť spoločenstevných inštruktorov.

1397.

Vládne nariadenie č. 109/1925 Sb. z. a n., ktorým sa ustanovuje pôsobnosť výborov spoločenstevných župných sväzov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi jako poradných sborov živnostenských úradov.

1398.

Vládne nariadenie č. 110/1925 Sb. z. a n., o vyhľadávaní objednávok tovaru bez vyzvania.

1399.

Vyhláška ministra financí č. 113/1925 Sb. z. a n., o vydání poštovních průvodek s natištěnou kolkovou známkou za 50 h.

1400.

Vládné nariadenie č. 118/1925 Sb. z. a n., ktorým sa vydávajú predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov zamestnaných pri cukrovarstve.

1401.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 120/1925 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Brandýse nad Labem.

1402.

Zákon č. 131/1925 Sb. z.an, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů.

1403.

Vyhláška ministra financí č. 132/1925 Sb. z. a n., o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. července 1925.

1404.

Vládne nariadenie č. 133/1925 Sb. z. a n., o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami.

1405.

Vyhláška ministra financí č. 135/1925 Sb. z. a n., o vydání kolků hodnoty 100 Kč a 200 Kč.

1406.

Vládní nařízení č. 136/1925 Sb. z. a n., jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku.

1407.

Vládne nariadenie č. 138/1925 Sb. z. a n., o odmenách sopisovateľov nálezov o prestupkoch zákonov, platiacich na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, o kolkoch a poplatkoch včetne dane z obohatenia, dane z obchodu cennými papierami a kolkov z hracích karát, pokiaľ sa tieto prestupky trestajú bez trestného pokračovania.

1408.

Vládní nařízení č. 140/1925 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi anebo náboženskými společnostmi.

1409.

Vládní nařízení č. 141/1925 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 19. března 1919, č. 145 Sb. z. a n., o exekuci podle spisů a listin zřízených v republice Rakouské.

1410.

Vládní nařízení č. 143/1925 Sb. z. a n., o likvidaci markových oddělení spořitelen.

1411.

Vyhláška ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a ministra spravedlnosti č. 146/1925 Sb. z. a n., o zřízení Všeobecného ústavu pro zkoumání potravin v Brně.

1412.

Vládní nařízení č. 151/1925 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926.

1413.

Zákon č. 155/1925 Sb. z. a n., kterým se upravuje territoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění.

1414.

Zákon č. 157/1925 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1415.

Zákon č. 158/1925 Sb. z. a n., o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem.

1416.

Vládní nařízení č. 162/1925 Sb. z. a n., o zkouškách kandidátek odborného učitelství nižších hospodyňských škol zemědělských.

1417.

Vládní nařízení (I.) č. 163/1925 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády).

1418.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem pošt a telegrafů č. 166/1925 Sb. z. a n., o soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti.

1419.

Vládní nařízení č. 168/1925 Sb. z. a n., o vydání pětikorun kovových.

1420.

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 169/1925 Sb. z. a n., o vydání pětikorun kovových.

1421.

Vládní nařízení č. 170/1925 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb. z. a n., o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci československými nebo mezi československými soukromými pojišťovnami a maďarskými pojištěnci, prodloužená vládním nařízením ze dne 5. března 1925, č. 37 Sb. z. a n.

1422.

Vyhláška ministra financií č. 171/1925 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel ao bvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1423.

Vyhláška ministra financí č. 177/1925 Sb. z. a n., o výměně státních pokladničních poukázek splatných 15. srpna 1925.

1424.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 178/1925 Sb. z. a n., o změně předpisů týkajících se úředního cejchování dopravních nádob na mléko (mléčných konví), uveřejněných vyhláškou ministra obchodu ze dne 13. července 1906, č. 148 ř. z.

1425.

Vládní nařízení č. 181/1925 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925.

1426.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 184/1925 Sb. z. a n., kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování mostních vah opatřených samočinným vyvažovacím přístrojem "Vellox" soustavy firmy Fr. Wiesner v Chrudimi.

1427.

Vládní nařízení č. 185/1925 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády).

1428.

Vyhláška ministra financí č. 190/1925 Sb. z. a n., o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. října 1925.

1429.

Vládní nařízení č. 192/1925 Sb. z. a n., jímž se vydávají nové předpisy o Státní radě živnostenské.

1430.

Vyhláška ministra školství a národní osvěty č. 193/1925 Sb. z. a n., o uznání církve československé na území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

1431.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 194/1925 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Praze-XII. (Král. Vinohradech).

1432.

Vládní nařízení č. 195/1925 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách piva.

1433.

Zákon č. 198/1925 Sb. z. a n., kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby.

1434.

Vládní nařízení č. 199/1925 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby.

1435.

Vyhláška ministra pro zásobování lidu č. 201/1925 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926.

1436.

Zákon č. 203/1925 Sb. z. a n., kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona).

1437.

Vyhláška ministra financií č. 204/1925 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1438.

Zákon č. 207/1925 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1926.

1439.

Vládne nariadenie č. 208/1925 Sb. z. a n., ktorým sa prekladá sídlo okresného úradu z Vyšného Svidníka do Stropkova a upravuje obvod tohoto úradu.

1440.

Vyhláška ministra vnútra č. 209/1925 Sb. z. a n., o obstarávaní vnútornej správy okresnej v niektorých obciach v obvode okresného úradu v Stropkove.

1441.

Zákon č. 210/1925 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.

1442.

Vyhláška č. 212/1925 Sb. z. a n., o soupisu obligací dráhy Karla Ludvíka a obligací dráhy Albrechtovy, haličských zemských obligací a obligací územních svazků samosprávných.

1443.

Zákon č. 213/1925 Sb. z. a n., kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze.

1444.

Vyhláška ministra sociální péče č. 214/1925 Sb. z. a n., o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

1445.

Zákon č. 215/1925 Sb. z. a n., o úpravě obchodních styků s cizinou.

1446.

Zákon č. 219/1925 Sb. z. a n., kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž vyhlášky neb oddavky vykonali duchovní církve československé nebo řeckovýchodní.

1447.

Zákon č. 220/1925 Sb. z. a n., o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění.

1448.

Zákon č. 224/1925 Sb. z. a n., o úprave pomerov vzniklých zusídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných nanemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

1449.

Vyhláška ministra zemědělství č. 228/1925 Sb. z. a n., o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů podle zákona ze dne 30. září 1924, č. 204 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1925/1926.

1450.

Vyhláška ministra financií č. 232/1925 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, čís. 83 Sb. z. a n., o úpravesídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1451.

Vládní nařízení č. 233/1925 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi.

1452.

Vládné nariadenie č. 234/1925 Sb. z. a n., o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami.

1453.

Vyhláška ministra financí č. 236/1925 Sb. z. a n., o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1925.

1454.

Vládní nařízení č. 237/1925 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1926.

1455.

Vyhláška ministra sociální péče č. 240/1925 Sb. z. a n., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

1456.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 241/1925 Sb. z. a n., o zavedení výroby zboží s obsahem 250/1000 zlata, jež bude podléhati nepovinnému puncování.

1457.

Vládní vyhláška č. 242/1925 Sb. z. a n., kterou se upravují obvody silničních, soudních apolitických okresů, obvody finančních a školských okresů a jiných státních úřadů na Valticku.

1458.

Vládní vyhláška č. 243/1925 Sb. z. a n., kterou se upravují se obvody zastupitelských, soudních a politických okresů, obvody finančních a školských okresů na Vitorazsku.

1459.

Vládní nařízení č. 249/1925 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské.

1460.

Vládní nařízení č. 251/1925 Sb. z. a n., o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. pol. 599 g2.

1461.

Vyhláška ministerstva financí v dohodě s ministerstvem pošt a telegrafů aNejvyšším účetním kontrolním úřadem č. 252/1925 Sb. z. a n., o zrušení důchodkového úřadu v Praze.

1462.

Vládní nařízení č. 253/1925 Sb. z. a n., jímž se zrušují §§ 2 a 3 nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, č. 171 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných.

1463.

Vládní nařízení č. 259/1925 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1926 stanoví výše zdravotní přirážky.

1464.

Vládne nariadenie č. 261/1925 Sb. z. a n., o likvidácii sirotských pokladníc na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

1465.

Vládní nařízení č. 264/1925 Sb. z. a n., kterým se prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech.

1466.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 269/1925 Sb. z. a n., o schválení silničních rozpočtů pro rok 1925 župy užhorodské, berežské a marmarošské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župních silničních dávek a přirážek pro rok 1925.

1467.

Vyhláška ministra vnitra č. 273/1925 Sb. z. a n., kterou se opravuje tisková chyba v částce 109 Sbírky zákonů a nařízení z roku 1925.

1468.

Vyhláška ministra financií č. 4/1926 Sb. z. a n., ktorou sačiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1469.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 9/1926 Sb. z. a n. vo shode s ministrom školstva a národnej osvety, o vysvedčeniach Dievčenskej odbornej školy rodinnej a živnostenskej v Ružomberku.

1470.

Vládní nařízení č. 10/1926 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II, III, IV a VIII finančního zákona pro rok 1926.

1471.

Vládné nariadenie č. 11/1926 Sb. z. a n., ktorým sa zrušuje nariadenie č. 2449/ 1915 M. E . (uh. min. před.), o obmedzení rozširovania jednotlivých máp, cestovnych knih, dopísnic a vyobrazení.

1472.

Vládní nařízení č. 12/1926 Sb. z. a n., o změně stanov Poradního sboru pro otázky hospodářské.

1473.

Vyhláška ministra financií č. 16/1926 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1474.

Vládní nařízení č. 17/1926 Sb. z. a n., jímž se provádí ústavní zákon jazykový pro obor ministerstev vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a živností, veřejných prací a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, pro veřejné korporace, podléhající těmto ministerstvům v republice Československé, jakož i pro úřady místní samosprávy.

1475.

Vyhláška ministra financí č. 19/1926 Sb. z. a n., o upisování 6 % ní umořitelné státní půjčky republiky Československé, spojené se záměnou pokladničních poukázek splatných 1. července 1926 a některých předválečných dluhopisů (konsolidační půjčky zr. 1926).

1476.

Vyhláška ministrov priemyslu, obchodu a živností, zemedelstva a národnej obrany č. 28/1926 Sb. z. a n., ktorou sazavádza organizačný poriadok občianskych podkovárskych kurzov a zkušebný poriadok pre zkúšky podkovárske bez navštevovania kurzu.

1477.

Vyhláška ministra zemedelstva č. 31/1926 Sb. zan., o poplatkoch zaužívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1926.

1478.

Vládní nařízení č. 33/1926 Sb. zan., o částečné změně předpisů o Státní radě živnostenské.

1479.

Vyhláška ministra financií č. 35/1926 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1480.

Vyhláška ministra financí č. 36/1926 Sb. z. a n., o snížení ražebného za československé dukáty.

1481.

Zákon č. 38/1926 Sb. z. a n., o další obnově prozatimního vnuceného pachtu.

1482.

Vyhláška ministra financí č. 43/1926 Sb. z. a n., o zahájení činnosti Národní banky Československé.

1483.

Vládní nařízení č. 53/1926 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 27. ledna 1921, č. 54 Sb. z. a n., o zřízení "Československé ústřední rady železniční" a "Ředitelských rad železničních".

1484.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministry obchodu, zemědělství a pro zásobování lidu č. 54/1926 Sb. z. a n., o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1925/26.

1485.

Vládné nariadenie č. 55/1926 Sb. z. a n., ktorým saurčujú sídla a obvody súdov a štátnych zastupiteľstiev na Slovensku a zmeňuje sa obvod okresného súdu, súdnej stolice a štátneho zastupiteľstva v Užhorode.

1486.

Zákon č. 62/1926 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.

1487.

Vyhláška ministra financií č. 63/1926 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1488.

Vyhláška ministra financí č. 65/1926 Sb. z. a n., o výpovědi vkladů valutové půjčky státem.

1489.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 66/1926 Sb. z. a n. ve shodě s ministrem školství a národní osvěty, o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání ve Vyškově, Holešově a v Ústí n. L.

1490.

Vládní nařízení č. 69/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání spolku „Dobromily“ v Moravské Ostravě.

1491.

Vládní nařízení č. 71/1926 Sb. z. a n., o úpravě některých oborů soukromého sprostředkování jakožto živností koncesovaných.

1492.

Vyhláška ministerstva financí č. 72/1926 Sb. z. a n., o stažení pětikorunových státovek s datem 28. září 1921.

1493.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 73/1926 Sb. z. a n., o vysvědčení České odborné školy pro ženská povolání v Prachaticích.

1494.

Vládní nařízení č. 84/1926 Sb. z. a n., o reorganisaci župní správy v území Podkarpatské Rusi.

1495.

Zákon č. 85/1926 Sb. z. a n., o pôsobnosti ministerstva verejných prácvoveciach verejných ciest a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

1496.

Zákon č. 87/1926 Sb. z. a n., o podomním obchodě.

1497.

Vládní nařízení č. 88/1926 Sb. z. a n., o úředním cejchování elektroměrů.

1498.

Vyhláška ministra financií č. 89/1926 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1499.

Vládní nařízení č. 92/1926 Sb. z. a n., o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami v poměru k Maďarsku a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v býv. korunách rakousko-uherských.

1500.

Vládné nariadenie č. 94/1926 Sb. z. a n., ktorým sa mení vládné nariadenie zo dňa 26. mája 1925, č. 125 Sb. z. a n., obsahujúce zvláštne predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov v živnostenských závodoch, v ktorých sa konajú knihtlačiarske a kameňotlačiarske, ako aj písmoliatecké práce.

1501.

Vládní nařízení č. 95/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou Zemské průmyslové školy v Kolíně a v Mladé Boleslavi.

1502.

Vládní nařízení č. 96/1926 Sb. z. a n., kterým se státní odborné škole keramické v Bechyni uděluje právo konati zkoušky mistrovské.

1503.

Nařízení úřadujícího vicepresidenta zemské správy politické v Praze č. 97/1926 Sb. z. a n., kterým se zrušují nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., ze dne 2. září 1925, č. 186 Sb. z. a n., a ze dne 27. října 1925, č. 223 Sb. z. a n., jimiž byla zavedena dopravní osvědčení pro zásilky vajec do pohraničních politických okresů v Čechách a do politického okresu v Lanškrouně.

1504.

Vyhláška ministerstva financí č. 102/1926 Sb. z. a n., kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu.

1505.

Vládní nařízení č. 106/1926 Sb. z. a n., o částečném přenesení působnosti župního úřadu (župana) v Mukačevě na úřady nižší instance.

1506.

Vládní nařízení č. 119/1926 Sb. z. a n., kterým se zřizuje okresní soud civilní pro vnitřní Prahu (I., II., V. a VI.).

1507.

Zákon č. 124/1926 Sb. z. a n., kterým se účinnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 2. července 1924, č. 163 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících a společností s ručením obmezeným, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové prodlužuje a doplňuje ustanoveními o společnostech komanditních a okresních hospodářských záložnách.

1508.

Zákon č. 131/1926 Sb. z. a n., o poskytnutí zápůjčky, popřípadě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi.

1509.

Vládní nařízení č. 136/1926 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926.

1510.

Vládní nařízení č. 137/1926 Sb. z. a n., o uvolnění vajec v podnicích cukrářských, jakož i k výrobě vaječného koňaku (brandy) a k účelům technických.

1511.

Zákon č. 140/1926 Sb. z. a n., kterým se prohlašuje živnost fotografická ve všech svých oborech za řemeslnou.

1512.

Zákon č. 142/1926 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů „Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z roku 1925 v částce Kč 27,000.000,- jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1513.

Zákon č. 143/1926 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů „Jihočeské 6%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1926 v částce Kč 20,000.000,- se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1514.

Vyhláška ministerstva financí č. 147/1926 Sb. z. a n., kterou se vydávají: vzorec výkazu stavu podle zákona ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., dále vzorce výroční zprávy a vzorec čtvrtletních zpráv akciových bank.

1515.

Zákon č. 149/1926 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami.

1516.

Zákon č. 151/1926 Sb. z. a n., kterým provádí se článek 1. úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským, č. 132/1924 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými.

1517.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 154/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních německé školy odborné pro ženská povolání v Břeclavi.

1518.

Zákon č. 159/1926 Sb. z. a n., o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. dubna 1922 ave Vídni dne 30. listopadu 1923.

1519.

Vládní nařízení č. 161/1926 Sb. z. a n., o školném a taxách na státních středních školách.

1520.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 163/1926 Sb. z. a n., o schválení župních silničních rozpočtů narok 1926 pro obvody býv. žup užhorodské a marmarošské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926.

1521.

Vládní nařízení č. 165/1926 Sb. z. a n., kterým se zřizuje exekuční soud v Praze a zrušuje se okresní soud pro Malou Stranu v Praze.

1522.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 166/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání školských sester d. N. D. v Kladně.

1523.

Vyhláška ministra financií č. 184/1926 Sb. z. a n., ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1524.

Vládní nařízení č. 187/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních vyšších státních průmyslových škol v Ústí n. Lab., v Karvinné, v Praze-Smíchově a v Šumperku.

1525.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 188/1926 Sb. z. a n., ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresných súdov v Piešťanoch a Želiezovciach.

1526.

Vládní nařízení č. 189/1926 Sb. z. a n., o semílání žita.

1527.

Vládní nařízení č. 196/1926 Sb. z. an., o složení a jednacím řádu rozhodčího soudu státního pozemkového úřadu.

1528.

Vládní nařízení č. 216/1926 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o podomním obchodě.

1529.

Vyhláška (II.) ministra financí č. 217/1926 Sb. z. a n., o soupisu soukromých polských obligací.

1530.

Vládní nařízení č. 219/1926 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

1531.

Zákon č. 221/1926 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1927.

1532.

Vládní nařízení č. 224/1926 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací.

1533.

Vládní nařízení č. 227/1926 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1927 stanoví výše zdravotní přirážky.

1534.

Zákon č. 232/1926 Sb. z. a n., o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 29. srpna 1924. č. 185 Sb. z. a n.

1535.

Zákon č. 234/1926 Sb. z. a n., o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry.

1536.

Zákon č. 235/1926 Sb. z. a n., o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.

1537.

Zákon č. 240/1926 Sb. z. a n., o úpravě rozpočtu vojenské správy.

1538.

Vyhláška (III.) ministra financí č. 248/1926 Sb. z. a n., o soupisu obligací vydaných polskými soukromými drahami na bývalém území rakouském.

1539.

Zákon č. 253/1926 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost.

1540.

Zákon č. 256/1926 Sb. z. a n., o promlčení pohledávek připadlých československému státu podle mírových smluv.

1541.

Vládní nařízení č. 257/1926 Sb. z. a n., kterým se přikazují věci právní pomoci v exekučním řízení exekučnímu soudu v Praze.

1542.

Vládní nařízení č. 2/1927 Sb. z. a n., kterým se mění některé předpisy o doručování soudních zásilek poštou.

1543.

Vládní nařízení č. 4/1927 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům VI až XV a XVI finančního zákona pro rok 1927.

1544.

Vládní nařízení č. 5/1927 Sb. z. a n., kterým se zrušuje úřad zplnomocněného komisaře pro Ratibořsko.

1545.

Vládné nariadenie č. 7/1927 Sb. z. a n., o výrobe hrudkového syra a bryndze a o ich uvádzaní do obehu.

1546.

Vyhláška (IV.) ministra financí č. 11/1927 Sb. z. a n., o soupisu soukromých polských obligací.

1547.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 12/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Sester N. P. P. M. v Mor. Třebové.

1548.

Vyhláška ministra financí č. 13/1927 Sb. z. a n., o výpovědi a záměně pětiletých státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1930.

1549.

Vládní nařízení č. 15/1927 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah.

1550.

Vládní nařízení č. 18/1927 Sb. z.an, kterým se mění ustanovení čl. V. vládního nařízení ze dne 11. prosince 1922, č. 365 Sb. z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.

1551.

Vyhláška ministerstva financí č. 19/1927 Sb. z. a n., o vydání bankovek dvacetikorunových s datem 1. října 1926.

1552.

Vládní nařízení č. 20/1927 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi.

1553.

Vyhláška ministra zemedelstva č. 30/1927 Sb. z. a n., o poplatkoch zaužívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1927.

1554.

Vyhláška ministra financí č. 32/1927 Sb. z. a n., o soupisu peněžních pohledávek u všech peněžních ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou vkladů u Těšínské spořitelny.

1555.

Vyhláška ministra vnitra č. 33/1927 Sb. z. a n., o soupisu vkladů u spořitelny města Těšína ("Teschner Sparkasse").

1556.

Vyhláška ministerstva financí č. 36/1927 Sb. z. a n., o vydání bankovek desetikorunových s datem 2. ledna 1927.

1557.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem pošt a telegrafů č. 41/1927 Sb. z. a n., o soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922, č. 230 Sb. z. a n. z r. 1926, a dodatečné dohody ze dne 23. února 1925, č. 231 Sb. z. a n. z r. 1926.

1558.

Zákon č. 44/1927 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1559.

Zákon č. 49/1927 Sb. z. a n., kterým se živnost výroby cementového zboží prohlašuje za živnost řemeslnou (§ 1 živnostenského řádu a § 1 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

1560.

Vládní vyhláška č. 50/1927 Sb. z. a n., o ochraně původcovského práva v poměru k Spojeným Státům Americkým.

1561.

Zákon č. 54/1927 Sb. z. a n., o umísťování déle sloužících poddůstojníků.

1562.

Vládní nařízení č. 57/1927 Sb. z. a n., o státní záruce podle hlavy páté a o daňových a poplatkových úlevách podle hlavy šesté zákona ze dne 7. dubna 1927, č. 44 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1563.

Vládní nařízení č. 63/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou odborné školy truhlářské při zemské průmyslové škole ve Volyni.

1564.

Zákon č. 64/1927 Sb. z. a n., o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních.

1565.

Vládní nařízení č. 70/1927 Sb. z. a n., jímž se zrušuje čl. II vládního nařízení ze dne 21. března 1919, č. 151 Sb. z. a n., o provádění věcné demobilisace.

1566.

Zákon č. 78/1927 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích.

1567.

Vyhláška ministr průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 79/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání v Humpolci.

1568.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 80/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Kladně.

1569.

Vládní nařízení č. 81/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné školy pro zpracování dřeva a kovů (oddělení pro strojníky a zámečníky a oddělení pro truhláře) v Litomyšli.

1570.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství č. 83/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání spolku Frauenerwerbverein v Praze I.

1571.

Vyhláška ministra financií č. 85/1927 Sb. z. a n., ktorou sačiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

1572.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 87/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání Matice Jihlavské v Jihlavě a Odborné školy pro ženská povolání Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně.

1573.

Zákon č. 88/1927 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků.

1574.

Vládní nařízení č. 89/1927 Sb. z. a n., jímž se stanoví výše úroků z přímých daní a vybíraných k nim přirážek.

1575.

Vládní nařízení č. 94/1927 Sb. z. a n., jímž se provádí úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou, o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění.

1576.

Vyhláška ministra financí č. 99/1927 Sb. z. a n., o výpovědi a záměně pětiletých 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. května 1931.

1577.

Vládní nařízení č. 100/1927 Sb. z. a n., jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 7. prosince 1922, č. 361 Sb. Z. An., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky.

1578.

Vládne nariadenie č. 102/1927 Sb. z. a n., ktorým sazavádzajú skúšky tovaryšské v živnostiach remeselných na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

1579.

Zákon č. 108/1927 Sb. z. a n., o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. května 1925. a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. května 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody.

1580.

Zákon č. 109/1927 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze.

1581.

Zákon č. 112/1927 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

1582.

Zákon č. 116/1927 Sb. z. a n., o silničním fondu.

1583.

Zákon č. 126/1927 Sb. z. a n., o volbách zemských a okresních zastupitelstev.

1584.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 128/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání sester Sv. Kříže v Chebu.

1585.

Zákon č. 130/1927 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě.

1586.

Vyhláška ministra vnitra v dohodě s ministrem financí č. 134/1927 Sb. z. a n., jíž se opravuje tisková chyba ve vyhlášce ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., opaušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z cizin, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub.

1587.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 135/1927 Sb. z. a n., o vysvědčení Odborné školy pro ženská povolání v Horním Litvínově.

1588.

Vládní nařízení č. 137/1927 Sb. z. a n., o vysvědčení naodchodnou mistrovské školy strojnické při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře.

1589.

Vládní nařízení č. 138/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou Zemské odborné školy pro zpracování dřeva a kovů při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře.

1590.

Vládní nařízení č. 142/1927 Sb. z. a n., kterým se provádí čl. XV. uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních.

1591.

Vyhláška ministra financí č. 143/1927 Sb. z. a n., o stažení dvacetikorunových státovek s datem 15. dubna 1919.

1592.

Vládní nařízení č. 144/1927 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu.

1593.

Vyhláška ministerstva financí č. 155/1927 Sb. z. a n., o sloučení ředitelství potravní daně v Praze s okresním finančním ředitelstvím v Praze.

1594.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 165/1927 Sb. z. a n., ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresného súdu v Modrom Kameni.

1595.

Vládní nařízení č. 170/1927 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1928 stanoví výše zdravotní přirážky.

1596.

Vládní nařízení č. 171/1927 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb. z. a n., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky.

1597.

Vládní nařízení č. 175/1927 1927 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních.

1598.

Zákon č. 176/1927 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1928.

1599.

Zákon č. 183/1927 Sb. z. a n., o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.

1600.

Vládní nařízení č. 185/1927 Sb. z. a n., kterým se prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech.

1601.

Vyhláška ministra priemyslu a živností vo shode s ministrem školstva a národnej osvety č. 5/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeniach Odbornej školy pre ženské povolania v Bratislave.

1602.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 6/1928 Sb. z. a n., o sriadení poručenského úradu I. stolice v Modrom Kameni.

1603.

Vyhláška ministerstva financí č. 10/1928 Sb. z. a n., kterou se vyhlašuje seznam léčebných míst lázeňských.

1604.

Vyhláška ministerstva financií č. 12/1928 Sb. z. a n., ktoru sa vzhľadom na § 2 vyhlášky ministerstva financií zo dňa 14. apríla 1925, č. 75 Sb. z. a n., o ustálení obvodov pôsobnosti a sídiel ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku, stanoví deňzahájenia činnosti exponovaného úradníka finančného riaditeľstva v Košicích a Humennom.

1605.

Vládní nařízení č. 13/1928 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro desítiletí od roku 1928 do 1937.

1606.

Vládní nařízení č. 14/1928 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1928.

1607.

Zákon č. 23/1928 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním.

1608.

Vládní nařízení č. 27/1928 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích.

1609.

Vyhláška ministra zemedelstva č. 38/1928 Sb. z. a n., o poplatkoch zaužívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1928.

1610.

Vyhláška ministerstva financí č. 41/1928 Sb. z. a n., o zřízení trestních okresů daňových.

1611.

Zákon č. 43/1928 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1612.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 46/1928 Sb. z. a n., o schválení župního silničního rozpočtu narok 1926 pro obvod bývalé župy berežské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926.

1613.

Zákon č. 49/1928 Sb. z. a n., kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni.

1614.

Vládní nařízení č. 50/1928 Sb. z. a n., jímž se zrušují schovací úřady civilních soudů v Praze a Brně.

1615.

Zákon č. 52/1928 Sb. z. a n., o převzetí předválečného dluhu zajištěného.

1616.

Zákon č. 56/1928 Sb. z. a n., o osvojení.

1617.

Zákon č. 58/1928 Sb. z. a n., kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi.

1618.

Vyhláška ministra financií č. 60/1928 Sb. z. a n., ktorou sa vzhľadom na § 3 vládneho nariadenia zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel aobvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku stanoví deň zahájenia činnosti katastrálneho merníckeho úradu v Galante.

1619.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministry obchodu, zemědělství a pro zásobování lidu č. 61/1928 Sb. z. a n., o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1927/28.

1620.

Vyhláška ministra financí č. 62/1928 Sb. z. a n., o výplatě úroků z prozatímních listů k 1. květnu 1928.

1621.

Vládné nariadenie č. 64/1928 Sb. z. a n., ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje exukúcia podľa spisov a listín sriadených v republike Rakúskej.

1622.

Vyhláška ministra vnitra č. 66/1928 Sb. z. a n., o úlevách v pohraničním styku s Německem.

1623.

Vyhláška ministra vnitra č. 69/1928 Sb. z. a n., o částečném zrušení visové povinnosti ve styku s Finskem.

1624.

Vládní nařízení č. 70/1928 Sb. z. a n., kterým se zrušují hospodářské úřady v Moravské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě.

1625.

Vládní nařízení č. 72/1928 Sb. z. a n., o průkazu zvláštní způsobilosti pro živnost podkovářskou.

1626.

Vládní nařízení č. 77/1928 Sb. z. a n., o konečné úpravě pohledávek u všech peněžních ústavů v Polském Těšíně s výjimkou vkladů u Těšínské spořitelny.

1627.

Vládní nařízení č. 81/1928 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací.

1628.

Vyhláška ministra školství a národní osvěty č. 84/1928 Sb. z. a n., o uznání českobratrské církve evangelické na území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

1629.

Vyhláška ministerstva financií č. 90/1928 Sb. z. a n., ktorou sa vzhľadom na § 2 vyhlášky ministerstva financií zo dňa 14. apríla 1925, č. 75 Sb. z. a n., o ustálení obvodov pôsobnosti a sídiel ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku, stanoví deň zahájenia činnosti exponovaného úradníka finančného riadiťelstva v Košiciách v Michalovciach.

1630.

Vládní nařízení č. 91/1928 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje nařízení ministerstev obchodu a vnitra ze dne 30. března 1899, č. 64 ř. z., o úpravě obchodu pivem lahvovým.

1631.

Vládní nařízení č. 93/1928 Sb. z. a n., jímž se určují obvody a sídla okresních úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1632.

Vládní nařízení č. 94/1928 Sb. z. a n., o presune pôsobnosti ministra s plnou mocou pre správu Slovenska alebo jeho úradu na krajinský úrad v Bratislave.

1633.

Vládní nařízení č. 95/1928 Sb. z. a n., o přesunu působnosti politických a některých státních odborných úřadů na Podkarpatské Rusi.

1634.

Vládní nařízení č. 96/1928 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní.

1635.

Vládní nařízení č. 97/1928 Sb. z. a n., o výkonu poukazovacího práva, o úpravě účetní a pokladniční služby u zemských a okresních úřadů.

1636.

Vládní nařízení č. 98/1928 Sb. z. a n., kterým se vydávají jednací řády pro zemská zastupitelstva, zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1637.

Vládní nařízení č. 100/1928 Sb. z. a n., o úpravě výkonné služby pro veřejné státní silnice v Podkarpatské Rusi.

1638.

Vládní nařízení č. 101/1928 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. května 1928, č. 70 Sb. z. a n., o zrušení hospodářských úřadů v Moravské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě.

1639.

Zákon č. 102/1928 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 6%ní půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1640.

Zákon č. 104/1928 Sb. z. a n., o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného.

1641.

Vyhláška ministra vnitra č. 106/1928 Sb. z. a n., o vydání úředního seznamu míst na Slovensku.

1642.

Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministry financí a vnitra č. 107/1928 Sb. z. a n., o schválení župního silničního rozpočtu župy v Podkarpatské Rusi pro rok 1927 a o vybírání župní silniční dávky a přirážky za rok 1927.

1643.

Vyhláška ministra financí č. 109/1928 Sb. z. a n., kterou svolávají se ke splacení titry předválečného dluhu zajištěného, znějící na marky německé říšské měny.

1644.

Vyhláška ministra financí č. 110/1928 Sb. z. a n., kterou svolávají se k výměně popřípadě ke splacení titry předválečného dluhu zajištěného, znějící na měnu rakouskou a korunovou.

1645.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 113/1928 Sb. z. a n., kterou se uděluje zemskému správnímu výboru v Praze oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona).

1646.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 114/1928 Sb. z. a n., kterou se uděluje moravskému zemskému výboru oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona).

1647.

Vyhláška ministra vnitra č. 116/1928 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Belgií.

1648.

Zákon č. 120/1928 Sb. z. a n., kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové.

1649.

Vládní nařízení č. 121/1928 Sb. z. a n., o státní záruce podle hlavy páté zákona ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1650.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 128/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeních Veřejné školy odborné pro ženská povolání v Šumperku.

1651.

Vyhláška ministerstva financí v dohodě s ministerstvem veřejných prací č. 145/1928 Sb. z. a n., o okolnostech, kdy může měřický úředník katastrálního měřického úřadu vykonati měření na žádost a náklad stran, a o sazbách poplatků za takováto měření.

1652.

Vyhláška ministra vnitra č. 153/1928 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku se Sárským územím.

1653.

Vyhláška ministra financí č. 154/1928 Sb. z. a n., o stažení dvouhaléřů.

1654.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 158/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Uh. Brodě.

1655.

Vládní nařízení č. 159/1928 Sb. z. a n., o zrušení slezské zemské školní rady a o úpravě správy samostatných slezských školních fondů.

1656.

Vyhláška ministra financí č. 161/1928 Sb. z. a n. o tom, že se signaturní služba zemské finanční pokladny v Brně převádí na hospodářský úřad finanční v Brně.

1657.

Vládní nařízení č. 167/1928 Sb. z. a n., o stříbrných pětikorunách a desetikorunách.

1658.

Vyhláška ministra financí č. 169/1928 Sb. z. a n., o výměně prozatímních listů za dluhopisy náhradní renty.

1659.

Vládní nařízení č. 172/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou mistrovské školy kolářské a karosářské při zemské průmyslové škole v Mladé Boleslavi.

1660.

Vládní nařízení č. 174/1928 Sb. z. a n., jímž se v zemi České a Moravskoslezské určují obvody a sídla okresních úřadů a některá města se zvláštním statutem podrobují všeobecně platným obecním zřízením.

1661.

Vyhláška ministra zemědělství č. 177/1928 Sb. z. a n., o vedení vodních knih v Podkarpatské Rusi.

1662.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 178/1928 Sb. z. a n., jíž se opravuje chyba ve vyhlášce týchž ministrů ze dne 24. srpna 1928, č. 158 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Uh. Brodě.

1663.

Vyhláška ministra sociální péče č. 182/1928 Sb. z. a n., o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

1664.

Zákon č. 183/1928 Sb. z. a n., o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev).

1665.

Vládní nařízení č. 186/1928 Sb. z. a n., kterým se nařizuje příročí pro pohledávky na náhradu škody způsobené trestnými nebo jinými nedovolenými činy postátním převratu na Podkarpatské Rusi.

1666.

Zákon č. 187/1928 Sb. z. a n., kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

1667.

Zákon č. 188/1928 Sb. z. a n., kterým se ruší zemědělsko-technická kancelář zemědělské rady pro Čechy.

1668.

Vládní nařízení č. 191/1928 Sb. z. a n., kterým se zrušují některé městské školní okresy v zemi Moravskoslezské.

1669.

Zákon č. 193/1928 Sb. z. a n., kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností.

1670.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 194/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeních Veřejné odborné školy pro ženská povolání v Ústí nad Labem s německým jazykem vyučovacím.

1671.

Zákon č. 196/1928 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

1672.

Zákon č. 197/1928 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1673.

Vládní nařízení č. 198/1928 Sb. z. a n., kterým senově upravují obvody okresních soudů v hlavním městě Praze a jejich působnost i názvy.

1674.

Zákon č. 199/1928 Sb. z. a n., o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby.

1675.

Zákon č. 203/1928 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Českolovenské, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1929.

1676.

Vládní nařízení č. 205/1928 Sb. z. a n., jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon).

1677.

Vyhláška ministerstva financí č. 206/1928 Sb. z. a n., o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru, katastrální práce vceňovací a vtřiďovací nebo autentifikační.

1678.

Vládní nařízení č. 207/1928 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1929.

1679.

Vládní nařízení č. 218/1928 Sb. z. a n., jímž se mění obvody berních úřadů a finančních ředitelství v zemi Slovenské a zemi Podkarpatoruské.

1680.

Vládní nařízení č. 219/1928 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

1681.

Vládní nařízení č. 222/1928 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1929 stanoví výše zdravotní přirážky.

1682.

Vyhláška ministerstva financí v dohodě s ministerstvem pošt a telegrafů anejvyšším kontrolním úřadem č. 224/1928 Sb. z. a n., o sproštění celního úřadu v Brně pokladniční činnosti pro úřad pro vyměřování poplatků v Brně.

1683.

Vládní nařízení č. 226/1928 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy o podávání žádostí za finanční podporu elektrisace venkova a o postupu při jejich vyřizování.

1684.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 227/1928 Sb. z. a n., kterou se uděluje měřickému úřadu hlavního města Prahy oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon).

1685.

Vládní nařízení č. 229/1928 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání jazyků pro zemská a okresní zastupitelstva a zemské a okresní výbory, zřízené podle zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy.

1686.

Vyhláška ministra vnitra č. 6/1929 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.

1687.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 7/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání s českým vyučovacím jazykem v Žamberku.

1688.

Vládní nařízení č. 10/1929 Sb. z. a n., jímž se stanoví volební řád pro volby v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech).

1689.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 21/1929 Sb. z. a n., ktorou sa udeľuje mestu Bratislava oprávnenie podľa § 51, odst. 2., zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovom katastre a jeho vedení (katastrálneho zákona).

1690.

Zákon č. 32/1929 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1691.

Zákon č. 33/1929 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

1692.

Vládne nariadenie č. 36/1929 Sb. z. a n., ktorým sa zrušuje nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 23. apríla 1919, č. 70 Úradných novín, o revízii poručenstiev, opatrovníctiev a nútených správ.

1693.

Zákon č. 47/1929 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 5,5% investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 20,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise)" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1694.

Zákon č. 48/1929 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Středočeské 5,5% investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1695.

Vyhláška ministra zemedelstva č. 50/1929 Sb. z. a n., o poplatkoch zaužívanie niektorých pastvín v zemi Slovenskej a Podkarpatskoruskej v pastevnom období 1929.

1696.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností vo shode s ministrom školstva a národnej osvety č. 54/1929 Sb. z. a n., o vysvedčeniach odbornej školy pre ženské povolania v Turč. Sv. Martine.

1697.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 55/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání v Písku.

1698.

Vládní nařízení č. 64/1929 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 22. června 1928, č. 104 Sb. z. a n., o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného.

1699.

Vládní nařízení č. 65/1929 Sb. z. a n., jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 26. května 1925, č. 103 Sb. z. a n., o stavebních živnostech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1700.

Vyhláška ministerstva financí č. 67/1929 Sb. z. a n., jíž se stanoví celní pohraniční pásmo.

1701.

Vyhláška ministra financí č. 69/1929 Sb. z. a n., o ražbě československých dukátů dvojitých na účet soukromý.

1702.

Vládne nariadenie č. 70/1929 Sb. z. a n., ktorým sazrušuje nariadenie č. 1456/1918 M. E., (uh. min.) o novej úprave úľav, potreba ktorých bola vyvolaná válkou, pokiaľ ideo jednotnú sudcovskú aadvokátsku zkúšku a o prax predpísanú pro sudcov, advokátov a námestníkov verejných notárov.

1703.

Vyhláška ministra financí č. 74/1929 Sb. z. a n., o výměně železničních nákladních listů z oběhu vzatých za nákladní listy nové.

1704.

Vyhláška ministra vnitra č. 78/1929 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Japonskem.

1705.

Vládní nařízení č. 79/1929 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. Z. an. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací.

1706.

Vyhláška ministra vnitra č. 84/1929 Sb. z. a n., o vydání úředního seznamu míst na Podkarpatské Rusi.

1707.

Vládní nařízení č. 88/1929 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 2. října 1928, č. 166 Sb. z. a n., o zákazu soukromého vyrovnání peněžních pohledávek a závazků vyjádřených korunami rakousko-uherskými mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými a vládního nařízení ze dne 22. listopadu 1928, č. 58/1929 Sb. z. a n., o zákazu soudně vymáhati pohledávky a dluhy ve starých korunách rakousko-uherských v poměru ke království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

1708.

Vládní nařízení č. 89/1929 Sb. z. a n., o přerušení některých sporů šluknovské spořitelny.

1709.

Vyhláška ministra financí č. 90/1929 Sb. z. a n., o provedení smlouvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. února 1922 u urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru daní přímých, č. 414 Sb. z. a n. z r. 1922.

1710.

Vyhláška ministra vnitra č. 91/1929 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Dánskem a Estonskem.

1711.

Zákon č. 96/1929 Sb. z. a n., ktorým sa zrušuje zákonný článok XXV/1899 o štátnom dôchodku z výčapu nápojov, ďalej § 11 zákona zo dňa 10. decembra 1918, č. 64 Sb. z. a n., o mimoriadnych prechodných ustanoveniach na Slovensku, a doplňuje živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

1712.

Zákon č. 97/1929 Sb. z. a n., o predaji vína vlastnej výroby držiteľmi vinohradov a ovocných sadov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

1713.

Zákon č. 99/1929 Sb. z. a n., kterým se živnost mlynářská prohlašuje za řemeslnou.

1714.

Zákon č. 103/1929 Sb. z. a n., o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze.

1715.

Vládní nařízení č. 104/1929 Sb. z. a n., o použití převodních částek vydaných Ústřední sociální pojišťovnou nositelům pensijního pojištění.

1716.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem pošt a telegrafů č. 107/1929 Sb. z. a n., o ukončení soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922, č. 230 Sb. z. a n. zr. 1926, a dodatečné dohody ze dne 23. února 1925, č. 231 Sb. z. a n. z r. 1926.

1717.

Zákon č. 108/1929 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Dražické 5,5%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 30,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1718.

Vyhláška ministra vnitra č. 111/1929 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Islandem.

1719.

Zákon č. 115/1929 Sb. z. a n., kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení.

1720.

Vyhláška ministra priemyslu, ochodu a živností vo shode s ministrom školstva a národnej osvety č. 119/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeniach odbornej školy pre ženské povolania v Nitre.

1721.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 122/1929 Sb. z. a n., ktorou sastanoví počiatok činnosti okresného súdu v Medzilaborciach.

1722.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 123/1929 Sb. z. a n., o sriadení poručenského úradu I. stolice v Medzilaborciach.

1723.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 128/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti konventu Voršilek s německým jazykem vyučovacím ve Frývaldově.

1724.

Vyhláška ministra financí č. 129/1929 Sb. z. a n., o vydání stříbrných pětikorun.

1725.

Vyhláška ministra financí č. 131/1929 Sb. z. a n., kterou se vyhlašují pro výpočet katastrálního výtěžku platné sazby jakostních tříd v pozemkovém katastru.

1726.

Vládní nařízení č. 133/1929 Sb. z. a n., o obchodu s přízemi a nitěmi.

1727.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 135/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově.

1728.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 136/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné soukromé školy pro ženská povolání ss. Sv. Kříže v Holešově.

1729.

Vyhláška ministra sociální péče č. 142/1929 Sb. z. a n., o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

1730.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 143/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti v Litoměřicích.

1731.

Opatření Stálého výboru č. 155/1929 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1732.

Opatření Stálého výboru č. 156/1929 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

1733.

Opatření Stálého výboru č. 158/1929 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

1734.

Vyhláška ministra vnitra č. 160/1929 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Norskem.

1735.

Vyhláška ministerstva financií č. 164/1929 Sb. z. a n., o preložení inšpektorátu katastrálneho vymeravania z Bratislavy do Turčianskeho Svätého Martina.

1736.

Vyhláška ministra vnitra č. 165/1929 Sb. z. a n., o rozšíření zrušení visové povinnosti ve styku s Francií.

1737.

Opatření Stálého výboru č. 166/1929 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny.

1738.

Vyhláška presidenta státního pozemkového úřadu č. 168/1929 Sb. z. a n., o změně sídla obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Trenčíně.

1739.

Opatření Stálého výboru č. 175/1929 Sb. z. a n., o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930.

1740.

Zákon č. 180/1929 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

1741.

Vládní nařízení č. 183/1929 Sb. z. a n., jímž se doplňuje § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.

1742.

Vládní nařízení č. 184/1929 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1930 stanoví výše zdravotní přirážky.

1743.

Vládní nařízení č. 185/1929 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 200. prosince 1929, č. 180 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

1744.

Vládní nařízení č. 186/1929 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní.

1745.

Vládní nařízení č. 187/1929 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti ministerstev na úřady zemské.

1746.

Vyhláška ministra vnitra č. 191/1929 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Uruguayí.

1747.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 192/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních městské odborné školy pro ženská povolání v Kutné Hoře.

1748.

Vyhláška ministra vnitra č. 8/1930 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Lotyšskem.

1749.

Vyhláška předsedy vlády č. 15/1930 Sb. z. a n., o opatřeních Stálého výboru podle §u 54 ústavní listiny s prozatímní platností zákona.

1750.

Zákon č. 20/1930 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství.

1751.

Vládní nařízení č. 21/1930 Sb. z. a n., jímž se zrušuje povinnost předkládati duplikát atriplikát zasílací listiny při dopravě semene jetele červeného, vojtěšky a odpadů všech jetelů avojtěšek.

1752.

Zákon č. 23/1930 Sb. z. a n., o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka.

1753.

Zákon č. 31/1930 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností.

1754.

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 34/1930 Sb. z. a n., kterou se uděluje městu Jablonci nad Nisou oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona).

1755.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností č. 40/1930 Sb. z. a n., kterou se zrušuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 2. září 1924, č. 194 Sb. z. a n., o paušalování daně přepychové a daně z obratu u osvětlených kinematografických filmů.

1756.

Zákon č. 42/1930 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1930.

1757.

Zákon č. 43/1930 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín vzemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej vročných pastevných obdobiach 1930 - 1932.

1758.

Vládní nařízení č. 44/1930 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1930.

1759.

Zákon č. 45/1930 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1760.

Zákon č. 46/1930 Sb. z. a n., o výrobě chleba.

1761.

Zákon č. 47/1930 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.

1762.

Vyhláška ministra vnitra č. 49/1930 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku se Švédskem.

1763.

Vyhláška ministra vnitra č. 50/1930 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Velkou Britanií.

1764.

Zákon č. 51/1930 Sb. z. a n., kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských.

1765.

Vládní nařízení č. 52/1930 Sb. z. a n., kterým se zrušuje školní okres osoblažský.

1766.

Vyhláška ministerstva financí č. 61/1930 Sb. z. a n., kterou se doplňuje a opravuje seznam obcí (osad) ležících v pohraničním celním pásmu.

1767.

Vládní nařízení č. 65/1930 Sb. z. a n., o oprávněných zeměměřičích v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.

1768.

Vládní nařízení č. 66/1930 Sb. z. a n., o podpoře podle hlavy páté zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

1769.

Vládne nariadenie č. 68/1930 Sb. z. a n., ktorým sa zriaďuje Zemská rada živnostenská pre Slovensko v Bratislave.

1770.

Zákon č. 72/1930 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky.

1771.

Zákon č. 75/1930 Sb. z. a n., o úprave príslušnosti vo veciach cejchovných v zemi Slovenskej a v zemí Podkarpatoruskej.

1772.

Vládní nařízení č. 80/1930 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 20. prosince 1929, č. 180 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

1773.

Vládné nariadenie č. 81/1930 Sb. z. a n., o sriaďovaní odborných živnostenských spoločenstiev v zemi Slovenskej.

1774.

Vládní nařízení č. 87/1930 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících.

1775.

Vládní nařízení č. 95/1930 Sb. z. a n., o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky a o zákazu chemické úpravy mouky.

1776.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 111/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Pelhřimově.

1777.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností vo shode s ministrom školstva a národnej osvety č. 113/1930 Sb. z. a n., o vysvedčeniach verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Košiciach.

1778.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 118/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních městské odborné školy pro ženská povolání s německým jazykem vyučovacím v Novém Jičíně.

1779.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 119/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Děčíně s německým jazykem vyučovacím.

1780.

Zákon č. 131/1930 Sb. z. a n., o úpravě veřejných knih o nemovitostech v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů).

1781.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 136/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních městské odborné školy pro ženská povolání s německým jazykem vyučovacím v Liberci.

1782.

Zákon č. 150/1930 Sb. z. a n., jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

1783.

Zákon č. 151/1930 Sb. z. a n., o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích.

1784.

Zákon č. 153/1930 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení.

1785.

Zákon č. 154/1930 Sb. z. a n., o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu.

1786.

Vládní nařízení č. 164/1930 Sb. z. a n., o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu.

1787.

Zákon č. 166/1930 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

1788.

Vyhláška ministra vnitra v dohodě s ministrem financí č. 170/1930 Sb. z. a n., o znění zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy.

1789.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 175/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy hostinské a hotelové v Mariánských Lázních.

1790.

Vládní nařízení č. 180/1930 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1931 stanoví výše zdravotní přirážky.

1791.

Zákon č. 187/1930 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1931.

1792.

Zákon č. 190/1930 Sb. z. a n., o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise.

1793.

Zákon č. 192/1930 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

1794.

Vládní nařízení č. 193/1930 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

1795.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 199/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Košicích, městské odborné školy pro ženská povolání s německým vyučovacím jazykem vyučovacím v Novém Jičíně a veřejné odborné školy pro ženská povolání s německým jazykem vyučovacím v Děčíně.

1796.

Nařízení zemského úřadu v Brně č. 201/1930 Sb. z. a n., o hájení zvěře ve správním území moravskoslezském.

1797.

Vládní nařízení č. 202/1930 Sb. z. a n., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platební poměry.

1798.

Vládní nařízení č. 3/1931 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje funkční období Poradního sboru pro otázky hospodářské.

1799.

Vládní nařízení č. 14/1931 Sb. z. a n., o zařízení, zakládání a vedení železničních knih.

1800.

Vyhláška ministerstva financí č. 15/1931 Sb. z. a n., o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 2. května 1929.

1801.

Vládní nařízení č. 17/1931 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

1802.

Vládní nařízení č. 28/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1931.

1803.

Vyhláška ministra sociální péče č. 30/1931 Sb. z. a n., o mzdách zašití textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

1804.

Vládní nařízení č. 31/1931 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú obvody a sídla cejchovných úradov v zemi Slovenskej.

1805.

Vyhláška ministerstva financí č. 34/1931 Sb. z. a n., o vydání bankovek padesátikorunových s datem 1. října 1929.

1806.

Zákon č. 35/1931 Sb. z. a n., o státní zápůjčce investiční.

1807.

Zákon č. 36/1931 Sb. z. a n., o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava - Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem.

1808.

Vyhláška ministerstva financí č. 40/1931 Sb. z. a n., o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru v zemi České.

1809.

Vyhláška ministra financí č. 46/1931 Sb. z. a n., o stažení niklových pětikorun.

1810.

Vládní nařízení č. 51/1931 Sb. z. a n., kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. června 1926, č. 88 Sb. z. a n., o úředním cejchování elektroměrů.

1811.

Vyhláška ministra vnitra č. 61/1931 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Litvou.

1812.

Vládní nařízení č. 62/1931 Sb. z. a n., o výjimkách z nedělního klidu živnostenské práce v Bratislavě a v Petržalce.

1813.

Vyhláška ministra pošt a telegrafů č. 69/1931 Sb. z. a n., o zahájení spořitelní služby u poštovní spořitelny.

1814.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živnosti ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 71/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti spolku Slezská matice osvěty lidové v Novém Bohumíně.

1815.

Vyhláška ministra financí č. 73/1931 Sb. z. a n., o prominutí nebo vrácení cla z dovezeného žita.

1816.

Vládní nařízení č. 75/1931 Sb. z. a n., o poměru semílání a mísení pšenice a žita.

1817.

Zákon č. 76/1931 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu.

1818.

Vládní nařízení č. 80/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních dvouleté mistrovské školy pro klempíře, kovotlačitele a instalatéry při státní průmyslové škole v Hradci Králové.

1819.

Zákon č. 83/1931 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

1820.

Zákon č. 84/1931 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku.

1821.

Vyhláška ministerstva financí č. 91/1931 Sb. z. a n., o stažení pětisetkorunových státovek s datem 6. října 1923 (tvaru II.).

1822.

Zákon č. 92/1931 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

1823.

Vyhláška ministra financí č. 94/1931 Sb. Z. an., o vydání stříbrných desetikorun obyčejných.

1824.

Zákon č. 97/1931 Sb. z. a n., o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem.

1825.

Vládní nařízení č. 105/1931 Sb. z. a n., o úředním cejchování sklonných vah.

1826.

Vládní nařízení č. 106/1931 Sb. z. a n., o likvidaci škod válečných a některých škod popřevratových.

1827.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 113/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Berouně.

1828.

Vyhláška ministra vnitra č. 116/1931 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Itálií.

1829.

Vládní nařízení č. 119/1931 Sb. z. a n., o změně stanov Poradního sboru pro otázky hospodářské.

1830.

Zákon č. 121/1931 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu.

1831.

Zákon č. 122/1931 Sb. z. a n., o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.

1832.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 130/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti konventu sester Dominikánek ve Vyškově.

1833.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 144/1931 Sb. Z. an., o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti sester sv. Kříže v Kojetíně.

1834.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 150/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti v Lovosicích.

1835.

Vládní nařízení č. 152/1931 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1836.

Vládní nařízení č. 158/1931 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu.

1837.

Vládní nařízení č. 159/1931 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1838.

Vyhláška ministra financí č. 160/1931 Sb. z. a n., o povinné nabídce cizích platidel nebo pohledávek v cizí měně a soupisu cenných papírů.

1839.

Vyhláška ministra financí č. 164/1931 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o povinné nabídce cizích platidel neb pohledávek v cizí měně a o seznamu zahraničních cenných papírů nabytých po 2. říjnu 1931.

1840.

Vládní nařízení č. 168/1931 Sb. z. a n., o úrokové míře podle §§ 50 a 59 zákona náhradového.

1841.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 169/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních německé soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti sester Sv. Kříže v Chomutově.

1842.

Vyhláška ministra financí (4.) č. 171/1931 Sb. z. a n., ze dne 7. listopadu 1931, kterou se jednak prodlužuje lhůta k povinné nabídce cizích platidel nebo pohledávek v cizí měně, jednak uveřejňuje opatření Národní banky Československé o způsobu, jak může býti plněna povinná nabídka u některých druhů cizích platidel nebo pohledávek v cizí měně.

1843.

Vyhláška ministra financí (5.) č. 172/1931 Sb. z. a n., ze dne 7. listopadu 1931, kterou se uveřejňuje Opatření Národní banky Československé k vládnímu nařízení ze dne 2. října 1931, č. 152 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1844.

Zákon č. 176/1931 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě.

1845.

Vládní nařízení (VI.) č. 179/1931 Sb. z. a n., kterým se provádí ustanovení § 2, č. 2, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, jakož i § 9 opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny.

1846.

Vyhláška ministra veřejných prací č. 183/1931 Sb. z. a n., kterou se stanoví den, jímž bude zrušen cejchovní úřad v Lučenci a zahájí činnost cejchovní úřad v Michalovcích a jímž nastane přesunutí místní příslušnosti cejchovních úřadů v zemi Slovenské.

1847.

Vládní nařízení č. 189/1931 Sb. z. a n., o úředním cejchování skleněných měr na tekutiny.

1848.

Vyhláška ministra financí (6.) č. 194/1931 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé jako místa platebního pro tuzemské dovozce vepřů z Maďarska.

1849.

Vládní nařízení č. 198/1931 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

1850.

Zákon č. 199/1931 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1932.

1851.

Vyhláška ministra financí (7.) č. 200/1931 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za zboží dovážené z Rakouska a převodů platů do Rakouska.

1852.

Vládní nařízení č. 201/1931 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1932 stanoví výše zdravotní přirážky.

1853.

Vyhláška ministra financí č. 202/1931 Sb. z. a n., o výměně nákladních listů, které dnem 31. března 1932 budou vzaty z oběhu, a o ceně nákladních listů pro vnitrozemskou přepravu nového vydání.

1854.

Zákon č. 204/1931 Sb. z. a n., o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině.

1855.

Zákon č. 205/1931 Sb. z. a n., kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče.

1856.

Zákon č. 206/1931 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.

1857.

Zákon č. 210/1931 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

1858.

Zákon č. 211/1931 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1859.

Vládní nařízení č. 3/1932 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách zápalek.

1860.

Vládní nařízení (VII.) č. 7/1932 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1861.

Vyhláška ministra financí č. 8/1932 Sb. z. a n., kterou se jednak provádí § 3 vládního nařízení (VII.) ze dne 18. ledna 1932, č. 7 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, jednak uveřejňuje opatření Národní banky Československé o podávání žádostí o povolení přídělu platidel a o vydání osvědčení podle §§ 1 a 3 uvedeného vládního nařízení.

1862.

Vyhláška ministra vnitra č. 10/1932 Sb. z. a n., kterou se zrušuje visová povinnost ve styku se Spojenými Státy Americkými.

1863.

Zákon č. 14/1932 Sb. z. a n., kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč.

1864.

Vyhláška ministra financí č. 21/1932 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o podávání žádostí o povolení přídělu platidel a o vydávání osvědčení podle §§ 1 a 3 vládního nařízení (VII.) ze dne 18. ledna 1932, č. 7 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1865.

Vládní nařízení (VIII.) č. 24/1932 Sb. z. a n., jímž se mění vládní nařízení (VII.) ze dne 18. ledna 1932, č. 7 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1866.

Zákon č. 25/1932 Sb. z. a n., o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII.

1867.

Vyhláška č. 32/1932 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za zboží dovážené z Německa a převodu platů do Německa.

1868.

Vyhláška ministra financí (11.) č. 41/1932 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé podle § 13, odst. 2, § 19, odst. 1, § 20, odst. 1 a 2, a § 21, odst. 1 až 3, vládního nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46 Sb. z. a n., obnoveného vládním nařízením ze dne 2. října 1931, č. 152 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1869.

Vládní nařízení č. 42/1932 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1932.

1870.

Vyhláška ministra financí (12.) č. 48/1932 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za dovážené zboží, jakož i o platech z jiných důvodů do států, ve kterých jakýmikoliv opatřeními jest obmezován převod platů do Československa za vyvážené zboží nebo běžných platů z jiných důvodů.

1871.

Vyhláška ministra vnitra č. 49/1932 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku se Španělskem.

1872.

Zákon č. 54/1932 Sb. z. a n., kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností.

1873.

Vládní vyhláška č. 55/1932 Sb. z. a n., kterou se podle čl. XLVII., odst. 2., zákona ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb. z. a n., vyhlašuje úplné znění §§ 1 až 31 zákona ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a §§ 1 až 36 zákona ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů.

1874.

Vyhláška ministra financí (13.) č. 57/1932 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o snížení dosud volné hranice pro vývoz hodnot do ciziny se 3000 Kč na 1000 Kč měsíčně.

1875.

Zákon č. 72/1932 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n.

1876.

Vládní nařízení č. 81/1932 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. července 1923, č. 138 Sb. z. a n., co do ustanovení o označení "Ředitelství státních drah Praha-Sever" a co do úpravy jeho služebního obvodu.

1877.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 82/1932 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Rakovníku.

1878.

Zákon č. 83/1932 Sb. z. a n., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí naroveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících.

1879.

Zákon č. 85/1932 Sb. z. a n., o povinném mísení lihu s pohonnými látkami.

1880.

Vyhláška ministra železnic č. 89/1932 Sb. z. a n., o uvedení ve skutek změny v označení "Ředitelství státních drah Praha-Sever".

1881.

Vyhláška ministerstva financí č. 90/1932 Sb. z. a n., o vydání bankovek stokorunových z 10. ledna 1931.

1882.

Vládní nařízení č. 96/1932 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou Orthopedického léčebného ústavu "Krüppelheim" (dílen mechanické, bandážní, truhlářské, košíkářské, kartáčnické, obuvnické, krejčovské a řezbářské) v Liberci.

1883.

Vládní nařízení č. 97/1932 Sb. z. a n., o přerušení některých sporů šluknovské spořitelny.

1884.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 98/1932 Sb. z. a n., o vysvědčeniach súkromnej odbornej školy pre ženské povolania kongregácie Dcier Božského Vykupiteľa a vyučovacím jazykom maďarským pri Flengerovom ústave v Nových Zámkoch.

1885.

Vyhláška ministra financí č. 103/1932 Sb. z. a n., o tom, že se signaturní služba hospodářského úřadu finančního ředitelství v Opavě převádí na zemskou finanční pokladnu v Opavě.

1886.

Zákon č. 104/1932 Sb. z. a n., kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče.

1887.

Vyhláška ministerstva financí č. 109/1932 Sb. z. a n., o okolnostech, kdy může měřický úředník pozemkového katastru vykonati měření na žádost a náklad stran, a o sazbách za taková měření.

1888.

Vládní nařízení č. 111/1932 Sb. z. a n., o úředním cejchování měřidel na tekutiny.

1889.

Zákon č. 115/1932 Sb. z. a n., jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.

1890.

Zákon č. 116/1932 Sb. z. a n., o exekuci na podpory v nezaměstnanosti.

1891.

Vládní nařízení č. 117/1932 Sb. z. a n., o úředním cejchování zkoušečů obilí.

1892.

Vládní nařízení (IX.) č. 118/1932 Sb. z. a n., kterým se doplňuje § 12, odst. 2., a mění § 17, odst. 1., vládního nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46 Sb. z. a n., obnoveného vládním nařízením ze dne 2. října 1931, č. 152 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1893.

Zákon č. 121/1932 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1894.

Vládní nařízení č. 125/1932 Sb. z. a n., o zřízení komise pro zhospodárnění veřejné správy.

1895.

Vládní nařízení č. 127/1932 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 7. června 1932, č. 85 Sb. z. a n., o povinném mísení lihu s pohonnými látkami.

1896.

Vládní nařízení (X.) č. 132/1932 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1897.

Vyhláška č. 136/1932 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení dohody sjednané mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Řecké o vyrovnávání vzájemných pohledávek vyplývajících z výměny zboží, jakož i dohody sjednané mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Řecké, týkající se likvidace starých dluhů.

1898.

Vládní nařízení č. 139/1932 Sb. z. a n., kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče.

1899.

Vyhláška ministra vnitra č. 141/1932 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Nizozemskem.

1900.

Vyhláška ministra financí (18.) č. 144/1932 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu a nabídce cizozemských platidel a pohledávek v cizí měně.

1901.

Vyhláška ministerstva financí č. 148/1932 Sb. z. a n., kterou se mění nejvyšší prodejní ceny lihu určeného k výrobě octa a nezdaněného lihu denaturovaného.

1902.

Vládní nařízení č. 156/1932 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů investiční, zemí Podkarpatskou zaručené 6%ní půjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě z roku 1932, penízem 30,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1903.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 163/1932 Sb. z. a n., o vysvědčeních české a německé odborné školy pro ženská povolání v Trutnově.

1904.

Zákon č. 164/1932 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

1905.

Vládní nařízení č. 170/1932 Sb. z. a n., kterým se upravuje sazba odměn za zastupování advokáty v řízení před pracovními soudy a v řízení opravném.

1906.

Vládní nařízení č. 171/1932 Sb. z. a n., o dávce za jmenování správcem konkursní podstaty (vyrovnacím správcem).

1907.

Vládní nařízení č. 176/1932 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů investiční, zemí Slovenskou zaručené 6%ní zápůjčky, kterou za solidárního ručení roku 1932 penízem 45,000.000,- Kčs sjednaly Středoslovenské elektrárny, akciová společnost v Bánské Bystřici, Spojené elektrárny severozápadního Slovenska, akciová společnost vŽilině, a Východoslovenské elektrárny, akciová společnost v Košicích, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

1908.

Zákon č. 181/1932 Sb. z. a n., kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.

1909.

Vládní nařízení č. 188/1932 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 22. července 1932, č. 125 Sb. z. a n., o zřízení komise pro zhospodárnění veřejné správy.

1910.

Vládní nařízení č. 189/1932 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1933 stanoví výše zdravotní přirážky.

1911.

Zákon č. 190/1932 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

1912.

Vládní nařízení č. 195/1932 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

1913.

Zákon č. 197/1932 Sb. z. a n., o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933.

1914.

Vyhláška ministerstva financí č. 200/1932 Sb. z. a n., o stažení padesátikorunových státovek (tvaru II.) s datem 12. července 1922.

1915.

Zákon č. 207/1932 Sb. z. a n., o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků.

1916.

Zákon č. 210/1932 Sb. z. a n., ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín vzemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930 - 1932.

1917.

Zákon č. 211/1932 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě.

1918.

Zákon č. 1/1933 Sb. z. a n., o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách.

1919.

Vyhláška ministra financí č. 9/1933 Sb. z. a n., kterou se zrušuje nařízení ministra financí ze dne 26. ledna 1922, č. 5.319/22, vydané v dohodě s ministrem obchodu o vyměřování daně z obratu při domácké industrii vlasových sítěk.

1920.

Vyhláška ministra vnitra č. 16/1933 Sb. z. a n., o zrušení policejního ředitelství v Chustu.

1921.

Vyhláška ministra financí (23.) č. 17/1933 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení některého zboží dováženého z Maďarska do Československa.

1922.

Vládní nařízení č. 19/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou odborné školy mistrovské pro řezníky, velkořezníky a uzenáře s právem veřejnosti v Praze.

1923.

Vládní nařízení č. 32/1933 Sb. z. a n., kterým se vydává řád o mezinárodním zápisu ochranných známek.

1924.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 34/1933 Sb. z. a n., jíž se uveřejňuje znění smlouvy mezi československým státem a soukromými účastníky v Československé plavební akciové společnosti Oderské, uzavřené dne 19. prosince 1932, kterou se pozměňují články 4. a 8. smlouvy o založení a provozování československého plavebního podniku na Odře, tvořící přílohu zákona ze 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n.

1925.

Zákon č. 35/1933 Sb. z. a n., o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi aDr. Milánu Rostislavu Štefánikovi.

1926.

Zákon č. 37/1933 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1933.

1927.

Zákon č. 47/1933 Sb. z. a n., o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných.

1928.

Zákon č. 48/1933 Sb. z. a n., o půjčce práce.

1929.

Vládní nařízení č. 49/1933 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1933.

1930.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 51/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti v Lovosicích.

1931.

Vyhláška ministra financí č. 53/1933 Sb. z. a n., o placení daňových nedoplatků dluhopisy dřívějších státních půjček podle § 7, odst. 1 zákona ze dne 21. března 1933, č. 48 Sb. z. a n., o půjčce práce.

1932.

Zákon č. 54/1933 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

1933.

Vládní nařízení (XI.) č. 55/1933 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

1934.

Vyhláška ministra financí (25.) č. 56/1933 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o povinnosti předkládati dovozní prohlášení a výkazy o závazcích a platbách za dovážené zboží.

1935.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 58/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice Školské s právem veřejnosti v Novém Jičíně.

1936.

Vládní nařízení (I) č. 67/1933 Sb. z. a n., o zevní úpravě nového pětadvacetníku a dosavadních mincí po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč.

1937.

Zákon č. 73/1933 Sb. z. a n., jímž mění se §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, č. 150 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

1938.

Zákon č. 74/1933 Sb. z. a n., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům.

1939.

Zákon č. 92/1933 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce.

1940.

Zákon č. 93/1933 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost asanačního zákona pro hlavní město Prahu.

1941.

Vyhláška ministra financí (28) č. 94/1933 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů ve styku s Maďarskem.

1942.

Vládní nařízení č. 99/1933 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby lnu a konopí.

1943.

Zákon č. 122/1933 Sb. z. a n., o změnách řádu volení v obcích.

1944.

Vyhláška ministra vnitra č. 123/1933 Sb. z. a n., o úplném znění zákona, kterým se vydává řád volení v obcích republiky Československé.

1945.

Vládní nařízení č. 130/1933 Sb. z. a n. o úředním cejchování plynoměrů.

1946.

Vládní nařízení č. 131/1933 Sb. z. a n., jíž se zrušuje manipulační příspěvek z minerálních olejů.

1947.

Zákon č. 142/1933 Sb. z. a n., kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá.

1948.

Zákon č. 143/1933 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce.

1949.

Vyhláška ministerstva financí č. 146/1933 Sb. z. a n., o vydání bankovek tisícikorunových s datem 8. dubna 1932.

1950.

Vládní nařízení č. 148/1933 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích, pokud jde o činnost soudů.

1951.

Vládní nařízení č. 152/1933 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 13. června 1933, č. 99 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby lnu a konopí.

1952.

Vládní nařízení č. 153/1933 Sb. z. a n., kterým se přechodně na rok 1933 upravuje příděl služebního oděvu zaměstnancům Československé pošty a Československých státních drah.

1953.

Vládne nariadenie č. 154/1933 Sb. z. a n., o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej.

1954.

Vládní nařízení č. 157/1933 Sb. z. a n., o některých opatřeních pro přiměřenou úpravu cen domácího přebytkového obilí.

1955.

Vládní nařízení č. 158/1933 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový).

1956.

Vládní nařízení č. 164/1933 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech.

1957.

Vládní nařízení č. 165/1933 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobná ustanovení o zřízení a způsobu vedení kartelového rejstříku a sbírky listin.

1958.

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 172/1933 Sb. z. a n., o průměrné ceně 1q pšenice a 1 q žita domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a Bratislavě v letech 1923 - 1932.

1959.

Vyhláška ministerstva financí č. 177/1933 Sb. z. a n., jíž se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. června 1929, č. 131 Sb. z. a n., kterou byly vyhlášeny pro výpočet katastrálního výtěžku platné sazby jakostních tříd v pozemkovém katastru.

1960.

Vládní nařízení č. 184/1933 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 5, odst. 1 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 164 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech.

1961.

Vládní nařízení č. 193/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních naodchodnou dvouleté mistrovské školy pro elektrotechniku slabých proudů a mechaniku při zemské průmyslové škole v Kutné Hoře.

1962.

Vládní nařízení č. 195/1933 Sb. z. a n., o smírčím řízení podle kartelového zákona.

1963.

Vládní nařízení č. 196/1933 Sb. z. a n., o složení, užití a vrácení jistoty podle kartelového zákona.

1964.

Vyhláška ministra financí č. 199/1933 Sb. z. a n., kterou se mění obvody berních úřadů ve Zbiroze a Rokycanech.

1965.

Vyhláška ministra financí č. 200/1933 Sb. z. a n., kterou se stanoví cena nákladních listů pro labsko-dunajskou přímou přepravu po vodě a železnici.

1966.

Zákon č. 201/1933 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran.

1967.

Vládní nařízení č. 202/1933 Sb. z. a n., kterou se vydávají podrobné předpisy o zabavení, úschově a správě majetku politických stran, jejichž činnost byla zastavena nebo jež byly rozpuštěny, a o opatřeních, aby tento majetek neunikl zabavení.

1968.

Vládní nařízení č. 207/1933 Sb. z. a n., o použití některých ustanovení kartelového zákona na nepřiměřeně vysoké ceny (sazby) neurčené kartelovými úmluvami.

1969.

Vládní nařízení č. 213/1933 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 29. července 1933, č. 157 Sb. z. a n., o některých opatřeních pro přiměřenou úpravu cen domácího přebytkového obilí.

1970.

Vyhláška ministra vnitra č. 217/1933 Sb. z. a n., o zrušení policejního komisařství v Rožňavě.

1971.

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 219/1933 Sb. z. a n.m, o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a Bratislavě v letech 1932 a 1933.

1972.

Vládní nařízení č. 220/1933 Sb. z. a n., o cenách uhlí pro domácí otop.

1973.

Zákon č. 225/1933 Sb. z. a n., o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů.

1974.

Vládní nařízení č. 226/1933 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1934 stanoví výše zdravotní přirážky.

1975.

Vládne nariadenie č. 229/1933 Sb. z. a n., o výnimke z nedeľného kľudu živnostenskej práce v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej.

1976.

Vládní nařízení č. 232/1933 Sb. z. a n., kterým se vydává nový řád pro uchazeče o úvěr podle zákona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákona úvěrového), pozměněného vládním nařízením ze dne 29. července 1933, č. 158 Sb. z. a n.

1977.

Vyhláška ministra financí (33) č. 235/1933 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za dovážené zboží, jakož i o platech z jiných důvodů do států, ve kterých jakýmikoliv opatřeními jest obmezován převod platů do Československa za vyvážené zboží nebo běžných platů z jiných důvodů.

1978.

Zákon č. 236/1933 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934.

1979.

Vládní nařízení č. 237/1933 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1934.

1980.

Vládne nariadenie č. 242/1933 Sb. z. a n., ktorým sa stanovia živnosti, pre ktoré môžu byť zriaďované odborné živnostenské spoločenstvá v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej.

1981.

Zákon č. 244/1933 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

1982.

Zákon č. 247/1933 Sb. z. a n., kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění.

1983.

Zákon č. 249/1933 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.

1984.

Zákon č. 250/1933 Sb. z. a n., jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z. a n., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců.

1985.

Zákon č. 251/1933 Sb. z. a n., o prodeji zboží za jednotné ceny.

1986.

Zákon č. 253/1933 Sb. z. a n., o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.

1987.

Vládní nařízení č. 254/1933 Sb. z. a n., kterým se stanoví sídla a obvody berních správ a finančních ředitelství v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.

1988.

Vyhláška ministra sociální péče č. 1/1934 Sb. z. a n., o mzdách za šití textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

1989.

Vládní nařízení č. 3/1934 Sb. z. a n., o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží.

1990.

Vyhláška ministra vnitra č. 6/1934 Sb. z. a n., o zrušení policejního komisařství v Berehově.

1991.

Vládní nařízení č. 15/1934 Sb. z. a n., o inkorporaci území získaných na československo-pruské hranici smlouvou sNěmeckem č. 218/1933 Sb. z. a n.

1992.

Vládní nařízení č. 16/1934 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 20. prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních.

1993.

Vládní nařízení č. 17/1934 Sb. z. a n., jímž se zrušují bývalá uherská nařízení vydaná podle zák. čl. LXIII/1912, o výjimečných opatřeních.

1994.

Vyhláška ministerstva financí č. 21/1934 Sb. z. a n., kterou se stanoví úřady, zmocněné k znehodnocení kolkových známek na cizozemských cenných papírech.

1995.

Vládní nařízení č. 22/1934 Sb. z. a n., o přechodných bilančních úlevách pro ústavy a podniky povinné veřejně účtovati.

1996.

Zákon č. 25/1934 Sb. z. a n., kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové.

1997.

Vládní nařízení č. 27/1934 Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování.

1998.

Zákon č. 32/1934 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

1999.

Zákon č. 33/1934 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům.

2000.

Zákon č. 34/1934 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným.

2001.

Vládní nařízení (II) č. 48/1934 Sb. z. a n., o zevní úpravě nové stříbrné dvacetikoruny a dosavadních mincí stříbrných po 5 a 10 Kč.

2002.

Vládní nařízení č. 51/1934 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých.

2003.

Vyhláška ministerstva národní obrany č. 55/1934 Sb. z. a n., o nástupních termínech v roce 1934.

2004.

Vládní nařízení č. 56/1934 Sb. z. a n., kterým se upravuje zakládání nových chmelnic v roce 1934.

2005.

Vládní nařízení č. 59/1934 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 9. února 1934, č. 17 Sb. z. a n., jímž se zrušují bývalá uherská nařízení vydaná podle zák. čl. LXIII/1912, o výjimečných opatřeních.

2006.

Vládní nařízení č. 60/1934 Sb. z. a n., jímž se zrušuje vládnínařízení ze dne 22. prosince 1932, č. 202 Sb. z. a n., kterým se stanoví předměty, jichž dovoz je podroben snížené dani z obratu.

2007.

Vládní nařízení č. 67/1934 Sb. z. a n., kterým se stanoví, na které mastné oleje jedlé a tuky rostlinné čištěné se vztahuje vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých.

2008.

Vládní nařízení č. 68/1934 Sb. z. a n., kterým se upravuje používání umělých tuků jedlých při výrobě v živnostech cukrářských a v továrnách na cukrovinky a jim podobné výrobky.

2009.

Vládní nařízení č. 76/1934 Sb. z. a n., o stanovení pevných cen mléka a smetan.

2010.

Vládní nařízení č. 77/1934 Sb. z. a n., kterým se z části zakazuje používání umělých tuků jedlých v živnostech pekařských.

2011.

Vládní nařízení č. 78/1934 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozu továrních podniků, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto podnicích.

2012.

Vyhláška ministra financí (36) č. 80/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o částečném zrušení povinnosti předkládati dovozní prohlášení a výkazy o závazcích a platbách za dovážené zboží.

2013.

Zákon č. 87/1934 Sb. z. a n., o náhradě členům volebního soudu.

2014.

Zákon č. 88/1934 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

2015.

Zákon č. 95/1934 Sb. z. a n., kterou se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou.

2016.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 99/1934 Sb. z. a n., o vysvědčeniach nemeckej odbornej školy pre ženské povolania evanj. náboženskej obce typu živnostenskej pracovne pre šitie šiat v Kežmarku.

2017.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 102/1934 Sb. z. a n., o vysvědčeních cvičné odborné školy pro ženská povolání Masarykova státního ústavu ku vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání typu živnostenské pracovny pro šití šatů v Brně.

2018.

Vládní nařízení č. 105/1934 Sb. z. a n., o přechodné změně stanov Poradního sboru pro otázky hospodářské.

2019.

Vládní nařízení č. 106/1934 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některé předpisy jednacích řádů pro soudy a mění se prováděcí nařízení ke katastrálnímu zákonu.

2020.

Vládní nařízení č. 107/1934 Sb. z. a n., o úředním cejchování vodoměrů.

2021.

Vyhláška ministra financí č. 108/1934 Sb. z. a n., jíž se zastavuje vydávání dovozních listů při vývozu ječmene, ovsa, mouky a mlýnských výrobků.

2022.

Vyhláška ministerstva národní obrany č. 110/1934 Sb. z. a n., o nástupních termínech v roce 1934 (II).

2023.

Zákon č. 113/1934 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

2024.

Zákon č. 116/1934 Sb. z. a n., o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem.

2025.

Vládní nařízení č. 118/1934 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních.

2026.

Nařízení zemského presidenta v Užhorodě č. 121/1934 Sb. z. a n., kterým se zavádí nový všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Podkarpatoruskou.

2027.

Zákon č. 127/1934 Sb. z. a n., o úpravě rozpočtu vojenské správy.

2028.

Vládní nařízení č. 128/1934 Sb. z. a n., o rozpoznávací přísadě (indikátoru) k umělým tukům jedlým.

2029.

Vládní nařízení č. 129/1934 Sb. z. a n., kterým se pro některé další politické, případně soudní okresy rozdělují živnosti, uvedené v § 1, odst. 3, pol. 53 živnostenského řádu, co do průkazu způsobilosti ve více skupin.

2030.

Vyhláška ministra financí (37) č. 130/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení povinnosti předkládati dovozní prohlášení a výkazy o závazcích a platbách za zboží dovážené z Bulharska, Maďarska, Řecka a Turecka.

2031.

Vládní nařízení č. 134/1934 Sb. z. a n., o služebním stejnokroji a služebním odznaku zaměstnanců československých státních drah a drah soukromých.

2032.

Vládní nařízení č. 138/1934 Sb. z. a n., o náhradě členům ústavního soudu.

2033.

Vládní nařízení č. 139/1934 Sb. z. a n., o náhradě členům volebního soudu.

2034.

Vyhláška ministra financí č. 141/1934 Sb. z. a n., kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

2035.

Vládní nařízení č. 142/1934 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou.

2036.

Vyhláška ministerstva národní obrany č. 150/1934 Sb. z. a n., o nástupních termínech v roce 1934 (III).

2037.

Vládní nařízení č. 152/1934 Sb. z. a n., kterým se stanoví poplatek za udělení povolení k dovozu radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení z ciziny.

2038.

Vládní nařízení č. 159/1934 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některé zákony týkající se bytové péče.

2039.

Vládní nařízení č. 160/1934 Sb. z. a n., o bytovém hospodářství obcí a obecně prospěšných stavebních sdružení.

2040.

Vládní nařízení č. 179/1934 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Exportní ústav.

2041.

Vládní nařízení č. 180/1934 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. února 1934, č. 27 Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování.

2042.

Vládní nařízení č. 185/1934 Sb. z. a n., kterým se částečně mění ustanovení § 5 zákona ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy.

2043.

Vládní nařízení č. 186/1934 Sb. z. a n., o některých opatřeních, týkajících se chovu a výkrmu vepřového dobytka.

2044.

Vládní nařízení č. 187/1934 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.

2045.

Vyhláška ministra financí (40) č. 192/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení dohody mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Řecké ze dne 8. května 1934 o změně dohody ze dne 30. července 1932 o vyrovnávání vzájemných pohledávek vyplývajících z výměny zboží.

2046.

Vyhláška ministra financí (43) č. 201/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o některých náležitostech při vývozu zboží.

2047.

Vládní nařízení (XIII) č. 202/1934 Sb. z. a n., o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů.

2048.

Vyhláška ministra financí (44) č. 203/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů.

2049.

Vyhláška ministra financí (45) č. 206/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé (2) o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů.

2050.

Vládní nařízení č. 207/1934 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 142 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou.

2051.

Vládní nařízení č. 211/1934 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 27. září 1934, č. 207 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou.

2052.

Vládní nařízení č. 215/1934 Sb. z. a n., kterým se mění obvody berních úřadů v Blovicích a v Plzni.

2053.

Vládní nařízení č. 216/1934 Sb. z. a n., kterým se mění obvody berních úřadů ve Valašských Kloboukách a v Uherském Brodě.

2054.

Vládní nařízení č. 217/1934 Sb. z. a n., o sloučení berních správ a berních úřadů v Opavě.

2055.

Vládní nařízení (XIV) č. 218/1934 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení (XIII) ze dne 10. září 1934, č. 202 Sb. z. a n., o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů.

2056.

Vyhláška ministra vnitra č. 219/1934 Sb. z. a n., o zrušení policejního komisařství v Prešově.

2057.

Vládní nařízení č. 221/1934 Sb. z. a n., kterým se vydávají stanovy Exportního ústavu.

2058.

Vládní nařízení č. 223/1934 Sb. z. a n., o úředním cejchování výčepních nádob.

2059.

Vládní nařízení č. 226/1934 Sb. z. a n., kterým se zmocňuje ministr financí, aby převzal jménem státu záruky na konversní půjčky sloužící k úhradě nesplacených zbytků emisí rakouské garantované půjčky 1923 - 1943.

2060.

Vyhláška ministra financí (46) č. 227/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o některých náležitostech při vývozu zboží.

2061.

Vládní nařízení č. 228/1934 Sb. z. a n., jímž se z účinnosti zákona o soukromých zaměstnancích vyjímají někteří zaměstnanci podniků a závodů, náležejících státu nebo jiným osobám uvedeným v § 2, odst. 1 zmíněného zákona nebo jimi spravovaných.

2062.

Vyhláška ministra financí (47) č. 232/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o odvodu exportní a jiné valuty.

2063.

Vládní nařízení č. 233/1934 Sb. z. a n., kterým se stanoví výjimka z ustanovení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.

2064.

Vládní nařízení č. 234/1934 Sb. z. a n., o vedení exekuce na peněžité pohledávky za státem nebo za fondem pod veřejnou správou.

2065.

Vládní nařízení č. 235/1934 Sb. z. a n., kterým se pro rok 1935 stanoví výše zdravotní přirážky.

2066.

Vládní nařízení č. 236/1934 Sb. z. a n., o dalším přerušení některých sporů šluknovské spořitelny.

2067.

Vyhláška ministra vnitra č. 237/1934 Sb. z. a n., o vydání nového úředního seznamu míst v zemi České.

2068.

Vládní nařízení (VX) č. 242/1934 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení (XIII) ze dne 10. září 1934, č. 202 Sb. z. a n., o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů.

2069.

Vyhláška ministra financí (50) č. 245/1934 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem.

2070.

Vládní nařízení č. 247/1934 Sb. z. a n., o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží.

2071.

Vládní nařízení č. 252/1934 Sb. z. a n., jímž se mění vládní nařízení ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb., kterým se zřizuje Exportní ústav.

2072.

Vládní nařízení č. 253/1934 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých.

2073.

Vládní nařízení č. 254/1934 Sb. z. a n., kterým se v zemi Slovenské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů, berních správ, berních úřadů, katastrálních měřických úřadů a okresních soudů.

2074.

Vládní nařízení č. 255/1934 Sb. z. a n., kterým se mění stanovy Exportního ústavu.

2075.

Zákon č. 256/1934 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935.

2076.

Vládní nařízení č. 257/1934 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1935.

2077.

Vládní nařízení č. 258/1934 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 142 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou, ve znění vládních nařízení ze dne 27. září 1934, č. 207 Sb. z. a n., a ze dne 6. října 1934, č. 211 Sb. z. a n.

2078.

Vládní nařízení č. 259/1934 Sb. z. a n., jímž se mění zákon ze dne 24. února 1934, č. 33 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům.

2079.

Vládní nařízení č. 260/1934 Sb. z. a n., jímž se mění zákon ze dne 22. února 1934, č. 34 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným.

2080.

Vládní nařízení č. 263/1934 Sb. z. a n., kterým se mění obvody některých okresních finančních ředitelství a berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.

2081.

Zákon č. 268/1934 Sb. z. a n., kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění.

2082.

Zákon č. 269/1934 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran.

2083.

Zákon č. 270/1934 Sb. z. a n., o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období.

2084.

Vládní nařízení č. 272/1934 Sb. z. a n., o slevě pachtovného pro sklizňový rok 1934 v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou.

2085.

Vládní nařízení č. 277/1934 Sb. z. a n., o dalším prodloužení účinnosti vládního nařízení ze dne 30. června 1932, č. 107 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některé předpisy o jízdě motorovými vozidly.

2086.

Vládní nařízení č. 280/1934 Sb. z. a n., o způsobu propočítávání cen obilí podobu účinnosti vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy.

2087.

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 281/1934 Sb. z. a n., o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a Bratislavě v roce 1934.

2088.

Vyhláška ministra financí (51) č. 1/1935 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé (3) o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů.

2089.

Vyhláška ministra financí (52) č. 3/1935 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o režijním poplatku při některých úhradách do ciziny.

2090.

Vyhláška ministerstva národní obrany č. 6/1935 Sb. z. a n., o nástupních termínech v roce 1935 (I).

2091.

Vládní nařízení č. 22/1935 Sb. z. a n., kterým se ruší Pozemkový úřad (Státní pozemkový úřad) a jeho působnost se přikazuje ministerstvu zemědělství.

2092.

Vládní nařízení č. 23/1935 Sb. z. a n., o zákazu zřizovati nové mlékárny v hlavním městě Praze.

2093.

Vládní vyhláška č. 24/1935 Sb. z. a n., o dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou.

2094.

Vládní nařízení č. 39/1935 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 272 Sb. z. a n., o slevě pachtovného pro sklizňový rok 1934 v okresích zvlášť postižených neúrodou.

2095.

Vládní nařízení č. 40/1935 Sb. z. a n., kterým se přikazuje zbytek výnosu státní losové výpůjčky na vystavění obytných budov pro státní a jiné veřejné zaměstnance.

2096.

Vládní nařízení č. 41/1935 Sb. z. a n., o obchodu s baleným čajem.

2097.

Vyhláška ministra financí (54) č. 43/1935 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Itálií.

2098.

Vyhláška ministerstva národní obrany č. 46/1935 Sb. z. a n., o nástupních termínech v roce 1935 (II).

2099.

Zákon č. 47/1935 Sb. z. a n., kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků.

2100.

Vládní nařízení č. 48/1935 Sb. z. a n., o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství.

2101.

Vyhláška ministra financí (56) č. 54/1935 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem.

2102.

Ústavní zákon č. 55/1935 Sb. z. a n., o úpravě státních hranic s Rumunskem.

2103.

Zákon č. 57/1935 Sb. z. a n., o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře.

2104.

Zákon č. 58/1935 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují řády volení do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev a do obcí.

2105.

Zákon č. 70/1935 Sb. z. a n., kterým senově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu.

2106.

Zákon č. 73/1935 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Tyršův státní tělovýchovný ústav.

2107.

Vládní nařízení č. 85/1935 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 3 Sb. z. a n. z r. 1932, o nejvyšších cenách zápalek.

2108.

Vládní nařízení č. 86/1935 Sb. z. a n., o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu zboží osvědčení o výrobním původu.

2109.

Vládní nařízení č. 88/1935 Sb. z. a n., o přechodných bilančních úlevách pro ústavy a podniky povinné veřejně účtovati.

2110.

Vládní nařízení č. 89/1935 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních.

2111.

Vyhláška ministra sociální péče č. 93/1935 Sb. z. a n., o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

2112.

Vyhláška ministra financí (57) č. 94/1935 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Řeckem.

2113.

Vyhláška ministra zemědělství č. 96/1935 Sb. z. a n., o změně názvu obvodových úřadoven pozemkového úřadu.

2114.

Vládní nařízení č. 101/1935 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny.

2115.

Vládní nařízení č. 103/1935 Sb. z. a n., o daňových úlevách na opravy domů.

2116.

Vládní nařízení č. 104/1935 Sb. z. a n., kterým se v zemích České a Moravskoslezské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů.

2117.

Vyhláška ministra sociální péče č. 107/1935 Sb. z. a n., o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

2118.

Vládní vyhláška č. 117/1935 Sb. z. a n., o dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou.

2119.

Vládní nařízení č. 132/1935 Sb. z. a n., jímž se vydávají některé předpisy o jízdě motorovými vozidly.

2120.

Vládní nařízení č. 133/1935 Sb. z. a n., o soupisu zásob pšenice a žita a mlýnských výrobků z pšenice a žita.

2121.

Vládní nařízení č. 134/1935 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech.

2122.

Vládní nařízení č. 135/1935 Sb. z. a n., o zjištění rozsahu obilních ploch v některých zemědělských závodech ve sklizňovém roce 1935.

2123.

Vládní nařízení č. 154/1935 Sb. z. a n., o povinném míšení lihu s pohonnými látkami.

2124.

Vládní nařízení č. 155/1935 Sb. z. a n., o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1935.

2125.

Vládní nařízení č. 157/1935 Sb. z. a n., o zastavování periodických tiskopisů.

2126.

Vládní nařízení č. 159/1935 Sb. z. a n., o výrobě hrudkového sýra abrynzy a o jich uvádění do oběhu.

2127.

Vládní nařízení č. 162/1935 Sb. z. a n., o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání.

2128.

Vládní nařízení č. 163/1935 Sb. z. a n., o výrobě a prodeji francovky.

2129.

Vládní nařízení č. 165/1935 Sb. z. a n., o změně názvu rozhodčího soudu státního pozemkového úřadu.

2130.

Vládní nařízení č. 168/1935 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství.

2131.

Vládní nařízení č. 173/1935 Sb. z. a n., o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v roce 1935/1936.

2132.

Vládní nařízení č. 175/1935 Sb. z. a n., o příspěvcích k úhradě nákladů spojených s prováděním úkolů podle vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., a ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb. z. a n.

2133.

Vládní nařízení č. 186/1935 Sb. z. a n., kterým se zřizuje školní okres zlínský.

2134.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 187/1935 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi Sdružením zaměstnavatelů textilního průmyslu v Praze a Čsl. svazem dělnictva textilního v Náchodě, Svazem textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně a Jednotou textilního dělnictva v republice Československé v Praze.

2135.

Vládní nařízení č. 190/1935 Sb. z. a n., kterým se v zemi České provádějí změny obvodů některých okresních úřadů.

2136.

Vládní vyhláška č. 192/1935 Sb. z. a n., o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou.

2137.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 206/1935 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi Textilní sekcí Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků Frýdek-Místek a Svazem textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně, Čsl. odborovým sdružení křesť.-sociálním v Brně, sekretariát v Místku, a Čsl. svazem dělnictva textilního v Náchodě, sekretariát v Brně.

2138.

Vyhláška ministerstva financí č. 209/1935 Sb. z. a n., o úpravě trestních okresů.

2139.

Vládní nařízení č. 210/1935 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje opětně účinnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

2140.

Vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem pošt a telegrafů č. 212/1935 Sb. z. a n., o výplatě úsporných a šekových vkladů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle zákona ze dne 1. července 1926, č. 232 Sb. z. a n., o provedení úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922 a dodatečné dohody ze dne 23. února 1925.

2141.

Vyhláška ministerstva financí č. 219/1935 Sb. z. a n., o vydání bankovek tisícikorunových s datem 25. května 1934.

2142.

Vládní nařízení č. 222/1935 Sb. z. a n., kterým se narok 1936 stanoví výše zdravotní přirážky.

2143.

Vyhláška ministra financí (60) č. 223/1935 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zákazu vývozu československých platidel.

2144.

Vládní nařízení (XVI) č. 225/1935 Sb. z. a n., o změně §§ 15 a 16 vládního nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

2145.

Vládní nařízení č. 226/1935 Sb. z. a n., kterým se vylučuje mýdlo a voňavky z podomního obchodu.

2146.

Vládní nařízení č. 227/1935 Sb. z. a n., kterým se opětně prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. února 1934, č. 27 Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování.

2147.

Vyhláška ministra financí (61) č. 228/1935 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k vládnímu nařízení (XVI) ze dne 6. prosince 1935, č. 225 Sb. z. a n., o změně §§ 15 a 16 vládního nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. zr. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

2148.

Vládní nařízení č. 234/1935 Sb. z. a n., o usnadnění přímého úvěru uNárodní banky Československé.

2149.

Vládní nařízení č. 235/1935 Sb. z. a n., kterým se částečně mění ustanovení § 5 zákona ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy, ve znění vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 185 Sb. z. a n.

2150.

Vládní nařízení č. 236/1935 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny.

2151.

Vládne nariadenie č. 240/1935 Sb. z. a n., ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930 - 1932.

2152.

Vládní nařízení č. 243/1935 Sb. z. a n., o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží a úpravě příspěvku pěstitelům lnu a konopí.

2153.

Vyhláška ministra zemědělství č. 244/1935 Sb. z. a n., o změně sídla státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Prešově.

2154.

Zákon č. 245/1935 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936.

2155.

Vládní nařízení č. 246/1935 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1936.

2156.

Zákon č. 247/1935 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

2157.

Vládní nařízení č. 249/1935 Sb. z. a n., o úlevách při splácení některých dlouhodobých pohledávek.

2158.

Vládní nařízení č. 250/1935 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci.

2159.

Vládní nařízení č. 251/1935 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za nezaměstnanými a o některých opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti nezaměstnaným.

2160.

Zákon č. 254/1935 Sb. z. a n., kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění.

2161.

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 262/1935 Sb. z. a n., o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a v Bratislavě v roce 1935.

2162.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 263/1935 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazy "Kreis Karlsbad des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Karlových Varech a "Verband der Stickerei-, Spitzen- und Gardinen-Fabrikanten" v Kraslicích a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čs. Staatsgebiet", župní sekretariát v Aši, "Verband der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnem aus der Textil-, Putz- und Bekleidungsindustrie", sekretariát ve Falkovně n. O. a "Deautsche Arbeitergewerkschaft D. A. G." se sídlem v Jablonci n. N., úřadovna v Karlových Varech.

2163.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 264/1935 Sb. z. a n., o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů německé soukromé odborné školy pro ženská povolání konventu Voršilek v Hostinném.

2164.

Vládní nařízení č. 1/1936 Sb. z. a n., o daňových úlevách na stavební práce.

2165.

Vládní nařízení č. 2/1936 Sb. z. a n., o některých organisačních a jiných opatřeních ve výrobě skla.

2166.

Vládní nařízení č. 12/1936 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. března 1919, č. 145 Sb. z. a n., o exekuci podle spisů a listin zřízených v rakouském státě, ve znění upraveném a doplněném §§ 2 až 4 vládního nařízení ze dne 18. června 1925, č. 141 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 20. dubna 1928, č. 64 Sb. z. a n., kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravuje exekuce podle spisů a listin zřízených v republice Rakouské.

2167.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živnosti č. 13/1936 Sb. z. a n., o vysvědčeniach mestskej odbornej školy pre ženské povolania v Brezne nad Hronom.

2168.

Zákon č. 15/1936 Sb. z. a n., o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků.

2169.

Vládní nařízení č. 28/1936 Sb. z. a n., o přechodných úlevách připlacení daní přímých, daně z obratu a přepychové a dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

2170.

Vládní vyhláška č. 29/1936 Sb. z. a n., o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou.

2171.

Zákon č. 34/1936 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačníchbilancích.

2172.

Zákon č. 35/1936 Sb. z. a n., kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů.

2173.

Vládní nařízení č. 36/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních.

2174.

Vládní nařízení č. 37/1936 Sb. z. a n., kterým se zrušuje nejvyšší přípustná hranice vkladů na vkladních knížkách poštovní spořitelny.

2175.

Vládní nařízení č. 38/1936 Sb. z. a n., o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky poštovní spořitelny.

2176.

Vyhláška ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy č. 39/1936 Sb. z. a n., kterou se zveřejňuje seznam léčivých přípravků, jež byly prohlášeny za léčebná vína.

2177.

Vládní nařízení č. 43/1936 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých, ve znění vládního nařízení ze dne 14. prosince 1934, č. 253 Sb. z. a n.

2178.

Vládní nařízení č. 48/1936 Sb. z. a n., o dodávkách osiva a krmiv na úvěr zemědělcům v obcích zvlášť těžce postižených živelními pohromami.

2179.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 49/1936 Sb. z. a n., o vysvedčeniach čs. odbornej školy pre ženské povolania v Prešove.

2180.

Vládní nařízení č. 51/1936 Sb. z. a n., o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy.

2181.

Zákon č. 52/1936 Sb. z. a n., ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín vzemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej vročných pastevných obdobiach 1930 - 1932.

2182.

Vládní nařízení č. 53/1936 Sb. z. a n., jímž se provádějí §§ 1 a 5 zákona ze dne 4. července 1934, č. 177 Sb. z. a n., o plynárenských podnicích požívajících výhod.

2183.

Vládní nařízení č. 54/1936 Sb. z. a n., o okrskovém pojmenování "Třeboňský kapr".

2184.

Zákon č. 65/1936 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

2185.

Zákon č. 68/1936 Sb. z. a n., o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci nad Labem.

2186.

Vládní nařízení č. 70/1936 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny.

2187.

Vládní nařízení č. 77/1936 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti nezaměstnaným.

2188.

Vládní nařízení č. 80/1936 Sb. z. a n., o podpoře podle hlav IV až VI zákona ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

2189.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 81/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl vlnařský a soukenický v soudním okresu novojičínském.

2190.

Vládní vyhláška č. 84/1936 Sb. z. a n., o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou.

2191.

Vládní nařízení č. 86/1936 Sb. z. a n., o exekuci proti obcím a proti ústavům prohlášeným za veřejné a obecně prospěšné.

2192.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 88/1936 Sb. z. a n., kterou se rozšiřuje závaznost hromadné smlouvy pracovní, uzavřené mezi Sdružením zaměstnavatelů textilního průmyslu v Praze a Československým svazem dělnictva textilního v Náchodě, Svazem textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně a Jednotou textilního dělnictva v republice Československé v Praze na dalších 28 soudních okresů.

2193.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 89/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje hromadná smlouva pracovní za závaznou pro jutařské závody v soudních okresích: Trutnov, Maršov, Žacléř, Vrchlabí a Hostinné.

2194.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 90/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje hromadná smlouva pracovní za závaznou pro tkalcovny plátna v soudních okresích: Trutnov, Maršov, Žacléř, Vrchlabí a Hostinné.

2195.

Vyhláška ministra financí (65) č. 91/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé, jímž se mění a doplňují předpisy o převodech platů mezi Československem a Německem s výjimkou platů za zboží.

2196.

Vyhláška ministra financí (66) č. 92/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě peněžního styku při cestách z Československa do Německa.

2197.

Vládní nařízení č. 101/1936 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, ředitelství pro republiku Československou v Praze.

2198.

Vládní nařízení č. 102/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., jímž se upravují po přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva.

2199.

Vládní nařízení č. 108/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních.

2200.

Vládní nařízení č. 109/1936 Sb. z. a n., kterým se vydávají k provedení § 33 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, podrobné předpisy o evidenci obchodních úvěrů a doplňuje se vládní nařízení ze dne 2. července 1931, č. 114 Sb. z. a n., o doručování vyhlášek v konkursním a vyrovnávacím řízení a o uveřejňování jich v Ústředním oznamovateli.

2201.

Vládní nařízení č. 110/1936 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 19. prosince 1934, č. 266 Sb. z. a n., o branném příspěvku.

2202.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 116/1936 Sb. z. a n., kterou se rozšiřuje závaznost hromadné smlouvy pracovní na soudní okres frýdecký.

2203.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 119/1936 Sb. z. a n., kterou se považuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro přádelny lnu v soudních okresích: Trutnov, Maršov, Žacléř, Broumov, Vrchlabí a Hostinné.

2204.

Vládní nařízení č. 121/1936 Sb. z. a n., o odborných živnostenských společenstvech pro živnost zubní techniky v zemi Slovenské a Podkarpatoruské.

2205.

Vládní nařízení (XVII) č. 122/1936 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s drahými kovy.

2206.

Vyhláška ministra financí (67) č. 123/1936 Sb. z. a n., o úpravě obchodu se zlatem.

2207.

Vyhláška ministra financí (68) č. 125/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě vzájemného platebního styku mezi republikou Československou a Spolkovým státem Rakouským.

2208.

Zákon č. 128/1936 Sb. z. a n., o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu.

2209.

Zákon č. 129/1936 Sb. z. a n., jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

2210.

Zákon č. 132/1936 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní.

2211.

Vládní nařízení č. 134/1936 Sb. z. a n., kterým se doplňuje seznam chudých krajů a míst podle zákona o podomním obchodě.

2212.

Vládní nařízení (XVIII) č. 135/1936 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.

2213.

Vyhláška ministra financí (70) č. 136/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s pohledávkami ze zahraničními dlužníky.

2214.

Vyhláška ministra financí (71) č. 137/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o směrných cenách pro obchod se zlatem.

2215.

Vyhláška ministra financí č. 138/1936 Sb. z. a n., o vydání unifikační půjčky podle zákona ze dne 15. května 1936, č. 128 Sb. z. a n., o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu.

2216.

Zákon č. 142/1936 Sb. z. a n., o půjčce na obranu státu.

2217.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 148/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl hedvábnický v obvodu okresních soudů ve Dvorcích na Moravě, Šumperku, Moravské Třebové, Odrách, Rýmařově, Městě Libavě, Bílovci, Vítkově, Slavonicích, Cukmantlu ve Slezsku, Svitavách, Králíkách, Vysokém nad Jizerou, v Poličce a Trutnově.

2218.

Vládní nařízení č. 149/1936 Sb. z. a n., o dalších přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní.

2219.

Vládní nařízení č. 150/1936 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti zemských úřadů na okresní výbory.

2220.

Vládní nařízení č. 151/1936 Sb. z. a n., o dalších přesunech působnosti ministerstev na zemské úřady.

2221.

Vládní nařízení č. 165/1936 Sb. z. a n., o úlevách pro motorová vozidla.

2222.

Vládní nařízení č. 166/1936 Sb. z. a n., o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1936.

2223.

Vládní nařízení č. 167/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 186 Sb. z. a n., o některých opatřeních, týkajících se chovu a výkrmu vepřového dobytka.

2224.

Vládní nařízení č. 168/1936 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech.

2225.

Vládní nařízení č. 169/1936 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., jímž se upravují pro přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva.

2226.

Vládní nařízení č. 176/1936 Sb. z. a n., jímž se provádějí některá ustanovení zákona o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem.

2227.

Vyhláška č. 179/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Hohenelber Industrieverband" úřadovna v Trutnově a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čechoslovakische Staatsgebiet", župní sekretariát v Trutnově, "Verband christlicher Gewerkschaften für das Gebiet des čechoslovakischen Staates", sekretariát ve Vrchlabí, "Deutschsozialer Gewerkaschaftsverband" v Trutnově, "Deutsche Arbeitergewerkschaft" se sídlem v Jablonci nad Nisou, úřadovna v Trutnově, Svaz textilního dělnictva v republice Československé v Brně, sekretariát ve Dvoře Králové nad Labem a Československý svaz dělnictva textilního se sídlem v Náchodě, pro průmysl bavlnářský v soudních okresích Vrchlabí a Hostinné.

2228.

Zákon č. 183/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.

2229.

Vyhláška ministra financí č. 188/1936 Sb. z. a n., o ceně nákladních listů pro vnitrozemskou přepravu nového vydání.

2230.

Vládní nařízení č. 194/1936 Sb. z. a n., o další státní podpoře vývoje spořitelnictví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské.

2231.

Vládní nařízení č. 195/1936 Sb. z. a n., o změně příslušnosti k vedení pozemkových knih.

2232.

Zákon č. 201/1936 Sb. z. a n., kterým se mění finanční zákon na rok 1936.

2233.

Vyhláška ministra financí (73) č. 213/1936 Sb. z. a n., kterou se zrušují ustanovení vyhlášky ministra financí (58) č. 208 Sb. z. a n., o poskytování úvěru do ciziny, a zároveň se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení změn v úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Itálií.

2234.

Vládní nařízení č. 214/1936 Sb. z. a n., o zkouškách učitelské způsobilosti pro školy obecné a měšťanské v zemi Podkarpatoruské.

2235.

Vládní nařízení č. 217/1936 Sb. z. a n., o zprostředkování práce.

2236.

Vyhláška ministra financí (74) č. 225/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o podávání žádosti o povolení přídělu platidel pro dovoz zboží.

2237.

Vládní nařízení č. 228/1936 Sb. z. a n., o některých organisačních a jiných opatřeních v textilní výrobě.

2238.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 236/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v obvodu okresního soudu Horní Litvínov.

2239.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 241/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní uzavřená mezi svazem "Kreis Reichenberg des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Liberci a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čechoslowakische Staatsgebiet", župní sekretariát v Trutnově, "Verband der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidungsindustrie für das čechoslovakische Staatsgebiet", sekretariát ve Vrchlabí, "Deutschsozialer Gewerkschaftsverband", ústřední sekretariát v Liberci, "Československý svaz dělnictva textilního sídlem v Náchodě", zemský sekretariát v Praze II., a "Svaz textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně", sekretariát ve Dvoře Králové n. L., pro tkalcovny v obvodu okresního soudu Rokytnice nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou.

2240.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 242/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní sjednaná mezi svazem "Kreiskanzlei Trautenau des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Trutnově a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. Für das čechoslovakische Staatsgebiet" v Liberci, župní sekretariát v Trutnově, "Verband christlicher Gewerkschaften für das Gebiet des čechoslovakischen Staats" ve Svitavách, sekretariát ve Vrchlabí, "Deutsche Arbeitergewerkschaft" v Trutnově, "Svaz textilního dělnictva v republice Československé se sídlem v Brně" a "Československý svaz dělnictva textilního se sídlem v Náchodě" pro tkalcovny a přádelny bavlny a úpravny v obvodu okresního soudu v Broumově.

2241.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 246/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Verband der Arbeitgeber von Zvittau und Umgebung" ve Svitavách a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. Das Čechoslovakische Staatsgebiet" v Liberci, župní sekretariát ve Svitavách a "Verband der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidungsindustrie für das Čechoslovakische Staatsgebiet" ve Svitavách pro průmysl textilní, vyjma průmysl hedvábnický, v obvodu okresních soudů Moravská Třebová a Svitavy.

2242.

Vyhláška ministra financí (75) č. 247/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Italií.

2243.

Vyhláška ministra národní obrany č. 250/1936 Sb. z. a n., o nástupních termínech v roce 1936.

2244.

Vládní nařízení č. 251/1936 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu škrobu a dextrinu.

2245.

Vládní nařízení č. 252/1936 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu škrobového cukru do tuzemska.

2246.

Vyhláška ministra financí č. 253/1936 Sb. z. a n., o zahájení výměny dosavadních státních půjček za unifikační půjčku.

2247.

Vládní nařízení č. 257/1936 Sb. z. a n., o cenách uhlí pro domácí otop.

2248.

Vládní nařízení č. 258/1936 Sb. z. a n., kterým se částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci.

2249.

Zákon č. 262/1936 Sb. z. a n., o nové úpravě československé měny.

2250.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 265/1936 Sb. z. a n., o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů německé soukromé odborné školy pro ženská povolání konventu Voršilek v Doksích.

2251.

Vyhláška ministra financí (76) č. 267/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o směrných cenách pro obchod se zlatem.

2252.

Vládní nařízení č. 270/1936 Sb. z. a n., o stráži obrany státu.

2253.

Vládní nařízení č. 271/1936 Sb. z. a n., o obmezení obchodu se sazenicemi ovocných a okrasných stromů a keřů a sazenicemi révy.

2254.

Vyhláška ministra vnitra č. 272/1936 Sb. z. a n., o zrušení visové povinnosti ve styku s Monakem.

2255.

Vyhláška ministerstva financí č. 275/1936 Sb. z. a n., o omezeném zpracování melasy v zemědělských lihovarech.

2256.

Vyhláška ministra financí (77) č. 277/1936 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Řeckem.

2257.

Vládní nařízení (XIX) č. 278/1936 Sb. z.a n., o povinné nabídce dluhopisů 8% československé státní půjčky zahraniční z roku 1922.

2258.

Vládní nařízení č. 280/1936 Sb. z. a n., kterým se mění poměr míšení mouky žitné (režné) a pšeničné mouky chlebové pro výrobu chleba.

2259.

Vládní nařízení č. 282/1936 Sb. z. a n., o úpravě dnů výplaty služebních, odpočivných a zaopatřovacích platů státních zaměstnanců a učitelů obecných a občanských škol, jakož i pozůstalým po nich.

2260.

Zákon č. 288/1936 Sb. z. a n., o zcizení některých státních nemovitostí v Brně.

2261.

Zákon č. 289/1936 Sb. z. a n., kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 4,5% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

2262.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 290/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro všechna odvětví a obory textilního průmyslu v soudním okresu Tanvald.

2263.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 291/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro vlnařský průmysl v soudních okresích Brno-město a Brno-venkov.

2264.

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 293/1936 Sb. z. a n., o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období července, srpen, září, říjen a listopad na plodinových burzách v Praze, Brně a Bratislavě v roce 1936.

2265.

Vládní nařízení č. 297/1936 Sb. z. a n., kterým se narok 1937 stanoví výše zdravotní přirážky.

2266.

Vládní vyhláška č. 299/1936 Sb. z. a n., o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou.

2267.

Vládní nařízení č. 301/1936 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve výrobě radiatorů.

2268.

Vládní nařízení č. 302/1936 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva.

2269.

Vládní nařízení č. 307/1936 Sb. z. a n., o sloučení kolkového úřadu v Praze s ústřední státní pokladnou republiky Československé.

2270.

Vládní nařízení č. 308/1936 Sb. z. a n., o dalším přerušení některých sporů šluknovské spořitelny.

2271.

Zákon č. 311/1936 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1937.

2272.

Vládní nařízení č. 312/1936 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1937.

2273.

Zákon č. 316/1936 Sb. z. a n., kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění.

2274.

Zákon č. 317/1936 Sb. z. a n., kterým se mění zákon č. 132/1936 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní.

2275.

Vládní nařízení č. 324/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních.

2276.

Vládní nařízení č. 325/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení č. 134/1935 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech.

2277.

Vládní nařízení č. 326/1936 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení č. 48/1935 Sb. z. a n., o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství.

2278.

Vládní nařízení č. 328/1936 Sb. z. a n., o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou.

2279.

Vládní nařízení č. 330/1936 Sb. z. a n., kterým se posunuje den účinnosti předpisů o povinném užívání normalisovaného formátu papíru pro některá knihovní podání.

2280.

Vládní nařízení č. 338/1936 Sb. z. a n., o likvidaci společnosti "Ústřední banka německých spořitelen v republice Československé" ("Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik") v Praze a "Karlovarská spolková banka, společnost s r. o." ("Karlsbader Vereinsbank, Gesellschaft m. b. H.") v Karlových Varech.

2281.

Vyhláška ministra financí č. 339/1936 Sb. z. a n., kterou se mění vyhláška ministra financí č. 253/1936 Sb. z. a n., o zahájení výměny dosavadních státních půjček za unifikační půjčku.

2282.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 340/1936 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro bělidla lněných tkanin, barvírny, úpravny, mandlovny atd. v obvodu okresních soudů Trutnov, Maršov, Žacléř, Vrchlabí a Hostinné.

2283.

Vládní nařízení č. 1/1937 Sb. z. a n., o daňových úlevách na opravy domů.

2284.

Vyhláška ministra vnitra č. 5/1937 Sb. z. a n., o zřízení politické expozitury v Novém Strašecí.

2285.

Vládní nařízení č. 6/1937 Sb. z. a n., o mimořádném dobropisu z plateb vykonaných v roce 1937 na přímé daně s přirážkami.

2286.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 7/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl soukenický v soudním okrese krnovském.

2287.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 8/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro veškerý průmysl textilní, vyjma samostatné podniky zušlechťovací a přádelny na mykanou vlnu, v soudních okresích Frýdlant a Nové Město pod Smrkem.

2288.

Zákon č. 9/1937 Sb. z. a n., jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské.

2289.

Vládní nařízení č. 14/1937 Sb. z. a n., kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci.

2290.

Vládní nařízení č. 22/1937 Sb. z. a n., o zvýšení přípustné sazby mimořádného odpisu při daních přímých.

2291.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 24/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudních okresech Liberec, Chrastava a Jablonec nad Nisou.

2292.

Vládní nařízení č. 30/1937 Sb. z. a n., o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu některých druhů zboží osvědčení o výrobním původu.

2293.

Zákon č. 31/1937 Sb. z. a n., o pojmenování české vysoké školy technické v Brně.

2294.

Vládní nařízení č. 40/1937 Sb. z. a n., kterým se uvádí ve vnitrostátní účinnost řád plavební policie, platný v části Dunaje mezi Ulmem a Brailou a v jeho zmezinárodněné síti.

2295.

Vládní nařízení č. 44/1937 Sb. z. a n., o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží a o úpravě příspěvku pěstitelům lnu a konopí.

2296.

Vyhláška ministra vnitra č. 45/1937 Sb. z. a n., o vydání nového úředního seznamu míst v zemi Slovenské.

2297.

Vyhláška ministra financí (80) č. 49/1937 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem.

2298.

Vyhláška ministra financí (81) č. 52/1937 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Italií.

2299.

Vládní nařízení č. 53/1937 Sb. z. a n., kterým se vylučuje zboží i potřeby elektrotechnické z podomního obchodu.

2300.

Vládní nařízení č. 56/1937 Sb. z. a n., o úpravě poměrů československého stavu pojištění Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, a některých souvisících otázek.

2301.

Vyhláška ministra financí (87) č. 68/1937 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Jugoslavií.

2302.

Vyhláška ministerstev vnitra a veřejných prací vydaná v dohodě s ministerstvy financí a průmyslu, obchodu a živností č. 73/1937 Sb. z. a n., o úlevách pro jízdy cizozemských motorových vozidel a cizozemských řidičů motorových vozidel do Československé republiky v pohraničním a turistickém styku.

2303.

Zákon č. 74/1937 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské.

2304.

Vládní nařízení č. 75/1937 Sb. z. a n., kterým se provádí § 64, odst. 1, písm. d) zákona o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění.

2305.

Vládní nařízení č. 76/1937 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou veřejné dvouleté mistrovské školy strojnické ve Vsetíně, čtyřleté odborné školy strojnické s právem veřejnosti firmy Baťa, a. s. ve Zlíně, a dvouleté mistrovské školy strojnické při Masarykově zemské průmyslové škole v Litomyšli.

2306.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 77/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl látkových rukavic v soudních okresech Aš, Cheb, Vildštejn, Kraslice, Falknov nad Ohří, Karlovy Vary, Nejdek, Horní Blatná, Jáchymov, Kadaň, Doupov, Přísečnice a Vejprty.

2307.

Vyhláška ministerstva financí č. 79/1937 Sb. z. a n., o stažení tisícikorunových státovek (tvaru I.) s datem 15. dubna 1919.

2308.

Vládní nařízení č. 81/1937 Sb. z. a n., o úlevách při splácení některých pohledávek za dlužníky v lázeňských místech a v jejich okolí.

2309.

Vládní nařízení č. 82/1937 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje zákon č. 39/1928 Sb. z. a n., o ochraně domácího trhu práce.

2310.

Vládní nařízení č. 83/1937 Sb. z. a n., o cenách uhlí pro domácí otop.

2311.

Vyhláška ministra vnitra č. 90/1937 Sb. z. a n., o zřízení politické expositury v Přelouči.

2312.

Vládní nařízení č. 91/1937 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy o sestavení komise podle § 3, odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. května 1937, č. 81 Sb. z. a n., o úlevách při splácení některých pohledávek za dlužníky v lázeňských místech a v jejich okolí, a o jednání před touto komisí.

2313.

Vládní nařízení č. 92/1937 Sb. z. a n., jímž se určují lázeňská místa a jejich okolí, v kterých platí úlevy podle ustanovení vládního nařízení ze dne 21. května 1937, č. 81 Sb. z. a n., o úlevách při splácení některých pohledávek za dlužníky v lázeňských místech a v jejich okolí.

2314.

Vyhláška ministra financí (88) č. 97/1937 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o cestovním styku.

2315.

Vládní nařízení č. 101/1937 Sb. z. a n., kterým se mění obvody některých školních okresů v zemi Moravskoslezské.

2316.

Vládní nařízení č. 103/1937 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při stavbách k účelům vojenské správy a při vyplácení některých mezd.

2317.

Vládní nařízení č. 105/1937 Sb. z. a n., jímž se upravují poměry ve výrobě jabloneckého skleněného zboží.

2318.

Vládní nařízení č. 106/1937 Sb. z. a n., o tom, co jest rozuměti výrobou jabloneckého skleněného zboží.

2319.

Vládní nařízení č. 108/1937 Sb. z. a n., jímž se částečně mění vládní nařízení č. 280/1936 Sb. z. a n., kterým se mění poměr míšení mouky žitné (režné) a pšeničné mouky chlebové pro výrobu chleba.

2320.

Vládní vyhláška č. 110/1937 Sb. z. a n., o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou.

2321.

Zákon č. 111/1937 Sb. z. a n., kterým se doplňuje řád volení v obcích.

2322.

Zákon č. 112/1937 Sb. z. a n., o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů.

2323.

Vládní nařízení (XX) č. 113/1937 Sb. z. a n., o povinné nabídce dluhopisů 7,5% hypoteční půjčky města Velké Prahy z roku 1922.

2324.

Vyhláška ministra financí (89) č. 114/1937 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o platbách konaných v tuzemsku z příkazu cizozemce nebo v jeho prospěch.

2325.

Zákon č. 116/1937 Sb. z. a n., kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku, dotčeném změnou státoprávních poměrů.

2326.

Vládní nařízení č. 118/1937 Sb. z. a n., o ukončení likvidace akciové společnosti "Bohemia", československá zahraniční banka v likvidaci v Praze.

2327.

Vládní nařízení č. 120/1937 Sb. z. a n., o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1937.

2328.

Vládní nařízení č. 122/1937 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny.

2329.

Vládní nařízení č. 123/1937 Sb. z. a n., o úpravě výroby některých polotovarů z mědi a jejích slitin.

2330.

Vládní nařízení č. 125/1937 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 63, odst. 6 a §§ 95 a 96 zákona ze dne 12. dubna 1935, č. 77 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění.

2331.

Vládní nařízení č. 126/1937 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 159 Sb. z. a n., o výrobě hrudkového sýra abrynzy a o jich uvádění do oběhu a vládní nařízení č. 160 Sb. z. a n., o úpravě výroby brynzy a obchodu s brynzou.

2332.

Vládní nařízení č. 131/1937 Sb. z. a n., kterým se provádí změna obvodu okresního úřadu v Benešově.

2333.

Vládní nařízení č. 132/1937 Sb. z. a n., o zákazu zřizovati nové mlékárny v obcích Karlových Varech, Rybářích a Drahovicích.

2334.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 134/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závazný dodatek k hromadné smlouvě pracovní pro průmysl vlnařský v Brně.

2335.

Vládní nařízení č. 135/1937 Sb. z. a n., o některých dalších úpravách poměrů Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, ředitelství pro republiku Československou v Praze.

2336.

Vládní nařízení č. 136/1937 Sb. z. a n., jímž se upravují některé podrobnosti k § 3, odst. 1 vládního nařízení č. 101/1936 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, ředitelství pro republiku Československou v Praze, vymezuje rozsah československého stavu pojištění této pojišťovny a zkracuje částečně doba, stanovená pro přerušení sporů.

2337.

Vládní nařízení č. 137/1937 Sb. z. a n., jímž se znovu mění vládní nařízení č. 179/1934 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Exportní ústav.

2338.

Vládní nařízení č. 138/1937 Sb. z. a n., kterým se znovu mění stanovy Exportního ústavu.

2339.

Vládní nařízení č. 139/1937 Sb. z. a n., o finančních úlevách při sloučení peněžních ústavů, prováděném pro zjednodušení poměrů v peněžnictví, při sloučení některých soukromých pojišťoven a při některých převodech stavu pojištění.

2340.

Vládní nařízení č. 140/1937 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 102/1935 Sb. z. a n., jímž se upravují pro přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva.

2341.

Vládní nařízení č. 141/1937 Sb. z. a n., o závaznosti hromadných smluv pracovních.

2342.

Vládní nařízení č. 148/1937 Sb. z. a n., jímž se mění vládní nařízení č. 162/1935 Sb. z. a n., o dočasných omezeních v odvětvích podnikání.

2343.

Vládní nařízení č. 149/1937 Sb. z. a n., kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci.

2344.

Vládní nařízení č. 150/1937 Sb. z. a n., kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení, a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnacím řízení přijat.

2345.

Vládní nařízení č. 154/1937 Sb. z. a n., kterým se provádí § 6 zákona č. 71/1922 Sb. z. a n., o vystěhovalectví, ve znění vládního nařízení č. 164/1936 Sb. z. a n.

2346.

Zákon č. 155/1937 Sb. z. a n., kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění.

2347.

Zákon č. 156/1937 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon č. 115/1921 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé.

2348.

Vládní nařízení č. 157/1937 Sb. z. a n., o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v hospodářském roce 1937-1938.

2349.

Vládní nařízení č. 158/1937 Sb. z. a n., o likvidaci sboru pro záležitosti mlynářské výroby při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností.

2350.

Vládní nařízení č. 159/1937 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby vlny.

2351.

Vládní nařízení č. 160/1937 Sb. z. a n., kterým se mění zákon č. 237/1924 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, a jímž se prodlužuje doba splatitelnosti fondových dluhopisů.

2352.

Vládní nařízení č. 161/1937 Sb. z. a n., jímž se mění zákon č. 238/1924 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a jímž se prodlužuje doba splatitelnosti vydaných fondových dluhopisů.

2353.

Vládní nařízení č. 162/1937 Sb. z. a n., o likvidaci společenstev "Deutsche Landbank, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Děčíně a "Deutsche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Litoměřicích.

2354.

Vládní nařízení č. 166/1937 Sb. z. a n., kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů investiční, státem zaručené 4,5%ní půjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti vUžhorodě, z roku 1937, penízem 20,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

2355.

Zákon č. 170/1937 Sb. z. a n., o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach.

2356.

Zákon č. 171/1937 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

2357.

Zákon č. 172/1937 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvisejících opatřeních organisačních.

2358.

Zákon č. 177/1937 Sb. z. a n., o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937.

2359.

Vyhláška ministerstva národní obrany č. 182/1937 Sb. z. a n., o nástupních termínech v roce 1937.

2360.

Zákon č. 185/1937 Sb. z. a n., kterým senově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby.

2361.

Vyhláška ministra vnitra č. 187/1937 Sb. z. a n., o zřízení politické expositury v Nových Benátkách.

2362.

Vyhláška ministra vnitra č. 188/1937 Sb. z. a n., o zřízení politické expositury v Dobříši.

2363.

Vládní nařízení č. 192/1937 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 83/1935 Sb. z. a n., o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu, a jímž se vydávají ustanovení o některých dalších předmětech a zařízeních sloužících k ochraně proti leteckým útokům.

2364.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 198/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou t. zv. východočeská textilní hromadná smlouva pracovní.

2365.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 199/1937 Sb. z. a n., o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při německé soukromé odborné škole pro ženská povolání sester d. N. D. v Novém Bohumíně.

2366.

Vládne nariadenie č. 204/1937 Sb. z. a n., ktorým sa zrušuje zátvor cirkevného majetku a verejných fondov a dozor na cirkevný majetok, nariadené ministrami s plnou mocou pre správu Slovenska.

2367.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 207/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudních okresech Rumburk, Šluknov, Hanšpach a Cvikov.

2368.

Vyhláška ministra financí č. 216/1937 Sb. z. a n., o ražebném na československé dukáty.

2369.

Vládní nařízení č. 225/1937 Sb. z. a n., jímž se dále provádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví.

2370.

Vládní nařízení č. 226/1937 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 27. března 1925, č. 49 Sb. z. a n., o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze a její filiálky v Bratislavě.

2371.

Vládní nařízení č. 229/1937 Sb. z. a n., o vydání stříbrných dvacetikorun na paměť presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.

2372.

Vládní nařízení č. 240/1937 Sb. z. a n. kterým se narok 1938 stanoví výše zdravotní přirážky.

2373.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 241/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudním okrese Varnsdorf.

2374.

Vyhláška ministerstva sociální péče č. 242/1937 Sb. z.