Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

322/2023 Sb. znění účinné od 1. 11. 2023

322

 

ZÁKON

ze dne 18. října 2023,

kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), se číslo „24“ nahrazuje číslem „48“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pokud oprávněná osoba vyčerpala 24 výplat náhradního výživného podle zákona č. 588/2020 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží jí měsíční výplata náhradního výživného v období od 1․ července 2023 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zpětně bez žádosti, za předpokladu, že oprávněná osoba splňuje podmínky nároku na tuto dávku. Měsíční výplata náhradního výživného v období uvedeném ve větě první náleží, jestliže oprávněná osoba nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabyde účinnosti, prokáže výši uhrazeného výživného za období 4 kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci bezprostředně následujícímu po kalendářním měsíci, za který byla vyplacena 24. výplata náhradního výživného podle zákona č. 588/2020 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro účely stanovení výše náhradního výživného v období uvedeném ve větě první se použije obdobně ustanovení § 4 zákona č. 588/2020 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Počet výplat, které oprávněná osoba vyčerpala podle bodu 1 zpětně v období od 1. července 2023 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítává do celkového počtu 48 výplat náhradního výživného podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 588/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Počet výplat, které oprávněná osoba vyčerpala podle zákona č. 588/2020 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítává do celkového počtu 48 výplat náhradního výživného podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 588/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

v z. Rakušan v. r.